Project management research report

654 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Project management research report

 1. 1. ជំពូក ១ សេចកតីស្តើម១.១- លំនបញ្ហនៃការស្រាវស្រាវ ំ ា ប្រទេសកម្ពជា ជាប្រទេសម្ួយកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ កំ រិតជីវភាពរស់ទៅររស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគទប្រើនទៅមាន ុភាពេន់ទសោយ ដដ្លភាគទប្រើនជាកសិករ ប្រករររររិញ្ចឹម្ជី វិតទោយទ្វើដប្សរំការ ទនសាេប្តី ទ ើយម្ួយរំនួនទេៀតរំណាកប្សុកទៅទ្វជាកម្មករសំណង់ កម្មករកាត់ទដ្រ ទៅតំរន់េីប្កុង និងទៅប្រទេសជិតខាង ជាទ ើ តុទ្វើឲ្យការរស់ទៅររស់ពួកទគមានរញ្ហជួរប្រេះខាងដនែកសុសភាព ប្រឈម្ម្ុសទៅនឹងការឆ្លងនូវជំងឺទនេងៗដ្ូរជា ជំងឺ ាទអដ្ស៍ ជំងឺប្គុនចាញ់ ជំងឺប្គុនឈាម្ ជំងឺផ្តសាយរកេី ជំងឺផ្តសាយប្រទភេថ្មី ជំងឺរទរង និងជំងរាករុសទនេងៗ ា ា ឺទេៀតជាទដ្ើម្ ។ ម្ិនដតរ៉ុទណាះការរស់ទៅររស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជាទៅតំរន់ជនរេភាគទប្រើន ពុំសវមានអនាម្័យលអ កងវះ ណ ុ ូេឹកសាតទប្រើប្ាស់ រងគនអនាម្័យសប្មារ់េទនាររង់ និងការរិញ្ចឹម្សតវឲ្យរស់ទៅលាយឡំជាម្ួយម្នុសេ ។ ម្៉ាង អ ់ ោ ឹទេៀតទោយសារការយល់ដ្ង និងការយករិតាេកោក់អំពីរញ្ហសុសភាពររស់ពួកទគទៅមានកំ រិត គួរនេំនឹងទសវា ុ ាសុខាភិាលទៅឆ្ងយនងទនាះ ទ្វើឲ្យពួកទគងាយេេួលរងឥេធពលអំពីជំងឺទនេងៗ ទ ា ិ ើយជនដដ្លងាយរងទប្រះជាងទគ គឺជនចាស់ជរា ជនពិការ អែកនោកទម្ទរាគទអដ្ស៍ កុមារកំប្ាទោយសារទអដ្ស៍ និងប្គួសារប្កីប្កដដ្លមានកូន ុទប្រើន ។ ទោយឈរទលើម្ូលោនទំងអស់ទនះ សមាគម្ជាតិកាកាេប្ក ឋ ម្កម្ពជា ជាជំនួយការឲ្យរោភិាលកែុង ុ ឋវិស័យម្នុសេ្ម្៌ានទដ្ើរតួនាេីយងសំខាន់កែុងការរួម្រំដណកជាម្ួយវិស័យសុខាភិាល ទដ្ើម្បីទលើកកម្ពស់សុសភាព ៉ស គម្ន៍ឲ្យមានភាពប្រទសើរទឡើង ។ សមាគម្ជាតិកាកាេប្ក ម្កម្ពជា ានកំណត់យកការងារសុសភាព ុជាវិស័យសែូលេី២ កែុងរំទណាម្វិស័យទំងរួនររស់សួ លន ។ ដ្ូទរែះសមាគម្ជាតិកាកាេប្ក ម្កម្ពជា ានទ្វើការ ុយងជិតសែិេធជាម្ួយនឹងភាក់ងាររាជរោភិាល ៉ ែ ឋ ភាក់ងារអងគការស ែ ប្រជាជាតិ អងគការជាតិ និងអនារជាតិជាពិទសសសមាគម្ជាតិកាកាេប្ក ម្ទៅេូទំងពិភពទលាក ទដ្ើម្បីឲ្យពួកទគជួយឧរតថម្រំប្េទំងសារតី សមារ ភ ម ភនិងថ្វិកា ។ េនោឹម្នឹងទនះកម្ម វ្ីទអដ្ស៍ សថិតទៅទប្កាម្នាយកោនសុសភាព ននកាកាេប្ក ិ ឋ ម្កម្ពជា ក៏ានេេួល ុជំនួយជាទប្រើនពីអងគការទប្ៅរោភិាល ឋ និងសមាគម្ជាតិកាកាេប្ក ម្ពីរណាប្រទេសនានា ា ដ្ូរជាម្ូលនិ្ិសកល កាកាេប្ក ម្អូស្ត្សាលី កាកាេប្ក ា ម្អុតាលី ជាទដ្ើម្ ទដ្ើម្បីយកថ្វិកាទំងអស់ទនះម្កទ្វើសកម្មភាព ីកែុងការរួម្រំដណកទលើកម្ពសសុសភាពប្រជាពលរដ្ឋកែុងស ់ គម្ន៍ឲ្យមានភាពប្រទសើរទឡើង ។ - 1-
 2. 2. ១.២ ចំសោទបញ្ហនៃការស្រាវស្រាវ ា ទតើសាខាកាកាេប្ក ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង មានយុេធសាស្ត្សា ឬវិ្សាស្ត្សដររណា កែុងការប្គរ់ប្គង ុ វ ី ាគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន ឲ្យេេួលានទជាគជ័យ ទដ្ើម្បីទឆ្លើយតរទៅនឹងទរលរំណង និង ឋកម្មវតថររស់គទប្មាង ? ុ១.៣ សោលបំណងនៃការស្រាវស្រាវ ការសិកោប្សាវប្ជាវទនះ មានទរលរំណងទដ្ើម្បីដសវងរកដ្ំទណើរការប្រប្ពឹតាទៅននការងារប្គរ់ប្គងគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន ររស់សាខាកាកាេប្ក ឋ ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ដដ្លកំពុងអនុវតាទៅប្សុក ុ វទរលទៅ រំនួនពីរ គឺប្សុកសាយទរ និងរំដ្ួល តាម្រយៈការតសូម្តិ ការសប្ម្រសប្ម្ួល ការស វ ប្រតិរតិាការការកសាងសម្តថភាព ការអរ់រំនេពវនោយ និងការឧរតថម្រំប្េ ដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋប្កុម្ទរលទៅររស់គទប្មាង ។ ភ ការសិកោប្សាវប្ជាវទនះ ក៏មានទរលរំណងទដ្ើម្បីដសវងរកនូវរំណរខាង និង រំណរទសោយ ននការ ុ លំ ុប្គរ់ប្គងគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន ររស់សាខាកាកាេប្ក ឋ ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង កែុងការ ុ វរួម្រំដណកទ្វើការដកលម្អឲ្យការអនុវតាគទប្មាងេេួលានទជាគជ័យសទប្ម្រតាម្ទរលរំណងដដ្លានកំណត់ ទដ្ើម្បីទលើកកម្ពស់សុសភាពប្រជាពលរដ្ឋកែុងស គម្ន៍ឲ្យមានភាពប្រទសើរទឡើង ឈានទៅកាត់រនថយានអប្តាឈឺ និងសារ់ររស់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្ពម្ទំងរួម្រំដណកកាត់រនថយភាពប្កីប្កររស់ប្រជាពលរដ្ឋនងដដ្រ ។ ល១.