Bible and Church Quiz Malayalam (Jacobite)

 • 294 views
Uploaded on

A small book on Bible Quiz, Church Quiz and about Jacobite Syrian Church by Paul V Mathew, Poothrikka

A small book on Bible Quiz, Church Quiz and about Jacobite Syrian Church by Paul V Mathew, Poothrikka

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
294
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Õß.d·s¢ ¦ØíÉÆÎÞAßÏÄí (ØÍÞºøßdÄ¢, ØÄcÕßÖbÞØ¢,¦øÞÇÈ ØÙÞÏß ®KßÕ ©ZæAÞUߺîÄí) (Strictly for private circulation and right reserved) 2009 Paul V Mathew St.Paul’s Sunday School Poothrikka QUIZ BOOK DRAFT
 • 2. QUIZ BOOK DRAFT Page 2 INDEX PARTICULARS PAGE ÉÝÏ ÈßÏ΢ 1. ¦ÆcÉáØñµ¢ 3 2. ÉáùMÞ¿í 11 3. çÜÕc 14 4. Ø¢¶c 15 5. ç¼ÞÌí 18 6. ç¼ÞÖáÕ 19 7. ÈcÞÏÇßÉzÞV 21 8. 1 ÖÎáçÕW 24 9. 2 ÖÎáçÕW 27 10. 1 øÞ¼Þ 29 11. 2 øÞ¼ 32 12. 2 ÆßÈ 35 13. ØCàVJÈ¢ 36 14. ØÆcÖÕÞµc¢ 38 15. ØÍÞdÉØ¢·ß 40 16. øâJí 41 17. ©JηàÄ¢ 43 18. ®ØíçÅV 44 19. ®dØÞ 45 20. æÈÙÎßÏ 46 21. ¯ÖÞÏ 47 22. ÙâÖ 49
 • 3. QUIZ BOOK DRAFT Page 3 23. ¦çÎÞØí 50 24. çÏÞÈ, Îච51 25. ÈÙâ¢, ÙÌAâAí 52 26. ÙPÞÏß , ØíµùßÏ 53 27. ÎÜÞ¶ß, ®ùÎßÏ 54 28. ÕßÜÞÉBZ, ÙØíµßçÏW 56 29. ÆÞÈßçÏW 58 §Äø µÞçÈÞÈßµ d·sBZ 30. ÄâÌàÆí 61 31. ÏâÆßJí 63 32. ®ØíçÅV, ÎÙÞ¼í¾ÞÈ¢, ÌÞV ¦Øàçù 64 33. ®ùÎßÏ 65 34. ÌÞùâAí, ÆÞÈßçÏW 66 35. 1 ÎAÌßÏÞV 68 36. 2 ÎAÌßÏÞV 70 ÉáÄßÏÈßÏ΢ 37. ÎJÞÏß 73 38. ÎVçAÞØí 78 39. ÜâçAÞØí 81 40. çÏÞÙKÞX 83 41. dɵíØàØí 86 42. çܶÈBZ 91 43. æÕ{ßMÞ¿í 95 44. ¼ÈùW 96 45. ¦Ïá×íµÞÜ¢, 10 µWÉȵZ, dÉÕÞºµßÎÞV, ÏÙâÆzÞøáæ¿
 • 4. QUIZ BOOK DRAFT Page 4 æÉøáKÞ{áµZ 97 46. ÈcÞÏÞÇßÉzÞV 98 47. øÞ¼ÞAzÞV, ØçCÄ È·øBZ 99 48. dÉÕÞºzÞV, ÍÞøcÍVJÞAzÞV 100 49. Õß.èÌÌßZ 101 50. ¦øÞÇÈ ØÙÞÏß 102 51. ¥Vj¢ 107 52. ÄßÏÄßÏáæ¿ dÉÞÇÞÈc¢ 108 53. ÕV×¢ 110 54. ¥ÉøÈÞ΢ 113 55. ØíÅÞÈçMV,¥Vj¢ 115 56. çËÞçGÞØí 117
 • 5. QUIZ BOOK DRAFT Page 5 ÉÝÏÈßÏ΢
 • 6. QUIZ BOOK DRAFT Page 6 ¦ÆcÉáØñµ¢ 1.Øâøc ºdwzÞæø èÆÕ¢ Øc×í¿ßºîÄí ®dÄÞ¢ ÆßÕØÎÞÃí? 4 (¦ÆcÉáØñµ¢1.6) 2.ÎÈá×c Øc×í¿ß È¿JæMG ÆßÕØ¢ ¯ÄÞÃí ? 6 (1.27) 3.èÆÕ¢ Äæa ØµÜ dÉÕVJßµ{ßW ÈßKí ØbØíÅÈÞÕáµÏᢠ¥Èád·Ùߺîí ÖáiàµøßAµÏᢠæºÏñ ÆßÕØ¢ ¯Äí? 7 (2.2) 4.ÕßÖß×í¿ÎÞÏ æÉÞKßÈÞW dÉÖØñÎÞÏ çÆÖ¢? ÙÕàÜ (2.12) 5.®Üï Îc·BZAᢠçÉøßGÄÞV? ¦Æ¢ (2.20) 6.RÉáøá×X Äæa ¥MçÈÏᢠ¥NçÏÏᢠÕßGí ÍÞøcçÏÞ¿í Éxßçºîøᢠ.¥ÕV øIáçÉøᢠ²øá . .¼ÁÎÞÏß Äàøá¢Q §Äí ÉùEÄÞV? ¦Æ¢ (2.24) 7.Õß.çÕÆÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK ¦Æc çºÞÆc¢ çºÞÆߺîÄÞV? ØÞJX (3.1) 8.¼àÕ ÕcfJßCçÜAáU ÕÝßµÞWÉÞX èÆÕ¢ ¯WÉߺîÄÞæø? dµâ̵æ{ (3.24) 9.ÙÞçÌÜßæa æÄÞÝßW ®LÞÏßøáKá? ¦Gß¿ÏX (4.2) 9.ÙÞçÌÜßæa æÄÞÝßW ®LÞÏßøáKá? µc×ß (4.2) 10.èÆÕ¢ ¦ÆcÎÞÏß ¥¿ÏÞ{ÎßGÄí ¦øáæ¿çÎW? µÏàX (4.16) 11.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ØKßÆßÕßGí µÏàX çÉÞÏß ÉÞVJ ØíÅÜ¢? ÈâÆ í(4.16) 12.µÞÏàX ÉÃßÄ ÉGâ? ÙÈâAí (4.17) 13.ÜÞçÎAßæa ÍÞøcÎÞV? ¦Æ, ØßÜï(4.19) 14.µâ¿Þø ÕÞØßµZAᢠ¦¿áÎÞ¿áUÕVAᢠÉßÄÞÕÞÏÕX? çÏÞçÌW (4.20) 15.ÕàÃÏᢠµßKøÕᢠ©ÉçÏÞ·ßAáKÕVAí ÉßÄÞÕÞÏß ÄàVKÕX? ÏâçÌW (4.21)
 • 7. QUIZ BOOK DRAFT Page 7 16.µÞçÏæa ØçÙÞÆøß? ÈÏÎ (4.23) 17.µÞçÏÈáçÕIß ²KßÈá 7 ɵø¢ æºÏîáæÎKí ÉùEÄÞV? ÜÞçÎAí (4.24) 18.ÙÞçÌÜßÈá ɵø¢ èÆÕ¢ ¦ÆÎßÈá ÈWµßÏ Îµæa çÉV ®Lí? çÖJí (4.25) 19.èµVJÞÕßæa ÈÞÎJßW Õß{ߺîçÉfßMÞX Äá¿BßÏÄí ¦øáæ¿ µÞܸG¢ ÎáÄW? ¯çÈÞÖí (4.27) 20.¦Æ¢ ÎáÄW ¦ùÞÎX? ÏÞøÆí (5.18) 21.èÆÕ¢ ®¿áJáæµÞIÄßÈÞW µÞÃÞÄÏÄÞøÞ? ÙÞçÈÞA (5.24) 22.ÙÞçÈÞAßæa ÉßÄÞÕí? ÏÞøÆí (5.18) 23.ÍâÎßÏßW ¯xÕᢠµâ¿áÄW µÞÜ¢ ¼àÕߺîßøáKÄÞÏß çø¶æM¿áJßÏßøßAáK Õcµñß? ÎÄáÖÞÜÞÙí (5.27) 24.èÆÕ¢ çÈÞÙçÏÞ¿í ¯Äá Îø¢ æµÞIÞY æÉGµ¢ ©IÞAX µWÉߺîÄí? ¥VAÞ (6.14) 25.ÍâÎßÏßW ¼ÜdÉ{Ï¢ ©IÞÏçMÞZ çÈÞÙÏáæ¿ ¦ÏáTí ®dÄ? 600 (7.6) 26.¼ÜdÉ{ÏJßW øfæÉGÕV ®dÄ? 8 (7.13) 27. çÈÞÙÏáæ¿ æÉGµ¢ ©ùºîÄí ®Õßæ¿? µVÆâ (¥ùÞùÞJí) ÉVÕîÄ¢ (8.4) 28.çÈÞÙ ¦ÆcÎÞÏß ÉáùJϺî Éfß ¯ÄÞ? µÞA (8.7) 29.ÎÈá×cX ÎÞØÞÙÞø¢ ÍfߺîáÄá¿BßÏÄí ¦øáæ¿ µÞÜ¢ ÎáÄW? çÈÞÙ (9.4) 30.ÎÈá×cÈáZæM¿áK ¼àÕ¼ÞÜBZAí èÆÕ¢ ÈWµßÏ ©¿O¿ßÏáæ¿ ¥¿ÏÞ{¢ ®Lí? ÎÝÕßÜïí (9.12) 31.¦ÆcÎÞÏß ÎáJºí»ÈÞW ÖÉßAæMG Õcµñß? µÈÞX (9.25) 32.ÍâÎßÏßæÜ ¦Æc ÕàøX/èÆÕÎáÉÞæµ ÉøÞdµÎßÏÞÏßøáK çÕGAÞøX? ÈßçdÎÞÆí (10.8) 33.ÈßçdÎÞÆßæa ÉßÄÞÕí? µâÖí (10.8)
 • 8. QUIZ BOOK DRAFT Page 8 34.ÍâÎß ÕßͼßAæMGÄí ¦øáæ¿ µÞÜJÞ? çËçÜ·í (10.25) 35.¦µÞÖ¢ ÎáGJA ²øá ç·ÞÉáø¢ ÉÃßÏÞX ¼È¢ ²Jáµâ¿ßÏ ØíÅÜ¢? æØȳV (11.2) 36.èÆÕ¢ ÍÞ× Õßͼߺîí ¼ÈY·æ{ ÍâÎßÏßæÜÜïÞ¢ ºßÄùߺîÄí ®Õßæ¿ æÕºîí? ÌÞçÌW (11.9) 36.ÙÞùÞX Îøߺî ØíÅÜ¢ ªV (11.28) 37.¥dÌÞÙÞÎßæa ÉßÄÞÕí? çÄøÙí (11.31) 38.¥dÌÞÙÞ¢ ¦ÆcÎÞÏß ÌÜßÉàÀ¢ ÉÃßÄÄí ®Õßæ¿? çÌçÅW (12.8) 39.èÆÕJßæa ÉùáÆàØ ®Kí çÜÞJí ÕßçÖ×ßMߺî ØíÅÜ¢? çØÞçÆÞ¢ ¦Îâù (13.10) 40.ÍâÎßÏßæÜ ¦Æc ÏáiJßW ÉæC¿áJ øÞ¼ÞAzÞV ®dÄ? 9 (14.1) 41.Õß.d·sJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK ¦Æc Ïái¢ È¿K ÄÞÝíÕø ¯Äí? ©Mí ÄÞÝíÕø (14.3) 42.¥dÌÞÙÞ¢ ®dÄ çÏÞiÞA{áÎÞÏÞX ÏáiJßÈá ÉáùæMGÄí? 318 (14.14) 43.øÞ¼ÞAzÞøáæ¿ ÄÞÝíÕø ®KùßÏæM¿áK ØíÅÜ¢? çÖçÕ (14.17) 44.¥ÄcáKÄÈÞÏ èÆÕJßæa ÉáçøÞÙßÄX? ÎWAàØçÆAí (14.18) 45.¥dÌÞÙÞ¢ صÜJßÜᢠÆÖÞ¢Ö¢ çµÞ¿áJÄÞVAí? ÎWAßØçÆA (14.20) 46.¦ÆcÎÞÏß ÆVÖÈ¢ ÜÍߺîÄÞVAí? ¥dÌÞ¢ (15.1) 47.ØÞùÞÏßAáIÞÏßøáK æÎçdØX µÞøß ÆÞØß? ÙÞ·V (16.1) 48.¼ÈÈJßÈá ÎáOí çÉV Õß{ßAæMG ¦Æc Õcµñß? §ÖíÎÞçÏW (16.11) 49.§ÖíÎÞçÏW ¼ÈߺîçMÞZ ¥dÌÞÎßÈá ®dÄ ÕÏTÞÏßøáKá? 86 (16.16) 50.èÆÕ¢ ¥dÌÞÙÞÎßÈá ÈWµßÏ ©¿O¿ß? ÉøßÖíçºÆÈ (17.10)
 • 9. QUIZ BOOK DRAFT Page 9 51.²çøÆßÕØ¢ ÉøßÖíçºÆÈ ®x ¥MÈᢠεÈᢠ¦V? ¥dÌÞÙÞÎᢠ§ÖíÎÞçÏÜᢠ(17.26) 52.¦ÆcÎÞÏß èÆÕÆâÄzÞAí ÕßøáæKÞøáAßÏ Õcµñß? ¥dÌÞÙÞ¢ (18.8) 53.èÆÕÎáOßW µÕßHáÕàÃá ºßøߺîÕX? ¥dÌÞÙÞ¢ (17.16) 54.çØÞçÆÞ¢ ÕßGí çÜÞJí ³¿ßçMÞÏÄí ®Õßç¿A? çØÞÕÞV (æºùßÏÄí)å (19.22) 55.¼àÕX çÉÞÏßGᢠآØíµøßAæM¿ÞJ Õcµñß? çÜÞJßæa ÍÞøc (19.26) 56.¦ÆcÎÞÏß ØbÉíÈ¢åµI Õcµñß? ¥ÌßçÎçÜAí (20.3) 57.'ÈßVçgÞ×ßµ{ÞÏ ¼ÞÄßµæ{ Èà æµÞÜïáçÎÞ"? §BæÈ çºÞÆߺîÄÞV? ¥ÌßçÎçÜAí (20.4) 58.®æa ØçÙÞÆøß;®æa ¥Mæa ÉádÄß; ®æa ¥NÏáæ¿ ÉádÄßÏÜï;¥ÕZ ®æa ÍÞøc .. ¥dÌÞÙÞ¢ ¦æø AáùߺîÞX §dɵÞø¢ ÉùEÄí? ØÞù (20.12) 59.§ØÙÞAí ¼ÈߺîçMÞZ ¥dÌÞÙÞÎßÈá ÕÏæTdÄ? 100 (21.5) 60.ÙÞ·V ¥ÜEáÈ¿K ÎøáÍâÎß? ÌßVçÖÌ (21.14) 61.§ÖíÎÞçÏW ÉÞVJí ÕßÆc ¥ÍcØߺî ØíÅÜ¢? ÉÞøÞX (21.21) 61.¥dÌÞÙÞÎᢠ¥ÌßçÎçÜAᢠÄNßW ©¿O¿ß æºÏñ ØíÅÜ¢? ÌßVçÖÌ (21.31) 62.¥dÌÞÙÞÎßçÈÞ¿í Äæa εæÈ ÏÞ·¢ µÝßAÞX èÆÕ¢ ¥øá{ß æºÏñ ØíÅÜ¢ ¯ÄÞ? ¦ÎáùÏAÞøáæ¿ çÆÖ¢ (22.2) 63.RµVJÕíåµøáÄᢠQ ®Kí ÉùEí ¥dÌÞÙÞ¢ ¦ÎáùÏAÞøáæ¿ çÆÖJßÈá ÈWµßÏ çÉV? æÎÞùßçÏÞæÈÙíæÎ (22.14) 64.¥dÌÞÎßæa ØbçÆÖ¢? ªV 65.ÏÞ·JßÈáçÖ×¢ ¥dÌÞÙÞ¢ ÉÞVJ ØíÅÜ¢? ÌßVçÖÌ (22.19) 66.ØÞù Îøߺî ØíÅÜ¢? µáøcJí ·çÌÞæù (æÙçdÌÞX)å(23.2)
 • 10. QUIZ BOOK DRAFT Page 10 67.ÌÞçÌÜßæa ¦ÆcµÞÜ ÈÞ΢? æØȳV 68.400 çÖAW æµÞ¿áJí ¥dÌÞÙÞ¢ ÕÞBßÏ ·áÙÏáæ¿ ©¿ÎØíÅX? å®çdËÞX (23.12) 69.ùËíAÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? æÌÅáçÕW (24.15) 70.§ØÙÞAßæa ÍÞøc? ùËíA (24.67) 71.¥dÌÞÙÞÎßæa øIÞÎæJ ÍÞøc? æµX ÄâçùÞ (25.1) 72.¥dÌÞÙÞÎßæÈ ¥¿AßÏ ØíÅÜ¢ ®Õßæ¿? ¦ÏßçËñÞ (εíçËÜ ·áÙ) (25.9) 73.µÌùß¿ÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ßçAIÄßÈá ¥dÌÞÙÞ¢ ÙßÄcçøÞ¿í ÕÞBßÏ ÕÏW ¯Äí? ¦ÏßçÉñÞ (εíçËÜ ·áÙ) (25.10) 74.çøÞ·ßÏÞÏß Îøߺîí Äæa ¼ÈçJÞ¿í çºVAæMGá ®Kí çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí ¦æøAáùߺîÞ? §ÖíÎÞçÏW (25.17) 75.ÍÞøcAí çÕIß dÉVÅߺîÕX? §ØÙÞAí (25.21) 76.·VÍJßæÜ ÎAç{Aáùߺîí çÕÕÜÞÄßæMGí èÆÕçJÞ¿í çºÞÆßAÞX ÄáÈßEÕZ ¦V? ùËíA (26.22) 77.ØÎVÅÈÞÏ çÕGAÞøÈᢠÕÈØFÞøßÏᢠ¦ÏßøáKÕX? ¯ÖÞÕí (¨Øí)å(25.27) 78.ÉÞÏT¢ µá¿ßºîÄßÈÞW çÉV ÎÞùßÏÕX ¦V? ¯ÖÞÕí (¯çÆÞ¢) (25.30) 79.ç¼c×íÀÞÕµÞÖ¢ (ÉÞÏTJßÈáçÕIß) ¥ÜfcÎÞAß µ{EÕX? ¯ÖÞÕí (25.34) 80.fÞεÞÜJí ¥dÌÞÙÞ¢ §ØÙÞAí ÉÞVJ ØíÅÜ¢? ç·ÞÆV (26.6) 81.¯ÖÞÕßæa ÍÞøcÎÞV? ÏÙâÆßJí.ÌÞØÞÎJí (26.34) 82.¥MæÈ Éxߺîí ¥Èád·Ù¢ ÕÞBßÏÕX? ÏÞçAÞÌí (27.27) 83.¯ÖÞÕßæÈ çɿߺîí ÏÞçAÞÌí çÉÞÏÄí ®Õßç¿Aí? ÜÞÌÞæa ÍÕÈJßW(ÙÞøÞX) (27.43) 84.µÜïí ÄÜÏßà ¦Ïß Õºîí ©ùBßÏÕX? ÏÞçAÞÌí (28.11)
 • 11. QUIZ BOOK DRAFT Page 11 85.ØbVPçJÞ{æÎJáK ç·ÞÕÃßÏßÜâæ¿ ÆâÄzÞV µÏùß §ùBáKÄÞÏß ÆVÖÈ¢ µIÄí ¦V? ÏÞçAÞÌí (28.12) 86.èÆÕJßæa ÍÕÈ¢,ØbVPJßæa ÕÞÄßW ®KßBæÈ ÕßçÖ×ßMߺîí ÏÞçAÞÌí µÜïáµæ{ ®H .. ²Ýߺîí ¥Íßç×µ¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? æÌçÅW (28.18) 87.æÌçÅÜßæa ¦ÆcµÞÜ ÈÞ΢? ÜâØí (28.19) 88.¦ÆcÎÞÏß çÈVºî çÈVKÕX? ÏÞçAÞÌí (28.20) 89.ÏÞçAÞÌßæa ÍÞøcÎÞV? çÜÏ,ùÞçÙW (29.30) 90.ÏÞçAÞÌßæa ¦Æc¼ÞÄX? ùâçÌX (29.32) 91.ÆßÕJßæa ØíÅÞÈçJÞ ¾ÞX ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? ÏÞçAÞÌí (30.2) 92.ç·ÞÄOí æµÞÏíJí µÞÜJí ÕÏÜßW ÈßKí ÆâÆÞÏß ÉÝ¢ µæIJßÏÕX? ùáçÌW (30.14) 93.ÆâÆÞÏß ÉÝ¢ æµÞ¿áJí ÍVJÞÕßæÈ ÕÞBßÏÕZ? çÜÏ (30.15) 94.§ØÙÞAßÈá ÉßùK ¯µ εZ? ÆàÈ (30.21) 95.ÉßÄÞÕßæa Õßd·ÙBæ{ çÎÞ×í¿ßºîÕZ? ùÞçÙW (31.19) 96.ÏÞçAÞÌᢠÜÞÌÞÈᢠ©¿O¿ß æºÏñ ØíÅÜ¢? ·Ü ¦Æí (31.48) 97.èÆÕJßæa ÎÜÞ¶ÎÞV ®ÄßçøÄÞæø? ÏÞçAÞÌí (32.1) 98.ÏÞçAÞÌí èÆÕÆâÄÈáÎÞÏß ÎWÉß¿áJ¢ È¿JßÏ ØíÅÜ¢? æÉÈâçÏW (32.30) 99.µøáçÕܵJßæa µàÝßW ¥¿AæMGÕZ? ÆçÌÞù (35.8) 100.ùÞçÙW Äæa ¥ÕØÞÈ ÎµÈá ÈWµßÏ çÉV ®Lí? ÌV µàÌí (35.18) 101.ùÞçÙW Îøߺî ØíÅÜ¢? çÌÄïçÙ¢(®dËÞJí) (35.19)
 • 12. QUIZ BOOK DRAFT Page 12 102.ÍÞøcÏáæ¿ ³VNÏíAáçÕIß Øñ¢Í¢ ÈßVNߺîÕX? ÏÞçAÞÌí (35.20) 103.ÉßÄÞÕßæa æÕMÞGßÏáÎÞÏß ÖÏߺîÕX? ùâçÌW (35.22) 104.¯ÖÞÕí ÄÞÎØÎÞAßÏ ÉVÕîÄ¢? çØÏàV (36.8) 105.ÎøáÍâÎßÏßW µÝáĵæ{ çÎÏßAáçOÞZ ÈàøáùÕ µæIJßÏÕX ¦V? ¥È (36.24) 106.ÏìçØËßæÈ æµÞÜïøáæÄKí ©ÉçÆÖߺî ØçÙÞÆøX? ùâçÌW (37.22) 107.ÏìçØËßæÈ ¥ùÌßµZAí ÕßWAÞæÎKí Ìáiß ©ÉçÆÖߺîÕX? ÏÙâÆ (37.26) 108.ÏìçØËßæÈ ®dÄ æÕUßAÞÖßÈÞåÕßxÄí? 20 (37.28) 109.èµÏßW ºáÎK ºø¿áÎÞÏß ÉáùJáÕKÄÞV? çØÞùÙí ( 38.30) 110.ÏìçØËí ÈßÎßJ¢ èÆÕ¢ ¥Èád·ÙߺîÄí ¦æø? æÉÞJßçËùßæÈ (39.5) 111.ËùçÕÞæa ØbÉíÈ¢ ÕcÞ¶cÞÈߺîí ÈWµßÏÄí ¦V? ÏìçØËí (41.16) 112.ËVçÕÞX ÏìçØËßÈá ÈWµßÏ çÉV ®Lí? ÉÞÈÄí ÉÈÞÙí (41.43) 113.ÉÞÈÄí ÉÈÞÙí ®K ÕÞAßÈVj¢? øÙØcBZ æÕ{ßæM¿áJáKÕX (41.45) 114.ÏìçØËí ÎdLß ¦ÏçMÞæ{dÄ ÕÏTÞÏßøáKá? 30 115.ÏìçØËßæa ÍÞøc ? ¥ØcÄí (41.50) 116.ÏìçØËßæa ÉádÄzÞV? ÎÈæÛ, ®dËÏࢠ(41.51,52) 117.ØçÙÞÆøzÞøáæ¿ µâGJßW çÏÞæØËí ¦Æc¢ ÌtߺîÄÞæø? æÖÎáÕâX (42.24) 118.çÏÞæØËßæa ÉÞÈÉÞdÄ¢ ¦øáæ¿ ºÞAßW ÈßK µæI¿áJÄí? æÌX ÏÞÎàX (44.12) 119.ÏÞçAÞÌᢠÍÕÈÕᢠÎßçdØÎßW ÉÞVJæÄÕßæ¿? ç·ÞÖÞX (46.34)
 • 13. QUIZ BOOK DRAFT Page 13 120.§¿¢ èµæµÞIí ¥Èád·ÙßAæMGÕX? ÎÈæÛ (48.13) 121.ÏÞçAÞÌí Äæa ÎAæ{ ¥Èád·Ùߺîí ÉùE ÕºÈBZ æÕU¢ çÉÞæÜ ¥ØíÅßøX_ùâçÌW çµÞÉJßæa ©ÉµøÃBZ_æÖÎáÕâX,çÜÕß ²øá ØߢٵáGß_ÏÙâÆ µ¿W ÄàøJí ÉÞVAá¢_æØÌâÜÞX ÕÝßµZAß¿ÏßW ÉÄáBߵ߿AáK ÌÜÕÞX/ÉÞOí_ÆÞX µÕVºîAÞÏß çÉÞçµIÕX_·ÞÆí øÞ¼AzÞVAí çÉÞ×â ÈWµá¢_¦çÖV çÕ·ÄÏáU ØçwÖ ÕÞÙµX_ÈËñÞÜß ËÜdÉÆÎÞÏ Õcf¢_ÏìçØËí µ¿ßºîá µàùáK æºKÏí_æÌX ÏÞÎàX
 • 14. QUIZ BOOK DRAFT Page 14 ÉáùMÞ¿í 122.ÏßdØÞçÏW ÎA{áæ¿ µáGßµæ{ ¼àÕçÈÞæ¿ øfßºî ®dÌÞÏ ØâÄßµVNßÃßµZ? ÉâÕ ,ÖádÉ (1.15) 123.ØbL¢ εÈá µâÜßAí ÎáÜæµÞ¿áJ ÎÞÄÞÕí? å çÏÞç¶ÞæÌîÞV (6.20) 124.çÎÞÖAí çÉøßGÄÞV? Ëù ³æa ÉádÄß (2.10) 125.çÎÞÖÏáæ¿ ÍÞøc? çØçËÞù (2.21) 126.çÎÞÖÏáæ¿ ÉádÄzÞV? æ·VçÖÞX,®ÜßÏÞØV (2.22) 127.çÎÞÖÏáæ¿ ¥NÞÏßÏMX? ÏßçdÄÞ (3.1) 128.èÆÕJßæa ÉVÕîÄ¢ ®Kí ¥ùßÏæM¿áK ØíÅÜ¢? çÙÞçùÌí (3.1) 129.ÕÝßÏOÜJßÜÞÏßøßAáçOÞZ µVJÞÕí æµÞÜïÞX ÄáÈßE Õcµñß? çÎÞÖ (4.24) 130.ÎâVºîÏáU µÜïáæµÞIí εæa ¥d·ºVN¢ ç»ÆߺîÕZ? ØßçËÞù (4.25) 131.RÈà ®æa øµñ ÎÃÕÞ{XQ ®Kí ®Kí ÉùEÄV? ØßçËÞù (4.25) 132.çÎÞÖÏáæ¿ ÎÞÄÞÕí? å çÏÞç¶ÞæÌîÞV (6.20) 133.¥ÙçùÞÈᢠçÎÞÖÏᢠÄNßÜáU dÉÞÏ çÍÆ¢? 3 (7.7) 134.§ØÙÞAᢠ§ÖíÎÞçÏÜᢠÄNßÜáU dÉÞÏçÍÆ¢? åå16 135.ÎßçdØ¢ çÆÖJáIÞÏ ¦Æc ÌÞÇ? æÕU¢ øµñÎÞÏß (7.17) 136.ÌÞÇÏßW ÈßKí ²ÝßÕáIÞÏ ÎßçdØ¢ dÉçÆÖ¢? ç·ÞæÖX (9.26) 137.èÆÕ¢ §dØÞçÏW ÎAZAí ºGÎÞÏß ÈWµßÏ æÉøâKÞZ? æÉØÙ (12.14) 138.ÎßçdØÎßW ÈßKí ÉáùæMG ÏßdØÞçÏW ÎA{áæ¿ ®H¢ ®dÄ? 600000 Éáøá×zÞV (12.37)
 • 15. QUIZ BOOK DRAFT Page 15 139.¥ÙæùÞçaÏᢠçÎÞÖÏáç¿ÏᢠØçÙÞÆøßÏÞÏ dÉÕÞºµß? ÎùßÏÞ¢ (15.21) 140.æÕU¢ µÏíÉÞÏßøáK ØíÅÜ¢? ÎÞù (15.23) 141.12 ÈàøáùÕµ{ᢠ7 ¨LMȵ{ᢠ©IÞÏßøáK ØíÅÜ¢? ®Üࢠ(15.27) 142.§dØÞçÏW ÎAZAí ¦ÆcÎÞÏß ÎK ÜÍߺî ØíÅÜ¢? ØàX ÎøáÍâÎß ( 16.2) 143.'ÎK" ®K ÕÞAßÈVÅ¢? §æÄLí? (16.15) 144.çÎÞÖ ÉÞùæÏ ¥¿ßºîçMÞZ æÕU¢ ÉáùæMG ØíÅÜ¢? çÙÞçùÌí (17.6) 145.¥ÎÞçÜAøáÎÞÏß Ïái¢ ¼ÏßçAIÄßÈá çÎÞÖÏáæ¿ èµµZ ©ÏVJßM߿ߺîÕV ¦æøÜï¢? ¥ÙçùÞX.ÙâV (17.12) 145.çÏÞÖáÕÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ÈâX (17.14) 146.¥ÎÞçÜAáÎÞÏáU ÏáiÕß¼ÏJßæa ØíÎøà ®ÝáÄß ¦øáæ¿ ÎáKßW ÕÏíAÞÈÞåµVJÞÕí .. çÎÞÖçÏÞ¿í ¥øá{ß æºÏñÄí? çÏÞÖáÕ (17.14) 147.R¨ µÞøc¢ ÈßÈAí µÀßÈÎÞ ÄÈߺîí ¥Äí æºÏíÕÞX ÈßÈAí µÝßÏáµÏßÜïQ§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? ÏßçdÄÞ (16.18) 148.çÎÞÖÏíAí èÆÕßµ µWÉȵZ ÜÍߺîÄí §æ¿ Õºîí? ØàÈÞÏí ÎÜ (24.12) 149.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿Þø¢ ©IÞAÞX ©ÉçÏ޷ߺî Îø¢? ¶Æßø Îø¢ (25.10) 150.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿Þø¢ ÈßVNßAÞX èÆÕ¢ ÄßøæE¿áJ ÆßÕc ¼í¾ÞÈJÞW ÈßùÏæMGÕV? ÌØçÜW ³ÙÜßÏÞÌí (41.5) 151.R¾ÞX çµZAáKÄí Õß¼ÏÞøÕÎÜï, ÉøÞ¼ßÄøáæ¿ ÈßÜÕß{ßÏáÎÜï ,ÉÞ¿áKÕøáæ¿ ÖÌíÆÎÞXQ çÎÞÖ (32.18) 153.µVJÞÕßæa çØÕÈJßÈÞÏß ÄBæ{ ÄæK çÕVÄßøߺîÄÞV? çÜÕß ç·ÞdÄ¢ (32.29) 154.ÏßdØÞçÏW ÎAZAí µÞ{AáGßæÏ ÈßVNߺîí ÈWµßÏÄÞV? ¥ÙçùÞX (32.35) 155.§dØÞçÏW ÎAZ ÄB{áæ¿ ¦Íøâ ©çÉfߺîÄí ®Õßæ¿ ÎáÄW? çÙÞçùÌí (33.6)
 • 16. QUIZ BOOK DRAFT Page 16 156.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿ÞøJßæÈ ÕßGá ÉßøßÏÞÄßøáK ÏáÕÞÕí? çÏÞÖáÕ (33.11) 157.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿ÞøJßæa Îxá çÉøáµZ? ÄßøáKßÕÞØ¢.ÈßÏÎ æÉGµ¢,ØÞfc æÉGµ¢
 • 17. QUIZ BOOK DRAFT Page 17 çÜÕc 158.¥ÙçùÞæa ÉádÄzÞV? ÈÆÞÌí,¦ÌàÙâ,®æÜÏÞØV,¨ÅÞÎV (çÜÕc 10.1) 159.èÆÕ ØKßÇßÏßW ¥ÈcÞoß æµÞIáÕKÄßÈÞW ÆÙßAæMGÕV? å ÈÆÞÌí,¦ÌàÙâ (çÜÕc 10.2) 160.¥ÙçùÞæa §{ÏMX? ©TßçÏW (10.4) 161.ÖøàøJßæa ¼àÕX ®LßÜÞ? øµñJßW (17.11) 162.Õß¿áÄÜßæa ÕV×¢? çÏÞçÌW
 • 18. QUIZ BOOK DRAFT Page 18 Ø¢¶c 163.§dØÞçÏW ÎAæ{ ®HßÏçMÞZ ²ÝßÕÞAßÏ ç·ÞdÄ¢? çÜÕß (Ø¢¶c 1.47) 164.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿ÞøJßW ç¼ÞÜß æºÏîÞÈáU µáùE dÉÏÉøßÇß? 25 (8.23) 165.§dØÞæÏW ¼ÈJßæa øIÞÎæJ æÉØÙ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? ØàÈÞÏí ÎøáÍâÎßÏßW (9.1) 166.èÆÕxíJßæÈ Äà §dØÞçÏW ÎAæ{ ÆÙßMߺî ØíÅÜ¢? ϵíçÆÞÈ (11.3) 167.RÆÏí ÕߺÞøߺîí ®æK æµÞKí µ{ÏÃæÎ Q®Kí èÆÕçJÞ¿í ¥çÉfߺîÄÞV? çÎÞÖ (11.15) 168. çÎÞÖí ÄßøæE¿áJÕøßW èÆÕÞvÞÕí ¦ÕØߺî 2 çÉV? ®WÆÞÆí , çÎÞÆÞÆí (11.26 ) 169.΢آ ÕÞÏßÜßøßAáçOÞZ ÄæK ÏßdØÞçÏW ÎAZ Îøߺîí Õàà ØíÅÜ¢? µÌíçù Æí ù·íçØÞ (12.34) 170. çÎÞÖ ÕßÕÞÙ¢ µÝߺîáæµÞIáÕKí Õß¼ÞÄßÏ dØñà ¯Äí çÆÖAÞøß? ®çÄcÞÉc (12.1) 171.çÎÞÖÏíæAÄßøÞÏß ÉßùáÉßùáJí µá×íÀçøÞ·ßÃßÏÞÏÕZ? ÎùßÏÞ¢ (12.10) 172.çÎÞÖ ²xáµÞæø ¥ÏºîÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? ÉÞùÞX ÎøáÍâÎß (13.3 ) 173.çÏÞÖáÕÏíAí ¦ çÉV ÈWµßÏÄÞV? çÎÞÖ (13.17) 174.çÏÞÖáÕÏáæ¿ ÉÝÏ çÉV? çÙÞÖÏ (13.17) 175.§dØÞçÏW ÎAZ ²xáçÈÞAX çÉÞÏçMÞZ ÎáLßøßAáÜ æµÞIá ÕKÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? Øí·âçÜÞW ÄÞÝíÕø (13.23 ) 176.µÈÞX çÆÖ¢ É߿ߺî¿AX çÎÞÖÏáæ¿ ÎáOÞæµ ¼ÈæJ çdÉÞÄíØÞÙßMßºî ¯µ Õcµñß? µÞçÜÌí ( 13.30 ) 177.µÞçÜÌßæa ÉßÄÞÕí? ÏËâK (14.6) 178.¦øáæ¿ Õ¿ß Ä{ßVJÞX ÌÆÞ¢ ËÜ¢ µÞÏíºîÄí? ¥ÙçùÞX (17.8) 179.ÆÖÞ¢ÖJßW ÈßKí ÆÖÞ¢Ö¢ çµÞ¿áçAIÕV? çÜÕcV (18.26)
 • 19. QUIZ BOOK DRAFT Page 19 180.ÎùßÏÞ¢ Îøߺî ØíÅÜ¢? ùçA¢ (20.1) 181.èÆÕµWÉÈÏíAí ÕßçøÞÇÎÞÏß çÎÞÖÏᢠ¥ÙçùÞÈᢠÉÞùæÏ ¥¿ßºîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ùçA¢ (20.10) 182. ¦ÆcÎÞÏß §dØÞçÏW ÎAZ µ¿Kí çÉÞµÞX ÕßØNÄߺî çÆÖ¢? ¯çÆÞ¢ (20.21 ) 183.¥ÙçùÞX ÎøߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? çÙÞV (20.28 ) 184.ÌßÜÏÞÎßæa ÉßÄÞÕí? ÌçÏÞV (22.5) 185.ÏßdØÞçÏW ÎAæ{ ÖÉßAÃæÎKí ÉùEí ÌßÜÏÞÎßæa ¥¿áAW ÆáÄzÞæø ¥ÏºîÕX? ÌÞøÞAí (22.5) 186.µÝáÄ Ø¢ØÞøߺîÄí ¦çøÞ¿í? ÌßÜÏÞ¢ (22.29) 187.®ÜÏÞØùßæa εX? ËßÈÙÞØí (25.7) 188.ÏßdØÞçÏW ÎA{áæ¿ §¿ÞÏßW ÌÞÇ Äá¿VKçMÞZ ÏßdØÞçÏÜcæÈ æµÞKí ÌÞÇ ÈßVJÜÞAßÏ Õcµñß? ËßÈÙÞØí (25.8 ) 189.¦øáæ¿ ØLÄßÏíAÞ èÆÕ¢ ÃßÄc ÉìçøÞÙßÄc¢ ÈWµßÏÄí? åå ËßÈÙÞØí ( 25.13 ) 190.ÍâÎß ÕÞÏí ÄáùKí ÕßÝáBß µ{EÄí ¦æø? çµÞøÙí,¥ÌàøÞ¢,ÆÞX (26.10) 191.ÎßçdØÎßW ÈßKí ÉáùæMGÕøßW µÈÞX çÆÖJí dÉçÕÖߺî 2 ÕcµñßµZ? çÏÞÖáÕ,µÞçÜÌí (26.65 ) 192.ÎÜïzÞøáæ¿ çÆÖ¢? ÌÞÖÞX (¦ÕVJÈ¢ 3.13 ) 193.çÎÞÖÏíAí çÖ×¢ §dØÞçÏW ¼ÈæJ ÈÏߺîÄÞV? çÏÞÖáÕ ( 31.7 ) 194.ÉÞæGÝáÄß §dØÞçÏW ÎAæ{ ÉÀßMߺîÄÞV? çÎÞÖ (31.22 ) 195.çÎÞÖ µÈÞX çÆÖ¢ µIÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? æÈçÌÞ ÉVÕîÄ¢ (31.48 ) 196.çÎÞÖæÏ ¥¿AßÏæÄÕßæ¿ ? æÌJí _ æÉçÏÞV (34.6)
