Bible and Church Quiz Malayalam (Jacobite)

4,693 views

Published on

A small book on Bible Quiz, Church Quiz and about Jacobite Syrian Church by Paul V Mathew, Poothrikka

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bible and Church Quiz Malayalam (Jacobite)

 1. 1. Õß.d·s¢ ¦ØíÉÆÎÞAßÏÄí (ØÍÞºøßdÄ¢, ØÄcÕßÖbÞØ¢,¦øÞÇÈ ØÙÞÏß ®KßÕ ©ZæAÞUߺîÄí) (Strictly for private circulation and right reserved) 2009 Paul V Mathew St.Paul’s Sunday School Poothrikka QUIZ BOOK DRAFT
 2. 2. QUIZ BOOK DRAFT Page 2 INDEX PARTICULARS PAGE ÉÝÏ ÈßÏ΢ 1. ¦ÆcÉáØñµ¢ 3 2. ÉáùMÞ¿í 11 3. çÜÕc 14 4. Ø¢¶c 15 5. ç¼ÞÌí 18 6. ç¼ÞÖáÕ 19 7. ÈcÞÏÇßÉzÞV 21 8. 1 ÖÎáçÕW 24 9. 2 ÖÎáçÕW 27 10. 1 øÞ¼Þ 29 11. 2 øÞ¼ 32 12. 2 ÆßÈ 35 13. ØCàVJÈ¢ 36 14. ØÆcÖÕÞµc¢ 38 15. ØÍÞdÉØ¢·ß 40 16. øâJí 41 17. ©JηàÄ¢ 43 18. ®ØíçÅV 44 19. ®dØÞ 45 20. æÈÙÎßÏ 46 21. ¯ÖÞÏ 47 22. ÙâÖ 49
 3. 3. QUIZ BOOK DRAFT Page 3 23. ¦çÎÞØí 50 24. çÏÞÈ, Îච51 25. ÈÙâ¢, ÙÌAâAí 52 26. ÙPÞÏß , ØíµùßÏ 53 27. ÎÜÞ¶ß, ®ùÎßÏ 54 28. ÕßÜÞÉBZ, ÙØíµßçÏW 56 29. ÆÞÈßçÏW 58 §Äø µÞçÈÞÈßµ d·sBZ 30. ÄâÌàÆí 61 31. ÏâÆßJí 63 32. ®ØíçÅV, ÎÙÞ¼í¾ÞÈ¢, ÌÞV ¦Øàçù 64 33. ®ùÎßÏ 65 34. ÌÞùâAí, ÆÞÈßçÏW 66 35. 1 ÎAÌßÏÞV 68 36. 2 ÎAÌßÏÞV 70 ÉáÄßÏÈßÏ΢ 37. ÎJÞÏß 73 38. ÎVçAÞØí 78 39. ÜâçAÞØí 81 40. çÏÞÙKÞX 83 41. dɵíØàØí 86 42. çܶÈBZ 91 43. æÕ{ßMÞ¿í 95 44. ¼ÈùW 96 45. ¦Ïá×íµÞÜ¢, 10 µWÉȵZ, dÉÕÞºµßÎÞV, ÏÙâÆzÞøáæ¿
 4. 4. QUIZ BOOK DRAFT Page 4 æÉøáKÞ{áµZ 97 46. ÈcÞÏÞÇßÉzÞV 98 47. øÞ¼ÞAzÞV, ØçCÄ È·øBZ 99 48. dÉÕÞºzÞV, ÍÞøcÍVJÞAzÞV 100 49. Õß.èÌÌßZ 101 50. ¦øÞÇÈ ØÙÞÏß 102 51. ¥Vj¢ 107 52. ÄßÏÄßÏáæ¿ dÉÞÇÞÈc¢ 108 53. ÕV×¢ 110 54. ¥ÉøÈÞ΢ 113 55. ØíÅÞÈçMV,¥Vj¢ 115 56. çËÞçGÞØí 117
