Social onet a

502 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social onet a

 1. 1. เฉลยวิชาสังคมศึกษาฯ O-NET (ครั้งที่ 1/5)1. เฉลย 1) พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เปนหลักการและกฎเกณฑ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาถูกตอง เปนจริง พิสูจนได เชื่อถือได การที่พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เหมาะสมกับบุคคลทุกระดับชั้น และมีคุณคาตอชีวิตของผูประพฤติ ปฏิบตินี้เอง จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวามีทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากล ซึ่งหมายถึง พระพุทธศาสนามีหลัก ั คําสอนที่เปนหลักการและกฎเกณฑ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาถูกตอง เปนจริง พิสูจน และเชื่อถือได2. เฉลย 1) นิกายโรมันคาทอลิก พระสันตะปาปาเปนประมุขของคนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก สวนคนที่นับถือศาสนา คริสตนิกายออรทอดอกซ และนิกายโปรเตสแตนตไมเคารพพระสันตปาปา3. เฉลย 3) พระเยซูไถบาปใหเพื่อนมนุษย เมื่อพระเยซูประกาศศาสนาได 3 ป ถูกพวกนักบวชในศาสนายูดายฟองตอโรมันวาพระเยซูคิดกบฏ รวบรวมไพรพลเพื่อกบฏอยากเปนกษัตริยชาวยิว พระเยซูถูกตัดสินใหประหารชีวิต พระองคไมแกขอกลาวหาเลย ถือวาพระองคยอมตายเพื่อไถบาปใหเพื่อนมนุษย โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (1)
 2. 2. 4. เฉลย 2) พระบิดา พระบุตร พระจิต หลักตรีเอกานุภาพ หมายถึง ความเชื่อวาพระบิดา พระบุตร และพระจิต เปนสามพระบุคคลและมี สามสภาวะ โดยพระบิดา หมายถึง พระยะโฮวา ซึ่งเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง มีปญญารอบรู พระบุตร หมายถึง พระเยซูผูจุติมาเปนมนุษย เพื่อชวยเหลือมนุษยใหไดรับฟงคําสั่งสอนของพระผูเปนเจาอยางใกลชิด พระจิต หมายถึง ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์แหงพระเจา 1) หลักตรีมูรติในศาสนาพราหมณ 3) ไมเกี่ยวของกับหลักของศาสนา แตเปนชื่อของศาสดาและพระเจา เชน พระเยซูเปนศาสดาของคริสต พระพุทธเจาเปนศาสนาของพุทธ พระอัลลอฮเปนพระเจาของอิสลาม 4) พระสันตะปาปา เปนประมุขของศาสนาคริสต พระสังฆราช เปนประมุขของศาสนาพุทธ จุฬาราชมนตรี เปนประมุขของศาสนาอิสลาม5. เฉลย 4) องคประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคม คือ สมเด็จพระสังฆราช6. เฉลย 3) อัปปมาทธรรม หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูแลวทรงนําสิ่งที่ตรัสรูมาสั่งสอนชาวโลก สิ่งที่ตรัสรู คือ หลักธรรม ซึ่งมีอยู จํานวนมาก แตหลักธรรมที่พระองคทรงเนนตลอดระยะเวลา 45 ป คือ ความไมประมาทหรืออัปปมาทธรรม ซึ่งถือวาเปนโอวาทสุดทายหรือปจฉิมโอวาท ซึ่งเปรียบเสมือนพินัยกรรมฉบับสุดทายที่พระพุทธองคไดประทาน ใหแกพระภิกษุสาวก และเหลาพุทธบริษัทอื่นๆ7. เฉลย 4) หลักธรรม 10 ประการ - โมกษะ หลักธรรม 10 ประการ เปนธรรมพื้นฐานของศาสนาพราหมณ ซึ่งเปาหมายของ ศาสนาพราหมณ คือ พระปรมาตมัน สวนโมกษะ คือ การหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด เปนเปาหมายของศาสนาฮินดู ซึ่ง โมกษะตองสัมพันธกับอาศรม ๔8. เฉลย 2) ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว กฎแหงกรรม หมายถึง กฎที่เกิดจากการกระทําของบุคคล เชน หากบุคคลทําความดี จะไดสิ่งที่ดีตอบแทน แตหากบุคคลทําความชั่วก็จะไดผลตอบแทนไมดี ตามการกระทําของตนเอง9. เฉลย 3) เปนลัทธิที่เนนอารมณและความรูสึกภายใน เบื่อหนายการใชเหตุผล และชื่นชมธรรมชาติ ลัทธิจินตนิยมหรือโรแมนติก เกิดขึ้นระหวางปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ศิลปะของโลกตะวันตกจะมีลักษณะที่เนนอารมณและความรูสึกภายใน เนื่องจากคนเบื่อการใชเหตุผล และ ตองการกลับไปชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติ พอใจเรื่องราวที่แตกตางออกไปจากดินแดนตางๆ โดยไม สนใจประเพณีนิยม ศิลปนจะสรางงานโดยยึดถืออารมณฝนและจินตนาการของตนเปนสําคัญ10. เฉลย 4) เนื่องจากพระภิกษุจําพรรษามีจํานวนมาก จึงตองคัดรูปหนึ่งมารับสังฆทาน พิธีถวายสังฆทาน คําวา สังฆทาน แปลวา การใหแกสงฆโดยไมเจาะจงรูป ความสําคัญของ สังฆทานอยูที่ตองตั้งใจถวายแกสงฆจริงๆ ไมเห็นแกหนาบุคคลผูรับจะเปนพระรูปใดก็ได ผูถวายตองตั้งใจอุทิศ ดวยความเคารพ อยาเลือกรูปนั้นรูปนี้จะเสียสังฆทาน รูปใดก็ไดที่พบกอนถือวาเปนตัวแทนของสงฆ การถวาย พระโดยเจาะจงคัดเลือกเพราะพระมีจํานวนมากนั้นเปนการถวายผาครองกฐิน โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (2)
