https://www.paysure.com

554 views

Published on

PaySure.com มุ่งมั่น ตั้งใจ ปกป้อง ผู้ซื้อและผู้ขาย ให้สามารถ ซื้อ-ขาย
สินค้าออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกโกงในอินเตอร์เนทอีกต่อไป

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

https://www.paysure.com

 1. 1. มารูจ ัก paysure ก ันเถอะ ้ ื้ ิ PaySure.com สร ้างความปลอดภัยให ้กับการซอ-ขายสนค ้าออนไลน์ ่ ื้ ิบริการของเราเป็ นการสงเสริมให ้มีการซอ-ขายสนค ้าออนไลน์กนอย่างกว ้างขวาง ัและปลอดภัยบริษัทตังอยูท ี่ 75/40 ซอยร่มเกล ้า1 ถนนร่มเกล ้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบ)รี ้ ่กร)งเทพมหานคร 10510 โทร: 02-374-6666 ให ้บริการสร ้างความปลอดภัยในการซอ- ื้ ิ ,่ ่ ่ ์ขายสนค ้าออนไลน์ซงเป็ นการชวยสงเสริมการท.าการค ้าทางอิเลคทรอนิกสให ้เป็ นทีนยม ่ ิและปลอดภัย “PaySure.com เป็ นบริษัทเอกชนรายแรก และ รายเดียวของประเทศไทย ื้ ิทีให ้บริการสร ้างความปลอดภัยในการซอ-ขายสนค ้าออนไลน์ บริษัทถูกก่อตังเมือปี พ.ศ. ่ ้ ่ ,่ ี่2555 โดยบริษัท Intelligent Millionaire Co., Ltd. ซงเป็ นบริษัทแม่ ทีมความเชยวชาญ ่ ี ั่ด ้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทเว็บแอพพลิเคชนเป็ นอย่างดี..”
 2. 2. ภาพรวมวธการ วธการซอขายสนค้าอยางปลอดภ ัยด้วย PaySure ข้อดของ paysure.com  ื่ ื้ มอบความเชอมั่นใจแก่ผู ้ซอและผู ้ขาย ไม่ม ี การโกง 100%  ื้ ิ ผู ้ซอสามารถตรวจสอบสนค ้า/โดเมนเนมก่อ ิ ตกลงรับสนค ้า  ื้ รับประกันว่าผู ้ขายจะได ้รับเงินจากผู ้ซอจริง  ื้ ผู ้ซอและผู ้ขายสามารถตกลงค่าบริการ PaySure กันได ้  ื้ ื้ ผู ้ซอและผู ้ขายทีสามารถท.าการซอขายผ่าน ่ อินเตอร์เนตได ้โดยไม่จ.าเป็ นต ้องเดินทางมาพบกัน
 3. 3. ภาพรวมวธการ วธการซอขายสนค้าอยางปลอดภ ัยด้วย PaySure !สงท!ผซอและผูขายจะได้ร ับจาก PaySure.com ู้ ้12PaySure.com ได ้รับการยอมรับให ้เป็ นบ)คคลทีสามผู ้ค) ้มครองดูแลผลประโยชน์ให ้10 ่ ื้กับผู ้ซอและผู ้ขาย8 ื้ค) ้มครองผลประโยชน์ของผู ้ซอ Column 1 Column 2 ิ ่ ื้ ิ+ PaySure.com ติดตามการจัดสงสนค ้าและยืนยันว่าผู ้ซอได ้รับสนค ้าแล ้ว 6 . ิ ื้ ื้ ิ+ ผู ้ขายจะไม่ได ้รับการชาระค่าสนค 3้าจนกว่าผู ้ซอตกลงรับซอสนค ้าหรือระยะเวลา Column ิ ิ้การตรวจรับสนค ้าสนส)ดลง 4ค) ้มครองผลประโยชน์ของผู ้ขาย 2 ่+ PaySure.com จะท.