៤ ដែៃកំណត់ ៃិងវិាលភាពនៃការស្រាវស្រាវ គទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន ទប្កាម្ការឧរតថម្ថ្វិកាពីកាកាេប្ក ឋ ភ ម្អូស្ត្សាលី តាម្ ារយៈកម្ម វិ្ីទអដ្ស៍ ននកាកាេប្ក ម្កម្ពជា ាននឹងកំពុងអនុវតាន៍សកម្មភាពទៅសាខាកាកាេប្ក ុ ម្កម្ពជាទសតា ុទរលទៅរំនួន ៥ គឺសាខាកាកាេប្ក ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ទសតាទសៀម្រារ ទសតាទកាះកុង ទសតាប្ពះវិហារ និង ុ វទសតាាត់ដ្ំរង ។ ដ្ូទរែះ ទោយសារទពលទវលាមានកំណត់ការសិកោប្សាប្ជាវទនះ ទផ្តតដតទៅទលើការប្គរ់ប្គង ាគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន ននសាខាកាកាេប្ក ឋ ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ដតរ៉ុទណាះ ។ រឯ ុ វ ណកាលររិទរេេននការសិកោប្សាវប្ជាវ គឺកំណត់យកចារ់តាំងពីការអនុវតាគទប្មាងម្កដ្ល់ររចុរបនែ ( កាលររិទរេេអនុវតាគទប្មាងពីដស កកកោ ២០១១ ដ្ល់ ដស ម្ីនា ២០១២ ) ។១.៥-វិធីាស្ដេរនៃការស្រាវស្រាវ១.៥.១-តស្រមូវការទិៃនៃ័យ ទដ្ើម្បីឲ្យដ្ំទណើរការប្សាវប្ជាវទនះ ប្រករទោយទជាគជ័យ និងមានមានប្រសិេធភាពទនាះ ទម្ទរនូវតប្ម្ូវការេិនន័យជាទប្រើនដដ្លេេួលានពីប្រភពសំខាន់ៗពីរគឺ : េិនន័យសកម្ម (Primary Data) និងេិនន័យអកម្ម ែ ែ ែ(Secondary Data) ដដ្លជួយសប្ម្ួលកែុងការប្រម្ូលេិនន័យ និងការវិភាគានប្គរ់ប្ជុងប្ជាយ ។ ែ - 2-
 3. 3. ១.៥.១.១-ទិៃនៃ័យេកមម (Primary Data) េិនន័យសកម្ម គឺជាេិនន័យដដ្លានម្កពីការរុះសាកសួរទោយផ្តល់ជាម្ួយសារ័នសាខាកាកាេប្ក ែ ែ ោ ថ ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ុ វ តាម្រយៈទលាកនាយកសាខា និង រុគគលិកសប្ម្រប្សម្ួលគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស គម្ន៍ម្ូលោនថ្នក់ទសតា ដដ្លមានដ្ូរខាងទប្កាម្៖ ឋ ែ - ទ្វើការសាកសួរទោយផ្តល់ជាម្ួយទលាកនាយកសាខាកាកាេប្ក ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ោ ុ វ - ការសមាសន៍ទោយផ្តល់ជាម្ួយរុគគលិកសប្ម្រសប្ម្ួលគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន ភ ោ ុ ឋ - ការសាកសួររុគគលិកទនេងៗទេៀតទៅកែុងសាខាកាកាេប្ក ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀងនិងម្ស្ត្នីអនុសាខា ុ វ ា ប្សុកសាយទរនិងរំដ្ួល ប្ពម្ទំងរណាញអែកសម័ប្គរិតាកាកាេប្ក វ ា ម្ទៅឃុំប្រសូប្ត សំរួរ រុសម្ន និង ថ្ន្ែង់ ែ - ទ្វើការសទងកតសកម្មភាពអនុវតាជាក់ដសាងម្ួយរំនួនររស់គទប្មាងដដ្លាននឹងកំពងអនុវតាន៍ ុ១.៥.១.២-ទិៃនៃ័យអកមម (Secondary Data) េិនន័យអកម្ម ែ គឺជាេិនន័យានម្កពីការដ្កប្សង់ទរញពី កសារដដ្លមានប្សារ់ ែ ររស់គទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្លោន និង កសារាក់ព័នទនេងៗទេៀត មានដ្ូរជា៖ ូ ឋ ធ - ទសៀវទៅគទប្មាងការអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន រុះនថ្ាេី ២៧ ដសម្ិថ្ុនា ឆ្ងំែ ២០១១ ឋ - កសារព័ត៌មានររស់គទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្លោន រុះនថ្ាេី ០៧ ដស វិរិកា ឆ្ងំែ ២០១១ ូ ឋ េ ននសាខាកាកាេប្ក ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ុ វ - រាយការណ៍ប្រចាំឆ្មាសេី២ (ដសកកកោ ដ្ល់ដស ្ែូ ឆ្ងំ ២០១១) ររស់គទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាព ែ ស គម្ន៍ម្ូលោន ននសាខាកាកាេប្ក ឋ ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ុ វ - រាយការណ៍ប្រចាំប្តីមាសេី១ (ដសម្ករា ដ្ល់ដសម្ីនា ឆ្ងំ ២០១២) ររស់គទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាព ែ ស គម្ន៍ម្ូលោន ននសាខាកាកាេប្ក ឋ ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ុ វ - ដននការថ្វិកា និងដននការសកម្មភាពររស់គទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស គម្ន៍ម្ូលោន ឋ រយៈទពល ១ឆ្ងំ (ដសកកកោ ២០១១ ដ្ល់ ដសម្ថ្ុនា ឆ្ងំ ២០១២) ែ ែ - តាម្រយៈ អុីន្ឺទណត www.redcross.org.kh - កសារប្េឹសីា ក៏ ដ្ូរ ជាសលឹ ម្សារកែុ ង ទម្ទរៀនដដ្លដណនាំរទប្ងៀនទោយទលាកសាស្ត្សា ចារយរណិត ឌ សុក គនធី ទលើ ម្ុស វិ ជាការប្គរ់ប្គងគទប្មាង ឆ្ងំ ២០១០ ា ែ - ទសៀវទៅការប្គរ់ប្គងគទប្មាងដកសប្ម្ួលទលើកេី៩ (Ninth Edition) ររស់ Dennis lock - ទសៀវទៅ Project Management Guidebook of Method 123 empowering manager to succeed. ISBN 0-473-10445-8 - 3-