 3. 3. 11. เฉลย 2) เปนหลักการที่ดมีประโยชนที่สังคมเห็นวาเปนสิ่งที่ดีงาม ี ความซื่อสัตยเปนหลักการที่มีประโยชนที่สังคมเห็นวาเปนความดีงาม 1) เรื่องหลักการของกริยาที่ควรปฏิบัติ ทําใหสังคมอยูดวยกันโดยสงบ เปนเรื่องของจริยธรรม 3) และ 4) เปนเรื่องของศีลธรรม คือ ความเปนปกติหรือการรักษากาย วาจา ใจ ใหเปนปกติไมทําสิ่ง เบียดเบียนผูอื่น12. เฉลย 4) ความเพียรพยายาม ชาดกเรื่องพระมหาชนก เปนเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสตวชาติที่ 2 ในทศชาติ เกิดในรัชสมัยของพระเจา- ั โปลชนก เมืองมิถิลา แควนวิเทหะ เปนพระราชโอรสของพระเจาอธิฏฐชนกและพระนางเทวี การศึกษาเรื่องพระมหาชนกชาดก ทําใหเราไดขอคิดวาเกิดเปนคนควรมีความเพียรพยายามใหถงที่สุด ึ เพื่อใหถึงสิ่งที่มุงหวัง13. เฉลย 1) นราเปนคนผิวดํา และเปนนักกีฬาวิ่งทน การที่นราเปนคนผิวดํา เปนสถานภาพที่ติดตัวมาแตกาเนิด แตการเปนนักกีฬาเปนสถานภาพที่ไดมา ํ โดยความสามารถ 2) และ 4) เปนสถานภาพที่ไดมาแตกําเนิด 3) เปนสถานภาพที่ไดมาโดยความสามารถ14. เฉลย 4) โครงสรางทางสังคม พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 กลาววา โครงสรางทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางกันที่คอนขางมั่นคง หรือการจัดระเบียบของกลุมหรือสถานภาพของกลุม เมื่อ  พฤติกรรมของสมาชิกของสังคมโยงใยและเชื่อมตอกันเปนตาขาย จึงมีการจําแนกเปนหมวดหมูตามสถาบันทาง สังคมแตละประเภท ซึ่งสถาบันทางสังคมเหลานี้ก็จะมีความสัมพันธและกลายเปนโครงสรางทางสังคม15. เฉลย 2) ถาใชคําวารัฐแสดงวาไมตกเปนเมืองขึ้นของใคร คําวาประเทศใชไดทั้งเปนเมืองขึ้นประเทศอื่น และเปน อิสระ รัฐและประเทศตางกันที่อํานาจอธิปไตยในการปกครองตนเอง รัฐมีอํานาจอธิปไตยในการดูแลตนเอง สวนประเทศไมจําเปนตองมีอานาจอธิปไตยในการดูแลตนเองก็ได ํ16. เฉลย 4) แบงตามรูปแบบของรัฐ การแบงรัฐออกเปนรัฐเดี่ยว รัฐรวมใชรูปแบบของรัฐเปนเครื่องแบง รัฐเดี่ยวเปนรัฐที่มีรัฐบาลกลางดูแลเพียงรัฐบาลเดียว รัฐรวมมีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลางดูแลกิจการที่สําคัญของประเทศ รัฐบาลทองถิ่นดูแลกิจการ ยอยๆ ของรัฐ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (3)
 4. 4. 17. เฉลย 2) อุดมการณเสรีนิยมของชนชั้นกลางและปญญาชน กอนการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ฝรั่งเศสปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่ พระมหากษัตริยมีอํานาจลนพน ชนชั้นขุนนางและพระมีอภิสทธิ์เหนือสามัญชน จึงมีการเรียกรองขอสิทธิเสรีภาพ ิ ทางการเมืองโดยชนชั้นกลาง ปญญาชนชาวฝรั่งเศสซึ่งเปนนักปรัชญาเมธีไดเสนอ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพและ อํานาจทางการเมืองในงานเขียนตางๆ โดยไดรับการสนับสนุนจาก ชนชั้นกลาง งานเขียนซึ่งมีอุดมการณเสรีนิยม เหลานี้มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการปฏิวัติฝรั่งเศส โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (4)
 5. 5. เฉลยวิชาสังคมศึกษาฯ O-NET (ครั้งที่ 2/5)18. เฉลย 4) บรรทัดฐาน บรรทัดฐาน คือ แบบแผนความประพฤติที่เปนแนวทางใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติ ซึ่งไดแก วิถีชาวบาน จารีต และกฎหมาย ซึ่งถาคนในสังคมไมฝาฝนวิถีชาวบาน จารีต และกฎหมายแลวสังคมก็จะเปน ระเบียบเรียบรอยและสงบสุข19. เฉลย 4) มีความลาชาในการตัดสินใจทําการตางๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีขอเสีย ดังนี้ 1. มีความลาชาในการตัดสินใจทําการตางๆ 2. ตองเสียคาใชจายมากในการดําเนินการปกครอง 3. อาจนําไปสูความสับสนวุนวาย20. เฉลย 3) จํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเขาชือรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อให ่ รัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด 3 และหมวด 4 แหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (1)