 • 20. QUIZ BOOK DRAFT Page 20 197.Îøâ Õæø µHáµZ ÎY·ÞæÄÏᢠçÆÙ¢ fÏßAÞçÄÏᢠ§øáKÕX? çÎÞÖ (34.7) 198.èÆÕ¢ ¥¿AßÏÄÞÏß ÉùÏáK Õcµñß? çÎÞÖ 199.ÉF d·sBZ ®Õ? ¦ÆcÉáØñµ¢,ÉáùMÞ¿í,çÜÕc ,Ø¢¶c,¦ÕVJÈ¢ 200.ÉFd·sB{áæ¿ øºÏßÄÞÕí? çÎÞÖ
 • 21. QUIZ BOOK DRAFT Page 21 §çÏîÞÌí 201.èÆÕ͵ñÈᢠçÆÞ×¢ ÕßGµKÕÈáÎÞÏß ¼àÕߺî Õcµñß? §çÏîÞÌí (§çÏîÞÌí 1.1) 202.ÈàÄßÎÞÈÞÏ §çÏîÞÌßæa ØbçÆÖ¢? ªØí (1.1) 203.§çÏîÞÌßÈá ®dÄ ÎA{ÞÏßøáKá? 10 (1.2) 204.'ØµÜ ÉâÕî Æß·bÞØßµ{ßÜᢠÎÙÞX" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMG Õcµñß? §çÏîÞÌí (1.3) 205.ÎAæ{ dÉÄß ÏÞ·¢ µÝߺî Õcµñß? å §çÏîÞÌí (1.5) 206.¼zÆßÕØæJ ÖÉߺîÕX? §çÏîÞÌí (3.1) 207.³GßX µ×â ®¿áJí ÄKJÞX ºáøIß ºÞøJßW §øáKÕX? §çÏîÞÌí (2.8) 208.§çÏîÞÌßæa ØíçÈÙßÄzÞV? ®ÜàËØí,ÌßWÆÞÆí,çØÞËV (2.11) 209. µáùáÈøßµZAí ØçÙÞÆøÈᢠ²GµÉfßµZAí µâGáµÞøÈᢠ®Kí ØbÏ¢ ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? §çÏîÞÌí ( 30.27 ) 210.µHáÎÞÏß ©¿O¿ß æºÏñÕX? §çÏîÞÌí (31.1) 211.§çÏîÞÌßÈá çÈæø çµÞÉߺîÕX? ¯ÜàÙâ (32.2 ) 212.§çÏîÞÌßæa ØíçÈÙßÄøßW ¯xÕᢠ§{ÏÕX? ¯ÜàÙâ (32.6) 213.µVJÞÕí ºáÝßÜßAÞxßW ©JøÎøá{ßÏÄí ¦çøÞ¿í? §çÏîÞÌí (38.1 ) 214.èÆÕ¢ §æÏÞÌßæÈÞ¿í ©JøÎøá{áçOÞZ ÉøÞÎVÖßAáK ÌÜçÎùßÏ ¼àÕß? ÌÙíÎâJí (ÙßçMÞæÉÞGÎØí) (40.14) 215.ØíçÈÙßÄzÞV §çÏîÞÌßÈá ÈWµßÏ ØNÞÈ¢ ®Lí? ÈÞÃÏÕᢠæÉÞçzÞÄßøÕᢠ(42.12) 216.Õß.d·sJßW ¯xÕᢠÉáøÞÄÈÄb¢ ¥ÕµÞÖæM¿áK ÉáØñµ¢? §çÏîÞÌí
 • 22. QUIZ BOOK DRAFT Page 22 çÏÞÖáÕ 217.çÏÞÖáÕ ²xáµÞæø ¥ÏºîÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? ååå ÖßJࢠ(2.1) 218.²xáµÞæø øÞÙÞÌí ²{ßMߺîÄí ®Õßæ¿? åå ºÃ ÄIáµZAí §¿ÏßW (2.7) 219.²xáµÞæø çµÞGÎÄßW ÕÝßÏÞÏß §ùAßÕßGí øfߺîÕZ? å øÞÙÞÌí (2.15) 220.çÏÞViÞÈßW ÈßæK¿áJ 12 µÜïáµZ çÏÞÖáÕ ÈÞGßÏÄí ®Õßæ¿? åå ·ßW·ÞW (4.20 ) 221.ÄàµÜïáæµÞIí µJßÏáIÞAß §dØÞçÏW ÎAæ{ øIÞÎÄá ÉøßÖíçºÆÈ æºÏîÞX èÆÕ¢ ÉùEÄí ¦çøÞ¿í? å çÏÞÖáÕ (5.2 ) 222.§dØÞçÏW ÎAZAí ¥ÕØÞÈÎÞÏß ÎK ÜÍߺîÄí ®Õßæ¿? ååå·ßW·ÞW (5.12 ) 223.²xáµÞV øfߺî çµÞGÎáµ{ßW ÉÞVJßøáK dØñà? åå øÞÙÞÌí (6.22) 224.ÙÞÏß ÉGÃAÞW æµÞÜæºÏñ §dØÞçÏÜcøáæ¿ ®H¢? å 36 (7.5 ) 224.ÖÞÉÕØñá ®¿áJí ÉÞ{ÏJßW ²{ßMߺîÕX? åå ¦¶ÞX (7.1) 225. ¦¶Þæa ç·ÞdÄ¢? åå ÏÙâÆ (7.16 ) 226.¦¶ÞæÈ µæÜïùßEá æµÞK ÄÞÝíÕø? åå¦ç¶ÞV ÄÞÝíÕø (7.26 ) 227.Ïái¢ ¼ÏßAáKÄí Õæø µáL¢ ©ÏVJß É߿ߺîÕX? å çÏÞÖáÕ (9.26 ) 228.çÏÞØáÕ ÏÞ· ÉàÀ¢ ÉÃßÄí ÈcÞdÉÎÞâ ÕÞÏߺîí çµZMߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ¯ÌÞW ÉVÕîÄ¢ (8.30 ) 229.èÆÕÞÜÏJßÈáçÕwß æÕU¢ çµÞøáÕÞÈᢠÕßùµí çµÞøáÕÞÈáÎÞÏß çÕVÄßøßAæMGÕV? ååååÙßÕcV (9.23) 230.Øâøc ºdwzÞæø ÈßÖíºÜÈÞAßÏ Õcµñß? åååçÏÞÖáÕ (10.12) 231.µÞçÜÌßÈá ¥ÕµÞÖÎÞÏß ÜÍߺî dÉçÆÖ¢? å æÙçdÌÞX çµÞG (14.13 )
 • 23. QUIZ BOOK DRAFT Page 23 232.æÙçdÌÞæa ÉÝÏ çÉV? ååµáøcJí _ ¥VÌî (14.15) 233.¯ÖÞÕßÈá ¥ÕµÞÖÎÞÏß ÜÍߺî dÉçÆÖ¢? åååæØÏàV (24.4) 234.çÏÞÖáÕæÏ ¥¿A¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? ååÄߢÈÞJí çØøÙßW ·ÞÏÖí (®dËࢠÉVÕîÄ¢)å(24.30 ) 235.çÏÞæØËßæa ¥Øíjßµæ{ ¥¿A¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ ? å æÖ綢 (24.32 ) 236.µÞçÜÌßæa εZ? å ¥µíØÞ (15.16 ) 237.¥µíØæÏ ÌÞøcÏÞÏß ÜÍߺîÕX? å ²yßçÏW (15.17 ) 238.ÉáçøÞÙßÄzÞV µÞÙ{¢ ªÄßÏçMÞZ §¿ßEí Õàà çµÞG ? ååÏøàçÙÞ (6.20 )
 • 24. QUIZ BOOK DRAFT Page 24 ÈcÞÏÞÇßÉzÞV 239.RèµµÞÜáµ{áæ¿ æÉøáÕßøW Îáùߺî 70 øÞ¼AzÞV ®æa çÎÖÏßX µàÝßW ÈßKí æÉùáAß ÄßKßøáKáQ§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åå¥çÆÞÈß çÌæصí (ÈcÞÏÞÇßÉzÞV 1.7 ) 240.¥MçÈÞ¿í ¥Èád·Ù¢ çºÞÆߺî εZ? ¥µíØ (1.15 ) 241.ÎÜÞ¶Ïáæ¿ ÕºÈ¢ çµGí ¼È¢ ®ÜïÞ¢ µøEÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååæÌ޶ࢠ(µøÏáKÕøáæ¿ ÄÞÝíÕø ) (2.5) 242.ÏßdØÞçÏÜßæa ²KÞÎæJ ÈcÞÏÞÇßÉzÞV? ²yßçÏW (3.11 ) 243.²yßçÏÜßæa ÉßÄÞÕí? åå æµÈØí (3.11 ) 244.§¿CÏîÈÞÏ ÈcÞÏÞÇßÉX? åå¯ÙâV (3.15 ) 245.¯xÕᢠØíÅâÜߺîÕÈÞÏßøáK øÞ¼ÞÕí? åå®ç·ïÞX (3.17 ) 246.®ç·ïÞæÈ æµÞÜæºÏñ ÈcÞÏÞÇßÉX ? åå¯ÙâV (3.22 ) 247.æÄÞUÞÏßø¢ §øáOí øÅ¢ ©IÞÏßøáKÕX? å ØàæØæø (4.3 ) 248ÆçÌÞøÏáæ¿ ÍVJÞÕí? ååÜMßçÆÞÅí (4.4) 249.ÆçÌÞøÏáæ¿ ÕÞØØíÅÜ¢? ®dËàÎßæÜ ¨L ÉÈçÄÞGJßW (4.5) 250.RÈà ®çKÞ¿í µâæ¿ ÕøáæKCßW ¾ÞX çÉÞµÞ¢ ;Èà ÕøáKßÜï ®CßW ¾ÞX çÉÞµÏßÜï Q ÆçÌÞøçÏÞxí §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åÌÞøÞµí (4.8 ) 251.çÎÞÖÏáæ¿ ¥NÞÏMX? çÙÞÌÞÌí (4.11) 252.ØàæØøÏáæ¿ ÄÜÏßW µáGß ¥¿ßºîí æµÞÜæM¿áJßÏÄÞV? å¦ÈßçÏW (4.21 ) 253.ÏßdØÞçÏÜßæa ÎÞÄÞÕí ? åÆçÌÞø (5.7 )
 • 25. QUIZ BOOK DRAFT Page 25 254.ç·ÞÄOí æÎÄߺîá æµÞIßøáKçMÞZ èÆÕÆâÄX dÉÄcfÈÞÏÄí ¦VAí? ·ßÆçÏÞX (6.11) 255.·ßÆçÏÞæa ÉßÄÞÕí? çÏÞÕÞÖí (6.11) 256.·ßÆçÏÞæa ç·ÞdÄ¢? åÎÈæÛ (6.11) 257.ÌÞÜßæa ÌÜßÉàÀ¢ §¿ßºîí µ{EÄßÈÞW ·ßÆçÏÞÈá ÜÍߺî çÉV? ååæÈÆáÌîÞW (6.32 ) 258.R¾ÞX ÈßBZAí ¥ÇßÉÈÞµÏßÜï .®æa εÈᢠ¦µÏßÜïQ §BæÈ §dØÞçÏW ÎAç{Þ¿í ÉùEÄÞV? å·ßÆçÏÞX (8.23) 259. 70 ÉádÄzÞV ©mÞÏßøáK ÈcÞÏÞÇßÉX? å ·ßÆçÏÞX 260. ·ßÆçÏÞæÈ ¥¿A¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? åå²dË (8.32) 261.·ßÆçÏÞX ²dËÏß ÉÃßÄ ÏÞ·ÉàÀJßæa çÉV? ååÏçÙÞÕ çÖïÞ¢ (6.24 ) 262.ÈßTÞøzÞæø µâÜßAí ÕÞBß ¥ÕVAí ÈÞϵÈÞÏÕX? ååå ¥ÌßçÎçÜAí (9.7) 263.²øá µÜïßçzW Õºîí ®ÝáÉÄáçÉæø æµÞKÕX? å ¥ÌßçÎçÜAí (9.5) 264.¥ÌßçÎæÜAí µâGæAÞÜ È¿JßÏçMÞW ²{ߺîí øfæÉGÕX? åå çÏÞÅÞ¢ (9.5 ) 265.µøáçÕܵJíX µàÝßW Õºîí øÞ¼ÞÕÞÏÕX? å ¥ÌßçÎçÜAí (9.6 ) 266.ÕcfBZAí øÞ¼ÞÕßæÈ ÕÞÝßºî µÅ ÉùEÕX? åçÏÞÅÞ¢ (9.8 ) 267.çÖ綢 ÉGÃæJ §¿ßºîí ¥ÄßW ©Mí ÕßÄùßÏÕX? åå¥ÌßçÎçÜAí (9.45 ) 268.ÎáMÄí µÝáÄMáùJí µÏùß ³¿ßAáK ÎáMÄí ÉádÄzÞøáIÞÏßøáK Õcµñß? å ÏÞÏàV (10.4 ) 269.ÉøÞdµÎÖÞÜßæÏCßÜᢠçÕÖc ÉádÄÈÞÏßøáKÕX? ÈËñÞÙí (11.1) 270.çÈVºî çÈVK ÈcÞÏÞÇßÉX? ÈËñÞÙí (11.30)
 • 26. QUIZ BOOK DRAFT Page 26 271.ØçLÞ×ÞÇßµcJÞW ®ÄßçøxáÕK εæ{ µIí ÕdØñ¢ µàùßÏ ÈcÞÏÞÇßÉX? ÈËñÞÙí (11.35 ) 272.ÎáMÄí ÉádÄzÞøᢠÎáMÄí ÉádÄßÎÞøᢠ©IÞÏßøáK ÈcÞÏÞÇßÉX ? §ÌíئX (12.14 ) 273.µÝáÄMáùJí µÏùß ³¿ßAáK 40 ÉádÄzÞøᢠ30 ÉìdÄzÞøᢠ©IÞÏßøáKÕX? å ¥ÌíçÆÞX (12.14 ) 274.ÖߢçÖÞæa ÉßÄÞÕí ? å ÎçÈÞÙ (13.2) 275.RèÆÕæJ µIÄá æµÞIí ÈÞ¢ Îøߺîí çÉÞµá¢Q §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? å ÎçÈÞÙ (13.22) 276.ÖߢçÖÞX ÌÞÜØߢÙæJ µàùßµ{EÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å Äß¢È (14.5 ) 277.ÖßçÖÞX ÉÞVJßøáK ·Ùbø¢? å ®JÞ¢(15.8 ) 278.µÝáÄÏáæ¿ ÄÞ¿ßæÏÜïáæµÞIí ÖߢçÖÞX ¦Ïßø¢ çÉæø çµÞKÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å çÜÙßå(15.15) 279.ÆÜàÜ ÉÞVJßøáK ÄÞÝíÕø? åå çØÞæøµí (16.4) 280.ÆÞç·Þæa çfdÄJßW µáøBí µ{ßAæMGÕX? åååÖߢçÖÞX (16.25) 281.¥NÏáæ¿ èµW ÈßKí 100 æÕUßMâ çÎÞ×í¿ßºîÕX? åÎච(17.3) 282.Äø¢ µßGáçK¿Jí ÉÞVMÞX ÕK çÜÕcæÈ ÉáçøÞÙßÄÈᢠÉßÄÞÕáÎÞAßÏÕX? å Îච(17.10 ) 283.ÏßdØÞçÏÜßæÈ ÈcÞÏÉÞÜÈ¢ æºÏñ dÉÕÞºµß/Øñà? å ÆçÌÞø (4.4 ) 284.ÆÞX ÉGÃJßæa ÉÝÏ çÉV? ÜÏàÖí (18.29) 285.ÏßdØÞçÏW æÌÈcÞÎàÈcçøÞ¿í É¿æÏ¿áJçMÞZ ÄßøáKßÕÞØJßW ÖádÖâ× æºÏñßøáKÕX? åËàæÈÙÞØí (20.28)
 • 27. QUIZ BOOK DRAFT Page 27 1 ÖÎáçÕW 286.ÖÎáçÕÜßæa ÉßÄÞÕí? å ®WAÞÈ (1.2) 287.®WAÞÈÏáæ¿ ÍÞøcÎÞV? åå ÙK,æÉÈàK (1.2) 288.'§ÕV §øáÕøᢠ²çø ÆßÕØ¢ ÎøßAá¢" ¦æøÜïÞ¢? åæÙÞËíÈßÏᢠËßÈÙÞØᢠ(2.34) 289.èÆÕ¢ ÖÎáçÕÜßæÈ ®dÄ dÉÞÕÖc¢ Õß{ߺîá? 4(3.1) 290.ÉáçøÞÙßÄÈᢠdÉÕÞºµÈᢠ¦ÏÕX? å¯Üß 291.ÉàÀJßW ÈßKí ÉßùçµÞGí ÕàÃá µÝáæJÞ¿ßEí ÎøߺîÕX? ¯Üß (4.18) 292.ÎÙÄb¢ §dØÞçÏÜßW ÈßKí æÉÞÏíçÉÞÏß ®K ¥VjJßW ËßÈÙÞØßæa ÍÞøc Äæa εÈá ÈWµßÏ çÉV? å娶ÞçÌÞÆí (4.21) 293.èÆÕJßæa æÉGµ¢ æËÜßØñc dÉçÆÖJí ÈßKí æµÞIáÕKí ØâfߺîÄí ¦øáæ¿ ÍÕÈJßW? åå¥ÌßÈÞÆÞÌí (7.1) 294.§dÄçJÞ{¢ ÏçÙÞÕ ØÙÞÏߺîá ®K ¥VjJßW ÖÎáçÕW ÎßØíÉÏßW ÈÞGßÏ µÜïßÈá ÈWµßÏ çÉV? ØÙÞÏJßæa ÉÞù (7.12)_®æÌX ¯ØV 295.ÖìÜßæa ÉßÄÞÕí? ååµàÖí (9.1) 296.ÖìÜßæa ç·ÞdÄ¢? åå ÌÈcÞÎßX(9.1) 297.ÖìÜßæa øÞ¼Äb¢ ÉáÄáAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å ·ßW·ÞW (10.8) 298.RèÆÕ¢ ¥ÕÈá çÕæùÞøá ÙcÆÏ¢ æµÞ¿áJáQ ¦VAí? ååÖìW (10.9) 299.ºàGáÕàÃá øÞ¼ÞÕÞÏÕX? ååÖìW (10.22 ) 300.dÉÞVjߺîí ÎÝ æÉÏîߺîÕX? ååÖÎáçÕWå(12.17) 301.ÖìÜßæa εX? åå çÏÞÈÞÅÞX (13.16 )
 • 28. QUIZ BOOK DRAFT Page 28 302.ÖìÜßæa µÞÜæJ ÏßdØÞæÏW ÉáçøÞÙßÄX? å ¥ÙßÏÞÕí 303.R¥WÉ¢ æµÞçIÞ ¥Çßµ¢ æµÞçIÞ øfßMÞX èÆÕJßÈá dÉÏÞØÎßÜïçÜïÞQ §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åå çÏÞÈÞÅÞX (14.6 ) 304.çÄX ¦ØbÆߺîçMÞZ µHí æÄ{ßEÕX? å çÏÞÈÞÅÞX (14.28 ) 305.ÖìÜßæa æÉpAZ? ååçÎæøÌí(ÎßWÎàZ).Îà¶Z (14.49) 306.ÖìÜßæa ÍÞøc ? åå¥ÙàçÈÞÕ¢ (14.50 ) 307.ÖìÜßæa çØÈÞÉÄß? å¥ÌíçÈV (14.50 ) 308.ÏßÛÏßÏáæ¿åÎâJ εX? ååå¯ÜßÏÞÌí (17.28)å 309.µßKø ÕÞÏÈÏßW ÈßÉáÃÈÞÏßøáKÕX? å ÆÞÕàÆí (16.18 ) 310.ÆÞÕàÆí ç·ÞÜcÞJßæÈ æµÞK ÄÞÝíÕø ? åå¯ÜÞ (17.2) 311.ÎÜïÈÞÏ ç·ÞÜcÞJßæa ©Ïø¢ ? åå6 ÎáÝ¢ 1 ºÞY (17.4 ) 312.ÆÞÕàÆßæa ÉßÄÞÕí ? ååÏßÛÞÏß (17.12 ) 313.®ÜïÞÕÝßµ{ßÜᢠÕßçÕµçJÞæ¿ È¿Ká ®Kí çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí ¦æøAáùߺîÞ ? å ÆÞÕàÆí (18.14 ) 314.RøÞ¼ÞÕßæa ÎøáεÈÞÏßøßAÞX ¾ÞX ¦øÞQ ¦øáæ¿ ÕÞAáµ{ÞÃßÄí ? ååÆÞÕàÆí (18.18 ) 315.ÆÞÕàÆßÈᢠµâæ¿ ©UÕVAᢠµÞÝíºÏM¢ ÈWµßÏ ÉáçøÞÙßÄX? åå ¥ÙßçÎçÜAí (21.1) 316.ÆÞÕàÆßÈᢠµâæ¿ÏáUÕVAᢠµÞÝíºÏM¢ ÈWµßÏ ÕßÕø¢ ÖìÜßæK ÇøßMߺî Õcµñß ? åå çÆÞçÕ·í (21.7 ) 317.ÆÞÕàÆßÈá ç·ÞÜcÞJßæa ÕÞZ ÈWµßÏÄÞV ? åå ¥ÙßçÎçÜAí (21.9 ) 318.ÆÞÕàÆí ÌáißdÍ΢ ȿߺîÄí ¦øáæ¿ ÎáOßW ? å·Jí øÞ¼ÞÕÞÏ ¦·àÖí (21.13 )
 • 29. QUIZ BOOK DRAFT Page 29 319.ÖìÜßæÈ çɿߺîí ÆÞÕàÆᢠµâGøᢠçÉÞÏß ÉÞVJ ·áÙ ¯Äí? å ¥ÆáÜïÞ¢ (22.1) 320.ÖìÜßæa µWÉÈdɵÞø¢ 85 ÉáçøÞÙßÄzÞæø ÕÇߺîÕÈÞV ? ååçÆÞçÕ·í (22.18 ) 321.çÆÞçÕ·ßW ÈßKí øfæÉG ¯µ ÉáçøÞÙßÄX ? åå ¥ÌcÞÅÞV (22.20) 322.ÆÞÕàÆí ²{ߺîßøßAáK ÕßÕø¢ ÖìÜßæÈ ¥ùßÏߺîÕV ? ååØàËcV (23.19 ) 323.ÖÎáçÕW Îøߺîí ¥¿AæMGæÄÕßæ¿? åùÞÎ (25.1) 324.ÈÞÌÞÜßæa ÍÞøc ? å ¥Ìà·ÏßW (25.18 ) 325.ÙcÆÏÞ¸ÞÄ¢ ÎâÜ¢ ÎøߺîÄÞÏß ÉùÏæM¿áK Õcµñß? åå ÈÞÌÞW (25.37 ) 326.ÆÞÕàÆßæa ÍÞøcÎÞçøÏᢠ¦{áµç{ÏᢠÉ߿ߺîí æµÞIí çÉÞÏÕV ? åå ¥ÎÞçܵcV (30.1) 327.ÖìÜᢠÎA{ᢠ(çÏÞÈÞÅÞX , ¥ÌàÈÞÆÞÌí , ÎWAàÖáÕ )®KßÕV æËÜßØñcøÞW ÕÇßAæÉG ØíÅÜ¢ ? åå·ßWçÌÞÕ ÉVÕîÄ¢å(31.2) 328.ØbL¢ ÕÞ{ßçzW ÕàÃá ÎøߺîÕX? ååÖìW(31.5 )
 • 30. QUIZ BOOK DRAFT Page 30 2 ÖÎáçÕW 329.ÖìÜßæÈ ¥¿A¢ æºÏñÄÞV? åå ·ßÜÏÞÇßæÜ ÏÞçÌÖí ÈßÕÞØßµZ (2 ÖÎáçÕW 2.5) 330.µÞGáµÜçÏçMÞæÜ Öàd¸·ÞÎßÏÞÏßøáKÕX? å ¥ØÞçÙW (2.18) 331.R§Kí §dØÞçÏÜßW ²øá dÉÍáÕᢠÎÙÞÈáÎÞÏÕX ÕàÃáçÉÞÏßQ ÆÞÕàÆí ¦æøAáùߺîÞ §dɵÞø¢ ÉùEÄí? åå¥ÌíçÈV (3.38) 332.çÏÞÈÞÅÞæa Îá¿LÈÞÏ ÎµX? å æÎËàæÌÞçÖJí (4.4) 333.øÞ¼ÞÕÞµÞX ¦d·Ùߺîí ÆÞÕàÆßçÈÞ¿í ÎÄíØøߺîÕX? åå¨ÖíæÌÞçÖJí (4.8) 334.ÆÞÕàÆßæÈ §dØçÏÜßæa øÞ¼ÞÕÞÏß ¥Íßç×µ¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? ååæÙçdÌÞXå(5.3) 335.ÆÞÕàÆí ®dÄÞ¢ ÕÏTßÜÞÃá ÕÞÝíº Äá¿BßÏÄí? å 30 (5.3) 336.ÆÞÕàÆßæa È·ø¢? åæØÙßçÏÞX çµÞG (5.8) 337.èÆÕJßæa æÉGµJßW É߿ߺîÄßÈÞW Ø¢ÙøßAæMGÕX? åå ©T(6.6) 338.æÉGµ¢ §øáKÄßÈÞW ¥Èád·ÙßAæMG ÍÕÈ¢? åå ³çÌÆí ¯çÆÞ¢ (6.11) 339.ÍVJÞÕßæÈ ÙcÆÏJßW ÈßwߺîÕZ? å Îà¶Z (6.16) 340.çÆÕÆÞøáæµÞIáU ¥øÎÈÏßW ÕØߺîÕX? åå ÆÞÕàÆí (7.1) 341.RÈà ®æK §dÄçxÞ{¢ æµÞIáÕøáÕÞX ¾ÞX ¦V? ®æa d·ÙÕᢠ®dÄ ÈßTÞø¢Q §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? å ÆÞÕàÆí (7.16) 342.ÆÞÕàÆßæa çØÈÞÇßÉX? ååçÏÞÕÞÌí (8.16) 343.ÆÞÕàÆßæa ÎdLß? ååæÏÞçÙÞÖËÞJí (8.16) 344.ÆÞÕàÆßæa çÎÖÏßW ÈßKí ÆßÕØÕᢠÍfâ µÝߺîáæµÞIßøáK Îá¿LX? ååæÎÍàæÌÞçÖJí (8.7)
 • 31. QUIZ BOOK DRAFT Page 31 335.R¦ ÎÈá×cX Èà ÄæKQ §dɵÞø¢ ÆÞÕàÆßçÈÞ¿í ÉùEÄÞV? åååÈÞÅÞX (12.7) 336.ÄÜÏß æÕHßV ÕÞøßÏßGí ÕdÄ¢ µàùß ÈßÜÕß{ߺîÕZ? ååÄÞÎV (13.18) 337.ÆÞÕàÆßæÈ µÜïáÕÞøßæÏùßEí ÖÉߺîÕX? å ÖßÎÏß (16.5) 338.ÆÞÕàÆßÈᢠ¥ÌíÖÞçÜÞÎßÈᢠ¦øáæ¿ ¦çÜÞºÈÏÞ èÆÕJßæa ¥øá{MÞ¿í çÉÞæÜ çÄÞKßÏÄí? åå ¥ÙàçÅÞçËW (16.23) 339.æµGßEÞKí Îøߺî ÉÝÏ ÈßÏÎ Éáøá×X? åå¥ÙßçÅÞçËW (17.23) 340.ÄÜÎá¿ß µøáçÕܵJßW µá¿áBß ¦µÞÖJßÈᢠÍâÎßAᢠÎçic ÄâBß µß¿KÕX? å¥ÌíÖÞçÜÞ¢å(18.9) 341.ØbL¢ ³VN ÈßÜÈßVJÞX ÄâY ÈÞGßÏÕX? å ¥ÌíÖÞçÜÞ¢ (18.18) 342.¦µÞÖJßæÜ Éfßµç{Þ øÞdÄß µÞGáÎc·Bç{Þ æÄÞ¿ÞÄßøáMÞX ÎA{áæ¿ ÖÕÖøàøJßÈá µÞÕÜßøáKÕZ? å øßØíÉ (21.10) 343.¼ÈæJ ®HßçÈÞAßÏÄßÈáU èÆÕJßæa Ößf ÆÞÕàÆßæÈ ¥ùßÏߺî dÉÕÞºµX? å ·ÞÆí (24.12) 344.ÆÞÕàÆí µVJÞÕßÈá ÏÞ·ÉàÀ¢ ÉÃßÄÄí ®Õßæ¿? åå¥øÕíÈÏáæ¿ µ{JßW (24.19) 345.¥øÕíÈÏßW ÈßKí ÆÞÕàÆí ®Lí Äáµ æµÞ¿áJÞÃá ÈßÜ¢ ÕÞBßÏÄí? å50 ®Øñàù (24.25)
 • 32. QUIZ BOOK DRAFT Page 32 1 øÞ¼ÞAzÞV 346.ÆÞÕàÆßæÈ ÕÞViµcJßW ÖádÖâ×ߺî ÏáÕÄß? åå ¥ÌàÖ·í (1 øÞ¼Þ 1.2) 347.ÖçÜÞçÎÞæa ÎÞÄÞÕí? åååÌJíçÖÌ (1.10) 348.¾ÞX øÞ¼ÞÕÞµáæÎKí ÉùEí ØbÏ¢ øÞ¼ÞÕÞÏÕX? ååå¥çÆÞÈßÏÞÕí (1.5) 349.ÖçÜÞçÎÞæÈ øÞ¼ÞÕÞÏß ¥Íßç×µ¢ æºÏñÄÄÞæøÜïÞ¢? åååØÞçÆÞµí ÉáçøÞÙßÄÈᢠÈÞÅÞÈᢠ(1.39) 350.ÖçÜÞçÎÞæÈ øÞ¼ÞÕÞÏß ¥Íßç×µ¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå ÖàçÜÞÙ(1.38) 351.ÖçÜÞçÎÞæÈ çɿߺîí ÏÞ·ÉàÀJßæa æµÞOáµ{ßW É߿ߺîÕX? åå ¥çÆÞÈßÏÞÕí (1.51) 352.ÆÞÕàÆí ÏßdØÞçÏÜßW ®dĵÞÜ¢ ÕÞÃá? å 40 Ø¢ÕÄíØø¢ 353.ÖçÜÞçÎÞX ÉìçøÞÙßÄcJßW ÈßKí ÈàAß µ{EÄÞæø? åå ¥ÌcÞÅÞV (2.28) 354.ÎøâÎßÏßæÜ µÜïùÏßW ¥¿A¢ æºÏñÄÞÏß ÉùÏæM¿áK Õcµñß? ååçÏÞÕÞÌí (2.34) 355.µVJÞÕí ÖçÜÞçÎÞÈá dÉÄcfÈÞÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å ·ßÌçÏÞX (3.4) 356.èÆÕ¢ ¥ÄcÆßµ¢ ¼í¾ÞÈÕᢠÌáißÏᢠÕ{æøÏÇßµ¢ ÙcÆÏ ÕßÖÞÜÄÏᢠæµÞ¿áJÄÞVAí? åå ÖçÜÞçÎÞX (4.29) 357.çÆÕÆÞøáÕßÈá dÉØßiÎÞÏ ØíÅÜ¢? ååÜÌÞçÈÞX (4.33) 358.ºáÕøßW Îá{ÏíAáK ØØc¢? åå ¨çØÞMí (4.33) 359.ÆÞÕàÆßæa ØíçÈÙßÄÈÞÏßøáK çØÞV øÞ¼ÞÕí? åååÙàøÞ¢ (5.1) 360.ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏÈßVNÞÃJßÈá ¦ÕÖcÎÞÏ Îø¢ ÖçÜÞçÎÞÈá ÆÞÈ¢ æºÏñ øÞ¼ÞÕí? å ÙàøÞ¢(5.10) 361.¦ÆcæJ ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ¢ ÉÃß ÉâVJßÏÞAßÏ øÞ¼ÞÕí? åå ÖçÜÞçÎÞX (6.14) 362.ÏVÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ ÈßVNßÄßAí ©ÉçÏÞ·ßºî µÜïáµ{áæ¿ dÉçÄcµÄ ®Lí? åå æÕGáµáÝßÏßW Õºîí µáùÕí ÄàVJÄí (6.7)
 • 33. QUIZ BOOK DRAFT Page 33 363.ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏJßæa ÈßÜ¢ ÈßVNÞÃJßÈá ©ÉçÏ޷ߺî Îø¢ ? åååØø{ (6.15) 364.ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏJßæa ºáÕV ¯Äí ÕcfJßæa Ä¿ß ©ÉçÏ޷ߺîÞÃá ÈßVNߺîßøßAáKÄí? å çÆÕÆÞøá(6.14) 365.µGß{ÏᢠµÄµá¢ ÈßVNßAÞÈáÉçÏ޷ߺî Îø¢? å ²ÜßÕí(6.31) 366.ÖçÜÞçÎÞX ÙàøÞÎßÈá ÈWµßÏ 20 ÉGÃBZ ¥ùßÏæM¿áKæÄBæÈ? ååµÞÌâZ çÆÖ¢ (9.13) 367.ÖçÜÞçÎÞæa µàVJßçµGßGí µ¿æÎÞÝßµ{ÞW ¥ÕæÈ ÉøàfßMÞX ÕK øÞ¼í¾ß? ååå çÖÌ (10.1) 368.ÖçÜÞçÎÞæa µÞÜJí ÕßÜÏßÜïÞÄßøáK çÜÞÙ¢? åå æÕUß (10.21) 369.èÆÕ¢ ÖçÜÞçÎÞÈá ®Äßæø ®ÝáçKWÉßºî ¯çÆÞÎcX? ååÙÆÆí(11.14) 370.ÕçÏÞÇßµøáæ¿ ¦çÜÞºÈ Äc¼ßºîí ÏìÕÈAÞøáæ¿ ¦çÜÞºÈ æºÕßæAÞI øÞ¼ÞÕí? åæøÙÌÏÞ¢ (12.8) 371.ÏÞ·ÉàÀJßÈá çÈæø èµÈàGß èµ ÕøIá çÉÞÏÕX? ååå æÏÞçøÞÌÏÞ¢ (13.4) 372.ØbL¢ ¥øÎÈÏíAí ÄàÕºîí ¦vÙÄc æºÏñÕX? åØßdÎß (16.18) 373.¦ÙÞÌí øÞ¼ÞÕßæa ÉßÄÞÕí? åå²dÎß(16.28) 374.¦ÙÞÌßæa ÍÞøc? ååå §ØçÌW (16.31) 375.¯ÜßÏÞÕßæa ØbçÆÖ¢? å ·ßÜÏÞÆßæÜ ÄßÖíÌc (17.1) 376.ØÞøËÞJßæÜ ÕßÇÕÏáæ¿ ÎµæÈ ©ÏVMߺîÕX? ååå¯ÜßÏÞÕí (17.22) 377.100 dÉÕÞºµzÞæø ¦ÙÞÌßW ÈßKí øfߺîí ¥MÕᢠæÕUÕᢠÈWµßÏ ·áÙÏßW ÉÞVMߺîÕX? ååå³çÌic (18.3) 378.'ÈßBZ ®dÄçJÞ{¢ øIí çÄÞÃßÏßW µÞW ÕÏíAá¢R ®Kí ÏßdØÞçÏW ÎAç{Þ¿í çºÞÆߺîÕX? ååå¯ÜßÏÞÕí (18.21) 379.ÏçÙÞÕÏÞÏ èÆÕ¢ ØÄc èÆÕæÎKí ¯ÜßÏÞÕí æÄ{ßÏߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå µVçNW ÉVÕîÄ¢ (18.20) 380.ÌÞÜßæa dÉÕÞºµzÞæø ¯ÜßÏÞÕí æÕGßµ{EÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å µàçÖÞX çÄÞGßÈøßæµ (18.40)
 • 34. QUIZ BOOK DRAFT Page 34 381.§ØçÌÜßæÈ çɿߺîí ¯ÜßÏÞÕí ³¿ßçMÞÏÄí ®Õßç¿Aí? åååçÌV çÖÌ (19.3) 382.ºâøæºî¿ßÏáæ¿ ÄÃÜßW §øáKí ÎøßAÞX §ºí»ßºîÕX? åå¯ÜßÏÞÕí (19.4) 383.¯ÜàÖÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? å ØÞËÞJí (20.19) 384.¯ÜßÏÞÕßæa Öß×cX? åå¯ÜàÖ (19.21) 385.ÉßÄÞAzÞøáæ¿ ¥ÕµÞÖ¢ ÕßWAáµÏßÜï ®Kí ÉùEÕX? ååååÈÞçÌÞJí (21.3) 386.ÈÞçÌÞJßæÈ æµÞKí ¥Õæa ÎáLßøß çÄÞG¢ èµÕÖÎÞAßÏÕX? å ¦ÙÞÌí (21.16) 387.ÄKJÞX Õßxáµ{E ÏßdØÞçÏW øÞ¼ÞÕí? åå¦ÙÞÌí (21.25) 388.400 dÉÕÞºµzÞV Ïái¢ ¼ÏßAáæÎKí dÉպߺîçMÞZ ¼ÏßAßÜï ®Kí ÏçÙÞÖËÞJßçÈÞ¿í dÉպȢ ¥ùßÏߺîÕX? ååå Îà¶ÞÏÞ (21.17) 389.Îà¶ÞÏÞÕßæa 溵ßGíJí ¥¿ßºîÕX? åååØßÆAßÏÞÕí(22.23) 390.æ¾øáAJßæa ¦ÉÕᢠæ¾øáAJßæa æÕUÕᢠµá¿ßAÞX ÏçÙÞÖÞËÞJí Ößf ÕßÇߺîÄÞVAí? åååååÎà¶ÞÏÞ (22.27) 391.çÕ×¢ ÎÞùß É¿ÏßW µ¿K øÞ¼ÞÕí? åå ÏçÙÞÖËÞJí(22.30) 392.É¿Ïß Õºîí ÈßÜÕß{ߺîÕX? ååÏçÙÞÖËÞJí(22.32) 393.¦È æµÞOí æµÞIí ¥øÎÈ ÉÃßÄÕX? åå¦ÙÞÌí (22.39)