าการตรวจสอบและยืนยันการสงมอบสนค ้าให ้แก่ผู ้ซอ ิ ื้ ้ขายจะได Row 3 Row 4 ่ ิ ื้+ ผู Row 1 Row 2 ้รับแจ ้งให ้จัดสงสนค ้าไปยังผู ้ซอหลังจากที่ PaySure.com ได ้ตรวจ 0 ื้ ี ูแล ้วว่าผู ้ซอได ้โอนเงินเข ้าบัญชดแลผลประโยชน์ครบถ ้วน
 4. 4. ภาพรวมวธการ วธการซอขายสนค้าอยางปลอดภ ัยด้วย PaySurePaySure.com บรการท!ไว้วางใจได้บ)คคลทีไว ้วางใจได ้ในการท.าธ)รกิจออนไลน์ ่PaySure.com ท.าให ้ธ)รกิจออนไลน์สมบูรณ์แบบ ่ ื้เมือผู ้ซอและผู ้ขายไม่รู ้จักกันมาก่อน บ)คคลทัง ้สองฝ่ ายจ,งมีความจ.าเป็ น ต ้องอาศัยบ)คคลทีสาม่ทีไว ้วางใจได ้ในการท.าธ)รกิจ PaySure.com เป็ น ่ผู ้ให ้บริการดูแลผลประโยชน์ทดทสดบนโลก ี่ ี ี่ ) ,่ออนไลน์ ซงรับประกัน ความปลอดภัยไร ้กังวลในการท.าธ)รกรรม นอกจากนัน PaySure.com ยัง ้เป็ นจ)ดศูนย์รวมในการติดตามและจัดการการซอ ื้ขายอีกด ้วย นีคอเหต)ผลหลักทีธรกิจออนไลน์ท ี่ ่ ื ่ )ก.าลังเติบโตอย่างรวดเร็วใชบริการ ้PaySure.com เพือเพิมความมั่นในให ้ลูกค ้าใน ่ ่ ื้ ิการซอขายสนค ้าออนไลน์
 5. 5. PaySure.com เปนทางเลอกท!ดกวาในการท)าธ*รกจออนไลน+ (
 6. 6. PaySure.com เปนทางเลอกท!ดกวาในการท)าธ*รกจออนไลน+ (ท)าให้การซอขายปลอดภ ัยโดยจายคาบรการต)าส*ดเพยง 1% เทานน ! ัค่าบริการในการดูแลผลประโยชน์ของ PaySure.com มีคาบริการต.าทีสดเพียง ่ ่ ่ ) ื้ ิ ื้1% ของราคาซอขายสนค ้า ผู ้ซอและผู ้ขายอาจท.าความ ตกลงกันว่าใครจะเป็ น .ผู ้ชาระค่าบริการ หรือจะจ่ายคนละคร,งก็ได ้ ่ !ลดความเสยงการซอขายออนไลน+โดยท*จรต ่PaySure.com ชวยค) ้มครองการลงท)นออนไลน์ของค)ณไม่วาจะเป็ นธ)รกรรมระหว่างผู ้บริโภคกับผู ้บริโภค หรือผู ้ประกอบการกับผู ้บริโภค ่ ่ ี่ ่ ื้PaySure.com ชวยลดความเสยงทีผู ้ซอหรือผู ้ขายอาจถูกโกง หรือถูกหลอก ิ ื้ลวง นอกจากนัน PaySure.com ให ้สทธิประโยชนแก่ผู ้ซอและผู ้ขายหลาย ้ประการ ดังต่อไปนี้