 6. 6. 21. เฉลย 4) กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายแพงและพาณิชย เปนกฎหมายที่วาดวยสิทธิและหนาที่ของบุคคลทั้งที่  เกี่ยวของและไม เกี่ยวของกับบุคคลอื่น ซึ่งความเกี่ยวของมักจะมีในการคา การบริการเปนสวนใหญ การทําความผิดตามประมวล กฎหมายแพงและพาณิชยจะไมมโทษทางอาญา ี 1) กฎหมายแพง หมายถึง กฎหมายที่วาดวยสิทธิและหนาที่ของบุคคลทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับ บุคคลอื่น 2) กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทําความผิด ตามที่บัญญัติใน ประมวลกฎหมายอาญาจะถูกลงโทษทางอาญา 3) กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ22. เฉลย 4) เผด็จการฟาสซิสต การปกครองของเยอรมันสมัยฮิตเลอรเปนผูนําการปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต เนื่องจากเปน เผด็จการที่มีผูนําคนหนึ่งซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกลุมนักธุรกิจและกองทัพใหใชอํานาจเผด็จการปกครองประเทศ23. เฉลย 3) เปนสภาวะที่คนสวนใหญไมจําเปนตองแกไข ปลอยใหเวลาเปนเครื่องตัดสิน ปญหาสังคม คือ สภาวการณที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม และคนเหลานั้นเห็นวา นาจะตองชวยกันแกไข24. เฉลย 4) สถาบัน สถาบัน เปนแบบแผนการกระทําหรือพฤติกรรมของสังคมที่เปนที่ยอมรับกัน คือ ทุกคนทําเหมือนกัน25. เฉลย 3) เราสามารถบอกไดวาคนไทยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรอยูที่ไหน ภูมิศาสตรเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรมความสัมพันธกันอยางมาก ี เนื่องจากสามารถตอบปญหา พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรไดวาจะผลิตอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร คือ สามารถบอกไดวาเรามีกิจกรรม  ทางเศรษฐกิจอะไรบาง และกิจกรรมนั้นอยูที่ไหน26. เฉลย 1) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเปนระบบเศรษฐกิจที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์ใน ทรัพยสิน และปจจัยการผลิตอยางเต็มที่ พรอมทั้งมีเสรีภาพในการตัดสินใจวาควรจะแกปญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจแบบใด โดยรัฐบาลจะไมเขาไปควบคุมหรือแทรกแซง รัฐบาลจะมีบทบาทจํากัดเฉพาะสวนของการ ใหบริการทางสังคมเทานั้น เชน การออกกฎหมาย การปองกันประเทศ เปนตน27. เฉลย 1) เปนหนวยธุรกิจที่ตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลตั้งแต 7 คนขึ้นไป สหกรณเปนหนวยธุรกิจที่ตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลตั้งแต 10 คนขึ้นไป28. เฉลย 4) ราคาสินคาแพงขึ้นความตองการสินคาจะลดลง เปนขอที่อธิบายถูกตองเกี่ยวกับกฎของอุปสงคและกฎของอุปทานมากที่สุด คือ เมื่อราคาสินคาแพงขึ้น คนซื้อจะซื้อของนอยลงและถาราคาสินคาลดลงคนซื้อจะซื้อของมากขึ้น ในทางตรงกันขามถาราคาสินคาแพงขึ้น คนขายจะตองการขายของมากขึ้นและถาราคาสินคาลดลงคนขายจะขายของนอยลง โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (2)
 7. 7. 29. เฉลย 2) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด เปนตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ มีลักษณะสําคัญ คือ ผูซื้อและผูขาย ตางมีอสระเต็มที่ในการที่จะวางนโยบายการขายและการซื้อของตนโดยไมกระทบกระเทือนผูอื่น แตสนคาที่ผลิตมี ิ ิ ลักษณะหรือมาตรฐานแตกตางกัน คือเปนสินคาอยางเดียวกัน แตมีหลายยี่หอ การบรรจุหีบหอ และการโฆษณาที่ ตางกัน เปนเหตุใหผูซื้อชอบหรือพึงพอใจในสินคา30. เฉลย 3) งบประมาณเกินดุล งบประมาณของรัฐบาลที่จะจัดทําขึ้นมี 3 อยาง คือ งบประมาณขาดดุล เกินดุล และสมดุล งบประมาณเกินดุล หมายถึง การจัดทํางบประมาณเปนลักษณะที่มีการกําหนดใหรายรับสูงกวา รายจาย ซึ่งจะเกิดขึ้นกรณีที่รัฐบาลเห็นวาเปนชวงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงและอาจจะมีปญหาราคา สินคาโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ31. เฉลย 2) บริษัทจํากัด บริษัทจํากัดตองจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีบุคคลอยางนอย 7 คน รวมกันจัดตั้ง บริษัทจะมีขนาด ใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับจํานวนหุน ผูถือหุนแตละรายเปนเจาของบริษัทรวมกัน32. เฉลย 1) การขาดแคลนน้ํา พระราชดําริที่เรียกวา “ทฤษฎีใหม” เกิดจากการคนพบของพระองควาปญหาหลักของเกษตรกร คือ การขาดแคลนน้ําเพื่อเกษตรกรรม จึงชวยเหลือแกปญหาเรื่องน้ําซึ่งเปนตนกําเนิดของคําวา ทฤษฎีใหม และเปน แนวทางการจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสงสุด เปนการพัฒนาการเกษตร ู แบบพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพออยูพอกิน33. เฉลย 1) คาของเงินเพิ่มสูงขึ้น เงินฝด คือ ภาวะที่ระดับราคาสินคามีแนวโนมลดต่ําลง ทําใหคาของเงินสูงขึ้น สาเหตุความตองการซื้อนอยกวาความตองการขาย กลุมเสียเปรียบ คือ ลูกหนี้ ผูเชา พอคา ผูผลิต กลุมไดเปรียบ คือ เจาหนี้ 2) ลูกหนี้ตองชําระหนี้นอยลง 3) และ 4) เปนภาวะเงินเฟอ34. เฉลย 1) งบประมาณขาดดุล ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํารัฐบาลควรดําเนินนโยบายงบประมาณแผนดินแบบขาดดุล คือ ทําใหรายไดของ รัฐบาลนอยกวารายรับ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (3)
