Penilaian pembelajaran

3,850 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
143
Actions
Shares
0
Downloads
220
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penilaian pembelajaran

 1. 1. Penilaian Untuk Pembelajaran UNTUK PEMBELAJARAN Disediakan oleh: Nurul Hidayah Othman No.Matrik: JM 40238
 2. 2. Kandungan q  q  q  q  Pentingnya penilaian Penjenisan Penilaian Penilaian untuk Pembelajaran Pentingnya Kajian tentang Penilaian
 3. 3. PENGGUNAAN PEDAGOGI q  Penggunaan pelbagai strategi q  sesuai dengan peringkat keupayaan dan kecerdasan pelajar yang berbeza-beza q  Dapat meningkatkan pengetahuan sedia ada murid
 4. 4. PENILAIAN PEMBELAJARAN q  sesuai dapat memberikan maklum balas yang jelas/sebenar dan konstruktif bagi memperbaiki pembelajaran dan pengajaran q  Selaras dengan kemahiran murid
 5. 5. PENILAIAN Penilaian penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran q  Memberikan maklumat tentang keberkesanan pembelajaran dan pengajaran q  Murid dapat mengetahui tahap keupayaannya dan merancang kegiatan susulan
 6. 6. PENILAIAN Apakah matlamat penilaian? q  Mencerminkan matlamat sukatan q  Berupaya menggunakan BM baku secara berkesan dalam pelbagai konteks, tujuan dan khalayak q  Mencerminkan keupayaan murid berfikir secara kreatif dan kritis q  Berupaya memperoleh dan menyampaikan maklumat, idea dan perasaan
 7. 7. PENILAIAN Pentingnya penilaian kepada murid q  Untuk memantau kebolehan dan keperluan murid yang berterusan q  Untuk mempertingkat penguasaan q  Untuk memberikan maklum balas yang kualitatif q  Untuk melakarkan kegiatan susulan
 8. 8. PENILAIAN Objektif penilaian kepada murid q  q  q  q  Mengetahui pencapaian objektif pembelajaran Mengukur kemajuan peribadi Mengenal pasti keupayaan Merangsang pencapaian yang lebih tinggi
 9. 9. PENILAIAN Objektif penilaian kepada guru q  Mengetahui pencapaian objektif pembelajaran q  Mengetahui keberkesanan pengajaran bagi membuat penyesuaian q  Memantau kemajuan murid bagi tujuan laporan dan tindakan susulan q  Menganjurkan program pemulihan, pengukuhan dan pengayaan.
 10. 10. PRINSIP PENILAIAN PENILAIAN YANG BAIK q  Kesahan q  Kebolehpercayaan q  Keobjektifan q  Kebolehtadbiran q  Keberkesanan q  Positif dan Konstruktif
 11. 11. PRINSIP PENILAIAN PENILAIAN YANG BAIK KESAHAN : Merujuk kepada tujuan dan dapat mengukur itemitem yang dinilai dan bukan perkara lain. Item-item dan tujuan penilaian ini pula sejajar dengan Sukatan Pelajaran.
 12. 12. PRINSIP PENILAIAN PENILAIAN YANG BAIK KEBOLEHPERCAYAAN : Merujuk kepada ketekalan dan mencerminkan keupayaan sebenar murid serta tidak mengandungi unsur-unsur diskriminasi; baik di segi jantina, budaya, bangsa dsb.
 13. 13. PRINSIP PENILAIAN PENILAIAN YANG BAIK KEOBJEKTIFAN : Merujuk kepada kumpulan sasaran yang sama bagi sesuatu kertas ujian. Dan, pemarkahannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jantina, kaum, paras, latar belakang sosioekonomi.
 14. 14. PRINSIP PENILAIAN PENILAIAN YANG BAIK KEBOLEHTADBIRAN : Merujuk kepada kelancaran pentadbiran sesuatu ujian yang merangkumi faktor kos, masa, dan tenaga.
 15. 15. PRINSIP PENILAIAN PENILAIAN YANG BAIK KEBERKESANAN : Merujuk kepada kebolehan penilaian yang dapat membezakan tahap pencapaian murid.
 16. 16. PRINSIP PENILAIAN PENILAIAN YANG BAIK KEPOSITIFAN DAN KEKONSTRUKTIFAN : Penilaian harus dapat mengenal pasti secara sistematik kekuatan, kelemahan, cara belajar, keperluan, minat, sikap dan usaha murid.
