เอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2554

1,371 views
1,118 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2554

 1. 1. หนา ๓ ้ ส่ วนที่ ๑ 4 คานํา สารบัญ และตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตวบ่งชี้ 4ํ ัคํานํา4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและถื อว่าเป็ นหัว ใจสําคัญ และเป็ นนโยบายหลักของวิทยาลย ในการขับเคลื่อนการมีการ ัดาเนินงานที่มีคุณภาพในทุกพันธกิจ เริ่ มตั้งแต่การผลิตบัณฑิต การวิจย การส่งเสริ มพระพุทธศาสนาและบริ การ ํ ัวิชาการแก่สงคม ตลอดจนการทํานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ั ํ รายงานการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport)ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ฉบับนี้จดทําขึ้นเพื่อรวบรวม และนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ัของวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่ งชี้ ต่างๆ ที่กาหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ํจํานวน ๔๑ ตวบ่งช้ ี ั ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔ สาหรับใชในการตรวจสอบและ ํ ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนากลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการประเมิน ตรงตามความเป็ นจริ งมากที่ สุด เพื่อจะได้น ําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่อไป พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี ผอานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ู้ ํ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 2. 2. หนา ๔ ้ สารบัญ หนา ้ส่ วนที่ ๑ คํานํา สารบัญ และตารางสรุ ปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 4 คํานํา ๓ สารบญ ั ๔ 4 ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 4 ๕ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเบืองต้นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์เลย ้ ๘ ๒.๑ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบน ั ๘ ๒.๒ ปรัชญา ปณิ ธาน วิสยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ั ๑๑ ๒.๓ โครงสร้างการบริ หารงาน ๑๔ ๒.๔ ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ ๑๖ ๒.๕ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐ส่ วนที่ ๓ ผลการดําเนินงาน และ ผลการประเมินคุณภาพ เทียบกับเกณฑ์และเทียบกับ เปาหมายในรอบปี ปั จจุบัน ตามตัวบ่ งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ้ ๒๐ องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ ์ ๒๑ องคประกอบที่ ๒ การเรี ยนการสอน ์ ๒๘ องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพฒนานิสิต ์ ั ๔๘ องคประกอบที่ ๔ การวิจย ์ ั ๕๓ องคประกอบที่ ๕ การบริ การทางวิชาการแก่สงคม ์ ั ๖๐ องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปวฒนธรรม ํ ํ ั ๖๗ องคประกอบที่ ๗ การบริ หารและการจัดการ ์ ๗๒ องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ์ ๘๒ องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ์ ๘๖ส่วนที่ ๔ สรุ ปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา ๙๐ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก ๙๗ คําสังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลยสงฆเ์ ลย ่ ั ๙๘ ตารางคํานวน FTES ปี ๒๕๕๔ (ปี การศึกษาและปี งบประมาณ) ๙๙ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 3. 3. หนา ๕ ้ ตารางสรุปผลการประเมนตนเอง : รายองค์ประกอบ ิ องคประกอบ ์ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน เป้ าหมาย ผลการดําเนินงาน คุณภาพ (ตามเกณฑ์ มจร.) (ตามเกณฑ์ สกอ.)องค์ประกอบที่ ๑ -ตวบ่งช้ ีที่ ๑.๑ ั ๖ ขอ ้ ๘ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๑.๒ ั ไม่รับการประเมิน - - - -ตวบ่งช้ ีที่ ๑.๓ ั ๓.๕๑ คะแนน ๓.๙๖ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๑.๔ ั ไม่รับการประเมิน - - -คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๑ ่ ๕.๐๐ ๕.๐๐องค์ประกอบที่ ๒ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๑ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๔ ๔ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๒ ั ร้อยละ๒๒/๔.๕๐ ๑๓.๘๙ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๓ ั ร้อยละ๔๕/๙ ๒.๔๘ ๑.๐๓ ๑.๐๓ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๔ ั ๕ ขอ ้ ๗ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๕ ั ๖ ขอ ้ ๗ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๖ ั ๖ ขอ ้ ๗ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๗ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๘ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๙ ั ร้อยละ ๘๐ ๘๗.