 • 35. QUIZ BOOK DRAFT Page 35 2 øÞ¼ÞAzÞV 394.ÖÎøcÏßæÜ æµÞGøJßæa ¼ÈÜßW µâ¿ß ÕàÃá çøÞ·ÞÄáøÈÏ øÞ¼ÞÕí? åå¥ÙØcÞÕí (2 øÞ¼ÞAzÞV 1.2) 395.¯ÜßÏÞÕßçÈÞ¿í ¦vÞÕßæa §øGß ÉCí çºÞÆߺîÕX? åå¯ÜàÖ (2.9) 396.ºáÝßÜßµÞxßW ØbVPJßçÜAí ®¿áAæÉGÕX? åå¯ÜßÏÞÕí (2.11) 397.¥OÄí çÉV ÎâKí ÆßÕØ¢ ¥çÈb×ߺîßGᢠµæIJÞÈÞÕÞJí Õcµñß? å ¯ÜßÏÞÕí (2.17) 398.ÏøßçÙÞ ÉGÃJßæÜ æÕU¢ ÉÅcÎÞAÞX ¯ÜàÖ ©ÉçÏ޷ߺî ÕØñá? å ©Mí(2.21) 399.¯ÜßÖÞæÏ ÉøßÙØߺîå42 ÌÞÜzÞæø µø¿ß µàùßµ{E ØíÅÜ¢? å çÌçÅW (2.23) 400.ÖâçÈ¢ µÞøJßÏáæ¿ ÎµæÈ ©ÏVMߺîÄÞV? å ¯ÜàÖ (4.35) 401.¯ÜàÖÞÏáæ¿ Öß×cX? å ç·ÙØß (4.36) 402.¯ÜàÖÞ µÜJßæÜ Îøâ(çɺîáø µÜVK ÉÞÏØ¢) ÎÞxßÏæÄÕßæ¿ Õºîí? å ·ßW·ÞW (4.41) 404.ÉøÞdµÎÖÞÜßæÏCßÜᢠµá×íÀ çøÞ·ßÏÞÏßøáK ¥øÞ¢ øÞ¼ÞÕßæa çØÈÞÉÄß? ååÈÏÎÞX (5.2) 405.çÏÞVgÞÈßW ¯ÝádÉÞÕÖc¢ ÎáY·ß µá×íÀçøÞ·¢ ÎÞùßÏÕX? åååÈÏÎÞX (5.10) 406.µá×íÀ çøÞ·ßÏÞÏß ÄàVK dÉÕÞºµ Öß×cX? åå ç·ÙØß (5.27) 407.¯ÜàÖ ¼ÞÄßæÏ (¥øÞ¢ èØÈc¢) ¥tøÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å çÆÞÅÞX (6.13) 408.dÉÕÞºµ Öß×cÈÞW ¥Íßç×µ¢ æºÏîæMG øÞ¼ÞÕí? çÏÙá (9.6) 409.ÏÙâÆcÏßæÜ øÞ¼ØLÄßæÏ ®ÜïÞ¢ ÈÖßMߺîÕZ? åå¥ÅÜc (11.1) 410.¥ÅÜc øÞ¼ØLÄßµæ{ ®ÜïÞ¢ ÈÖßMߺîçMÞZ çÏÞÕÞÖßæÈ ÎÞdÄ¢ øfߺîáæµÞIí ÕKÕZ? ååÏçÙÞçÖÌ (11.2) 411.¯ÝÞ¢ ÕÏTßW øÞ¼ÞÕÞÏÕX? ååÏçÙÞÕÞÖí(11.21)
 • 36. QUIZ BOOK DRAFT Page 36 412.¦øáæ¿ ¥ØíÅßµæ{ æÄÞGçMÞZ ¦Ãá ÎøߺîÕX ¼àÕߺîÄí? åå ¯ÜàÖ (13.21) 413.¼àÕÉøcL¢ µá×íÀçøÞ·ßÏÞÏß dÉçÄcµ µâ¿ÞøJßW ÉÞVJ øÞ¼ÞÕí? ååå¥ØøcÞÕí (1.5) 414.·VÍßÃßµæ{ ®ÜïÞ¢ Éß{VKí µ{EÕX? ååæÎÈçÙ¢ (15.16) 415.ÙßØíµßÏ ÕÞÝíº Äá¿BßÏçMÞZ ¥ÕÈá dÉÞÏæÎdÄ? åå 25(18.2) 416.çÎÞÖ ©IÞAßÏ ÄÞdÎ ØVMæJ ©¿ºîí µ{EÕX? ååÙßØíAßÏÞÕí (18.2) 417.çÎÞÖÏáIÞAßÏ ÄÞdÎ ØVMJßæÈ ¯Äá çÉøßÜÞÃá §dØÞçÏW ÎAZ ÇâÉ¢ µÞGß ÕKÄí? å æÈÙá×íÀÞX (18.4) 418.RÈßæa d·ÙµÞøc¢ dµÎJßÜÞAáµ Èà Îøߺîá çÉ޵ᢠQ¨ ÆâÄí ¯ÖÞÏ dÉÕÞºµX ¥ùßÏߺîÄí ¦çøÞ¿Þ? åæÙØíµßÏÞÕí (20.1) 419.¦ÏáTßçÈÞ¿í ÉÄßÈFí ØÕÄíØø¢ µâGß µßGßÏÄí ¦VAí? åå æÙØíµßÏÞÕí (20.6) 420.æÙØíµßÏÞÕßæÈ Øì¶cÎÞAÞX ¯ÖÞÏÞ ©ÉçÏ޷ߺî ÕØñá? å¥JßÉÝAG (20.7) 421.RÈßÝW ÉJáÉ¿ß ÉßçKÞA¢ ÄßøßÏæGQ_¦V ¦çøÞ¿í ÉùEá? åååæÙØíµßÏ ¯ÖÞçÏÞ¿í (20.10) 422.®GÞ¢ ÕÏTßW Íøâ Äá¿BßÏÕX? ååçÏÞÖßÏ (22.1) 423.ÈcÞÏdÉÎÞà ÉáØñµ¢ çÆÕÞÜÏJßW ÈßKí µæIJßÏÕX? ååÙßWµßÏÞ ÉáçøÞÙßÄX (22.8) 424.ÈcÞÏdÉÎÞà ÉáØñµ¢ øÞ¼ØKßÇßÏßW ÕÞÏߺîí çµZMߺîÕX? å ÖÞËÞX (22.10) 425.ÈcÞÏ dÉÎÞà ÉáØñµJßæÜ ÕÞµcBZ çµGí ÕdØñ¢ µàùßÏ øÞ¼ÞÕí? ååçÏÞÖßÏ (22.11) 426.ÙâWÆ dÉÕÞºµßÏáæ¿ ÍVJÞÕí? åÖÜï⢠(22.14) 427.èÆÕÉáøá×zÞøáæ¿ µÜïùæÏ ÌÙáÎÞÈߺîÕX? å çÏÞÖßÏ (23.17) 428.æÉØÙ ¦ºøâ ÉáÈØíÅÞÉߺî øÞ¼ÞÕí/ å çÏÞÖßÏ (23.21)
 • 37. QUIZ BOOK DRAFT Page 37 429.ÆÞÕàÆßæÈ ÏßdØÞçÏÜßæa øÞ¼ÞÕÞÏß ÈßÖíºÏߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå æÙçdÌÞX (1 ÆßÈÕcJÞL¢ 11.3) 430.ÏùáÖçÜÎßæa ÎæxÞøá çÉV? åå ÏÌâØí (11.4) 431.24 ÕßøÜáIÞÏßøáK ÆàV¸µÞÏÈÞÏ ÎÈá×cX? åå ùÞËÏáæ¿ ÎµX (20.6)
 • 38. QUIZ BOOK DRAFT Page 38 2 ÆßÈ 432.'Æá×í¿ dØñà" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMG Õcµñß? ååå¥ÅÜc (2 ÆßÈ 24.7) 434.©TßÏÞ øÞ¼ÞÕÞÏçMÞZ ¥ÕÈá ÕÏTí ®dÄÏÞÏßøáKá? åå 16 (26.3) 435.µc×ßdÉßÏÈÞÏßøáK øÞ¼ÞÕí? åå©TßÏÞ (26.10) 436.ÇâÉ¢ µÞGßÏÄßÈÞW ¼àÕÉøcL¢ µá×íçdÀÞ·ßÏÞÏß ÄàVK øÞ¼ÞÕí? åå©TßÏÞ (26.19) 437.çÏÞÖßÏÞÕßçÈAáùߺîí ÕßÜÉߺî dÉÕÞºµX ¦V? åå®ùÎßÏ (35.25) 438.æÈÌáAçÈÖV ºBÜÏßGá ÌÞçÌÜßçÜAí µâGßæµÞIí çÉÞÏÄÞæø? åååæÏçÙÞÏÞAࢠ(36.5) 439.ÏùáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ¢ ÈßVNÞÃJßÈá Õß{¢Ìø¢ ÉáùæM¿áÕßºî ºdµÕVJß? ååµáæùÖí (èØùØí)å(36.22)
 • 39. QUIZ BOOK DRAFT Page 39 ØCàVJÈ¢ 440.ØCàVJÈ¢ ®K ÕÞAßÈVj¢? å ÉÞGí 441.¦ÆcæJ ØCàVJÈ¢ øºßºîÄÞV? åå çÎÞæÖ 442.®dÌÞÏøáæ¿ ÉÞGáÉáØñµ¢ ®KùßÏæM¿áK d·s¢? ååØCàVJÈ¢ 443.ØCàVJÈBZ ®dÄ ÉáØñµB{ÞGÞÃá ÕßͼߺîßøßAáKÄí? ååå5 444.[ÆÞÕàÆí ®ÝáÄßÏ ØCàVJÈBZ ®dÄ? åå73 445.¯xÕᢠÕÜßÏ ØCàVJÈ¢? å 118 446.çÎÞÖÏáæ¿ ØCàVJÈ¢ ¯Äí? åå 90 447.¦ØÞËí øºßºî ØCàVJÈBZ ®dÄ? åå 12 448.ÖçÜÞçÎÞæa ØCàVJÈBZ ¯Õ? ååå 72,127 449.çµÞæøÙí ÉádÄzÞøáæ¿ ØCàVJÈBZ ®dÄ? åå 10 450.ØCàVJÈB{ßW 'çØÜ" ®K ÉÆ¢ ®dÄ dÉÞÕÖc¢ ©ÉçÏ޷ߺîßGáIí? åå 72. 451.ÎÖßÙ ØCàVJÈBZ ®dÄ? å 5 452.Æᶢ æµÞIí µHí µáÝßEÕX ¦V? ååÆÞÕàÆí(6.7) 453.Øø{ Õcf¢ ÉÞVMß¿ÎÞAßÏ Éfß ¯Äí? ååæÉøßEÞù (104.17) 454.ÕàGßȵæJ ËÜdÉÇÎÞÏ ÎáLßøß ÕUß ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáKÄí ¦æø? å ÍÞøc (127.3) 455.²øáçÉÞÜßøßAáK ØCàVJÈBZ ®Õ? åååååå14,53 456.ØáùßÏÞÈß ¥føÎÞÜ dµÎJßW øºßAæMGßøßAáK ØCàVJÈ¢ ¯Äí? åå 118
 • 40. QUIZ BOOK DRAFT Page 40 457.Æᶢ æµÞIí µHí µáÝßEÕX ¦V? åååÆÞÕàÆí (6.7) 458.R¥{ÕÈâW ®ÈßAí ÎçÈÞÙø çÆÖJí ÕàÃßøßAáKáQ ®Kí ÉùEÄÞV? åååÆÞÕàÆí (16.6) 459.çÆÕÆÞøáAZAí dÉØßiÎÞÏ ØíÅÜ¢? ååÜÌÞçÈÞX (29.5) 450.èÆÕ¢ æºøáMí ®ùßÏᢠ®Kí ÉùE ØíÅÜ¢ ? åå¯çÆÞ¢ (60.8) 451.æµÞ¿áÎá¿ßµZ ¯ùßÏ ÉVÕîÄ¢ ¯Äí? ååÌÞÖÞX (68.15) 452.ÖâÈc ØíÅÜJí ÕØßAáK Éfß ¯Äí? åå ÎâB (102.6)
 • 41. QUIZ BOOK DRAFT Page 41 ØÆcÖÕÞµcBZ 453.ØÆcÖÕÞµcBZ øºßºîÄÞV? ååÖçÜÞçÎÞX 454.¼í¾ÞÈJßæa ¦ø¢Í¢ ®LÞÃí? å èÆÕ͵ñß (1.7) 455.øyçJAÞ{ᢠØbVHçJAÞ{ᢠæκîÎÞÏÄí? åå¼í¾ÞÈ¢ (3.16) 456.ÉÞÄÞ{JßçÜAáU ÕÝß? å ÉødØñà (7.26) 457.çdµÞÇ ÆßÕØJßW ©ÉµøßAáKßÜïÞJÄí ¯Äí? å ÇÈ¢ (11.4) 458.ÉKßÏáæ¿ ÎâAßæÜ æÉÞzâAâJß çÉÞæÜ.®Lí? ååÕßçÕµÎßÜïÞJ Øáwøß(11.26) 459.ÈàÄßÎÞæa dÉÄßËÜ¢ ®Lí? å ¼àÕÕcf¢ (11.30) 460.ÍVJÞÕßÈá µßøà¿¢ ¦V? å ØáµcÄÎáU dØñà (12.4) 461.ÎA{áæ¿ ÎÞµZAí ¥ÕµÞÖ¢ ÕçºîAáKÄÞV? å ÈÜï ÎÈá×cX (13.22) 462.¦øáæ¿ ÎáKßÜÞÃí ÌÙáÎÞÈ È¿AáKÄí? å ÕßÈÏÎáUÕæa 463.ÏáÕÞA{áæ¿ ÎÙßÎ ®Lí? å Öµñß (20.29) 464.ÕçÏÞÇßµøáæ¿ çÖÞÍ ®Lí? å Èøºî Îá¿ß (20.30) 465.æÕUßJµß¿ßçzW ØbVH ÈßVNßÄÎÞÏ ÎÞÄ{MÝ¢ çÉÞæÜ? å婺ßÄÎÞÏ ÕÞAí (25.11) 466.ÄcÉñß ÕøÞJí ÎÈá×cÞÕÏ¢? å µHí(27.22) 467.ÈÞÜá µâGøáæ¿ È¿J¢ ÎçÈÞÙøÎÞÃí.¦øáæ¿æÏÜïÞ¢? ååå1.ÌÞÜØߢ٢ 2.ÉâÕX çµÞÝß 3.¦GáæµÞxX 4.øÞ¼ÞÕí (30.26) 468.ÖçÜÞçÎÞX ÄÈßAí Èß·âÂÎÞÏßøßAáKá ®Kí ÉùEÕ ¯æÄÜïÞ¢? åå1.¦µÞÖJßW µÝáµX ÉùAáK ÕÝß åå2.ÉÞùçÎW ÉÞOí §ÝÏáK ÕÝß
 • 42. QUIZ BOOK DRAFT Page 42 åå3.ØÎádÆJßÜâæ¿ µMW çÉÞÏ ÕÝß åå4.ÏìÕÈJßæÜ ÕÝß åå5.ÕcÍߺÞøßÏáæ¿ ÕÝß (30.17) 469.Õ{æø æºùáÄÞæÃCßÜᢠÌáißÎÞzÞçøAÞZ ÌáißÏáU ¼àÕßµZ? ååå 1.æÕGßAß{ß 2.ÉÜïß 3.©ùáOí 4.µáÝßÎáÏW?(30.25) 470.¥ÕZ µºîÕ¿ µMW çÉÞæÜÏÞµáKá.¦V? åå ©JÎÏÞÏ ÍÞøc (31.14)
 • 43. QUIZ BOOK DRAFT Page 43 ØÍÞdÉØ¢·ß (æµÞÙïÞJí) 471.ØÍÞdÉØ¢·ß ¦øÞÃí? åÖçÜÞçÎÞX 472.R®ÜïÞxßÈᢠ²øá ØÎÏÎáIí ®Kí ÉùEÄÞV? ååØÍÞdÉØ¢·ß(3.1) 473.®LÞÃí çÕ·JßW æÉÞGßçMÞµÞJÄí? å ÎáMßøߺîø¿í(4.12) 474.Øá·tèÄÜçJAÞZ ÈÜïçÄÄí? ååÈÜï çÉV(7.1) 475.QµÞxßæÈ ÕߺÞøßAáKÕX ÕßÄAÏßÜïR §BæÈ ÉùEÄÞV? åååÖçÜÞçÎÞX(11.4) 476.Q¥Çßµ ÉÀÈ¢ ÖøàøJßÈá fàâ ÄæKR ®BæÈ ÉùEÄÞV? åå ÖçÜÞçÎÞX(12.12) 477.ØÍÞdÉØ¢·ß 40 dÉÞÕÖc¢ ¦ÕVJߺîí ÉùEßøßAáKÄí ®Lí? å ÙÞ.ÎÞÏ,ÎÞÏ 478.ÏìÕȵÞÜJí ¦æø ³VAÞÈÞÃá ØÍÞdÉØ¢·ß dÉçÌÞÇßMßAáKÄí? ååØc×í¿ÞÕßæÈ (12.1)
 • 44. QUIZ BOOK DRAFT Page 44 øâJí 479.øâJí ®K ÕÞAßÈVj¢? ååØíçÈÙßÄ 480.¯ÜàæÎæÜAßæa ÈÞ¿í ¯Äí? åå çÌJïçÙ¢ (1.1) 481.¯ÜàæÜAßæa ÍÞøc? ååÈæÕÞÎß (1.2) 482.¯ÜßçÎæÜAßæa ÉádÄzÞV ¦æøÜïÞ¢? åå ÎçÙïÞX,µßçÜcÞX 483.¥NÞÕßÏNæÏ ºá¢Ìߺîí ÉßøßEÕZ ¦V? ååå³VM (1.14) 484.¥NÞÏßÏNçÏÞ¿í Éxß ÈßKÕZ? å øâJí (1.14) 485.QÈà çÉÞµáçK¿Jí ¾ÞÈᢠçÉÞøᢠÈà ÉÞVAáçK¿Jí ¾ÞÈᢠÉÞVAá¢R ®BæÈåå¥NçÏÞ¿í ÉùE εZ? å øâJí (1.16) 486.QØVÕîÖµñX ®çKÞ¿í ¯xÕᢠèµMáUÄí dÉÕVJߺîßøßAáKáR.§dɵÞø¢åå ÉùEÄÞV? ååÈçÕÞÎß(1.20) 487.Q®æK ÎÞù ®Kí Õß{ßMßXR §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åååÈçÕÞÎß (1.20) 488.ÈßùEÕ{ÞÏß ¾ÞX çÉÞÏß ²ÝßEÕ{ÞÏß èÆÕ¢ ®æK οAßåå ÕøáJßÏßøßAáKáQ. §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? ååÈçÕÞÎß (1.21) 489.¯ÜßæÎæÜAßÈá ÎÙÞÇÈÕÞÈÞÏ ²øá ºVºîAÞøÈáIÞÏßøáKá.¦øÞÏßøáKáå ¥Äí? å çÌÞÕØí(2.1) 490.øâJí µÄßV ÉùAßÏÄí ¦øáæ¿ ÕÏÜßÜÞÃí? å çÌÞÕØí (2.3) 491.ÈçÕÞÎß çÌÞÕØßæÈ ÕßçÖ×ßMßAáKÄí ®BæÈ? ååÕàæI¿áMáµÞøX (2.30) 492.R§ÕV §øáÕøáÎçÜïÞ ÏßdØÞçÏW d·Ù¢ ÉÃßÄÄíQ ¦æøÜïÞ¢? åååùÞçÙW,çÜÏ (4.11) 493.øâJßæa ÍVJÞÕí (ÕàæI¿áMáµøX)? å çÌÞÕØí
 • 45. QUIZ BOOK DRAFT Page 45 494.øâJßçaÏᢠçÌÞÕØßçaÏᢠ¦ÆcÉádÄX? åå³çÌÆí 495.çÌÞÕØßæa ÉßÄÕí? åå çØïÞçÎÞX (4.21) 496.ÆÞÕàÆí øÞ¼ÞÕßæa ÉßÄÞÕÞÏ ÏßÛÞÏßÏáæ¿ ¥MX? åå ³çÌÆí(4.21)
 • 46. QUIZ BOOK DRAFT Page 46 ©JηàÄ¢ 497.©JηàÄ¢ øºßºîÄÞV? å ÖçÜÞçÎÞX 498.ÎáUáµZAß¿ÏßÜßøßAáK Éá×íÉçÎÄí? å ÄÞÎø (2.2) 499.®æa çÎW É߿ߺîßøßAáK æµÞ¿àLÞæÃKÞÃí ÖâçÜÎß ÉùÏáKÄí? ååØíçÈÙ¢ (2.5) 500.ÕÈÕcfBZAí §¿ÏßÜáU æºùáÕcf¢ ¯Äí? åå ÈÞøµ¢ (2.3) 501.ÉÈàÈàV Éá×íÉJßÈá dÉØßiÎÞÏ ØíÅÜ¢? ååÖÞçøÞX (2.1)
 • 47. QUIZ BOOK DRAFT Page 47 ®ØíçjV 502.çÕÆÉáØñµJßW §LcçÏAáùߺîí (ÙßLá çÆÖ¢) çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí ®Õßæ¿? ååå®ØíçjV 1.1,8.9 503.127 Ø¢ØíÅÞÈBZ ÕÞÃßøáK øÞ¼ÞÕí? åå¥ÙçÖbÞçøÞÖí (1.1) 504.¥ÙçÖbÞçøÞÖßæa øÞ¼í¾ßÉÆJßW ÈßKí ÈàAæMGÕZ? åååÕØíÅß(1.19) 505.¥ÙçÖbÞçøÞÖßæa ¥LÉáøÉÞܵX? å çÙ·ÞÏß (2.3) 506.®çØñùßæa Õ{VJMX? ååçÎÞVçg¶ÞÏß (2.7) 507.çÎÞVçg¶ÞÏßÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? åå ÏÞÏàV (2.5) 508.®Øíçjùßæa ÎùáçÉV ®Lí? åå ÙÆæT (2.7) 509.®ØíçÅùßæa ÉßÄÞÕí ¦V? åå¥ÌàÙÏßW(2,15) 510.ÙÞÎÞæa ÉßÄÞÕí ¦V? ååÙæNÞÆÞÆ (3.1) 511.ÏÙâÆzÞøáæ¿ ÖdÄá ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáK Õcµñß? ååÙÞÎÞX(3.10) 512.ÙÞÎÞæa ÍÞøcÏáæ¿ çÉV? åå çØæøÖí (5.10) 513.ÙÞÎÞX ©IÞAßÏ µÝáÎøJßæa ©Ïø¢? åå50 ÎáÝ¢ (7.9) 514.ºÃ¢ æµÞIí øµñÞ¢Ìø¢ ÇøߺîßøáKÕX? åå çÎÞVçg¶ÞÏß (8.15) 515.®Øíçjùßæa ÉáØñµ¢ ®ÝáÄßÏÄÞV? ååçÎÞVçg¶ÞÏß (9.29) 516.®ØíçjV ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå ÈfdÄ¢ (2.7) 517.R¾ÞX ÈÖßAáKá ®CßW ÈÖßAæGQ.ÉùEÄÞV? ååååçÎÞVçi¶ÞÏß (4.16) 518.èÌÌß{ßW èÆÕ¢ ®Kí §ÜïÞJ ÉáØñµ¢? ååå®ØíçjV
 • 48. QUIZ BOOK DRAFT Page 48 ®dØÞ 519.èÆÕÞÜÏ¢ ÉÃßÏáÕÞX èÆÕ¢ ©ÏVJßÏ ÉÞVØß øÞ¼ÞÕí? åååçµÞæøÖí(1.1) 520.ÖçÜÞçÎÞX ÉÃßÄ çÆÕÞÜÏ¢ ÈÖßMߺîÄí ¦V? å æÈÌáAçÈTV (1.7) 521.çÆÕÞÜÏ¢ ÉáÈVÈßVNßAáKÄßÈá çÈÄcÄb¢ æµÞ¿áJÕV ¦æøÜïÞ¢? åå ØâVÌÞçÌW,çÏÞÖáÕ (3.8) 522ØâVÌÞçÌÜßæa ÉßÄÞÕí ¦V? ååæÖÜÄßçÏW(3.2) 523.¦ÜÏ¢ ÉÃß ÈßVJßÕÏíAÞX µWÉÈ ÉáùæM¿áÕߺî øÞ¼ÞÕí? åå¥VjÙÖJí (4.22) 524.®dØÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí ¦V? ååæØøÏ(7.1) 525.æÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏJßæa ÉáÈV ÈßVNÞà µÞÜJí dÉպߺî dÉÕÞºµzÞV? åå ÙPÞÏß,ØíµùßÏ (6.14) 526.çÎÞÖÏáæ¿åÈcÞÏdÉÎÞÃJßW ÕßÆ·íiÈÞÏ ÖÞdØñß ¦V? ååå ®dØÞ (7.6) 527.ÖÞdØñßÏᢠÉáçøÞÙßÄÈᢠ¦ÏÕX? åå®dØÞ (7.11) 528.ÖáÍÏÞdÄÏíAí çÕIß ®dØÞÏᢠµâGøᢠ©ÉÕÞØ¢ dÉØßiæM¿áJßÏÄí ØíÅÜ¢ ¯Äí? å ¥ÙÕ ¦ùßæa Äàø¢ (8.21) 529.ÕdØñÕᢠçÎÜCßÏᢠµàùß ÄÜÏßÜᢠÄÞ¿ßÏßÜáÎáU çøÞ΢ ÕÜߺîí ÉùߺîíåÈßÖíºÜÈÞÏß §øáKÕX ¦V? å ®dØÞ (9.3)
 • 49. QUIZ BOOK DRAFT Page 49 æÈÙÎßÏ 530.æÈÙÎcÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ååÙ¶ÜcÞÕí (1.1) 531.ÎÄßW ÉÃßÏáKÄçMÞZ æÈÙÎcÞÕßçÈÞ¿í ®ÄßVJÕV ¦æøÜïÞ¢? åå 1.ØXÌÜïJí 2.çÄÞÌßÏÞÕí 3.ç·çÖÞ¢ (2.19) 532.¥VÄí ÙíÖÖí Äí øÞ¼ÞÕßæa ÕÈÕߺÞøµX ¦V? åå ¦ØÞËí (2.8) 533.æÈÙÎcÞÏíæAÄßæø µUdÉպȢ È¿JßÏ dÉÕÞºµß? ååååå çÈÞçÕÞÆc (6.14) 534.èµAâÜß ÕÞBß µUJø¢ È¿JßÏÄÞV? åå æÖÎÏÞÕí 535.®dÄ ÆßÕØ¢ æµÞIÞÏßøáKá ÎÄßW ÉÃß ÄàVKÄí? åå 52 (6.15) 536.ÆÖÞ¢Ö¢JßW ÈßKí ÆÖÞ¢Ö¢ ÈWµßÏÕV ¦V? åååçÜÕcV 537.æÈÙÎcÕßæa ÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK øIí ÖÞdØñßÎÞV ¦æøÜïÞ¢?å ååå®dØÞ,ØÞçÆÞAí 537.R®ÈßAí ÈzÏíAÞÏß ³VçAÃçÎQ ®Kí dÉÞVjߺîÕX ¦V?åå å ®dØ(13.31) 538.ÈcÞÏdÉÎÞÃÉáØñµ¢ ÕÞÏߺîçMÞZ ¼È¢ µøEÄí ¦øáæ¿ µÞÜJí? åå ®dØÞ
 • 50. QUIZ BOOK DRAFT Page 50 ¯ÖÞÏ 539.¯ÖÞÏ dÉÕÞºµæa ÉßÄÞÕí? åå¦çÎÞØí (1.1) 540.ÈàÄßÏßX È·ø¢ ÕßÖbØñÈ·ø¢ ®KùßÏæM¿áK ÉGâ? ååÏøáÖçÜ¢(1.26) 541.'ÌÜÕÞÈÞÏ èÆÕJßæa ÎáLßøßçÄÞMí" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGÄÞV? ååÏßdØÞçÏW ·cÙ¢(5.7) 542.©TßÏÞÕí Îøßºî ¦IßW µVJÞÕí ©ÏVK ØßÙÞØÈJßW §øßAáKÄÞÏß µIÄÞV? åå ¯ÖÞÏ (6.1) 543.R®ÈßAí µ×í¿í¢. ¾ÞX ÉøÕÖÈÞÏßøßAáKáQ.§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åå¯ÖÞÏ (6.5) 544.R®æa èÆÕæJ Éøà×ßAßÏßÜïQ ®Kí ÉùEÄÞV? åå ¦ÙÞØí (7.12) 545.ÏÖÏîÞÕßæa §{Ï Îµæa çÉV ®Lí? ååÎØVæÙÌíçÖÞçÌÞ©çÄÞçAÌí çÌÞçÏØíR (8.4) 546.Õß.çÕÆÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK ¯xÕᢠÕÜßÏ çÉV? ååå QÎØVæÙÌíçÖÞçÌÞ©çÄÞçAÌí çÌÞçÏØíR 547.æÕGßÏÞÜᢠµáxßçÖ×ßAáK ÕcfBZ? åååµøßÎøÕᢠµøáçÕܵÕᢠ(6.13) 548.3 Ø¢ÕÄíØø¢ ÈoÈÞÏᢠæºøßMí §¿ÞçÄÏᢠȿK dÉÕÞºµX? åå ¯ÖÞÏ (20.3) 549.çÆÕzÞæø ÈÎØíµøßAáK ØÎÏJí ØbÉádÄzÞøÞW ÕÇßAæMG ¥ØàùßÏX øÞ¼ÞÕí? åå æØXçÙøàÌí(37.38) 550.æØXÙçøÌßæÈ ÕÇߺîßGí ¥dÆçÎçÜAᢠ·øçØøᢠ³¿ßçMÞÏÄí ®çBÞGí? åå¥øÞøÞJí (37.38) 551.ÎøßAJA çøÞ·¢ Éß¿ßæÉG øÞ¼ÞÕí? åå æÙØíµßÏÞ (38.1) 552.Îᶢ ºáÕøßçÈÞ¿í Äßøߺîí èÆÕçJÞ¿í dÉÞVjߺîÄÞV? ååæÙØíµßÏ (38.2) 553.¦ÏáTßçÈÞ¿í 15 ÕV×¢ µâGß µßGßÏÄÞVAí? ååååæÙØíµßÏ (38.6) 554.æÙØíµßÏÞÏáæ¿ Éøá Øì¶cÎÞAÞX æÏÖÏîÞÕí ©ÉçÏ޷ߺîÄí ®Lí? ååå¥JßMݵG (38.21) 555.ÏçÙÞÕ '®æa §¿ÏX" ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞæø? ååååèØùØí (44.28)
 • 51. QUIZ BOOK DRAFT Page 51 556.'µVJÞÕßæa ¥Íß×µñX" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGÄÞV? åå èØùØí (45.1) 557.QµÜBßÎùßÏáK µ¿WR çÉÞæÜÏáUÄÞV? ååå Æá×í¿zÞV (57.20) 558.'èÆÕJßæa ØßÙÞØÈ¢" ¯Äí? ååØbVP¢ (66.1) 559.'¥FÞÎæJ ØáÕßçÖ×¢" ®KùßÏæM¿áK ÉáØñµ¢ ååå¯ÖÞÏ
 • 52. QUIZ BOOK DRAFT Page 52 ÙâÖ (çÙÞÖÏÞ) 560.çÙÞÖÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? åå æÌçÏV (1.1) 561.çÙÞÖÏÏáæ¿ ÍÞøcÏáæ¿ çÉæøLí? ååç·ÞÎV (1.3) 562.ç·ÞÎùßæa ÉßÄÞÕí? ååÆßÌïÏࢠ(1.3) 563.'Îùߺîß¿ÞæÄ ºáæG¿áJ çÆÞÖ" ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄí ¦æø? åååå®dËÏࢠ(7.8) 564.ÌáißÏßÜïÞJ æÉÞGdÉÞÕí ®Kí ÉùEÄÞçøAáùߺîí? ååå ®dËÏࢠ(7.14) 565.É¿VKßøßAáK ÎáLßøßÕUß ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîßøßAáKÄí ¦çøAáùߺîí? åå ÏßdØÞçÏW (10.1) 566.¥NÏáæ¿ ©ÆøJßW Õºîí ØçÙÞÆøæa µáÄßµÞW É߿ߺîÕX? åå ÏÞçAÞÌí (12.3) 567.èÆÕÆâÄçÈÞ¿í æÉÞøáÄß ¼Ïߺî èÌÌßZ µÅÞÉÞdÄ¢? ååå ÏÞçAÞÌí (12.4) 568.QÈà æºKí ²øá ÕcÍߺÞøßÃßæÏ ØíçÈÙߺîí æµÞIßøßAR ®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ß æºÏñÄÞçøÞ¿í? åå çÙÞÖÏÞ (3.2) 569.µøáÃÏáæ¿/ØíçÈÙJßæa dÉÕÞºµX? ååçÙÞÖÏ çÏÞçÏW 570.çÏÞçÏÜßæa ÉßÄÞÕßæa çÉV ®Lí? ååæÌÅáçÕW (1.1) 571.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ÕÜáÄᢠÍÏCøÕáÎÞÏ ÆßÕØçJAáùߺîí dÉØñÞÕߺîÄÞV? åå çÏÞçÏW 572.QÎÆcÉzÞæø ©ÃVKí µøÕßXR ®Kí ÉùEÄÞV? åååçÏÞçÏW (1.5) 573.Q®ÜïÞ ¼ÁJßçzÜᢠ®æa ¦vÞÕßæÈ Éµøá¢R ®Kí dÉպߺîÄÞV? ååååçÏÞçÏW (2.28) 574.çÏÞçÏW dÉÕºÈJßæÜ dÉÇßÉÞÇc Õß×Ï¢? åå ÈcÞÏÕßÇß 575.صܼÞÄßµç{ÏᢠµâGßÕøáJáK ÄÞÝíÕø ¯Äí? ååÏçÙÞÖÞËÞJí (3.1)
 • 53. QUIZ BOOK DRAFT Page 53 576.'ÕßÇßÏáæ¿ ÄÞÝíÕø" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáK ÄÞÝíÕø? åå ÏçÙÞÖÞËÞJí (3.14) ¦çÎÞØí 577.¦çÎÞØßæa ¼zçÆÖ¢? ååæÄçAÞÕ (1.1) 578.¦Gß¿ÏÈᢠµÞGJßÉÝ¢ ÉßùAáKÕÈᢠ¦ÏßøáK dÉÕÞºµX? ååå¦çÎÞØí (1.1) 579.QÈßæa èÆÕæJ ®ÄßçøWMÞX ²øáBßæAÞZµR ®Kí ¦ÙbÞÈ¢ æºÏñÄÞV? åå ¦çÎÞØí (4.12) 580.ÈfdÄ çÆÕX ¦V? åå µßÏâX(5.26) 581.²øá æµÞG ÉÝáJ ÉÝÏ¢ ÆVÖߺîÄÞV? ååå ¦çÎÞØí (8.1) 582.¦çÎÞØí ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå ÍÞø¢ ºáÎAáKÕX 583.¦çÎÞØí dÉÕÞºµæa µÞÜJí ÏÙâÆ ÈÞ¿í ÍøߺîßøáKÄÞV? åå ©TßÏÞÕí (1.1) 584.¯Äí dÉÕÞºµæa µÞÜJÞÏßøáKá ÍâµO¢ ©IÞÏÄí? ååå¦çÎÞØí 585.QøIáçÉV ²JßGÜïÞæÄå²øáÎߺîí È¿AÞçÎÞR ®Kí ÉùEÄÞV? åå¦çÎÞØí (3.3) 586.¦çÎÞØßæÈ ÖÞØߺî ÉáçøÞÙßÄX? ååå ¥ÎØc (7.10) ³Ìic 587.¯çÆÞÎßçÈAáùߺîí dÉպߺî dÉÕÞºµX? ååå³Ìic 588.²x ¥icÞÏ¢ ÎÞdÄÎáU ÉÝÏÈßÏÎ ÉáØñµ¢? ååå ³Ìic 289.ºdwÈßW µâ¿í ÕÏíAáKÄßçÈAáùߺîí ÉùEÄÞV? ååå ³Ìic (4) 590.³ÌicÕßW ®dÄ ÕÞµcB{ÞÃáUÄí? åå 21
 • 54. QUIZ BOOK DRAFT Page 54 çÏÞÈ 591.çÏÞÈÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí ¦V? ååå ¥ÎßjÞ (ÎJÞÏß)å (1.1) 592.¯Äí È·øJßÈá ÕßçøÞÇÎÞÏÞÃí çÏÞÈ dÉØ¢·ßAÞX çÉÞÏÄí? ååå ÈßÈáÕ (1.3) 593.µVÄcØKßÇßÏßW ÈßKí ³¿ßçMÞµÞX dÖÎߺî dÉÕÞºµX? åååååçÏÞÈ (1.3) 594.çÏÞÈ ®Õßæ¿ ÈßKÃí ÄVÖßÖßçÜAáU µMW µÏùßÏÄí? åååÏçËÞÕí (1.3) 595.µMÜßæa ¥¿ßJGßW µß¿Kí ©ùBßÏÕX ¦V? ååå çÏÞÈ (1.5) 596.ÎÙÞÎÄíØcJßæa ÕÏxßW ÎâKí ÆßÕØ¢ ¥µæMGÕX? åå çÏÞÈ 597.ºàGí ÕàÃÄßÈÞW µ¿ÜßW ®ùßÏæMGÕX? ååååçÏÞÈ 598.Q¼àÕߺîßøßAáKÄßçÈAÞZ ÎøßAáKÄí ®ÈßAí ÈÜïÄí R ®Kí ÉùEÄÞV? åååçÏÞÈ (4.3) 599.¦ÕÃAí ÈßÎßJ¢ çµÞÉߺîÕX ¦V? åååçÏÞÈ 600.èÆÕçJÞ¿í çµÞÉߺî dÉÕÞºµX? ååçÏÞÈ 601.çÏÞÈ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååådÉÞÕí Îච602.Îà¶ÞÏáæ¿ ØbçÆÖ¢? ååçÎÞøØñc (1.1) 603.Îච®K ÕÞAßÈVj¢? ååÏçÙÞÕÏíAí ÄáÜcÈÞV 604.çÏÖá çÌÄïçÙÎßW ¼ÈßAáæÎKí dÉպߺîÄÞV? åå Îච(5.2)
 • 55. QUIZ BOOK DRAFT Page 55 ÈÞÙ⢠605.ÈÙâÎßæa ØbçÆÖ¢? åå®WçAÞÖí (1.1) 606ÈßÈÕæÏ Ø¢Ìtߺîí dÉպȢ çø¶æM¿áJßÏÄÞV? åååÈÞÙ⢠(1.1) 607.ÈÞÙ⢠®K ÕÞAßÈVj¢? å ¦ÖbØßMßAáKÕX 608èÆÕæJ Äà×íÃÄÏáUÕX ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? åååÈÞÙ⢠609.æµÞ¿áCÞxßÜᢠºáÝßÜßµÞxßÜᢠÄæa ÕÝß ©Ií ¦øáæ¿? åååÏçÙÞÕÏáæ¿ (1.3) 610.µVJÞÕí ÈÜïÕÈᢠµ×í¿µÞÜJí ØÙÞϵÈᢠ¦µáKá.§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? ååÙÌAâAí (1.7) åååå ÙÌAâAí 611.ÆVÖÈ¢ ÉܵÏßW ®ÝáÄßÕÏíAÞX èÆÕ¢ ¥øá{ß æºÏñÄí ¦çøÞ¿í? åå ÙÌAâAí (2.2) 612.QÈàÄßÎÞX ÕßÖbÞØJÞW ¼àÕßAá¢R ®Kí ÉùE dÉÕÞºµX? åååÙÌAâAí (2.4) 613.ÉøßÖáiÈÞÏ èÆÕ¢ ¯Äí ÉVÕîÄJßÜÞÃí ÕøáKÄí? ååå ÉÞùÞX (3.2) æØËÈc 614.æØËÈcÞÕßæa ÉßÄÞÕí ¦V? ååµâÖß (1.1) 615.æØËÈcÞÕí ¦øáæ¿ µÞÜJÞÃí dÉպߺîÄí? ååçÏÞÖßÏ(1.1) 616.µVJÞÕí ²øá ÌÜßØÆc ²øáAßÏßøßAáKá ®Kí ÉùEÄÞV? åå æØËÈc (1.7)