 5. 5. QUIZ BOOK DRAFT Page 5 ÉÝÏÈßÏ΢
 6. 6. QUIZ BOOK DRAFT Page 6 ¦ÆcÉáØñµ¢ 1.Øâøc ºdwzÞæø èÆÕ¢ Øc×í¿ßºîÄí ®dÄÞ¢ ÆßÕØÎÞÃí? 4 (¦ÆcÉáØñµ¢1.6) 2.ÎÈá×c Øc×í¿ß È¿JæMG ÆßÕØ¢ ¯ÄÞÃí ? 6 (1.27) 3.èÆÕ¢ Äæa ØµÜ dÉÕVJßµ{ßW ÈßKí ØbØíÅÈÞÕáµÏᢠ¥Èád·Ùߺîí ÖáiàµøßAµÏᢠæºÏñ ÆßÕØ¢ ¯Äí? 7 (2.2) 4.ÕßÖß×í¿ÎÞÏ æÉÞKßÈÞW dÉÖØñÎÞÏ çÆÖ¢? ÙÕàÜ (2.12) 5.®Üï Îc·BZAᢠçÉøßGÄÞV? ¦Æ¢ (2.20) 6.RÉáøá×X Äæa ¥MçÈÏᢠ¥NçÏÏᢠÕßGí ÍÞøcçÏÞ¿í Éxßçºîøᢠ.¥ÕV øIáçÉøᢠ²øá . .¼ÁÎÞÏß Äàøá¢Q §Äí ÉùEÄÞV? ¦Æ¢ (2.24) 7.Õß.çÕÆÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK ¦Æc çºÞÆc¢ çºÞÆߺîÄÞV? ØÞJX (3.1) 8.¼àÕ ÕcfJßCçÜAáU ÕÝßµÞWÉÞX èÆÕ¢ ¯WÉߺîÄÞæø? dµâ̵æ{ (3.24) 9.ÙÞçÌÜßæa æÄÞÝßW ®LÞÏßøáKá? ¦Gß¿ÏX (4.2) 9.ÙÞçÌÜßæa æÄÞÝßW ®LÞÏßøáKá? µc×ß (4.2) 10.èÆÕ¢ ¦ÆcÎÞÏß ¥¿ÏÞ{ÎßGÄí ¦øáæ¿çÎW? µÏàX (4.16) 11.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ØKßÆßÕßGí µÏàX çÉÞÏß ÉÞVJ ØíÅÜ¢? ÈâÆ í(4.16) 12.µÞÏàX ÉÃßÄ ÉGâ? ÙÈâAí (4.17) 13.ÜÞçÎAßæa ÍÞøcÎÞV? ¦Æ, ØßÜï(4.19) 14.µâ¿Þø ÕÞØßµZAᢠ¦¿áÎÞ¿áUÕVAᢠÉßÄÞÕÞÏÕX? çÏÞçÌW (4.20) 15.ÕàÃÏᢠµßKøÕᢠ©ÉçÏÞ·ßAáKÕVAí ÉßÄÞÕÞÏß ÄàVKÕX? ÏâçÌW (4.21)
 7. 7. QUIZ BOOK DRAFT Page 7 16.µÞçÏæa ØçÙÞÆøß? ÈÏÎ (4.23) 17.µÞçÏÈáçÕIß ²KßÈá 7 ɵø¢ æºÏîáæÎKí ÉùEÄÞV? ÜÞçÎAí (4.24) 18.ÙÞçÌÜßÈá ɵø¢ èÆÕ¢ ¦ÆÎßÈá ÈWµßÏ Îµæa çÉV ®Lí? çÖJí (4.25) 19.èµVJÞÕßæa ÈÞÎJßW Õß{ߺîçÉfßMÞX Äá¿BßÏÄí ¦øáæ¿ µÞܸG¢ ÎáÄW? ¯çÈÞÖí (4.27) 20.¦Æ¢ ÎáÄW ¦ùÞÎX? ÏÞøÆí (5.18) 21.èÆÕ¢ ®¿áJáæµÞIÄßÈÞW µÞÃÞÄÏÄÞøÞ? ÙÞçÈÞA (5.24) 22.