๕ ๔.๓๘ - -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๑๐ ั ๓.๕๑ คะแนน ๑๔๗ ๕ - -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๑๑ ั ไม่รับการประเมน ิ - - - -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๑๒ ั ไม่รับการประเมิน - - - -ตวบ่งช้ ีที่ ๒.๑๓ ั ๔.๕๐ ๒.๖๗ ๒.๒๒ -คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๒ ่ ๔.๒๔ ๔.๓๘องค์ประกอบที่ ๓ -ตวบ่งช้ ีที่ ๓.๑ ั ๖ ขอ ้ ๗ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๓.๒ ั ๕ ขอ ้ ๖ ๕ ๕คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๓ ่ ๕.๐๐ ๕.๐๐ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 4. 4. หนา ๖ ้ องค์ประกอบ คะแนนการประเมน คะแนนการประเมน ิ ิ เปาหมาย ้ ผลการดําเนินงาน คุณภาพ (ตามเกณฑ์ มจร.) (ตามเกณฑ์ สกอ.)องค์ประกอบที่ ๔ -ตวบ่งช้ ีที่ ๔.๑ ั ๖ ขอ ้ ๕ ๓ ๓ -ตวบ่งช้ ีที่ ๔.๒ ั ๔ ขอ ้ ๑ ๑ ๑ -ตวบ่งช้ ีที่ ๔.๓ ั ๒๐,๐๐๐ ๘๑๓๘.๕ ๑.๖๓ ๑.๖๓ -ตวบ่งช้ ีที่ ๔.๔ ั ร้อยละ ๘ ๒.๐๘ ๑.๖๓ -ตวบ่งช้ ีที่ ๔.๕ ั ร้อยละ ๑๕ ๑๖.๖๗ ๔.๑๗ -ตวบ่งช้ ีที่ ๔.๖ ั ร้อยละ๘ ๐ ๐คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๔ ่ ๒.๑๗ ๑.๘๘องค์ประกอบที่ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๕.๑ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๕.๒ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๕.๓ ั ร้อยละ ๒๒ ๘๐ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๕.๔ ั ๔ ขอ ้ ๓ ๓ -ตวบ่งช้ ีที่ ๕.๕ ั ไม่รับการประเมิน - - -ตวบ่งช้ ีที่ ๕.๖ ั ไม่รับการประเมิน - -คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๕ ่ ๔.๕๐ ๕.๐๐องค์ประกอบที่ ๖ -ตวบ่งช้ ีที่ ๖.๑ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๖.๒ ั ๔ ขอ ้ ๔ ๔ -ตวบ่งช้ ีที่ ๖.๓ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๖ ่ ๔.๖๗ ๕.๐๐องค์ประกอบที่ ๗ -ตวบ่งช้ ีที่ ๗.๑ ั ๖ ขอ ้ ๗ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๗.๒ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๗.๓ ั ๔ ขอ ้ ๕ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๗.๔ั ๕ ขอ ้ ๖ ๕ ๕ -ตวบ่งช้ ีที่ ๗.๕ ั ไม่รับการประเมิน - - -ตวบ่งช้ ีที่ ๗.๖ ั ๓.๕๑ คะแนน ๔ ๔คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๗ ่ ๔.๘๙ ๕.๐๐ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 5. 5. หนา ๗ ้ องค์ประกอบ คะแนนการประเมน คะแนนการประเมน ิ ิ เปาหมาย ้ ผลการดําเนินงาน คุณภาพ (ตามเกณฑ์ มจร.) (ตามเกณฑ์ สกอ.)องคประกอบที่ ๘ ์ - ตวบ่งช้ ีที่ ๘.๑ ั ๖ ขอ ้ ๗ ๕ ๕ คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๘ ่ ๕.๐๐ ๕.๐๐องคประกอบที่ ๙ ์ - ตวบ่งช้ ีที่ ๙.๑ ั ๘ ขอ ้ ๙ ๕ ๕ คะแนนเฉลียองค์ประกอบที่ ๙ ่ ๕.๐๐ ๕.๐๐ รวมทุกองค์ประกอบ ๔.๒๐ ๔.๒๓ บรรลุ ๒๗ ตวชี้วด ๔๑ ตว ั ั ั ไม่บรรลุ ๗ รับการประเมน ิ ๓๔ ไม่ รับการประเมิน ๗ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 6. 6. หนา ๘ ้ ส่ วนที่ ๒ ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยสงฆ์เลยชื่อหน่ วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยที่ต้ง ั เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตาบลศรี สองรัก อาเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณี ย ์ ๔๒๑๐๐ ํ ํ โทรศพท/์ โทรสาร ๐๔๒-๘๐๑๒๐๓,๘๐๑๒๖๘ ั Website : http://www.loei2@mcu.ac.th E-mail Song2516@hotmail.comประวัตความเป็ นมา และสภาพปัจจุบน ิ ั๑.๑ ประวตและความเป็นมาของวทยาลัยสงฆ์เลย ั ิ ิ มหาวิ ท ยาล ัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาล ัย มหาวิ ท ยาล ัย สงฆ์แ ห่ งคณะสงฆ์ ไ ทย เป็ นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่ งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทร์ รมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า "มหาธาตุวิทยาลัย" ่ ัและมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็ นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป เพื่อสื บสานพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู ้ ความเข้าใจวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันมีความสามารถในการรักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความมันคงยิงขึ้น พระพิมลธรรม ( ช้อย ฐานทัต ่ ่ตมหาเถร) อธิ บดี สงฆ์ว ดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฏ์ ในสมัยนั้นจึงจัดประชุ มพระเถรานุ เถระฝ่ ายมหานิ กาย ัจํานวน ๕๗ รู ป เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนิ นการจดการศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ ัเป็ นคณะแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีพฒนาการตามลําดับ ั ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่ มขยายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค เริ่ มตั้งวิทยาเขตแห่ งแรกที่ จังหวัดหนองคาย และได้ขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ปัจจุบนมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตในกํากับดูแลทัวประเทศ ๑๐ แห่ ง ในส่ วนของวิทยาสงฆ์เลย จัดตั้ง ั ่ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 7. 