INSET G2AP

4,026 views
3,792 views

Published on

Group 2 INSET Sample LP

Published in: Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

INSET G2AP

  1. 1. ADAPTED FAPE LP TEMPLATE Quarter No. One Topic: Kasaysayan Time Frame: 2 weeks Stage 1 DESIRED RESULT Content Standard: Performance Standard: Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mga Naipamamalas ng mag-aaral ang kasanayan sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at pamamagitan ng pagsulat o pagsagawa ng Gawain tulad mga napapanahong isyung pangkasaysayan at ng kasaysayang local o case study na nagpapakita ng pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at malalim na pag-unawa sa bahaging ginampanan ng pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pagkabansa, kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sistemang demokratiko, pagkakaisa at mabuting sinaunang kabihasnang Pilipino. mamamayan. Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng Kasaysayan at sa bahaging ginampanan ng heograpiya at ng tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Essential Understanding: Essential Question: Ang uganayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya ay Paano maiuugnay ang heograpiya at kasaysayan sa pagbuo at nagbigay daan sa pagbuo at pag-unlad ng mga karanasan, ng pag-unlad ng mga sinaunang pamayanang Pilipino? nakaraan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan. Prior Knowledge: Transfer: 1.) Ang kasaysayan ay pag-aaral lamang ng mga nakaraang Mapahalagahan ang kasaysayan at ang kapaligiran bilang pangyayari. esensyal na bahagi ng pang araw araw na pamumuhay. 2.) Walang kinalaman ang kapaligiran sa takbo ng kasaysayan. Students will know: Students will be able to do: 1.) Kahulugan ng kasaysayan. 1.) Nasusuri ang katangiang pisikal ng Pilipinas tulad ng 2.) Kahalagahan ng kasaysayan lokasyon, hugis at anyo, sukat, lawak at klima 3.) Kaugnayan ng kasaysayan sa iba pang disiplinang 2.) Napatutunayan na may mga likas na yaman at panlipunan. kagandahan ang bansa na nangangailangan ng wastong 4.) Lokasyon, anyo at hugis, klima ng Pilipinas paggamit at pangangalaga 5.) Rehiyonalisasyon sa Pilipinas 3.) Nasusuri ang epekto ng pisikal na heograpiya sa mga pag-uugali at mga kamalayang pangkapaligiran
  2. 2. Stage 2 ASSESSMENT EVIDENCE Product or Performance Task: Paggawa Evidence at the level of understanding: Evidence at the level of performance: ng Case Study 1. Pagpapaliwanag (naipaliliwanag ang Formative Assessments: Malapit na ang ika-limandaang kahalagahan ng kasaysayan , 1. Map Analysis taon anibersaryo ng pagkakatatag heograpiya at tao sa pagbuo at pag- 2. Anticipation-Reaction Guide ng inyong bayan. Kaugnay nito, unlad ng sinaunang kabihasnang 3. Think-Pair Share nais ng inyong alkalde na Pilipino “Mind Mapping” 4. Pagsisintesis gamit ang Concept magpalabas ng isang aklat na 2. Interpretasyon (Bigyang Puna Map magpapakita sa mga pagbabagong napananagutan ng bawat mamamayan na naganap sa inyong bayan sa pangalagaan ang likas na yaman at nakalipas ng limandaang taon . preserbasyon ng pamanang cultural at bilang isang mananaliksik, kasaysayan ng bansa at ng kanilang kinumisyon ka ng alkalde upang komunidad “ Film Analysis” magsagawa ng isang case study 3. Perspektibo ( nabibigyang kung saan maipapakita ang local katwiran na para sa kabutihan ng bansa na kasaysayan ng inyong lalo nang susunod na henerasyon ang bayan.Nais niyang maipakita mo masinop at hindi mapanirang paggamit at sa case study ang pagsisismula at paglinang ng mga likas na yaman, pag-unlad ng inyong bayan pangangalaga sa kapaligiran at gayundin ang mga pangyayari at preserbasyon ng pamanang kultural at salik na humubog sa pamumuhay kasaysayan ng bawat pamayanan sa ng mga mamamayan nito. bansa “Buzz Session” 4. Paglalapat (paglahok sa mga aktibidao o maihayag ang paninindigan sa mga isyung pangkapaligiran at cultural na banta o sumisira sa kapaligiran o likas na yaman at preserbasyon ng mga pamanang cultural at kasaysayan ng bansa “ Poster Making”
