Riktlinjer slutversion

533 views
436 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Riktlinjer slutversion

  1. 1. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma riktlinjer inför budget och plan 2013-2015På väg mot Sveriges säkraste sjukvårdVi i den rödgröna politiska majoriteten arbetar för att alla patienter i Landstinget i Kalmar länska få den mest tillgängliga, trygga och säkra sjukvården som finns i Sverige. Alla ska ha rätttill en köfri vård efter behov och en god hälsa på lika villkor.För att vi ska veta att alla patienter är nöjda ska vården hela tiden jämföras med andras.Sjukvården i Kalmar län ska ligga i framkanten av utvecklingen och hela tiden förbättrakvaliteten och säkerheten. Våra framgångar bestäms utifrån hur nöjda och trygga patienternaoch medborgarna är.Landstinget i Kalmar län ska arbeta öppet och vilja ta del av medborgarnas, patienternas ochmedarbetarnas tankar och idéer om hur sjukvården kan göras bättre. Det är i vardagen somförbättringarna ska genomföras.Vi i den rödgröna majoriteten vill arbeta för en långsiktigt hållbar, jämställd och solidarisksjukvård. Vi är stolta över att få förtroendet att fortsätta resan mot Sveriges säkraste vård ochSveriges nöjdaste patienter. * * *Tidigare uppdrag i riktlinjer och beslut i Landstingsplan 2013-2015 ligger fast. * * *1. Sveriges säkraste sjukvård utan köerSjukvården ska hela tiden sträva efter att förbättra kvalitén. Att ta tillvara på denmedicintekniska utvecklingen är viktigt för att skapa en kvalitets- och resurseffektivorganisation och nå målet om Sveriges säkraste sjukvård. Särskild uppmärksamhet och kraftska riktas mot att förbättra de medicinska resultaten inom hjärtsjukdomar, stroke och diabetes.Cancervården och den psykiatriska vården ska förbättras och utvecklas.Alla som besöker sjukvården ska känna sig trygga. Därför ska vi fortsätta arbetet med att ökapatientsäkerheten. Vi har en nollvision för undvikbara vårdskador. 2014 ska Landstinget iKalmar län ha Sveriges säkraste sjukvård. Alla medarbetare ska involveras iförbättringsarbetet ”Varje dag lite bättre”.Sveriges kortaste köer ska bli ännu kortare. Sjukvården ska ta nya steg för att tillgodosemedborgarnas behov. Vårdgarantin ska därför förbättras under de kommande åren.Patienterna har rätt till korta vårdköer och korta väntetider. Långsiktigt ska sjukvården varahelt köfri.  Den 1 januari 2014 ska vi ha Sveriges säkraste sjukvård  Ett system ska arbetas fram för att kvalitetssäkra hela sjukvården  Arbetet med att nå en köfri vård ska intensifieras 1
  2. 2.  Den medicinska kvalitén ska förbättras för hjärt- och kärlsjukvård, strokevård och diabetesvård  Dialysverksamheten ska utvecklas  Konkreta förslag för hur patientens möjlighet att själv delta i säkerhetsarbetet ska tas fram  Könsuppdelad statistik ska användas som underlag i patientsäkerhetsarbetet  Ett förslag ska tas fram för hur landstingets hälsocentraler ska fortsätta utvecklas  En utredning ska göras för att se över hur inställelsetiderna vid länets samtliga ambulansstationer ska se ut i framtiden  Resurs- och produktionsplaneringen ska bli ett verktyg i respektive förvaltning  Försöket med samarbete mellan primärvård och ambulans i Högsby ska utvärderas och om möjligt breddinföras2. Ännu nöjdare patienterLandstinget i Kalmar län har Sveriges nöjdaste patienter! Vi ska bli ännu bättre på atttillvarata patienternas kunskap och se den som en viktig resurs för att kunna erbjuda den bästavården.E-hälsa är samlingsbegreppet för vård och stöd på distans som inte enbart handlar om enteknisk utveckling utan om att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av vårtinformationssamhälle. Genom användandet av informations- och kommunikationsteknologikan man öka tillgängligheten och möta behoven hos patienter och deras närstående.Genom att praktiskt använda sig av patienternas erfarenheter och synpunkter kan sjukvårdenförbättras. Sjukvården ska bejaka att medborgarna vill påverka och göra egna val. Patienteroch närstående är en viktig resurs för utvecklingen av sjukvården.  