สำนักงานสถิติ Thailand Internet Report Ict49

1,683 views

Published on

สำนักงานสถิติ Thailand Internet Report Ict49

Published in: Education, Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สำนักงานสถิติ Thailand Internet Report Ict49

 1. 1. สรุปผลเบื้องตนการสํารวจ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ครัวเรือน) ่ พ.ศ. 2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. 2. สรุปผลเบื้องตนการสํารวจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม 2549
 3. 3. สรุปผลเบื้องตนการสํารวจ โครงการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549 1. บทนํา สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ขึ้น เปนครั้งแรก พ.ศ. 2544 และตั้งแต พ.ศ. 2546 เปนตนมาไดทําการสํารวจเปนประจําทุกป โดยไดผนวกแบบสอบถาม กับโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร และในการสํารวจตั้งแต พ.ศ. 2548 ไดแยกแบบสอบถามออกจาก โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เพื่อเพิ่มรายละเอียดในขอถามใหมากขึ้นตามความตองการของผูใชขอมูล สําหรับการสํารวจครั้งนี้ไดดําเนิน การสํารวจในไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.) พ.ศ. 2549 2. สรุปผลการสํารวจ 2.1 การผูใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 1) จํานวนผูใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต จําแนกตามภาค จากผลการสํารวจครั้งนี้ พบวา จํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปทั้งสิ้นประมาณ 59.51 ลานคน โดยใน จํานวนนี้เปนผูใชคอมพิวเตอรคิดเปน 15.39 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 25.9 และมีผูใชอินเทอรเน็ต 8.47 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 14.2 เมื่อพิจารณาตามภาค กรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากร 6.35 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร รอย ละ 39.7 และอินเทอรเน็ต รอยละ 28.0 ภาคกลางมีประชากร 14.59 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 26.2 และ อินเทอรเน็ต รอยละ 13.9 ภาคเหนือมีประชากร 10.79 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 26.0 และอินเทอรเน็ต รอยละ 14.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 19.85 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 21.5 และอินเทอรเน็ต รอยละ 10.6 ภาคใตมีประชากร 7.94 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 24.9 และอินเทอรเน็ต รอยละ 12.3 ตารางที่ 1 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จําแนกตามภาค ภาค ประชากรทังสิ้น ้ ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต จํานวน (‘000) ทั่วราชอาณาจักร 59,508.6 15,392.5 8,465.8 กรุงเทพมหานคร 6,345.7 2,516.8 1,774.4 ภาคกลาง 14,587.2 3,827.0 2,028.6 ภาคเหนือ 10,789.7 2,804.8 1,581.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,847.8 4,264.6 2,103.8 ภาคใต 7,938.2 1,979.2 977.7 อัตรารอยละ ทั่วราชอาณาจักร 100.0 25.9 14.2 กรุงเทพมหานคร 100.0 39.7 28.0 ภาคกลาง 100.0 26.2 13.9 ภาคเหนือ 100.0 26.0 14.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 21.5 10.6 ภาคใต 100.0 24.9 12.3
 4. 4. 2 2) อายุของผูใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต จากการสํารวจครั้งนี้ พบวา ประชากรกลุมอายุ 6-14 ป มีอัตราการใชคอมพิวเตอรสูงสุดคิดเปน รอยละ 57.0 รองลงมาคือกลุมอายุ 15-24 ป รอยละ 50.4 และกลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 22.4 สวนอัตราการใช อินเทอรเน็ต กลุมอายุ 15-24 ป เปนกลุมที่ใชสูงสุดคือ รอยละ 36.5 รองลงมาคือกลุมอายุ 6-14 ป และกลุมอายุ 25- 34 ป ใชอินเทอรเน็ตใกลเคียงกันคือ รอยละ 15.5 และ รอยละ 15.2 ตามลําดับ ตารางที่ 1 อัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จําแนกตามกลุมอายุ  ประชากร จํานวน (‘000) อัตรารอยละ กลุมอายุ (ป) ทั้งสิ้น ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต รวม 59,508.6 15,392.5 8,465.8 25.9 14.2 6 - 14 8,967.8 5,108.6 1,387.8 57.0 15.5 15 - 24 10,555.4 5,322.3 3,853.6 50.4 36.5 25 - 34 10,797.2 2,423.6 1,639.9 22.4 15.2 35 - 49 15,563.5 1,981.6 1,248.3 12.7 8.0 50 ปขึ้นไป 13,624.7 556.3 336.1 4.1 2.5 3) ระดับการศึกษาของผูใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต สําหรับระดับการศึกษาของผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนั้น พบวา ผูมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีอัตราการใชคอมพิวเตอรสูงสุดคือ รอยละ 80.5 และใชอินเทอรเน็ต รอยละ 61.3 รองลงมาคือระดับอนุปริญญา ใชคอมพิวเตอร รอยละ 49.4 และใชอินเทอรเน็ต รอยละ 30.3 และมัธยมศึกษาตอนปลายใชคอมพิวเตอร รอยละ 36.9 และใชอินเทอรเน็ต รอยละ 25.3 ตารางที่ 3 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จําแนกตามระดับการศึกษา ประชากร จํานวน (‘000) อัตรารอยละ ระดับการศึกษา ทั้งสิ้น ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต รวม 59,508.6 15,392.5 8,465.8 25.9 14.2 ประถมศึกษาลงไป 38,345.6 5,797.3 1,682.5 15.1 4.4 มัธยมศึกษาตอนตน 8,521.7 2,943.4 2,024.1 34.5 23.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,516.9 2,401.6 1,647.8 36.9 25.3 อนุปริญญา 1,644.2 812.8 498.5 49.4 30.3 อุดมศึกษา 4,207.3 3,387.9 2,581.0 80.5 61.3 อื่นๆ ไมทราบ 272.4 49.1 31.4 18.0 11.5