 17. 17. JENIS PENILAIAN q Penilaian Diagnostik q Penilaian Formatif q Penilaian Sumatif
 18. 18. JENIS PENILAIAN Penialian Diagnostik Selalunya dijalankan sebelum pengajaran berlangsung atau awal persekolahan bagi meninjau minat, gaya belajar, kecenderungan, keupayaan dan pengetahuan sedia ada murid. Penilaian boleh berlangsung secara lisan, tulisan mahupun pemerhatian. Maklum balas penilaian dapat membantu guru merancang pengajaran.
 19. 19. JENIS PENILAIAN Penilaian Formatif Penilaian dijalankan secara berterusan, sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dan pengajaran. Penilaian formatif menggabungjalinkan penilaian formal dan informal bagi mendapatkan maklum balas dan membuat tindakan susulan. Untuk membantu dan membina kecekapan berbahasa, MOE mencadangkan PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN (assessment for learning)
 20. 20. JENIS PENILAIAN Penilaian Sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semesta atau tahun. Penilaian memberikan nilai yang dapat membezakan pencapaian antara bagi tujuan-tujuan pemilihan dan penempatan.
 21. 21. KESEIMBANGAN PENILAIAN Penilaian sumatif dan formatif dapat memberikan maklumat berbentuk data, informasi, maklum balas yang menyeluruh tentang perkembangan murid. PENILAIAN SUMATIF (PENILAIAN PEMBELAJARAN) Maklum balas sekali. Peruntukan waktu spesifik. Tidak ada Penilaian Kendiri. PENILAIAN FORMATIF (PENILAIAN UTUKPEMBELAJARAN) Maklum balas berterusan. Peruntukan waktu fleksibel. Ada Penilaian Kendiri.
 22. 22. KONSEP PENILAIAN q  Penilaian untuk Pembelajaran (ASSESSMENT FOR LEARNING) q  Penilaian sebagai Pembelajaran (ASSESSMENT AS LEARNING) q  Penilaian ialah pembelajaran (ASSESSMENT IS LEARNING)
 23. 23. PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN Penilaian untuk Pembelajaran memfokus jurang antara pelajar dalam menentukan arah pembelajarannya dengan matlamat tertentu. Ini boleh dicapai melalui proses berkongsi kriteria dengan pelajar, soalan yang efektif dan maklum balas yang benar dan jelas. Dengan kata lain, Penilaian untuk Pembelajaran mendukung pembelajaran dan pengajaran.
 24. 24. PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN Black dan William menyatakan bahawa semua kegiatan yang dikendalikan guru atau/dan murid yang dinilai dan menghasilkan maklum balas yang dapat digunakan untuk mengubah kegiatan pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan, yang lebih berpusatkan murid.
 25. 25. PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN PELAJAR DAPAT BELAJAR DENGAN BAIK, APABILA: q  q  q  q  Mereka memahami dengan jelas apa-apa yang dipelajarinya, dan apa-apa yang dimatlamatkan. Mereka diberikan maklum balas mengenai bermutu tidaknya kerja mereka Mereka dinasihati mengenai cara-cara peningkatan sesuatu pencapaian Mereka terlibat sepenuhnya dalam memutuskan arah pembelajarannya.
 26. 26. PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN KATA KEKUNCI: q  q  q  q  Penilaian melibatkan pelibatan yang tinggi, berdasarkan soalan bermutu, pendengar yang baik dan maklum balas yang reflektif. Pelajar tahu akan apa-apa yang dipelajarinya dan kejayaan yang bakal diraihnya. Pelajar diberikan maklum balas yang bermutu Pelajar terlibat bagi menentukan arah pembelajarannya.
 27. 27. PENILAIAN SEBAGAI PEMBELAJARAN Penilaian sebagai pembelajaran mengenai belajar bagaimana hendak belajar. Konsep ini menghubung kait antara pembelajaran/pengajaran dengan kurikulum. KATA KEKUNCI: q  Pelajar /guru mengenal pasti dan membuat refleksi mengenai pembelajarannya. q  Pelajar / guru menetapkan matlamat pembelajaran dan pengajarannya. q  Pelajar / guru mengamalkan penilaian kendiri dan penilaian bersama.
 28. 28. PENILAIAN IALAH PEMBELAJARAN Penilaian ialah pembelajaran mengenai pengumpulan dan penganalisisan data. Konsep ini menghubung kait antara penilaian dengan kurikulum. KATA KEKUNCI: q  Guru menggunakan data bagi memantau kemajuan dan merancang pembaikan. q  Guru menggunakan bukti-bukti daripada kegiatan harian bagi memantau kemajuan murid.