 4. 4. ១.៥.២- វិធីាស្ដេតវិភាគទិៃនៃ័យ វិ្ីសាស្ត្សដដ្លទប្រើប្ាស់កែុងការវិភាគ ទលើដ្ំទណើរការប្សាវប្ជាវការប្គរ់ប្គងគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាព ាស គម្ន៍ម្ូលោន ននសាខាកាកាេប្ក ឋ ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង គឺប្តូវានកំណត់និងអនុវតាន៍នវ វិ្សាស្ត្សា ុ វ ូ ីតាម្ដររគុណភាពទោយម្ិនានទ្វើការវិភាគតាម្វិ្ីសាស្ត្សដររររិមាណទេ ។ ា ព័ត៌មានដដ្លេេួលានពីប្រភពខាងទលើអារទ្វើការវិភាគទោយទប្រើប្ាស់ប្េឹសីជាម្ូលោន ា ឋ និងសានភាព ថជាក់ដសាងនាទពលររចុរបនែ ទដ្ើម្បីឈានទៅដ្ល់ការទញទរញទសរកាីសនែិោន និងការនាលអនុសាសន៍ ។ ឋ ់៦. រចនេមព ័ៃធនៃការស្រាវស្រាវ ការសិកោប្សាវប្ជាវទនះ ានដរងដរកទរញជា ៥ ជំពូក តាម្លំោរ់លំទោយដ្ូរខាងទប្កាម្៖ ជំពូកទី ១ : សេចកត ីស្តើម ប្តូវានរងាញពីលំនារញ្ហននការប្សាវប្ជាវ រំទណាេរញ្ហននការប្សាវប្ជាវ ា ំ ា ា ទរលរំណងននការប្សាវប្ជាវ ដដ្នកំណត់និង វិសាលភាពននការប្សាវប្ជាវ និង វិ្សាស្ត្សននការប្សាវប្ជាវ ។ ី ា ជំពូកទី២ : រំលកស្រទឹេតី ឹ ី ប្តូវានទលើកទឡើងពីប្េឹសីដដ្លាក់ព័នធ េសេនាទន ឬសំដ្ររស់អែកប្ាជញ និងរេពិទសា្ន៍ទនេងៗទេៀត ាដដ្លេេួលានទជាគជ័យនាទពលកនលងម្ក ។ ជំពូកទី៣ : លទធ្លនៃការេិកាស្រាវស្រាវ ប្តូវានទលើកទឡើងពីសានភាពេូទៅររស់គទប្មាងដ្ូរជា ថ ប្រវតាិររស់គទប្មាង ទរលរំណង កម្មវតថុយុេធសាស្ត្សា ប្កុម្ទរលទៅ ររនាសម្ព័នចាត់តាំង (តួនាេី និងភារកិរច) និងការងារអនុវតាន៍ជាក់ដសាងររស់គទប្មាង ។ ធ ជំពូកទី៤ : ការវិភាគសលើចណុចខ្ង ៃិងចំណុចសសាយ ំ ល ំ ប្តូវានវិភាគទៅទលើរំណរទំងអស់ ដដ្លានអនុវតានជាក់ដសាង ថ្នទតើមានលកខ ណៈសម្ប្សរដដ្រឬទេ ុ ៍ទរើទរៀរទ្ៀរទៅជាម្ួយនឹងប្េឹសី ា (ប្គរ់រំណរទំងអស់ដដ្លមានទៅកែុងជំពកេី៣) កែុងទនាះគឺប្តូវទ្វើការវិភាគ ុ ូរកឱ្យទឃើញនូវរំណរខាង និងរំណរទសោយ ។ ុ លំ ុ ជំពូកទី៥ : េៃនិដ្ឋៃ ៃិងអៃុាេៃ៍ ា ទៅកែុងជំពូកទនះ គឺទ្វើការសនែិោនរំទាះការប្គរ់ប្គងគទប្មាងអភិវឌ្ឍន៍សុសភាពស ឋ គម្ន៍ម្ូលោន នន ឋសាខាកាកាេប្ក ម្កម្ពជាទសតាសាយទរៀង ុ វ និងនាល់ជាអនុសាសន៍រំទាះរំណរទសោយររស់គទប្មាងដដ្លាន ុរកទឃើញ ទដ្ើម្បីរូលរួម្រំដណកដកលម្អឲ្យការប្គរ់ប្គងគទប្មាងេេួលានទជាគជ័យតាម្ទរលរំណងដដ្លានកំណត់ ។ - 4-
 5. 5. ជំពូក ២ រំលឹកស្រទេតី ឹ២.១.ស្របវតតិ ៃិងៃិយមៃ័យនៃការស្រគប់ស្រគងគសស្រោង២.១.១.ស្របវតតនៃការស្រគប់ស្រគងគសស្រោង ិ ការប្គរ់ប្គងគទប្មាងានអនុវតាន៍តាំងពីទដ្ើម្អារយ្ម្៌ ។ ម្កដ្ល់ឆ្ងំ ១៩០០ គទប្មាង វិសកម្មសុី វិលប្តូវ ែ វប្គរ់ប្គងជាេូទៅទោយនិមារនិក វិសករ និងអែកសារនាដដ្លមានជំនាញ ប្តូវានរទងកតទឡើងទោយសលួនពួកទគ ម វ ថ ើផ្តល់ ។ កែុងរំទណាម្អែកទំងទនាះឧទ ោ រណ៍មានដ្ូរជា Christopher Wren (1632-1723), ThomasTelford (1757-1834) និង Isambard Kingdom Brunel (1806-1859)។ ម្កដ្ល់េសេវតេឆ្ងំ ១៩៥០ ែទេើរប្គរ់អងគភាពានចារ់ទនាើម្អនុវតានការប្គរ់ប្គងគទប្មាងមានលកខ ណៈជាប្រព័នទោយមានឧរករណ៍នងរទរចក ៍ ធ ិទេសជាទប្រើនរំទាះគទប្មាងវិសកម្មអររទប្រើននាំរ ។ វ ុ ែរូរេី១ : Henry Gantt (1861–1919), the father of planning and control techniques. មានរុពវរុរសពីរននការប្គរ់ប្គងគទប្មាងគឺទលាក Henry Gantt ប្តូវានទៅថ្នជារិតាននអែកមានរទរចកទេសទ្វើដននការ និងប្តួតពិនិតយ គឺជាអែកមានទឈាះលបីសប្មារ់ការទប្រើប្ាស់ Gantt Chart ររស់រត់ មដដ្លជាឧរករណ៍សប្មារ់ការប្គរ់ប្គងគទប្មាង និងទលាក Henri Fayol ជាអែករទងកើតនូវម្ុសងារទំង ៥ ននការប្គរ់ប្គង ដដ្លជាេប្ម្ង់ម្លោនននសរឯរៈរំទណះដ្ឹងានរញ្ចូ លរជាម្ួយការប្គរ់ប្គងគទប្មាង និងកម្ម វ្ី ។ ូ ឋ ែ ិទំង Henry Gantt និង Henri Fayol ជាសិសេររស់ Frederick Winslow Taylor ដដ្លជាអែករទងកើតប្េឹសី ាវិេាសាស្ត្សននការប្គរ់ប្គង ។ ការងារររស់ Frederick Winslow Taylor គឺជាអែករទងកើតឧរករណ៍ការ ាប្គរ់ប្គងគទប្មាងដររេំទនើររួម្មាន Work Breakdown Structure និង Resource Allocation ។ េសេវតេឆ្ងំ ែ ១៩៥០ ការចារ់ទនាើម្ជាក់ដសាងននសរាជការប្គរ់ប្គងគទប្មាងដររសម្័យេំទនើរ ដដ្លរំណរសំខាន់ននវិសកម្មគឺការទ្វើការរួម្រ ។ ការប្គរ់ប្គងគទប្មាងានដប្រកាយការេេួលសាល់ថ្នជា វិន័យម្ួយ ុ វ ែ ល គ - 5-