Patienterna ska erbjudas ett särskilt ”vårdkontrakt” innehållande framförallt en väl fungerande samordning av behandling och mål för en god vårdplanering tillsammans med patienten.  Patienternas möjlighet att påverka innehållet i vården ska stärkas genom ett förhållningssätt utifrån ”inga beslut om mig utan mig”  Patientberättelser ska aktivt användas i förbättringsarbetet  Handlingsplanen för E-hälsa ska fortsätta vidareutvecklas och implementeras för att öka tillgängligheten och förenkla för patienterna  Möjligheten för patienter och anhöriga att söka kunskap och information via nätet ska utökas  Satsningar på god och hälsosam mat med fler alternativ ska göras. Målet är Sveriges godaste sjukhusmat  Arbetet med att förebygga undvikbar slutenvård ska fortsätta 2
  3. 3. 3. Jämlik och jämställd vårdSambandet mellan klasstillhörighet och hälsa är tydligt. När klyftorna i samhället ökar, så blirockså skillnaderna i hälsa och livslängd större. Eftersom gapet mellan fattiga och rika, liksommellan kvinnor och män, ökar i Sverige så faller det tyngre på landstinget att motverkakonsekvenserna av regeringens politik.Hälso- och sjukvården ska därför särskilt prioritera arbetet för en jämlik och jämställd vård.Klass-, etnicitets- och könsskillnader i ohälsa ska motverkas, liksom de skillnader i ohälsotalsom finns mellan länets olika delar. Ersättningssystemet inom Hälsovalet ska i största möjligamån utgå ifrån socioekonomiska faktorer.HBT (homo, bi och trans) -personers situation ska uppmärksammas och deras rättighetergaranteras genom att medarbetarna utbildas i bemötande. Det förebyggande arbetet genom detfolkhälsopolitiska planen är en viktig del för att nå en jämlik och jämställd vård.  Landstinget ska i årsredovisningen särskilt redovisa de insatser som har genomförts för att uppnå en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård  Statistik för hälso- och sjukvården skall vara könsuppdelad  Den översyn av tillgänglighet för funktionsnedsatta som gjorts ska följas upp  Landstingsplanen ska granskas utifrån jämlikhet och jämställdhet  Jämställdhet ska vara en del av det långsiktiga fortbildningsarbetet  Uppdrag ska ges att följa och analysera hur screening kan användas för att förebygga och tidigare upptäcka sjukdom  En kunskapsplan för jämlik och jämställd vård ska arbetas fram  Samordningen av sjukvården för asylsökande ska förbättras4. Kraftsamling för barn och ungaBarn och ungdomars möjligheter att föra fram klagomål, ge synpunkter och delge sinaerfarenheter från vården ska stärkas. Barn och unga är en särskilt viktig grupp i samhället ochde ska ha bästa möjliga vård. Vi ser hur barnfattigdomen ökar och hur allt fler barn mårpsykiskt dåligt. Att satsa på förebyggande insatser är avgörande för att stärka barns och ungasutveckling. Särskilt insatserna för att främja barn och ungas psykiska hälsa och att mötapsykisk ohälsa behöver utvecklas för att möta behoven.För att förbättra barns och ungas hälsa krävs en samverkan kring deras uppväxtvillkor genomfamiljecentraler och genom ökad samverkan med olika samhällsaktörer samt genom att stödjahälsofrämjande metoder inom skola och barnomsorg. För att få till stånd en kraftsamling skaett helhetsgrepp tas kring barns och ungas hälsa.Idag upplever vi att det finns en rad ingångar för barn och unga till vården. Detta skaförenklas för dem genom en kraftsamling. En gemensam inventering av alla verksamhetersom finns, vilket uppdrag varje verksamhet har och hur väl helheten fungerar för barn ochunga och deras familjer ska göras. Arbetet har påbörjats och målet är att utvecklahelhetsstrategier. Genom att ge rätt vård, i rätt tid och på rätt nivå säkerställs att effektivavård- och stödinsatser möter de behov som finns för att säkerställa barn och ungas psykiskaoch kroppsliga hälsa. 3