 29. 29. PENILAIAN KURIKULUM PENILAIAN SEBAGAI PEMBELAJARAN PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
 30. 30. PERANCANGAN PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah dijadikan sebahagian daripada rancangan pengajaran dan pembelajaran q  Perancang perlu menyediakan peluang kepada guru/pelajar untuk berkembang berdasarkan data terkumpul dan teranalisis. q  Perancang perlu fleksibel dan peka akan strategi bagi memastikan pelajar memahami matlamat mereka dan kriteria yang digunakan untuk menilai mereka. q  Pelajar sedar akan maklum balas yang diterimanya q  Pelajar sedar akan keterlibatan mereka dalam penilaian q  Pelajar sedar akan bantuan yang diterimanya bagi perkembangan selanjutnya. 1
 31. 31. PEMBELAJARAN PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah memfokus pembelajaran q  Proses pembelajaran perlu dititikberatkan oleh pelajar/ guru ketika merancang penilaian dan kegiatan susulan setelah data dianalisis. q  Pelajar perlu sedar akan pembelajarannya: apa dan bagaimana? 2
 32. 32. PENGAMALIAN PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah menjadikan kelas sebagai pusat kegiatan pembelajaran q  Apa-apa sahaja yang dijalankan pelajar/guru di dalam kelas boleh dianggap sebagai penilaian. q  Tugasan dan soalan-soalan ajuan boleh menunjukkan tahap pengetahuan, pemahaman dan kemahiran pelajar. q  Apa-apa yang dinyatakan dan dilakukan pelajar dipantau dan diterjemah dalam bentuk kegiatan susulan dan peningkatannya q  Proses penilaian adalah bahagian pentig dalam kegiatan harian dalam kelas yang melibatkan guru dan/dengan pelajar melalui refleksi, dialog dan membuat keputusan. 3
 33. 33. PROFESIONAL PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah dapat menunjukkan keprofesionalan guru q  Guru memerlukan pengetahuan dan kemahiran profesional untuk merancang penilaian, pemantauan pembelajaran, menganalisis buktibukti pembelajaran, pemberian maklum balas, dan penggalakan penilaian kendiri. q  Guru hendaklah didukung bagi membangunkan kemahiran asas ini dan selanjutnya kemahiran-kemahiran lain. 4
 34. 34. PEKA PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah menunjukkan kepekaan dan kekonstruktifan kerana kesan penilaian melibatkan emosi. q  Guru hendaklah sedar akan kesan komentar, markah, dan gred ke atas keyakinan, dan kesungguhan pelajar. q  Maklum balas hendaklah berfokuskan kerja pelajar. 5
 35. 35. PERANGSANGAN PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah dapat menggalakkan pemahaman matlamat, dan kriteria penilaian. q  Penilaian yang menggalakkan pembelajaran dapat menimbulkan motivasi yang menekankan peningkatan daripada kegagalan. q  Perbandingan dengan seseorang yang lebh berjaya tidak mungkin dapat menimbulkan rangsangan, malah boleh menghilangkan minat dalam bidang yang tidak diraihnya. q  Motivasi hendaklah dikekalkan dan ditingkatkan dengan kaedah penilaian yang memberikan perhatian kepada autonomi pelajar, menyediakan beberapa pilihan, maklum balas yang konstruktif, dan membentuk peluang ke arah pembelajaran kendiri. 6
 36. 36. PEMAHAMAN PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah menggalakkan pelajar agar memahami matlamat dan kriteria penilaian q  Pembelajaran yang berkesan akan tercapai sekiranya pelajar dapat memahami apa-apa yang hendak dicapainya. q  Pemahaman dan komitmen akan muncul sekiranya pelajar turut terlibat dalam menetapkan matlamat dan kriteria penilaiannya. q  Kriteria penilaian hendaklah mudah dan didahami pelajar, dengan contohan-contohan yang dapat menimbulkan penilaian setara (rakan sebaya) dan kendiri. 7
 37. 37. PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah menilai secara konstruktif agar peningkatan terus wujud q  Pelajar memerlukan maklumat dan panduan bagi pembelajaran selanjutnya. q  Guru hendaklah mengenal pasti kekuatan pelajar dan memandu mereka untuk mencapai peningkatannya, menyediakan luang dan ruang yang dapat memperbaik kerja, dan pencapaian mereka. 8