 6. 6. រាស់ទកើតទឡើងពី វិន័យននការប្គរ់ប្គងជាម្ួយនឹងម្៉ូដដ្លវិសកម្ម វ ។ ទៅស រដ្ឋអាទម្រិកតាំងពីម្ុនរ ូតដ្ល់េសេវតេឆ្ងំ ១៩៥០ គទប្មាងប្តូវានប្គរ់ប្គងពិទសសជាម្ូលោនននការទប្រើប្ាស់ភាគទប្រើនទលើ Gantt Charts ែ ឋទ ើយនិងរទរចេស និងឧរករណ៍ទប្ៅនលូវការ ។ ទៅទពលទនាះ ម្៉ូដដ្លគទប្មាងគណិតសាស្ត្សពីរប្តូវានរទងកើត ាទឡើង គឺ Critical Path Method “CPM” ប្តូវានរទងកតទឡើងទោយស ើ ការរវាង DuPont Corporation និងRemington Rand Corporation សប្មារ់គទប្មាងដថ្រកោននការប្គរ់ប្គងទរាងរប្ក ទ ើយនិង ProgramEvaluation and Review Technique “PERT” ប្តូវានរទងកើតទឡើងទោយ Booz Allen Hamilton ដដ្លជាដនែកម្ួយននកម្ម វិ្ីនាវាម្ុជេឹក Polaris missile ( ការភារ់រជាម្ួយ Lockheed Corporation )ររស់កងេ័ព ា ែទជើងេឹកអាទម្រិក ។ រទរចកទេសគណិតសាស្ត្សទងពីរទនះ ានសាយភាយយងទលឿនរូលទៅកែុងស ា ំ ៉ ប្រស កជនម្ួយរំនួន ។រូរេី២: PERT network chart for a seven-month project with five milestones២.១.២.ៃិយមៃ័យការស្រគប់ស្រគងគសស្រោង ការប្គរ់ប្គងគទប្មាងទនាើម្ទោយាកយពីរ គឺការប្គរ់ប្គង និងគទប្មាង ៖ ការស្រគប់ស្រគង គឺជាការសំដដ្ងទឡើងនូវររិតលកខ ណៈពិទសសពី្ម្មជាតិ ដដ្លទ្វើពលកម្មរួម្រ ឬក៏ពលកម្ម ែមានលកខ ណៈជាសម្ូ ភាព ជាប្កុម្ការងារ ដដ្លជានិរចកាលដ្ំទណើរការទៅប្គរ់សងគម្ទំងអស់ ទ យនោរភារ់ ើ ាទៅនឹងការងារដរងដរកកមាំ ងពលកម្ម និងស ល ប្រតិរតាិការទៅកែុងសងគម្ ។ គសស្រោង គឺជាការវិនិទយគម្ូលនិ្ិកែុងរយៈទពលកំណត់ម្យ ទដ្ើម្បីរទងកើតាននូវនលសទប្ម្រអវីម្ួយ ួ ។វាជាការងារដដ្លទម្ទរនូវជំនាញ និងដននការជាក់លាក់ ។ - 6-
 7. 7. ការស្រគប់ស្រគងគសស្រោង គឺជាជំនាញ ឧរករណ៍ និងដ្ំទណើរការននការប្គរ់ប្គងដដ្លតប្ម្ូវឲ្យគទប្មាងម្ួយេេួលានទជាគជ័យ ។២.២.វែតគសស្រោងទូសៅ វដ្ាគទប្មាង គឺជាដ្ំទណើរការម្ួយដដ្លគទប្មាងអាររទងកើត និង វិវតាន៍តាម្វិ្ីម្ួយជាក់លាក់ ។រូរេី៣: វដ្ាគទប្មាងេូទៅ រញ្ញរ់ ការសិកោសានភាព ថ រនា ការវាយតនម្ល, ការទរៀររំគទប្មាង ប្តួតពិនិតយទឡើង វិញ (ដននការ, ថ្វិកា) ការអនុវតា, ការប្តួតពិនិតយ២.២.១. ការេិកាាៃភាព ា ការសិកោសានភាព គឺជាដ្ំណាក់កាលដ្ំរូងទៅកែុងគទប្មាង ។ កែុងដ្ំណាក់កាលទនះ រញ្ហអាជីវកម្ម ថ ា(ឬកាលានុវតាភាព) ម្ួយប្តូវានកំណត់ ទ ើយករណីអាជីវកម្មម្ួយដដ្លនាល់នវជំទ រឯសដ្ំទណាះប្សាយទនេងៗក៏ ូប្តូវានកំណត់នងដដ្រ ។ ជំហានសំខាន់ៗននការសិកោសានភាពគឺ៖ ថ២.២.១.១. ការវិភាគការចូលរួម គឺជាការ វិភាគសានភាពេូទៅររស់រុគគល ប្កុម្ និងសារ័នាក់ព័នធ ។ េប្ម្ង់ការននការវិភាគការរូលរួម្៖ ថ ថ  សរទសរទឈាះ រុគគល ប្កុម្ និងសារ័ន ដដ្លេេួលរងឥេធ ិពលពីម្ជញោនរញ្ហ ម ថ ឋ ា - 7-
 8. 8.  ចាត់ប្កុម្ាក់ព័នទងទនះ ឧទ ធ ំ រណ៍ៈ រុគគល សារ័ន ។ល។ ថ  កំណត់អែកាក់ព័នដដ្លប្តូវនាល់អាេិភាព (អែកាក់ព័នផ្តល់ និងប្រទយល) ទៅទពលវិភាគរញ្ហ ធ ធ ោ ា  វិភាគអែកាក់ព័នទងទនះកែុងប្ករសណ៖ ធ ំ ឌ - រញ្ហៈ ដដ្លមានឥេធ ិពល ឬ ដដ្លប្តូវជួរប្រេះទោយប្កុម្ទនាះ (ទសដ្ឋកិរច ររិសាន វរប្ម្៌....) ា ថ - នលប្រទយជន៍ៈ តប្ម្ូវការដដ្លប្តូវទម្ើលទឃើញពីប្កុម្ទនាះ - សកានុពលៈ រំណរខាង ឬ ទសោយររស់ប្កុម្ទនាះ ា ុ លំ - េំនាក់េនងៈ នលប្រទយជន៍ ការស ំ ការ ការពឹងដនអកជាម្ួយអែកាក់ព័នទនេងទេៀត ធរូរេី ៤: េប្ម្ង់ការ វិភាគការរូលរួម្ អែកអនុវតានផ្តល់ ៍ ោ អែកេេួលនលផ្តល់ ោ រញ្ហ ា នលប្រទយជន៍ សកានុពល ា េំនាក់េនង ំ២.២.១.២. ការវិភាគបញ្ហ ា ការវិភាគរញ្ហ គឺទដ្ើម្បីរទងើកតេសេនៈេូទៅសាីពីសានភាព ទ ា ថ ើយរនារ់ម្កប្តូវានទ្វើឲ្យតូរ និងសុីជំទៅ ោសប្មារ់ទរៀររំគទប្មាង ។ ការវិភាគរញ្ហប្តូវកំណត់ ៖ ា  រញ្ហដដ្លមានប្សារ់ រញ្ហដដ្លម្ិនសទប្ម្រាន រញ្ហដដ្លជាការប្សនម្ ឬ រញ្ហអនាគត ា ា ា ា  រញ្ហដដ្លម្ិនដម្នរនដ្ំទណាះប្សាយ ា ម ទស្រមង់ការនៃការវិភាគបញ្ហតាមដបបសែើមស ា ើបញ្ហ (Problem Tree) ា - ប្សង់រញ្ហ ា - ទសែើទឡើងនូវរញ្ហរំរង ា - សាកលបងម្ាងទេៀតទដ្ើម្បីឲ្យមានការយល់ប្ពម្ទលើរញ្ហរំរង ា - ការវិភាគរុពវទ តុ និងឥេធ ិពលននរញ្ហរំរង ទោយការពិភាកោ និងទរៀររំទដ្ើម្ទឈើរញ្ហ ា ា - រុពវទ តុផ្តល់ ប្តូវោក់ឲ្យជារ់ពីទប្កាម្រញ្ហរំរង ោ ា - ឥេធ ិពលផ្តល់ ប្តូវោក់ឲ្យទៅជារ់ពីទលើរញ្ហរំរង ោ ា - 8-
