Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Outcomes Explaining The Difference

on

 • 866 views

Explaining Outcomes in context of Funding.

Explaining Outcomes in context of Funding.

Statistics

Views

Total Views
866
Views on SlideShare
866
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 •  

Outcomes Explaining The Difference Presentation Transcript

 • 1. Gweithdy Canlyniadau Outcomes Workshop Fflur Lawton and Sue Spurrier Insert other organisation logos here centered with the Big Lottery Fund spotlight
 • 2. Amcan Aim
  • To give you the theory, framework and
  • techniques that underpin the Big Lottery Fund’s
  • new outcomes approach
  I roi i chi’r theori, fframwaith a thechnegau sy’n tanategu dull canlyniadau newydd y Gronfa Loteri Fawr
 • 3. Beth yw ariannu canlyniadau? What is outcomes funding?
  • “ Y newidiadau neu wahaniaethau y gall prosiectau a’n rhaglenni ariannu eu gwneud dros gyfnod o amser “
  • “ The changes or differences that projects and our funding programmes can make over a period of time.”
  • End results
  • Differences for beneficiaries
  • Not mechanics of what was done
  • Canlyniadau
  • Gwahaniaethau i fuddiolwyr
  • Nid y mecanweithiau a’r hyn
  • a wnaed
 • 4. Pam canlyniadau? Why Outcomes? Arfer da Good practice “ I ddod â gwir welliannau i gymunedau ac i fywydau’r bobl sydd mewn angen mwyaf.” “ To bring real improvements to communities and the lives of people most in need.” Ariannwr deallus Intelligent funder
 • 5. Lefelau o ganlyniadau ac adrodd Levels of outcomes & reporting
  • Dataganiad o fwriad Mission statement
  • Them â u a canlyniadau Themes and outcomes
  • Canlyniadau rhaglen Programme outcomes
  • Canlyniadau prosiect Project outcomes
 • 6. Engreifftiau o lefelau o ganlyniadau Example of the levels of outcomes Hyrwyddo lles corfforol a meddyliol The promotion of physical and mental well being Chwarae Plant Child’s Play Prosiect / Project Ffordd o Fyw Way of life Iechyd Meddwl Mental Health Matters Cymunedau a phobl mwy iach a heini Healthier & more physically active people & communities
 • 7. Egwyddorion canlyniadau Outcomes principles
  • Our key principles on outcomes are:
  •     1. What difference will you make?
  • 2. The importance of your financial details, the project aim, outcomes and milestones.
  • 3. Agreeing project outcomes and milestones.
  • Ein prif egwyddorion ar ganlyniadau yw:
  • Pa wahaniaeth fyddwch yn ei wneud?
  • Pwysigrwydd y manylion ariannol, amcan y prosiect, canlyniadau a cherrig milltir.
  • Cytuno ar ganlyniadau a cherrig milltir prosiect
 • 8. Sut fydd yn eich effeithio arnoch chi fel ymgeisydd How it affects you as an applicant
  • Makes you:
   • Work out what you want to achieve
   • Consider the differences to your beneficiaries
  • You need to:
   • Identify need
   • Develop aim
   • Develop outcomes
   • Work up activities
   • Measure progress
   • Monitoring
  Mae’n gwneud i chi: - Benderfynu’r hyn ydych am ei gyflawni - Ystyried y gwahaniaethau i’ch buddiolwyr Mae angen i chi: - Adnabod angen - Datblygu amcan - Datblygu canlyniadau - Penderfynu ar weithgareddau - Mesur cynnydd - Monitro
 • 9. Datblygu amcan y prosiect Developing the project aim The aim should state the overall purpose of the project expressed in simple language E.g.To improve young people’s health and involvement in the community Should be something applicants can achieve or at least strongly influence Summary of why project exists Dylai’r amcan nodi pwrpas cyffredinol y prosiect wedi ei fynegi mewn iaith syml E.e. Gwella iechyd a chynhwysiad pobl ifanc yn y gymuned Dylai fod yn rhywbeth y gall ymgeiswyr ei gyflawni neu eu ddylanwadu yn gryf Crynodeb am bam fod y prosiect yn bodoli
 • 10. Datblygu canlyniadau’r prosiect Developing the project outcomes
  • What needs to change for the project to achieve the aim?
  • What difference will the project make for the beneficiaries?
  • We will ask projects to identify 4-6 outcomes
  • Beth sydd angen er mwyn i’r prosiect gyflawni’r amcan?
  • Pa wahaniaeth fydd y prosiect yn ei wneud i’r buddiolwyr?
  • Byddwn yn gofyn i brosiectau adnabod 4-6 canlyniad
 • 11. Ysgrifennu canlyniadau prosiect Writing project outcomes
  • S pecific
  • M easurable
  • A chievable
  • R ealistic
  • T ime Based
  • “ 300 young people will have increased their fitness levels and have enjoyed improved physical health by 31 December 2007”
  C yrhaeddadwy A mserol M esuradwy P enodol U chelgeisiol S ynhwyrol “ Bydd 300 o bobl ifanc wedi cynyddu eu lefelau ffitrwydd ac wedi mwynhau gwell iechyd corfforol erbyn 31 Rhagfyr 2007”
 • 12. Gweithgareddau prosiect Project activities
  • What is going to be done to
  • bring about the intended
  • outcomes?
  • E.g.Tasks, services, activities
  • Use words to describe what
  • you will do, like to provide,