 38. 38. PENGEMBANGAN PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah mengembangkan kapasiti atau keupayaan pelajar kepada penilaian kendiri q  Pelajar yang berdikari mempunyai kebolehan untuk memperoleh kemahiran baharu, pengetahuan baharu, dan pemahaman baharu. q  Pelajar hendaklah mempunyai kebolehan untuk merefleksi kendiri, dan menyedari langkah pembelajaran selanjutnya. q  Guru hendaklah melengkapkan pelajar dengan usaha-usaha meningkatkan kemahiran penilaian kendiri. 9
 39. 39. PENGHARGAAN PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN hendaklah mengenal pasti pencapaian semua pelajar q  Penilaian Untuk Pembelajaran hendaklah digunakan untuk meningkatkan peluang-peluang pembelajaran. q  Ini membolehkan pelajar mencapai kejayaan dan penghargaan. 10
 40. 40. PERANCANGAN PENILAIAN Sebelum menjalankan penilaian untuk pembelajaran (formatif), perancangan perlu dibuat. q  q  q  q  RANCANGAN PENTADBIRAN PENTAFSIRAN PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU 2008 DARJAH 1 HINGGA 4
 41. 41. PERANCANGAN PENILAIAN q  q  q  q  q  q  q  q  Apakah matlamat umum / khusus yang ingin dicapai. Bagaimanakah matlamat tersebut di terangkan kepada murid? Kemahiran/pengetahuan apa yang hendak diukur? Di peringkat proses pembelajaran yang manakah harus dijalankan penilaian? Apakah jenis dan ciri-ciri tugasan yang akan dijalankan? Bagaimanakah penilaian akan dijalankan? Bagaiamanakah hasil penilaian diterangkan kepada murid? Kegiatan susulan apakah yang boleh dijalankan?
 42. 42. PERANCANGAN PENILAIAN PENTADBIRAN q  Adakah murid faham akan matlamat tugasan yang diberikan? q  Adakah murid faham akan tahap pencapaian yang harus dicapai? q  Di manakah penilaian tersebut akan dijalankan? q  Berapa lamakah masa yang akan diambil?
 43. 43. PERANCANGAN PENILAIAN PENTAFSIRAN q  Adakah bukti/dapatan penilaian menunjukkan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran? q  Bagaimanakah maklum balas dapat diberikan kepada murid? Lisan atau Tulisan?
 44. 44. PERANCANGAN PENILAIAN PENGAJARAN q  Strategi apakah yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan pembelajaran murid? q  Kegiatan susulan apakah yang perlu dirancang? q  Bagaimanakah murid dapat dipandu untuk mencapai matlamat yang baharu.
 45. 45. KAJIAN PENILAIAN Kajian Penilaian Formatif —  Black & Wiliam s (1998) mengatakan bahawa Penilaian Formatif boleh meningkatkan pembelajaran —  Penilaian Formatif boleh meningkatkan Penilaian Sumatif —  Penilaian Formatif yang baik bergantung kepada —  Amalan muhasabah dan maklum balas —  Kepiawaian penilaian dan krriterianya —  Penilaian kendiri pelajar Kelvin Tan, 2009
 46. 46. PENILAIAN & PEMBELAJARAN —  Apakah kesan penilaian untuk pembelajaran? —  meningkatkan pembelajaran (keputusan) —  Keseronokan pembelajaran —  Apakah kesan penilaian kepada pembelajaran? —  Melemahkan pembelajaran (lantaran pelaksanaan/ pengurusan yang kurang baik) —  Membosankan pembelajaran (masih relevan?) —  Mengubah pembelajaran (penilaian mengambil alih pembelajaran) Kelvin Tan, 2009
 47. 47. KAJIAN PENILAIAN Penilaian dapat membentuk pembelajaran dan corak pendidikan masa depan Boud (2000, 2007) Sustainable assessment can be defined as assessment that meets the needs of the present and prepares students to meet their own future learning needs.
 48. 48. KAJIAN PENILAIAN Kajian penilaian q  dapat membantu peningkatan keupayaan dalam pembelajaran. q  dapat mengubah suai kandungan dan konteks pembelajaran q  dapat merancang keperluan masa depan
 49. 49. CONTOH PENILAIAN
 50. 50. CONTOH PENILAIAN
 51. 51. PENILAIAN UNTUK PEMBELAJARAN 10 P’

×