 7. 7. ท)าให้การซอขายปลอดภ ัยโดยจายคาบรการเพยง 1%ค่าบริการ ในการดูแลผลประโยชน์ของ PaySure.com มีคาบริการต.าทีสดเพียง 1% ่ ่ ่ ) ื้ ิ ื้ .ของราคาซอขายสนค ้า ผู ้ซอและผู ้ขายอาจ ท.าความตกลงกันว่าใครจะเป็ นผู ้ชาระค่าบริการ หรือจะจ่ายคนละคร,งก็ได ้ ่ว ันและเวลาในการให้บรการของ PaySure.com ื้ ื้ผู ้ซอและผู ้ขายสามารถท.าการซอขายผ่านระบบ PaySure.com ท)กวันตลอด 24 ั่ชวโมง ทังนี้ เนืองจากวันและเวลาท.าการของผู ้ดูแลระบบ PaySure.com จะอยู่ ้ ่ระหว่างวันจันทร์ - ศ)กร์ เวลา 8:00 น. - 17:00 น. (ยกเว ้นวันหย)ดราชการ) ดังนัน ใน ้ ื้ ้การจ่ายเงินให ้แก่ผู ้ขายและการจ่ายเงินคืนให ้แก่ผู ้ซอนัน ทางผู ้ดูแลระบบPaySure.com จะด.าเนินการในวันและเวลาดังกล่าวเท่านัน ใน กรณีทระยะเวลา ้ ี่ ิ ิ้ตรวจสอบสนค ้า (Inspection period) สนส)ดลงในวันและเวลาทีผู ้ดูแลระบบไม่ได ้ ่ ั ิ ่ ้ ื้ ้ปฏิบตงานอยูนัน การจ่ายเงินให ้แก่ผู ้ขายและการจ่ายเงินคืนให ้แก่ผู ้ซ อนัน จะได ้รับการด.าเนินการในวันและเวลาท.าการถัดมา )สาหร ับร้านค้าออนไลน+ส.าหรับเจ ้าของร ้านค ้าออนไลน์ ท่านสามารถน. า PaySure logo ไปแสดงบนเว็บไซต์ ้ของท่านได ้ เพือให ้ลูกค ้าของท่านได ้ทราบว่า ท่านรองรับการใชบริการกับทาง ่ ื่PaySure.com และท.าให ้เว็บไซต์ของท่านดูน่าเชอถือมากยิงข,น ่ ้
 8. 8. ภาพรวมการซอขายโดเมนทางเลอกท!ปลอดภ ัยในการซอขายชอโดเมนออนไลน+ ! ื้ ื่ .สร ้างความมั่นใจว่าผู ้ซอได ้รับชอโดเมนทีต ้องการและผู ้ขายได ้รับชาระเงิน ่ ื่ ื้ ื่ค่าชอโดเมน ไม่วาค)ณจะซอหรือขายชอโดเมนออนไลน์ บริการ PaySure ่ให ้ค)ณวางใจได ้ PaySure.com ได ้รับ ใบอน)ญาตประกอบการหรือทีจด ่ทะเบียนถูกต ้องตามกฏหมายจากรัฐบาลและเป็ นผู ้เก็บรักษาเงินค่าสนค ้าใน ิ ี ื้บัญชของ PaySure.com อันปลอดภัยจนกว่าการซอขายจะเสร็จสน ผู ้ซอ ิ้ ื้ ื่จ,งมั่นใจได ้ว่าจะได ้ชอโดเมนทีตนต ้องการ และผู ้ขายจะได ้รับการชาระเงิน ่ .อย่างครบถ ้วน