  4. 4. Alla verksamheter ska ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv och FN:s Barnkonventionska självklart genomsyra hela landstingets arbete.  Kraftsamlingen av våra insatser för barn och unga ska fortsätta och intensifieras  Samordningen av barn och ungas psykiska hälsa ska utvecklas i hela länet genom en vidareutveckling av Psynk-projektet  Tydligare samverkan kring barn och ungas uppväxtvillkor genom familjecentraler ska utvecklas  Skillnader i hälsa hos barn och ungdomar ska särskilt uppmärksammas  Barnchecklista med nyckeltal och målformulering ska användas i all landstingsverksamhet  En barnkonsekvensbedömning ska ske vid beslut på verksamhetsnivå som berör barn och ungas situation som patienter, brukare, besökare eller närstående5. Samverkan kring äldres hälsaBefolkningen i Kalmar län blir allt äldre. En högkvalitativ vård ska erbjudas för alla oavsettålder och hälsobild genom ett kvalitetslyft. Landstingets målsättning är en komplett vårdkedjaför de mest sjuka äldre, med äldreteam och speciella vårdplatser för akut geriatrisk vård.Vårdkedjan som också inkluderar många av kommunens verksamheter ska varasammanhängande mellan äldreboende, primärvård, akutvård och slutenvård. Detta möjliggörsmed fokus på samverkan. Patienternas önskemål om vård i livets slutskede och palliativ vårdvid svåra sjukdomstillstånd ska tillvaratas.  Samverkan med kommunerna ska utvecklas genom satsning på gemensamma teamutbildningar  Läkemedelsbehandlingar och enhetliga läkemedelsgenomgångar ska säkras  Samverkan och samarbete mellan vårdgivare ska utvecklas för att skapa en helhetssyn kring vården för äldre och dess kvalitet  Psykisk hälsa för äldre ska särskilt uppmärksammas och redovisas i aktuella verksamhetsplaner  Vårdplaneringen för äldre ska följas upp och kvalitetssäkras i samarbete med kommunerna6. Utveckling av cancervårdenCancer är vår tids största folksjukdom. Satsningen på cancervården kommer att fullföljasgenom en rad konkreta åtgärder. Den regionala cancervårdplanen kommer att ligga till grundför detta omfattande arbete.  Patienter med diagnostiserad cancer ska garanteras ett kontaktteam på behandlande klinik  Vårdgarantin för patienter med cancer ska implementeras  Införandet av en kirurgrobot ska förberedas för att förbättra vårdkvaliteten med modern teknik  En handlingsplan ska tas fram för att garantera fyra veckor till behandling 4
  5. 5. 7. Psykisk hälsaDen stora utmaningen för psykiatrin är rekrytering av personal. Det är nödvändigt attundersöka flera rekryteringsmetoder för att lyckas fylla behovet. Stort fokus kommer attläggas på rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare under planperioden.Den psykiatriska vården i Landstinget i Kalmar län ska hålla hög klass i allt från detförebyggande arbetet i primärvården till akut- och slutenvård. Vi ser arbetet med barn ochunga som en viktig del i det förebyggande arbetet.  Generalplanen för psykiatrins lokaler ska genomföras  Fler metoder för rekrytering ska prövas  Första linjens psykiatri ska utvecklas och organisatoriskt förtydligas  En vårdgaranti för beroendevården ska tas fram  Samverkan med kommunerna kring psykisk ohälsa ska utvecklas  Möjligheten att använda digitala lösningar för första linjens psykiatri ska implementeras8. Hälsa för livskvalitetDen vård som finns närmast patienterna är primärvården genom modellen Hälsovalet.Hälsocentralernas arbete ska fortsätta att inriktas på det förebyggande folkhälsoarbetet ocharbeta för att nå visionen om Hälsolänet. Konkret handlar det om att hjälpa ännu flermedborgare att ändra livsstil och leva sunt, utan tobak, med balanserad kost och måttligt medalkohol. Vi vill att naturupplevelser ska kunna användas för att underlätta för sjuka människoratt tillfriskna. Att förbättra sin hälsa genom fysisk aktivitet och kulturupplevelser skauppmuntras.  