 5. 5. 3 4) อาชีพที่สําคัญของผูใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต เมื่อสอบถามผูที่อายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทําในแตละอาชีพ ถึงการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา พบวา ผูทํางานดานวิชาชีพดานตางๆ มีอัตราการใชคอมพิวเตอรสูงสุดคือ รอยละ 91.1 และใชอินเทอรเน็ต รอยละ 68.1 รองลงมาคืออาชีพเสมียน ใชคอมพิวเตอร รอยละ 72.8 และใชอินเทอรเน็ต รอยละ 46.7 สวนงานดานวิชาชีพชางเทคนิคสาขาตางๆ ใชคอมพิวเตอร รอยละ 69.0 และใชอินเทอรเน็ต รอยละ 47.5 ตารางที่ 4 จํานวนและอัตรารอยละของผูมีงานทําอายุ 15 ปขึ้นไปทีใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จําแนกตามอาชีพ ่ อาชีพ ผูมีงานทํา จํานวนผูมีงานทํา (‘000)  อัตรารอยละผูมงานทํา ี ทั้งสิ้น ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต ใชคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ต รวม 37,490.0 5,725.7 3,678.0 15.3 9.8 ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ 2,570.9 620.2 439.3 24.1 17.1 วิชาชีพดานตางๆ 1,479.1 1,346.4 1,006.9 91.0 68.1 วิชาชีพชางเทคนิคสาขาตางๆ 1,550.0 1,070.1 736.7 69.0 47.5 เสมียน 1,331.0 969.6 621.7 72.8 46.7 พนักงานบริการ รานคา 5,003.1 738.2 404.3 14.8 8.1 งานดานเกษตร ประมง 14,607.3 328.1 175.6 2.2 1.2 อาชีพขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ 10,948.7 653.1 293.5 6.0 2.7 5) แหลงที่ใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต จากการสํารวจแหลงที่มีผูไปใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต พบวา สถานศึกษาเปนแหลงที่มีผูใช คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสูงสุดคือ รอยละ 48.3 และ รอยละ 39.9 รองลงมาคือ ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จากที่บานมี รอยละ 28.6 และ รอยละ 25.9 สวนที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจากที่ทํางานมี รอยละ 20.5 และ รอยละ 24.4 ตามลําดับ สําหรับรานอินเทอรเน็ตเปนอีกแหลงหนึ่งที่มีผูนิยมไปใชอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 8.6 ตารางที่ 5 อัตรารอยละของผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จําแนกตามกลุมอายุ และแหลงที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  ผูใชคอมพิวเตอร/ แหลงที่ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ต รวม บาน ที่ทํางาน สถาน รานอิน ศูนยบริการตางๆ โทรศัพท บานญาติ อื่นๆ และกลุมอายุ (ป) ศึกษา เทอรเน็ต เพื่อประชาชน มือถือ เพื่อน ไมทราบ ผูใชคอมพิวเตอร 100.0 28.6 20.5 48.3 1.7 0.1 - 0.7 0.1 6-14 100.0 19.2 0.9 78.9 0.4 0.2 - 0.3 0.1 15-24 100.0 26.5 7.4 61.5 3.3 0.1 - 1.0 0.2 25-34 100.0 36.1 56.6 3.6 2.4 0.1 - 1.1 0.1 35-49 100.0 43.5 54.1 1.3 0.3 0.1 - 0.5 0.2 50 ปขึ้นไป 100.0 47.4 50.3 1.6 0.2 0.0 - 0.4 0.1 ผูใชอินเทอรเน็ต 100.0 25.9 24.4 39.9 8.6 0.2 0.8 0.1 0.1 6-14 100.0 25.4 0.4 66.4 6.7 0.1 0.8 0.0 0.2 15-24 100.0 17.7 5.8 61.7 13.5 0.2 0.8 0.1 0.2 25-34 100.0 30.5 58.3 4.0 5.9 0.1 0.9 0.2 0.1 35-49 100.0 40.4 56.8 0.9 1.1 0.1 0.5 0.1 0.0 50 ปขึ้นไป 100.0 47.0 51.3 1.0 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0
 6. 6. 4 เมื่อพิจารณาถึงแหลงของผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกลุมอายุ พบวา ประชากรกลุมอายุ 6-14 ป ใชคอมพิวเตอรจากสถานศึกษาสูงสุดคือ รอยละ 78.9 รองลงมากลุมอายุ 15-24 ป รอยละ 61.5 สวนผูมีอายุ ตั้งแต 25 ปขึ้นไป สวนใหญใชจากที่ทํางานคิดเปน รอยละ 50-57 และใชจากที่บานคิดเปน รอยละ 36-48 สําหรับ แหลงที่ใชอินเทอรเน็ต พบวา กลุมอายุ 6-14 ป และกลุมอายุ 15-24 ป จะใชจากสถานศึกษาสูงสุด คือรอยละ 66.4 และ รอยละ 61.7 ตามลําดับ สวนผูมีอายุ 25 ปขึ้นไป ใชจากที่ทํางาน รอยละ 51-59 และใชจากที่บาน รอยละ 30-47 สําหรับผูใชจากรานอินเทอรเน็ต พบวา กลุมอายุ 15-24 ป ไปใชบริการมากที่สุดคิดเปน รอยละ 13.5 2.1 จํานวนผูมีโทรศัพทมือถือ การสํารวจครั้งนี้ไดสอบถามประชากรอายุ 6 ปขึ้น จํานวนทั้งสิ้น 59.51 ลานคน พบวา ผูมีโทรศัพท มือถือ (ไมรวมเครื่อง PCT) ทั่วประเทศ มีจํานวน 24.74 ลานคน คิดเปน รอยละ 41.6 กรุงเทพมหานครมีจํานวนผู มีโทรศัพทมือถือมากทีสุดคือ รอยละ 63.9 รองลงมาภาคกลาง รอยละ 49.5 ภาคใต รอยละ 39.2 ภาคเหนือ รอยละ 37.7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 31.6 และเมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา จํานวนผูมีโทรศัพท มือถืออาศัยอยูในเขตเทศบาลมากกวานอกเขตเทศบาล  ตารางที่ 6 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปทีมโทรศัพทมือถือ จําแนกตามภาค ่ ี และเขตการปกครอง ภาค/เขตการปกครอง จํานวนประชากร (‘000) อัตรารอยละประชากร ทั้งสิ้น ที่มีโทรศัพทมือถือ ที่มีโทรศัพทมือถือ ทั่วราชอาณาจักร 59,508.6 24,742.1 41.6 ในเขตเทศบาล 18,154.7 10,171.5 56.0 นอกเขตเทศบาล 41,354.0 14,570.5 35.2 กรุงเทพมหานคร 6,345.7 4,057.1 63.9 ภาคกลาง 14,587.2 7,223.3 49.5 ภาคเหนือ 10,789.7 4,072.7 37.