ÙÞçÈÞAßæa ÉßÄÞÕí? ÏÞøÆí (5.18) 23.ÍâÎßÏßW ¯xÕᢠµâ¿áÄW µÞÜ¢ ¼àÕߺîßøáKÄÞÏß çø¶æM¿áJßÏßøßAáK Õcµñß? ÎÄáÖÞÜÞÙí (5.27) 24.èÆÕ¢ çÈÞÙçÏÞ¿í ¯Äá Îø¢ æµÞIÞY æÉGµ¢ ©IÞAX µWÉߺîÄí? ¥VAÞ (6.14) 25.ÍâÎßÏßW ¼ÜdÉ{Ï¢ ©IÞÏçMÞZ çÈÞÙÏáæ¿ ¦ÏáTí ®dÄ? 600 (7.6) 26.¼ÜdÉ{ÏJßW øfæÉGÕV ®dÄ? 8 (7.13) 27. çÈÞÙÏáæ¿ æÉGµ¢ ©ùºîÄí ®Õßæ¿? µVÆâ (¥ùÞùÞJí) ÉVÕîÄ¢ (8.4) 28.çÈÞÙ ¦ÆcÎÞÏß ÉáùJϺî Éfß ¯ÄÞ? µÞA (8.7) 29.ÎÈá×cX ÎÞØÞÙÞø¢ ÍfߺîáÄá¿BßÏÄí ¦øáæ¿ µÞÜ¢ ÎáÄW? çÈÞÙ (9.4) 30.ÎÈá×cÈáZæM¿áK ¼àÕ¼ÞÜBZAí èÆÕ¢ ÈWµßÏ ©¿O¿ßÏáæ¿ ¥¿ÏÞ{¢ ®Lí? ÎÝÕßÜïí (9.12) 31.¦ÆcÎÞÏß ÎáJºí»ÈÞW ÖÉßAæMG Õcµñß? µÈÞX (9.25) 32.ÍâÎßÏßæÜ ¦Æc ÕàøX/èÆÕÎáÉÞæµ ÉøÞdµÎßÏÞÏßøáK çÕGAÞøX? ÈßçdÎÞÆí (10.8) 33.ÈßçdÎÞÆßæa ÉßÄÞÕí? µâÖí (10.8)
 8. 8. QUIZ BOOK DRAFT Page 8 34.ÍâÎß ÕßͼßAæMGÄí ¦øáæ¿ µÞÜJÞ? çËçÜ·í (10.25) 35.¦µÞÖ¢ ÎáGJA ²øá ç·ÞÉáø¢ ÉÃßÏÞX ¼È¢ ²Jáµâ¿ßÏ ØíÅÜ¢? æØȳV (11.2) 36.èÆÕ¢ ÍÞ× Õßͼߺîí ¼ÈY·æ{ ÍâÎßÏßæÜÜïÞ¢ ºßÄùߺîÄí ®Õßæ¿ æÕºîí? ÌÞçÌW (11.9) 36.ÙÞùÞX Îøߺî ØíÅÜ¢ ªV (11.28) 37.¥dÌÞÙÞÎßæa ÉßÄÞÕí? çÄøÙí (11.31) 38.¥dÌÞÙÞ¢ ¦ÆcÎÞÏß ÌÜßÉàÀ¢ ÉÃßÄÄí ®Õßæ¿? çÌçÅW (12.8) 39.èÆÕJßæa ÉùáÆàØ ®Kí çÜÞJí ÕßçÖ×ßMߺî ØíÅÜ¢? çØÞçÆÞ¢ ¦Îâù (13.10) 40.ÍâÎßÏßæÜ ¦Æc ÏáiJßW ÉæC¿áJ øÞ¼ÞAzÞV ®dÄ? 9 (14.1) 41.Õß.d·sJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK ¦Æc Ïái¢ È¿K ÄÞÝíÕø ¯Äí? ©Mí ÄÞÝíÕø (14.3) 42.¥dÌÞÙÞ¢ ®dÄ çÏÞiÞA{áÎÞÏÞX ÏáiJßÈá ÉáùæMGÄí? 318 (14.14) 43.øÞ¼ÞAzÞøáæ¿ ÄÞÝíÕø ®KùßÏæM¿áK ØíÅÜ¢? çÖçÕ (14.17) 44.¥ÄcáKÄÈÞÏ èÆÕJßæa ÉáçøÞÙßÄX? ÎWAàØçÆAí (14.18) 45.¥dÌÞÙÞ¢ صÜJßÜᢠÆÖÞ¢Ö¢ çµÞ¿áJÄÞVAí? ÎWAßØçÆA (14.20) 46.¦ÆcÎÞÏß ÆVÖÈ¢ ÜÍߺîÄÞVAí? ¥dÌÞ¢ (15.1) 47.