  3. 3. Stage 3 LEARNING PLAN Teaching / Learning Sequence: Use of Three Is Introduce Essential Question: Ang mga mag-aaral ay manonood ng isang multi media presentation tugkol sa ibat- ibang tribo sa Pilipinas. Mga pamprosesong tanong: 1. Anu – ano ang mga katangian ng mga Pilipino sa ibat – ibang rehiyon ang ipinakita sa presentasyon? 2. Anu – Ano ang kanilang pagkakaiba at kanilang pagkakatulad? 3. Bakit sila nagkakaiba? Nagkakatulad? 4. Paano maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? Interactions with Different Resources to Answer E.Q. Aalamin natin kung paano nagsimula ang kasaysayan ng mga sinaunang Pilipino. Upang matugunan ito, ang mga mag-aaral ay gagawa sa mga susunod na klasrum aktibitis. A.) Magsasaliksik ang mga mag-aaral ng sa mga sinaunang kabihasnang Pilipino upang makita ang kahalagahan ng kasaysayan, tao at heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan Ibibigay ng guro ang mga source na ito http://www.bagongkasaysayan.com http://www.up-likas.multiply.com Matapos magsaliksik, bubuuin ng mga mag-aaral ang mind map upang maipakita ang kahalagahan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan. ( Attachment # 1) B.) Map Analysis Kung mapapansin ninyo, bagamat nasa iisang bansa magkakaiba pa rin ang kultura at paraan ng pamumuhay ng mga pilipino. Suriin natin ang mga pagkakaibang ito gamit ang mapa. Pamprosesong Tanong: 1. Anu – anong mga anyong – tubig ang matatagpuan sa Pilipinas? 2. Anu – ano naman ang mga anyong-lupa na matatagpuan dito? 3. Anu – ano ang mga rehiyong bumubuo sa Pilipinas? 4. Anu – ano ang mga katangiang pisikal ng bawat rehiyon? 5. Paano namumuhay ang mga tao sa ibat – ibang rehiyong nabanggit? 6. Paano maiuugnay ang heograpiya at kasaysayan sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? C.) Paggamit ng Anticipation Reaction Guide 1. Sasagutan ng mga mag-aaral ang AnticipationColumn ang Attachment # 2: Anticipation-Reaction Guide. 2. Manonood ang mga mag-aaral ng isang video presentation tungkol sa Bagyong Ondoy. 3. Matapos mapanood ang video presentation, sasagutan naman ng mga mag-aaral ang Reaction Column ng Anticipation
  4. 4. Reaction Guide D. Think – Pair Share Matapos sagutan ang Anticipation Reaction Guide, magpapares–pares ang mga mag-aaral at magpapalitan ng ideya base sa kanilang mga sagot at napanood. Pipili ang bawat pares ng isang punto mula sa Anticipation-Reaction Guide upang ipaliwanag sa klase. Babalikan ang EQ: Paano maiuugnay ang heograpiya at kasaysayan sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? Transition: Bubuo tayo ng isang concept map para matukoy natin ang mga kaalaman sa kasaysayan at heograpiya. Integration of Findings of E.U. and Application of E.U. 1. Pagbuo ng Concept Map Bubuo ang mga mag-aaral ng concept map na magpapakita sa mga kaalaman tungkol sa kasaysayan at heograpiya. 2. Pagsasagawa ng Case Study Malapit na ang ika-limandaang taon anibersaryo ng pagkakatatag ng inyong bayan. Kaugnay nito, nais ng inyong alkalde na magpalabas ng isang aklat na magpapakita sa mga pagbabagong naganap sa inyong bayan sa nakalipas ng limandaang taon . bilang isang mananaliksik, kinumisyon ka ng alkalde upang magsagawa ng isang case study kung saan maipapakita ang local na kasaysayan ng inyong bayan.Nais niyang maipakita mo sa case study ang pagsisismula at pag-unlad ng inyong bayan gayundin ang mga pangyayari at salik na humubog sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Ang inyong output ay huhusgahan batay sa mga pamantayang ito: a. Paglalahad ng paksa sa maayos at malinaw na paraan. b. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa maayos na paraan. c. Pagkilala o pagtukoy sa mga katangian ng kultura ng bayan at ng mga mamamayan nito. d. Pagsusuri sa mga salik at pangyayaring humubog sa pamumuhay ng mga mamamayan. e. Paggamit at pagkilala sa mga sangguniang ginamit sa pag-aaral. 3. Pagpapahalaga Magsasagawa ang klase ng isang Buzz Session kung saan tatalakayin ang tanong na Paano naaapektuhan ng kapaligiran ang pamumuhay ko at paano naaapektuhan ng pamumuhay ko ang kapaligiran ko? 4. Paglalapat Base sa mga sagot na nakuha sa Buzz Session, lilikha ng poster ang mga mag-aaral na may temang Sustainable Development: Ako at ang Aking Kapaligiran. Ipakikita ng mga mag-aaral ang poster sa klase at ipaliliwanag ang kanilang ginawa. Matapos ito, ipapaskil ang mga poster sa Freedom Wall upang magsilbing paalala sa kanila sa araw-araw. Closure: Katulad ng lipunan, ang bawat tao ay may sariling kasaysayan. Katulad ng kasaysayan ng lipunan, ipinaliliwanag din ng personal na kasaysayang ito ang mga pangkasalukuyan at panghinaharap na pangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya nga, sa parehong buhay indibidwal at buhay pambansa napakahalaga ng papel ng ginagampanan ng kasaysayan.