  • to run, to promote
  Beth fydd yn cael ei wneud er mwyn cyrraedd y canlyniadau arfaethedig? E.e.Tasgau, gwasanaethau, gweithgareddau Defnyddiwch eiriau i ddisgrifio’r hyn fyddwch yn ei wneud i ddarparu, i redeg, i hyrwyddo
 • 13. Cerrig Milltir Milestones
  • Target setting
  • Project Co-ordinator - Jan 2007
  • in place
  • Work started with - Apr 2007
  • beneficiaries
  • 250 young people
  • attend a Summer - Aug 2007
  • basketball tournament
  Gosod targedau Cydlynydd prosiect - Ion 2007 mewn lle Gwaith wedi cychwyn - Ebrill 2007 gyda buddiolwyr 250 o bobl ifanc yn mynychu twrnament - Awst 2007 p ê l fasged Camau ar hyd y ffordd i gyflawni y canlyniad Steps along the way to achieving the outcome
 • 14. Amcan cyffredinol Overall aim Gweithgareddau Activities . Canlyniadau bwriedig Intended outcomes
 • 15. 100 Community action days in May Improved community attitude to 100 young people by December 100 Young people engaged in the community by December Increased skills for 100 young people by September To positively engage young people in the community Peer support for 300 young people by May Recruit and train 50 volunteers by March Start a youth club at the community centre for 500 people by April Encourage and train 50 young people as volunteers by May
 • 16. Mesur cynnydd Measuring progress
  • Outcome indicators
   • what to measure
   • how to measure it
   • what beneficiaries say
   • what beneficiaries do
   • observation
  Dangosyddion canlyniadau • beth i’w fesur • s ut i’w fesur • beth mae buddiolwyr yn ddweud • beth mae buddiolwyr yn wneud • arsylwi
 • 17. Monitro Monitoring
  • You will need to explain how progress has been measured
  • We will ask you about progress towards achieving
   • Milestones
   • Outcomes
  Bydd angen i chi egluro sut fydd cynnydd yn cael ei fesur Byddwn yn gofyn i chi am gynnydd tuag at gyflawni - Cerrig Milltir - Canlyniadau
 • 18. Canlyniadau yn y cam ymgeisio Outcomes at the application stage
  • Outcomes are an integral part of the application form.
  • Outcomes are submitted as part of the application.
  • Outcomes form part of the grant contract and will be used for grant management.
  • Mae canlyniadau yn ran annatod o’r ffurflen gais.
  • Mae canlyniadau yn cael eu cyflwyno fel rhan o’r cais.
  • Mae canlyniadau yn llunio rhan o’r cytundeb grant a bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rheolaeth grant.
 • 19. Beth mae’r canlyniadau yn ddweud? What does the outcome say? Yn ystod ein asesiad rydym yn edrych ar: During our assessment we will look at:
  • What does the outcome say? What will change? Is it realistic?
  • Short and long term outcomes
  • Beth mae’r canlyniad yn ddweud? Beth fydd yn newid? Ydi o’n realistig?
  • Canlyniadau tymor byr a hir
 • 20. Asesu cerrig milltir Assessing milestones
  • During our assessment we will check :
  • milestones are realistic and meet the outcomes
  • the timing on the milestones
  • beneficiary numbers
  • the activities
  • are they SMART?
  • Yn ystod ein asesiad byddwn yn gwirio:
  • fod eich cerrig milltir yn realistig ac yn cwrdd â ’r canlyniadau
  • amseriad y cerrig milltir
  • niferoedd buddiolwyr
  • y gweithgareddau
  • ydyn nhw’n GAMPUS?
 • 21. Engrhaifft mapio Mapping example
  • Project outcome
  • Increased awareness of healthy eating and exercise for 200 children and 50 families by October 2007.
  • Programme Outcome
  • Increased awareness of healthy eating and exercise amongst children and families
  • Related framework outcomes
  • Improved use of information about improving health
  • Canlyniad prosiect
  • Gwell ymwybyddiaeth o fwyta’n iach ac ymarfer corff ar gyfer 200 o blant a 50 teulu erbyn Hydref 2007.
  • Canlyniad rhaglen
  • Gwell ymwybyddiaeth o fwyta’n iach ac ymarfer corff ymysg plant a theuluoedd
  • Canlyniadau fframwaith perthnasol
  • Gwell defnydd o wybodaeth am wella iechyd.
 • 22. Rheolaeth Grant Grant Management
  • What is the purpose of monitoring?
  • To check that the project is achieving its outcomes and milestones
  • To check if the project is compliant with the grant contract
  • To agree any changes to projects outcomes and milestones
  • Projects have to provide monitoring information as part of their grant contract
  • Beth yw pwrpas monitro?
  • I wirio fod y prosiect yn cyflawni ei ganlyniadau a cherrig milltir
  • I wirio fod y prosiect yn cydymffurfio â ’r cytundeb grant
  • I gytuno unrhyw newidiadau i ganlyniadau a cherrig milltir prosiect
  • Mae’n rhaid i brosiectau ddarparu gwybodaeth monitro fel rhan o’u cytundeb grant
 • 23. Manylion ychwanegol / Further Details Slide
  • www.cronfaloterifawr.org.uk
  • www.biglotteryfund.org.uk
  • Gwybodaeth ar grantiau
  • Information on grants
  • Disgrifiadau prosiect
  • Case studies
  • Cyhoeddiadau
  • Publications
 • 24. Cwestiynau? Questions?