ØÞùÞÏßAáIÞÏßøáK æÎçdØX µÞøß ÆÞØß? ÙÞ·V (16.1) 48.¼ÈÈJßÈá ÎáOí çÉV Õß{ßAæMG ¦Æc Õcµñß? §ÖíÎÞçÏW (16.11) 49.§ÖíÎÞçÏW ¼ÈߺîçMÞZ ¥dÌÞÎßÈá ®dÄ ÕÏTÞÏßøáKá? 86 (16.16) 50.èÆÕ¢ ¥dÌÞÙÞÎßÈá ÈWµßÏ ©¿O¿ß? ÉøßÖíçºÆÈ (17.10)
 9. 9. QUIZ BOOK DRAFT Page 9 51.²çøÆßÕØ¢ ÉøßÖíçºÆÈ ®x ¥MÈᢠεÈᢠ¦V? ¥dÌÞÙÞÎᢠ§ÖíÎÞçÏÜᢠ(17.26) 52.¦ÆcÎÞÏß èÆÕÆâÄzÞAí ÕßøáæKÞøáAßÏ Õcµñß? ¥dÌÞÙÞ¢ (18.8) 53.èÆÕÎáOßW µÕßHáÕàÃá ºßøߺîÕX? ¥dÌÞÙÞ¢ (17.16) 54.çØÞçÆÞ¢ ÕßGí çÜÞJí ³¿ßçMÞÏÄí ®Õßç¿A? çØÞÕÞV (æºùßÏÄí)å (19.22) 55.¼àÕX çÉÞÏßGᢠآØíµøßAæM¿ÞJ Õcµñß? çÜÞJßæa ÍÞøc (19.26) 56.¦ÆcÎÞÏß ØbÉíÈ¢åµI Õcµñß? ¥ÌßçÎçÜAí (20.3) 57.'ÈßVçgÞ×ßµ{ÞÏ ¼ÞÄßµæ{ Èà æµÞÜïáçÎÞ"? §BæÈ çºÞÆߺîÄÞV? ¥ÌßçÎçÜAí (20.4) 58.®æa ØçÙÞÆøß;®æa ¥Mæa ÉádÄß; ®æa ¥NÏáæ¿ ÉádÄßÏÜï;¥ÕZ ®æa ÍÞøc .. ¥dÌÞÙÞ¢ ¦æø AáùߺîÞX §dɵÞø¢ ÉùEÄí? ØÞù (20.12) 59.§ØÙÞAí ¼ÈߺîçMÞZ ¥dÌÞÙÞÎßÈá ÕÏæTdÄ? 100 (21.5) 60.ÙÞ·V ¥ÜEáÈ¿K ÎøáÍâÎß? ÌßVçÖÌ (21.14) 61.§ÖíÎÞçÏW ÉÞVJí ÕßÆc ¥ÍcØߺî ØíÅÜ¢? ÉÞøÞX (21.21) 61.¥dÌÞÙÞÎᢠ¥ÌßçÎçÜAᢠÄNßW ©¿O¿ß æºÏñ ØíÅÜ¢? ÌßVçÖÌ (21.31) 62.¥dÌÞÙÞÎßçÈÞ¿í Äæa εæÈ ÏÞ·¢ µÝßAÞX èÆÕ¢ ¥øá{ß æºÏñ ØíÅÜ¢ ¯ÄÞ? ¦ÎáùÏAÞøáæ¿ çÆÖ¢ (22.2) 63.RµVJÕíåµøáÄᢠQ ®Kí ÉùEí ¥dÌÞÙÞ¢ ¦ÎáùÏAÞøáæ¿ çÆÖJßÈá ÈWµßÏ çÉV? æÎÞùßçÏÞæÈÙíæÎ (22.14) 64.¥dÌÞÎßæa ØbçÆÖ¢? ªV 65.ÏÞ·JßÈáçÖ×¢ ¥dÌÞÙÞ¢ ÉÞVJ ØíÅÜ¢? ÌßVçÖÌ (22.19) 66.ØÞù Îøߺî ØíÅÜ¢? µáøcJí ·çÌÞæù (æÙçdÌÞX)å(23.2)