7. หนา ๙ ้เมื่อวันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๔๑ การประชุมคร้ ั งที่๘/๒๕๔๑ ของสภามหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ยกฐานะศูนย์การศึกษาเลยเป็ นวิทยาลัยสงฆ์จงหวัดเลย ั ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้ดาเนินการ เสนอร่ าง ํพระราชบัญญัติก าหนดวิ ทยฐานะ ผูสาเร็ จวิชาการพระพุทธศาสนา โดยรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ และ ํ ้ ํพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิ ไธย แล้ว ประกาศใช้เป็ นกฎหมายตั้งแต่ ว น ที่ ๒๗ ักันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็ นต้นมา มีผลทําให้ผสาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ู้ ํมีศกดิ์ และสิ ทธิ์แห่ งปริ ญญา เช่น เดียวกับผูสาเร็ จการศึกษาในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่รัฐ ั ้ ํให้การรับรอง พระเดชพระคุณพระสุ นทรปริ ยติเมธี (พระมหาพรหมา จนฺ ทโสภโณ)๑ เจ้าคณะจังหวัดเลย ได้ปรารภ ัที่จะดําเนินการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคณะสงฆ์จงหวัดเลย โดยมีความ ัประสงค์ที่จะให้ภิกษุและสามเณรทั้งในเขตจังหวัดเลย จังหวัดใกล้เคียง และมาจากจังหวัดอื่นได้ศึกษาเล่าเรี ยนวิชาการช้ ัน สูง โดยเน้น ให้ศึก ษาเข ้าใจวิชาการด ้านพระพุท ธศาสนาและศาสตร์ แขนงอื่น ๆ ที่จ ัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่นอกเหนื อจากการศึกษาพระปริ ยติธรรมแผนกธรรม-บาลี ที่จดการศึกษาอยู่ ั ัแล้วให้กว้างขวางยิงขึ้น ่ เมื่อคราวประชุ มเมื่อวันที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๓๗ สภาสงฆ์จงหวัดโดยมีพระเดชพระคุณพระสุ นทร ัปริ ยติเมธี เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็ นองค์ประธาน มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการขออนุ มติจากวิทยาเขตขอนแก่น ั ํ ัเพื่อขยายห้องเรี ยน หลักสู ตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกการสอนภาษาไทยโดยให้มีการจัดการศึกษาขึ้นที่วดศรี วิชยวนาราม อําเภอเมือง จังหวัดเลย การบริ หารงานภายใต้สังกัดวิทยา ั ัเขตขอนแก่น เมื่ อวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติ ให้สภาสงฆ์จังหวัดเลยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ และให้นิสิตรุ่ นแรกจํานวน ๓๘ รู ป เดิ นทางไปเรี ยนที่คณะครุศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น เมื่ อวันที่ ๒๒ กุมภาพน ธ์ ๒๕๓๙ สภามหาวิ ทยาลัยมี มติ อนุ มติ ให้วิทยาเขตขอนแก่ นจัดตั้งศูน ย์ ั ัการศึกษาขึ้ นที่ วดศรี วิชยวนาราม ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระเดชพระคุณพระสุ นทร ั ัปริ ยติเมธี (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เป็ นผูช่วยอธิการบดีประจําศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ั ้วิทยาลัยจังหวัดเลยเป็ นรู ปแรก เมื่อวันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกฐานะศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดเลยขึ้นเป็ น “วทยาลยสงฆ์เลย” ิ ัการก่อสร้ างวิทยาลัยสงฆ์ เลยแห่งใหม่ (จากศรีวชัยสู่ ศรีสองรัก) ิ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร รองผูอานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย พร้อมด้วยคณะ ้ํผูบ ริ ห ารในขณะนั้น ได้ด ํา เนิ น การจัด หาพื้ น ที่ ที่เ หมาะสมเพื่อ จัด สร้ า งวิ ทยาลัย สงฆ์เ ลยแห่ ง ใหม่เ พื่ อ ้ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 8. 8. หนา ๑๐ ้ตอบสนองความต้องการการขยายตัวของนิ สิต/นักศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์เลยซึ่ งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น โดยคณะผูบริ หารได้ดาเนิ นการติดต่อประสานงานขอใช้ที่ดินบริ เวณป่ าโคกใหญ่ (โซน-อี) หมู่ที่ ๕ ตาบลศรีสอง ้ ํ ํรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย ต่อสํานักงานสํานักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.