 9. 9. วธการซอขายโดเมน1. ผูซอและผูขายตกลงท)าสญญาซอขายชอโดเมน ้ ้ ั !หลังจากลงทะเบียนกับ PaySure.com แล ้ว ผู ้ซอและผู ้ขายตกลงท.าสญญาซอขาย ื้ ั ื้ ,่ ัโดเมน ซงสญญาจะก.าหนดชอโดเมนทีคสญญาต ้องการซอขายและราคา ื่ ่ ู่ ั ื้2. ผูซอโอนคาชอโดเมนให้ PaySure.com ้ ! ื้ ื่ผู ้ซอโอนค่าชอโดเมนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชของ PaySure.com ที่ ีปลอดภัย แล ้ว PaySure.com จะยืนยันการโอนเงินและแจ ้งให ้ผู ้ขายทราบและเริม ่ ื่โอนย ้ายชอโดเมน วิธการโอนเงิน และ ระยะเวลา อาจจะแตกต่างกันออกไป ี3. ผูขายแจ้งถ1งการโอนชอโดเมน ้ ! ื้ ื้หลังจากผู ้ซอโอนเงินค่าซอโดเมนเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ซอและผู ้ขายเตรียมการโอนชอ ื้ ื่โดเมนโดยประสานงานกับผู ้รับจดชอโดเมน วิธการโอนชอโดเมนอาจจะแตกต่างกัน ื่ ี ื่ออกไปข,นอยูกบผู ้ให ้บริการ ้ ่ ั4. จดชอโดเมน ! ื่การตรวจรับชอโดเมนเริมข,นเมือผู ้ซอได ้สทธิในการจดชอโดเมน หรือข ้อมูลจาก ่ ้ ่ ื้ ิ ื่ ื้ ื่WHOIS แสดงให ้เห็นว่าผู ้ซอมีชออยูในฐานข ้อมูล WHOIS ผู ้ซอยืนยันความเป็ น ่ ื้ ื่เจ ้าของในชอโดเมนผ่านทางผู ้รับจดชอโดเมนและท.าการ ยอมรับชอโดเมนนันผ่าน ื่ ื่ ้ทางเว็บไซต์ PaySure.com5. PaySure.com โอนเงนคาชอโดเมนให้ผขาย ! ู้เมือ PaySure.com ท.าการตรวจสอบเรียบร ้อยแล ้วว่าชอโดเมนได ้โอนย ้ายไปยังผู ้ ่ ื่ ื้ ื่ซอ และระยะเวลาการตรวจรับชอโดเมนได ้สนส)ดลง ผู ้ขายจะได ้รับการชาระเงินค่า ิ้ .โดเมนและการซอขายเป็ นอันเสร็จสนสมบูรณ์ ื้ ิ้
 10. 10. คาบรการ PaySureค่าบริการดูแลผลประโยชน์คดเป็ นอัตราร ้อยละจากราคาขาย ดูข ้อมูลเพิมเติม ิ ่ได ้ที่ การค.านวณค่าบริการสทธิประโยชน์ส.าหรับผู ้ซอและผู ้ขาย ิ ื้ ี่ ื้PaySure.com เป็ นผู ้ให ้บริการดูแลผลประโยชน์ทผู ้ซอแและผู ้ขายไว ้ใจได ้ค*มครองผลประโยชน+ของผูซออยางไร ้ ้ ื้+ PaySure.com จะท.าการยืนยันกับผู ้ซอและ/หรือ ตรวจสอบการฐานข ้อมูล ื่WHOIS ว่าชอโดเมนได ้รับการโอนย ้าย . ื่ ื่+ ผู ้ขายจะได ้ไม่ได ้รับการชาระเงินค่าชอโดเมนจนกว่าชอโดเมนจะถูกโอนย ้าย ื้ไปยังผู ้ซอค*มครองผลประโยชน+ของผูขายอยางไร ้ ้ ่ ื่+ PaySure.com จะท.าการยืนยันกับผู ้ขายเมือชอโดเมนได ้รับการโอนย ้ายแล ้ว ื่+ ผู ้ขายจะได ้รับแจ ้งให ้โอนย ้ายชอโดเมนเมือ PaySure.com ได ้ตรวจสอบว่าผู ้ ่ ื้ ื่ซอได ้เตรียมเงินค่าชอโดเมนไว ้พร ้อมแล ้ว