 • 56. QUIZ BOOK DRAFT Page 56 ÙPÞÏß 617.¦øáæ¿ µÞÜJÞÃí ÙPÞÏß dÉպȢ È¿JßÏÄí? ååå ÆÞøcÞçÕÖí(1.1) 618. 2 ¥icÞÏ¢ ÎÞdÄÎáU dÉÕºÈ ÉáØñµ¢ ¯Äí? åååå ÙPÞÏß 619.Q¨ ¦ÜÏ¢ ÈÖߺîí µß¿æA ÈßBZ ÄGßG ÎwßøB{ßW ÕØßAçÏÞ? ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? åååå ÙPÞÏß (1.4) 620.ÙPÞÏßÏáæ¿ µÞÜæJ ÏÙâÆ çÆÖÞÄßÉÄß ¦øÞÏßøáKá? ååå ØâVÌÞçÌW (1.1,14) 621.RµVJÞÕßæaåÆâÄX' ®Kí Õß{ßAæMG dÉÕÞºµX ¦V? åååååÙPÞÏß (1.13) 622.ÙPÞÏßÏáæ¿ µÞÜæJ ÎÙÞÉáçøÞÙßÄX ¦V? ååå çÏÞÖáÕ (1.14) 623.®ÜïÞ ¼ÞÄßµ{áç¿Ïí¢ ÕßÖß×í¿ ÕØñá ¦V? ååååå µVJÞÕí(2.7) 624.QÈßæK ¾ÞX ®æa ÎádÆ çÎÞÄßø¢ ¦Aá¢R ®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ßæºÏñÄí ¦çøAáùߺîí? ååååØâVÌÞçÌW (2.23) ØíµùßÏ 625.ØíµùßÏÞ dÉÕÞºµæa ÉßÄÞÕí ¦V? åå d̵cÞ(1.1) 626.ºáÕK µáÄßøMáùJí §øßAáK ²øáÕæÈ ÆVÖÈ¢ µIÄÞV? åååååØíµùßÏ (1.8) 627.µÏîßW ¥{ÕáÈâÜáÎÞÏß ²øá ÎÈá×cæÈ µIÄÞV? ååå ØíµùßÏ (2.1) 628.Q§ÕX ÄàÏßW ÈßKí ÕÜßæºî¿áAæÉG æµÞUßÏçÜïÞR ®Kí µVJÞÕí ØÞJÞçÈÞ¿í ÉùEÄí ¦çøAáùߺîí? ååÎÙÞÉáçøÞÙßÄÈÞÏ çÏÞÖáÕ (3.2) 629.Îá×ßE ÕdØñBZ Çøߺîí ÎÞÜÞ¶Ïáæ¿ ÎáOÞæµ ÈßKÕX ¦V? åçÏÞÖáÕ (3.3) 630.ÉÞùßçMÞµáK ºáøáZ µIÕX ¦V? ååååØíµùßÏ (5.1)
 • 57. QUIZ BOOK DRAFT Page 57 631.ÍâÎá¶æJÜïÞ¢ ÕcÞÉßAáK ÖÞÉ¢ µIÄV? åå ØíµùßÏ(5.2) 632.ÄÞdÎ ÉVÕîÄ¢ ÆVÖÈ¢ µIÄÞV? ååå ØíµùßÏ(6.2) 633."Îá{' ®K Éáøá×çÈAáùߺîí dÉպߺîÄÞV? åååå ØíµùßÏ (6.11) 634.ÕßÖái È·ø¢/µVJÞÕßæa ÉVÕîÄ¢/ÕßÖái ÉVÕîÄ¢ ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæM¿áK ØíÅÜ¢? ååå æØÙßçÏÞX(3.3) 635.çÏÖáÕßæa ÏùáÖçÜ¢ ÏÞdÄçÏAáùߺîí dÉպߺîÄÞV? ååååØíµùßÏ (9.9) 636.ØµÜ ¼ÞÄßµZAᢠÍÞøÎáU µÜïÞAß ÕÏíAᢠ®Kí µVJÞÕí ¥øá{ßçºÏñí ¯ÄßçÈAáùߺîí? åå ÏùáÖçÜ¢ (12.3) ÎÜÞ¶ß 637.¦øáæ¿ ÉVÕîÄæJÏÞÃí ÏçÙÞÕ ÖâÈcÎÞAßÏÄí? åååååååå¯ÖÕßæa(1.3) 638.¯Äí µÞøcJßW ÏçÙÞÕæÏ ÉøàfßMßX ®KÞÃí Õß.d·s¢ çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí? åååååååÆÖÞ¢Ö¢ (4.12) 639.dµßØñáÕßæÈ ÈßÏÎJßæa ÆâÄÈÞÏß µÞÃߺîßøßAáK d·s¢? åå ÎÞÜÞ¶ß ®ùÎßÏ 640.®ùÎßÏÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? å ÙWAßÏ 641.®ùÎßÏÞÏáæ¿ ØbçÆÖ¢? åå¥ÈÞçÅÞÅí 642.R¾ÞX ÌÞÜÈÞÃçÜïÞQ ®Kí ÉùEÄÞV? åå®ùÎßÏ 643.ÌÅÞ¢ ÕcfJßæa ÎæxÞøá çÉV? ååå ¼Þd·Äí (3.11) 644.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ØߢÙÞØÈ¢ ®Kí çÉøáU È·ø¢? åå ÏùáÖçÜ¢ (3.17) 645.µáÜJÞÝíÕø ®Kí Õß{ßAáK ÄÞÝíÕø? åå ÙßçKÞ¢(7.30)
 • 58. QUIZ BOOK DRAFT Page 58 646.Äæa µÞÜ¢ ¥ùßÏáKá ®Kí ®ùÎßÏ ÉùE Éfß ¯Äí? ååå¾ÞùÉfß 647.Øá·tèÄÜJßÈá dÉÖØñß ¦V¼ßºî ÈÞ¿í? åå ·ßÜÏÞÆí (8.22) 648.'§øáOí ºâ{" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMG ÈÞ¿í? åå æÎçdØ¢ (11.4) 649.æÏçÙÞÕÏáæ¿ ¥øá{MÞ¿¿áÈØßøߺîí ÍÞøcçÏ Éøßd·ÙßAÞÄßøáK dÉÕÞºµX? åå ®ùÎßÏ 650.§øáæOÝáJÞÃßæµÞIᢠÕd¼Jßæa ÎáÈ æµÞIᢠ©çÜï¶È¢ æºÏñßøßAáKÄí ¦øáæ¿ ÉÞÉÎÞÃí? ååå ÏÙâÆ(17.1) 651.®ÜïÞxßçÈAÞ{ᢠֵñÎÞÏ ¥ÕÏÕçÎÄí? åååÙcÆÏ¢ (17.9) 652.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ¥øá{MÞ¿ÈáØøߺîí µáÖÕæa ÕàGßW çÉÞÏÄÞV? åå ®ùÎßÏ (18.1) 653.®ùÎßÏÞæÏ ¥¿ßºî ÉáçøÞÙßÄX? åååÉÖâV (20.1) 654.ÄæK ÕÞÄßWAW ÌtߺîßG ÉÖâùßæÈ ®ùÎßÏ ®BßæÈÏÞÃí ÕßçÖ×ßMߺîÄí? ååååçÆÖÞ¿µÈᢠÍßfáÕᢠ655.dÉÄßÆßÈ¢ ÉøßÙÞØÎÞÏßøßAáKá ®Kí ÉùEÄÞV? åå®ùÎßÏ (20.7) 656.¼zÆßÕØæJ ÖÉߺî dÉÕÞºµX? å ®ùÎßÏ (20.12) 657.ÉÞùæÉÞGßAßK §øáOí ºáxßµ çÉÞæÜ ÖµñÎÞÏæÄLí? åå ÏçÙÞÕÏáæ¿ ÕºÈ¢ (23.29) 658.øIí æµÞG ¥JßMÝ¢ ÆVÖÈJßW µIÄÞV? ååå®ùÎßÏ (24.2) 659.µÝáJßW ÈáµÕáÎÞÏß È¿K dÉÕÞºµX? ååå ®ùÎßÏ (27.2) 660.ÏßùÎcÞÕßæa µÝáJßW ÈßKí Èáµ¢ ²¿ßºîí µ{EÄÞV? åååå ÙÈÈßÏ (28.9) 661.¦ÆcÎÞÏß dÉպȢ ®ÝáÄß ÕºîÄÞV? ååå ®ùÎßÏ 662.RÉáøá×X dÉØÕßAÞæùÞçIÞ?Q ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? ååå®ùÎßÏ (30.5)
 • 59. QUIZ BOOK DRAFT Page 59 663.ÎAæ{dÉÄß µøEÄÞÏß ®ùÎßÏ ÉùÏáKÄí ¦çøAáùߺîí? ååùÞçÙW (31.15) 664.®ùÎßÏÞÏáæ¿ dÉÕºÈBZ ºáøá{ßW ®ÝáÄßÏÄÞV? åå ÌùáAí(36.4) 665.ÌùáAßæa ÉßÄÞÕí? ååçÈøßÏ (36.4) 666.®ùÎßÏÞÏáæ¿ dÉÕºÈBZ æÈøßçMÞ¿ßÜßGí µJߺîÕX ¦V? ååååæÏÞçÙÞÏÞAࢠ(36.23) 667.¯Äí dÉÕÞºµæÈÏÞÃí æº{ßAáIßW ÄUßÏßGÄí? åå®ùÎßÏ (38.6) 668.®ùÎßÏÞæÏ µáÝßÏßW ÈßKí µÏxßÏÄÞV? åå®çÄcÞÉcÈÞÏ ¥ÌÆíçÎæÜAí (38.9) 669.;µøÏáK dÉÕÞºµX' ®KùßÏæM¿áKÄÞV? åå®ùÎßÏ ÕßÜÞÉBZ 670.ÕßÜÞÉBZ øºßºîÄÞV? åå ®ùÎßÏ 671.¼ÈÞÄÏßW ÎÙÄß ¦ÏßøáKÕZ ¦V? åååå ÏùáÖçÜ¢ (1.1) 672."ØìwøcÄßµÕí', "ØVÕî ÍâÎßÏáç¿ÏᢠØçLÞ×¢' ®Kí Õß{ßAæMG È·ø¢? åååÏùáÖçÜ¢ (2.15) ÙØíAßçÏW 673.ÙØíµßçÏÜßÈá ÆVÖÈ¢ ©IÞÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååçµÌÞV ÈÆàÄàø¢ (1.1) 674.ÙØíAßçÏÜßæa ÉßÄÞÕí? åå ÌâØß (1.3) 675.dÉÕÞºµÈᢠÉáçøÞÙßÄÈᢠ¦ÏßøáKÕX? åå ÙØíAßçÏW (1.3) 676.ÏçÙÞÕ "ÎÈá×cÉádÄÞ' ®Kí Ø¢çÌÞÇÈ æºÏñÄÞæø? åå ÙØíAßçÏW 677.ÆVÖÈJßW ºáøáZ ÄßK dÉÕÞºµX? ååÙØíAßçÏW (3.2)
 • 60. QUIZ BOOK DRAFT Page 60 678.¯ÝáÆßÕØ¢ dÉÕÞØßµç{Þ¿áæ¿ È¿áÕßW ÕßØíÎßÄÈÞÏß ÈßKÕX? ååÙØíAßçÏW (3.15) 679.RÏùáÖçÜÎßW ¥MJßæa çµÞW ²¿ßºîí µ{Ïá¢Q®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ßæºÏñÄí ¦çøÞ¿í? åååÙØíAßçÏW (4.16) 680.ÆVÖÈJßW ¦vÞÕí ¦µÞÖJßÈá¢ÍâÎßAᢠÎçic ©ÏVJß ÈßùáJßÏÄÞæø? ååå ÙØíAßçÏW (8.3) 681.RÉÞÉ¢ æºÏîáK çÆÙß ÎøßAá¢Q ®Kí ÉÝÏ ÈßÏÎJßW çø¶æM¿áÄcßøßAáKÄí ®Õßæ¿? åååååÙØíAßçÏW 18.4 682.R¾ÞX ÈßçKÞ¿í µÞøc¢ ÄàVAáK ÈÞ{ßW Èßæa ÙcÆÏ¢ èÆøcçJÞ¿ßøßAáçÎÞ? ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? åååååèÆÕ¢ (22.14) 683.ÏçÙÞÕí ²GµBZAí ÄÞÕ{ÎÞAᢠ®Kí ÉùE ØíÅÜ¢ ®Õßæ¿? åå ùÌî (25.5) 684.ÏçÙÞÕ "øÞ¼ÞÇßøÞ¼ÞÕí' ®Kí Õß{ߺîÄÞæø? ååååæÈÌáAçÈTV (26.7) 685.§¿ÏzÞçøAáùߺîí dÉպߺîÄV? åå ÙØíAßçÏW (34.2) 686.©ÃBßÏ ¥ØíÅßµç{Þ¿í dÉպߺîÕX ¦V? ååå ÙØíAßçÏW (37.4) 687.©øáAáçÉÞæÜÏáU Éáøá×æÈ ÆVÖÈJßW µIÄÞV? ååå ÙØíAßçÏW (40.2) 688.QæÎÞùßçÏÞÖÎáçÙÞR ®K ÕÞAßÈVÅ¢? åå µVJÞÕí çÉV Õß{ߺîá.(48.35)
 • 61. QUIZ BOOK DRAFT Page 61 ÆÞÈßçÏW 689.æÈÌâAíÆíçÈTùßæa ×mÞÇßÉX (¦ÖíÉÈÞØí) ÆÞÈßçÏÜßÈá ÈWµßÏ çÉV ®Lí? ååçÌWJíÖTV (1.7) 690.ØbÉíÈ¢ µIßGí ÎùKí çÉÞÏÄÞV? åå æÈÌâ¶íÆíçÈTV (2.1_5) 691.ÌÞçÌÜßæÜ ÕßÆbÞzÞæø ÈÖßMßAÞX øÞ¼ÞÕí ÈßçÏ޷ߺîÄÞæø? ååå¥çøcÞAí (2.24) 692.ØbÉíÈ¢ ÕcÞ¶cÞÈßAÞX Õø¢ ÜÍߺîÄÞVAí? åååÆÞÈßçÏW (2.47) 693.æÈÌáAÆíçÈTV øÞ¼ÞÕí ÈßVNߺî Ìߢ̢ ÈÞGßÏÄí ®Õßæ¿? ¥Äßæa ©Ïø¢ ®dÄ? åååÆâøÞ ØÎÍâÎß,60 ÎáÝ¢ 694.®dÌÞÏÌÞÜzÞæø Äàºîâ{ÏßW §G ø¼ÞÕí? åååå æÈÌâ¶ÆíçÈTV(3.20) 695.Äàºîâ{Ïáæ¿ È¿áÕßW ÈÞÜÞÎÈÞÏß ©IÞÏßøáKÕX? åå µVJÞÕí (3.24) 696.µÞ{çÏçMÞæÜ ÉáÜïí ÄßKÕX ¦V? ååååæÈÌâ¶íÆíçÈTV(4.25) 697.¯Äí øÞ¼ÞÕÞÏßøáKá ºáÕøßçzW ®ÝáÄáK èµMJß µIÄí? å çÌWÛTV (5.25) 698.ÖâÖX øÞ¼ÇÞÈß ¯Äí Ø¢ØíÅÞÈJÞÏßøáKá? åå¯ÜÞ¢ (8.2) 699.ÇâdÎÕdØñ¢ Çøߺî dÉÕÞºµX? åå ÆÞÈßçÏW (5.29) 700.ÆÞÈßçÏÜßæÈ ØßÙAáÝßÏßÜßG øÞ¼ÞÕí? åå ÆÞøßÏâØí.å(6.16) 701.ÆÞÈßçÏW ÆVÖÈJßW µI ÈÆß ¯Äí? åå ªÜÞÏß (8.2) 702.ÆVÖÈ¢ µIÄßÈÞW çÌÞÇ¢ æµGí çøÞ·ßÏÞÏÕX ¦V? åå ÆÞÈßçÏW (8.27) 703.ÆÞÈßçÏÜßÈá Ìáiß ©ÉçÆÖßAÞX ÕK ÆâÄX? åå·dÌßçÏW (9.23) 704.ÆÞÈßçÏÜßÈá ÆVÖÈÎáIÞÏÄí ¯Äí ÎÙÈÆßÏáæ¿ ÄàøJí ÕºîÞÏßøáKá? ååÏâdËGàØí (10.4) 705.Q¯xÕᢠçÎÞÙÈàÏ Éáøá×ÞR ®Kí ÏçÙÞÕ ¥ÍßØ¢çÌÞÇÈ æºÏñÄÞæø? åååÆÞÈßçÏW (10.11)
 • 62. QUIZ BOOK DRAFT Page 62 706.ÉÝÏ ÈßÏÎJßæÜ æÕ{ßMÞ¿í ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáK d·s¢? åå ÆÞÈßçÏW dÉպȢ @@@@@@@@@@
 • 63. QUIZ BOOK DRAFT Page 63 §Äø µÞçÈÞÈßµ d·s¢
 • 64. QUIZ BOOK DRAFT Page 64 ÄâÌàÆí 1. ÄâÌàÄßæa ç·ÞdÄ¢ ? å ÈËñÞÜß(1.1) 2. ÄâÌàÆßæa ÍÞøc? å ÙK (1.9) 3. ÄâÌàÆßæa ÉßÄÞÕí? ååçÄÞÌßçÏW (1.1) 4. ¦øáæ¿ µÞÜJÞÏßøáKá ÄâÌàÆí ¥¿ßÎÏÞÏß Éß¿ßAæMGÄí? å ÖWÎÈTV 5. ÄâÌàÆí 10 ÄÞÜLí æÕUß ØâfßAÞX ¯WÉߺîÄæø? åå·ÞçÌW (1.14) 6. ¥ÈÞÅçøÏᢠÈßøÞdÖÏçøÏᢠØÙÞÏßAáKÄßW ©ráµÈÞÏßøáK Õcµñß? å ÄâÌàÆí 7. ÄâÌàÆßæa ÉádÄX? å çÄÞÌßÏ (2.1) 8. §×í¿ÎáUß¿Jí çÉÞµÞÈᢠ§×í¿ÎáUÄí æºÏîÞÈᢠçÄÞÌßÏÞØßÈá ØbÞÄdLc¢ æµÞ¿áJ øÞ¼ÞÕí? å ÖWÎÞÈTV(1.14) 9. ©ùAJßW µáøáÕßÏáæ¿ µâGßW ÈßKí ºâ¿áU µÞ×í¿¢ ÕàÃí µÞݺ È×í¿æMGÕÈÞV? å ÄâÌàÆí 10. çÄÞÌßÏÞÏáæ¿ ÍÞøc? åØÞù(3.7) 11. ØÞùÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? åù·áçÕW(3.7) 12. ØÞùÞÏáæ¿ ÍVJÞAzÞæø æµÞKí µ{E ÉßÖºí ¯Äí? å ¥ØíçÎÞçÆÞçÆÞØí (3.8) 13. çÄÞÌßÏÞÏíAí ØÙÞϵÈÞÏß ÕK ÎÜÞ¶ ¯Äí? å ùÞËÞçÏW (3.17) 14. ¦ÆcøÞdÄß çÄÞÌßÏÞÏᢠÎÞÜÞ¶ÏᢠÄÞÎØߺî ØíÅÜ¢? ååÆAïÞØí ÈÆßÏáæ¿ ÄàøJí (6.1) 15. ùÞçËW ÎÜÞ¶ ÉßÖÞºßæÈ ÌtߺîæÄÕßæ¿? ååÎßçdØÎßæÜ ©ÏVK dÉçÆÖJí (8.3) 16. ÄâÌàÆßÈá µÞÝíº ÜÍߺîæÄBæÈ? åå ÎÄíØcJßæa µÏíÉ ÉáøGß (11.13)
 • 65. QUIZ BOOK DRAFT Page 65 17. ÄâÌàÆí ÄÞÎØߺîßøáKæÄÕßæ¿? ååÈßÈæÕ (1.3) 18. ÖWÎÈTùßæÈ æµÞKáµ{EÄßÈá çÖ×¢ ÎAZ ³¿ßæMÞÏÄí ®Õßç¿Aí? ååå¥ùÞøÞJí (1.21) 19. ÄâÌàÆßæa ØçÙÞÆø ÉádÄÈᢠ¥çgÙJßÈáçÕIß dÖÙáÆßÈßTÞùßçÈÞ¿í ¥çÉfߺîÕÈᢠ¦V? å ¥ÙßçÏÞV (1.22) 20. ¥tÈÞÏ ÄâÌàÆßæÈ Ø¢ øfߺîÄÞV? åå¥ÙßçÏÞV (2.10) 21. R¼àÕߺîßøßAáKÄßçÈAÞZ ÎøßAáKÄÞÃí ®ÈßAí ÈÜïÄíQ §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? å ÄâÌàÆí (3.6) 22. ¯ÝádÉÞÕÖc¢ ÕßÕÞÙßÄÏÞæÏCßÜᢠÍVJÕí Îøߺîá çÉÞÏÕZ? å ØÞùÞ(3.7) 23. ÆÞØßÎÞøÞW ¥ÉÎÞÈßÄÏÞÏÕZ? å ØÞù (3.7) 24. ùÞËÞçÏW ÄâÌàÆßçÈÞ¿í ÄÞX ¦øÞæÃKÃí ÉùEÄí? ååÙÈÈßÏÞÏáæ¿ ÎµX ¥ØùßÏ (5.13) 25. ¥ØßùßÏÞÏíAí ®Lí çÕÄÈ¢ ÈWµÞæÎKÃí ÄâÌàÆí ÉùEÄí? å ²øá ØâØ (5.15) 26. ù·áçÕÜßæa ÍÞøc ? å ®ÆÈßÏ (7.2) 27. RÈàÄßÏáU ÎÙÞÈÞÏ Éáøá×X Q ®Kí çÎÆÏßæÜ ·ÌîÞçÏW ÕßçÖ×ßMߺîÄÞæø? å ÄâÌàÆßæÈ 28. RÈNáæ¿ ÉÞÉBæ{ dÉÄß ÈÎáAí ¥ÈáÄÉßAÞ¢ .ÄÞX ÈçNÞ¿í µøáà æºÏîá¢.Qå§BæÈ ÉùEÄÞV? ååÄâÌàÆí (10.5) 29. ÄâÌàÆí ®dÄÞ¢ ÕÏTßÜÞÃí ÎøߺîÄí? åå102(13.2) 30. ÄâÌàÆí ¥tÈÞÏçMÞZ dÉÞÏ¢ ®dÄ ¦ÏßøáKá? åå58 (13.1) 31. ÄâÌàÄßæÈ µÌù¿AßÏæÄÕßæ¿? å ÈßÈæÕ(13.1) 32. ÄâÌàÆßæa ØbçÆÖ¢ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? ååçÎÆßÏ (13.4) 33. ÄâÌàÆßæa ÎøÃçÖ×¢ çÄÞÌßÏ çÉÞæÏÄí ®çBÞGí? ååçÎÆáÏ
 • 66. QUIZ BOOK DRAFT Page 66 34. çÄÞÌßÏÞÏᢠØÞùÏᢠÄÞÎØÎÞAßÏæÄÕßæ¿? ååÌyÞX (14.13) 35. çÄÞÌßÏ ÎøßAáçOÞZ dÉÞÏ¢ ®dÄ ¦ÏßøáKá? åå107 ÏâÆßJí 36. ¥TàùßÏÞÏáæ¿ ÄÜØíÅÞÈ¢? å ÈßÈæÕ (1.1) 37. çÎÆc ÍøߺîßøáK ¥VɵíØÞÆßæa ¦ØíÅÞÈ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? åå ®µíɵñÞX (1.1) 38. ¥TàùßÏX øÞ¼ÞÕÞÏ æÈÌá¶íÆíçÈTùßæa ØVÕî èØÈcÞÇßÉX? å ®WËVÃØí (2.1) 39. ÏâÆßJßæa ÉßÄÞÕí? å æÎøÞøß(7.2) 40. ÏâÆßJßæa ÍVJÞÕí? å ÎÈæÛ (8.3) 41. ÎÈæÛ ÎøߺîæÄBæÈ? å ØâøcÄÞÉçÎxí(8.3) 42. 120 ÆßÕØ¢ ÈßÈÕÏßW Õ߼Ϣ ¦ç¸Þ×ߺîÄÞV? å æÈÌá¶ÆíçÈTV 43. ÏøáÖçÜ¢ ÈßÕÞØßµç{Aáùߺîí ¥TàùßÏX É¿JÜÕÈá ÕßÕøBW ÈWµßÏÄÞV? å ¥¶ßçÏÞV 44. æÈÌá¶ÆíçÈTùßÈá µàÝ¿BÞJ ÏßdØÞçÏW ÉGâ? ååæÌÄáÜßÏ 45. ÏâÆÞçÆÖæJ çÈÄÞÕÞøÞÏßøáKá? åå ©TßÏÞÕí 46. ÏâÆÞçÆÖçJAí ®WËVHØí ÖßfÈWµß ÉùEϺîÄÞæø? å妶ßçÏÞV 47. ÈÞÜÞ¢ ÆßÕØ¢ ÏâÆßJßæÈ Õß{ßAÞX ®WËVHØí ¥Ïºî ÍcÄcX? åå Õ·ÞÕí (12.10) 48. ®WËVHØßæÈ ÕÇߺîÄÞV? ååÏâÆßJí 49. ¥¶ßçÏÞøßæÈ ÍÕÈJßW èµæAÞIÄÞV? åå©TßÏÞ
 • 67. QUIZ BOOK DRAFT Page 67 50. ®WËVHØßæa æÕGßÎÞxæMG ÄÜ µIí çÌÞÇ¢ È×í¿æMGÕX? å ¦AßçÏÞV ®ØíçÅV (ÉøßÖß×í¿¢) 51. ÎÙÞÈÆßÏßW ÈßKᢠÉáùæM¿áK æºùá ÈàøáùÕ ØbÉíÈJßW µIÄÞV? å çÎÞVçg¶ÞÏß(1.10) 52. øÞ¼ÞÕßæÈ Èßd·ÙßAX dÖÎߺîÕøáæ¿ ·âÂÞçÜÞºÈ øÞºÞÕßæÈ ¥ùßÏߺîÄV? ååçÎÞVçg¶ÞÏß (12.2) å ÎÙÞ¼í¾ÞÈ¢ 53. ÈøºîÎá¿ß ®Lßæa ÜfÃÎÞÃí? å ÕßçÕµ¢ (5.11) 54. ®çKAᢠ¼àÕÈáUÕV ¦V? å ÉáÃcÕÞzÞV (5.16) 55. ÖµñßçÏAZ ÕßÖß×í¿¢ ¦ÏæÄLí? å Õß¼í¾ÞÈ¢ (6.1) 56. Õß¼í¾ÞÈJßæa ÉßÄÞÕí ¦V? åèÆÕ¢ (8.4) ÌÞV ¦Øàçù 57. ÖÞÖbÄ ¼àÕßÄ¢ ©IÞµáÕÞX ®LÞÃí æºçÏîIÄí? å ÎÞÄÞÉßÄÞAæ{ ¥ÈáØøßAáµ (3.1) 58. çÕÆȵZ ÕVißAáKÄÞVAí? å µÀßÈ ÎÞÈØÈá (3.29) 59. øÞ¼AzÞøáæ¿ ÎÈTßçÈçMÞÜᢠÕÝßæÄxߺî ÕØñá? åØbVH¢ (8.2) 60. ®øßEí µJáK Äà ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGæÄLí? dØñàÏáæ¿ çdÉÎdɵ¿È¢(9.9) 61. ¦øáæ¿ ÎÈTÞÃí µâGßÜ¿AæMG ÉfßÏáç¿Äí çÉÞæÜÏáUÄí? åå ¥ÙCÞøßÏáæ¿ (11.26) 62. ÌáißÎÞÈá ØbVH µ¿µ¢ çÉÞçÜÏᢠÕÜ¢ µÏîßW Õ{çÉÞçÜÏᢠ¦ÏßøßAáKÄí ®Lí? ååÕß¼í¾ÞÈ¢(21.24)
 • 68. QUIZ BOOK DRAFT Page 68 63. ¦Ïá×íµÞÜ¢ ÎáÝáÕX ÕßÜÞÉÍÕÈ¢ ¦ÏßøßAáKÄí ¦øáç¿Äí? å çÍÞ×æa (22.11) 64. ÎâKí Õß×ÏBZ ®æa ÎÈTí æÕùáJá.¯æÄÜïÞ¢? åå1.¥LTí µÞÃßAáK ÆøßdÆX åå2.µUJøÎáU ÇÈßµX åå3.çÍÞ×ÈᢠÕߺÞøÖâÈcÈáÎÞÏ ÕçÏÞÇßµX(25.4) 65. ®ÜïÞxßçÈAÞ{ᢠ©ÏVKßøßAáKæÄLí? ååèÆÕ͵ñß (25.14) 66. 'ÎâKÞ¢ ÈÞÕí" ®Kí ÌÞV ¦Øàçù ÕßçÖ×ßMßAáKæÄLí? å ¯×ÃßAÞøX (28.15) 67. ¦øáæ¿ µÞÜJÞÃí ØâøcX ÉßÈbÞBß ÈßKÄí? ååæÙØíAßÏ (48.18) 68. ¦çøAáùߺîáU ØíÎøÃÏÞÃí ¥HÞAßÈá çÄX µGçÏAÞZ ÎÇáø¢? å çÏÞÖßÏ(49.1) 69. ÌÞV ¦Øàçù øºßºîÄÞV? åçÏÖá æÌVçÖÎâX ®ùÎßÏÞÏáæ¿ çܶȢ 70. ²x ¥icÞÏ¢ ÎÞdÄÎáU ¥çMÞdµàËÞd·s¢? ®ùÎßÏÞÏáæ¿ çܶȢ 71. ®ùÎßÏÞ dÉÕÞºµX ®LßæÈÄßøÞÏÞÃí ÖÌíÆÎáÏVJáKÄí? Õßd·ÙÞøÞÇÈ 72. ùÎßÏÞÏáæ¿ çܶÈJßW ®dÄ ¥icÞÏB{ÞÃáUÄí? å 72 å ÌùâAßæa çܶȢ (1) 73. ÌùâAßæa çܶȢ ®ÝáÄáKÄÞVAí? ÏâdËGàØßÈá ¥Aæø ØíÅßÄßæºÏîáK ²XÉÄø ç·ÞdÄJßÈá (1.1) 74. ÌùâAßæa ÉßÄÞÕí? ååçÈøßÏ (1.1) 75. ÌÞùâAí ÕßÜÉߺîí Æá¶ßºîÄí ¦çøAáùߺîí? åå æØÙßçÏÞX (1.15)
 • 69. QUIZ BOOK DRAFT Page 69 å ÌÞùâAí (2) 76. ÌÞùâAí (2) ®ÝáÄßÏÄí ¦VAí? å ÌÞÌßçÜÞY dÉÕÞØßµZAí 77. æÈÌáAÆíçÈTùßæa ÉádÄX? åÌWJíÖTV (1.11) 78. §dØÞçÏÜßæa ØbçÆÖçJAáU οBß ÕøÕí dÉÕºßdºîßAáKÄÞV? å ÌùâAí (4.37,5.4) 79. èÆÕµWÉÈÏÞW ÕÈÕcfB{ᢠØá·tÕcfB{ᢠÄÃW æµÞ¿áJÄÞVAí? å ÏßdØÞçÏW (5.7) å ÆÞÈßçÏW (ÖâÖX) 80.ÍÞ·cÕÄßÏÞÏ ÖâÖæa ÍVJÞÕí? ååÏáÏÞAࢠ(1.1) 81.ÏáÏÞAàÎßæa ØbçÆÖ¢? ååÌÞÌßçÜÞY(1.1) 82.ÖâÖÞæa ÉßÄÕí? åå ÙWAÞÈ 83.R¥ÕV ÎâÜ¢ ÌÞçÌÜßW ÈßKí ¥ÇVN¢ ÉáùæMGí Õøá¢Q ¦V ÎâÜ¢? ÌÞÌßçÜÞÃßæÜ ÈcÞÏÞÇßÉzÞøÏ 2 çÉV(1.5) 84.ÖâÖÞæÈÄßøÞÏßGí ÈcÞÏÞÇßÉzÞV ©KÏßºî µáx¢ ÕcÞ¼ÎÞæÃKí æÄ{ßÏߺî ÌÞÜX? ååÆÞÈßçÏW (13.44) 85.ÆÞÈßçÏÜßæa dÉÞÏ¢ ®dÄ ¦ÏßøáKá? åå 12 86.ÈcÞÏÞÇßÉzÞøßW ²KÞÎæJ ¦Z ÖâÖÞX ²øá ÏáÕÞÕáæÎÞJí ÉÞÉ¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ÏÞÏßøáKá ®KÏßøáKá ÉùEÄí? å ÜÕ¢· (æÉØñíçµÞ) 87.ÈcÞÏÞÇßÉzÞøßW øIÞÎæJ ¦Z ÖâÖÞX ²øá ÏáÕÞÕáæÎÞJí ÉÞÉ¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ÏÞÏßøáKá ®KÏßøáKá ÉùEÄí? ååµøáçÕܵ¢ (ùá¢çÈÞ) 88.ÆÞÈßçÏWæa µÞÜJí ÌÞÌßçÜÞÃcVAí ©IÞÏßøáK Õßd·Ù¢? åå ÌÞW (14.3) 89.ÆÞÈßçÏÜßæÈ æµÞÜïÞX dÖÎߺî ÌÞÜßæa dÉÕÞºµzÞV ®dÄ? å 70 90.¦ùáÆßÕØ¢ 7 ØߢÙB{áæ¿ §¿ÏßW ®ùßÏæMGÕX? ååÆÞÈßçÏW
 • 70. QUIZ BOOK DRAFT Page 70 91.ÆÞÈßçÏÜßæÈ ØߢÙAáÝßÏßW Ífâ ÈWµÞX ÆâÄÈÞW ÈßçÏÞ·ßAæMGÕX? åÙÌAâAí 92.ÎÙÞØVMæJ æµÞKí µ{EÄÞV? ååÆÞÈßçÏW 93.ÆÞÈßçÏÜßæÈ ÌÞÜßæa ¦{áµZAí(ÌÞÌßçÜÞÃcV) ¯WÉߺîí æµÞ¿áJÄÞV? å µáçùÞÖí (èØùØí) 94.ÉøßÖáiÞv ÖµñßÏÞW ÎÞÜÞ¶ ©ÏVJßÏÄÞæø? ååÙÌAâAí
 • 71. QUIZ BOOK DRAFT Page 71 ÎAÞÌßÏV 1 95.çÎÆßÏÏßæÜ øÞ¼ÞÕÞÏ ¥ÜµíØÞIùáæ¿ ÉßÄÞÕí? åååÎÞØßçÁÞÃßAAÞøÈÞÏ ËàÜßçMÞØí (1.1) 96.ÎÄcÞØßæa ÉßÄÞÕí? å çÏÞÙKÞX (2.1) 97.ÎÄcÞØßæa ÉÞVJßøáKæÄÕßæ¿? å ÎâùßÏâÎßW (2.1) 98.øÞ¼µßCøzÞVÌÜßÏVMÃJßÈá ÕKæÄÕßæ¿? ååååÎáùßÏâÎßW 99.ÈcÞÏdÉÎÞÃJßW Äà×íÃÄÏáIÞÏÕX? åÎÄcÞØí(2.26) 100.'¥ÜùáK ØߢÙÄáÜcX" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGÕX ¦V? åå ÏâÆÞ(ÏÙâÆ) ÎAÞÌß 101.¼àÕßĵÞÜ¢ ÎáÝáÕX ÏÙâÆ ÎAÞÌß ©ÉçÏ޷ߺîßøáK ÕÞZ? åå¥çÉïÞÈßçÏÞØßæa ÕÞZ(3.12) 102.¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí ÏÞdÄçÉÞÏçMÞZ øÞ¼µÞøcBZ ²æA ¯WÉߺîÄÞæø? åå ÜâØßÏ (3.31) 103.ÏùáÖçÜ¢ ¥ÖáiÎÞAæMGçMÞZ ÏÙâÆÏᢠآ¸Õᢠ®Õßæ¿ÏáU dÉÞVjÈÞÜÏJßÜÞÏßøáKá ²Jí µâ¿ßÏÄí? ååÎßØíÉ (3.26) 104.ÜâØßÏÞØßæa èØÈcæJ ÉøÞ¼ÏæM¿áÄßÏ Õcµñß? åå ÏÙâÆ ÎAÞÌß (4.34) 105.ÌÜßÉàÀJßæa dÉÄß×íçÀÞÄíØÕ¢ È¿KÄí ®dÄ ÆßÕØ¢? åå8 (4.56) 106.ÏÙâÆ ÎAÞÌßÏX ®ÄßVJ ¥çNÞÈc çÈÄÞÕí? åå ÄßçÎÞJß (5.7) 107.·ÜàÜÏßæÜ ØçÙÞÆøBæ{ øfßMÞX ÏÙâÆ ¥ÏºîÄÞæø? åå ÖàçÎÞæÈ 108.§dØÞçÏW ¯dÉçÆÖJí µâ¿ß µ¿Kí çÉÞµÞÈÏßøáKá ¥ÈáÕÞÆ¢ ÜÍßAÞÄßøáKÄí? ååå·ádÉÞ (5.48) 109.¥LßçÏÞAØßæa ÉádÄX? å ®ÕíÉçJÞV (6.17) 110.ÎÙÞÉáçøÞÙßÄX ¦µÞX çÎÞÙߺîßøáKÕX? åå¥WAàçÎÞØí (7.5)
 • 72. QUIZ BOOK DRAFT Page 72 111.ÆÎdÄßÏâØí dÉÇÞÈÞºÞøcÈÞÏß ¦æø ÈßÏÎߺîá? åå ¦WAàÎTßæÈ(7.5) 112.¦øáæ¿ ÕÜÄáµø¢ æÕGßæÏ¿áJÞÏßøáKá ÏùáÖçÜÎßW dÉÆVÖßMߺîÄí? åå ÈàçAÞçÈÞV (7.47) 113.ÏâÆæÏ Ø¢ØíµøߺîæÄÕßæ¿?¦æøÜïÞÎÃí Ø¢ØíµøߺîÄí? å çÏÞÈÞÅÞÈᢠÖàçÎÞÈᢠ(9.19) 114.ÏâÆ ÎAÞÌßÏáæ¿ ØíÅÞÈçJAí ÄßøE¿áAæMGÕX ¦V? ååçÏÞÈÞÅÞX (9.33) 115çÏÞÈÞÅÞX ¼ÈJßÈá ÈÞϵÈÞÏß ÈßÏÎߺîÄÞæø? ååå çÏÞÙKÞX (9.36) 116.çÏÞÈÞÅÞæa ØçÙÞÆøÈÞÏ çÏÞÙKÞçÈÏᢠØÙºøzÞçøÏᢠÉ߿ߺîí æµÞIí çÉÞÏÄÞV? ååå奢dÌß (9.37) 117.ÕßÖái È·ø¢ ĵVAáÕÞÈᢠdÉÕÞºµzøáæ¿ µcÄßµZ ÈÖßMßAÞÈᢠµWÉÈ æµÞ¿áJ ¥WAßçÎÞØßzá ®Lá Ø¢ÍÕߺîá? å ÉfÕÞÆ¢ Éß¿ßæÉGá.Ø¢ØÞøçÖ×ß È×í¿æMGí ¦¼í¾µZ ²KᢠÈWµÞÈÞÕÞæÄ ¥ÏÞZ Îøߺîá.(9.35) 118.¨¼ßÉñí øÞ¼ÞÕÞÏ ç¿Þ{ÎßÏáæ¿ ÉádÄß ¦V? åå æµïçÏÞÉÞd¿ (10.57) 119.ÏâÈÞÅÞæÈ ÕFßºî ºdµÕVJß? ååÆÎdÄßÏâØí (11.53) 120.çÏÞÈÞÅÞæÈ Èßd·ÙߺîÄÞV? å dÄÞËßçÏÞY (12.45) 121.ÖàçÎÞÈá çÖ×¢ ÎÙÞÉáçøÞÙßÄÈÞÏß ÄßøæE¿áAæMG ¦Z? ååå çÏÞÙKÞX 122.¥çLcÞAØßÈá '®ÕíÉJV" ®Kí çÉV ÈWµßÏÄÞV? åååååÜâØßÏÞØí (6.17) 123.¦È æºøßEí çÆÙJí ÕàÃÄßÈÞW æµÞÜïæMGÕX? ååååÙÕí ùÞX(6.46) 124.ÏâÆ ÎAÞÌßæÏ ¥¿A¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿? ååååÎá ùß §Îßåå 125.RÎÙÞÕàøÈᢠøÃÖâøÈáÎÞÏ §dØÞçÏÜßæa ÉøßdÄÞÄÞÕáÎÞÏßøáKÕX ®BæÈ ÕàÃá çÉÞÏß Q ®Kí ÏÙâÆV ÕßÜÉߺîÄí ¦çøAáùߺîí? åå ÏâÆ ÎAÞÌßçÏAáùߺîí (9.21) 126.ÌAÞùßçÏÞØßæÈ ÍÏKí çÏÞÈÞÅÞÈᢠÖàçÎÞÈᢠ³¿ßçMÞÏÄí ®çBÞGí ? æÄçAÞÕ ÎøáÍâÎßÏßæÜ ®ØíÉV ¼ÜÞÖÏJßW (9.33)