-๔๐๑) จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ ประชุ มคณะกรรมการปฏิรู ปที่ ดิน จังหวัดเลย โดยมีผูว่าราชการ ้จังหวัดเลยเป็ นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้พ้ืนที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งต้งอยหม่ที่ ๕ ตําบลศรี สองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีเนื้ อที่ ๕๐ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ระยะห่ างจาก ั ู่ ูกม.ศูนย์ ๑๓ กิ โลเมตร โดยมี นายธงชัย สิ งอุดม หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป เป็ นผูเ้ สนอขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่ งใหม่ และสํานักงานปฏิรูปที่ ดินจังหวัดเลย ได้ส่งหนังสื อเสนอขอใช้ที่ดินต่อสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ คราวประชุมคร้ ังที่ ๓/๒๕๕๑ สํานักงานปฏิรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุ งเทพมหานคร มีมติอนุ มติให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้ที่ดิ นเพื่อการก่ อสร้าง ัวิทยาลัยสงฆ์เลยแห่ งใหม่ โดยมีพระมหาลิขิต รตนรํสี รองผูอานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย และ ผศ.ดร.ประชา ้ํรัชต์ โพธิประชา เข้าร่ วมประชุมชี้แจงเหตุผลการขอใช้ที่ดิน เมื่อวันที่ ๔ ธนวาคม ๒๕๕๑ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ัได้ออกหนังสื ออนุ ญาตให้วิทยาลัยสงฆ์เลยใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ ๔๐๗/๒๕๕๑ ซ่ึงต้งอยเู่ ลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตําบลศรี สองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย ั เมื่อปี ๒๕๕๒ วิทยาลัยสงฆ์เลยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรี ยนวิทยาลัยสงฆ์เลย ณ พื้นที่แห่งใหม่น้ ี ในวงเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับความเมตตาอนุ เคราะห์จากเจ้าประคุ ณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผูปฏิบติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานอนุ ญาตให้ใช้ชื่ออาคารเรี ยนว่า “อาคาร ้ ัสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกียว อุปเสโณ)” การก่อสร้างอาคารเรี ยนได้เริ่ มตั้งแต่วนที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ่ ั๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เมื่ อวัน ที่ ๑๕ มิ ถุน ายน ๒๕๕๓ วิทยาลยสงฆ์เลยได ้ทาการยายจากว ด ศรี วิชัยวนาราม มาต้ ัง ณ ั ํ ้ ัสํานักงานใหม่ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตําบลศรี สองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย เป็ นการถาวร โดยมีวตถุประสงค์ ัเพื่อขยายโอกาสทางการศึก ษา เพื่อสนองนโยบายของรั ฐบาลและคณะสงฆ์ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึงแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทัวไปในท้องถิน ่ั ่ ่ผ้บริหารวทยาลยสงฆ์เลย อดีต-ปัจจบัน ู ิ ั ุ ๑. พระสุ นทรปริ ยติเมธี (พรหมา จนฺ ทโสภโณ ป.ธ.๕,พธ.ม. (กิตติมศักดิ์),ศศ.ด. ั (กิตติมศักดิ์) ผูช่วยอธิการบดี ประจําศูนย์การศึกษาวัดศรี วิชยวนาราม (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑) ้ ั ๒. พระรัตนกวี (เสาร์ อภินนฺ โท ป.ธ. ๗,พธ.บ.) รักษาการผูอานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ้ํ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒) ๓. พระสุ วรรณธีราจารย์ (มูลตรี มหพฺพโล ป.ธ.๔,พธ.บ.,กศ.ม.) ผูอานวยวิทยาลัยสงฆ์เลย ้ํ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 9. 9. หนา ๑๑ ้ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๐) ๔. พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร,ผศ.ดร.(,ป.ธ.๖,พธ.บ.,M.A.,Ph.D.)ผูอานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ้ํ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ๕. พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี (ป.ธ.๙,พธ.บ,พธ.ม.) ผูอานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ้ํ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบน) ัคณะ/สาขาวิชาที่เป็ นสอน หลักสูตรปั จจุบนที่วิทยาลัยสงฆ์เลยได้เปิ ดดําเนินการเรี ยนการสอน การสอนอยู่ ๔ สาขาวิชา คือ ั ๑. ครุ ศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๒. คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา ๓. คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๔. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง โครงการหลกสูตรประกาศนียบัตร มีอยู่ ๑ หลกสูตร คอ ั ั ื ๑. หลักสูตรประกาศนี ยบัตรการบริ หารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) สุ ภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุ ภาษิต ป�ฺ ญา โลกสฺ มิ ปชฺ โชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปรัชญาของมหาวิทยาลัย จดการการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ัปณธานของมหาวทยาลย ิ ิ ั ศึกษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชั้นสูง สาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหสถ์ ํ ัวสัยทัศน์ของมหาวทยาลย ิ ิ ั ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจยดีอย่างมีคุณภาพ บริ การวิชาการดีอย่างมี ัสุขภาพ และบริ หารดีอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 10. 10. หนา ๑๒ ้พนธกจของมหาวทยาลย ั ิ ิ ั ๑. ผลตบัณฑต ิ ิ ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่ าเลื่อมใส ใฝ่ รู้ใฝ่คิด เป็ นผูนาด้านจิ ตใจและปั ญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ้ ํรู้จกเสียสละเพื่อส่ วนรวม รู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มีศกยภาพที่จะพัฒนา ั ัตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม ๒. วจยและพฒนา ิั ั การวิจยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ ัความรู้ในพระไตรปิ ฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนําองค์ความรู้ที่คนพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม ้และจริ ยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ๓. ส่ งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริ มพระพุทธศาสนาและบริ การวิชาการแก่สังคม ตามปณิ ธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุ งกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่ อการส่ งเสริ ม สนับสนุ นกิ จการคณะสงฆ์ สร้ างความรู้ความเข้าใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ประชาชน จดประชุม ัสัมมนา และฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศกยภาพในการธํารงรักษา เผยแผ่ ัหลกคาสอน และเป็ นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง ั ํ ๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เสริ มสร้ างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ดานการทํานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อ ้ ํสร้างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สนับสนุนให้มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็ นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพวตถุประสงค์ ั ๑. เพื่อให้มีโครงสร้างที่กะทัดรัด มีระบบการบริ หารที่มีความคล่องตัว สามารถดําเนิ นงานทุกด้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิผล โปร่ งใสและตรวจสอบได ้ ๒. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระด ับ เป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถและเป็ นผู้น ํา ทางวิ ช าการด ้า นพระพุทธศาสนา ๓. เพื่อให้สามารถปฏิบติภารกิ จหลักทั้งในด้านการบริ หาร การจัดการศึกษาศาสนศึกษา การวิจย ั ัการบริ การวิชาการแก่ชุมชน และการทํานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมได้ตามเป้ าหมาย ํ ๔. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษา การวิจยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ใน ัระดับภูมิภาคและนานาชาติ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 11. 11. หนา ๑๓ ้ ๕. เพื่อผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาสามารถประยุก ต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่าง ๆ มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส ใฝ่ รู้ใฝ่ คิด มีความเป็ นผูนาทางจิตใจและปั ญญา มีความคิดริ เริ่ ม ้ ํสร้ างสรรค์ มีโ ลกทัศน์ กว้างไกล สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีศรั ทธาที่ จ ะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริ ยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวม ๖. เพื่อให้สามารถระดมทุ น จากแหล่งต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการจัด หาและพัฒ นาอาคาร สถานที่บุคลากร ครุ ภณฑ์การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเป้ าหมายที่กาหนด ั ํวสัยทัศน์ของวทยาลัยสงฆ์เลย ิ ิ จดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ัยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยสงฆ์ เลย ๑. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ ๒. พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน ๓. บริ การวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ๔. ทํานุ บารุ งศิลปวัฒนาธรรม ํ ๕. พัฒนากระบวนการบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ ๖. การวิจยโดยร่วมมือกบสถาบนการศึกษาในทองถ่น ั ั ั ้ ิ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 12. 