 11. 11. ภาพรวมการซอขายสนค้าทวไป !ัทางเลอกท!ปลอดภ ัยในการซอขายสนค้าทวไป !ั ่ ื้ ิ ่ . ิสร ้างความมันใจว่าผู ้ซอได ้รับสนค ้าทีต ้องการและผู ้ขายได ้รับชาระเงินค่าสนค ้า ื้ ิไม่วาค)ณจะซอหรือขายสนค ้าออนไลน์ บริการ PaySure ให ้ค)ณวางใจได ้ ่เนืองจาก PaySure.com ได ้รับ ใบอน)ญาตประกอบการทีจดทะเบียนถูกต ้อง ่ ่ ิตามกฎหมายจากรัฐบาลและเป็ นผู ้เก็บ รักษาเงินค่าสนค ้าในบัญชของ ี ื้ ิ้ ื้PaySure.com อันปลอดภัยจนกว่าการซอขายจะเสร็จสน ผู ้ซอจ,งมั่นใจได ้ว่าจะ ิ .ได ้สนค ้าทีตนต ้องการ และผู ้ขายจะได ้รับชาระเงินอย่างครบถ ้วน ่PaySure.com ดูแลเงนและสนค้าของค*ณ ื้ ิเมือผู ้ซอโอนค่าสนค ้าให ้ PaySure.com แล ้ว PaySure.com จะถือเงินจ.านวน ่ ่ ิ ิ้ดังกล่าวไว ้จนกว่าผู ้ขายจะได ้สงสนค ้าอย่างถูกต ้องสมบูรณ์ หรือจนกว่าจะสน ิส)ดระยะเวลาตรวจสอบสนค ้า (Inspection period)
 12. 12. ซอขายสนค้าโดยปราศจากความก ังวลเร!องท*จรต ่ ่ ) ่ ิ ี่เมือใดก็ตามทีคณจ่ายเงินให ้กับผู ้ทีขายสนค ้าบนอินเตอร์เนต ค)ณก.าลังเสยงที่ ื้ ิ ิ่ ่จะซอสนค ้าจากคนขายตัวปลอม อวดอ ้างสรรพค)ณสงทีขายเกินจริง หรือไม่ม ีความรับผิดชอบในการท.าธ)รกิจ ดังนันการให ้บริการของ PaySure.com ซงเป็ น ้ ,่บ)คคลทีสามทีไว ้ใจได ้ จ,งมีความส.าคัญเป็ นอย่างยิงในการท.าธ)รกิจทีมความ ่ ่ ่ ่ ี ี่ ้ ี่เสยงสูง การใชบริการ PaySure เท่ากับเป็ นการประกันความเสยงทีเกิดข,นจาก ่ ้การท)จริต หลอกลวง และความไม่รับผิดชอบของผู ้ประกอบการสทธประโยชน+ทผซอจะได้ร ับ ! ู้ ได ้รับความสบายใจ ความปลอดภัยและความสะดวก ่ ิ ื้ มั่นใจได ้ว่าจะไม่ถกโกง ผู ้ขายจะได ้รับเงินต่อเมือสนค ้าถ,งมือผู ้ซออย่างถูกต ้อง ู ิ้ ิสมบูรณ์ หรือจนกว่าจะสนส)ดระยะเวลาตรวจสอบสนค ้า (Inspection period) ิ มั่นใจได ้ว่าจะได ้รับสนค ้าทีต ้องการจริง โดยท่านสามารถตรวจสอบสนค ้า ่ ิ ิภายในระยะเวลาตรวจสอบสนค ้า (Inspection period) หากไม่พอใจสามารถสง ่ ิ ื้คืนสนค ้าแก่ผู ้ขายได ้ (เงือนไขตามแต่ตกลงกันระหว่างผู ้ซอและผู ้ขาย) ่ สามารถเข ้าถ,งบริการหลังการขายส.าหรับลูกค ้าได ้ทังทางโทรศัพท์และอีเมล์ ้