 • 73. QUIZ BOOK DRAFT Page 73 2 ÎAÞÌßÏV 127.æÈÙÎßÏÞÏáæ¿ ¦ÜÏJßæa çÉV? å ·áXÉÅÞV (ÈßVNÜàµøâ)/ÈËñß (1.35) 128èµAâÜß æµÞ¿áJí dÉÇÞÈÞºÞøcÄb¢ èµAÜÞAßÏÄÞV? åååå¨ÏÞçTÞX (4.7) 129.¨ÏÞçTÞX ÈWµßÏÄßçÈAÞZ µâ¿áÄW Äáµ ÈWµß ÎÙÞÉáçøÞÙßÄ ØíÅÞÈ¢ èµAÜÞAßÏÄÞV? åå æÎÈÜÞçÕÞØí (4.24) 130.èÆÕÞÜÏJßæÜ ØbVH ÉÞdÄBZ çÎÞ×í¿ßºîí ¥çdLÞÃßçAÞØßÈá æµÞ¿áJÄÞV? ååååååæÎÈÜÞçÕÞØí (4.25) 131.Èß×ßiÎÜïÞÄßøáKßGᢠÆáVÎÞÄcµ ¦µÞÄßøßAÞX ÎޢئÙÞø¢ ÍfßAÞÄßøáKÕX? åå¯ÜßÏÞØV 132.¥LßçÏÞAØí ®ÕíÉJùßæa ÎdLß? åååÜáØßÏÞØí (10.11) 133.ÏâÆ ÎAÞÌßÏáæ¿ dÉÖíØñøÞÏ èØÈcÞÇßÉzÞV? åå ÆØßçJçÕÞØí,ØìØß ÉçdÄÞØí 134.ÏâÆÞxcí¢ ÈßçAÞçÈÞùᢠÄNßÜáU ØíçÈÙÕᢠçÏÞ¼ßMᢠµIí ¥Õæø ÖdÄáA{ÞAÞX dÖÎߺîÄÞV? åå¥WAßçÎÞØí (14.25) 135.'ÏÙâÆzÞøáæ¿ ÉßÄÞÕí" ®Kí Ø¢çÌÞÇÈ æºÏîæMGÕX? åå ùçÙÖí(14.37) 136.ØbL¢ µá¿WÎÞÜ §øáèµæµÞIí Éùßæºî¿áJí ¼ÈAâGJßÈáçÈæø ÕÜßæºîùßE øÞ¼cØíçÈÙßÏÞÏ ÏÙâÆX? ååååùçÙÖí (14.46) 137.ØbVH ÕÞZ ÏâÆÏíAí ÈWµßÏÄÞV? åå ®ùÎßÏ (14.15) 138.È·øçJÏí¢ dÖàÍmÞøçJÏᢠµáùߺîí ÖdÄá èØÈcJßÈá ÕßÕø¢ ÈWµßÏÕX? åå Æá×í¿ÈÞÏ ØàçÎÞX 139.æØÜâAcØßæa Éß¹ÞÎß ¦øÞÏßøáKá? å ¥çLcÞAØí ®MßMÞÈØí 140.ÙâÈßæÏî æµÞÜïߺîÄÞV? ååå æÎÈÜÞçÕÞØí (4.35) 141.ÎVJÖíÎßÈßÏáæ¿ 7 ÎAæ{ æµÞÜæºÏñÕX? åå¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí
 • 74. QUIZ BOOK DRAFT Page 74 142.ÎVJÖíÎáÈßÏáç¿ÏᢠÎA{áç¿Ïᢠ·áøá? å ®ÜÏÞØV 143.R®æa ÎAæ{ ÈßBZ ®BßæÈ ®æa ©ÆøJßW øâÉæMGá ®Kí ¾ÞX ¥ùßÏáKßÜï.¾ÞÈÜï ÈßBZAí ¼àÕÈᢠ¦vÞÕᢠÈWµßÏÄíQ §Äí ÉùEÄÞV? ååÎVJÖíÎáÈß 144.µÞÃÞX µÝßÏÞJ ²øá ÍÏCø ¦¸ÞÄ¢ èÆÕJßW ÈßKí ¯xí ¥ÄßçÕÆÈæMGí ¾øBß ÎøߺîÕX? åå ¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí 145.RÎÈá×cX ÎøÃÎáUÕÈÞÏßøßæA èÆÕJßæÈÄßøÞÏß ºßLßAçÉÞÜᢠ¥øáÄíQ §BæÈ ÉùEÄÞV? ååå ¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí 146.ÏâÆ Äæa ØÙºøzÞVAí ÈWµßÏ ¥¿ÏÞ{ÕÞAí ®Lí? åå RèÆÕJßæa Õ߼ϢQ (13.14) 147.ÏÞçÄÞøá ÖµñßÏáÎßÜïÞæÄ èµ ÕøIí µÝßEÕX? åå ÄàçÎÞJßçÏÞØí (13.17) 148.¥çMÞdµàË d·sBZ ®dÄ? åå 11 149.¥çMÞdµàË ®K ÕÞAßÈVÅ¢ ? åå ²{ߺîí ÕÏíAæMG/ÎùEßøáK 150.Õß.çÕÆ ÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßGßÜïÞJ ÏÙâÆ ¼ÈÄÏáæ¿ dÉÇÞÈæMG ²øá µÞܸG¢? åå ÎAÞÌßÏ µÞܸG¢
 • 75. QUIZ BOOK DRAFT Page 75 ÉáÄßÏ ÈßÏ΢
 • 76. QUIZ BOOK DRAFT Page 76 Õß. ÎJÞÏß 1.ÎJÞÏßÏáæ¿ ØbçÆÖ¢? ååÈçdØJí 2.„ØÍ‟ ®K ÉÆ¢ ¦ÆcÎÞÏß ©ÉçÏ޷ߺîßøßAáK ØáÕßçÖ×µX? å Õß.ÎJÞÏß 3.çÏÖáÕßæÈ 'ÎÈá×c ÉádÄX" ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? ååÕß.ÎJÞÏß 4.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ç·ÞdÄ¢? ååÏßTÞ¶ÞV 5.¦¼àÕÞÈL¢ ØØcÍáAÞÏßøáK ØáÕßçÖ×µX? ååÕß.ÎJÞÏß 6.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ØáÕßçÖ×¢ ®ÝáÄßÏ ÍÞ×? åå¥ùèÎAí 7.ºáCAÞøÈÏßøáK Öß×cX? ååÕß.ÎJÞÏß 8.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ÎæxÞøá çÉV? åå çÜÕß 9.dµßØñáÕßæa Õ¢ÖÞÕÜßÏßæÜ dØñàµZ ¦æøÜïÞ¢? ååÄÞÎV(1.3),ùÞÙÞÌí (1.5),øâJí (1.5),ªùßÏÞÏáæ¿ ÍÞøc(ÌJíçÖÌ) (1.6),ÎùßÏ (1.16) 10.å³çÌÆßæa ÎÞÄÞÉßÄÞAZ ¦æøÜïÞ¢? å çÌÞÕØí,øâÅí (1.5) 11.¥dÌÞÙÞ¢ ÎáÄW ÆÞÕàÆí Õæø ÄÜÎáùµZ ®dÄ? å 14(1.17) 12.ÆÞÕàÆí ÎáÄW ÌÞçÌW dÉÕÞØ¢ Õæø ÄÜÎáù ®dÄ? åå14 13.ÌÞçÌW dÉÕÞØ¢ ÎáÄW dµßØñá Õæø ÄÜÎáù ®dÄ? åå14 14.'¦NÞÈâ ¯W" ®K ÕÞAßÈVj¢? å èÆÕ¢ ÈçNÞ¿í µâæ¿ (1.22) 15.çÏÖáÕßæa ¼ÈÈØÎÏJí ÏÙâÆc ÍøߺîßøáKÄÞV? åååæÙçùÞçÆÞØí (2.1) 16.çÏÖá ¼Èߺî ØíÅÜ¢? å çÌÄïçÙ¢ 17.ÉáÄßÏ ÈßÏÎJßæÜ ¦Æc çºÞÆc¢? å ¼ÞÄÈÞÏ ÏÙâÆzÞøáæ¿ øÞ¼ÞÕí ®Õßæ¿ÏÞµáKá? (2.2)
 • 77. QUIZ BOOK DRAFT Page 77 18.ÈfdÄ¢ µIÄáæµÞIí ØçLÞ×ߺîÕV? å ÖÞdØñ¼í¾zÞV (ÕßÆbÞzÞV)(2.10) 19.ÕßÆbÞzÞV çÏÖáÕßÈá µÞÝíº ÕºîæÄæLÜïÞ¢? ååæÉÞKí,ÎâV,µáLøßA¢ (2.11) 20 æÉÞKí,ÎâV,µáLøßA¢ ®LßæÈ µáùßAáKá? ååøÞ¼Äb¢,dÉÕÞºµÄb¢ ,ÉìçøÞÙßÄc¢ 21.ÉøßÖáiÞvÞÕßÈÞW ·VÍßÃß ¦ÏÕZ? ååÕß.ÎùßÏ ((1.18) 22.®dÄ ÕÏTßÈá ÄÞæÝÏáU µáGßµæ{ÏÞÏßøáKá æÙçùÞÆÞ æµÞKÄí? ååå2 (2.16) 23.æÙæùÞÆÞÕí ÈÖßMßAÞÄßøßAÞX ÏìçØËᢠÎùßÏÕᢠÖßÖáÕáÎÞÏß ®Õßç¿AÞÏßøáKá ³¿ßçMÞÏÄí? ååæÎçdØ¢(2.13) 24.æÙçùÞÆÞÕßÈá çÖ×¢ ÏÙâÆc ÕÞà Äæa ÉádÄX ¦V? åå ¥VAÜÞçÕÞØí (2.22) 25.çÏÖá Õ{VK d·ÞÎ ¯Äí?å ååÈçdØJí (2.23) 26.çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæa dÉØ¢· Õß×Ï¢ ®LÞÏßøáKá? åå ÎÞÈØÞLø¢ (3.1) 27.çÏÖáÕßÈá ÎáçKÞ¿ß/µVJÞÕßÈá ÕÝß ²øáAÞX ÕKÄÞV? å çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (3.3) 28.²Gµ çøÞ΢ æµÞIáU ÕdØñÕᢠ¥øÏßW çÄÞW ÕÞùᢠÇøߺîßøáKÕX? åååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (3.4) 29 çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæa ¦ÙÞø¢ ®LÞÏßøáKá? å µ¢ØÏᢠµÞGáçÄÈᢠ(3.4) 30. çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX ØíÈÞÈ¢ µÝßMߺîí æµÞIßøáKÄí ®Õßæ¿? åå çÏÞVgÞX ÈÆßÏßW ((3.6) 31.ÉøßÖáiÞvÞÕí æµÞIᢠ¥oß æµÞIᢠÎÞNâÆàØ µÝßMßAáKÕX? åå çÏÖá dµßØñá (3.11) 32.çÏÖá ÎøáÍâÎßÏßW ©ÉÕØߺîÄí ®dÄ ÆßÕØ¢? ååå40 øÞÕᢠ40 ɵÜᢠ(4.2) 33.ÉøàfÏíAí çÖ×¢ çÏÖáÕßæÈ ÖádÖá×ߺîÄÞV? ååÎÜÞ¶ÎÞV (4.11) 34.çÏÖá dÉØ¢·ßºîÄí ®LÞÏßøáKá? å RÎÞÈØÞLxæM¿áÕßX ®æLKÞW ØbVP øÞ¼c¢ ØÎàÉߺîßøßAáKáQ. (4.17)
 • 78. QUIZ BOOK DRAFT Page 78 35.RÈßBZ ®æa ÉßKÞæÜ ÕøáÕßX ¾ÞX ÈßBæ{ ÎÈá×cæø Éß¿ßAáKÕøÞAá¢Q çÏÖá §dɵÞø¢ ÉùEÄÞçøÞ¿í? åå ÉçdÄÞØßçÈ޿ᢠ¥dLçÏÞØßçÈ޿ᢠ(4.19) 36.æØÌÆß ÉádÄzÞV ¦æøÜïÞ¢? åå ÏÞçAÞÌí ,çÏÞÙKÞX (4.21) 37.èÆÕJßæa ØߢÙÞØÈ¢? åååØbVP¢ (5.35) 38.ÎÙÞøÞ¼ÞÕßæa È·ø¢? åå ÏùáÖçÜ¢ (5.35) 39.èÆÕJßæa ÉÞÆÉàÀ¢? åÍâÎß (5.35) 40.ÖøàøJßæa Õß{Aí ®Lí? åå µHí (6.22) 41.R§dØÞçÏÜßW µâ¿ß §dÄ ÕÜßÏ ÕßÖbÞØ¢ µIßGßÜï Q çÏÖá §dɵÞø¢ ÉùEÄí ¦çøAáùߺîí? åå ÖÄÞÇßÉX (8.10) 42.®dÄ ÕV×¢ øµñdØÞÕÎáIÞÏßøáK ØñàæÏÏÞÏßøáKá çÏÖá Øì¶cÎÞAßÏÄí? ååå 12 (9.20) 43.çÏÖáÕßæÈ ²xßæAÞ¿áJ Öß×cX? ååÏÙâÆ ØíµùßçÏÞJ (10.4) 44.Øñàµ{ßW ÈßKí ¼ÈߺîÕøßW çÏÞÙKÞçÈAÞZ ÕÜßÏÕX ¦øáÎßÜï ®Kí çÏÖá ÉùEÄí ¦çøAáùߺîí? åå çÏÞÙKÞX ΢ÆÞÈ (11.11) 45.ÎÞ¢ÆÞÈ ®K ÕÞAßÈVÅ¢? åååØíÈÞɵX (11.11) 46.ÕøáÕÞÈáU ¯ÜßÏÞÕí? åå çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (11.14) 47.dÉÕÞºµÈßÜᢠÎßµºîÕX/èÆÕÞÜÏçJAÞ{ᢠÕÜßÏÕX? å dµßØñá (11.9,12.6) 48.ÖÌJßæa µVJÞÕí ¦V? åådµßØñá (12.8) 49.fÎßAæM¿ÞJ ÉÞÉ¢? åå¦vÞÕßæÈÄßøÞÏáU Æâ×â (12.31) 50.çÏÞÙKÞæa ©¿W Ø¢ØíµøߺîÄÞV? åå Äæa Öß×czÞV 9 (14.12)
 • 79. QUIZ BOOK DRAFT Page 79 51.RÈßæa ÕßÖbÞØ¢ ÕÜßÏÄíQ ®Kí çÏÖá ÉùEÄÞçøÞ¿í? ååµÈÈc ØñàçÏÞ¿í (15.28) 52.ÉøßÖái ØÍ ØíÅÞÉߺîÄÞV? åå çÏÖádµßØñá (16.18) 53.RÈà ¼àÕÈáU èÆÕJßæa ÉádÄÈÞÏ ÎÖßÙQ §Äí ÉùEÄÞV? ååÕß.ÉçdÄÞØí (16.16) 54.ØbVPøÞ¼cJßæa ÄÞçAÞW çÏÖá ÈWµßÏÄí ¦VAí? ååÕß.ÉçdÄÞØí (16.19) 55.çÏÖá ØÞJÞæÈ ®Kí ¥ÍßØ¢çÌÞÇÈ æºÏñÄÞæø? åå ÉçdÄÞØßæÈ 56.çÏÖá øâÉÞLøæMG ØÎÏJí ¥ÕçÈÞæ¿ÞM¢ dÉÄcfæMGÄí ¦æøÜïÞ¢? åå ¯ÜßÏÞÕí,çÎÞæÖ (17.3) 57.µÝáÄæÏ ¥Ýߺîá æµÞIí ÕøáÕÞX çÏÖá Öß×czÞæø ¥ÏºîÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? ååæÌÄíçMÞæ· (21.1) 58.çÏÖá ÏøáÖçÜ¢ ÏÞdÄÏíAí çÖ×¢ ÄÞÎØߺîæÄÕßæ¿? ååå æÌÄí ¥ÈßÏ(21.17) 59.RÎøߺîÕVAí ©ÏVMßÜïQ ®Kí ÉùÏáKÄí ¦V? åå ØÞÆâµcV (22.23) 60.'ÈÞÖJßæa ¥Öái ¥¿ÏÞ{¢" ÈßWAøáÄÞJß¿Jí µÞÃáæÎKí dÉպߺîÄÞV? åå ÆÞÈßçÏW(24.15) 61.µá×í¿çøÞ·ßÏÞÏ ÖàçÎÞæa ÍÕÈ¢ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? åååÌÅÞÈc (26.6) 62.R¦ ÎÈá×cÈá ÙÞ µ×í¿¢ .¥ÕX ¼ÈßAÞÄßøáæKCßW ¦ ÎÈá×cÈá ¥ÄÞÏßøáKá ÈÜïÄíQ.çÏÖá ¦çøAáùߺîÞÏßøáKá §dɵÞø¢ ÉùEÄí? åå ÏÙâÆ ØíµùßçÏÞJÞÕí (26.24) 63.çÏÖáÕßæÈ 3 ÕG¢ ÄUß ÉùE Öß×cX ¦V? åå ÉçdÄÞØí (26.34) 64.Öøàø¢ ÌÜÙàÈæÎCßÜᢠ²øáAÎáUÄí ¯Äí? åååå ¦vÞÕí (26.42) 65.dÉÇÞÈÞºÞøcæa ÆÞØæÈ ÕÞ{áæµÞIí æÕGßÏÄÞV? ååÉçdÄÞØí (26.51) 66.ØbÉíÈJßWåµ×í¿¢ ¥ÈáÍÕߺî Õcµñß? ååÉàÜÞçJÞØßæa ÍÞøc (27.19) 67.çÏÖáÕßÈá ɵøÎÞÏß çÎÞºßMßAæMG Õcµñß? ååÌV ¦Ì (27.26)
 • 80. QUIZ BOOK DRAFT Page 80 68.çÏÖáÕßæa dµâÖí ºáÎMÞX ÈßVÌîtߺîÄÞæø? ååµâùßX µÞøX æÖÎáÕâX (27.32) 69.çÏÖáÕßæÈ dµâÖߺî ØíÅÜ¢ ¯Äí? ååç·Þ·áWÄÞ (27.33) 70.ç·Þ·áWÄÞ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååÄÜçÏÞ¿ß¿¢ (27.33) 71.çÏÖáÕßæa dµâÖßzáµ{ßW ®ÝáÄßÕºîÄí ®LÞÏßøáKá? åååR§ÕX ÏÙâÆzÞøáæ¿ øÞ¼ÞÕÞÏ çÏÖá ¦µáKáQ.(27.37) 72.çÏÖáÕßæa Öøàø¢ ¥¿A¢ æºÏñ ÇÈÕÞX ¦V? ååçùÞ¢ÄAÞøX ÏìçØËí (26.57) 73.çÏÖáÕßæa dµâÖßÈá ØÎàÉ¢ ©IÞÏßøáKÕV ¦æøÜïÞ¢? åå 1.ηíÆÜAÞøß ÎùßÏ 2.ÏÞçAÞÌßçaÏᢠçÏÞØßÏáç¿Ïᢠ¥N ÎùßÏ 3.çÏÖáÕßæa ¥N ÎùßÏ 4.æØÌÆß ÉádÄzÞøáæ¿ ¥N ÖçÜÞÎß 5.çÏÞÙKÞX ÖïàÙ(27.56) 74.çÏÖáÕßæa Öøàø¢ æÉÞÄßÏáÕÞX ©ÉçÏ޷ߺî ÖßÜ? åå çµJÞÈ (27.59) 75.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ØáÕßçÖ×JßW 'ÎÈá×cÉádÄX" ®K ÉÆ¢ ®dÄ dÉÞÕÖc¢ ©ÉçÏ޷ߺîßGáIí? ååå33
 • 81. QUIZ BOOK DRAFT Page 81 Õß.ÎVçAÞØí 76.ÎVçAÞØßæa ¦ÆcµÞÜ ÈÞ΢? ååçÏÞÙKÞX 77.ÎVçAÞØßæa ÎÞÄÞÕí? åå ÎùßÏ 78.ÎVçAÞØßæa ØçÙÞÆøX? ååÌVKÞÌÞØí 79.Õß.ÎVçAÞØí ØáÕßçÖ×¢ ®ÝáÄßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå ¨¼ßÉñí 80.¦Æc¢ ®ÝáÄæMG ØáÕßçÖ×¢? ååÕß.ÎVçAÞØí 81.ÎVçAÞØßæa ØáÕßçÖ×JßW çÏÖáÕßæÈ ¦øÞÏß ºßdÄàµøßAáKá? åååÆØX 82.ÈÞWÉÄáÆßÕØ¢ ÎøáÍâÎßÏßW µÞGí Îc·Bç{Þæ¿ÞM¢ ¦ÏßøáKÕX? åå çÏÖá(1.13) 83.ÎøáÍâÎßÏßæÜ Õß¼ÈdÉçÆÖJí çÏÖáÕßæÈ ÖádÖâ×ߺîÄÞV? ååÎÞÜÞ¶ÎÞV (1.13) 84.¯xÕᢠæºùßÏ ØáÕßçÖ×¢? ååÕß.ÎVçAÞØí 85.ÈÞÜáçÉV ºáÎKáæµÞIí ÕK ÉfÕÞÄ çøÞ·ßæÏ çÏÖá Øì¶cÎÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååµMVKçÙÞ¢ (2.2) 86.ºáCØíÅÜJí ÈßKí çÏÖá Õß{ߺîÄÞæø? ååÎJÞÏß (çÜÕß) (2.13) 87.§¿ßÎáÝAJßæa ÎAZ (ÌíÈÞÏí ©ç·Öí) ¦æøÜïÞ¢? åååÏÞçAÞÌí,çÏÞÙKÞX (2.14) 88.çÜÕßÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ååÙWËÞÏß (2.14) 89.·Æø çÆÖæJ ÍâÄd·Øíjæa çÉV ®Lí? ååå'æÜ·ßçÏÞX" (5.9) 90.Ü·ßçÏÞX dÉçÕÖߺîí µ¿ÜßW ºÞ¿ß ºJ ÉKßµ{áæ¿ ®H¢ ®dÄ? ååå2000 91.çÏÖá æºÏñ ¥qáÄ¢ ÍâÄd·ØíjX dÉç¸Þ×ߺîÄí ®Õßæ¿æÏÜïÞ¢? å ÆAæMÞÜàØí (10_ÉGÃBZ)å (5.20) 92.çÏÖá ¯Äí ÉUßdÉÎÞÃßÏáæ¿ Îµæ{ÏÞÏßøáKá ©ÏVMߺîÄí? ååå ÏÞÏàçùÞØí (5.22)
 • 82. QUIZ BOOK DRAFT Page 82 93.'ÄÜàJÞ AâÎß" ®K ÕÞAßÈVj¢? åååÌÞçÜ ®ÝáçKWA (5.41) 94.ÏÞÏàçùÞØßæa ε{áæ¿ dÉÞÏ¢ ®dÄ? ååå 12 (5.42) 95.çÏÖáÕßÈá ØbL È·øßÏßW ¥qáÄBæ{ÞKᢠdÉÕVJßAÞX µÝßÏÞJæÄLí? ååå ¥Õøáæ¿ ¥ÕßÖbÞØ¢ ÈßÎßJ¢ (6.5) 96.æÙçùÞÆÞÕí ÍÏæMGÄÞæø? ååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæÈ (6.20) 97.¼zÆßÈJßW ÕßøáKí È¿JßÏÕX? åå æÙçùÞÆÞÕí (6.21) 98.¼zÆßÈJßW µáÜ È¿JßÏÕX? ååæÙçùÞÆÞÕí (6.28) 99.Ä¿ÕßW ÖßøÖíçºÆÈ¢ æºÏîæMG Õcµñß? ååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX(6.28) 100.çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæÈ ÖßøÖíçºÆÈ¢ æºÏñÄÞV? åååæÙæùÞÆÞÕí (6.28) 101.çÏÞÙKÞæa ©¿W µÜïùÏßW ÕºîÄÞV? åå ¥Õæa Öß×czÞV (6.29) 102.µáVÌîÞÈ ®K ÕÞAßÈVj¢? åå ÕÝßÉÞ¿í (7.11) 103.'®ØíÉÄÞÙí" ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå ÄáùAæM¿æG (7.34) 104.çÏÖá ÈÞÜÞÏßø¢ çÉæø çÉÞ×ßMߺî ØíÅÜ¢? åå æÆAæMÞÜß (8.5) 105.ÎÈá×cæø ÕcfBç{çMÞæÜ µIÕX? ååæÌØí èØÆÞÏßæÜ µáøá¿X (8.24) 106. 7 ¥M¢ æµÞIí ¥ÏîÞÏßøæJ çÉÞ×ßMߺîßGí çÖ×ߺîÄí ®dÄ? åååå7 ÕX ÕGß 107. 5 ¥M¢ æµÞIí ¥ÏîÞÏßøæJ çÉÞ×ßMߺîßGí çÖ×ߺîÕ ®dÄ? åååå12 æµÞG 108.ÄàÎÞÏß ®K µáøá¿æÈ çÏÖá Øì¶cÎÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååå ÏøàçÙÞ (10.46) 109.çÌJíËÞæ· ®K ÕÞAßÈVj¢? åå ¥JßMÝJßæa Õà¿í 110.çÌJí èØÆ ®K ÕÞAßÈVÅ¢? åå ÎÄíØc¢ Éß¿ßAáK Õà¿í
 • 83. QUIZ BOOK DRAFT Page 83 111. ÌçÅØíÅÞ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå µøáÃÏáæ¿ Õà¿í 112.çÌÄïçÙ¢ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå¥MJßæa Õà¿í 113.çÏÖá ¥JßæÏ ÖÉߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååååæÌÄí ¥ÈßÏ (11.12) 114.ÆøßdÆÏÞÏ ÕßÇÕ çÆÕÞÜÏJßW §G µÞÖí ®dÄ? åååå 2 æÕUßAÞÖí (12.42) 115.µá×í¿çøÞ·ßÏÞÏ æÖÎÕâæa ÍÕÈ¢ ®Õßæ¿? ååÌÅÞÈc (14.3) 116.ÉÞÉßÈßÏÞÏ dØñà çÏÖáÕßæa µÞWAW ²Ýߺî ÕßÜçÏùßÏ ÉøßÎ{ èÄÜJßæa çÉV? åå ÈVÆßX (14.3) 117.dµâÖßMÞX æµÞIáçÉÞÏ çÏÖáÕßÈá µá¿ßMÞX æµÞ¿áJæÄLí? ååååÎâù µÜVJßÏ ÕàEí (15.23) 118.R¨ ÎÈá×cX ØÄcÎÞÏß èÆÕÉádÄÈÞÏßøáKá Q ®Kí ÉùEÄÞV? åååÖÄÞÇßÉX (16.39) 119.ÎÞÈcÈᢠdÉÎÞÃßÏᢠèÆÕø¼cæJ dÉÄàfߺîí æµÞIᢠ§øáKÕX?/ ååå ùÞ¢çØAÞøX ÏìçØËí (15.42) 120.RØÎÏJßÈá ÎáçO ¥ÏÞZ ÎøߺîáçÕÞ?Q ¦V ¦çøÞ¿í ÉùEá? åååå ÉàÜÞçJÞØí ÖÄÞÇßÉçÈÞ¿í çÏÖáÕßçÈAáùߺîí (15,44) 121.çÏÖáÕßæÈ Ø¢ØíµøßMÞX ¥ÈáÕÞÆ¢ çºÞÆߺîÕX? ååååååå ùÞ¢çØAÞøX ÏìçØËí (15.42) 122.çÏÖáÕßæÈ Ø¢Øµøߺî ØíÅÜ¢ çÈÞAß µIÄÞV? ååηíÆèÜJÞÏᢠçÏÞæØÏáæ¿ ¥N ÎùßÏÞÏá¢(15.47) 123.µáùàÈAÞøÈÞÏ æÖÎÕâæa ÎAZ? åååå¥ÜµíØíçdLÞØí,ùâçËÞØí(15.21) 124.çÏÖáÕßæÈ øµñÞ¢Ìø¢ ÇøßMߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååådÉçJÞùßçÏÞY (15.16) 125.©ÏVæJÝáæKx çÏÖá ¦Æc¢ dÉÄcfÎÞÏÄí ¦VAí? åååηíÆÜAÞøßJß ÎùßÏAí(16.10)
 • 84. QUIZ BOOK DRAFT Page 84 Õß.ÜâçAÞØí 126.èÕÆcÈÞÏ ØáÕßçÖ×µX? ååÕß.ÜâçAÞØí 127.Õß.ÜâçAÞØßæÈ ®MßØíçµÞM ¦Ïß ÕÞÝߺîÄÞV? ååå Õß.ÉìçÜÞØí 128.Õß.ÜâçAÞØí ØáÕßçÖ×¢ ®ÝáÄáKÄÞVAí? ååå æÄçÏÞËßçÜÞØí 129.æÄçÏÞËßçÜÞØí ®K ÕÞAßÈVj¢? åå èÆÕ ØíçÈÙßÄX 130.ØíµùßÏÞ ÉáçøÞÙßÄX ¯Äí µá¿á¢Ì ÖádÖâ× ·ÃJßW æÉGÕÈÞÏßøáKá? åå¥ÌßÏ (1.5) 131.ØíµùßÏ ÉáçøÞÙßÄæa ÍÞøcÏáæ¿ çÉV? åå®ÜßÖæÌJí (1.6) 132.¥NÏáæ¿ ·VÍJßW Õºîí ÉøßÖáiÞvÞÕí ÈßùEÕÈÞV? åååÕß.çÏÞÙKÞX (1.15) 133.ØíµùßÏ ÉáçøÞÙßÄÈá Øá·t ÌÜßÉàÀJßæa ÕÜÄáÍÞ·JÞÏß dÉÄcfæMG ÆâÄX? ååå·dÌßçÏW (1.19) 134.Ø¢ØÞø çÖ×ß È×í¿æMG ÉáçøÞÙßÄX? åå ØíµùßÏ (1.23) 135.¦øáæ¿ øÞ¼cJßÈÞÃí ¥ÕØÞÈÎßÜïÞJÄí? ååçÏÖáÕßæa (1.33) 136.RèÆÕJßÈá ²Kᢠ¥ØÞicÎÜïçÜïÞQ ¦V ¦çøÞ¿í ÉùEá? ååå ·dÌßçÏW ÆâÄX ÎùßÏçÏÞ¿í (1.37) 137.'®æa µVJÞÕßæa ¥N" ®Kí ÎùßÏæÏ ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? ååå®ÜßÖÌJí (1.43) 138.çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæa ÎÞÄÞÉßÄÞAZ? åååØíµùßÏ ®ÜßÖÌJí 139.®ÝáJí ÉܵÏßW εæa çÉV ®ÝáÄß µÞÃߺîÄÞV? ååååØíµùßÏ (1.63) 140.¥ÄcáKÄæa dÉÕÞºµX ®Kí Õß{ßAæMGÕX ¦V? ååå çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX(1.76) 141.RÖµñÈÞÏÕX ®ÈßAí ÕÜßÏÕ æºÏñßøßAáKáQå®Kí ÉùEÄÞV? ååå ÎùßÏ 142.ØVÕî¼ÈÕᢠçÉVÕÝß ºÞVçJÈ¢ ®Kí µWÉÈ ÉáùæM¿áÕߺîÕX ¦V? åå妷çØñÞØí èµØV (2.1)
 • 85. QUIZ BOOK DRAFT Page 85 143.'ÆÞÕàÆßæa ÉGâ"? ååçÌÄïçÙ¢ (2.4) 144.çÏÖáÕßæa ¼ÈÈ ÕÞVJ ¦ÆcÎÞÏß ¥ùßEÄÞV? ååå¦Gß¿ÏV (2.7) 145.µVJÞÕßæa ¥Íß×µñæÈ µÞÃᢠÕæø Îøâ ¦ØbÆßAÏßÜï ®Kí ÉøßÖßiÞvÞÕßÈÞW ÉùÏæMGßøáKÄí ¦çøAáùߺîí? ååå ÏùáÁíÖçÜÎßæÜ æÖÎÕâX (2.25) 146.ÉáÄßÏ ÈßÏÎJßW µÞÃáK dÉÕÞºµß? åååÙK (2.36) 147.ÙKÏáæ¿ ç·ÞdÄ¢? åå ¦çÖV (2.36) 148.ÙKÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ååËÈáçÕW(2.36) 149.®YÉJßÈÞÜá ÕV×¢ ÕßÇÕÏÞÏß ÉÞVJ dÉÕÞºµß? åå ÙK (2.36) 150.çÏÞæØËßæa ÉßÄÞÕí? åçÙÜß (3.23) 151.·ÜàÜÞA¿Üßæa ÎæxÞøá çÉV? åå·KØçøJí (5.1) 152.çÏÖá ÕßÇÕÏáæ¿ ÎµæÈ ©ÏVMߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååÈÏàX (7.11) 153.ÎßKWÉßÃV çÉÞæÜ ¦µÞÖJí ÈßKí ÕàÃÄÞV? åå ØÞJÞX (10.18) 154.æÄçA øÞ¼í¾ß ¦V? åå çÖÌ 155.ÖçÜÞçÎÞæa ¼í¾ÞÈ¢ çµZMÞX ÍâÎßÏáæ¿ ¥ÄßVJßµ{ßW ÈßKí ÕKÄÞV? åååçÖÌ (11.30) 156.ÖàçÜÞÙÞÏßW ç·ÞÉáø¢ §¿ßEí ÕàÃá ÎøߺîÕV ®dÄ? ååå18 (13.4) 157.çÏÖá 'µáùáÈøß" ®Kí Õß{ߺîÄÞæø? ååå æÙçøÞÆÞÕßæÈ (13.32) 158.©ÏVJæM¿áKÄí ¦V? ååå ÄæKJÞX ÄÞÝíJáKÕX (14.11) 159.ÇÈÕÞæa É¿ßAW µß¿K ÆøßdÆX? ååååå ÜÞØV (16.20)
 • 86. QUIZ BOOK DRAFT Page 86 160.çÏÖá 10 µá×í¿çøÞ·ßµæ{ Øì¶cÎÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååååÖÎøc (17.11) 161.çÏÖá ¦øÞæÃKí µÞÃÞX µÞGJßçÎW µÏùßÏ ºáCAøX? /ååØAÞÏß (19.1) 162.R§ÕÈᢠ¥dÌÞÙÞÎßæa ÉádÄÈÞµáKáQ ¦V? åååØAÞÏß (19.10) 163.ÏùáÖçÜÎßW ÈßKí ®NÕáØßçÜAí çÏÖáÕßçÈÞç¿ÞM¢åÏÞdÄ æºÏñÕøßW ²øÞZ? ååååååæµïçÏÞMÞÕí (24.18) Õß.çÏÞÙKÞX 164.dɵÞÖJßÈá ØÞfc¢ ÉùÏÞX èÆÕ¢ ¥Ïºî ÎÈá×cX? åååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (1.7) 165.'®æa ÉßKÞæÜ Õøßµ; ®Kí çÏÖá ¦ÆcÎÞÏß ÉùEÄÞçøÞ¿í? ååËàÜßçMÞØí (1.43) 166.¦ÆcÎÞÏß çÏÖáÕßæÈå ¥Èá·ÎߺîÕV ¦æøÜïÞ¢? ååååå ¥dLçÏÞØᢠçÏÞÙKÞÈᢠ(1.39) 167.ÈÅÞÈßçÏÜßæÈ çÏÖáÕßæa ¥¿áAW æµÞIí ÕKÄÞV? åååËàÜßçMÞØí (1.45) 168.RÈçdØJßW ÈßKí ÕÜï ÈzÏᢠ©IÞµáçÎÞQ ¦V ¦çøÞ¿í ÉùEá? åååÈÅÞÈßçÏW ËàÜßçMÞØßçÈÞ¿í (1.46) 169.R§ÄÞ µÞÉ¿cÎßÜïÞJ ØÞfÞW §dØÞçÏÜcXQ ¦çøAáùߺîÞÏßøáKá çÏÖá §dɵÞø¢ ÉùEÄí? åååÈÅÞÈßçÏW (1.47) 170.ÈÅÞÈßçÏÜßæa ØbçÆÖ¢? åååµÞÈ 171.¥JßÏáæ¿ ºáÕGßW §øßAáçOÞZ çÏÖá µIá ®Kí ÉùEÄí ¦çøAáùߺîÞÏßøáKá? åååÈÅÞÈßçÏW (1.50) 172.¥¿ÏÞ{B{áæ¿ ¦ø¢ÍÎÞÏß çÏÖá æÕU¢ ÕàEÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååå µÞÈÞ (æµÞJíæÈ)å(2.1) 173.øÞdÄßÏßW çÏÖáÕßæÈ µÞÃÞX ÕK ÏÙâÆ dÉÎÞÃß? åååÈßçAÞÆßçÎÞØí (3.1) 174.R¥çgÙ¢ Õ{çøIßÏßøßAáKá.¾ÞX µáùçÏIßÏßøßAáKáQ§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV?åå åååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (3.31) 175.ÏÞçAÞÌí çÏÞçØËßÈá ÈWµßÏ µßÃV ¯Äí?/ åå çÖÞAÞV (4.5)