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,847.8 6,274.6 31.6 ภาคใต 7,938.2 3,114.4 39.2 2.3 การมีและการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน 1) ครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน การสํารวจครั้งนี้ไดสอบถามหัวหนาครัวเรือน ถึงอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่มีในครัวเรือน ซึ่งไดแก เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในครัวเรือน ผลการสํารวจพบวา จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 18.06 ลานครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 4.22 ลาน ครัวเรือน (รอยละ 23.4) มีเครื่องโทรสาร 2.68 แสนครัวเรือน (รอยละ 1.5) มีเครื่องคอมพิวเตอร 3.08 ลานครัวเรือน (รอยละ 17.1) และมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 1.30 ลานครัวเรือน (รอยละ 7.2) โดยถาพิจารณาตามภาคแลว กรุงเทพมหานครมีจํานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทมากที่สุด และในภาคตะวันออก- เฉียงเหนือมีจํานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทนอยที่สุดเชนเดียวกัน
 7. 7. 5 ตารางที่ 7 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง ครัวเรือน ครัวเรือนทีมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ่ ครัวเรือนทีมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ่ ภาค/เขตการปกครอง ทั้งสิ้น โทรศัพท โทรสาร คอม 1/ อิน โทรศัพท โทรสาร คอม 1/ อิน พิวเตอร เทอรเน็ต พิวเตอร เทอรเน็ต จํานวน (‘000) อัตรารอยละ ทั่วราชอาณาจักร 18,061.1 4,218.5 268.3 3,080.3 1,300.6 23.4 1.5 17.1 7.2 ในเขตเทศบาล 5,710.9 2,542.1 210.2 1,770.6 947.7 44.5 3.7 31.0 16.6 นอกเขตเทศบาล 12,350.3 1,676.4 58.1 1,309.7 353.0 13.6 0.5 10.6 2.9 กรุงเทพมหานคร 1,944.0 1,029.7 121.9 774.7 488.4 53.0 6.3 39.9 25.1 ภาคกลาง 4,441.6 1,339.5 65.1 835.3 344.3 30.2 1.5 18.8 7.8 ภาคเหนือ 3,531.6 788.3 25.4 537.5 192.1 22.3 0.7 15.2 5.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,790.6 607.5 27.9 623.7 152.6 10.5 0.5 10.8 2.6 ภาคใต 2,353.4 453.5 28.1 309.1 123.2 19.3 1.2 13.1 5.2 1/ คอมพิวเตอรในที่นี้รวมเครื่องพีซีและโนตบุค 2) จํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน นอกจากสอบถามครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศแลว ยังถามจํานวนอุปกรณเทคโนโลยี ตางๆ ที่มีในครัวเรือน พบวา ทั่วประเทศมีจํานวนโทรศัพทพื้นฐานใชในครัวเรือน 4.47 ลานเครื่อง (24.8 เครื่องตอ 100 ครัวเรือน) จํานวนเครื่องโทรสาร 2.79 แสนเครื่อง (1.5 เครื่องตอ 100 ครัวเรือน) และเครื่องคอมพิวเตอร 3.28 ลาน เครื่อง (18.1 เครื่องตอ 100 ครัวเรือน) ตารางที่ 8 จํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง จํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัวเรือน 1/ ภาค/เขตการปกครอง โทรศัพท โทรสาร คอม โทรศัพท โทรสาร คอม 1/ ทั้งสิ้น พิวเตอร พิวเตอร จํานวน (‘000) ตอ 100 ครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร 18,061.1 4,472.2 278.9 3,278.0 24.8 1.5 18.1 ในเขตเทศบาล 5,710.9 2,708.8 216.7 1,966.5 47.4 3.8 34.4 นอกเขตเทศบาล 12,350.3 1,763.4 62.2 1,311.6 14.3 0.5 10.6 กรุงเทพมหานคร 1,944.0 1,147.2 126.5 873.3 59.0 6.5 44.9 ภาคกลาง 4,441.6 1,400.0 65.8 891.0 31.5 1.5 20.1 ภาคเหนือ 3,531.6 811.7 26.4 574.6 23.0 0.7 16.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,790.6 636.8 31.9 678.7 11.0 0.6 11.7 ภาคใต 2,353.4 476.5 28.4 332.1 20.2 1.2 14.1 1/ คอมพิวเตอรในที่นี้รวมเครื่องพีซและโนตบุค ี
 8. 8. 6 3) ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร และการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เมื่อพิจารณาครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 3.08 ลานครัวเรือน พบวา มีครัวเรือนที่เชื่อม ตออินเทอรเน็ต 1.30 ลานครัวเรือน (รอยละ 42.2) และไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ต 1.78 ลานครัวเรือน (รอยละ 57.8) แตเมื่อพิจารณาตามภาคแลว กรุงเทพมหานครมีครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงถึง รอยละ 63.0 รองลงมาคือ ภาคใตและ ภาคกลางใกล เคี ยงกั นคื อ ร อยละ 41.2 และ ร อยละ 39.9 ตามลําดั บ ส วนภาคเหนื อมี ครั วเรื อนที่ เชื่ อมต ออินเทอร เน็ ต รอยละ 35.7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตนอยที่สุดคือ รอยละ 24.5 แผนภูมิที่ 1 อัตรารอยละของครัวเรือนที่มคอมพิวเตอร จําแนกตามการเชือมตออินเทอรเน็ต และภาค ี ่ 100 เชื่อมตออินเทอรเน็ต 80 75.5 ไมเชื่อมตออินเทอรเน็ต 63.0 64.3 60.1 57.8 58.8 60 42.2 41.2 39.9 40 37.0 35.7 24.5 20 0 รวม กทม. กลาง เหนือ ตอ/ฉน ใต ภาค นอกจากนี้ไดสอบถามครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตถึงรูปแบบการใชอินเทอรเน็ต พบวา วิธีการเขาสู อินเทอรเน็ตในแตละครัวเรือนนั้น สวนใหญใชรูปแบบในการเสียคาบริการเปนรายเดือน รอยละ 14.8 รองลงมา คือการซื้อแพคเกจเปนรายชั่วโมง คือรอยละ 13.6 และการใชบริการผานทาง ทศท. รอยละ 11.7 ตามลําดับ 4) ประเภทของอินเทอรเน็ตที่ใชในครัวเรือน จาการสํารวจครั้งนี้ไดถามถึงประเภทของอินเทอรเน็ตที่ใชในครัวเรือน พบวา ครัวเรือนที่เชื่อมตอ อินเทอรเน็ตจะใชอินเทอรเน็ตประเภทความเร็วสูง (Broadband) มากที่สุดคือ รอยละ 52.8 รองลงมาใชอินเทอรเน็ต ประเภทความเร็วต่ํา (Narrowband) รอยละ 26.3 และที่ตอบวาไมแนใจวาใชอินเทอรเน็ตประเภทใด รอยละ 20.9 แผนภูมิที่ 2 อัตรารอยละของครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต จําแนกตามประเภทของการใชอนเทอรเน็ต ิ ไมแนใจวาใช ประเภทใด 20.9 % อินเทอรเน็ต 52.8 % ความเร็วสูง 26.3 % อินเทอรเน็ต ความเร็วต่ํา