 10. 10. QUIZ BOOK DRAFT Page 10 67.ÌÞçÌÜßæa ¦ÆcµÞÜ ÈÞ΢? æØȳV 68.400 çÖAW æµÞ¿áJí ¥dÌÞÙÞ¢ ÕÞBßÏ ·áÙÏáæ¿ ©¿ÎØíÅX? å®çdËÞX (23.12) 69.ùËíAÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? æÌÅáçÕW (24.15) 70.§ØÙÞAßæa ÍÞøc? ùËíA (24.67) 71.¥dÌÞÙÞÎßæa øIÞÎæJ ÍÞøc? æµX ÄâçùÞ (25.1) 72.¥dÌÞÙÞÎßæÈ ¥¿AßÏ ØíÅÜ¢ ®Õßæ¿? ¦ÏßçËñÞ (εíçËÜ ·áÙ) (25.9) 73.µÌùß¿ÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ßçAIÄßÈá ¥dÌÞÙÞ¢ ÙßÄcçøÞ¿í ÕÞBßÏ ÕÏW ¯Äí? ¦ÏßçÉñÞ (εíçËÜ ·áÙ) (25.10) 74.çøÞ·ßÏÞÏß Îøߺîí Äæa ¼ÈçJÞ¿í çºVAæMGá ®Kí çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí ¦æøAáùߺîÞ? §ÖíÎÞçÏW (25.17) 75.ÍÞøcAí çÕIß dÉVÅߺîÕX? §ØÙÞAí (25.21) 76.·VÍJßæÜ ÎAç{Aáùߺîí çÕÕÜÞÄßæMGí èÆÕçJÞ¿í çºÞÆßAÞX ÄáÈßEÕZ ¦V? ùËíA (26.22) 77.ØÎVÅÈÞÏ çÕGAÞøÈᢠÕÈØFÞøßÏᢠ¦ÏßøáKÕX? ¯ÖÞÕí (¨Øí)å(25.27) 78.ÉÞÏT¢ µá¿ßºîÄßÈÞW çÉV ÎÞùßÏÕX ¦V? ¯ÖÞÕí (¯çÆÞ¢) (25.30) 79.ç¼c×íÀÞÕµÞÖ¢ (ÉÞÏTJßÈáçÕIß) ¥ÜfcÎÞAß µ{EÕX? ¯ÖÞÕí (25.34) 80.fÞεÞÜJí ¥dÌÞÙÞ¢ §ØÙÞAí ÉÞVJ ØíÅÜ¢? ç·ÞÆV (26.6) 81.¯ÖÞÕßæa ÍÞøcÎÞV? ÏÙâÆßJí.ÌÞØÞÎJí (26.34) 82.¥MæÈ Éxߺîí ¥Èád·Ù¢ ÕÞBßÏÕX? ÏÞçAÞÌí (27.27) 83.¯ÖÞÕßæÈ çɿߺîí ÏÞçAÞÌí çÉÞÏÄí ®Õßç¿Aí? ÜÞÌÞæa ÍÕÈJßW(ÙÞøÞX) (27.43) 84.µÜïí ÄÜÏßà ¦Ïß Õºîí ©ùBßÏÕX? ÏÞçAÞÌí (28.11)
 11. 11. QUIZ BOOK DRAFT Page 11 85.ØbVPçJÞ{æÎJáK ç·ÞÕÃßÏßÜâæ¿ ÆâÄzÞV µÏùß §ùBáKÄÞÏß ÆVÖÈ¢ µIÄí ¦V? ÏÞçAÞÌí (28.12) 86.èÆÕJßæa ÍÕÈ¢,ØbVPJßæa ÕÞÄßW ®KßBæÈ ÕßçÖ×ßMߺîí ÏÞçAÞÌí µÜïáµæ{ ®H .. ²Ýߺîí ¥Íßç×µ¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? æÌçÅW (28.18) 87.æÌçÅÜßæa ¦ÆcµÞÜ ÈÞ΢? ÜâØí (28.19) 88.¦ÆcÎÞÏß çÈVºî çÈVKÕX? ÏÞçAÞÌí (28.20) 89.ÏÞçAÞÌßæa ÍÞøcÎÞV? çÜÏ,ùÞçÙW (29.30) 90.ÏÞçAÞÌßæa ¦Æc¼ÞÄX? ùâçÌX (29.32) 91.ÆßÕJßæa ØíÅÞÈçJÞ ¾ÞX ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? ÏÞçAÞÌí (30.2) 92.