 8. 8. เฉลยวิชาสังคมศึกษาฯ O-NET (ครั้งที่ 3/5)35. เฉลย 2) ตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ ตลาดมี 2 ชนิด คือ ตลาดที่มีการแขงขันกันอยางสมบูรณเปนตลาดในอุดมคติของนักเศรษฐศาสตร ไมมีตลาดแบบนี้ในโลก สวนตลาดในปจจุบันเปนตลาดประเภทมีการแขงขันอยางไมสมบูรณ ลักษณะของตลาดที่มการแขงขันอยางสมบูรณ คือ ี 1. ราคาสินคาเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทาน 2. มีผูซื้อผูขายจํานวนมาก 3. เปนตลาดเสรี ลักษณะของตลาดที่มการแขงขันอยางไมสมบูรณ คือ ี 1. ราคาสินคาถูกกําหนดโดยบุคคลหรือรัฐก็ได 2. เปนตลาดที่พบไดในปจจุบัน ในตลาดที่ไมมีการแขงขันอยางสมบูรณจะแบงเปนตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด โดยใน ตลาดผูกขาดจะมีขอดีสําหรับผูผลิต คือ สามารถกําหนดราคาและปริมาณขายเพื่อใหตนไดรับกําไรสูงสุดได แต เปนตลาดที่ผูบริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุด เพราะไมมีสถานที่อ่นใหเลือกซื้อ ื โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (1)
 9. 9. 36. เฉลย 2) มูลคารวมของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้นในประเทศในระยะเวลา 1 ป GDP คือ ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (Gress Domestic Product : GDP) หมายถึง มูลคารวม ของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้นในประเทศในระยะเวลา 1 ป ผลผลิตที่เกิดจากการผลิตในประเทศทั้งหมดไมวาผูผลิตจะเปนคนชาติเดียวกันหรือคนตางชาตินํามา  รวมกันเปนคา GDP37. เฉลย 2) สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร เปนยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม แหงสหประชาชาติ (UNESCO) กําหนดขึ้นใหอยูคั่นระหวางสมัยกอนประวัติศาสตรกบสมัยประวัติศาสตร และให ั ความหมายวา “ชวงเวลาที่สังคมมนุษยยังไมรูจักใชตัวหนังสือบันทึกเรื่องราว แตสามารถศึกษาเรื่องราวของสังคม ดังกลาวไดจากหลักฐานลายลักษณอักษรที่คนตางถิ่นบันทึกไว”38. เฉลย 3) สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในเรื่องความไมแนนอนของชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมและวรรณกรรมของญี่ปุนจัดเปนภูมิปญญานับแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีลักษณะเดน คือ เปนศิลปะวัฒนธรรม และวรรณกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในเรื่องที่เกี่ยวกับความ ไมแนนอนของชีวิต ไดรับอิทธิพลมาจากจีน ซึ่งแสดงความยิ่งใหญ หรูหรา สงางาม มักปรากฏในงาน สถาปตยกรรม ประติมากรรมที่สะทอนลักษณะของมนุษยในกลุมตางๆ39. เฉลย 1) ความสัมพันธระหวางผูปกครองและพลเมือง ความสัมพันธของกษัตริยกับประชาชนในสมัยสุโขทัยเปนแบบพอปกครองลูก สวนความสัมพันธของ กษัตริยกับประชาชนสมัยอยุธยาเปนแบบนายกับบาว เจากับขา40. เฉลย 3) ควบคุมกําลังคนในแผนดิน ศักดินา หมายถึง สิ่งที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลในสังคม โดยใชจานวนที่นาเปนเกณฑ ซึ่งใช ํ มาตั้งแตสมัยอยุธยา ประโยชนของศักดินามีหลายประการ ทุกตัวเลือกถือเปนประโยชนของระบบศักดินาทั้งหมด แตจุดประสงคที่สําคัญที่สุดที่พระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเปนผูนําระบบศักดินามาใชในสมัยอยุธยา เพื่อควบคุมกําลัง ไพรพลและสามารถนํากําลังไพรพลเหลานั้นออกรบในยามสงครามได ดังนั้นขอ 3) จึงเปนจุดประสงคหลักนั่นเอง41. เฉลย 3) ลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐ ลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐ หมายถึง การสงเสริมใหรัฐบาลเปนผูประกอบกิจการใน อุตสาหกรรมที่สําคัญ วิธีการ คือ การกอตั้งรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไทยมี แนวคิดนําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐมาใช เพื่อตอบโตการครอบงําทางเศรษฐกิจและสังคมของจักรวรรดินิยม- ตะวันตก42. เฉลย 4) รัสเซีย G7 คือ กลุมประเทศอุตสาหกรรมหลัก 7 ประเทศรวมตัวกัน และประชุมกันเปนระยะๆ เพื่อปรึกษากัน เกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจของโลกกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 ตอมา พ.ศ. 2541 ไดเชิญรัสเซียเขารวมประชุม ดวยจึงเปลี่ยนชื่อเปน G8 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (2)