 9. 9. 7 5) คาใชจายในการใชอินเทอรเน็ตของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน สําหรับค าใชจายในการใช อิน เทอร เน็ต ของครั วเรือ น (ไม รวมคาโทรศั พ ท) เฉลี่ย ตอ เดื อ น พบวา ครัวเรือนที่เสียคาใชจายในการใชอินเทอรเน็ต 500 บาทขึ้นไป มีรอยละ 34.7 รองลงมาเสียคาใชจายนอยกวา 200 บาท รอยละ 22.2 เสียคาใชจาย 300-499 บาท รอยละ 17.2 เสียคาใชจาย 200-299 บาท รอยละ 13.3 และไมเสีย คาใชจายเลยในการใชอินเทอรเน็ต รอยละ 12.7 แผนภูมิที่ 3 อัตรารอยละของครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต จําแนกตามคาใชจายในการใชอินเทอรเน็ตเฉลียตอเดือน ่ 12.7 % ไมเสียคาใชจาย 34.7 % นอยกวา 200 บาท 1.30 ลาน 22.2 % 200-299 บาท ครัวเรือน 300-499 บาท 13.3 % 500 บาทขึ้นไป 17.2 %
 10. 10. ภาคผนวก 1. การดําเนินการสํารวจ การสํารวจการมีการใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครัวเรือน) คุมรวมจะสํารวจครัวเรือน สวนบุคคลและครัวเรือนพิเศษที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 79,560 ครัวเรือน สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณ หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน โดยเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งทําการสํารวจ ในเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และ กันยายน พ.ศ. 2549 2. คํานิยามทีสําคัญ ่ 2.1 คอมพิวเตอร (Computer) คือ “เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาที่เหมือนสมองกลใชสําหรับ แกปญหาตางๆ ที่งายและซับซอนโดยวิธีทางคณิตศาสตร” คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกสที่ถูก สรางขึ้นเพื่อใชทํางานแทนมนุษย ในดานการคิดคํานวณและสามารถจําขอมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรไดเพื่อ เรียกใชงานในครั้งตอไป นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณไดดวยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ของโปรแกรม คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในดานตางๆ อีกมาก เชนการเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร การ รับสงขอมูล การจัดเก็บขอมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ไดรูปแบบของคอมพิวเตอรที่ เห็นอยูในปจจุบันมีหลายรุนและหลายบริษัทเปนผูผลิต จึงอาจมีรปรางหรือลักษณะแตกตางกันไปบาง แตสวน ู ใหญที่นิยมใชอยูมี 2 แบบ คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ และคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว 2.2 อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดยักษที่เชื่อมตอกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับสง ขอมูลระหวางกันเปนหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดหลาย รูปแบบ เชน ตัวอักษรภาพกราฟก และเสียงได รวมทั้งสามารถคนหาขอมูลจากที่ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ในยุค สังคมขาวสารขอมูลดังทุกวันนี้การสื่อสารรูปแบบตางๆ ถูกพัฒนาขึ้นใหคนเราสื่อสารถึงกันงายและสะดวกที่สุด การสื่อสารถึงกันดวยคําพูดผานทางโทรศัพทยอมไมเพียงพออีกตอไป เราตองการมากกวานั้น เชน ภาพ เสียง และขอความ ตัวอักษรรวมทั้งขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งอินเทอรเน็ตสามารถเขามาตอบสนองไดในจุดนี้เมื่อเรา เชื่อมตอเครือขายของอินเทอรเน็ต 2.3 การใชเครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง การเคยใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) และแบบกระเปาหิ้ว (NOTEBOOK) 2.4 จํานวนเครื่องโทรศัพทมือถือ หมายถึง จํานวนโทรศัพทมือถือที่สมาชิกในครัวเรือนมีไวครอบครองและ สามารถใชงานไดในวันที่สัมภาษณ ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนของสมาชิกในครัวเรือน อาจเปนของที่ขอยืมมา ผูอื่นซื้อใหใช ของที่ทํางานนํามาใช และเปนโทรศัพทมือถือรุนใดหรือระบบใดก็ได ไมรวม เครื่องโทรศัพทพีซีที เครื่องโทรศัพทมือถือที่เสียใชงานไมได เครื่องที่อยูระหวางซอม เครื่องเปลาที่ไมมซิมการด หรือเครื่องที่ถูกระงับ ี การใชโดยไมสามารถใชโทรติดตอได 2.5 จํานวนเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน หมายถึง จํานวนโทรศัพทพื้นฐานที่มีในครัวเรือนและสามารถใชงานไดในวันที่ สัมภาษณ รวมทั้งเครื่องขององคการโทรศัพทและเครื่องของบริษัทเทเลคอมเอเซีย (TRUE) โดยการนับจํานวนให นับแตละเบอรเปน 1 เครื่อง และ ไมนับรวม เครื่องพวง