  5. 5. Attachment No. 1 MIND MAPPING HEOGRAPIYA KAHALAGAHAN: KAHALAGAHAN: KAHALAGAHAN: KASAYSAYAN TAO SINAUNANG KABIHASNAN
  6. 6. Attachment No. 2 Anticipation-Reaction Guide
  7. 7. ANTICIPATION STATEMENTS REACTION 1. Madalas tamaan ng mga bagyo ang Pilipinas. 2. Ang bagyong Ondoy ay isa sa pinamapanirang bagyong tumama sa Kamaynilaan. 3. Nagkakaroon ng malawakang pagbaha sa Kamynilaan tuwing umuulan. 4. Ang problema sa basura ang sanhi ng malawakang pagbaha. 5. Malaki ang epekto ng kalamidad sa pamumuhay ng mga tao. 1. Ang paraan ng pamumuhay ng mga tao ay may malaking epekto sa kapaligiran. Attachment No.3 Concept Map
  8. 8. KASAYSAYAN SINAUNANG KABIHASNAN HEOGRAPIYA
  9. 9. RUBRIC PARA SA CASE STUDY SA PANGANGALAGA SA MGA KAYAMANANG PANGKULTURAL, PANGKASAYSAYAN AT PANGKALIKASAN ARALING PANLIPUNAN 1 BATAYAN (CRITERIA) KATANGI-TANGI MAHUSAY KATAMTAMAN NAGSISIMULA (OUTSTANDING) (SATISFACTORY) (DEVELOPING) (BEGINNING) (4 PUNTOS) (3 PUNTOS) (2 PUNTOS) (1 PUNTOS) Pagkilala sa Pangunahing Nakikilala at nauunawaan ang Nakikilala at nauunawaan ang Nakikilala at nauunawaan ang Hindi nakikilala at hindi Isyu tungkol sa Heograpiya lahat ng mga pangunahing karamihan ng mga ilang isyu tungkol sa nauunawaan ang kakaunting at Kultura isyu tungkol sa heograpiya at pangunahing isyu tungkol sa heograpiya at kultura. isyu tungkol sa heograpiya at kultura. Nakapagbibigay ng 5 heograpiya at kultura. Nakapagbibigay ng1- 2 isyu kultura. Nakapagbibigay ng 1 isyu sa bawat aspeto. Nakapagbibigay ng 3-4 isyu sa sa bawat aspeto. isyu sa bawat aspeto. bawat aspeto. Pagsusuri ng mga Isyu ukol Malinaw, malalim at kumpleto Malinaw, malalim at May kakaunting linaw sa Kulang ang pagsusuri ng sa Heograpiya at Kultura na pagsusuri ng lahat ng isyu kumpletong pagsusuri sa pagsusuri sa ilang isyu mga isyu tungkol sa tungkol sa heograpiya at karamihan ng mga isyu tungkol tungkol sa heograpiya at heograpiya at kultura. kultura.Nauugnay sa isang sa heograpiya at kultura. kultura. malikhaing paraan ang heograpiya ng isang lugar sa kanyang kultura. Pagtutukoy ng mga Banta sa Makapagbibigay ng 5 o higit Makapagbibigay ng 3 Makapagbibigay ng 2 pang Makapagbibigay ng 1 lamang mga Gawaing pang banta sa gawaing hanggang 4 na banta sa banta sa gawaing heograpiya na banta sa gawaing Pangkapaligiran at heograpiya at kultural sa gawaing heograpiya at kultural at kultural sa komunidad. heograpiya at kultural sa Pangkultural komunidad. sa komunidad. komunidad. Pagtatasa ng mga Maayos na pagdodokumento, Maayos na pagdodokumento, Maayos na pagkakatwiran at Hindi maayos na Pagpapahalaga ng pagkakatwiran at pag-aangkop pagkakatuwiran at pag- pang-aangkop ng ilang pagkakatwiran at pag- Pamayanan sa heograpiya at ng pagpapahalaga sa aangkop ng karamihan sa pagpapahalaga sa aangkop ng kaunting Kultura heograpiya at kultura. pagpapahalaga sa heograpiya heograpiya at kultura. pagpapahalaga sa Nakagagawa ng 5-7 hakbang at kultura. Pagsasagawa ng Nakagawa ng 1-2hakbang ng heograpiya at kultura. na pagpapahalaga sa 3-4 hakbang ng pagpapahalaga sa Nakagagawa ng 1-2 hakbang heograpiya at kultura. pagpapahalaga sa heograpiya heograpiya at kultura. ng pagpapahalaga sa at kultura. heograpiya at kultura. Pag-aambag ng mga Ang mga solusyong Ang mga solusyong Ang mga solusyong Walang solusyong ibinigay at epektibong Solusyon at iminumungkahi ay katangi- iminumungkahi ay mahusay at iminumungkahi ay hindi nagpakikita ng limitadong Istratehiya upang tangi at nagpakikita ng nagpakikita ng wastong pag- malinaw at nagpakikita ng pag-unawa ukol sa isyu o Mapayabong ang Kapaligiran malalim na pag-unawa ukol sa unawa ukol sa isyu o problema pag-unawa ukol sa isyu o problema ng komunidad. at Kultura isyu o problema ng ng komunidad. problema ng komunidad. komunidad.

×