 9. 9. - វិភាគជារនារនារ់ទេៀតទៅតាម្ទរលការណ៍ដ្ូរខាងទលើ ោ ទដ្ើម្បីរទងកើតេំនាក់េំនងដម្កងងននរុពវ- ទ តុ និងឥេធ ិពលរនាទេៀតរូរេី ៥: ការវិភាគរញ្ហតាម្ដររទដ្ើម្ទឈើរញ្ហ ា ា ឥេធិពល នាំឲ្យទកើតអវ? ី បញ្ហចំបង ា ទ តុអវី? រុពទ វ តុរូរេី៦: ឧទ រណ៍ការវិភាគរញ្ហ ា អតិថ្ិជនាត់រង់ជំទនឿ អែកដ្ំទណើរររួសឬសារ់ ល ការទ្វើដ្ំទណើរយឺតយវ ៉ សស្រោោះថ្នក់រថយៃតញឹកញាប់ ន អែកទរើកររសវះការប្រុងប្រយ័តែ សានភាពថ្ែល់ម្ិនលអ ថ សានភាពរថ្យនាម្ិនលអ ថ រថ្យនាចាស់ ការជុសជុលដថ្ទំម្ិនាន ជាប្រចាំ២.២.១.៣. វិភាគសោលបំណង ការវិភាគទរលរំណង គឺជាការរំដលងរញ្ហឲ្យទៅជាទរលរំណងដដ្លគទប្មាងប្តូវទោះប្សាយ ា ។េប្ម្ង់ការននការវិភាគទរលរំណង គឺប្តូវពិនិតយពីទលើរះទប្កាម្ រួររំដលង (រញ្ហ = លកខ ណៈអវិជមាន) ឲ្យទៅ ុ ា ា - 9-
 10. 10. ជា (ទរលរំណង = លកខ ណៈវិជមាន) សប្មារ់េេួលានទៅទពលអនាគត ។ ការវិភាគទរលរំណងប្តូវពិនតយ ា ិេំនាក់េំនងរវាងរុពវទ តុនិងទរលរំណង និងភាពប្គរ់ប្រន់ទដ្ើម្បីឈានទៅសទប្ម្រទរលរំណង ។រូរេី៧: ឧទ រណ៍ការវិភាគទរលទរលរំណង អែកដ្ំទណើរមានេំនុករិតាទលើប្កុម្ ុន អែកដ្ំទណើរេេួលរងររួសតិរ ការទ្វើដ្ំទណើរទន់ទពលទវលា គ្រោះថ្នក់រថយនតថយចោះ ន អែកទរើកររមានការប្រុង សានភាពនលូវលអ ថ សានភាពរថ្យនាប្រទសើរទឡើង ថ ប្រយ័តែ និងេេួលសុសប្តូវសពស់ រថ្យនាថ្ីម ការជុសជុលដថ្ទំមាន ជាប្រចាំ២.២.១.៤. ការកំណត់វិធីាស្ដេត សដ្ឋោះស្រាយ ទដ្ើម្បីកំណត់ វិ្សាស្ត្សដដ្លអារទ្វើាន និងយល់ប្សរទលើយុេធសាស្ត្សននគទប្មាងរួម្ម្ួយ ។ េប្ម្ង់ការ ី ា ាននការកំណត់ វ្សាស្ត្សទោះប្សាយ គឺ៖ ិ ី ា  កំណត់ដម្កងងដដ្លអារជាដ្ំទណាះប្សាយ  លរ់ទចាលទរលរំណងណាដដ្លម្ិនអារសទប្ម្រាន ឬ ដដ្លប្តូវទោះប្សាយទោយគទប្មាងទនេងៗ ទេៀតកែុងតំរន់ទរលទៅ  រទងកើតលកខ ណៈវិនរ័យ ទដ្ើម្បីវាយតនម្លភាពអារទ្វានននដ្ំទណាះប្សាយ ិ េ ើ  កំណត់យុេធសាស្ត្សសកម្មភាពគទប្មាង ារូរេី៨: េប្ម្ង់ការននការកំណត់ជទ រឯសទោះប្សាយ ំ លកខ ណៈវិនរយ ិ ័េ ជំទ រឯសេី១ ជំទ រឯសេី២ ជំទ រឯសេី... (ដ្ំទណាះប្សាយ) (ដ្ំទណាះប្សាយ) (ដ្ំទណាះប្សាយ) តនម្ល ឳកាសទជាគជ័យ នលប្រទយជន៍ ទពលទវលា ឧរសគគ - 10 -
 11. 11. ២.២.២. ការបសងកតដ្ៃការគសស្រោង ើ២.២.២.១. ការសរៀបចំដ្ៃការ ការទរៀររំដននការ គឺជាការទរៀររំនូវសកម្មភាពយងប្តឹម្ប្តូវ រាស់លាស់ ទដ្ើម្បីឈានទៅសទប្ម្រ ៉ទរលរំណង។ ភាពេូលំេូលំេូលាយននការទរៀររំដននការកំណត់ទោយ ព័ត៌មានដដ្លអាររកាន ភាពសមគសាញ ុ មននរញ្ហដដ្លប្តូវទោះប្សាយ និងរំនន(ប្តូវដតរំនួនទសស ទ ា ួ ើយទប្រើនរំនុត ៩ នាក់) និងសម្តថភាព (ប្តូវនឹងកិរចការ) ររស់អែករូលរួម្ ។២.២.២.១.១. ារៈេំខ្ៃ់នៃដ្ៃការ  នាល់នូវេិសទៅៈ ជារំណរសំខាន់ ុ  នាល់នូវការសប្ម្រសប្ម្ួលៈ ភារ់េំនាក់េំនងរាល់ការងារទំងអស់ ា  នាល់នូវខាតគំរូៈ េំ ែ ំននការប្រតិរតាិ  នាល់នូវការរញ្ហក់ៈ នាល់នវភាពរាស់លាស់ននទរលរំណង សកម្មភាព និង្នងន ា ូ  នាល់នូវការទរៀររំៈ នាលនូវឧរករណ៍សប្មារ់ប្រឈម្នឹងរញ្ហ ់ ា  នាល់នូវការជំរុញៈ ទលើកេឹករិតាឲ្យេេួលានទជាគជ័យ២.២.២.១.២. លកខណៈលអ នៃដ្ៃការ  សម្ប្សរៈ ទរលនទយាយ ការសិកោប្សាវប្ជាវ រេពិទសា្ន៍ រញ្ហដដ្លានកំណត់និងតប្ម្ូវការ ា  មានទរលរំណងរាស់លាស់  អារអនុវតាន៍ានៈ ប្តូវនឹងសមារដដ្លទប្រើប្ាស់ ប្តូវនឹងជំនាញ និងសម្តថភាពម្នុសេ សម្នឹង្នងន ភ ដដ្លមាន មានទពលទវលាប្គរ់ប្រន់កែុងការអនុវតា២.២.២.១.៣. មសធោបាយសធវ ើដ្ៃការបាៃលអ  មានេសេនៈវិស័យ និងទរសកកម្មរាស់លាស់  េសេនៈវិសយៈ គឺការទម្ើលទឃើញទោយកាីប្សទម្ើប្សនម្ ម្ ័ ិរតាននការគិត ប្រករទោយកាីសងឃឹម្ េ ឧទ រណ៍ៈ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជារស់ទៅមានគុណភាពជី វត ុ ិ និងមានការអភិវឌ្ឍន៍ប្រករទោយ និរនារភាព ។  ទរសកកម្មៈ ជាអវីដដ្លទយើងប្តូវទ្វើ ទ ើយទ្វើទដ្ើម្បីនរណា ឧទ រណ៍ៈ ទ្វើការជាម្ួយនដ្គូ ស គម្ន៍ភូម្ិម្ូលោន និងសារ័នាក់ពនធ តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍន៍ស ឋ ថ ័ គម្ន៍រប្ម្ុះ ការសិកោ ប្សាវប្ជាវ ការអភិវឌ្ឍន៍្នងនម្នុសេ ។ - 11 -