 11. 11. 9 2.6 จํานวนเครื่องโทรสาร (แฟกซ) ในครัวเรือน หมายถึง จํานวนเครื่องโทรสารที่มีไวในครอบครองในครัวเรือน และสามารถใชงานไดในวันที่สัมภาษณ ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนของสมาชิกในครัวเรือน อาจเปนของที่ขอยืมมา ผูอื่นซื้อใหใช ของที่ทํางานนํามาใช ไมรวม เครื่องโทรสารที่เสียใชงานไมได และเครื่องที่อยูระหวางซอม 2.7 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในครัวเรือน หมายถึง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีไวในครอบครองในครัวเรือน นั้นๆ และสามารถใชงานไดในวันที่สัมภาษณ ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนของสมาชิกในครัวเรือน อาจเปนของที่ขอ ยืมมา ผูอื่นซือใหใช ของที่ทํางานนํามาใช ฯลฯ เฉพาะคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว ไมรวม ้ เครื่องคอมพิวเตอรที่เสียใชงานไมได เครื่องที่อยูระหวางซอม เครื่องคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข) และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในธุรกิจ เชน เครื่องที่ใหบริการในรานอินเทอรเน็ต เปนตน 2.8 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต หมายถึง การเชื่อมตออินเทอรเน็ตกับคอมพิวเตอร (แบบตั้งโตะและแบบกระเปาหิ้ว) ที่มีไวครอบครองในครัวเรือนนั้นๆ โดยไมคํานึงวาสิทธิการใชอินเทอรเน็ตไดมาโดยวิธีใด เชน เสียเงินสมัครเปน สมาชิกกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือไดรับสิทธิตอเขาใชอินเทอรเน็ตผานระบบของสถาบันการศึกษาหรือที่ ทํางาน ฯลฯ 2.9 ผูมีงานทํา หมายถึง ผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และในระหวาง 7 วันกอนสัมภาษณ มีลักษณะอยางหนึ่ง  อยางใดดัง ตอไปนี้ 1. ไดทํางานตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไดรับคาจาง 2. ไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 1 ชั่วโมง แตเปนผูที่ปกติมีงานประจํา ซึ่งเปนผูที่มีลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 2.1 ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่น ๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน ระหวางที่ไมไดทํางาน 2.2 ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่น ๆ หรือผลกําไรจากงานหรือ ธุรกิจใน ระหวางที่ไมไดทํางาน แตยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา 3. ทํางานอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตรของหัวหนาครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน
 12. 12. ตารางสถิติ ตารางสถิติที่สําคัญ ตารางที่ 1 จํานวนและอัตรารอยละของประชากร จําแนกตามกลุมอายุ ภาค และเขตการปกครอง ตารางที่ 2 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต ภาค และเขตการปกครอง ตารางที่ 3 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต เพศ และกลุมอายุ ตารางที่ 4 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต และระดับการศึกษา ตารางที่ 5 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่งานทํา จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/ อินเทอรเน็ต และอาชีพ ตารางที่ 6 จํานวนและอัตรารอยละของผูใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จําแนกตามแหลงที่ใชคอมพิวเตอร/ อิน เทอรเน็ต และกลุมอายุ ตารางที่ 7 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการมีโทรศัพทมือถือ ภาค และเขตการปกครอง ตารางที่ 8 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง ตารางที่ 9 จํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง ตารางที่ 10 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร จําแนกตามการเชื่อมตอ และรูปแบบการใชอินเทอรเน็ต ภาค และเขตการปกครอง ตารางที่ 11 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต จําแนกตามประเภทของการใช อินเทอรเน็ต ภาค และเขตการปกครอง ตารางที่ 12 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต จําแนกตามคาใชจายในการใช  อินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอเดือน ภาค และเขตการปกครอง
 13. 13. ตารางที่ 1 จํานวนและอัตรารอยละของประชากร จําแนกตามกลุมอายุ ภาค และเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพ- ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต กลุมอายุ (ป) รวม ในเขตฯ นอกเขตฯ มหานคร รวม ในเขตฯ นอกเขตฯ รวม ในเขตฯ นอกเขตฯ รวม ในเขตฯ นอกเขตฯ รวม ในเขตฯ นอกเขตฯ จํานวน : คน ยอดรวม 65,341,823 19,807,050 45,534,773 6,862,481 15,860,442 5,182,711 10,677,731 11,708,729 2,268,711 9,440,019 22,015,652 3,400,412 18,615,239 8,894,519 2,092,735 6,801,784 0-5 5,833,200 1,652,396 4,180,804 516,756 1,273,267 408,273 864,994 919,039 173,985 745,054 2,167,812 331,277 1,836,535 956,327 222,106 734,221 6-10 4,805,112 1,286,973 3,518,139 357,194 1,033,231 318,371 714,860 843,340 160,713 682,627 1,838,500 281,312 1,557,188 732,848 169,384 563,464 11-14 4,162,640 1,113,575 3,049,065 306,118 899,318 276,633 622,685 761,826 145,305 616,521 1,574,666 242,399 1,332,267 620,713 143,121 477,592 15-17 3,138,333 855,143 2,283,191 236,745 702,634 220,188 482,446 566,058 108,444 457,614 1,152,115 178,061 974,054 480,782 111,705 369,077 