 10. 10. 43. เฉลย 4) ประติมากรรมของจีนเปนประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ สลักจากหิน มีรปรางหนัก แข็งกระดาง ู แสดงทาทีหยุดนิ่ง ประติมากรรมรุนแรกๆ ของอินเดียอยูในสมัยราชวงศเมารยะเปนประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ สลักจากหิน มีรูปรางหนัก แข็งกระดาง แสดงทาทีหยุดนิ่ง เชน รูปยักษ รูปสตรี เปนตน 1), 2) และ 3) เปนความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของจีน44. เฉลย 2) ชาวสุเมเรียนเปนชนชาติแรกที่มีอํานาจยึดครองเมโสโปเตเมีย ชาวสุเมเรียนเปนชนชาติแรกที่เขามาครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมีย ซึ่งอยูระหวางแมนําไทกรีส ้ ยูเฟรตีส และสามารถปกครองเผาอื่นไดดวย วัฒนธรรมของสุเมเรียนเปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรมในแถบ ลุมแมน้ําไทกรีส ยูเฟรตีส45. เฉลย 3) สงครามยมคิปปูร (Yom Kippur War) เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1973 1) สงครามไซนา-สุเอช เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1956 2) สงครามอาหรับ-อิสราเอล เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1948 4) สงคราม 6 วัน (Six-Day War) เกิดขึ้นในป ค.ศ. 196746. เฉลย 1) สงครามยาวนานทําใหพระสนใจการเมืองมากกวาการสอนศาสนา ในชวงสงครามกลางเมือง และสงครามรอยปในอังกฤษ กษัตริยอังกฤษมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก สงครามที่ยาวนานทําใหขุนนางลดจํานวนลง ทําใหประชาชนและชนชั้นนายทุนสนับสนุนสถาบันกษัตริยในการรักษา ความสงบในประเทศ ในสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 7 พระองคไดสรางกองทัพแหงชาติเพื่อเสริมพระราชอํานาจของ พระองคเอง47. เฉลย 3) สมัยใหม ยุโรปสมัยใหมแบงออกเปน 2 ชวง คือ สมัยใหมชวงแรกและสมัยใหมชวงหลัง ยุคนี้เปนยุคฟนฟู  ศิลปวิทยาการมีการรื้อฟนความรูของกรีกและโรมันมาใชใหม เกิดความคิดแบบมนุษยนิยม คือ ใหความสําคัญกับ ความคิดของมนุษยมากขึ้น การศาสนาก็มีการปฏิรูปศาสนาเกิดนิกายใหม คือ นิกายโปรเตสแตนตดานประติมากรรม เปนการแกะสลักรูปมนุษยที่มีสัดสวนเหมือนจริง คือ รูปสลักเดวิด โดยไมเคิลแองเจโล48. เฉลย 4) อังกฤษและฝรั่งเศสเกิดความขัดแยงกันเรื่องดินแดน จุดออนขององคการสันนิบาตชาติ คือ 1. ประเทศมหาอํานาจมิไดเขาเปนสมาชิก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต และเยอรมัน 2. ประเทศมหาอํานาจโจมตีประเทศอื่นเสียเอง เชน ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมเขายึดเหมืองแร ถานหินใน แควนรูห และฝรั่งเศสใหการสนับสนุนโปแลนดใหโจมตีลิทัวเนีย49. เฉลย 1) เปนเรื่องของการสัมผัสระยะใกล รีโมตเซนซิงเปนเรื่องของสัมผัสระยะไกล เริ่มพัฒนามาจากกลองถายรูป และถายรูปจากที่สูงเปนภาพ ขาวดํา เมื่อมีการพัฒนาเครื่องบินจึงมีการถายภาพจากเครื่องบินขึ้น การใชประโยชนของรีโมตเซนซิงควรมีพื้นฐาน ดานแสงบาง สวนประโยชนของรีโมตเซนซิง คือ 1. พยากรณอากาศ 2. สํารวจประโยชนในการใชที่ดน ิ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (3)
 11. 11. 50. เฉลย 4) ชาวเล คือ ชุมชนที่อาศัยอยูตามเกาะตางๆ ชุมชนในภาคใตแบงเปน 3 สวน คือ 1. ชาวเหนือ คือ ชุมชนที่อาศัยอยูตามหุบเขาและเทือกเขา 2. ชาวทุง คือ ชุมชนที่อาศัยอยูริมฝงทะเลและที่ราบเชิงเขา 3. ชาวเล คือ ชุมชนที่อาศัยอยูตามปากน้ําและชายฝงทะเล โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (4)