 • 87. QUIZ BOOK DRAFT Page 87 176.ÖÎùßÏÞAÞøß dØñàçÏÞ¿í çÏÖá Ø¢ØÞøߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åååçÖÞAÞV 177.øÞ¼ çØÕµæÈ çÏÖá Øì¶cÎÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååååµËVKçÙÞ¢ (4.47) 178.æÌÄí æÙØíÆ µá{JßÈá ØÎàÉ¢ ®dÄ ÕV×ÎÞÏßøáKá Ä{VÕÞÄ çøÞ·¢ Éß¿ßæÉGÕÈÞÏßøáKá µß¿KÄí? å 38(5.5) 179.¼bÜߺîí dɵÞÖߺî Õß{Aí ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæÉG Õcµñß? åååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (5.35) 180.ÉßùÕßAáøá¿X çÏÖá ÉùEÄÈáØøߺîíå¯Äí µá{JßW µÝáµßÏÞÏßøáKá Øì¶c¢ dÉÞÉߺîÄí? åå ÖàÜâÙ (9.7) 181.ÖàÜâÙ ®Kí ÕÞAßÈVÅ¢? åå¥ÏAæÉGÕX 182.RèÆÕ¢ ÉÞÉßµ{áæ¿ ÖÌíÆ¢ çµZAÏßÜïQ.®Kí ÉùEÄÞV? åå ÉßùÕßAáøá¿X (9.31) 183.ÎÞVJ ,ÎùßÏ ,ÜÞØV ®KßÕøáæ¿ d·Þ΢? åååæÌÄí ¥ÈßÏ (11.1) 184.RÈÎáAᢠçÉÞÏß ÄçKÞæ¿ÞM¢ ÎøßAÞ¢Q §BæÈ ÉùEÄÞV? åååÕß.çÄÞÎØí (11.16) 185.çÏÖáÕßæÈ µÞÃÞX ÄÞWÉøcÎáæIKí ÏÕÈzÞV ¥ùßÏߺîÄí ¦çøÞ¿í? åå ËàÜßçMÞØí (12.21) 186.RÉßÄÞÕßæÈ ¾BZAí µÞÃߺîí ÄøâQ ®Kí ÉùEÄÞV? åå ËàÜßçMÞØí (14.8) 187.ÉçdÄÞØí µÞÄùáJí µ{E ÎÙÞÉáçøÞÙßÄæa ÆÞØæa çÉV? åå çÎÞçܵí (18.10) 188.µÏîÞMÏáæ¿ ¥NÞÏMæa çÉV? ååÙKÞÕí (18.13) 189.R¼ÈJßÈá çÕIß ²øá ÎÈá×cX ÎøßAáKÄí ÈÜïÄÞµáKáQ. ®Kí ÉùEÄÞV? åååµÏîÞËÞÕí (18.14) 190.ØÄc¢ ®KÞW ®Lí? §Äí çºÞÆߺîÄÞV? åå ÉàÜÞçJÞØí (18.38) 191.çÏÖáÕßæÈ ÈàÄßÎÞX ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? ååÉàÜÞçJÞØßæa ÍÞøc 192.ÉàÜÞçJÞØßæa ÍÞøcÏáæ¿ çÉV? åå çµïÞÁßÏØí dɵcâÜ
 • 88. QUIZ BOOK DRAFT Page 88 193.R ¦ ÎÈá×cX §ÄÞQ ¦V ¦çøAáùߺîí ÉùEá? åååÉàÜÞçJÞØí çÏÖáÕßçÈAáùߺîí (19.5) 194.ÉàÜÞçJÞØí çÏÖáÕßæÈ ÕßØñøߺî ÈcÞÏÞØÈJßæa çÉV? ååå·íÉßÉí ÄÞ (µWÄ{¢)å(19.13) 195.ç·Þ·áWJÞ ®KÄí ¯Äí ÍÞ×ÏÞÃí? åå®dÌÞÏ 196."µVµíÉñ' ®K ÕÞAßÈVj¢? åå ÄÜçÏÞ¿í (19.17) 197.R¾ÞX ®ÝáÄßÏÄí ®ÝáÄíQ §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åååÉàÜÞçJÞØí (19.22) 198.dµâÖßçzW ®ÝáÄßÏßøáK ÍÞ×µZ ¯Õ? ååå®dÌÞÏ,d·àAí,çùÞÎ (19.20) 199.çÏÖáÕßæa ÕdØñ¢ É¿ÏÞ{ßµZ ®dÄÏÞÏßGÞÏßøáKá ºàGßGÄí? åå 4 (19.23) 200.çÏÖáÕßæa dµâÖßæÜ ¥ÕØÞÈæJ æÎÞÝß? ååR§ÄÞ ØVÕîÕᢠÉâVJßÏÞÏßQ (19.30) 201.çÏÖáÕßæa ÖÕØ¢ØíµÞøÖádÖâ×ÏßW ÉæC¿áJ øÙØc Öß×cX? åå ÈàçAÞæÆçÎÞØí (19.38) 202.çÏÖáÕßæa µÜïùÏíAí ¥µJí ¦Æc¢ µ¿KÄÞV? åååÉçdÄÞØí (20.6) 203.çÏÖáÕßæa ÕßÜÞMáùJí èµæÄÞGí ÕßÖbØߺîÕX ¦V? åå çÄÞÎØí 204.çÏÖáÕßæa ÕÞAÈáØøߺîí ÕÜÏßùAßÏçMÞZ µßGßÏ ÎÄíØc¢ ®dÄ? ååå 153 205."ØÍÏáæ¿ ØáÕßçÖ×¢' ®Kí ¥ùßÏæM¿áK ØáÕßçÖ×¢? åååå Õß.çÏÞÙKÞX
 • 89. QUIZ BOOK DRAFT Page 89 dɵíØàØí 206.dɵíØàØßæa øºÏßÄÞÕÞV? ååÕß.ÜâçAÞØí 207.ÉøßÖíiÞvÞÕßæa ØáÕßçÖ×¢ ®KùßÏæM¿áK d·s¢? åådɵíØàØí 208.¥çMÞçØñÞÜ dÉÕVJßµZ ¦VAÃí ®ÝáÄßÏÄí? ååæÄçÏÞËßçÜÞØí (1.1) 209.ÉÞÉJßæa dÉÄßËÜ¢ æµÞIí ÈßÜ¢ ØOÞÆߺîÕX? ååå ÏÙâÆ §ØíµùßçÏÞJÞÕí (1.18) 210.ÏâÆ ²xßÏ Éâ æµÞIí çοߺî ÈßÜ¢? ååå ÙAWÆíçÎÞ (øµñÈßÜ¢) 211.ÉøßÖáiÞvÞÕßÈÞÏß ÏøáÖçÜÎßW µÞJßøáKÕV ®dÄ? åå120 (1.15) 212.ÏáÆÞÏíAí ɵø¢ Öß×cÈÞÏß ÄßøæE¿áAÞX ºàGßGÄí ¦VæAÜïÞ¢? ååå1.ÎJßÏÞØí ååå2.ÏáçØñÞØí ®Kí ÎùáÈÞÎÎáU ÌVçÖÌ ®K çÏÞæØËí 213 ºàGí ÕàÃíå¥çMÞçØñÞÜÈÞÏÄÞV? åå ÎJßÏÞØí ((1.25) 214.ÄÈßAáIÞÏßøáK ÈßÜ¢ ÎáÝáÕX Õßxí Éâ ÖïàÙzÞøáæ¿ µÞWAW ÕºîÄÞV? ååÌVKÞÌÞØí (4.37) 215.ÌVKÞÌÞØí ®K ÕÞAßÈVj¢? åå¦ÖbÞØ ÉádÄX (4.36) 216.ÌVKÞÌÞØßæa ØbçÆÖ¢? ååå µáçdÉÞØí 214.ÌVKÞÌÞØßæa ÎæxÞøáçÉV? åååçÏÞæØËí 215.ÌVKÞÌÞØßæa ç·ÞdÄ¢? ååçÜÕß 216.ÉøßÖáiÞvÞÕßçÈÞ¿í ÕcÞ¼¢ µÞÃàºî ÆOÄßµZ? ååå ÙÞÈÈßÏ (¥ÈÈcÞØí),ÖËàù 217.ÈcÞÏdÉÎÞà ©ÉçÆ×í¿ÞÕᢠØVÕî ¼ÈJÞÜᢠÌÙáÎÞÈßÄÈÞÏ ÉøàÖX? ååå·ÎÞÜßçÏW (5.34) 218."ÎÙÞX' ®Kí ÄçKAáùߺîí ÄæK ÉùEÕX? åå çÄÞÆ (5.36)
 • 90. QUIZ BOOK DRAFT Page 90 219.çØñËçÈÞØßçÈÞ¿í ÕÞÆdÉÄßÕÞÆ¢ È¿JßÏ ÉUßAÞV? ååå ÜßÌVJßçÈÞ 220.¦øáæ¿ Îá¶ÎÞÃí ÎÜÞ¶Ïáæ¿åÎᶢ çÉÞæÜ çÖÞÍߺîÄí? ååååçØñËÞçÈÞØí 221.ÈßçAÞÜÞÕÞØßæa ØbçÆÖ¢? ååÈßçAÞçÜÞÕÞØí 222.ØbVP¢ ÄáùKßøßAáKÄᢠÎÈá×cÉádÄX èÆÕJßæa ÕÜÄá ÍÞ·Jí ÈßWAáKÄᢠµIÄÞV? ååå çØñËÞçÈÞØí (7.56) 223.¦ÆcæJ èdµØñÕ øµñØÞfß? åååçØñËÞçÈÞØí (7.56) 224.çØñËÞçÈÞØßæÈ µæÜïùßEÕøáæ¿ ÕdØñ¢ ØâfߺîÕX ¦V? åå ÖìW (7.57) 225.ÖÎùßÏÞ ÉGÃJßW ÎÖßÙÞçÏAáùߺîí dÉØ¢·ßºîÕX? ååËàÜßçMÞØí (8.5) 226.ÄÞX èÆÕJßæa ÎÙÞÖµñßæÏKᢠÎÙÞæÈKᢠÉùEí ÖÎùßÏæø ÕÝßæÄxߺîÕX? åååååØàçÎÞX (8.10) 227.¦ÍߺÞøµÈÞÏ ØàçÎÞX ¦øáæ¿ dÉØ¢·¢ çµGÞÃí ÎÞÈØÞLøæMGÄí? /åååËàÜßçMÞØí (8.13) 228.Éâ æµÞ¿áJí ÉøßÖáiÞvÞÕßæÈ èµÕÖÎÞAÞX æÖÎÕâX µàMÞæÏ ØÎàÉߺîÄÞV? ååå¦ÍߺÞøµÈÞÏ ØàçÎÞX (8.20) 229.×mæÈ ØíÈÞÈæM¿áJßÏÄÞV? ååËàÜßçMÞØí (3.38) 230.ËàÜßçMÞØßæÈ ¦vÞÕí ®¿áJáæµÞIí çÉÞÏÄí ®Õßç¿Aí? ååå¥çØÞçJÞØí (8.39) 231.ÖìÜßÈá èÆÕJßæa ¥øá{MÞ¿í ©IÞÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå ÆÎØíçAÞØí (9.2) 232.ÖìÜßæa ØbçÆÖ¢? åå ÄVÖàÖí(9.11) 233.ÖìW ¦øáæ¿ ÍÕÈJßÜÞÏßøáKá ÉÞVJÄí? ååå çÈVÕîàÅßÏßW ÏâÆÏáæ¿ ÍÕÈJßW (9.13) 234.ÖìÜßæÈ ØíÈÞÈ¢ µÝßMߺîÄÞV? ååå ÙÞÈÈßÏ (¥ÈÈßÏÞØí)å(9.17) 235.ÖìÜßæÈ æµÞGÏßÜÞAß ÎÄßW ÕÝß §ùAßÕßGí øfæÉ¿áJßÏÄí ®Õßæ¿Õºîí? åååÆÎØíçµÞØí (9.25) 236.ÖìÜßæÈ ¥çMÞçØñÞÜzÞVAí ÉøߺÏæM¿áJßÏÄÞV? ååÌVKÞÌÞØí(9.27)
 • 91. QUIZ BOOK DRAFT Page 91 237.ÜágÏßW Õºîí ÉçdÄÞØí Øì¶cÎÞAßÏ ÉfÕÞÄAÞøX? åå ¥ÈßÏÞØí (9.32) 238.çÏÞMÏßW ÉçdÄÞØí ©ÏVMߺî Öß×c ? ååÄÌàJ (9.36) 239.ÄÌàJ ®K ÕÞAßÈVj¢? åå çÉ¿ÎÞX (9.36) 240.ÄÌàÅÏáæ¿ ØbçÆÖ¢? åå çÏÞM (9.36) 241.®çMÞÝᢠdÉÞVjߺîá æµÞIßøáKÕX? åå æµÞVKçÜcÞØí (10.1) 242.©JÎÈÞÏÕÈᢠÉøßÖáiÞvÞÕßÈÞÜᢠÕßÖbÞØJÞÜᢠÈßùEÕX? ååååÌVKÞÌÞØí (11.24) 243.Öß×czÞVAí ¦ÆcÎÞÏß "dµØñcÞÈßµZ' ®Kí çÉøáIÞÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åååå¥çLcÞ¶c (11.26) 244.ÍâÎßÏßæÜÜïÞ¢ ÕÜßÏ fÞ΢ ©IÞµáæÎKí dÉպߺîÄÞV? åå奷æÌÞØí (11.28) 245.¦øáæ¿ µÞÜJÞÏßøáKá ÎÙÞfÞ΢ ©IÞÏÄí? åå çµïÞÁßÏØí ØàØV (11.28) 246.ÏÞçAÞÌßæÈ ÕÞZ æµÞIí ÕÇߺîÕÈÞV? åååå æÙçøÞçÆØí ¥d·ßM (12.2) 247.¥çMÞçØñÞÜzÞøßW ¦Æc øµñ ØÞfß ¦V? ååååÕß.ÏÞçAÞÌí 248. ÉçdÄÞØßæa ÖÌíÆ¢ çµGßGᢠÕÞÄßW ÄáùAÞæÄ ¥µçJAí ³¿ßÏ ÌÞÜcAÞøJß? åååçùÞÆ (12.13) 249.æÙçùÞçÆÞØßæa ÉUßÏùAÞøX? ååå ÌïßçØñÞØí(12.20) 250.µVJÞÕßÈá ÎÙÄb¢ æµÞ¿áAÞÏíµÏÞW ÉáÝá ¥øߺîí ÎøߺîÄÞV? åå æÙçùÞçÆÞØí (12.23) 251.ÖàçÎÞX ®K dÉÕÞºµæa ÎæxÞøá çÉV? åååÈà·V (13.1) 252.ÌVÖâÎ ®K µU dÉÕÞºµX ÄÞÎØߺîßøáKæÄÕßæ¿? ååå ÉçMÞØí (13.6) 253.ÌVÖâÎÏáæ¿ ÎæxÞøá çÉV? åååå®ÜáÎÞØí (13.8) 254.ÉìçÜÞØí ¥tÈÞAßÏÄÞæø? åå®ÜßÎÞØí (13.11)
 • 92. QUIZ BOOK DRAFT Page 92 255.ÉìçÜÞØí Îá¿LæÈ Øì¶cÎÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åååå ÜádØñ (14.8) 256.ÉìçÜÞØßçÈÏᢠ(ÌáÇX/æÙVÎàØí) ÌVKÞçÌÏᢠ(§dwX) çÆÕzÞøÞÏß ¦øÞÇßAÞX ÄáÈßEÕV ¦V? åååå ÜádØñAÞV 257.ÄßçÎÞJßçÏÞØßæa ØbçÆÖ¢? åå ÜádØñ (16.1) 258.ÉøßÖáiÞvÞÕí èÆÕÕºÈ dÉØ¢·JßW ÈßKí ÉìçÜÞØßæÈ Ä¿EÄí ®Õßæ¿æÏÜïÞ¢? åååååå ¦ØßÏ,ÎâØßÏ (16.6) 259.®Õßæ¿ ÕºîÞÏßøáKá ÉìçÜÞØí ¦xøßµJáU çÆÕÞÜÏJßæÜ dØñàµç{Þ¿í Ø¢ØÞøߺîÄí? åå ËßÜßMßÏ (16.13) 260.ËßÜßÉc ÉGÃJßW ¦Æc¢ dµßØñáÕßæÈ Øbàµøߺî Õcµñß? åååå ÜßÆßÏ (16.14) 261.øµñÞ¢Ìø¢ ÕßxáæµÞIßøáKÕZ? åååå ÜßÆßÏ 262.ÜáÆßÏÞÏáæ¿ ÉGâ ¯Äí? åååå æÄçÕÞdÄßÏ (16.14) 263.ÉìçÜÞØí dÉØ¢·ßAáKÄí ¥BæÈ ÄæKçÏÞ ®Kí ÆßÈdOÄß ÍÕÈB{ßW çÉÞÏß ÉøßçÖÞÇߺîÕV? ååå æÌùáÕAÞV(17.10) 264."¥ÆcÖÈÞÏ çÆÕÈá' ®Kí ®ÝáÄßÏ ÌÜßÉàÀ¢ ÉìçÜÞØí µIæÄÕßæ¿? ååååååå ¦ÅXØí (17.23) 265.ÉìçÜÞØí æµÞøßLßW µIáÎáGßÏ æÉÞçLÞØáµÞøÞÏ ÆOÄßµZ? ååå ¥µbßÜÞØí dÉØíµßÜï (18.2) 266.µâ¿Þø ÉÃß æÄÞÝßÜÞAßÏ ¥çMÞçØñÞÜX? ååå Õß.;ÉìçÜÞØí (18.2) 267.¥µbßÜÞØßçaÏᢠdÉØíµßÜïÞÏáç¿ÏᢠæÄÞÝßW? åååååçÄÞWMÃß (µâ¿ÞøMÃß) 268.¼ÞÄßµ{áæ¿ ¥çMÞçØñÞÜX? ååååÕß.ÉìçÜÞØí (18.6) 269.Äæa صW µá¿á¢ÌçJ޿ᢠµâæ¿ µVJÞÕßW ÕßÖbØߺî Ø¢¸ÞÜÏdÉÎÞÃß? ååå dµßØíçÉÞØí (18.8) 270.ÉìçÜÞØí Äæa ÄÜ fìø¢ æºÏîáK çÈVºî ÈßÕcJߺîÄí ®Õßæ¿ æÕºîí? /åååædµ¢dµßÏ (18.18) 271.¥ÜµíØdLcAÞøÈᢠÕÞè·bÍÕÕᢠÄßøáæÕÝáJáµ{ßW dÉÞ·qcÎáUÕÈáÎÞÏßøáK ÏÙâÆX? ååå ¥MçÜïÞØí (18.24)
 • 93. QUIZ BOOK DRAFT Page 93 272.æÕUßæµÞIí çfdÄ øâÉBæ{ ©IÞAßÏßøáK ÄGÞX? åååå æÆÎdÄçÏÞØí (19.24) 273.ÉìçÜÞØí ©ÏVMߺî Õcµñß? åå ®ÕáÄßçAÞØí (19.9) 274.dÉÕºÈ Õø¢ ÜÍߺî 4 ÉádÄßÎÞV ©IÞÏßøáKÕX? åååËàÜßçMÞØí (21.8) 275.ÉìçÜÞØí ÕßÆc ¥ÍcØߺîÄí ¦øáæ¿ ÉÞÄÞLßµJßÜÞÏßøáKá? åååå·ÎÞÜßçÏW (22.3) 276.æËÜßµíØßæa ÍÞøc ? åådÆáØßÜï (24.24) 277.ÉìçÜÞØí ÄÈßAí èµAâÜß ÄøáæÎKí ÕߺÞøߺîí dÉØ¢·¢ çµGÕX? åååå æËÜßµíØí(24.26) 278.R¥Çßµ ÕßÆc ÈßæK dÍÞLÈÞAßÏßøßAáKáQ.§dɵÞø¢ ÉìçÜÞØßçÈÞ¿í ÉùEÄÞV? åååæËçØñÞØí (26.24) 279.R¾ÞX dµØñcÞÈß ¦µÞX Èà ¥WÉ¢ ®çLÞæµÞçIÞ ®æK ØNÄßMßAÏÞçÃÞ?Q §dɵÞø¢ ÉìçÜÞØßçÈÞ¿í çºÞÆߺîÄÞV? åå¥d·ßM øÞ¼ÞÕí (26.28) 280.çËÞÈßµíØí ÄáùÎá¶Jßæa ÎæxÞøá çÉV? ååååå dµàJ 281.ÉìçÜÞØí µMWÖíçºÆJßW ÈßKí øfæÉGí ®JßÏ ÆbàÉí? åååå ÎßÜßJß (28.1) 282.¥ÃÜßØVM¢ ÉìçÜÞØßæa èµÏîßW ÄâBßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åååååÎßÜßJß (28.3) 283.ÎßÜßJß ÆbàÉßæÜ dÉÎÞÃßÏáæ¿ çÉV/ ååååååÉáÉïßçÏÞØí (28.7) 284.ÉìçÜÞØí çdµJ ÆbàÉßçÈÞ¿í ØÎàÉߺîçMÞZ ¥¿ßºî æµÞ¿áCÞxßæa çÉV ®Lí? ååååÄìËÞÈßçAÞØí ®ÕáçùÞAí ÜßçÆÞX (Õ¿Aí µßÝAX µÞxí) 285.µÞøÞd·ÙJßW ¦øÞÇߺîÕV? ååå ÉìçÜÞØᢠÖàÜÞØá¢
 • 94. QUIZ BOOK DRAFT Page 94 çܶÈBZ 1.Õß.ÉìçÜÞØí ®ÝáÄßÏ çܶÈBW ®dÄ? ååå 14 2.'çܶÈB{áæ¿ øÞ¼í¾ß" ®KùßÏæM¿áK çܶȢ? åå®çËØc çܶȢ 3.Õß.ÉìçÜÞØßæa ¦Æc çܶȢ? åå ·ÜÞÄcV 4.ÖÞØÈÏáæ¿ çܶÈÎÞÏß ¥ùßÏæM¿áK çܶȢ? åå 1.çµÞøßLcV 5.'ØçLÞ×Jßæa çܶÈÎÞÏß ¥ùßÏæM¿áK çܶȢ ¯Äí? åååËßÜßÉßÏVAí ®ÝáÄßÏ çܶȢ 6.µÀßÈ çܶȢ? åå 2.çµÞøßLcV 7.Õß.ÉìçÜÞØí ®ÝáÄßÏ ²x ¥icÞÏ¢ ÎÞdÄÎáU çܶȢ? åå ËßçÜçÎÞX 8.ÉìçÜÞØí ²øá ÕcµñßAáçÕIß ®ÝáÄßÏ çܶȢ? ååËßçÜçÎÞX 9.§¿Ï çܶȢ ®KùßÏæM¿áK çܶÈBZ ¯Õ? ååå(1).å1.ÄßçÎÞJßçÏÞØíå(2)å2. ÄßçÎÞJßçÏÞØí (3) ÄàçJÞØí 10.µÞøÞd·Ù çܶÈBZ ®Õ? ®ÝáÄßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååå1.ËßÜßMßÏV 2.®çËØcV 3.æµÞçÜÞØcV 4.ËßæÜçÎÞX , çùÞÎßæÜ µÞøÞd·ÙJßW Õºîí. 11.ÉáÄßÏ ÈßÏÎJßæÜ çܶÈBZ ®dÄ? ååå21 12.Õß.ÉìçÜÞØßæa ¯xÕᢠæºùßÏ çܶȢ? åååËßçÜçÎÞX 13.Õß.ÉìçÜÞØí ¥ÕØÞÈÎÞÏß ®ÝáÄß ®Kí µøáÄæM¿áK çܶȢ? ååå2. ÄßçÎÞJßçÏÞØí 14.®ÝáJáµÞøæa çÉV çø¶æM¿áJßÏßGßÜïÞJ çܶȢ? å ®dÌÞÏV 15.ÉÞÉJßæa çÕÄÈ¢ ®LÞµáKá? åååÎøâ (çùÞÎV 6.23) 16.¼ÁJßæa ºßL? åå Îøâ (çùÞÎV 8.6) 17.Éáù¼ÞÄßµ{áæ¿ ÖïàÙ? åååÕß.ÉìçÜÞØí (çùÞÎV 11.13) 18.µdCçÏÞØí ØÍÏßæÜ ÖádÖâ×AÞøßJß? åå ËâÌß(16.1) 19.¦¶ßÏÞÏßW ÉìçÜÞØí RÎßÖßÙÞÏßW ¦ÆcËÜæÎKíQ ÕßçÖ×ßMßAæM¿áKÄÞæø? åå ¥æËçLÞØí (16.5) 20.µVJÞÕßÈáçÕIß Õ{æø ¥ibÞÈßºî ®æa ÕrÜX ®Kí Õß.ÉìçÜÞØí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞæø? ååÉÞVØàØí (16.14) 21."µVJÞÕßW ÄßøæE¿áAæMGÕX' ? åååùâËØí (16.12) 22.ÉìçÜÞØßÈáçÕIß çùÞÎÞ çܶȢ ®ÝáÄßÏÄÞV? å ÄVÄßçÏÞØí (çùÞÎV 16.23) 23.çµÞøßLßW ÕæºîÝáÄæMG çܶȢ ¦øáæ¿ èµÕÖÎÞÏßøáKá æµÞ¿áJϺîÄí? åå ËâÌß 24.ÉìçÜÞØí ØíÈÞÈ¢ ÈWµßÏÄí ¦VæAÜïÞ¢? åå dµßØíçÉÞØí,·ÞçÏÞØí,®ØñMÞÈÏáæ¿ µá¿á¢Ì¢ (1,çµÞøßLcV 1.14)
 • 95. QUIZ BOOK DRAFT Page 95 25.ÈÖߺîí çÉÞµáKÕVAí çÍÞ×ÄbÕᢠ¼àÕX dÉÞÉßAáKÕVAí øfÏᢠ¯Äí? åååådµâÖßæa պȢå(1.18) 26.R¾ÞX ØáÕßçÖ×¢ ¥ùßÏߺîßæÜïCßW ®ÈßAí ÙÞ µ×í¿¢Q ®Kí ÉùEÄÞV? ååå Õß.ÉìçÜÞØíå(9.16) 27.Éáøá×æa ÖßøTí? ååå ÎÖßÙ (11.3) 28.dØñàÏáæ¿ ÖßøTí ? åååÉáøá×X (11.3) 29.dµÉÞÕøBZ ®dÄ? åå 9 30.ÈßÜÈßWAáK ÕøBZ ¯Õ? ¥ÕÏßW ÕÜáçÄÄí? åå ÕßÖbÞØ¢, dÉÄcÞÖ, ØíçÈÙ¢,åå ØíçÈÙ¢ (13.13) 31.¥ÕØÞÈæJ ÖdÄá? åå Îøâ (15.26) 32.¥ÕØÞÈæJ ¦Æ¢ ¦V? ååçÏÖá dµßØñá (1.çµÞøßLcV 15.45) 33.RçÎÞùÞX ¯çØÞQ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååÈNáæ¿ µVJÞÕí ÕKá. 34.ÎâKÞ¢ ØbVP¢ Õæø ®¿áAæMGÕX? åååÕß.ÉìçÜÞØí (2.çµÞøßLcV 12.2) 35.ÆÎÞØíAØßæÜ ÆVÖÈJßÈá çÖ×¢ Õß.ÉìçÜÞØí çÉÞÏÄí ®çBÞGí? ååå ¥çùÌc (·ÜÞJcV 1.17) 36.ØÍÏáæ¿ ÄâÃáµZ ®KùßÏæM¿áKÕV? ååÏÞçAÞÌí, µàM , çÏÞÙKÞX (2.9) 37.¥çùÌßÏÞÏßÜáU ØàÈÞÏí ÎÜçÏÞxí ©ÉÎßAæMGÄÞV? åååÙÞ·V (4.25) 38.ÈcÞÏdÉÎÞâ ÎáÝáÕX ¨ ²x ÕÞºµJßW ¥¿BßÏßøßAáKá.¯Äí? åååÈà Èßæa ¥ÏWAÞøæÈ Èà ®KÄáçÉÞæÜ ÄæK ØíçÈÙßAáµ(·ÜÞÄcV 5.13) 39.ØÍÏáæ¿ ÎâÜAÜïí? åå dµßØñá (®çËØcV 2.20) 40.®çËØcVæAÝáÄßÏ çܶȢ æµÞ¿áJϺîÄí ¦øáæ¿ èµÕÖ¢? ååÄáÙßçAÞØí 41.R®æa ¼àÕX ÎÖßÙ ¦µáKá.ÎøߺîÞW ®ÈßAí ¥Äí ÜÞÍÎÞµáKáQ. §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åååÕß.ÉìçÜÞØí (ËßÜßMßÏV 1.21) 42.ËßÜßMßÏVæAÝáÄßÏ çܶȢ æµÞ¿áJϺîÄí ¦øáæ¿ èµÕÖ¢? åå®MçdÉÞçÆÞJí 43.©rÞÙÉâVÕî¢ dÉÞVjߺîÕX? åå®MdÉÞ (æµÞçÜÞØcV 4.12) 44.æµÞçÜÞØcVæAÝáÄßÏ çܶȢ ¦VAáµâ¿ß ÈWµÃæÎKÞÏßøáKá Õß.ÉìçÜÞØí ÉùEÄí? ååååÜçÕÞÆßµc (4.16) 45.æµÞçÜÞØcVæAÝáÄßÏ çܶȢ ÉìçÜÞØí ¦øáæ¿ èµÕÖÎÞÏßøáKá æµÞ¿áJϺîÄí? ååå ÄáÙßçAÞØí 46.æÄTçÜÞÈßµcVæAÝáÄßÏ ²KÞ¢ çܶȢ ®ÝáÄßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí?¦øáæ¿ èµÕÖÎÞÏßøáKá Õß.ÉìçÜÞØí ¥Äí æµÞ¿áJϺîÄí? ååå¦ÄXØí, ÄßçÎÞJßçÏÞØí 47.dµßØñáÕßW ÎøߺîÕVAí dÉÄcÞÖ ÈWµáK çܶȢ? ååå 2. æÄTçÜÞÈßµcV 48.ÜçÕÞÆßµcÞÏßW Õºîí ®ÝáÄáµÏᢠÄáÙßçAÞØí ÕÖ¢ æµÞ¿áJÏAæM¿áµÏᢠæºÏñ Õß.ÉìçÜÞØßæa çܶȢ? ååå 2.æÄTçÜÞÈßµcV 49.®ÜïÞ Äßzµ{áç¿ÏᢠÎâÜ¢? åå dÆÕcÞd·Ù¢ (1 ÄßçÎÞJßçÏÞØí 6.10)
 • 96. QUIZ BOOK DRAFT Page 96 50.ÄßçÎÞJßçÏÞØßæa ¥NÏáæ¿ çÉV? åå®ÕÈàA (2.ÄßçÎÞJßçÏÞØí 1.5) 51.ÄßçÎÞJßçÏÞØßæa ÕÜßÏN ¦V? ååçÜÞÕàØí (1.5) 52.çÎÞÖÏíAí ®ÄßøÞÏß ÈßKÕV ¦æøÜïÞ¢? ååÏâæÈØᢠÏXçdÌÞØᢠ(3.8) 53.ÉìçÜÞØßÈá çÆÞ×¢(çdÆÞÙ¢ ) ÕøáJßÏ æºOí ÉÃßAÞøX? åå ¥ÜµíØÞçdLÞØí (4.13) 54.ÉìçÜÞØí ÌtȵÞÜJí ¼ÈßMߺîÄÞÏß ÉùÏáKÄÞV? ååå²çÈØßçÎÞØí (ËßçÜçÎÞX 1.10) 55.ËßçÜçÎÞæa ¥¿ßÎ? ååå²çÈØßçÎÞØí 56.ÕßÖbÞØJßæa ÖïàÙÞÏᢠÎÙÞÉáçøÞÙßÄÈᢠ¦ÏÕX? ååå çÏÖá ÎÖßÙ (®dÌÞÏV 3.1) 57.èÆÕ ÍÕÈJßW ²çAÏᢠÕßÖbØñÈÞÏßøáKÕX? åååçÎÞæÖ (3.2) 58.§øáÕÖÕᢠÎâVºîÏáU ÕÞZ? ååå èÆÕJßæa պȢ (4.12) 59.çÏÖá ¦øáæ¿ dµÎdɵÞøÞÎÞÃá ®çKAᢠÉáçøÞÙßÄX? ÎWAàØçÆAí (5.6) 60.¥dÌÞÙÞ¢ ÆÖÞ¢Ö¢ æµÞ¿áAáµÏᢠ¥dÌÞÙÞÎßæÈ ®ÄßçøWAáµÏᢠæºÏñÄí ¦V? åååÎWAàØçÆAí (5.6) 61.ÈàÄßÏáæ¿ øÞ¼ÞÕí/ÖÞçÜ¢ øÞ¼ÞÕí/ØÎÞÇÞÈJßæa øÞ¼ÞÕí,ÉßÄÞÕᢠÎÞÄÞÕᢠբÖÞÕÜßÏᢠ§Üï.¦V? åååÎWAàØçÆAí (7.4) 62.ÎøߺîßGᢠآØÞøߺîí æµÞIßøáKÕX? ååÙÞçÌW (11.4) 63.ÉáÄßÏ ÈßÏÎJßæa ÎicØíÅX? åå çÏÖá dµßØñá (®dÌÞÏV 12.24) 64.RèÆÕJßæÈ ØíçÈÙßÄXQ ®Kí çÉV ÜÍߺîÄÞVAí? åå ¥dÌÞÙÞ¢ (2.23) 65.RÈÞÕᢠ²øá Äà ÄæK ®KíQå®Kí çø¶æM¿áJßÏÄÞV? ååå Õß.ÏÞçAÞÌí 66.ÉçdÄÞØßæÈ çܶȢ ®ÝáÄÞX ØÙÞÏߺîÄÞV? åå ØßÜbÞçÈÞØí 67.èÆÕÕºÈæJ ÉÞW ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? Õß.ÉçdÄÞØí (2.1) 68."®æa ÉádÄX' ®Kí Õß.ÉçdÄÞØí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞæø? ååååÎVçAÞØí 69.¥ÈàÄßÏáæ¿ dÉÄßËÜ¢ çÎÞÙߺîÕX? åå æÌÜÏÞ¢ (2.15) 70.²øá ØñàÏíAᢠµá¿á¢ÌJßÈᢠ(µâùßÏ)®ÝáÄæMGåçܶȢ? ®ÝáÄßÏÄÞV? åå2 çÏÞÙKÞX, Õß.çÏÞÙKÞX 71.å3.çÏÞÙKÞX ®ÝáÄßÏÄÞVAí? ååå ·ÞçÏÞØí 72.ØÌÏßW dÉÇÞÈßÏÞµÞX ¦d·ÙߺîÕX? åå ÆßÏÞçdÄÞçMÞØí (3 çÏÞÙ 9) 73.¥ÅßÄß ØWAÞø dÉßÏX/ åå·ÞçÏÞØí 74.çÎÞÖÏáæ¿ ÖøàøJßÈá çÕIß ÉßÖÞºßçÈÞ¿í ÄVAߺîÄÞV? å Îà¶ÞçÏW (ÏâÆ 9)
 • 97. QUIZ BOOK DRAFT Page 97 75,¦ÆÞ¢ ÎáÄW ¯ÝÞÎX? ååÙÞçÈÞAí (1.14) 76.¦øáæ¿ dÉÕºÈÎÞÃá ÏâÆ çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí? åååå ÙÞçÈÞAí(1.14)
 • 98. QUIZ BOOK DRAFT Page 98 æÕ{ßMÞ¿í 77.æÕ{ßMÞ¿í ÉáØñµJßæa µVJÞÕÞV? åååÕß.çÏÞÙKÞX 78.Õß.çÏÞÙKÞÈá ÆVÖÈ¢ ©IÞÏ ÆbàÉí? åååÉçvÞØí (æÕ{ßMÞ¿í 1.9) 79.ÉáÄßÏÈßÏÎJßæÜ dÉÕºÈ ÉáØñµ¢? ååå æÕ{ßMÞ¿í 80.¦Æc ØíçÈÙ¢ ÕßGí µ{E ØÍ? å ®çËÞçØÞØí (2.8) 81."ØÞJÞæa ØߢÙÞØÈ¢ ©çU¿¢' ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMG ØÍ? åå æÉV·çÎÞØí (2.12) 82."®æa ØÞfßÏᢠ®æa ÕßÖbØñÈᢠ¦ÏÕX' ®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ß æºÏñÄí ¦çøAáùߺîí? ååå¥LßMÞØí 83.R§ØçÌWQ ®K dØñàæÏ dÉÕÞºµßÏÞÏß ¥¢·àµøߺî ØÍ? ååååçÄÕJàøÞÏß (2.18) 84.RÎøߺî ØÍíQ ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæÉG ØÍ? åååØVÆàØí (3.1) 85.ÖàçÄÞ×íÃÕÞÈÞµÏÞW ÕÞÏßW ÈßKí ©ÎßHáµ{Ïᢠ®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ßæºÏñÄí ¯Äí ØÍçÏAáùߺîí? åååçÜçÕÞçÆÞµc (3.15) 86.øÞdÄßÏßÜïÞJ È·ø¢? åå ÉáÄßÏ ÏùáÖçÜ¢
 • 99. QUIZ BOOK DRAFT Page 99 GENERAL 87.¯xÕᢠÕÜßÏ ØáÕßçÖ×¢? ååÕß.ÜâçAÞØí 88.çÏÖá Ø¢ØÞøߺî ÍÞ×? ååå¥ùèÎAí ØáùßÏÞÈß 89.ÉáÄßÏ ÈßÏÎJßæÜ ØÆcÖÕÞµcBZ? ååÕß.ÏÞçAÞÌí 90.ÉâVJàµøßAæM¿ÞJ ÉáÄßÏ ÈßÏÎ ÉáØñµ¢? ååådɵíØàØí 91.ÉáÄßÏ ÈßÏÎJßæÜ ¯xÕᢠæºùßÏ ÉáØñµ¢? åååå2 çÏÞÙKÞX 92.µVJÞÕßæa µÞÜJí ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ¢ ÉÃßÄÄÞV? åå æÙçøÞÆÞÕí 93.¦ÆcæJ dµØñàÏ øÞ¼ÞÕí? ååå¥Ìí·ÞV 94.¦ÆcæJ ¼ÞÄàÏ øÞ¼ÞÕí? åååÄàÆÞW 95.çÏÖáÕßæa µÞÜæJ çùÞÎX ºdµÕVJß? ååå ²µíç¿ÕßÏØí ØàTV(´·çØñÞØí) 96.çÏùáÖçÜ¢ ÉGâ ĵVJ É¿ÈÞϵX ? ®Kí? ååå ÄàçJÞØí (è¿xØí,) ®.Áß. 70 97.¦ÆcæJ dµØñàÏ çÆÕÞÜÏ¢? åå æØÙßçÏÞX ÎÞ{ßµ (ÎVçAÞØßæa ÎÞ{ßµ ) 98.ÆVÖÈB{áæ¿ ÆbàÉí ®KùßÏæM¿áK ØíÅÜ¢? ååå ÉçvÞØí 99.ØÞVÕîÄßµ çܶÈBZ ®dÄ? ååå8 100.¥ÇVNßµ{áæ¿ §¿ÏßW ÕØߺî ÈàÄßÎÞX? åååçÜÞJí