18-19 2,106,266 599,404 1,506,862 177,255 494,177 159,985 334,192 369,962 71,058 298,904 743,331 115,643 627,688 321,541 75,463 246,078 20-24 5,310,824 1,650,653 3,660,172 553,434 1,357,048 465,298 891,750 878,631 169,348 709,283 1,731,018 273,199 1,457,819 790,694 189,374 601,320 25-29 5,346,407 1,868,279 3,478,128 766,934 1,513,844 532,757 981,087 792,363 152,328 640,035 1,553,914 243,171 1,310,743 719,353 173,090 546,263 30-34 5,450,816 1,889,993 3,560,823 764,484 1,549,948 547,160 1,002,788 783,931 151,636 632,295 1,644,008 256,818 1,387,190 708,446 169,896 538,550 35-39 5,514,558 1,797,729 3,716,829 690,992 1,427,814 484,962 942,852 914,470 178,865 735,605 1,791,216 278,622 1,512,594 690,067 164,289 525,778 40-49 10,048,983 3,115,076 6,933,907 1,137,063 2,433,209 791,208 1,642,002 2,030,769 399,242 1,631,527 3,236,213 500,576 2,735,638 1,211,729 286,988 924,741 50-59 6,746,153 2,020,275 4,725,878 728,329 1,549,619 487,380 1,062,239 1,398,519 272,023 1,126,496 2,287,217 349,526 1,937,691 782,471 183,018 599,453 60 ป ขึ้นไป 6,878,530 1,957,552 4,920,978 627,178 1,626,335 490,498 1,135,838 1,449,824 285,765 1,164,059 2,295,644 349,810 1,945,834 879,550 204,302 675,248 อัตรารอยละ ยอดรวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0-5 8.9 8.3 9.2 7.5 8.0 7.9 8.1 7.8 7.7 7.9 9.8 9.7 9.9 10.8 10.6 10.8 6-10 7.4 6.5 7.7 5.2 6.5 6.1 6.7 7.2 7.1 7.2 8.4 8.3 8.4 8.2 8.1 8.3 11-14 6.4 5.7 6.7 4.5 5.7 5.3 5.8 6.5 6.4 6.6 7.2 7.1 7.2 7.0 6.8 7.0 15-17 4.8 4.3 5.0 3.4 4.4 4.2 4.5 4.8 4.8 4.8 5.2 5.2 5.2 5.4 5.3 5.4 18-19 3.2 3.0 3.3 2.6 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 20-24 8.2 8.3 8.0 8.1 8.6 9.0 8.4 7.5 7.5 7.5 7.9 8.0 7.8 8.9 9.0 8.8 25-29 8.2 9.5 7.7 11.2 9.5 10.3 9.2 6.8 6.7 6.8 7.1 7.2 7.0 8.1 8.3 8.0 30-34 8.3 9.5 7.8 11.1 9.8 10.6 9.5 6.7 6.6 6.7 7.5 7.6 7.5 8.0 8.2 7.8 35-39 8.4 9.1 8.2 10.1 9.0 9.3 8.8 7.8 7.9 7.8 8.1 8.2 8.0 7.8 7.9 7.7 40-49 15.4 15.7 15.2 16.6 15.3 15.3 15.4 17.3 17.6 17.3 14.7 14.7 14.7 13.6 13.7 13.6 50-59 10.3 10.2 10.4 10.6 9.8 9.4 9.9 12.0 12.0 11.9 10.3 10.3 10.4 8.8 8.7 8.8 60 ป ขึ้นไป 10.5 9.9 10.8 9.1 10.3 9.5 10.6 12.4 12.6 12.3 10.4 10.3 10.5 9.8 9.8 9.9 11
 14. 14. ตารางที่ 2 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต ภาค และเขตการปกครอง รวม การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต รวม การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต ภาค/เขตการปกครอง ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช จํานวน : คน อัตรารอยละ ยอดรวม 59,508,623 15,392,496 44,116,127 8,465,823 51,042,800 100.0 25.9 74.1 14.2 85.8 ในเขตเทศบาล 18,154,653 6,588,789 11,565,864 4,242,901 13,911,752 100.0 36.3 63.7 23.4 76.6 นอกเขตเทศบาล 41,353,970 8,803,707 32,550,263 4,222,921 37,131,048 100.0 21.3 78.7 10.2 89.8 กรุงเทพมหานคร 6,345,725 2,516,848 3,828,877 1,774,375 4,571,350 100.0 39.7 60.3 28.0 72.0 ภาคกลาง 14,587,175 3,827,002 10,760,173 2,028,575 12,558,600 100.0 26.2 73.8 13.9 86.1 ในเขตเทศบาล 4,774,438 1,535,949 3,238,489 908,175 3,866,263 100.0 32.2 67.8 19.0 81.0 นอกเขตเทศบาล 9,812,737 2,291,054 7,521,684 1,120,400 8,692,338 100.0 23.3 76.7 11.4 88.6 ภาคเหนือ 10,789,691 2,804,839 7,984,852 1,581,412 9,208,278 100.0 26.0 74.0 14.7 85.3 ในเขตเทศบาล 2,094,726 767,038 1,327,687 499,214 1,595,511 100.0 36.6 63.4 23.8 76.2 นอกเขตเทศบาล 8,694,965 2,037,801 6,657,164 1,082,198 7,612,767 100.0 23.4 76.6 12.4 87.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,847,840 4,264,587 15,583,253 2,103,780 17,744,060 100.0 21.5 78.5 10.6 89.4 ในเขตเทศบาล 3,069,135 1,094,468 1,974,667 662,845 2,406,291 100.0 35.7 64.3 21.6 78.4 นอกเขตเทศบาล 16,778,705 3,170,119 13,608,586 1,440,936 15,337,769 100.0 18.9 81.1 8.6 91.4 ภาคใต 7,938,192 1,979,220 5,958,972 977,680 6,960,512 100.0 24.9 75.1 12.3 87.7 ในเขตเทศบาล 1,870,629 674,486 1,196,143 398,292 1,472,337 100.0 36.1 63.9 21.3 78.7 นอกเขตเทศบาล 6,067,563 1,304,734 4,762,829 579,388 5,488,175 100.0 21.5 78.5 9.5 90.5 12