Den nya folkhälsopolitiska planen ska genomsyra verksamheten  På samma sätt som motion ska kultur kunna rekommenderas i syfte att förbättra hälsan  Möjligheten att teckna avtal med verksamhet som erbjuder vård av patienter med långvarig smärta och palliativ vård ska undersökas  Arbetet med Tobaksfri Duo ska fortsätta och följas upp9. Varje dag lite bättreLandstinget i Kalmar läns förbättringsarbete är numer ett nationellt riktmärke. Vi ska fortsättavår satsning på ”Varje dag lite bättre” med inriktningen att nå Sveriges säkraste ochtillgängligaste vård. Vi kommer att stärka patientinflytandet och förbättra patienternasvårdkedjor samt utveckla ledarskapet inom landstinget.  Under planperioden fortsätter satsningen på ”Varje dag lite bättre”  ”Varje dag lite bättre” ska vara en huvudstrategi som genomsyrar hela verksamheten  Alla verksamheter ska vara involverade i förbättringsarbetet 5
  6. 6. 10. Politik för hållbar ekologisk utvecklingVi vill att sjukvården i Kalmar län ska gå före i miljöomställningen. Landstinget ska ha enmedveten inriktning på förebyggande miljöarbete och ett konsekvent kretsloppstänkande.Gällande energi, livsmedel och transporter ska konstruktiva idéer lyftas fram. Satsningar påvindkraft och minskad energianvändning ska genomföras.Inom tandvård och sjukvård ska målet vara att kemikalie- och antibiotikaanvändningenminskas. Vi vill att maten som serveras på sjukhusen i största möjliga mån är klimatsmart ochekologiskt producerad.  Arbetet med att initiera, följa och utvärdera miljömålen ska utvecklas  Satsningar på vindkraft ska göras  Andelen ekologisk och klimatsmart mat i landstingets verksamhet ska ökas  Landstingets klimatstrategi ska revideras11. Engagerade medarbetareLandstinget i Kalmar län har kompetenta, engagerade och stolta medarbetare. Landstinget skavara ett föredöme som arbetsgivare med goda arbetsmiljöer och ändamålsenliga lokaler.Arbetet med mönsterarbetsplatser ska fortsätta genom att bland annat förbättra medarbetarnasinflytande genom dialog och samverkan och möjligheter till kompetensutveckling. Målet äratt fortsätta ha landets friskaste medarbetare.Det aktiva förbättringsarbetet som startats ska även i fortsättningen stöttas och stimuleras.Alla medarbetare ska utbildas i förbättringskunskap. Även fortsättningsvis ska medarbetarekunna ansöka om medel för att bedriva konkreta förbättringsarbeten. Arbetet medetableringen av en läkarutbildning kommer att fortsätta.  Alla medarbetare ska fortsätta att involveras och utbildas i förbättringsarbetet ”Varje dag lite bättre”  Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ska fortsätta aktivt  Landstinget ska sträva efter att medarbetarna har en anställning på 100% men med möjlighet att begära önskad sysselsättningsgrad  Landstingets arbetsplatser ska vara jämlika och jämställda  Rekryteringsplanen av nya medarbetare ska tydliggöras  Medarbetarna ska utbildas om HBT-personers situation  Administrationen i vården ska effektiviseras genom effektivt IT-stöd och genom insatser som leder fram till ökad kompetensmatchning  Chefskapets och ledarskapets betydelse för att skapa förutsättningar för en bra personalpolitik ska tydliggöras12. FolkhögskolornaFolkhögskolorna är en viktig resurs som ska användas och ses som en utvecklingskraft förlandstinget och regionen. Folkbildningens roll, att ge människor en andra chans och vara enviktig del i det livslånga lärandet, ska framhållas. Bildningsmålen och den unika pedagogikenska värnas. 6