 13. 13. สทธประโยชน+ทผขายจะได้ร ับ ! ู้ ได ้รับความสบายใจ ความปลอดภัยและความสะดวก ู ่ ิ ื้ มั่นใจได ้ว่าจะไม่ถกโกง ผู ้ขายจะท.าการสงสนค ้าให ้ผู ้ซอหลังจากทีได ้รับการ ่ ื้ยืนยันจาก PaySure.com ว่า ผู ้ซอได ้ท.าการจ่ายเงินให ้ทาง PaySure.comครบถ ้วนถูกต ้องแล ้วเท่านัน้ . ิ รับประกันว่าจะได ้รับชาระเงินค่าสนค ้าเมือเงือนไขการโอนครบถ ้วนถูกต ้อง ่ ่ตามค)ณสมบัต ิ ้ ี ี ป้ องกันปั ญหาเรืองลูกค ้าใชบัตรเครดิตปลอม เงินในบัญชมไม่ครบถ ้วน หรือ ่การคิดเงินเกินบนบัตรเครดิต ค่าบริการของ PaySure.com ต.ากว่าค่าธรรมเนียมการใชบัตรเครดิต ่ ้ สามารถเข ้าถ,งบริการหลังการขายส.าหรับลูกค ้าได ้ทังทางโทรศพท์และอีเมล์ ้ ั
 14. 14. วธท!ปลอดภ ัยในการซอขายสนค้าออนไลน+ ้ ้ ั1. ผูซอและผูขายตกลงท)าสญญาซอขายสนค้า ื้ ั ื้หลังจากลงทะเบียนกับ PaySure.com แล ้ว ผู ้ซอและผู ้ขายตกลงท.าสญญาซอขาย ิ ,่ ั ื่ ิ ่ ู่ ั ื้สนค ้า ซงสญญาจะก.าหนดชอรายการสนค ้าทีคสญญาต ้องการซอขายและราคา2. ผูซอช)าระคาสนค้าให้ PaySure.com ้ ื้ . ิ ีผู ้ซอชาระค่าสนค ้าโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารมายังบัญชของ PaySure.com ที่ ้ .ปลอดภัย จากนัน PaySure.com จะยืนยันการชาระเงิน และแจ ้งให ้ผู ้ขายทราบเพือ ่ ่ ิ ื้ ,่ ีท.าการสงสนค ้าให ้ผู ้ซอ ซงวิธการโอนเงินและระยะเวลาอาจแตกต่างกันออกไป3. เม!อผูขายยนย ันการสงสนค้า ้เมือผู ้ขายยืนยันการสงสนค ้าพร ้อมรหัสส.าหรับติดตามสถานะการสงสนค ้า ระยะเวลา ่ ่ ิ ่ ิ ิ ื้ ่ ้ ,่ ิ ี่ ื้ตรวจสอบสนค ้าของผู ้ซอจะเริมต ้นข,น (ซงระยะเวลาตรวจสอบสนค ้าตามแต่ทผู ้ซอและผู ้ขายได ้ท.าการตกลงกันไว ้)
 15. 15. 4. ผูซอได้ร ับสนค้าและยอมร ับสนค้า ้ ่ ิ ื้ ื้ ิเมือสนค ้าถ,งมือผู ้ซอและผู ้ซอได ้ยอมรับสนค ้าแล ้ว ระบบ PaySure.com จะได ้รับ ื้ .แจ ้งการยืนยันจากผู ้ซอเพือด.าเนินการชาระเงินแก่ผู ้ขายต่อไป หากไม่ได ้รับการ ่ ื้ ื้ ิ้ ื้แจ ้งจากผู ้ซอและเมือ Inspection period ของผู ้ซอสนส)ดลง ระบบจะถือว่าผู ้ซอได ้ ่ ิรับและยอมรับสนค ้าโดยอัตโนมัต ิ จากนันจะเปลียนแปลงสถานะเป็ นตรวจสอบและ ้ ่ .