 15. 15. ตารางที่ 3 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต เพศ และกลุมอายุ รวม การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต รวม การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต เพศ/กลุมอายุ (ป) ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช จํานวน : คน อัตรารอยละ ยอดรวม 59,508,623 15,392,496 44,116,127 8,465,823 51,042,800 100.0 25.9 74.1 14.2 85.8 ชาย 29,107,166 7,529,274 21,577,892 4,037,162 25,073,005 100.0 25.9 74.1 13.9 86.1 หญิง 30,401,457 7,863,222 22,538,235 4,431,661 25,969,796 100.0 25.9 74.1 14.6 85.4 ยอดรวม 59,508,623 15,392,496 44,116,127 8,465,823 51,042,800 100.0 25.9 74.1 14.2 85.8 6-10 4,805,112 1,882,837 2,922,275 261,067 4,544,045 100.0 39.2 60.8 5.4 94.6 11-14 4,162,640 3,225,795 936,845 1,126,764 3,035,876 100.0 77.5 22.5 27.1 72.9 15-19 5,244,599 3,583,640 1,660,960 2,550,559 2,694,040 100.0 68.3 31.7 48.6 51.4 20-24 5,310,824 1,738,703 3,572,121 1,303,016 4,007,808 100.0 32.7 67.3 24.5 75.5 25-29 5,346,407 1,361,767 3,984,640 953,549 4,392,858 100.0 25.5 74.5 17.8 82.2 30-34 5,450,816 1,061,796 4,389,020 686,387 4,764,429 100.0 19.5 80.5 12.6 87.4 35-39 5,514,558 799,897 4,714,660 504,593 5,009,965 100.0 14.5 85.5 9.2 90.8 40-49 10,048,983 1,181,749 8,867,234 743,740 9,305,243 100.0 11.8 88.2 7.4 92.6 50-59 6,746,153 490,410 6,255,744 301,649 6,444,504 100.0 7.3 92.7 4.5 95.5 60 ปขึ้นไป 6,878,530 65,902 6,812,628 34,499 6,844,031 100.0 1.0 99.0 0.5 99.5 13
 16. 16. ตารางที่ 4 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต และระดับการศึกษาที่สําเร็จ ระดับการศึกษาที่สําเร็จ รวม การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต รวม การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช จํานวน : คน อัตรารอยละ ยอดรวม 59,508,623 15,392,496 44,116,127 8,465,823 51,042,800 100.0 25.9 74.1 14.2 85.8 ไมมีการศึกษา 2,684,477 8,287 2,676,190 2,560 2,681,917 100.0 0.3 99.7 0.1 99.9 ตํ่ากวาประถมศึกษา 23,485,859 3,043,775 20,442,084 497,597 22,988,262 100.0 13.0 87.0 2.1 97.9 ประถมศึกษา 12,175,302 2,745,279 9,430,023 1,182,385 10,992,917 100.0 22.5 77.5 9.7 90.3 มัธยมศึกษาตอนตน 8,521,714 2,943,388 5,578,327 2,024,063 6,497,652 100.0 34.5 65.5 23.8 76.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,516,927 2,401,554 4,115,373 1,647,849 4,869,078 100.0 36.9 63.1 25.3 74.7 อนุปริญญา 1,644,224 812,789 831,435 498,474 1,145,750 100.0 49.4 50.6 30.3 69.7 อุดมศึกษา 4,207,292 3,387,892 819,400 2,581,008 1,626,284 100.0 80.5 19.5 61.3 38.7 อื่นๆ 33,088 4,507 28,581 1,892 31,196 100.0 13.6 86.4 5.7 94.3 ไมทราบ 239,276 44,561 194,715 29,531 209,745 100.0 18.6 81.4 12.3 87.7 14
 17. 17. ตารางที่ 5 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่งานทํา จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต และอาชีพ อาชีพ การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต รวม รวม ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช จํานวน : คน อัตรารอยละ ยอดรวม 37,490,045 5,725,706 31,764,339 3,677,992 33,812,052 100.0 15.3 84.7 9.8 90.2 ผูบัญญัติกฏหมาย ขาราชการอาวุโส และผูจัดการ 2,570,872 620,164 1,950,708 439,321 2,131,551 100.0 24.1 75.9 17.1 82.9 ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 1,479,098 1,346,407 132,692 1,006,901 472,197 100.0 91.0 9.0 68.1 31.9 ผูประกอบวิชาชีพชางเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ 1,550,022 1,070,115 479,907 736,746 813,276 100.0 69.0 31.0 47.5 52.5 เสมียน 1,330,988 969,607 361,382 621,675 709,313 100.0 72.8 27.2 46.7 53.3 พนักงานบริการ และพนักงานรานคาในตลาด 5,003,073 738,186 4,264,887 404,257 4,598,816 100.0 14.8 85.2 8.1 91.9 ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร และการประมง 14,607,325 328,098 14,279,227 175,609 14,431,715 100.0 2.2 97.8 1.2 98.8 ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจ การคาที่เกี่ยวของ 3,879,310 297,836 3,581,474 144,154 3,735,156 100.0 7.7 92.3 3.7 96.3 ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงาน ดานประกอบ 2,833,080 198,176 2,634,903 70,846 2,762,233 100.0 7.0 93.0 2.5 97.5 อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ 4,179,699 126,554 4,053,144 55,062 4,123,636 100.0 3.0 97.0 1.3 98.7 อาชีพขั้นซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น 56,578 30,564 26,014 23,420 33,158 100.0 54.0 46.0 41.4 58.6 15
 18. 18. ตารางที่ 6 จํานวนและอัตรารอยละของผูใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จําแนกตามแหลงที่ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต และกลุมอายุ ผูใชคอมพิวเตอร/ แหลงที่ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต แหลงที่ใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ต บาน ที่ทํางาน สถาน รานอิน- ศูนยบริการ โทรศัพท บานญาติ อื่นๆ บาน ที่ทํางาน สถาน รานอิน- ศูนยบริการ โทรศัพท บานญาติ อื่นๆ รวม รวม กลุมอายุ (ป) ศึกษา เทอรเน็ต สารสนเทศ มือถือ เพื่อน ไมทราบ ศึกษา เทอรเน็ต สารสนเทศ มือถือ เพื่อน ไมทราบ เพื่อประชาชน เพื่อประชาชน จํานวน : คน อัตรารอยละ ผูใชคอมพิวเตอร 15,392,496 4,396,481 3,160,828 7,428,279 260,832 13,620 - 110,376 22,080 100.0 28.6 20.5 48.3 1.7 0.1 - 0.7 0.1 6-14 5,108,632 982,607 45,141 4,031,343 21,395 5,756 - 