  7. 7. Landstingets interna utbildning bör, om möjligt, förläggas till folkhögskolorna. Nyckelkurserför smärtpatienter har enligt forskning visat sig vara effektiva för patienterna, där placeringenvarit en väsentlig faktor. Därför ska fortsättningsvis nyckelkurser erbjudas på vårafolkhögskolor.  Samarbetet med kulturinstitutionerna ska utvecklas  Minst 20% av den totala utbildningsverksamheten ska vara hälsoinriktad  Ett uppdrag ska ges om att utveckla en modell för kultur och hälsa i samarbete med utvecklingsenheten  En modell för ökat inköp av ekologisk och klimatsmart mat ska utvecklas13. Forskning och utvecklingFör att utveckla medarbetarnas kompetens i olika vårdsituationer ska ett skillcenter knytas tillforsknings- och utvecklingsenheten. Allt ifrån operationer till förlossningar ochhjärtstillestånd ska kunna simuleras. Med hjälp av ett skillcenter får medarbetarna möjlighetatt testa nya metoder och får mer rutin på komplicerade situationer. Detta blir till stor nytta förpatienterna. Den patientnära vården och omsorgen inom såväl primärvård som psykiatri ochsluten vård ska utvecklas. Detta ska ske tillsammans med Linnéuniversitetet och E-hälsoinstitutet.Efter en lång tids förberedelser öppnas nu möjligheten att studera till läkare i Kalmar.Utbildningen kommer att drivas i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet,Landstinget i Kalmar län och Region Skåne. Landstinget kommer förereda sig för dettagenom förstärkt handledning, akademiska tjänster och ändamålsenliga lokaler i samverkanmed Linnéuniversitetet för att uppnå högsta kvalitet på utbildningen  Samarbetet med näringslivet kring innovationer i vården ska utvecklas  Samverkan med universitet inom området ska fortsätta att utvecklas  Digital vårdplanering ska fortsätta utvecklas  Förutsättningar ska skapas för genomförandet av läkarutbildningsavtalet  En utredning ska tillsättas för att se över förutsättningarna att integrera medicinteknik och IT med varandra14. KollektivtrafikenEn väl utbyggd kollektivtrafik är viktig för att hela regionen ska leva. Det är ett miljövänligttransportmedel som möjliggör arbets- och utbildningspendling och turism. De satsningar påkollektivtrafiken som har påbörjats kommer att fortsätta. Kollektivtrafiken ska planeras på ettsådant sätt att den är så tillgänglig som möjligt för alla utifrån de behov som finns och alltidmed säkerheten i fokus. Den nuvarande resegarantin för sjukresor ska följas och utvärderas.En viktig förutsättning för att utveckla resandet är att infrastrukturen förbättras. Det kanhandla om exempelvis trafikplatser eller förbättrad räls. I främst städerna behövs särskildabussfiler skapas i syfte att öka snabbheten i ingående regiontrafik.En fortsätt utveckling av trafiksystemen med buss/tåg/cykel är nödvändig för att skapalångsiktighet i tilltron på arbetspendling. Införandet av styv tidtabell (avgår samma klockslag)och halvtimmes- och timmestrafik är ett annat sätt att öka resandet. 7
  8. 8.  Kollektivtrafiken ska granskas och planeras utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv  Kontinuerlig redovisning av kundnöjdhet ska redovisas  En utredning kring länsfärdtjänst ska genomföras  En utveckling av resegarantin ska utredas  Vid nästa stora upphandling ska kollektivtrafiken vara fossilbränslefri15. Ordning på ekonominLandstinget i Kalmar län har en välskött ekonomi men står liksom många andra landsting,framförallt på landsbygden, inför stora utmaningar de närmaste åren. Demografi ochmedicinteknisk utveckling gör att sjukvården hela tiden kostar mer. Detta kombineras medurholkade statsbidrag och osäkra skatteintäkter som ger landstingen sämre förutsättningar ochett minskat ekonomiskt utrymme.För att möta framtida utmaningar är det viktigt med en fortsatt långsiktigt stabil och starkekonomi. Det krävs överskott i ekonomin och en god hushållning för att finansieranödvändiga förbättringar. Att äventyra ekonomin är i grunden att äventyra medborgarnas rätttill en väl fungerande sjukvård. Med ökad kunskapsstyrning ges incitament för att nåuppställda kvalitets- och tillgänglighetsmål.  Överskottsmålet ska vara 2 %  Inga avgiftshöjningar inom planperioden för hälso- och sjukvården kommer att genomföras  Kvalitetsersättningssystemet inom hälso- och sjukvården ska fortsätta utvecklas 8

×