12. หนา ๑๔ ้ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารระดับวทยาเขต ิ สภาวิทยาเขต รองอธิการบดีคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล คณะกรรมการประจําวิทยาเขต ประจําวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกจการทวไป ิ ่ั ผ้ ูช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทปรึกษารองอธการบดี ี่ ิ สํานักงานวิทยาเขต สํานักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย- ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป - ฝ่ ายวิชาการและวิจัย - ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป - ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป- ฝ่ายคลังและพัสดุ - ฝ่ายทะเบียนและวัดผล - ฝ่ ายวางแผนและวิชาการ - -สาขาวิชาหลักสูตรและกา ฝ่ ายวางแผนและวิชาการ- ฝ่ ายนโยบายและแผน - ฝ่ ายห้ องสมุดและ เทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา - สาขาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - สาขาวิชาศาสนา - สาขาวิชารัฐศาสตร์ - สาขาวิชารัฐศาสตร์ - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา - สาขาวิชาสังคมวิทยาและฯ - โครงการขยายห้ องเรียน จ.ร้ อยเอ็ด - ศูนย์วิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม - บัณฑิตวิทยาลัยห้ องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 13. 13. หนา ๑๕ ้ โครงสร้างการบริหารส่วนงานวทยาลัยสงฆ์เลย ิ โครงสร้างการบริหารส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์เลย ผูอานวยการวทยาลยสงฆเ์ ลย ้ํ ิ ัรองผูอานวยการวทยาลยสงฆเ์ ลยเลย(ฝ่ายวชาการ) ้ํ ิ ั ิ รองผูอานวยการวทยาลยสงฆเ์ ลยเลย(ฝ่ายบริหาร) ้ํ ิ ั สาขาวิชา ฝ่ายบริหารงานทวไป ั่ ฝ่ ายวางแผนและวิชาการ - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - เจ้าหน้าทีบรรณารักษ์ ่ - สาขาวชาหลกสูตรและการสอน ิ ั - เจา้ หนา้ ท่บริหารงานทวไป ี ั่ - กจการนิสิต ิ - สาขาวชาศาสนา ิ -นกการภารโรง ั - ทะเบียนและวัดผล - สาขาวชารฐศาสตร ์ ิ ั - เจ้าหน้าทีนกประชาสัมพันธ์ ่ ั - เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสานสนเทศ - สาขาวชาพระพทธศาสนา ิ ุ - พนกงานขบรถ ั ั - แม่บ ้าน - คนสวน ด้ านการบริหาร คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์ มีอานาจหน้าที่ให้คาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆภายใน ํ ํวิทยาลัยสงฆ์เลย ประกอบด้วย ๑. พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ๒. พระมหาลิขิต รตนรํสี รองประธานกรรมการ ๓. พระครู ใบฎีกาจํานง ฉนฺ ทธมฺโม กรรมการโดยตาแหน่ง ํ ๔. ดร.ชาญชัย ฮวดศรี กรรมการโดยตาแหน่ง ํ ๕. พระสุวรรณธีราจารย ์ กรรมการจากคณาจารยประจา ์ ํ ๖. พระมหาสุ ภวิชญ์ ปภสฺ สโร กรรมการจากคณาจารยประจา ์ ํ ๗. ดร.วิทยา ทองดี กรรมการจากคณาจารยประจา ์ ํ ๘. พันเอกพิชิต สัตถาผล กรรมการผทรงคุณวฒิ ู้ ุ ๙. ดร.อุดร จันทวัน กรรมการผทรงคุณวฒิ ู้ ุ ๑๐. ผศ.แสวง สาระสิ ทธิ์ กรรมการผทรงคุณวฒิ ู้ ุ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 14. 14. หนา ๑๖ ้ ๑๑. นายกองสิ นทร์ เกตะวันดี กรรมการผทรงคุณวฒิ ู้ ุ ๑๒. นายทองพูล ขุนเรศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ้ ๑๓. พระไพรเวศน์ จิตฺตทนฺ โต กรรมการและเลขานุการงบประมาณ หน่วยนับ สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชาหลักสูตรและ รายรับ/รายจ่ าย (คน/บาท) พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ การสอน๑.รายรับท้งหมดของสถาบัน ั ๑๗๓๗๑๓๙.๓๓ ๖,๓๔๒,๙๖๐.๒๔ ๘,๓๖๕,๓๕๓.๓๖ ๒,๖๖๕,๘๘๑.๘๔ (ปีงบประมาณ) ๒. รายรับจากการบริการ ๓,๒๔๒,๑๐๕. ๑,๑๘๓,๖๒๖ ๑,๕๖๑,๐๑๔ ๔๙๗,๔๖๖ วิชาการและวิชาชีพ ๓. ค่าใช้ จ่ายทั้งหมดของ ๑๖,๑๕๔,๑๕๗.๒๒ ๕,๘๙๗,๕๕๐.๐๕ ๗,๗๗๗,๙๒๘.๓๔ ๒,๔๗๘,๖๘๐.๔๖ สถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน(ปี การศึกษา) ๔. ค่าใช้ จ่ายทั้งหมดของ ๑๖,๘๔๙,๑๗๐.๕๐ ๖,๑๕๑,๒๘๔.๔๕ ๘,๑๑๒,๕๖๓.๕๕ ๒,๕๘๕,๓๒๒.๔๕ สถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) ๕.ค่าใช้ จ่ายด้ านครุภัณฑ์ ๒,๖๔๑,๘๓๘ ๙๖๔,๔๘๑.๓๑ ๑,๒๗๑,๙๙๗.๐๙ ๔๐๕,๓๖๑.๗๑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) ๖. ค่าใช้ จ่ายมูลค่าในการ ๑๐,๘๗๘,๕๔๑ ๓,๙๗๑,๕๓๐.๙๘ ๕,๒๓๗,๘๑๖.๒๒ ๑,๖๖๙,๑๙๔.๑๘ บริการวิชาการและวิชาชีพ๗.ค่าใช้ จ่ายมูลค่าในการทํานุ ๑๓๘,๕๐๐ ๕๐,๕๖๓.๘๙ ๖๖,๖๘๕.๗๑ ๒๑,๒๕๑.๔๙ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ๘.ค่าใช้ จ่ายเพื่อพัฒนา ๑๘๖,๕๐๐ ๖๘,๐๘๖.๔๔ ๘๙,๗๙๕.๑๖ ๒๘,๖๑๖.๐๔ อาจารย์และบุคลากรสาย ปฏบัติการ ิ ๙.ค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในระบบ ๙๐,๓๖๐ ๓๒,๙๘๙.๕๙ ๔๓,๕๐๘.๐๑ ๑๓,๘๖๕.๑๙ห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ และ สูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) ๑๐.เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๑,๑๒๕,๒๘๙.๘๕ ๔๑๐,๘๒๐.๔๘ ๕๔๑,๘๐๖.๗๒ ๑๗๒,๖๖๓.๖๘ (ปีงบประมาณ) ๑๑.สินทรัพย์ถาวร ๒,๖๔๑,๘๓๘ ๙๖๔,๔๘๑.๓๑ ๑,๒๗๑,๙๙๗.๐๙ ๔๐๕,๓๖๑.๗๑ (ปีงบประมาณ) รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 15. 15. หนา ๑๗ ้ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์เลย ตาราง แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมด ประจาปี ๒๕๕๔ จําแนกตามประเภท ํ บุคลากร จานวน ํ ๑. อาจารยประจา ์ ํ ๖ ๒. เจ้าหน้าที่สายปฏิบติการวิชาชีพ ั ๒ ๓. ลูกจ้างชัวคราว ่ ๑๐ ตาราง แสดงวุฒการศึกษาของเจ้ าหน้ าที่ และอาจารย์ประจา ิ ํ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง ปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท วิชาการ ๑. อาจารย์ ๑ ๑ ๕ ๒. เจ้าหน้ าที่ - ๒ รวม ๑ ๗ ตาราง แสดง เลขประจาตาแหน่งและวนเดือนปีทบรรจุ ํ ํ ั ี่จานวน เลขประจาตาแหน่ง ํ ํ ํ ชื่อตาแหน่ง ํ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ว/ด/ป/บรรจุสายวิชาการ ๑ ๗๙๓ อาจารย์ พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี ๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ๒ ๔๕๙ อาจารย์ ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวณ ั ๒ ๒ มิ.ย. ๒๕๔๗ ๓ ๗๑๙ อาจารย์ พระมหาลิขิต รตนรํสี ๒ พ.ค. ๒๕๔๘ ๔ ๗๘๓ อาจารย์ พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร ๑๖ พ.ค.๒๕๔๙ ๕ ๗๘๔ อาจารย์ พระมหาสังเวช จนฺ ทโสภี ๑๖ พ.ค.๒๕๔๙ ๖ ๗๑๘ อาจารย์ พระไพรเวศน์ จิตฺตทนฺ โต ๑ เม.ย.๒๕๕๑สายปฏิบติการวิชาชีพและบริ หารทัวไป ั ่ ๑ ๔๘๑ นักวิชาการ นายธงชัย สิงอุดม ๑ ส.ค.๒๕๓๔ ๒ ๔๘๐ เจาหนาที่บริหารงานทวไป นายประสงค์ หัสริ นทร์ ้ ้ ั่ ๒ พ.ค.๒๕๔๘ลูกจ้างชั่วคราว ๑ - เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ นางสาวยาติมา วงค์อินทร์ ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ ๒ - เจ้าหน้าที่การเงิน นายศราวุธ สารพิมพา ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ ๓ - เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวมุทิตา โลขันสา ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ ๔ - นกการภารโรง ั นายสุริยา วงศ์พยัคฆ์ ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ ๕ - นกการภารโรง ั นายสัญญา ปิ ตุโส ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ ๖ - พนักงานขับรถ นายต่อ ผิวสิริ ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 16. 16. หนา ๑๘ ้๗ - แม่บาน ้ นายพิยดา ดาวงษา ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔๘ - คนสวน นายเสด็จ พรมพุทธา ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ ๙ - เจ้าหน้าที่ธุรการ นายเจียระไน แจ้งกระจ่าง ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔๑๐ - เจ้าหน้าที่พระสอน นายนพพล ทองพูล ๑ ต.ค. ๕๓– ๓๐ก.ย.๕๔ ศีลธรรมในโรงเรียนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔หนังสือตําราภาษาไทย ๕,๕๑๘ เล่ม ๕,๕๑๘ เล่มหนังสือตําราภาษาอังกฤษ ๘๐๐ เล่ม ๘๐๐ เล่มวารสารภาษาไทย ๙๒ เรื่ อง ๘๐ เรื่ องงานวิจยั ๕๗ เรื่ อง ๕๗ เรื่ องวิทยานิพนธ์ ๒๒ เรื่ อง ๒๒ เรื่ องสื่อโสต ๗๔ เรื่ อง ๗๔ เรื่ อง (ที่มา : ฝ่ายหองสมุดและเทคโนโลย) ้ ีหลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน ตาราง แสดงจํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๕๔ จําแนกตามสาขาวิชา สาขาวิชา ปริญญาตรี รวม หมายเหตุ๑.สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ๑ ๑๒.สาขาวิชาหลกสูตรและการสอน ั ๑ - การสอนภาษาไทย ๑๓. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑ ๑ - พระพุทธศาสนา๔. สาขาวิชารัฐศาสตร์ - การปกครอง ๑ ๒ - ประกาศนี ยบัตรการบริ หารกิจการคณะ ๑สงฆ์ (ป.บส.)*** ***หลักสูตรตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (ที่มา : ฝ่ ายทะเบียนและวัดผล) รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 17. 17. หนา ๑๙ ้จํานวนนิสิตตารางแสดง จํานวนนิสิตชั้นปี ที่ ๑ – ๔ แยกตามคณะ/สาขาวิชาเอก ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ คณะ/สาขาวิชา ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี ๕ รวม สาขาวิชาศาสนา - - - - -คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๔๖ ๕๒ ๕๘ ๕๓ ๒๐๗ คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๖๑ ๙ ๘ ๘ ๑ ๘๗ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง(พระ) ๑๘ ๖ ๗ ๗ ๓๘ คณะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอก ๒๓๕ สังคมศาสตร์ ๑๐๕ ๘๕ ๔๕ การเมืองการปกครอง(คฤหัสถ์) รวมทั้งสิ้น ๒๐๓ ๘๕ ๑๑๖ ๖๘ ๑ ๕๖๗ (ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล)จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๔ สาขาวิชา จานวน ํ๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๔๔๒.