 12. 12.  មានេិនន័យរាស់លាស់ ែ  មានការរូលរួម្  មានលេធ ភាពៈ សម្តថភាព និង្នងន២.២.២.២. េញ្ហណនៃសស្រោងគសស្រោង ា សញ្ហណននទប្រងគទប្មាង គឺជារណំគំនិតទក់េងរ ដដ្លានរងាញកែុងតារាងម្ួយទឈាះថ្ន (តារាង ា ាុ ែ ា មមាប្េីក ) ដដ្លនាល់នវម្ទ្ាាយកែុងការប្តួតពិនិតយការប្រតិរតាិ និងសប្ម្ួលដ្ល់ការវាយតនម្ល ។ ៉ ូ២.២.២.៣. តារាងោស្រទីក ៉ា២.២.២.៣.១. ធាតុេខ្ៃ់ៗរបេ់ោស្រទីក ំ ៉ា  ទរលរំណងរួម្ៈ ជាទរលរំណងេូទៅដដ្លទម្ទររយៈទពលដវងទេើរសទប្ម្រាន ។ ឧទ រណ៍ៈ ការកាត់រនថយភាពប្កីប្កទៅជនរេ ការរទងកើតសានភាពររិសានឲ្យមានលកខ ណៈប្រទសើរទឡើង... ។ ថ ថ  ទរលរំណងគទប្មាងៈ ជាទសកាីប្តូវការទឆ្លើយតរទៅនឹងអវដដ្លទយើងទប្រងេុក ទាលគឺអវីដដ្លទយើង ី រង់ាន ទ ើយអារសទប្ម្រានកែុងរយៈទពលម្ួយជាក់លាក់ ។ ទរលរំណង អារេេួលានទៅ ទពលអនុវតានគទប្មាងររ់ ។ ឧទ ៍ រណ៍ៈ ទប្រះថ្នក់រថ្យនាថ្យរុះ ។ ែ  លេធ នលគទប្មាងៈ ជានលននសកម្មភាពដដ្លានអនុវតាន៍ ។ ឧទ រណ៍ៈ អែកទរើកររមានការប្រុង ប្រយ័តែ និងេេួលសុសប្តូវសពស់ សានភាពរថ្យនាប្រទសើរទឡើង ។ ថ  សកម្មភាពៈ ជាអំទពើដដ្លប្តូវទ្វើ ទដ្ើម្បីរំដលង្នងនទៅជាសកម្មភាពគទប្មាងតាម្ដននការ និង ទពលទវលារាស់លាស់ ។ ឧទ រណ៍ៈ ការរណះរណាលអែកទរើកររ រំាក់ឧរករណ៍ទរាងជាង។ ាុ ា  សូរចនាករៈ ជាេិនន័យពិទសសដដ្លរងាញពីសានភាពរឯករំទ រឯន ឬ ទជាគជ័យររស់គទប្មាង ។ វាអារ ែ ា ថ រញ្ហក់ពីរ រិមាណ គុណភាព ទពលទវលា ប្កុម្ទរលទៅ និងេីកដនលង ។ សូរចនាករនាល់នវម្ូលោនប្គឹះ ា ូ ឋ សប្មារ់ទ្វើការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ល ។ ឧទ រណ៍ៈ ទៅរទនាះដសឧសភា ២០០៩ ដ្ល់ដស ឧសភា ល ២០១៥ កសិកររំនួន ៥០០ ប្គួសារ ទៅប្សុកសាយទរ ដដ្លមានននោដ្ីោដ្ុះ ៣០ អា ានរទងកន វ ំ ើ េិននលប្សូវ ៥០ ភាគរយ ទ្ៀរនឹងឆ្ងំ ២០០៨ ។ ែ ែ  ម្ទ្ាាយទនោៀងផ្តត់ៈ គឺជាប្រភព ( កសារ រាយការណ៍ និងប្រភពទនេងៗទេៀត) និង វិ្សាស្ត្សា ោ ី (អទងកត សទងកត...) ដដ្លនាល់ជាព័ត៌មានសប្មារ់វាស់ដវងភាពទជឿនទលឿនជាក់ដសាងររស់គទប្មាង។ ឧទ រណ៍ៈ ការអទងកតលកខ ណៈ ករាជយ រាយការណ៍ប្កុម្ ុន សារព័ត៌មាន... ។  កតាខាងទប្ៅៈ ា ជាកតាសំខាន់ៗដដ្លសថិតទៅខាងទប្ៅ ា រ៉ដនាអារមានឥេធ ិពលដ្ល់ការអនុវតា ុ និង និរនារភាពររស់គទប្មាង មានដ្ូរជា សងគម្ ទសដ្ឋកិរច ររិសាន រទរចក វិេា និងសារ័នទនេងៗដដ្ល ថ ថ - 12 -
 13. 13. ប្រកួតប្រដជង ឬ ស ការរ ។ ឧទ ែ រណ៍ៈ ការរុះនោយអវិជមានពីប្កុម្ ា ុន សារព័ត៌មានម្ិន រនារុះ សានភាពនលូវប្រទសើរទឡើង... ។ ទដ្ើម្បីកំណត់កតាខាងទប្ៅ ប្រសិនទរើរំពឹងថ្ន៖ ថ ា - ១០០ % អារទកើតទឡើងៈ គទប្មាងប្តូវលរ់ទចាល - ១០០ % ម្ិនអារទកើតទឡើងៈ គឺម្ិនចាំារ់រងាញទៅកែុងកតាខាងទប្ៅទេ ា ា - ៥០% អារទកើត ឬ ម្ិនទកើតទឡើងៈ ប្តូវយកម្ករងាញកែុងកតាខាងទប្ៅ ា ារូរេី៩: តារាងមាប្េីក ៉ ឋានានុប្កម្ទរលរំណង សូរចនាករ ម្ទ្ាាយទនោៀងផ្តត់ ោ កតាខាងទប្ៅ ា ទរលរំណងរួម្(Goal) ទរលរំណងគទប្មាង (Project Objective) លេធ នល (Outputs) សកម្មភាពរំរង (Activities) ្នងន២.២.២.៣.២. ការកំណត់ឋានៃុស្រកមនៃសោលបំណងរូរេី១០: ការកំណត់ឋានានុប្កម្ននទរលរំណង ឋានានុប្កម្ទរល សូរចនា ម្ទ្ាាយ កតាខាង ា ឥេធិពល រំណង ករ ទនោៀងផ្តត់ ោ ទប្ៅ ទរលរំណងរួម្ (Goal) ទរលរំណង នាំឲ្យទកើតអវ? ី បញ្ហចំបង ា គទប្មាង (Project ទ តុអវី? Objective) លេធនល (Outputs) សកម្មភាពរំរង ្នងន (Activities) រុពទ វ តុ - 13 -