 • 100. QUIZ BOOK DRAFT Page 100 ¦Ïá×íµÞÜ¢ ¦Æ¢ _ 930 ÙÞçÈÞAí _ 365 æÎÅâÖçÜÙí _ 969 ÜÞçÎAí _ 777 çÈÞÙ _ 950 ØÞù _ 127 ¥dÌÞÙÞ¢ _ 175 §ÖíÎÞçÏW _ 137 §ØÙÞAí _ 180 ÏÞçAÞÌí _ 147 ÏìçØËí _ 110 ¥ÙçùÞX _ 123 çÎÞæÖ _ 120 çÏÞÖáÕ _ 110 ÉJí µWÉȵZ (ÉáùMÞ¿í 20.3_17) 1) ÏçÙÞÕ ¥ÜïÞæÄ Îxí çÆÕzÞV ÈßÈAí ©IÞµøáÄí 2) ²KßçaÏᢠdÉÄßÎçÏÞ ØÞÆcÖcçÎÞ ©IÞAáµçÏÞ ¦øÞÇßAáµçÏÞ ¥øáÄí 3) èÆÕÎÞÏ µVJÞÕßæa ÈÞÎJßW ÕcÞ¼ÎÞÏß ¦ÃÏß¿øáÄí 4) ÖÞÌÄá ÆßÕØ¢ ÖáiàµøßAÞX ³VAâ 5) ÉßÄÞÕßçÈÏᢠÎÞÄÞÕßçÈÏᢠÌÙáÎÞÈßAâ 6) æµÞÜ æºÏîøáÄí 7) ÕcÍߺÞø¢ æºÏîøáÄí 8) çÎÞ×í¿ßAøáÄí 9) ¥ÏWAÞøæÈÄßæø µUØÞfc¢ ÉùÏøáÄí 10) ¥ÏWAÞøæa ÏÞæÄÞKßçÈÏᢠçÎÞÙßAøáÄí Õß.çÕÆ ÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßGáU dÉÕÞºµßÎÞV åå1.ÎùßÏÞ¢ åå2.ÆçÌÞø åå3.çÈÞçÕÞÆc åå4.ÙâWÆ ÏÙâÆzÞøáæ¿ dÉÇÞÈ æÉøáKÞ{áµZ åÕÜßÏ æÉøáKÞ{áµZ 1. æÉØÙ 2. æÉLßçAÞØñß 3. µâ¿Þø æÉøáKÞZ
 • 101. QUIZ BOOK DRAFT Page 101 ÈcÞÏÞÇßÉzÞV 1. ²yßçÏW 2. ¯ÙâÆí 3. Ö¢·V 4. æÆçÌÞø 5. ÌÞøÞAí 6. ·ßæÆçÏÞX 7. ¥ÌàçÎæÜAí 8. çÄÞÜ 9. ÏßËñÞÙí 10. §ÌíØÞX 11. ¯çÜÞX 12. ¥ÌíçÆÞX 13. ÖߢçÖÞX 14. ¯Üß 15. ÖÎáçÕW 1. ¦ÆcæJ ÈcÞÏÞÇßÉX? åå ²yßçÏW 2. ²yßçÏÜßæa ÍÞøc? åå ¥µíØ 3. ¥µíØÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ååµÞçÜÌí 4. ²yßçÏÜßæa ÉßÄÞÕí? ååæµÈØí 5. 70 øÞ¼ÞAzÞøáæ¿ æÉøáÕßøW Îáùߺîí µ{EÕX? åå ¥çÆÞÈà çÌæØAí 6. §¿CÏîÈÞÏ ÈcÞÏÞÇßÉX? ¯ÙâÆí 7. ¯xÕᢠµâ¿áÄW µÞÜ¢ ÈcÞÏÞÇßÉÈÞ ÏßøáKÄÞV? ¯ÙâÆí 8. ²øá Îá¿ßçCÞW æµÞIí 600 çÉæø æµÞKÕX? Ö¢·V 9. ¯µ dØñà ÈcÞÏÞÇßÉ? ÆçÌÞø 10. ÆçÌÞøÏáæ¿ ÍVJÞÕí? åæÜMàçÆÞJí 11. ¨LMÈÏáæ¿ µàÝßW ÉÞVJßøáÈÕZ/ §dØÞçÏÜßæa ÎÞÄÞÕí? ååÆçÌÞø 12. ÆçÌÞøæÏ ¥¿íAßÏÄí ®Õßæ¿? åå µÞçÆÖí 13. ·ßÆçÏÞæa ØbçÆÖ¢? ²dË 14. ÎáLßøߺîAßW Õºîí èÆÕÆâÄX dÉÄcfæMGÄí ¦VAí? ·ßÆçÏÞX 15. ¥Mæa ÖÕAíÜïùÏßW ¥¿A¢ æºÏîæMG ÈcÞÏÞÇßÉX? å·ßÆçÏÞX 16. ·ßÆçÏÞæa ÉßÄÞÕí? çÏÞÕÞÖí 17. ·ßÆçÏÞX ÉÃßÄ ÏÞ·ÉàÀ¢? ÏçÙÞÕ çÖïÞ¢
 • 102. QUIZ BOOK DRAFT Page 102 18. ÌÞÜßæa ÌÜßÉàÀ¢ §¿ßºîá µ{EÄßÈÞW ·ßÆçÏÞÈá ÜÍߺî çÉV? æÈÆâÌîÞW 19. ÖߢçÖÞX ÉÞVJßøáK ·áÙ? ¯ÄÞ¢ ÉÞù 20. 70 µÝáÄMáùJí µÏùß ³¿ßAáK 40 ÉádÄzÞøᢠ30 ÉádÄßÎÞøᢠ©IÞÏßøáKÕX? ¥ÌíçÆÞX 21. 30 ÉádÄzÞøᢠ30 ÉìdÄzÞøᢠ©IÞÏßøáKÕX? §ÌíØÞX 22. 30 µÝáÄMáùJí µÏùß³¿ßAáK 30 ÉádÄzÞV ©IÞÏßøáKÕX? ÏÞÏàV øÞ¼ÞAzÞV 1) ÏßdØÞçÏÜßæÜ ²KÞÎæJ øÞ¼ÞÕí? å ÖìW 2) ¦Gß¿ÏÈᢠآ·àļí¾ÈáÎÞÏßøáK øÞ¼ÞÕí/ ååÆÞÕàÆí 3) çÆÕÆÞøáæµÞIí ÉÃßÄ æµÞGÞøJßW ÕØߺîÕX? åååÆÞÕàÆí 4) ¼í¾ÞÈßµ{ßW ¼í¾ÞÈß ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæÉG øÞ¼ÞÕí? ååÖçÜÞçÎÞX 5) çÉV ÈßÜÈßVJÞX ØíÎÞøµ¢ ÉÃßÄÕX? åå¥ÌíÖÞçÜÞ¢ 6) µá×íÀçøÞ·ßÏÞÏß ÄàVK øÞ¼ÞÕí? åå©TßÏÞÕí 7) 7 ÆßÕØ¢ Íøâ È¿Jß æµÞGÞøJßÈá ÄàæÕºîí ¦vÙÄc æºÏñ øÞ¼ÞÕí? ååå ØßdÎß 8) ¯ÝÞ¢ ÕÏTßW øÞ¼ÞÕÞÏÕX? åååÏçÙÞÕÞÖí 9) ®GÞ¢ ÕÏTßW øÞ¼ÞÕÞÏÕX? å ÏçÙÞÕÞÖí 10) çÆÕÞÜÏJßW ¦øÞÇÈ Ä¿E øÞ¼ÞÕí? åå¦ÙÞØí 11) 70 ÉádÄzÞøáIÞÏßøáK øÞ¼ÞÕí? åå¦ÙÞÌí 12) É¿ÏßW Õºîí ÈßÜÕß{ߺîÕX? å ÏçÙÞÖËÞJí 13) µMÜßµZ ÈßVNߺî øÞ¼ÞÕí? ÏçÙÞÖÞËÞJí ØçCÄ È·øBZ µÞçÆÖí çÖ綢 ÙíçdÌÞX çÌçØV øçÎÞJí ç·ÞÜÞX
 • 103. QUIZ BOOK DRAFT Page 103 dÉÕÞºµzÞV 1. ÉßÄÞÕßæa dÉÕÞºµX ®KùßÏæM¿áK dÉÕÞºµX? å®ùÎßÏ 2. ÉádÄæa dÉÕÞºµX ®KùßÏæM¿áK dÉÕÞºµX? i. å¯ÖÞÏ 3. ¦vÞÕßæa dÉÕÞºµX ®KùßÏæM¿áK dÉÕÞºµX? i. ÙØíAßçÏW 4. µøáÃÏáæ¿ dÉÕÞºµX dÉÕÞºµX ®KùßÏæM¿áK dÉÕÞºµX? åååÙâÖ 5. ØÞÎâÙc ÈàÄßÏáæ¿ dÉÕÞºµX ®KùßÏæM¿áK dÉÕÞºµX? ¦çÎÞØ 6. ÏßdØÞæÏÜßæa ÏßøÎcÞÕí dÉÕÞºµX ®KùßÏæM¿áK dÉÕÞºµX? ååÙâÖ 7. ¯xÕᢠÕÜßÏ dÉÕºÈ ÉáØñµ¢? åå ®ùÎßÏ 8. ¯xÕᢠµâ¿áÄW ¥icÞÏ¢ ©U dÉÕºÈ ÉáØñµ¢? åå¯ÖÞÏ (66) 9. ¯xÕᢠµâ¿áÄW dÉÕºÈBZ çø¶æM¿áJßÏßøßAáK dÉÕºÈ ÉáØñµ¢? åååÙØíAßçÏW 10. dÉÕÞºµÈᢠÉáçøÞÙßÄÈáÎÞÏÕX? ååæضøcÞÕí 11. dÉÕÞºµÈᢠÈcÞÏÞÇßÉÈᢠ¦ÏÕX? ååÖÎáçÕW 12. ÉáçøÞÙßÄÈᢠÈcÞÏÞÇßÉÈáÎÞÏÕX? åå ¯Üß 13.ÈÕàµøÃJßæa ÉßÄÞÎÙX dÉÕÞºµX ®KùßÏæM¿áK dÉÕÞºµX? ÙÌAâAí ÍÞøcÞÍVJÞAzÞV ¥ÈÈcÞØí _ ØËàù ¥dÌÞÙÞ¢ _ ØÞù ÇÎÞæÖ _ ØßçMÞù,æµÄâù ®WAÞÈ _ ÙK ,æÉÈàK ¦ÙÞÌí _ §ØçÌW ¥µbßÜïÞØí _ dÉØíAßÜï ¯ÜàçÎçÜAí _ ÈçÕÞÎß ÎçÙïÞX/çÌÞÕØí _ øâJí çÏÞæØËí _ ¦ØíæÈJí æËÜßµíØí _ dÆáØßÜï æØÌÆß _ ÖçÜÞÎß æÆçÌÞø _ ÜMßçÆÞJí ÙÞÎÞX _ çØÞæøÖí §ØÙÞAí _ ùßçÌA ÏÞçAÞÌí _ çÜÏ,ùÞçÙW ÆÞÕàÆí - Î߶Z,ÌJíçÖÌ ,¥Ìà·ÏàW ÖߢçÖÞX _ ÆÜàÜ ²yßçÏW _ ¥µíØ ÏçÙÞøÞ¢ _ ¥ÅÜc ÈÞÌÞW _ ¥Ìà·ÏàW
 • 104. QUIZ BOOK DRAFT Page 104 Õß.èÌÌßZ 1. åÕß.èÌÌßZ ¦ÆcÎÞÏß ¥ºî¿ßºîÄí ®Kí? ¦V? åå®.Áß. 1456,ç¼ÞÙÈTí ·áGX æÌVPí 2. åÕß.èÌÌßZ ¦ÆcÎÞÏß ÎÜÏÞ{JßçÜAí ÕßÕVJÈ¢ æºÏñÄÞV?®Kí? ååµÞÏ¢µá{¢ ËàÜàçMÞØí ùOÞX, 1811 3. ¥icÞÏB{ᢠÕÞµcB{ᢠ¥¿BßÏ ¦Æc èÌÌßZ? åå ¼ÈàÕ èÌÌßZ 4. Õß.èÌÌß{ßæa ¦Æc ÕßÕVJÈ¢? ååæØÉíxß¼baí 5. Õß.èÌÌßZ §¢·ïà×ßçÜAí ÕßÕVJÈ¢ æºÏñÄÞV? å ç¼ÞY èÕµïßËí 6. Õß.èÌÌßZ d·àAßçÜAí ÕßÕVJÈ¢ æºÏñÄÞV? åå®ùÞØíÎØí 7. Õß.èÌÌßZ ºÈàØßçÜAí ÕßÕVJÈ¢ æºÏñÄÞV? çùÞçÌÞGí æÎùàØí ® 8. Õß.èÌÌßZ Ì¢·Þ{ßÏßçÜAí ÕßÕVJÈ¢ æºÏñÄÞV? ÕßÜc¢ çµùß 9. Õß.èÌÌßZ ¼VNX ÍÞ×ÏßçÜAí ÕßÕVJÈ¢ æºÏñÄÞV? ÎÞVGßX ÜâÅV µß¢·í 10. Õß.èÌÌßZ ¦ÆcÎÞÏß ÕßÕVJÈ¢ È¿JßÏ ÕÈßÄ? ååå¼âÜßÏØí ØíÎßJí 11. RÕß.èÌÌßZQ ®K ÉÆ¢ ÈßVçgÖߺî Õcµñß? åå ç¼ÞY dµßçØÞØíx¢ (ØbVH ÈÞÕáµÞøÈÞÏ Õß.§ÕÞÈßçÏÞØí) 12. ÉÝÏ ÈßÏÎJßæa d·àAí ÕßÕVJÈJßÈá ÈWµßÏßGáU çÉV? åå æØÉíxß¼baí 13. èÌÌß{ßæa ÜJàX ÉøßÍÞ×Ïáæ¿ çÉV? åå ÕáZ·ÞJ 14. Õß.èÌÌß{ßæa ØâùßÏÞÈßÏßçÜAáU ÍÞ×ÞLøJßæa çÉV? ååæÉ×àJ (ÉíÖàJ) 15. ÉÝÏ ÈßÏÎJßæa ¥øÞÎc ÍÞ×ÏßÜáU ÕßÕVJÈJßæa çÉV? ÄVP⢠(ÄV¼í¼Î) 16. Õß.èÌÌß{ßæÜ ÉáØñµBæ{ ¥icÞÏB{ÞAß Äßøßºî ¦Z? å µÞVÁßÈW Ùcâç·Þ 17. Õß.èÌÌß{ßæÈ ÕÞµcB{ÞAß Äßøßºî ¦Z? çùÞÌVGí ØíxàËX 18. ÏÙâÆzÞøáæ¿ èÌÌßZ? ååÉÝÏ ÈßÏ΢ 19. ÖÎøcøáæ¿ èÌÌßZ? çÄÞù (ÈcÞÏdÉÎÞâ)_ÉF d·sBZ 20. ÉÝÏ ÈßÏÎJßæa ÎâÜ ÍÞ× ¯Äí? å ®dÌÞÏ 21. ÉáÄßÏ ÈßÏ΢ øºßAæMG ÍÞ× ¯Äí? åååd·àAí 22. ÉÝÏÈßÏÎJßæa ¯xÕᢠÉáøÞÄÈÎÞÏ µæÏîÝáJí dÉÄßåÜÍcÎÞÏ ºáøáZ µæI¿áJÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? ®Kí? ¥Äí ®dɵÞø¢ ¥ùßÏæM¿áKá? ååµádÎÞX ·áÙ,å1947, ºÞÕᵿW ºáøáZ
 • 105. QUIZ BOOK DRAFT Page 105 ¦øÞÇÈ ØÙÞÏß å 1.Õß.çÆÕÞÜÏJßæÜ ÎâKí ÍÞ·BZ? å1.dÉÞµÞø¢ 2.ÖáiØíÅÜ¢ 3.ÎÙÞÕßÖáiØíÅÜ¢ 2.ÎÆíÌÙÞÏßæÜ dÉÇÞÈ ÕØñáAZ? 1.ØïàÌ (¥ÙçùÞæa Ä{ßVJ Õ¿ß) 2.Õß.µáVÌîÞÈ (æÉÞX ÉÞdÄJßW Øâfߺî ÎK) 3.Õß.¯ÕXç·ÜßçÏÞX (µWÉܵµZ) 4.ÄßøßµZ (µcÉÞØÈJßæÜ dµâ̵Z) 5.ÇâɵÜÖ¢ 3.ÆàV¸ÆVÖßÎÞøßW ÄÜÕX? å çÎÞÖ 4.ÄÞøÄÎc¢ æºÏîáµ 1.ØàÈÞÏí ÎÜ - çÆÕÞÜÏ¢ åå ¥ÄßÕßÖái ØíÅÜ¢_ÎÆíÌÙ ÎÜÏíAᢠ¼ÈJßÈᢠ§¿ÏßæÜ ØíÅÜ¢_ÕßÖáiØíÅÜ¢(¥ÝßAµ¢) ÎÜÏíAᢠ¼ÈJßÈᢠ§¿ÏßæÜ çÕÜß _èÙAÜ çÎÞÖ ÎÜÏßW èÆÕçJÞ¿í dÉÞVjßAáKá _ÉáçøÞÙßÄæa ÎÆíÌÙÞÏßæÜ dÉÞVjÈ ØàÈÞÏí ÎÜÏßæÜ §¿ßÎáÝA¢,Éáµ,ÎßKW ÉßÃV_ÇâɵÜÖ¢,Øá·t¢,ÎùáÕÙíØ,èµÎÃß 2.çÆÕÞÜÏ¢- ÉùáÆàØ ååå ¼àÕÕcf¢_ ØïàÌ,¼àÕÕcfËÜ¢_Õß.µáVÌîÞÈ, ÈßdÆdÉÞÉߺîåÕßÖáiøáæ¿ µâG¢ ¥Õøáæ¿ ¦øÞÇÈ_¦ºøczÞV ÕßÖbÞØßµZ §Õøáæ¿ çØñÞdÄ ·àÄBZ å 3.çÆÕÞÜÏ¢ - ØÍ åååÕß.çÆÕÞÜÏ¢ ØbVP¢,ÉùáÆàØ,ÍâÎß §Õ ÎâKᢠ©ZæAÞUáKÕÏÞµáKá. 5.çdÄÞçÃÞØí ®LßæÈ ®ÜïÞ¢ ¥ÈáØíÎøßMßAáKá? åå 1.ç·ÞWç·ÞÅ 2.µVJÞÕßæa µÌV 6.ÖÞçÜ¢ øÞ¼ÞÕᢠ¥ÄcáKÄÈÞÏ èÆÕJßæa ÎÙÞÉáçøÞÙßÄÈᢠ¦ÏÕX? åå ÎWAßØçÆAí 7.çdÄÞçÃÞØí ¼àÕæa çÎÖ ®Kí Õß{ßAáKá.µÞøâ? åå¼àÕæa ¥MÎÞµáK Õß.µáVÌîÞÈ çdÄÞçÃÞØßçzW ÕÏíAæM¿áKá. 8.ÎÞçÎÞÆàØ µÜïßæa dÉçÄcµÄ? 1.ÕßIᢼÈÈ¢,ÉÞÉçÎ޺Ȣ,ÉádÄØbàµÞøc¢,®Kß ÕøBZ ÈWµß ÄøáK Õß.ÎÞçÎÞÆàØí ¥ÄßW È¿AæM¿áKá. 2.èÆÕÎÞÄÕßÈá ÄáÜcÎÞÏ ØíÅÞÈ¢, 3.µVJÞÕßæa µÌùßæa Æc×í¿ÞL¢ 9.ÌØí·ÞØÞÎáùß ®LÞÃí.? åÎÆíÌÙÞÏßW ØâfßAÞX ¥ÈáÕÞÆÎßÜïÞJ ÕØñáAZ ÕÏíAáµ ,ÖádÖâ×V ÕdØñ¢ ÎÞùáµ ®Kà ¦ÕÖcBZAÞÏß ÉUßÏáæ¿ Õ¿çA ¥xJáU Îáùß.
 • 106. QUIZ BOOK DRAFT Page 106 çÆÕÞÜÏ ©ÉµøÃBZ 10.ÇâÉAáxßÏᢠ¥Äßæa ÕßÍÞ·B{ᢠ®LßæÈ ØâºßMßAáKá? å ÇâÉAáxß_èÆÕÎÞÄÞÕí,Äà_Õß,èÆÕÎÞÄÞÕßæa ©ÆøJßW ÕØßºî ¥oßÏÞÏ èÆÕ¢., ºBܵZ å 1_ÉßÄÞÕÞ¢ èÆÕ¢, 2,3_ÉádÄÈÞ¢ èÆÕ¢ (ÎÈá×cÄb¢+èÆÕJb¢), 4_ÉøßÖái ùâÙ å 12 ÎÃßµZ _12 ÖïàÙzÞV, çÎWJGí_¦µÞÖ¢, ¥¿ßJGí_ÍâÎß, µøß_ÉÞÉßÏÞÏ ÎÈá×cX, ¥oß_ÉøßÖáiÞvÞÕÞÏ èÆÕ¢, ÕGí æµÞ{áJí_ÄcÄb çÏÞ¼ßMí (ÇâɵáxßÏßW §¿áK µáLßøßAæÎÞøá ÉÖ ¦µÏÞW èÆÕÖádÖâ×µ{ÞW ÎÈá×cX èÆÕçJÞ¿í çºøÃæÎKᢠ¦ Øá·t¢ ®ÜïÞÕçøÏᢠØçLÞ×ßMßAáKÄáçÉÞæÜ èÆÕÖádÖâ× èÆÕæJ dÉàÄßæM¿áJáæÎKᢠèÆÕÖádÖâ×æºÏîáKÕV Øá·t¢ çÉÞæÜ ÄæK æÕ¿áMᢠØá·tÕáÎáUÕøÞµÃæÎKᢠÇâÉ¢ çÎWçMÞGí ©ÏøáKÄáçÉÞæÜ ÈNáæ¿ dÉÞVjȵZ çÎWçMÞGí ©ÏøÃæÎKᢠÉÀßMßAáKá.ÉÞÉÎÞÜßÈcB{ÞÏ µøßAí ÄáÜcøÞÏ ÎÈá×cV èÆÕØÞKßÇc¢ æµÞIí ¥oßAí ÄáÜcøÞµáKá ®Kí µøßÏᢠ¥oßÏᢠØâºßMßAáKá.) 11.ÄÌèÜJ ®LÞÃí.? ¥Äí ®LßæÈ ØâºßMßAáKá? ååÉâ¼ÞÉÞdÄBZ ÉàÜÞØÞÏᢠµÞØÞÏᢠ¥ÄßçzW Õºîí ÌÜß ÈßVÕîÙßAæM¿áK ²øá æºùßÏ Éܵ ¦µáKá ÄÌèÜJ .§Äí Õß.ÎâçùÞÈÞW ¥Íßç×µ¢ æºÏîæMGÄᢠÉUß §ÜïÞJ ØñÜB{ßW Õß.µáVÌîÞÈÏíAí ©ÉçÏÞ·ßAÞÕáKÄáÎÞµáKá.ÈNáæ¿ µVJÞÕßæÈ ÄâAßÏ dµâÖßæÈ §Äí ¥ÈáØíÎøßMßAáKá. 12.åØbVPàÏ èØÈcæJ Æc×í¿ÞLàµøßAáK çÆÕÞÜÏ ©Éµøâ? åååÖàÜAâG¢ 13.®LÞÃí. çÖÞÖM? ¥Äí ®LßæÈæÏÜïÞ¢ Æc×í¿ÞLàµøßAáKá? ååÉàÜÞØÞÏᢠµÞØÞÏᢠÎâ¿áK ÖádÍÖàÜÏÞÃá çÖÞÖM.Õß.øÙØcB{ßW ÎùEàøßAáK ¥ÆcÖcÞÕØíÅæÏ §Äí ¥ùßÏßAáKá. å1.12 ç·ÞdÄBZAí æÕU¢ ÈWµßÏ ÄàAWMÞùå 2.µVJÞÕßæa µÌùßBW ÕÏíAæMG µÜïí 3.ÉçdÄÞØßÈá ÆVÖÈJßW µÞÃæMG ÄáæMGß. 14.µÌÜÞÈ ®KÞW ®Lí ? ¥Äí ®LßæÈ ØâºßMßAáKá? å ÉàÜÞØÞÏᢠµÞØÞÏᢠçÖÞÖM æµÞIí Îâ¿ÞçÄÏᢠÉGAÞøæa ØÞKßÇc¢ ÆVPÞÏßW (çdÄÞçÃÞØßæa ÎáOßW ÄÞæÝÏáU ÉÆÕß) §ÜïÞçÄÏᢠ©U ¥ÕØøB{ßW øIßçÈÏᢠÎâ¿áKÄßÈáÉçÏÞ·ßAáK ÖàÜ µ×ÃBZ µÌÜÞÈ ®Kí ¥ùßÏæM¿áKá.ØÎÞ·ÎÈ µá¿ÞøæJ Îâ¿ßÏßøáK çθæJ ¥Äí Æc×í¿ÞLàµøßAáKá. 15.µÌÜÞÈ Õß.ÖøàøæJ ØíÉVÖßAÞæÄ ÉàÜÞØÞÏíAí çÎW ÕÏíAæM¿áK µáøßÖÞµcÄßÏßÜáU ©Éµøâ ¯ÄÞÃí.? ååµÕáAáÌ .ÕßÆbÞzÞVAí µÞÃæMG ÈfdÄæJ ¥Äí ØâºßMßAáKá. 16.µÞØÞÏßW ÈßKí Äßøá Öøàø øµñBZ ®¿áAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáK ÄÕß? ¥Äí ®LßæÈ ØâºßMßAáKá?åå åååÄVçÕÞçÆÞ. ¯ÖÞÏ ÆàV¸ ÆVÖßÏáæ¿ ¥ÇøBæ{ ØíÉVÖßAÞX çdØÞçM ÎÞÜÞ¶ ©ÉçÏÞ·ßºî ¥oßæµÞ¿ßW. 17.ÎùáÕÙíØ ®LßæÈæÏÜïÞ¢ Æc×í¿ÞLàµøßAáKá? 1.çdÄÞçÃÞØßÈá ºáxᢠÈßWAáK ÎÞÜÞ¶ÎÞøáæ¿ ØÞKßÇc¢. åå2.çdØÞçM ÎÞÜÞ¶ÎÞøáæ¿ ºßùµí 18.æÎÝáµí Äßøß ÈWµáK ØçwÖBZ ¯Õ? åå1.æÎÝáµí ÉÜ ÉâA{ßW ÈßKí ®K çÉÞæÜ Õß.ØÍÏßæÜ ¥¢·BZ ÉÜøÞµáKá.åå åå2.ÈÞ¢ æÎÝáµ Äßøß çÉÞæÜ ÎxáUÕVAí dɵÞÖÎÞÏßøßAâ. åå3.æÎÝáµí ©øáµáKÄáçÉÞæÜ ÈÞÎᢠÈNáæ¿ ÙcÆÏÕᢠèÆÕØKßÇßÏßW ©øáµÃ¢.
 • 107. QUIZ BOOK DRAFT Page 107 åå4.æÎÝáµí Äßøß ÎxáUÕVAí çÕIß ©øáµß ÄàøáçOÞæÜ ÈÞÎᢠèÆÕLßÈá çÕIß ®øßE¿Bâ. 19.ÄßøÛàÜÏáæ¿ dÉÞÇÞÈc¢ ÕcµívÞAáµ? åå ¦µÞÖJßÈᢠÍâÎßAᢠÎçic ©U ¦µÞÖ ÄGßæÈ §Äí ØâºßMßAáKá.ØbVPJßW çÏÖá ÉßÄÞÕÞ¢ èÆÕçJÞ¿í ÎicØíjÄ ÏÞºßAáKÄáçÉÞæÜ ÉáçøÞÙßÄÈᢠÈÎáAÞÏß dÉÞVjßAáKá. 20.ÎÃß ÎáÝBáçOÞZ ÈÞ¢ ®LÞÃí ³VçAIÄí? ååÉ¿ÏÞ{ßµZ ÏáiJßæÈK çÉÞæÜ ÕßÖbÞØßµZ ØÞJÞçÈÞ¿áU çÉÞøÞGJßÈÞÏß èÆÕÞøÞÇÈAí Õß{ߺîí µâGáK µÞÙ{ÎÞµáKá èÆÕÞÜÏÎÃß. RÈà ¾BZAí ÄK øfÏíAí çÕIß ®çKÏíAᢠÈßæK ÎÙÄbæM¿áJÞX ®æK ¥ÈáÕÆßAÃæÎQ ®Kí ¨ ØÎÏJí dÉÞVjßAâ.ÎÃßÈÞÆ¢ µVJÞÕßæa ÎøÃæJ ³VNßMßAáKá. ¥¢Ö ÕdØñBZ 21.ÉáçøÞÙßÄæa µÞM ®LßæÈæÏÜïÞ¢ ØâºßMßAáKá? åå1.µVJÞÕí Äæa dµâÖÞçøÞÙÃJßÈá ÎáOí Çøßºî ºáÕK ¥Cß. åå2.øµñdØÞÕAÞøßAí Øì¶c¢ ÈWµßÏ çÏÖáÕßæa Éáù¢ µáMÞÏ¢ åå3.¯ÜßÏÞ ÆàV¸ ÆVÖßÏáæ¿ Éáù¢ µáMÞÏ¢ ååÈàÄßÏáç¿ÏᢠÕßÖáißÏáç¿ÏᢠÕdØñ¢. 22.ÙNàÈàçÙÞAí ®K ¥¢ÖÕdÄ¢ ÉÀßMßAáKÄí ®LÞÃí ? å ÖdÄáÕßæa ¦dµÎâ Ä¿ÏáK ÎÞVµÕº¢ ¦µáKá §Äí.çÜÞµ¢ ,¼Á¢,ÉßÖÞºí ®K ÎâKí ÖdÄáAç{Þ¿í ®ÄßVJí ÈßWçAI ²øá çÉÞøÞG ¼àÕßÄÎÞÃí.dµØñàÏ ¼àÕßÄæÎKí §Äí ÉÀßMßAáKá. 23.ÖdÄáÕßçÈÞ¿í çÉÞøÞ¿áKÄßÈáU ØKiÄ µÞÃßAáK ¥¢ÖÕdØñ¢? åå¥øæAGí 24.®ÄßøÞ{ßæÏ (ÉßÖÞºí) ºÕßGßÄÞÝíJáKÄßÈáU ØKiÄæÏ µÞÃßAáK ¥¢ÖÕdØñÎÞµáKá.................... ååæºøßMáµZ 25.çÎWMGAÞøáæ¿ ¥¢ÖÕdØñBZ ¯Õ? ÕßÖÆÎÞAáµ. åå1,ÖàÜÎá¿ß ååååÆßÕc ÖádÖâ×µ{ßW ÎÞdÄ¢ ÖßøTßW ÇøßAáK ¥¢Ö ÕdØñÎÞÃßÄí.çÎÞÖÏáæ¿ Îâ¿áÉ¿æJ §Äí Æc×í¿ÞLàµøßAáKá. å :µVJÞÕßæa µÌùßCW ÈßKí ÉçdÄÞØßÈá ÜÍߺî ÄâÕÞÜ dÉÇÞÈæMG ÖádÖâ×µ{ßW ®ÜïÞ¢ ÄÜÏßW æµGáµ ÉÄßÕÞÏßøáKá.§Äßæa ÉßLá¿VºîÏÞÃí ÖàÜÎá¿ß ØâºßMßAáÈÄí ®Kí ÌVØïàÌß ÉùÏáKá. åå2.ÉdÄØàX åå ÉGAÞøX ÇøßAáK ÙNàÈàçÙÞAßÈá ÉáùæÎ ÎáXÉßÜᢠÉßXÉßÜᢠçÎWMGAÞøX ÇøßAáK ¥¢ÖÕdØñÎÞÃßÄí. å§dØÞçÏW ç·ÞdÄB{áæ¿ çÉæøÝáÄßÏ ÎÞVÉÄAçJÞ¿í µâ¿ß ¥ÙçùÞX æÈFßW ÇøߺîßøáK ØíÅÞÈ- ÕdØñæJ §Äí ØâºßMßAáKá.çÎWMGAÞøX Õß.µâÆÞÖµ{áç¿ÏᢠØÄc ÕßÖbÞØJßçaÏᢠµÞÕWAÞøÈᢠÕß.ÖádÖâ×µ{áæ¿ ÈßVÕîÞÙµÈᢠÕß,ØÍÏáæ¿ Íøà µVJÞÕáÎÞæÃKí µÞÃßAáKá. 26.æÖNÞÖzÞøáæ¿ ¥¢ÖÕdØñBZ ¯Õ? å 1.æÕUµáMÞÏ¢_ÎÜÞ¶ÎÞøáæ¿ ÖádÍÕdØñæJ ¥ÈáØíÎøßMßAáKá. å 2.ªùÞù_çdØÞçMÎÜÞ¶ÎÞøáæ¿ ºßùµí
 • 108. QUIZ BOOK DRAFT Page 108 ¥ÈáÌt¢ 2 1.RÈßæK dÉØßÕߺî ÎÞÄÞÕßçaÏá.....Q Äá¿BáK dÉÞVjÈ øºßºîÄÞV? ååçÎÞV çØçÕùßçÏÞØí ÉÞdÄßÏVAàØí 2.µáVÌîÞÈMâ æµÞ¿áAáKÄßæa ÉßKßæÜ ºøßdÄ¢ ®LÞÃí? å ÉÝÏÈßÏÎ µÞÜJí ÌÜßµÝßAáKÕV ÌÜß Îc·æJ çÆÕÞÜÏJßW æµÞIáçÉÞÏß ¦ºÞøcæÈ ¯WÉßAáµÏᢠÌÜßÏßW ØÙµøßAáµÏᢠÌÜßØÞÇÈJßW ²øá ÍÞ·¢ ¦ºÞøcÈßW ÈßKí ÕÞBß ÍfßAáµÏᢠ¦ÏßøáKá ÉÄßÕí.ÉáÄßÏ ÈßÏÎ µÞÜJí Õß.µáVÌîÞÈÏíAÞÏß ÕßÖbÞØßµZ ç·ÞÄOí çÆÕÞÜÏJßW æµÞIí ÕKßøáKá.ÉßKà¿í ØìµøcdÉ ÆÎÞÏß ç·ÞÄOßÈá ɵø¢ ¥Äßæa Éâ ¯WÉßAáµ ÉÄßÕÞÏß. 3.¦øÞÇÈÞ ØÎÏJí ÕÝßÉÞ¿í §¿ÞX ÉÞ¿ßÜï.®LáæµÞIí? åå çÆÕÞÜÏ¢ èÆÕJßÈá ÕØßAáKÄßÈᢠèÆÕæJ ¦øÞÇßAáKÄßÈáÎáU ØíÅÞÈÎÞµÏÞW ¦øÞÇÈæÏ ¥ÜçCÞÜæM¿áJáµçÏÞ ¦øÞǵøáæ¿ dÖiæÏ ¥ÄßW ÈßKí ÕcÄߺÜßMßAáµæÏÞ æºÏîáK ÏÞæÄÞøá dÉÕVJÈÕᢠ¥Õßæ¿ æºÏñí µâ¿Þ.ÈÞÃÏBZ ÄNßÜᢠÈÞÃÏÕᢠÍmÞøÕᢠÄNßÜáU µâGßÎáGW ÖÌíÆ¢ ¯µÞd·ÄçÏÞæ¿ ¦øÞÇÈÏßW Ø¢ÌtßAáKÕøáæ¿ dÖiæÏ ÕcÄߺÜßMßAÞX §¿ÏÞµá¢. 4.µáOØÞøJßÈá dÉÄßËÜ¢ æµÞ¿áAøáæÄKí µWMߺî Éøß.ÉßÄÞÕí? åå ÉøßÖái ÉçdÄÞØí dÄßÄßÏX ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕ 5.Õß.µáVÌîÞÈÏáæ¿ dÉÞø¢Í ÖádÖâ×ÏÞÏ ÄâçÏÞçÌÞ øÙØcJßW È¿JæM¿áKá.®LáæµÞIí? åå µVJÞÕßæa ¼ÈÈ¢ Ø¢Ìtßºî ®ÜïÞ µÞøcB{ᢠçÜÞµ Æc×í¿ßÏßW ÈßKí ÎùEíåøÙØcÎÞÏß §øßAáKá.ÎÖßÙÞ ÄOáøÞX Õß.µÈcµÏáæ¿ ©ÆøJßW ÕØߺîÄáçÉÞæÜ ÄâçÏÞçÌÞÏáæ¿ ¥ÕØøJßW ÄßøÛßÜÏíAµJí çdÄÞçÃÞØßçzW ,çÖÞÖMÞÏáæ¿ µàÝßW ÕØßAáKá.¨ ØÎÏJí Õß,µáVÌîÞÈÏßW ³VçAIÕøáæ¿ çÉøáµZ ¦ÆcÎÞÏß ³VAáKá.¥ÄáæµÞIí ÄæK Õß.µáVÌîÞÈÏíAí çÉV ÈWµáKÕV ÖáÌáçAÞçÈÞÏíA ÎáOí çÉV ÈWçµIÄÞµáKá.å 6.ÈßøcÞÄæø Õß.µáVÌîÞÈÏßW ¥ÈáØíÎøßçAIÄí ¥ÄcÞÕÖcÎÞµáKá.®LáæµÞIí? åååååååÕß.µáVÌîÞÈ ¥Èá×í¿ßAæM¿áKÄí ÄßøáØÍÏáæ¿ dÉÄcfÕᢠ¥dÉÄcfÕáÎÞÏ ØµÜ ¥¢·BZAí çÕIß ©UÄÞµÏÞÜᢠÕß.ÎÞçÎÞÆàØ èµæAÞIßGáU ØµÜ ÉçøÄøâæ¿Ïᢠ¦vÞAZ ¥ÆcÖcÎÞÏß Õß.µáVÌîÞÈÏßW Ø¢ÌtßAáKÄßÈÞÜᢠÈßøcÞÄæø Õß.µáVÌîÞÈÏßW ¥ÈáØíÎøßçAIÄí ¥ÄcÞÕÖcÎÞµáKá. 7.ÎÆíÌÙÞÏßW ÎáÄßVK ÖádÖâ×µæa ØíÅÞÈ¢ ®Õßæ¿ÏÞÃí.? å Õ¿Aí ÍÞ·¢ 8.èdÄÖái µàVJÈ¢ ¯ÄÞÃí.? ¥Äßæa ©WÉJß ®BßæÈÏÞÃí.? å èÆÕçÎ Èà ÉøßÖáiÈÞµáKá...........å, ÎÖßÙÞÄOáøÞæa ÖÕØ¢ØíµÞø ØÎÏJí ØbVPàÏ çØȵZ §ùBß ÕKí'èÆÕçÎ Èà ÉøßÖáiÈÞµáKá.ÌÜÕÞçÈ Èà ÉøßÖáiÈÞµáKá.ÎøÃÎßÜïÞJÕæÈ Èà ÉøßÖáiÈÞµáKá" ®Kí æºÞÜïß ØñáÄߺîá ®Kᢠ¥çMÞZ ØÎàÉ¢ ÈßKßøáK ÈàçAÞÆàçÎÞØᢠÎxᢠ'¾BZAí çÕIß µáøßÖßAæMGÕæÈ"¾B{áæ¿ çÎW µøáÃÏáIÞµÃçÎ ®Kí æºÞÜïß ®KᢠÎáÖÌV µàM ®K ÉßÄÞÕí ÉùEßøßAáKá.æÕ{ßÉÞ¿áÎâÜ¢ ØbVPàÏ ØñáÄßµæ{ d·ÙߺîáæµÞIí ¥oß ÄáÜc ÉßÄÞÕÞÏ çÎÞV §oÞçÄcÞØí ¨ ØñáÄßµZ dµÎàµøߺîá ®KᢠºßÜ ÉßÄÞAzÞV ÉùEßøßAáKá. 9.èÄÖái µàVJÈ¢ ÉÀßMßAáK 3 µÞøcBZ ®LÞÃí.? å 1.èÆÕ¢ ÉøßÉâVH ÉøßÖáiÈᢠÎÈá×cX Èßµcí×í¿ ÉÞÉßÏᢠ¦µáKá, å 2.'¾ÞX ÕßÖáiÈÞµáKÄí çÉÞæÜ ÈßB{ᢠÕßÖáiøÞµáÕßX ®K µWÉÈ çÉÞæÜåååÕßÖáißÏßW . . .. Õ{øáÕÞX ²çøÞøáJøᢠdÖÎßAâ å 3.ÎÈá×cX ¥Öái çÜÞµ¢ ÕßGí ÉøßÖáiçøÞ¿í µâæ¿ ²øßAW ÕKí çºøá¢. 10.ØÍÞ Ø¢ÕÄíØøJßæa ¦ø¢ÍJßÈá ÉùÏáK çÉV? å µâÆÖí ¨çJÞ
 • 109. QUIZ BOOK DRAFT Page 109 11.ÕßÖbÞØdÉÎÞÃJßÈá çÖ×¢ ÉGAÞøX µÏùß ÈßWAáK ÉÆÕßÏáæ¿ çÉV? ååÆVP 12.ÕßÖbÞØdÉÎÞâ æºçÜïIÄí ®Õßæ¿ ÈßKÞÃí.? ååÉGAÞøÈᢠ¼ÈJßÈᢠÎçicåÈßKß æµÞIí (ÎÆíÌÙÞÏßæ¿ È¿ÏßW ) 13. 5-Þ¢ ÉGJßÈá ÉùÏáK çÉV ®Lí? å ®ÕáËíÆßÏÞçAÞX 14.¨ ¥ÕØøJßW µáøßÖí ÕøAÞJÕX ÕßÖbÞØßÏÞÏß ·ÃßAæM¿áKßÜï.¯Äí ¥ÕØø¢? ååÕßÖbÞØdÉÎÞà ØÎÏJí ÖádÖâ×µX ÇâÉ¢ ÕàÖß ¼ÈÎçic ÕøáK ØÎÏ¢. 15."ÌÞùµíçÎÞV ØñìÎCÞçÜÞØí' ®Kí ÖádÖâ×µX ÉùÏáK ¯µ ØwVÍ¢? åå ÕßÖbÞØ dÉÎÞâ µÝßEí ÎÆíÌÙÞÏßçÜAí dÉçÕÖßAáçOÞZ. 16.çÖÞÖM ÎâKí dÉÞÕÖc¢ ¦ç¸Þ×ßAáKÄí ®LßæÈ ØâºßMßAáKá? ååÕß.ÉçdÄÞØßÈá 3 dÉÞÕÖc¢ ÄáæMGß §ùBßÏÄßæÈ. 17.¥KçËÞù ®æLKí ÕcµñÎÞAáµ? å §Äí ²øá d·àAí ÉÆÎÞ¢."Îáµ{ßçÜAí ÕÜßAáµ' ®Kí ¥Vj¢ Õß.µáVÌîÞÈÏáæ¿ dÉÇÞÈ ÍÞ·ÎÞÏ ÄµíØÏßæÜ ÎâKÞ¢ ÍÞ·ÎÞÏ ÖádÖâ×ÏÞÃßÄí.(ÉGAÞøX ÉÆÕßÏßW µÏùáKÄáÎáÄW ÙâJâçÎÞ(¥ÕØÞÈ dÉÞVjÈ) Õæø. 18.Õß;µáVÌîÞÈ Éá{ßMáU ¥MÎÞµáKß.ÕcµñÎÞAáµ.(anna-up,phora-to carry) åå ÎÖßÙÞ ÄOáøÞX ÏÙâÆÞ ÎøcÞÆdɵÞøÎáU æÉØÙ ¦ºÞø¢ Éá{ßMßÜïÞJ ¥MB{áæ¿ æÉøáKÞZ æµÞIÞ¿ßÏ çÖ×ÎY Õß.µáVÌîÞÈ ØíÅÞÉߺîÄí.¥ÄßÈá ©ÉçÏÞ·ßºî ¥MJßÈá "ÜÙíçÎÞ'(Éá{ßMáU ¥M¢) ®KÞX ÕßçÖ×ßMߺîßøßAáKÄí.çÏÖá ÉùEá R¾ÞX ØbVPJßW ÈßKßùBßÏ ÜÙíçÎÞ ¦µáKá.çÈÞÙÏáæ¿ ÎâKí ÉádÄzÞæø ØâºßMߺîáæµÞIí çÏÖá ÉùE 3 Éù ÎÞÕᢠ§Äí ÖøßÏÞæÃKí ÕcµñÎÞAáÈá. 19.µáVÌîÞÈ ¥M¢ ¥KKí ºáGí ©ÉçÏÞ·ßçAIÄÞµáKí.®LáæµÞIí? åå ÏßdØÞçÏW ÎAZ ÎK ÈßÄc¢ æÉùáAß ©ÉçÏ޷ߺîÄßæa ¥ÈáØíÎøâ. 20.ÕàEßçÈÞ¿í Ø΢ æÕU¢ çºVJÞ µÞØÞÏßW ²ÝßAáKÄí.®LáæµÞIí? åå ÎÖßÙÞ ÄOáøÞæa ÕßÜÞÕßW µáJßÏçMÞZ øµñÕᢠæÕUÕᢠ²Ýáµß. 21.ÄáÌíçÆæa ÎæxÞøá çÉV? å ÆßÏáËíJßèA 22.µVJcdÉÞVjÈ ¯ÄÞ?¥ÄßW ®dÄ Ï޺ȵ{Þ ©UÄí? å ØbVPØíjÈÞÏ ÉßÄÞæÕ.....å,å7 Ï޺ȵZ (3 èÆÕÎÙÄb¢ + 4 ÎÞÈá×c ¦ÕÖcBZ) 23.ÉGAÞøX Õß.µáVÌîÞÈ ¥ÈáÍÕߺîÄßÈáçÖ×¢ ÎÞdÄ¢ ÖádÖâ×µVAí ÈWµáKÄßæa µÞøâ ®LÞ? ååçÏÖá Õß.µáVÌîÞÈ ÍfߺîÄßÈáçÖ×¢ ÎÞdÄ¢ Öß×czÞVAí ÈWµß. 25.µÞØÞ µßÝAᢠÉàÜÞØ É¿ßEÞùâÎÞÏß ÕÏíAáKÄßæa ¥VjæÎLÞµáKá? ååçÏÖáÕßæa ÕßÜÞÕßW ÈßKí øµñ¢ ²ÝáµßÏÄßæa(ÎáçOÞGí) dÉÄàµÎÞY.