 12. 12. เฉลยวิชาสังคมศึกษาฯ O-NET (ครั้งที่ 4/5)51. เฉลย 3) ชายฝงทะเลดานตะวันออก ภูมิประเทศของภาคใตสวนใหญเปนเทือกเขาทอดตัวเปนแนวยาวจากเหนือลงใต มีที่ราบระหวางภูเขา เกิดจากการตกตะกอนทับถมของเศษหินและดิน มีที่ราบชายฝงดานตะวันออกและดานตะวันตก ที่ราบชายฝง ตะวันออกเปนที่ราบกวางเหมาะในการสรางที่อยูอาศัยมากกวา เพราะเปนที่ราบน้ําตื้นหรือที่ราบยกตัว สวนทาง ชายฝงตะวันตกเปนที่ราบแบบจมตัวเปนเขตน้ําลึกไมเหมาะในการสรางที่อยูอาศัย52. เฉลย 2) พรมแดนธรรมชาติเริ่มตั้งแตชายฝงทะเลอาวไทยที่แหลมสารพัดพิษขึ้นไปทางเหนือตามสันปนน้ํา เทือกเขาบรรทัด จนเขาเขตจังหวัดสระแกว พรมแดนระหวางประเทศของไทยและกัมพูชามีพื้นที่ติดตอกัน 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ตราด และ สระแกว มีลักษณะเปนพรมแดนแบบเรขาคณิตอยูในเขตจังหวัดสระแกวมีความยาวประมาณ 64 กิโลเมตร ไมมี ภูมิประเทศที่แบงเขตชัดเจน ทําใหเกิดปญหาการลวงล้ําดินแดนของทั้ง 2 ประเทศอยูเสมอ ถึงแมวาจะมีหลักปกปน เขตแดนแลวแตไมมั่นคงและไมเดนชัด เวลามีศึกในกัมพูชาจะมีผูอพยพเขามาเสมอ53. เฉลย 2) เอเชียใต เมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพของคนไทยแลว เราจะมีอาชีพคลายคนในเอเชียใตมากที่สุด เพราะมี อาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ สวนขออื่นประชากรมีอาชีพทําอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (1)
 13. 13. 54. เฉลย 2) ไตฝุน ความเร็วของพายุ พายุจะมีลมพัด ณ จุดศูนยกลางหยอมความกดอากาศต่ําตางกัน คือ 1. พายุดีเปรสชัน มีความเร็วไมเกิน 33 นอต (60 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 2. พายุโซนรอน มีความเร็วระหวาง 33-63 นอต (60-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 3. พายุไตฝุน มีความเร็วเกิน 63 นอต (ประมาณ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง) การเรียกชื่อพายุตามสถานที่เกิดของพายุ เชน 1. พายุไซโคลน เกิดในทะเลอาหรับ อาวเบงกอล 2. พายุไตฝุน เกิดในทะเลจีนใต 3. พายุบาเกียว เกิดในบริเวณหมูเกาะฟลิปปนส 4. พายุเฮอริเคน เกิดในทะเลแคริบเบียน 5. พายุวิลลี่วิลลี่ เกิดบริเวณตอนเหนือของออสเตรเลีย55. เฉลย 3) เปลือกโลก คือ สวนที่เปนของแข็ง ชั้นนอกสุดของโลกมีความหนาประมาณ 16-40 กิโลเมตร โครงสรางของเปลือกโลกประกอบดวยแกนโลก เนื้อโลก และเปลือกโลก แกนโลกอยูชั้นในสุด มีแกน โลกชั้นนอก ประกอบดวยหินเหลวและเหล็ก และแกนโลกชั้นใน ประกอบดวยเหล็กและนิกเกิล เนื้อโลกเปนสวนที่อยูติดจากแกนโลก มีมวลสารมากที่สุด เปลือกโลก คือ สวนที่เปนของแข็ง ชั้นนอกสุดของโลกมีความหนาเฉลี่ย 16-40 กิโลเมตร56. เฉลย 3) สภาวะอากาศที่รับไอน้ําไมไดอีกแลว สภาวะอากาศอิ่มตัวเปนสภาวะอากาศที่เกี่ยวกับเรื่องความชื้น ความชื้นเปนไอน้ําในอากาศ ซึ่งระเหย มาจากน้ําบนผิวโลก ความชื้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอุณหภูมิ อากาศที่มีอุณหภูมิต่ําจะรับไอน้ําไวนอยกวา  อากาศที่มีอุณหภูมิสูง ถาเมื่อใดสภาวะอากาศไมสามารถรับไอน้ําไดอีก เรียกวา “การเกิดสภาวะอากาศอิ่มตัว”57. เฉลย 4) เอเชียตะวันออก ปรากฏการณเอลนิโน (El Nino) หมายถึง ปรากฏการณของสภาพความแปรปรวนหรือความวิปริต ของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในมหาสมุทร และชั้นบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรดานตะวันออกที่สงผลกระทบตอ สภาพอากาศทั่วโลกตั้งแตดินแดนทางตอนใตของประเทศสหรัฐอเมริกา เปรู ชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ของออสเตรเลียและประเทศตางๆ ในเอเชียใต58. เฉลย 2) เสนโครงแผนที่อาศัยรูปพื้นราบ เปนเสนโครงแผนที่ประเภทที่สมมติวาที่กระดาษพื้นราบมาสัมผัสลูกโลกที่จุดใดจุดหนึ่งแลวเงาของเสน เมอริเดียนและเสนขนานฉายออกมาปรากฏบนแผนกระดาษราบนั้น เสนโครงแผนที่อาศัยรูปพื้นราบนี้ ที่นิยมใชกันมาก ไดแก เสนโครงแผนที่แบบโนมอนิก ซึ่งใชแสดง เสนทางบิน เพราะเสนตรงใดๆ ที่ลากขึ้นในแผนที่นี้ จะแสดงเสนเดินทางที่สั้นที่สุดระหวางจุดสองจุดนั้น โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (2)
 14. 14. 59. เฉลย 2) กษัตริยทรงมีทศพิธราชธรรม ในเรื่องแนวพระราชดําริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับการเมือง สมัยใหม มิไดครอบคลุมถึงการมีรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแตประการใด ซึ่งถาพิจารณาจากพระราชนิพนธ เรื่อง “พระบรมราชาธิบายวาดวยความสามัคคี” และ “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแถลง พระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน” จะพบวาพระองคทรงเชื่อวาในเวลานั้นการปกครองแบบราชาธิปไตย ยังคงเหมาะสมที่สุด เพราะกษัตริยทรงมีทศพิธราชธรรม เปนหลักในการปกครองอยูแลว60. เฉลย 1) นําขอมูลมาใชไดไมกวาง ภาพถายทางอากาศมีประโยชนในการนํามาตีความ วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และ  สํารวจความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา แตยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับการใชงาน เนื่องจาก ไมสามารถเก็บขอมูลไดกวาง61. เฉลย 2) เปนวันสิ้นโลก ศาสนาอิสลามมีความเชื่อวามีวันสิ้นโลก เรียกวา “วันกิยามะ” คนอิสลามที่ตายแลวจะฟนมาฟงคําตัดสิน วาจะถูกลงโทษหรือไดรับผลจากการกระทํากอนตายอยางไร62. เฉลย 1) อิสรภาพ จุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ อิสรภาพ ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลไดฝกหัดอบรมกาย วาจา และจิตใจ จนไมตกเปนทาสของกิเลส ไมมความทุกข ไมมีความเศราหมอง ไมรอนรน ไมหลงผิด รูจักใช ี  เหตุผล รูจักพิจารณาจนรูเทาทันตอความเปนจริงของชีวต ิ63. เฉลย 2) ศีล สมาธิ ปญญา การบรรลุนิพพานตองปฏิบัติตามมรรค ๘ คือ ขอปฏิบัติใหถงทางดับทุกข ซึ่งมรรค ๘ สรุปยอลงเปน ึ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา สวน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ไตรลักษณ ซึ่งหมายถึง ลักษณะธรรมดาของ สิ่งตางๆ ในโลก64. เฉลย 3) ความเขาใจชีวิตและการพัฒนาชีวต ิ ศาสนาทุกศาสนามีหลักคําสอนที่สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนปญหาชีวิต แนวทางแกไข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น65. เฉลย 3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันเปนฉบับที่ 18 เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันเปนฉบับที่ 18 และประกาศใชในปที่ 62 ในรัชกาล ปจจุบัน 1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน 480 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต 400 คน และมาจาก แบบสัดสวน 80 คน 2) สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 คน (จังหวัดละ 1 คน) และมาจากการสรรหา 74 คน 4) รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (3)
 15. 15. 66. เฉลย 2) นายพันเชาซื้อบานและที่ดนจากบริษัททักษิณาโดยมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูเชา ิ การเชาซื้อกฎหมายไดกําหนดวาจะตองทําเปนหนังสือ มิฉะนั้นเปนโมฆะ การทําเปนหนังสือนั้น หมายถึง การที่คูสัญญาทั้ง 2 ฝาย จะตองลงลายมือชื่อดวยกัน แตตัวเลือก 2) เปนการลงลายมือชื่อฝายเดียว 1) เปนโมฆียะ เพราะผูเยาวจะทํานิติกรรมไดตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน 3) เปนโมฆียะ เพราะกฎหมายไดกําหนดวาชายและหญิงจะสมรสกันไดจะตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ สวน การหมั้น ชายและหญิงจะหมั้นไดตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ ถาฝาฝนจะเปนโมฆะ 4) พินัยกรรมมีผลสมบูรณ เพราะผูเยาวสามารถทําพินัยกรรมไดเอง เมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ โดยไมตอง ไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (4)
 16. 16. เฉลยวิชาสังคมศึกษาฯ O-NET (ครั้งที่ 5/5)67. เฉลย 3) นายนกทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหนายชาง นิติกรรมสองฝาย หมายถึง นิติกรรมที่มีผูแสดงเจตนาตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป หรือเรียกวา สัญญา การทําพินัยกรรม เปนนิติกรรมฝายเดียว เพราะเปนการแสดงเจตนาของผูทําพินัยกรรมเพียงฝายเดียว 1) เปนสัญญาซื้อขายที่มผูซ้อและผูขาย ี ื 2) เปนสัญญาจางที่มีนายจางและลูกจาง 4) เปนสัญญาเชาที่มผูใหเชาและผูเชา ี68. เฉลย 3) หนึ่งกลัวสองจะมาลางแคนจึงขโมยเงินภรรยาของตนเพื่อหนีไปอยูตางประเทศ การลักทรัพยภรรยาตนเองไมตองระวางโทษ 1) เปนการพยายามทําผิดที่ไมสามารถบรรลุผลไดโดยแนแท ตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง 2) เปนความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย แมอยูในขั้นตระเตรียมก็ตองระวางโทษเชนเดียวกัน คือ พยายาม วางเพลิง ระวางโทษ 2 ใน 3 4) สองมีความผิดฐานพยายามฆาระวางโทษ 2 ใน 369. เฉลย 2) เจาของกิจการขยายการสงออก ภาวะเงินบาทแข็งตัวจะทําใหเจาของกิจการสามารถขยายการสงออกไดมากขึ้น เพราะคาเงินบาทมีคา มากกวาในสภาวะคาเงินบาทออนตัว โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (1)