ç·ÞÄOí æµÞÏíJí µÞÜJí ÕÏÜßW ÈßKí ÆâÆÞÏß ÉÝ¢ µæIJßÏÕX? ùáçÌW (30.14) 93.ÆâÆÞÏß ÉÝ¢ æµÞ¿áJí ÍVJÞÕßæÈ ÕÞBßÏÕZ? çÜÏ (30.15) 94.§ØÙÞAßÈá ÉßùK ¯µ εZ? ÆàÈ (30.21) 95.ÉßÄÞÕßæa Õßd·ÙBæ{ çÎÞ×í¿ßºîÕZ? ùÞçÙW (31.19) 96.ÏÞçAÞÌᢠÜÞÌÞÈᢠ©¿O¿ß æºÏñ ØíÅÜ¢? ·Ü ¦Æí (31.48) 97.èÆÕJßæa ÎÜÞ¶ÎÞV ®ÄßçøÄÞæø? ÏÞçAÞÌí (32.1) 98.ÏÞçAÞÌí èÆÕÆâÄÈáÎÞÏß ÎWÉß¿áJ¢ È¿JßÏ ØíÅÜ¢? æÉÈâçÏW (32.30) 99.µøáçÕܵJßæa µàÝßW ¥¿AæMGÕZ? ÆçÌÞù (35.8) 100.ùÞçÙW Äæa ¥ÕØÞÈ ÎµÈá ÈWµßÏ çÉV ®Lí? ÌV µàÌí (35.18) 101.ùÞçÙW Îøߺî ØíÅÜ¢? çÌÄïçÙ¢(®dËÞJí) (35.19)
 12. 12. QUIZ BOOK DRAFT Page 12 102.ÍÞøcÏáæ¿ ³VNÏíAáçÕIß Øñ¢Í¢ ÈßVNߺîÕX? ÏÞçAÞÌí (35.20) 103.ÉßÄÞÕßæa æÕMÞGßÏáÎÞÏß ÖÏߺîÕX? ùâçÌW (35.22) 104.¯ÖÞÕí ÄÞÎØÎÞAßÏ ÉVÕîÄ¢? çØÏàV (36.8) 105.ÎøáÍâÎßÏßW µÝáĵæ{ çÎÏßAáçOÞZ ÈàøáùÕ µæIJßÏÕX ¦V? ¥È (36.24) 106.ÏìçØËßæÈ æµÞÜïøáæÄKí ©ÉçÆÖߺî ØçÙÞÆøX? ùâçÌW (37.22) 107.ÏìçØËßæÈ ¥ùÌßµZAí ÕßWAÞæÎKí Ìáiß ©ÉçÆÖߺîÕX? ÏÙâÆ (37.26) 108.ÏìçØËßæÈ ®dÄ æÕUßAÞÖßÈÞåÕßxÄí? 20 (37.28) 109.èµÏßW ºáÎK ºø¿áÎÞÏß ÉáùJáÕKÄÞV? çØÞùÙí ( 38.30) 110.ÏìçØËí ÈßÎßJ¢ èÆÕ¢ ¥Èád·ÙߺîÄí ¦æø? æÉÞJßçËùßæÈ (39.5) 111.ËùçÕÞæa ØbÉíÈ¢ ÕcÞ¶cÞÈߺîí ÈWµßÏÄí ¦V? ÏìçØËí (41.16) 112.ËVçÕÞX ÏìçØËßÈá ÈWµßÏ çÉV ®Lí? ÉÞÈÄí ÉÈÞÙí (41.43) 113.ÉÞÈÄí ÉÈÞÙí ®K ÕÞAßÈVj¢? øÙØcBZ æÕ{ßæM¿áJáKÕX (41.45) 114.ÏìçØËí ÎdLß ¦ÏçMÞæ{dÄ ÕÏTÞÏßøáKá? 30 115.ÏìçØËßæa ÍÞøc ? ¥ØcÄí (41.50) 116.ÏìçØËßæa ÉádÄzÞV? ÎÈæÛ, ®dËÏࢠ(41.51,52) 117.ØçÙÞÆøzÞøáæ¿ µâGJßW çÏÞæØËí ¦Æc¢ ÌtߺîÄÞæø? æÖÎáÕâX (42.24) 118.çÏÞæØËßæa ÉÞÈÉÞdÄ¢ ¦øáæ¿ ºÞAßW ÈßK µæI¿áJÄí? æÌX ÏÞÎàX (44.12) 119.ÏÞçAÞÌᢠÍÕÈÕᢠÎßçdØÎßW ÉÞVJæÄÕßæ¿? ç·ÞÖÞX (46.34)