สาขาวิชาหลกสูตรและการสอน ั - การสอนภาษาไทย ๑ - ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ** -๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์ - การปกครอง ๓๒ - ประกาศนียบัตรการบริ หารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) *** ๓๒ รวม ๑๐๙** หลักสูตรสูงกว่าปริ ญญาตรี*** หลักสูตรตํ่ากว่าปริ ญญาตรี รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 18. 18. หนา ๒๐ ้ ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของส่ วนงาน ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษานั้น มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพในวิทยาลัยสงฆ์เลย โดยการดําเนินการ ของวิทยาลัยสงฆ์เลยเอง เพื่อให้มีความมันใจว่าวิทยาลัยสงฆ์เลย ดําเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ ่ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๑. ระบบการคุมคุณภาพ ๒. การตรวจสอบคุณภาพ ๓. การประเมินคุณภาพ โครงสร้ างการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์เลย ระบบการควบคมคุณภาพ ุ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ ระบบการประเมนคุณภาพ ิ พัฒนาการควบคุมการ พัฒนาระบบการตรวจสอบการ พัฒนาระบบการประเมินผลภายในปฏิบติงานให้เกิดคุณภาพ โดย ั ปฏิบติงานโดยตนเองและรายงาน ั และสนับสนุนส่ งเสริ มให้การ กําหนดนโยบายเกณฑ์/ การดําเนินตามเกณฑ์ / มาตรฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาโดยมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ ตวบ่งช้ ีโดย ั - การประเมินภายใน - ตัวป้ อน -จดกระบวนการตรวจ สอบ ั - การจดทากรอบการประเมิน ั ํ - กระบวนการ ภายในเพื่อให้มีการปฏิบติตาม/ ั - เครื่องมือการประเมิน นาผลการ ํ - ผลผลิต มาตรฐานตัวบ่งชี้ ประเมินมาพิจารณาสนับสนุน - ผลลพธ์ั -การตรวจสอบการปฏิบติจากั ส่ งเสริ มให้เป็ นการพัฒนาอย่าง คณะกรรมการ ต่อเนื่อง -ตรวจสอบหลักฐาน รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 19. 19. ๒๑ ส่ วนที่ ๓ ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ เทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเปาหมาย ้ ในรอบปี ปัจจุบัน ตามตัวบ่ งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการตัวบ่ งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน ๑. มีก ารจัด ท า แผนพ ัฒนาที่ ส อดคลอ งก ับ นโยบายของสภา ํ ้ ๑. ทาแผนพฒนาที่สอดคลองกบพนธกิจ ปรัชญา ปณิธาน และ ํ ั ้ ั ั  ๑.๑.๑-๑ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย วตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ั  ๑.๑.๑-๒ ประเดนยทธศาสตร์ ็ ุ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็ นแผนที่  ๒. ตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการประชุม  ๑.๑.๒.๑-๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา เชื่ อ มโยงก ั บ ปรั ชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบ ั ญ ญ ั ติ คณะกรรมการฯเพื่อจัดทําแผน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุ ดเน้นของกลุ่มสถาบัน  ๑.๑.๒.๑-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการจดทา ั ํ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ ั แผนพฒนาั – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๓. ทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการระดมความคิดเพื่อใหบุคลากร  ๑.๑.๓.๑ ลายมือชื่อบุคลากรที่เข้าร่ วมการระดม ้ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ความคิด/ประชาพิจารณ์แผน  ๔. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนากับปรัชญา ปณิ ธาน  ๑.๑.๔.๑-๑ ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง พระราชบัญญัติ และ นโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพฒนากบปรัชญา ปณิธาน พระราชบญญติและ ั ั ั ั นโยบายของมหาวิทยาลัย  ๑.๑.๔.๑-๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ๑.๑.๔.๑-๓นโยบายสภามหาวิทยาลัยปรัชญา ปณิธาน รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยสงฆ์เลย ปี ๒๕๕๔
 20. 20. ๒๒ เกณฑ์การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน  ๕. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับ แผน  ๑.๑.๕.๑-๑ แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ๑.๑.๕.๑-๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕๒. มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ ทุกส่ วน  ๑. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผูบริ หารส่ วนงาà

×