 14. 14. េំោល់ៈ  ការសរទសរទរលរំណងរួម្អារយកឥេធ ិពលណាម្ួយម្កសរទសរក៏ាន ដដ្លប្តូវនឹងជំនាញ ររស់ទយើង រ៉ុដនាទរើទពលទវលាសលីអាររនារម្ួយកំ រិតទេៀត ោ គឺយកទរលរំណងរំរងម្កទ្វើជា ទរលរំណងរួម្ ។  ការសរទសរកតាខាងទប្ៅដដ្លជះឥេធ ិពល ឲ្យសុីទៅនឹងទរលរំណង ទ ា ើយប្តូវសរទសរកែុងន័យ អវិជមាន រ៉ុដនាសរទសរឲ្យវាវិជមាន ។ ា ារូរេី១១: ឧទ រណ៍ការកំណត់ឋានានុប្កម្ននទរលរំណង ឋានានុប្កម្ទរលរំណង សូរចនាករ ម្ទ្ាាយទនោៀងផ្តត់ ោ កតាខាងទប្ៅ ា -ការយឺតយវនិងការសារ់ ឬររួសថ្យរុះ ៉ ល ការអទងកតលកខណៈ ករាជយ -សារព័ត៌មានម្ិនរនារះ ុទរលរំណងរួម្ៈ -េីនោរររស់ប្កុម្ ុនទកើនទឡើង អវិជមានពីប្កុម្ ា ន ុរទងកនកំ រិតទសវាសពសសប្មារ់អតិថ្ិជន ើ ់ -អតិថ្ិជនទៅរនាទប្រើ ប្ាស់រថ្យនាប្កុម្ ុន -ទប្រះថ្នក់ប្រចាំឆ្ងំ ថ្យរុះ ៨០% ែ ែ -រាយការណ៍រលស ៉ូ ី សានភាពនលូវប្រទសើរទឡើង ថទរលរំណងៈ -រំននអែកររួសឬសារ់ថ្យរុះ ៨០% ួ ល -រាយការណ៍ប្កុម្ ន ុទប្រះថ្នក់ទោយរថ្យនាថ្យរុះ ែ -សារព័ត៌មាន -អែកទរើករររំនន ៥០នាក់ ប្តូវានរណះ ួ ាុ -រាយការណ៍រណះរណាល ាុ ា -អែកទរើកររដដ្លានលេធ នលរំពងេុកៈ ឹ រណាល ា -រាយការណ៍ផ្តកពិនយ រិះគន់ ័ រណះរណាលរួរទៅ ាុ ា១-អែកទរើកររមានការប្រុងប្រយ័តែនង ិ -ការរិះគន់អំពីអកទរើកររថ្យរុះ ៩០% ែ -េូរស័ពអនាម្ិក ោ រនាការងារជាម្ួយេេួលសុសប្តូវសពស់ -ការផ្តកពិនយររស់រ៉ូលសថ្យរុះ ៩០% ័ ី ប្កុម្ ុនដ្ដដ្ល ២-សានភាពរថ្យនាប្រទសើរទឡើង ថ - កសារាក់ពនធ ័ ការនាត់នង់ទន់ទពល គសកម្មភាពរំរងៈ ្នងនរញ្ចូ លៈ ទវលា-រណះរណាលអែកទរើកររ ាុ ា -អែករណះរណាលរយៈទពល ? ដស ាុ ា-ពប្ងឹងប្រព័ននិង វិងនការរដ្ឋាល ធ -ថ្វិកាេិញរថ្យនាថ្ីម ? ទប្គឿង-នាល់ការទលើកេឹករិតាដ្ល់អែកមានសានដ្ ែ -ថ្វិកាេិញឧរករណ៍នងសមារ ិ ភ-រំាក់រថ្យនាថ្ីម -វតថទលើកេឹករិតា ុ-រំាក់ឧរករណ៍ទរាងជាង-នគត់នង់ទប្គឿងរនាស់ប្គរ់ប្រន់ គ ល-ពប្ងឹងការដថ្ទំ និងជួសជុលជាប្រចាំ២.២.២.៤. ការសរៀបចំដ្ៃការេកមម ភាព២.២.២.៤.១. េញ្ហណនៃេកមម ភាព ា  សកម្មភាពៈ គឺជាអំទពើដដ្លប្តូវទ្វើទដ្ើម្បីរំដលង្នងនឲ្យទៅជាលេធ នលននគទប្មាងតាម្ដននការ និងទពលទវលារាស់លាស់ ។ - 14 -
 15. 15.  លកខ ណៈ មានការចារ់ទនាើម្និងរញ្ច រ់ទៅវិញរាស់លាស់ និងទម្ទរ្នងន។  ប្រទភេៈ ទកើតទឡើងដតម្ាងររ់ ទកើតជាប្រចាំកែុងរយៈទពលណាម្ួយ ទកើតទឡើងរនា។២.២.២.៤.២. ការសរៀបចំដ្ៃការេកមម ភាព ការទរៀររំដននការសកម្មភាព គឺជាការទរៀររំការងារលំអិតដដ្លនឹងប្តូវទ្វើកែុងរយៈទពលម្ួយកំណត់ទដ្ើម្បីឈានទៅសទប្ម្រទរលរំណង ។២.២.២.៤.៣. ភារកិចចទទួលសុេស្រតវកនុងការសធវដ្ៃការ ូ ើរូរេី១២: ររនាសម្ពនននភារកិរចេេួលសុសប្តូវកែុងការទ្វដននការ ័ ធ ើ អែកដ្ឹកនាំកំពូល និង អែកប្គរ់ប្គងថ្នក់សពស់ ែ េសេនៈ យុេធសាស្ត្សា ការពិនិតយទឡើង វិញ ការពិទប្រះទយរល់ អែកដ្ឹកនាំថ្នក់កណាល និងថ្នក់រំដ្ង ែ ា ែ ូ ទ្វើដននការ ប្គរ់ប្គងការអនុវតា វាយតនម្ល និងពិនិតយទឡើង វិញ ការពិទប្រះទយរល់ ការផ្តស់រូរព័ត៌មាន ល ា ទ្វើដននការ រុគគលកអនុវតាន៍ ិ ពិនិតយតាម្ោន ការងារ២.២.២.៤.៤. ជំហាៃនៃការសរៀបចំដ្ៃការេកមម ភាព  ការកំណត់សកម្មភាពរងៈ គឺរំដរកសកម្មភាពរំរងឲ្យទៅជាសកម្មភាពលំអិត ទ ើយសកម្មភាពទំង ទនាះប្តូវដតអារអនុវតាន៍ាន និងគួរមានអែកេេួលនលពីគទប្មាងរូលរួម្ ។  ការចាត់លោរ់សកម្មភាពៈ កំណត់ប្រទភេសកម្មភាព ទប្តៀម្អនុវតាន៍គទប្មាង អនុវតាគទប្មាង និងតាម្ោន ំ គទប្មាង។ កំណត់សកម្មភាពដដ្លប្តូវអនុវតាន៍ម្ុន និងប្តូវអនុវតាន៍រនារ់ ោ និងសកម្មភាពណាសលះអារ អនុវតានានកែុងទពលជាម្ួយរ ប្រសិនទរើមានម្នុសេ និង្នងនប្គរ់ប្រន់ ។ ៍ ែ - 15 -
 16. 16.  ការកំណត់អែកេេួលសុសប្តូវៈ ឲ្យរំទឈាះ មានជំនាញប្តូវនឹងការងារ រនោកការងារដដ្លមានរួរទ ម ុ ើយ និងមានវតាមាន ។  ការកំណត់រយៈទពលៈ គឺកំណត់រយៈទពលដដ្លប្តូវការសប្មារ់រញ្ច រ់សកម្មភាពនីម្ួយៗ ទ ើយគួរកុំទន់ សទប្ម្រថ្ននឹងចារ់ទនាើម្ ឬរញ្ច រ់ទៅទពលណាម្ួយ ។ រយៈទពលអារកំណត់ប្តឹម្ប្តូវទោយមានព័ត៌មាន ពីភាក់ងារេិញដ្ូរ (អារប្ារ់រយៈទពលដដ្លអារេេួលររស់ទប្កាយពីការរញ្ហេិញ) ដនែករដ្ឋាល (អារ ែ ា ប្ារ់នូវរយៈទពលទយលតាម្រេពិទសា្ន៍ម្ុនៗ) និងសមាជិកគទប្មាង (សមាជិកមាក់ៗអារជួយនាល់ ែ ព័ត៌មាន ) ។  ការកំណត់ទពលចារ់ទនាម្ និងរញ្ច រននសកម្មភាពៈ គឺម្ិនគួរកំណត់ទពលទវលាដវងទពកទេ ពីទប្ាះរន ើ ់ ម ភាពជាក់លាក់ ទ ើយប្តូវនលលកទពលទវលាសប្មារ់ប្រការនរដ្នយ ។ ប្តូវចារ់ទនាើម្អារម្មណ៍ពិទសស ទលើរយៈទពលននសកម្មភាព នថ្ាឈរ់សំរាកនលូវការ ទពលទវលាម្ិនសម្ប្សរ កាតពវករចទនេងៗដដ្លប្តូវ ិ រំទពញ រនារ់ទេើរសទប្ម្រទពលចារ់ទនាើម្ និងរញ្ច រ់សកម្មភាព ។ ោ  កំណត់សរចនាករៈ ូ រំទាះសកម្មភាពនីម្ួយៗគួរកំណត់ឲ្យានរាស់ពីសូរចនាករវាស់ដវងភាពរឯករំទ រឯន។ វាអារជា ររិមាណ គុណភាព និងឥេធ ិពល ។  កំណត់្នងនដដ្លប្តូវការៈ គឺកំណត់សមារដដ្លប្តូវការសប្មារ់សកម្មភាពនីម្ួយៗ និងពិនិតយទលើរញ្ាី ភ តប្ម្ូវការទឡើង វិញឲ្យានរាស់លាស់ ។រូរេី១៣: គំរតារាងដននការសកម្មភាព ូទឈាះគទប្មាងៈ------------------------------------------- មរយៈទពលអនុវតាន៍គទប្មាងៈ-----------------------------------េីតាំងអនុវតាន៍គទប្មាងៈ------------------------------------------------ សកម្មភាព សកម្មភាព សូរចនា ម្ទ្ាាយ កាលររិទរេេអនុវតាន៍ អែក ្ន េេួល រំរង រង ករ ទនោៀងផ្តត់ ោ ងន ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ សុសប្តូវ -........ សកម្មភាពេី១ xx -........ សកម្មភាពេី២ -........ xx xx xx xx xx -........ ---------- -........ xx xx xx xx xx xx xx២.២.២.៥. ការសរៀបចំថវិកាគសស្រោង២.២.២.៥.១. េញ្ហណនៃការសរៀបចំថវិកាគសស្រោង ា ការទរៀររំថ្ វិកាគទប្មាង ជាការាន់ប្រមាណការរំណាយចាំារ់ននគទប្មាង ។ ថ្វិកាអារប្គរដ្ណរ់ ៉ ាទលើរយៈទពលម្ួយននគទប្មាង ឬ រយៈទពលននគទប្មាងទំងម្ូល ។ - 16 -
 17. 17. ២.២.២.៥.២. ទេសៃៈជុវិញនៃការបសងកើតថវិកាគសស្រោង ំ ការទរៀររំថ្ វិកាមានេសេនៈសម្ប្សររី គឺ៖  ទដ្ើម្បីាន់ប្រមាណរំនួនេឹកប្ាក់ចាំារ់ សប្មារ់រំណាយទលើការប្រតិរតាគទប្មាង ។ ៉ ិ  ទដ្ើម្បីទសែើទៅអែកឧរតថម្ថ្ វិកាៈ ចាំារ់ប្តូវោក់គទប្មាងសំទណើ ទោយរួម្មានគទប្មាងថ្វិកាទៅ ភ ជាម្ួយដដ្រ ។  ទដ្ើម្បីទប្រើប្ាស់ជាជំនួយកែុងការប្តួតពិនតយការរំណាយទនេងៗ: ិ ទប្រៀរទ្ៀរគទប្មាងរំណាយ ដដ្លានទប្រងេុក និងរំណាយទលើការអនុវតាគទប្មាងជាក់ដសាង ។២.២.២.៥.៣. ចំណុចដែលស្រតូវយកចិតតទុកដ្ឋក់សពលសរៀបចំគសស្រោងថវិកា  ប្តូវមានលកខ ណៈរាស់លាស់ (Clear): - ម្ុសរំណាយ និងសោងរណាយៈ ប្តូវដរងដរកម្ុសរំណាយទៅតាម្សោង់រណាយ ទ ់ ំ ំ ើយម្ិន ប្តូវរទងកើតសោង់រណាយទប្រើន ឬ តិរទពក ។ ជាេូទៅសោងរំណាយដដ្លសម្ប្សរ គឺពី ំ ់ ៧-១០ សោង់រណាយ ។ ំ - ឆ្ងំ សារទពើពនធៈ អារចារ់ទនាើម្ពី ០១ ម្ករា-៣០ ្ែូ ០១ កកកោ-៣០ ម្ិថ្ុនា និង ០១ ែ តុលា-៣០ កញ្ហ ។ ា - កូដ្ ឬ ទឈាះមាស់ជនយៈ ឧទ ម ច ំ ួ រណ៍ 1,2,3; A,B,C; UNDP, FAO, Oxfam... ។ - សោងរណាយម្ិនផ្តល់ៈ ជា្ម្មតាអារអនុញ្ហតពី ១-២៥ % ។ ់ ំ ោ ា - រំណាយឥតប្ាងេុកៈ ទប្តៀម្រំណាយទលើអវីដដ្លរនកែុងសោងរំណាយ ទ ម ់ ើយទរើរណាយ ំ ឥតប្ាងេុក្ំទពកអារឆ្លុះរញ្ហំងពីសម្តថភាពននការទ្វើដននការទរ ។ ជា្ម្មតារំណាយ ច ឥតប្ាងេុក អារអនុញ្ហតពី ១-៥ % ននថ្វិកាសរុរតាម្សោង់ ។ ា - វិភាគទនម្ិនដម្នសារ់ប្ាក់ៈ អារជាសមារ ឬ ទសវាកម្មទនេងៗ ។ ភ  លំអតទលើម្សរំណាយ (Comprehensive): គឺ ររិមាណតដម្លកែុងម្ួយខាត រយៈទពល និងសរុរ ិ ុ ែ តនម្ល ។ ឧទ រណ៍ៈ ៣នាក់ x ២០០ដ្ុលារ/ដស.នាក់ x ២ដស = ១២០០ ដ្ុលារ ។ ល ល  ប្តឹម្ប្តូវ (Arithmetic): ប្តូវាន់ប្រមាណតនម្លសម្ប្សរ ៉ ប្រុងប្រយ័តែទលើការទ្វទលសនពនធ ើ ពីទប្ាះវាជួយរទងកើតភាពទជឿជាក់ជាម្ួយមាស់ជំនួយ ច ទ យភាគទប្រើនអែកឧរតថម្ថ្ វិកាដតងមាន ើ ភ គំរូដដ្លតប្ម្ូវឲ្យអនុវតានតាម្ ។ ៍ - 17 -
 18. 18. រូរេី១៤: គំរតារាងថ្វិកា ូទឈាះគទប្មាងៈ------------------------------------------- មរយៈទពលអនុវតាន៍គទប្មាងៈ-----------------------------------េីតាំងអនុវតាន៍គទប្មាងៈ------------------------------------------------ ល.រ កូដ្ សោងរំណាយ ់ ម្ុសរំណាយ ការាន់សាន ៉ ម តនម្លតាម្ម្ុសរំណាយ សរុរតាម្សោង់ សរុររួម្តាម្សោង់ រំណាយឥតទប្រៀងេុក សរុររួម្២.២.២.៦. ការសរៀបចំគសស្រោងេំសណើ២.២.២.៦.១. ៃិយមៃ័យគសស្រោងេំសណើ គទប្មាងសំទណើ គឺជា កសារដដ្លប្តូវានទសែើទឡើងសប្មារ់ការពិនិតយ ពិចារណា នាល់ការ កភាព និងការរំប្េថ្វិកា ។២.២.២.៦.២. មូលសេតុគសស្រោងេំសណើោៃលកខណៈមិៃសពញសលញរូរេី១៥: ម្ូលទ តុគទប្មាងសំទណើមានលកខ ណៈម្ិនទពញទលញ ាត់ជំនួយ ឬ រញ្ញរ់សកម្មភាព រិតតបិត ាត់រង់ការទជឿជាក់ មិន្រប់លកខណៈ រម្លងតៗរែ ម្ិនដ្ឹងពីតប្ម្ូវការ រនគំរូជាក់លាក់ ម ភាសាមានកំ រិត កំណត់ម្ិនរាស់ រនការវិភាគរាស់លាស់ ម២.២.២.៦.៣. េោេធាតុេខ្ៃ់ៗនៃគសស្រោងេំសណើ ំ  េំពររំណងទជើងៈ រំណងទជើងគទប្មាង អែកនាល់ជំនយ (ទឈាះ អាស័យោន និង ទលសេូរស័ពោ) ័ ួ ម ឋ អងគភាពសុំជំនួយ (ទឈាះ អាស័យោន និង ទលសេូរស័ពោ) រុគគលេំនាក់េំនង កាលររិទរេេចារ់ ម ឋ ទនាើម្ និងរញ្ច រ់កម្ម វ្ី ។ ិ - 18 -

×