ชาระเงินผู ้ขาย5. PaySure.com โอนเงนคาสนค้าให้แกผูขาย ้ ิ ่ ื้เมือ PaySure.com ท.าการตรวจสอบแล ้วว่าสนค ้าสงไปถ,งผู ้ซอเรียบร ้อย หรือ ่ ิ ิ้ .ระยะเวลาการตรวจสอบสนค ้า (Inspection period) สนส)ดลง ผู ้ขายจะได ้รับชาระ ิ ื้ ิ้เงินค่าสนค ้า และการซอขายเป็ นอันเสร็จสนสมบูรณ์6. ในกรณผูซอปฏเสธสนค้า ้ ่ ิ ื้ ื้ ิ ่ ิเมือสนค ้าถ,งมือผู ้ซอแต่ผู ้ซอปฏิเสธสนค ้า เนืองมาจากสนค ้าไม่เป็ นไปตามทีตกลง ่ ื้ ่ ิไว ้กับผู ้ขาย ผู ้ซอสามารถสงคืนสนค ้าให ้แก่ผู ้ขายได ้ภายใน 15 วัน นับจากวันทีผู ้ ่ ื้ ิ ิซอร ้องขอคืนสนค ้า ทังนีหากหมดอาย)การคืนสนค ้า ทางPaySure.com จะสงวน ้ ้ ิ ; ิ ิสทธิในการรับคืนสนค ้า และด.าเนินการโอนเงินค่าสนค ้าให ้แก่ผู ้ขายต่อไป7. PaySure.com โอนเงนคาสนค้าคนให้แกผูซอ ้ ิ ื้ในกรณีทผู ้ขายได ้รับสนค ้าคืนจากผู ้ซอเรียบร ้อยแล ้ว ทาง PaySure.com จะให ้ ี่ ิเวลาผู ้ขายตรวจสอบความเรียบร ้อย (Inspect) ของสนค ้าทีได ้รับคืนภายใน 5 วัน ่หากท)กอย่างถูกต ้องครบถ ้วน ทาง PaySure.com จะท.าการจ่ายเงิน ื้คืนให ้แก่ผู ้ซอต่อไป
 16. 16. คาบรการ PaySureค่าบริการดูแลผลประโยชน์คดเป็ นอัตราร ้อยละจากราคาขาย ดูข ้อมูลเพิมเติม ิ ่ได ้ที่ การค.านวณค่าบริการ )สทธประโยชน+สาหร ับผูซอและผูขาย ้ ้ ี่ ื้PaySure.com เป็ นผู ้ให ้บริการดูแลผลประโยชน์ทผู ้ซอแและผู ้ขายไว ้ใจได ้ค*มครองผลประโยชน+ของผูซออยางไร ้ ้ ิ ่ ื้+ ผู ้ขายจะไม่ได ้รับเงินจนกว่าสนค ้าจะสงถ,งมือผู ้ซอและได ้ท.าการตรวจสอบ ิสนค ้าเรียบร ้อยแล ้ว ื้ ่ ิ ่ ิ+ ผู ้ซอสามารถสงคืนสนค ้าแก่ผู ้ขายได ้ หากเงือนไขสนค ้าไม่เป็ นไปตามทีตกลง ่กันไว ้ค*มครองผลประโยชน+ของผูขายอยางไร ้ ้ ่ ิ ื้+ ผู ้ขายจะท.าการสงสนค ้าให ้แก่ผู ้ซอ ในกรณีทได ้รับแจ ้งจากทาง ี่ ื้PaySure.com ว่าได ้รับเงินจากผู ้ซอเรียบร ้อยแล ้วเท่านัน ้ . ิ+ ผู ้ขายได ้รับชาระเงินค่าสนค ้าอย่างแน่นอนเมือเงือนไขการโอนครบถ ้วนถูกต ้อง ่ ่ตามค)ณสมบัต ิ ! ้** ปองก ันความเสยงด้วยการใชบรการ PaySure.com ว ันน! ้
 17. 17. www.paysure.com

×