 13. 13. QUIZ BOOK DRAFT Page 13 120.§¿¢ èµæµÞIí ¥Èád·ÙßAæMGÕX? ÎÈæÛ (48.13) 121.ÏÞçAÞÌí Äæa ÎAæ{ ¥Èád·Ùߺîí ÉùE ÕºÈBZ æÕU¢ çÉÞæÜ ¥ØíÅßøX_ùâçÌW çµÞÉJßæa ©ÉµøÃBZ_æÖÎáÕâX,çÜÕß ²øá ØߢٵáGß_ÏÙâÆ µ¿W ÄàøJí ÉÞVAá¢_æØÌâÜÞX ÕÝßµZAß¿ÏßW ÉÄáBߵ߿AáK ÌÜÕÞX/ÉÞOí_ÆÞX µÕVºîAÞÏß çÉÞçµIÕX_·ÞÆí øÞ¼AzÞVAí çÉÞ×â ÈWµá¢_¦çÖV çÕ·ÄÏáU ØçwÖ ÕÞÙµX_ÈËñÞÜß ËÜdÉÆÎÞÏ Õcf¢_ÏìçØËí µ¿ßºîá µàùáK æºKÏí_æÌX ÏÞÎàX
 14. 14. QUIZ BOOK DRAFT Page 14 ÉáùMÞ¿í 122.ÏßdØÞçÏW ÎA{áæ¿ µáGßµæ{ ¼àÕçÈÞæ¿ øfßºî ®dÌÞÏ ØâÄßµVNßÃßµZ? ÉâÕ ,ÖádÉ (1.15) 123.ØbL¢ εÈá µâÜßAí ÎáÜæµÞ¿áJ ÎÞÄÞÕí? å çÏÞç¶ÞæÌîÞV (6.20) 124.çÎÞÖAí çÉøßGÄÞV? Ëù ³æa ÉádÄß (2.10) 125.çÎÞÖÏáæ¿ ÍÞøc? çØçËÞù (2.21) 126.çÎÞÖÏáæ¿ ÉádÄzÞV? æ·VçÖÞX,®ÜßÏÞØV (2.22) 127.çÎÞÖÏáæ¿ ¥NÞÏßÏMX? ÏßçdÄÞ (3.1) 128.èÆÕJßæa ÉVÕîÄ¢ ®Kí ¥ùßÏæM¿áK ØíÅÜ¢? çÙÞçùÌí (3.1) 129.ÕÝßÏOÜJßÜÞÏßøßAáçOÞZ µVJÞÕí æµÞÜïÞX ÄáÈßE Õcµñß? çÎÞÖ (4.24) 130.ÎâVºîÏáU µÜïáæµÞIí εæa ¥d·ºVN¢ ç»ÆߺîÕZ? ØßçËÞù (4.25) 131.RÈà ®æa øµñ ÎÃÕÞ{XQ ®Kí ®Kí ÉùEÄV? ØßçËÞù (4.25) 132.çÎÞÖÏáæ¿ ÎÞÄÞÕí? å çÏÞç¶ÞæÌîÞV (6.20) 133.¥ÙçùÞÈᢠçÎÞÖÏᢠÄNßÜáU dÉÞÏ çÍÆ¢? 3 (7.7) 134.§ØÙÞAᢠ§ÖíÎÞçÏÜᢠÄNßÜáU dÉÞÏçÍÆ¢? åå16 135.ÎßçdØ¢ çÆÖJáIÞÏ ¦Æc ÌÞÇ? æÕU¢ øµñÎÞÏß (7.17) 136.ÌÞÇÏßW ÈßKí ²ÝßÕáIÞÏ ÎßçdØ¢ dÉçÆÖ¢? ç·ÞæÖX (9.26) 137.èÆÕ¢ §dØÞçÏW ÎAZAí ºGÎÞÏß ÈWµßÏ æÉøâKÞZ? æÉØÙ (12.14) 138.ÎßçdØÎßW ÈßKí ÉáùæMG ÏßdØÞçÏW ÎA{áæ¿ ®H¢ ®dÄ? 600000 Éáøá×zÞV (12.37)
