การจัดนิทรรศการ
นิทรรศการ หมายถึงการจัดแสดงข้ อมูลเนือหาผลงานต่ าง ๆ ด้ วย
้
วัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ และกิจกรรมที่หลากหลายแต...
ประวัติของการจัดแสดงนิทรรศการ
.ยุคก่ อนประวัตศาสตร์ มนุษย์ เริ่มรู้ จักออกแบบตกแต่ งที่อยู่อาศัยภายในถาการ
ิ
้
รู้ จักวางอ...
...การจัดแสดงหรือจุลนิทศน์ ทางการศึกษาอย่ าง
ั
เป็ นกิจจะลักษณะครั้งแรกนั้นก็เกิดขึนในปี ค.ศ.
้
1900 กล่ าวคือ พิพธภัณฑสถา...
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีทเี่ ป็ นภาพเขจานวน
มากในถาลาสโก (Lascause) และถาอัลตามิลา
้
้
(Altamila) ทางตอนใต้ ของ...
นิทรรศการแบ่ งตามกายภาพมี 3 ชนิด
1.นิทรรศการถาวร ซึ่งมีระยะของการจัดแสดงยาวนานอาจเป็ น 3-5 ปี
2.นิทรรศการชั่วคราว เป็ นการ...
การจัดสถานที่ จะต้องจัดแสดงไปตามลาดับตั้งแต่ตนเรื่ องจนจบ และเพื่อที่จะให้ผชมจานวน
้
ู้
มากได้เข้าชมโดยสะดวกทัวถึง ป้ ายแล...
ปัญหาทีพบสาเหตุททาให้ การจัดนิทรรศการไม่
่
ี่
ได้ ผล หรื อจัดแสดงแล้วไม่ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย
1. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ
2. ไม่...
Exhibition หมายถึง การจัดงานแสดงสิ นค้า/
นิทรรศการ เป็ นการแสดงผลงาน สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ หรื อ
ั
บริ การ เพื่อขายให้กบลูกค้า...
1.Public Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้ าโดยมีกลุ่มเปาหมาย
้
หลักเป็ นผู้บริโภค
2.Trade Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้ า...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การจัดนิทรรศการ

1,433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
158
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดนิทรรศการ

 1. 1. การจัดนิทรรศการ นิทรรศการ หมายถึงการจัดแสดงข้ อมูลเนือหาผลงานต่ าง ๆ ด้ วย ้ วัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ และกิจกรรมที่หลากหลายแต่ มีความสัมพันธ์ กันในแต่ ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและ ออกแบบที่เร้ าความสนใจให้ ผ้ ูชมมีส่วนร่ วมในการดู การฟั ง การ สังเกต การจับต้ องและการทดลองด้ วยสื่อที่หลากหลาย เช่ น รูปภาพ ของจริง หุ่นจาลอง ปายนิเทศ และกิจกรรมต่ าง ๆ เช่ น ้ การประกวด การแข่ งขัน การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการตอบปั ญหา เป็ นต้ น
 2. 2. ประวัติของการจัดแสดงนิทรรศการ .ยุคก่ อนประวัตศาสตร์ มนุษย์ เริ่มรู้ จักออกแบบตกแต่ งที่อยู่อาศัยภายในถาการ ิ ้ รู้ จักวางอาวุธสิ่งของเครื่ องใช้ ไว้ เป็ นที่เป็ นทางเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ งาน
 3. 3. ...การจัดแสดงหรือจุลนิทศน์ ทางการศึกษาอย่ าง ั เป็ นกิจจะลักษณะครั้งแรกนั้นก็เกิดขึนในปี ค.ศ. ้ 1900 กล่ าวคือ พิพธภัณฑสถานแห่ งฟิ ลาเดลเฟี ย ิ สมัยกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้ ทรงคิดประดิษฐ์ อักษรไทยไว้ บนหลักศิลาจารึกซึงมีลกษณะเป็ นแท่งสี่เหลี่ยมบรรจุ ่ ั ตัวอักษรไว้ ทง้ั 4 ด้ าน
 4. 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีทเี่ ป็ นภาพเขจานวน มากในถาลาสโก (Lascause) และถาอัลตามิลา ้ ้ (Altamila) ทางตอนใต้ ของประเทศฝรั่งเศสเขตติดต่ อกับ ทิศเหนือของประเทศสเปน
 5. 5. นิทรรศการแบ่ งตามกายภาพมี 3 ชนิด 1.นิทรรศการถาวร ซึ่งมีระยะของการจัดแสดงยาวนานอาจเป็ น 3-5 ปี 2.นิทรรศการชั่วคราว เป็ นการสื่ อสารเฉพาะกิจเช่ น เรื่องไข้ หวัดนก หรือเรื่องที่ กาลังเป็ นทีสนใจและต้ องการการประชาสั มพันธ์ ข้อมูลสู่ คน จานวนมาก ในเวลา ่ รวดเร็ว 3.นิทรรศการเคลือนทีเ่ ป็ นรู ปแบบการนาเสนอ การกระจายแบบเข้ าถึง ่ กลุ่มเป้ าหมาย หลักการจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ 1. ความสมดุล (balance 2.ความเป็ นหน่ วยหรือเอกภาพ (unity) 3.การสร้ างจุดสนใจ (point of interest
 6. 6. การจัดสถานที่ จะต้องจัดแสดงไปตามลาดับตั้งแต่ตนเรื่ องจนจบ และเพื่อที่จะให้ผชมจานวน ้ ู้ มากได้เข้าชมโดยสะดวกทัวถึง ป้ ายและบอร์ดควรจะวางในลักษณะต่างๆ ดังนี้ ่ 1. การจัดแสดงตามระเบียงทางเดิน 2. การจัดแสดงแบบต่อเนื่องกันไป 3. บอร์ดที่จดตั้งให้เห็นสิ่ งที่แสดงทั้งสองด้าน ั 4. จัดแสดงแบบต่อเนื่องโดยใช้บอร์ดที่ดูได้ท้ งสองด้าน ั 5. การวางบอร์ดที่แยกจากกัน 6. จัดบอร์ดแบบสลับฟันปลา การออกแบบนิทรรศการ 1. แบบกาหนดทางเดิน เข้ า-ออก ไปในทิศทางเดียวกัน 2. แบบเปิ ด เลือกดูตามใจชอบ 3. แบบผสม จัดบริเวณส่วนที่ต้องการให้ ผ้ ดมองเห็นสิงที่แสดง ู ู ่
 7. 7. ปัญหาทีพบสาเหตุททาให้ การจัดนิทรรศการไม่ ่ ี่ ได้ ผล หรื อจัดแสดงแล้วไม่ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย 1. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ 2. ไม่มีสถานที่ที่จะจัดแสดง หรื อสถานที่ไม่เหมาะสม 3. มีอปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดนิทรรศการ ุ 4. ผู้จดนิทรรศการยังไม่เข้ าใจวิธีการ ั 5. เรื่ องที่จดไม่อยูในความสนใจของกลุมเปาหมาย ั ่ ่ ้
 8. 8. Exhibition หมายถึง การจัดงานแสดงสิ นค้า/ นิทรรศการ เป็ นการแสดงผลงาน สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ หรื อ ั บริ การ เพื่อขายให้กบลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งเปิ ดให้ ผูเ้ ข้าชมทัวไปได้เข้าร่ วมงานด้วย ทั้งนี้สามารถจาแนก ่ ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
 9. 9. 1.Public Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้ าโดยมีกลุ่มเปาหมาย ้ หลักเป็ นผู้บริโภค 2.Trade Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้ าโดยมีกลุ่มเปาหมาย ้ หลักเป็ นผู้ประกอบการ 3.Public and Trade Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้ าที่มี กลุ่มเปาหมายเป็ นทังผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ้ ้

×