 • 110. QUIZ BOOK DRAFT Page 110 26.µÞØÞÏᢠÉàÜÞØÞÏᢠÕÙߺîáæµÞIí ÉGAÞøæa ÎÆíÌÙÞÏßÜâæ¿ÏáU dÉÏÞâ ØâºßMßAáKÄí ®LÞÃí? å ÉádÄÈÞÏ èÆÕ¢ ØbVPJßW ÈßKí ÍâÎßÏßçÜAßùBß ÎÈá×c ÕVPJßÈá øf ÈWµßæÏKᢠÕàIᢠÎÙÄbçJÞæ¿ ®ÝáKáUáæÎKᢠ¥çMÞZ ØµÜ ÎÈá×cøᢠÄæa ÎáOßW ͵ñßçÏ޿ᢠÕßùÏçÜ޿ᢠÈßWAáæÎKᢠ®ÜïÞÕøᢠØíÎøßAâ. 27. ¥Vj¢ ®ÝáÄáµ ¦çÎX_¥BæÈ ÄæK ØÄc¢ ÌÞæùµíçÎÞV_µVJÞæÕ ÕÞÝíJÃæÎ,ÉßÄÞæÕ ¥ÈáÕÆßAÃæÎ. µáùßçÏÜÞÏßçØÞX_¾B{áæ¿ µVJÞæÕ ¾Bç{Þ¿í µøáà æºÏîÃæÎ ÙÞÌàÌÞÏí_®æa ÕÞÄíØÜcÎáUÕæø ÄâçÏÞçÌÞ_²øáA ÖádÖâ× µáAßÜßçÏÞX_¦ÕVJߺîá ÉÞ¿áK ÉÞGí ÖáÌáçAÞçÈÞ_çÎ޺Ȣ çÌÞÕáçØÞ_¥çÉf ²èùJ_ÈcÞÏdÉÎÞâ ÄáÌíçÆX_®KÞW ÕàIᢠÎÖ¢çÖÞçÈÞ_ÉâVH æÖNÞÖX ÜÙíçÎÞ_Éá{ßMáU ¥M¢ ÉJàù_Éá{ßMßÜïÞJ ¥M¢ ÎØíædÎÞçÈÞ_Ø¢·àÄAÞøX dÉáÎßçÏÞX_Îá¶Õáø ùâÖíÎ_ÕÞÝíÕ¿ÏÞ{¢ µìÎ _ ÈßWÉí ¦çÜÞçÙÞ_èÆÕ¢ µÞÆàçÖÞ_ÉøßÖáiX ÎìçÆcÞÈâçØÞ_¯xáÉùºîßW ĵíØ_dµÎ¢ ®µíÌ_Äá¿VKáU ÉÞGí µc¢Ä_©ÏVMí ØâJÞù _ µÞÕW æØÆíù_ÈßøµZ çùÞæØ_øÙØcBZ ¦ÙÞÏí_®æa ØçÙÞÆøBæ{ Ü·í ÎùßçÏÞ æØç·ñÞ_µVJÞÕßÈá ÕwÈ¢ æµÞÙæÈÎcÞAæùÞ_ÌÙáÎÞÈæMG ÉGAÞøX ¦ÌâX ÎcÞAæùÞ_ÌÙáÎÞÈæMG ÉßÄÞÕí æµÞæ-_ÉGAÞøX ¦ÌâX_ÉßÄÞÕí ÉÞùAÜàJ,ùâÙ_ÉøßÖáiÞvÞÕí
 • 111. QUIZ BOOK DRAFT Page 111 ÄßÏÄßÏáæ¿ ØÍÞÉøÎÞÏ dÉÞÇÞÈc¢ ¼ÈáÕøß µVJÞÕßæa çºÜÞµVNæÉøáKÞZ ¼ÈáÕøß 6 ÆÈÙÞ æÉøáKÞZ ¼ÈáÕøß 7 ØíÈÞɵçÏÞÙKÞæa ÉáµÝíº ¼ÈáÕøß 8 çÎÞV çØñËÞçÈÞØí ØÙÆÞÏáæ¿ ³VN ¼ÈáÕøß 15 ÕßJáµZAí çÕIß µÄßøáµZAí çÕIß èÆÕÎÞÄÞÕßæa ÈÞÎJßÜáU æÉøáKÞZ ¼ÈáÕøß 25 ÉøßÖáiÈÞÏ ÉìçÜÞØí ÎÞV ¥JÞÈÞçØcÞØí ÕÜßÏ ÄßøáçÎÈßÏáæ¿(¦ÜáÕ) ³VN (1953) æËdÌáÕøß 2 ÎÞÏWçJÞ(µVJÞÕßæa çÆÕÞÜÏ dÉçÕÖÈ¢) æËdÌáÕøß 3 ÎÞV ÌV ØìÎÞÏáæ¿ ³VN æËdÌáÕøß 13 ÉøßÖáiÈÞÏ ¯ÜßÏÞØí ÄcßÄßÏX ÉÞÄßÏVAàØí ÌÞÕÏáæ¿ ³VN(1932) æËdÌáÕøß 22 ¥çLcÞ¶c ØߢÙÞØÈ ØíÅÞÉÈJßæa ³VN (®.Áß. 37) ÎÞVºîí 19 ÉøßÖái ØïàÌ ÎÞV ²ØñÞJßçÏÞØí(µáK¢µá{¢) ÌÞÕÏáæ¿ ³VN (1930) ÎÞVºîí 25 Õß.èÆÕÎÞÄÞÕßæa ÕºÈßMí(ØâçÌÞçùÞ) ¯dÉßW 23 çÎÞV ·àÕV·àØí ØÙÆÞÏáæ¿ ³VN ¯dÉßW 27 ÉøßÖáiÈÞÏ ·àÕV·àØí ¥ÌíÆáZ ¼ÜàW ÌÞÕÏáæ¿ ³VN (1671) æÎÏí 1 ®¢.æ¼.Tí.Tí.®. æÙÁíµbÞVç¿ÝíØßW (ÉáJCáøßÖí) ÕÞV×ßµæÉÞÄáçÏÞ·¢ æÎÏí 15 µÄßøáµæ{ dÉÄß èÆÕÎÞÄÞÕßæa ÈÞÎJßÜáU æÉøáKÞZ ¼âY 15 µÈcµÎÞùßÏÞÎßæa ÈÞÎJßW ¦Æc çÆÕÞÜÏ¢ ØíÅÞÉߺîÄßæa ³VN. ¼âY 24 ØíÈÞɵ çÏÞÙKÞæa ¼ÈÈJßæa ³VN ¼âY 29 ÉøßÖái ÉçdÄÞØí ÉìçÜÞØí ÖïàÙzÞøáæ¿ ³VN(®.Áß 67) ¼âY 30 12 ÖïàÙzÞøáæ¿ ³VN ¼âÜÏí 3 Õß.çÄÞÎÞÖïàÙÞÏáæ¿ Æá¶í çùÞçÈÞ ¼âÜÏí 5 72 ¥ùßÏßMáµÞøáæ¿ ³VN ¼âÜÏí 15 µáøßÏÞçAÞØí ØÙÆÞ Ïáç¿ÏᢠÎÞÄÕí ÏâÜàJßÏáç¿Ïᢠ³VN ¼âÜÏí 26 çdÖ×í¿ µÞçÄÞÜßAÞ ÌÞÕ ÌçØÜßçÏÞØí dÉÅÎæa ØíÅÈÞçøÞÙâ(2002)
 • 112. QUIZ BOOK DRAFT Page 112 ¼âÜÏí 27 çÎÞV æÖÎÕâX æÆØñâÈßÏáæ¿ ³VN ¦·Øíxí 1 ÎVJÖí ÎáÈßÏáç¿Ïᢠ7 ÎA{áç¿Ïᢠ¥Õøáæ¿ ·áøá ¯ÜÏÞØùßçaÏᢠ³VN ¦·íØíxí 6 µâ¿ÞøæÉøáKÞW (ÎùáøâÉæÉøáKÞZ) ¦·íØíxí 15 èÆÕÎÞÄÞÕßæa ÕÞBßMí(ÖâçÈÞçÏÞ) ¦·íØíxí 24 çÎÞV ÎJÞÏß ÖïàÙÞÏáæ¿ ³VN ¦·Øíxí 29 çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæa ÖßøÖíçºÆÈ¢ æØÉíx¢ÌV 1 çdÖ×í¿ µÞçÄÞÜßAÞ ÌçØÜßçÏÞØí ÉìçÜÞØí øIÞÎX ÌÞÕÏáæ¿ ³VN (ÎçÜAáøßÖí)(1996) æØÉíxÌV 2 ÉøßÖáiÈÞÏ ÏáÏÞAࢠÎÞV µáùßçÜÞØßæa ³VN(Îá{LáøáJß)(1874) æØÉíx¢ÌV 7 çdÖ×í¿ µÞçÄÞÜßAÞ ÌçØÜßçÏÞØí ÉìçÜÞØí øIÞÎX ÌÞÕÏáæ¿ ØíÅÞÈÞçøÞÙâ(1975) æØÉíx¢ÌV 8 Õß.èÆÕÎÞÄÞÕßæa ¼ÈÈ æÉøáKÞZ æØÉíx¢ÌV 14 ØïàÌ æÉøáKÞZ (ÉÞdÄßÏVAÞ ÆßÈ¢ _ÉøßÖái ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕÏáæ¿ ØíÅÞÈÞçøÞÙâ[1980]) ²µíç¿ÞÌV 3 ÉøßÖáiÈÞÏ ÏWçÆÞ ÎÞV ÌçØÜßçÏÞØí ÌÞÕÏáæ¿ ³VN (çµÞÄ΢·Ü¢)[1685] ²µíç¿ÞÌV 22 ÉøßÖßiÈÞÏ ÖdµU ÎdÉßÏÞÈÏáæ¿ ³VN (µIÈÞ¿í)[1764] ÈÕ¢ÌV 1 ®ÜïÞ ÖáißÎÞzÞøáç¿ÏᢠÖáißÎÄßµ{áç¿Ïᢠ³VN ÈÕ¢ÌV 2 ÉøßÖáiÈÞÏ ºÞJáøáJßW d·àç·ÞùßçÏÞØí ÄßøáçÎÈßÏáæ¿å³VN[1902] ÈÕ¢ÌV 14 ËàÜßçMÞØí ÖïàÙÞÏáæ¿ ³VN ÈÕ¢ÌV 28 çÎÞV ÏÞçAÞÌí ÌáViÞÈÏáæ¿ ³VN ÈÕ¢ÌV 29 dÌâ·ßæÜ ÎÞV ÏÞæAÞÌßæa ³VN ÈÕ¢ÌV 30 ¥dLçÏÞØí ÖïàÙÞÏáæ¿ ³VN ÁßØ¢ÌV 15 ÉøßÖáiÈÞÏ ÉìçÜÞØí ÎÞV µáùàçÜÞØßæa (ÉÞÃOÞ¿ß) ³VN[1917] ÁßØ¢ÌV 18 Õß.çÄÞÎÞ ÖïàÙÞÏíAí µáL¢ ¯xÄßæa ³VN ÁßØ¢ÌV 20 çÎÞV §oÞJßçÏÞØí ÈâçùÞÈÏáæ¿ ³VN ÁßØ¢ÌV 21 çÎÞV çÄÞÎÞÖïàÙÞÏáæ¿ Îøâ ÁßØ¢ÌV 25 ÏWçÆÞ æÉøáKÞZ ÁßØ¢ÌV 26 èÆÕÎÞÄÞÕßæa ÉáµÝíº æÉøáKÞZ
 • 113. QUIZ BOOK DRAFT Page 113 ÁßØ¢ÌV 27 ÖßÖáÕÇ æÉøáKÞZ ÕV×¢ ¯Äí? ¥çLcÞ¶cØßÙÞØÈ ØíÅÞÉÈ¢ ®.Áß 37 ÏøáÖçÜ¢ ØáKÙçÆÞØí 51 ÉøßÖái ÉçdÄÞØí ÉìçÜÞØí ÖïàÙzÞV çùÞÎßW dµâÖßAæMGá 67 ÄàçJÞØí ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ¢ ÈÖßMߺîá 70 Õß.çÄÞÎØí ÖïàÙÞÏáæ¿ øµñØÞfßÎøâ 72 §oÞJßçÏÞØí ÈâçùÞçÈÞÏáæ¿ øµñØÞfß Îøâ 107 ·àÕV·àØí ØÙÆÞÏáæ¿ øµñØÞfßÎøâ 303 ÎßÜÞX Õß{¢Ìø¢ 313 È߶cÞ ØáKÙçÆÞØí 325 çÏÖáÕßæa dµâÖí µæI¿áJá (æÙÜÈß øÞ¼í¾ß) 326 å ²KÞ¢ ØßùßÏX µá¿ßçÏx¢ 345 µáØñLàçÈÞØí çÉÞÜàØí ØáKÙçÆÞØí 381 ®çËØâØßæÜ ²KÞÎæJ ØáKÙçÆÞØí 431 ®çËØâØßæÜ ²KÞÎæJ ØáKÙçÆÞØí 449 µWAàçÆÞX ØáKÙçÆÞØí 451 øIÞ¢ ØßùßÏX µá¿ßçÏx¢ 822 ÕÞØíçAÞÁ·ÞÎ çµÞÝßçAÞ¿í µMW §ùBß 1498 µâÈX µáøßÖí ØÄc¢ 1683 ©ÆÏ¢ çÉøâV ØáKÙçÆÞØí 1599
 • 114. QUIZ BOOK DRAFT Page 114 Éøß.d·àç·ÞùßçÏÞØí ¥ÌíÆáW ¼ÜàW ÌÞÕ ÎÜCøÏßW ®Jß 1665 Éøß,ÏWçÆÞ çÎÞV ÌçØÜßçÏÞØí ÌÞÕ ÎÜCøÏßW ®Jß 1685 ÎÞçÕÜßAø É¿ßçÏÞÜ 1836 Îá{LáøáJß ØáKÙçÆÞØí 1876 ÎÜCøÏßW ¦ÆcÎÞÏß Õß.ÎâæùÞX µâÆÞÖ È¿Jß (Îá{LáøáJß) 1877 ÕGßÉÃçAØßæa ¦ø¢Í¢ 1913 ØçIØíµâZ dÉØíÅÞÈ¢ øâÉàµøßAæMGá 1920 ®µcáæÎÈßAW ØáKÙçÆÞØí (¦¹íØíxVÁÞ¢) 1948 ¦µÎÞÈ ØáùßÏÞÈß ØáKÙçÆÞØí 1975 ¼âY 16 ¦vÆàÉ¢ ¦ø¢Íߺîá 1981 Îá{LáøáJßdɶcÞÉÈ¢ 1987 ÁßØ¢ÌV 20 øIÞ¢ µâÈX µáøßÖí ØÄc¢ (ÉáJX µáøßÖí) 2002 ÎÞVºîí 20 ØÍÏáæ¿ Íøø¿È ÈßÜÕßW ÕKÄí 2202 ¼âÜÏí 6 ÎÜCøØÍÏßæÜ Õß.ÎâæùÞX µâÆÞÖ 1.®.Áß 1876 ÁßØ¢ÌV 10. Îá{LáøáJß ÎÞVçJÞÎX ÉUß _ Éøß.ÉçdÄÞØí ÄcÄßÏX ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕ 2.1911 ¦·Øíxí 19 _ Îá{LáøáJß ÎÞVçJÞÎX ÉUß_Éøß.¥ÌíÆáU ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕ 3.1982 æËdÌáÕV 27 _ ÎÃVµÞ¿í æØaí çÎøàØí ÉUß _ Éøß.§oÞJßçÏÞØí ضÞdÉÅÎX ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕ 4.2004 æØÉíx¢ÌV 25 _ çµÞÄ΢·Ü¢ æºùßÏ ÉUß _åÉøß.§oÞJßçÏÞØí ضÞdÉÅÎX ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕ
 • 115. QUIZ BOOK DRAFT Page 115 Éøß.§oÞJßçÏÞØí ضÞdÉÅÎX ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕ ÎÜCøÏßW èÖïÙßµ ØwVÖÈ¢ È¿JßÏ ÕV×BZ ¯Õ? åå 1982 æËdÌáÕV 7 åå 2000 ¯dÉàW 6_9 åå 2004 æØÉíx¢ÌV 20_30 åå 2008 ²µíç¿ÞÌV
 • 116. QUIZ BOOK DRAFT Page 116 ¥ÉøÈÞÎBZ èÆÕÎÞÄÞÕí/øIÞ¢ ÙÕî/ ÎÈá×cµáÜJßæa ©Æø¢ _Õß.µÈcµÎùßÏ¢ øµñØÞfßÄbJßæa µ¿ßEâW _çØñËÞçÈÞØí ¦ÆcæJ ØÍÞºøßdĵÞøX _ÏáÕ¢çØÌßçÏÞØí µáVÌîÞÈÏáæ¿ èÆÕÖÞdØñ¼í¾X/ ØbVHÈÞÕáµÞøX o _§ÕÞÈßçÏÞØí(ç¼ÞY dµßçØÞØíx¢) ¦ÆcæJ ØÍÞºøßdĵÞøX _®ÕáçØÌßçÏÞØí ÉøßÖáiÞvÞÕßæa µßKø¢ _çÎÞV ¥çdÉ¢ ØÈcÞØßµ{áæ¿ ÉßÄÞÕí _Õß.¥çLÞÃßçÏÞØí Æá¶ßÄzÞøßW ÄÜÕX _ ÎÞV ÌV ØìÎ ÄáµW ÇÞøß _ Õß.ÏÞçAÞÌí ÌáVgÞÈ ÉøßÖágÞvÞÕßæa Õàà _dØâ·ßæÜ ÎÞV ÏÞæAÞÌí µMçÆÞµcX ÉßÄÞAzÞV o _1.ÌçØÜßçÏÞØí (èµØøc) o _2.d·àç·ÞùßçÏÞØí (ÈTÞÏßXØâ) o _3.ÌçØÜßçÏÞØí (ÈßT) ØáùßÏÞÈß ØÍÏáæ¿ ©ÆÏØâøcX _ÎáÖÌV µàM ÎÜCøÏßæÜ ·V¼í¼ßAáK Øߢ٢ _Îà¶ÞçÏW ÎÞV ÆßÕKÞçØcÞØí
 • 117. QUIZ BOOK DRAFT Page 117 ¥ØñÎßAÞJ ©ÆÏØâøcX  _ÌÈcÞÎßX ç¼ÞæØËí ÎÞV ²ØñÞJßçÏÞØí ÈÞØùß _ ÉøßÖái ¯ÜßÏÞØí ÄcÄßÏX ÉÞdÄßÏVAàØí ÌÞÕ ÄàÏíA¿áJÕX/¥oß ÄáÜcX _§oÞJßçÏÞØí ÈâçùÞçÈÞ ØáùßÏÞÈß ØÍÏáæ¿ ØçCÄ¢  _ ÎÌâ·ßæÜ ÎÞV ÉàܵíØàçÈÞØí ÎÜCø ØÍÏßæÜ dɵÞÖ ç·ÞÉáø¢ o _ÉøßÖái ÌçØÜßçÏÞØí ÉìçÜÞØí øIÞÎX µÞçÄÞÜßA ÌÞÕ ©øáAáÎÈá×cX o _ÕÏÜßMùOßW ·àÕV·àØí ÎÞV d·àç·ÞùßçÏÞØí ÄßøáçÎÈß ÎÜCøÏáæ¿ øIÞ¢ ÏÞçAÞÌí ÌáViÞÈ _ÌçØÜßçÏÞØí çÄÞÎØí dÉÅÎX µÞçÄÞÜßA ÌÞÕ
 • 118. QUIZ BOOK DRAFT Page 118 ØíÅÞÈçMøᢠ¥VjB{ᢠÏâÜßçÏÞØí _ºáøáI çøÞ΢ ©UÕX µáùàçÜÞØí _µVJÞÕí µcÉ æºÏñá ÉàܵíØàçÈÞØí _¥ÉøߺßÄøáæ¿ ØíçÈÙßÄX µïàÎàØ í _ÎáLßøßÕUß ÆßÕKÞçØcÞØí _ØâøcX,ÎáLßøߺÞùßæa çÆÕX §ÕÞÈßçÏÞØí _ÏçÙÞÕ µøáÃÏáUÕX çÉÞ{ßµÞVçMÞØí _ËÜ¢ ÈWµáK ÌçTÜßçÏÞØí _øÞ¼ÞÕí µÞçÄÞÜßA _ØÞVÕîdÄßµ¢ ÉÞdÄßÏVAàØí _µáÜÉÄß, ÉßÄÞAzÞøáæ¿ ÉßÄÞÕí æÄçÏÞËßçÜÞØí _èÆÕØíçÈÙßÄX ÎdËßÏÞÈ _ËÜ¢ ÉáùæM¿áÕßAáKÕX ÄàçÎÞJßçÏÞØí _èÆÕæJ ÎÙÄbæM¿áJáKÕX d·àç·ÞùßçÏÞØí _©ÃVÕáUÕX ¥JÞÈÞçØcÞØí _ÎøÃÎßÜïÞJÕX çØçÕùßçÏÞØí _©ùMáUÕX ²ØñÞJßçÏÞØí _ÈÜï ÈßÜÏßÜáU ÏìçØÌßçÏÞØí _èÆÕÍÏÎáUÕX dµßçØÞØíxçÎÞØí _ØbVHÈÞÕáµÞøX ùOÞX _·áøá çµÞV ®MßØíçµÞM _d·ÞÎJÜÕX
 • 119. QUIZ BOOK DRAFT Page 119 §çMÞZ §Äí æºÏîâ………….. §KæÜ ÈßBZAí ²øá ¥ÕØø¢ ÉÝÞÏçÄÞVJí Æá:¶ßºîÄáæµÞIí µÞøcÎßÜï.ÈÞæ{ ®æLCßÜᢠdÉÕVJßAÞæÎKí µøáÄß µÞJßøßAáKÄᢠæÕùáæÄ.dÉÕVJßAÞÈáU ØÎÏ¢ §çMÞÝÞÃí.§æMÞZ ÎÞdÄÎÃí ÈßBZAí ©UÄí.§ÄßæÈ µøáÄçÜÞæ¿ Éß¿ßµâ¿â.§Äßæa ÎáÝáÕX dÉçÏÞ¼ÈÕᢠ©ZæAÞUâ………… ÈßBZAí µoßÈÞibÞÈ¢ ¦ÕÞæÎCßW §çMÞ{Äí æºÏîâ.§Kí ¦µÞÖ¢ æÄ{ßE ÈßÜÏßÜÞÏßøßAáKá ÈÞæ{ ºßÜçMÞZ çθBZ µ¿Kí ÕøÞ¢. ÈÞæ{ ®KáUÄá ÈÎáAáUÄÜï.ÉÃßæÏ¿áAâ...................... ÉùKµÜáK ³çøÞ ÈßÎß×JßÈᢠ®æLCßÜᢠºßÜÄá Øâfߺîí ÕÏíAÞX ©IÞµæG ÉÃßæÏ¿áAâ.....................ÉÃßæÏ¿áAâ...................... “¥ÄßøÞÕßæÜ ©ÃøáK ØÎÏÎÞÃí ÈNáæ¿ ¼àÕßÄJßæa Õß¼ÏçJÏᢠçÄÞWÕßçÏÏᢠÈßÖíºÏßAáKÄí. çÈøæJ ©ùBáµÏᢠçÈøæJ ©ÃøáµÏᢠæºÏîáKÕVAí µâ¿áÄW ¥ùßÕᢠµâ¿áÄW ¦çøÞ·cÕᢠµâ¿áÄW ØOJᢠ©I޵ᢔ *¼àÕßÄ Õß¼ÏJßÈá ¦ÕÖcÎÞÏ dÉÇÞÈ ¸¿µBZ, 1.ܵí×cçÌÞÇ¢ 2. ØíÅßçøÞrÞÙ¢ 3.µÀßÈÞibÞÈ¢. åååå *ÈßBZAáIÞÏßøßçAIÄí 1.ÈÜï §¢·ïà×í 2.ÈÜï ¥ùßÕí 3.ØÄcØtÄ 4.ØÎÏÈß×í¿ (TIME TABLE) Prepared By Paul . V .Mathew St.Paul‟s Sunday School Poothrikka Mob.9745482028
 • 120. QUIZ BOOK DRAFT Page 120 PATRIARCH H. H. MORAN MOR IGNATIUS ZAKKA I IWAS Syrain Orthodox Patriarchate of Antioch & all the East
 • 121. QUIZ BOOK DRAFT Page 121 CATHOLICOS H.B. BASELIOS THOMAS I
 • 122. QUIZ BOOK DRAFT Page 122 H.H. IGNATIUS ELIAS III
 • 123. QUIZ BOOK DRAFT Page 123 ST. ATHANASIUS PAULOSE (valiyathirumeni)
 • 124. QUIZ BOOK DRAFT Page 124 H. H. Geevarghese Mor Greegorious BASELISO PAULOSE 2
 • 125. QUIZ BOOK DRAFT Page 125 MOR ATHANASIUS GEEVARGHESE MOR ATHANASIUS ELIA BAHE (PATRIARCHAL VICAR FOR INDIAN AFFAIRS) ( PATRIARCHAL ASSISTANT) MOR SEVERIOS ABRAHAM MOR PHILOXENOS YUHANON MOR THIMOTHEOS THOMAS MOR GREGORIOS JOSEPH . . (Malankara Synod Secretary)
 • 126. QUIZ BOOK DRAFT Page 126 MOR IVANIOS MATHEWS MOR MILTHEOS YUHANON MOR THEODOSIUS MATHEWS MOR APHREM MATHEWS MOR OSTHATHEOS PATHROS MOR EUSEBIOS KURIAKOSE
 • 127. QUIZ BOOK DRAFT Page 127 MOR KOORILOS GEEVARGHESE MOR JULIUS KURIAKOSE MOR DIONYSIUS GEEVARGHESE MOR DIOSCORUS KURIAKOSE MOR GREGORIOS KURIAKOSE MOR SEVARIOS KURIAKOSE (Chief Metropolitan of Knanaya Archdiocese)
 • 128. QUIZ BOOK DRAFT Page 128 MOR POLYCARPUS GEEVARGHESE MOR CHRISOSTOMOS MARKOSE MOR IVANIOS KURIAKOSE MOR ATHANASIUS ELIAS MOR SILVANOS AYOUB MOR THEOPHILOS KURIAKOSE (Malankara Syrian Orthodox Theological Seminary)
 • 129. QUIZ BOOK DRAFT Page 129 MOR THEETHOS YELDHO AMBAT Mor Kurilose Geevarghese (First metropolitan of ankamali dioces) VERY REV.KORAH MATHEW COR EPISCOPA VERY REV KURIAN KOR EPISCOPA KANIYAMPARAMPIL Mor Julius Yeshu`Çiçek (The first Archbishop of Central Europe & Benelux countries (1942-2005)) Mor Koorilos Markose (1946-2005)
 • 130. QUIZ BOOK DRAFT Page 130 Mor Clemis Abraham (1918 - 2002) (Late Great Metropolitan of the East, Knanaya Diocese) (d. 27th April AD 1681; Entombed at the St.Thomas Church, North Paravur, India.)
 • 131. QUIZ BOOK DRAFT Page 131 The former Metropolitan of Kochi diocese (1975-'00) Patriarch Mor Ignatios Ya`qub III (1912-1980) MOR GRIGORIOSE PERUMPILLIL THIMOTHIUS YACOB
 • 132. QUIZ BOOK DRAFT Page 132 ST. PETER ST. ANDREW ST. JAMES, the son of Zebedee ST. JOHN, the Evangelist ST. PHILIP ST. BARTHOLOMEW
 • 133. QUIZ BOOK DRAFT Page 133 ST. MATTHEW, the Evangelist MICHAEL RABO ST. THOMAS
 • 134. QUIZ BOOK DRAFT Page 134 ST. JAMES the Less ST. JUDE TH ADDEUS ST. SIMON, THE ZEALOT ST. MATTHIAS ST.IGNATIUS NURONO
 • 135. QUIZ BOOK DRAFT Page 135 ST. BARNABAS ST:PETER & ST:PAUL ST. MARK ST. LUKE
 • 136. QUIZ BOOK DRAFT Page 136 HIS EMINENCE MOR CLEMIS KURIAKOSE & HIS EMINENCE MOR IRENIOUS PAULOSE
 • 137. QUIZ BOOK DRAFT Page 137 Maphryono Mor Gregorius BarEbroyo (1226-1286) Mor Ephrem the Syrian (306-373
 • 138. QUIZ BOOK DRAFT Page 138 Mor Athanasius Valiya Thirumeni, the Saintly Father of the Malankara Church Apostolic visit of the Patriarch St. Ignatius Elias III to Malankara
 • 139. QUIZ BOOK DRAFT Page 139 Mor Sabor-Mor Aphroth Church Akaparambu
 • 140. QUIZ BOOK DRAFT Page 140 Art on the walls of the main sanctuary Granite Cross · Sandal Wood Cot · Nilavilakku (Lamp) Baptismal Font
 • 141. QUIZ BOOK DRAFT Page 141 Patriarch Mor Elias III in Malankara. Mor Clemis Yuhanon Abbachi is seated to the left of the Patriarch. Seated at the extreme right is Dayroyo Yeshu`, later Archbishop Mor Athanasius Y. Samuel. Source: Anton Kiraz's Archives Tomb of Patriarch Elias III at Manjinikkara.
 • 142. QUIZ BOOK DRAFT Page 142 St.Mary's Jacobite Syrian Church at Angamali where the mortal remains of Metropolitan Geevarghese Mor Kurillos is interred Madboho of the Angamali Morth Mariam Church
 • 143. QUIZ BOOK DRAFT Page 143 Tomb of Ambatt Mor Kurillos Thirumeni at the Morth Mariam Jacobite Syrian Church, Angamali
 • 144. QUIZ BOOK DRAFT Page 144 Morth Mariam Church Ankamaly, Kerala
 • 145. QUIZ BOOK DRAFT Page 145 interior wall paintings
 • 146. QUIZ BOOK DRAFT Page 146
 • 147. QUIZ BOOK DRAFT Page 147 Sacred Tomb of Kadavil Thirumeni at the Thrikunnathu St.Mary's church at Alwaye St. Mary's church at Thrikunnathu, Alwaye, where Kadavil Thirumeni is entombed St. George's Cathedral Karingachira
 • 148. QUIZ BOOK DRAFT Page 148 Painting by Saint. Luke(Manarcadu church) Patriarch Centre (Church Headquarters) at Puthencuriz
 • 149. QUIZ BOOK DRAFT Page 149 THEOLOGICAL SEMINARY-VETTIKKAL
 • 150. QUIZ BOOK DRAFT Page 150 Marthoman Cheriyapally Kothamangalam H.H. ELDHO MOR BESELIOSE
 • 151. QUIZ BOOK DRAFT Page 151 ARTHAATT -KUNNAMKULAM CHURCH
 • 152. QUIZ BOOK DRAFT Page 152 Marthoman Church at Mulanthuruthy in India where the The Holy father consecrated Holy Myron and convened the historic Synod in 1876 The Patriarch of Antioch & all the East (459-538)
 • 153. QUIZ BOOK DRAFT Page 153 Maphryono Mor Baselios Shakralla Bava
 • 154. QUIZ BOOK DRAFT Page 154 Marth Mariam Church Kandanadu
 • 155. QUIZ BOOK DRAFT Page 155 MANARCADU CHURCH PARUMALA CHURCH
 • 156. QUIZ BOOK DRAFT Page 156 VALIYAPALLI KOTHAMANGALAM
 • 157. QUIZ BOOK DRAFT Page 157 MOR KURILOSE PAULOSE PANAMPADY PANAPADY CHURCH
 • 158. QUIZ BOOK DRAFT Page 158 DAMASCUS MATTHAI DAYRO KURKUMA DAYARO
 • 159. QUIZ BOOK DRAFT Page 159 The Patriarchate in Damascus St. Peter and St. Paul's Cathedral and the Crypts for the Patriarchs of Antioch
 • 160. QUIZ BOOK DRAFT Page 160 ST. APHREM'S SEMINARY With Thanks PAUL V MATHEW VAZHAYIL KINGINIMATTAM KOLENCHERY ERNAKULAM Ph>0484-2766667 Mob:9745482028