 17. 17. 70. เฉลย 3) บัญชีทุนสํารองเงินตรา การพิมพธนบัตรเพื่อนํามาใชในประเทศจะตองมีบัญชีทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศและทองคํา เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินของประเทศ71. เฉลย 3) การคาระหวางประเทศของไทยในปจจุบันดีขึ้น เปนการศึกษาภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ 1), 2) และ 4) เปนการศึกษาหนวยเศรษฐกิจยอยๆ เรียกวา “การศึกษาเศรษฐศาสตรจุลภาค”72. เฉลย 1) เปนทฤษฎีที่เนนการสงออกใหมมูลคามากกวาการนําเขา ี ทฤษฎีคลาสสิก (Classical Theory) เปนทฤษฎีการคาระหวางประเทศ โดยนักคิดชื่อ อดัม สมิธ และเดวิท ฮูม ซึ่งเชื่อวาประเทศจะมั่งคั่งจากการคาไดก็ตอเมื่อแตละประเทศทําการผลิตสินคาเฉพาะที่คนใน ประเทศถนัด ซึ่งตองยึดหลักการแบงงานกันทํา ใหแรงงานทํางานที่เขาถนัดอยางเดียวเพื่อการผลิตที่ไดปริมาณ มากที่สุด และเสียตนทุนต่ําที่สุด และการคาตองปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล73. เฉลย 1) หลักฐานชั้นตนเปนหลักฐานที่บันทึกโดยผูเกี่ยวของโดยตรง หรือผูรูเห็นเหตุการณดวยตนเองไมรวม โบราณสถานและโบราณวัตถุ74. เฉลย 3) หวังวาญี่ปุนจะชวยใหไทยไดดินแดนที่สูญเสียไปในสมัยรัชกาลที่ 5 คืนมา ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในระยะแรกรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดใชนโยบายเปนกลาง แตเมื่อ ญี่ปุนสรางวงศไพบูลยแหงมหาเอเชียบูรพา และมีแนวโนมจะขยายอํานาจทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต ญี่ปุนได สงกําลังทหารยกพลขึ้นบกในไทย เมื่อรัฐบาลพิจารณาแลวเห็นวาสูญี่ปุนไมไดไทยจึงประกาศเขารวมรบกับญี่ปุน ดวยการประกาศสงครามกับอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยหวังวารัฐบาลญี่ปุนจะชวยเหลือใหไทยไดดินแดนที่ สูญเสียไปในสมัยรัชกาลที่ 5 คืนมา75. เฉลย 4) ทําใหเกิดเหตุการณนําไปสูการสิ้นสุดสงครามเย็น นโยบายกลาสนอสต-เปเรสตรอยกา ใน ค.ศ. 1986 เปนนโยบายที่ผนําสหภาพโซเวียตขณะนั้น คือ ู กอรบาชอฟกําหนดขึ้นมาเพื่อปฏิรูปประเทศทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และดานการตางประเทศใหเปนไป ในลักษณะเสรีประชาธิปไตย ผอนคลายการควบคุมสิทธิเสรีภาพ สรางสถาบันรัฐสภาใหเปนสถาบันหลักที่เปน เสรีนิยม เปนการถายเทอํานาจจากพรรคคอมมิวนิสต เพื่อแกปญหาประเทศ นโยบายของกอรบาชอฟก็สรางความ ไมพอใจทั้งฝายอนุรักษนิยม และฝายเสรีนิยม ซึ่งนําไปสูความไมพอใจของชาวโซเวียต และนําไปสูความลมสลาย ของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 199176. เฉลย 1) มีการตราพระราชบัญญัติใหทหารเปนลักษณะทหารอาสาสมัคร การตราพระราชบัญญัติใหทหารเปนลักษณะทหารอาสาสมัคร เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 เปนเรื่องของการ เลิกไพร โดยมีวิธีเปลี่ยนแปลงเปนขั้นตอนเริ่มจาก พ.ศ. 2425 มีการตราพระราชบัญญัติทหารหลายฉบับ โดยมี ลักษณะเปนทหารอาสาสมัคร เชน ตั้งโรงเรียนนายรอยทหาร แลวใหรับไพรหลวงและบุตรเปนทหารในกรมทหาร หนา 2), 3) และ 4) เปนการกระทําที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ตองการใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (2)
 18. 18. 77. เฉลย 1) บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร เปนชั้นบรรยากาศที่อยูสูงจากผิวโลกประมาณ 16 กิโลเมตรจากขั้วโลก และ 8 กิโลเมตรจากเสนศูนยสตร ู บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรเปนชั้นบรรยากาศที่อยูสูงจากผิวโลกประมาณ 8 กิโลเมตร และสูงจาก เสนศูนยสูตรประมาณ 16 กิโลเมตร อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงของพื้นที่ มีไอน้ําในอากาศทําใหเกิดหมอก เมฆ ฝน และหิมะ78. เฉลย 4) ทําใหบานเรือนหรือสิ่งกอสรางผุพังงาย ฝนกรดไมเปนอันตรายตอมนุษยโดยตรงแตมีผลกระทบโดยออม เชน ทําใหตนไมเจริญเติบโตไม เต็มที่ แคระแกร็น ทําใหอาคารบานเรือนหรือสิ่งกอสรางเสียหายผุพัง79. เฉลย 3) เครื่องมือที่ใชจัดเก็บ จัดกลุม ปรับปรุง ประมวลผล และวิเคราะห เพื่อแสดงผลของขอมูลเชิงพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) คือ เครื่องมือที่ใชเก็บ จัดกลุม ปรับปรุง ประมวลผล และวิเคราะห เพื่อแสดงผลของขอมูลเชิงพื้นที่80. เฉลย 3) ระดับน้ําทะเลจะลดลง ผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจกมีหลายอยางแตมิไดทําใหน้ําทะเลลดลง แตกลับทําใหน้ําทะเล เพิ่มขึ้น เพราะอุณหภูมิของบรรยากาศโลกที่เพิ่มขึ้น จะทําใหอุณหภูมิของน้ําทะเลสูงขึ้นเกิดจากการขยายตัวของ น้ําทะเล นอกจากนี้น้ําแข็งบริเวณขั้วโลกจะละลายเพิ่มมากขึ้น เชน บริเวณธารน้ําแข็งในอุทยานแหงชาติเกลเซียร ในสหรัฐอเมริกาไดละลายไปถึงรอยละ 70 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ สังคมศึกษาฯ O-NET (3)

×