16,689 5,701 100.0 19.2 0.9 78.9 0.4 0.2 - 0.3 0.1 15-24 5,322,343 1,412,264 391,986 3,274,282 173,739 4,781 - 55,592 9,697 100.0 26.5 7.4 61.5 3.3 0.1 - 1.0 0.2 25-34 2,423,563 875,469 1,370,992 88,309 58,369 1,703 - 26,107 2,614 100.0 36.1 56.6 3.6 2.4 0.1 - 1.1 0.1 35-49 1,981,646 862,586 1,072,693 25,400 6,141 1,270 - 10,004 3,556 100.0 43.5 54.1 1.3 0.3 0.1 - 0.5 0.2 50 ปขึ้นไป 556,312 263,555 280,016 8,945 1,188 111 - 1,984 513 100.0 47.4 50.3 1.6 0.2 0.0 - 0.4 0.1 ผูใชอินเทอรเน็ต 8,465,823 2,194,695 2,065,857 3,381,018 726,226 12,940 64,064 10,565 10,456 100.0 25.9 24.4 39.9 8.6 0.2 0.8 0.1 0.1 6-14 1,387,831 352,446 5,511 921,897 91,845 1,798 11,409 578 2,347 100.0 25.4 0.4 66.4 6.7 0.1 0.8 0.0 0.2 15-24 3,853,575 680,670 223,561 2,377,957 522,067 7,859 30,873 4,453 6,154 100.0 17.7 5.8 61.7 13.5 0.2 0.8 0.1 0.2 25-34 1,639,936 499,497 955,782 66,075 96,634 2,146 14,704 3,713 1,385 100.0 30.5 58.3 4.0 5.9 0.1 0.9 0.2 0.1 35-49 1,248,333 504,234 708,715 11,621 14,259 1,026 6,766 1,175 537 100.0 40.4 56.8 0.9 1.1 0.1 0.5 0.1 0.1 50 ปขึ้นไป 336,148 157,850 172,289 3,467 1,420 111 314 665 34 100.0 47.0 51.3 1.0 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 16
 19. 19. ตารางที่ 7 จํานวนและอัตรารอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการมีโทรศัพทมือถือ ภาค และเขตการปกครอง รวม การมีโทรศัพทมือถือ รวม การมีโทรศัพทมือถือ ภาค/เขตการปกครอง มี ไมมี มี ไมมี จํานวน : คน อัตรารอยละ ยอดรวม 59,508,623 24,742,066 34,766,557 100.0 41.6 58.4 ในเขตเทศบาล 18,154,653 10,171,529 7,983,124 100.0 56.0 44.0 นอกเขตเทศบาล 41,353,970 14,570,537 26,783,433 100.0 35.2 64.8 กรุงเทพมหานคร 6,345,725 4,057,069 2,288,656 100.0 63.9 36.1 ภาคกลาง 14,587,175 7,223,288 7,363,888 100.0 49.5 50.5 ในเขตเทศบาล 4,774,438 2,707,996 2,066,442 100.0 56.7 43.3 นอกเขตเทศบาล 9,812,737 4,515,291 5,297,446 100.0 46.0 54.0 ภาคเหนือ 10,789,691 4,072,701 6,716,990 100.0 37.7 62.3 ในเขตเทศบาล 2,094,726 1,030,101 1,064,625 100.0 49.2 50.8 นอกเขตเทศบาล 8,694,965 3,042,600 5,652,365 100.0 35.0 65.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,847,840 6,274,588 13,573,252 100.0 31.6 68.4 ในเขตเทศบาล 3,068,135 1,436,870 1,632,266 100.0 46.8 53.2 นอกเขตเทศบาล 16,778,705 4,837,718 11,940,987 100.0 28.8 71.2 ภาคใต 7,938,192 3,114,421 4,823,771 100.0 39.2 60.8 ในเขตเทศบาล 1,870,629 939,494 931,136 100.0 50.2 49.8 นอกเขตเทศบาล 6,067,563 2,174,928 3,892,635 100.0 35.8 64.2 17
 20. 20. ตารางที่ 8 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง จํานวน ครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค/เขตการปกครอง ครัวเรือน เครื่อง เครื่อง เครื่อง การเชื่อมตอ ครัวเรือน เครื่อง เครื่อง เครื่อง การเชื่อมตอ 1/ 1/ ทั้งสิ้น โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ทั้งสิ้น โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต จํานวน : ครัวเรือน อัตรารอยละ ยอดรวม 18,061,145 4,218,496 268,298 3,080,289 1,300,649 100.0 23.4 1.5 17.1 7.2 ในเขตเทศบาล 5,710,856 2,542,117 210,196 1,770,565 947,669 100.0 44.5 3.7 31.0 16.6 นอกเขตเทศบาล 12,350,289 1,676,379 58,102 1,309,724 352,980 100.0 13.6 0.5 10.6 2.9 กรุงเทพมหานคร 1,944,046 1,029,695 121,852 774,705 488,412 100.0 53.0 6.3 39.9 25.1 ภาคกลาง 4,441,554 1,339,538 65,091 835,316 344,274 100.0 30.2 1.5 18.8 7.8 ภาคเหนือ 3,531,578 788,275 25,416 537,482 192,103 100.0 22.3 0.7 15.2 5.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,790,576 607,493 27,851 623,683 152,623 100.0 10.5 0.5 10.8 2.6 ภาคใต 2,353,391 453,495 28,088 309,103 123,237 100.0 19.3 1.2 13.1 5.2 1/ คอมพิวเตอรในที่นี้รวมเครื่องพีซีและโนตบุค 18
 21. 21. ตารางที่ 9 จํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง จํานวน จํานวนเครื่องอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนเครื่องอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ 100 ครัวเรือน ภาค/เขตการปกครอง ครัวเรือน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง 1/ 1/ ทั้งสิ้น โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร ยอดรวม 18,061,145 4,472,188 278,909 3,278,025 24.8 1.5 18.1 ในเขตเทศบาล 5,710,856 2,708,833 216,674 1,966,468 47.4 3.8 34.4 นอกเขตเทศบาล 12,350,289 1,763,355 62,235 1,311,557 14.3 0.5 10.6 กรุงเทพมหานคร 1,944,046 1,147,160 126,453 873,252 59.0 6.5 44.9 ภาคกลาง 4,441,554 1,399,987 65,789 890,981 31.5 1.5 20.1 ภาคเหนือ 3,531,578 811,730 26,417 574,553 23.0 0.7 16.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,790,576 636,801 31,860 678,677 11.0 0.6 11.7 ภาคใต 2,353,391 476,510 28,390 332,125 20.2 1.2 14.1 1/ คอมพิวเตอรในที่นี้รวมเครื่องพีซีและโนตบุค 19

×