 15. 15. QUIZ BOOK DRAFT Page 15 139.¥ÙæùÞçaÏᢠçÎÞÖÏáç¿ÏᢠØçÙÞÆøßÏÞÏ dÉÕÞºµß? ÎùßÏÞ¢ (15.21) 140.æÕU¢ µÏíÉÞÏßøáK ØíÅÜ¢? ÎÞù (15.23) 141.12 ÈàøáùÕµ{ᢠ7 ¨LMȵ{ᢠ©IÞÏßøáK ØíÅÜ¢? ®Üࢠ(15.27) 142.§dØÞçÏW ÎAZAí ¦ÆcÎÞÏß ÎK ÜÍߺî ØíÅÜ¢? ØàX ÎøáÍâÎß ( 16.2) 143.'ÎK" ®K ÕÞAßÈVÅ¢? §æÄLí? (16.15) 144.çÎÞÖ ÉÞùæÏ ¥¿ßºîçMÞZ æÕU¢ ÉáùæMG ØíÅÜ¢? çÙÞçùÌí (17.6) 145.¥ÎÞçÜAøáÎÞÏß Ïái¢ ¼ÏßçAIÄßÈá çÎÞÖÏáæ¿ èµµZ ©ÏVJßM߿ߺîÕV ¦æøÜï¢? ¥ÙçùÞX.ÙâV (17.12) 145.çÏÞÖáÕÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ÈâX (17.14) 146.¥ÎÞçÜAáÎÞÏáU ÏáiÕß¼ÏJßæa ØíÎøà ®ÝáÄß ¦øáæ¿ ÎáKßW ÕÏíAÞÈÞåµVJÞÕí .. çÎÞÖçÏÞ¿í ¥øá{ß æºÏñÄí? çÏÞÖáÕ (17.14) 147.R¨ µÞøc¢ ÈßÈAí µÀßÈÎÞ ÄÈߺîí ¥Äí æºÏíÕÞX ÈßÈAí µÝßÏáµÏßÜïQ§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? ÏßçdÄÞ (16.18) 148.çÎÞÖÏíAí èÆÕßµ µWÉȵZ ÜÍߺîÄí §æ¿ Õºîí? ØàÈÞÏí ÎÜ (24.12) 149.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿Þø¢ ©IÞAÞX ©ÉçÏ޷ߺî Îø¢? ¶Æßø Îø¢ (25.10) 150.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿Þø¢ ÈßVNßAÞX èÆÕ¢ ÄßøæE¿áJ ÆßÕc ¼í¾ÞÈJÞW ÈßùÏæMGÕV? ÌØçÜW ³ÙÜßÏÞÌí (41.5) 151.R¾ÞX çµZAáKÄí Õß¼ÏÞøÕÎÜï, ÉøÞ¼ßÄøáæ¿ ÈßÜÕß{ßÏáÎÜï ,ÉÞ¿áKÕøáæ¿ ÖÌíÆÎÞXQ çÎÞÖ (32.18) 153.µVJÞÕßæa çØÕÈJßÈÞÏß ÄBæ{ ÄæK çÕVÄßøߺîÄÞV? çÜÕß ç·ÞdÄ¢ (32.29) 154.ÏßdØÞçÏW ÎAZAí µÞ{AáGßæÏ ÈßVNߺîí ÈWµßÏÄÞV? ¥ÙçùÞX (32.35) 155.§dØÞçÏW ÎAZ ÄB{áæ¿ ¦Íøâ ©çÉfߺîÄí ®Õßæ¿ ÎáÄW? çÙÞçùÌí (33.6)
 16. 16. QUIZ BOOK DRAFT Page 16 156.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿ÞøJßæÈ ÕßGá ÉßøßÏÞÄßøáK ÏáÕÞÕí? çÏÞÖáÕ (33.11) 157.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿ÞøJßæa Îxá çÉøáµZ? ÄßøáKßÕÞØ¢.ÈßÏÎ æÉGµ¢,ØÞfc æÉGµ¢
 17. 17. QUIZ BOOK DRAFT Page 17 çÜÕc 158.¥ÙçùÞæa ÉádÄzÞV? ÈÆÞÌí,¦ÌàÙâ,®æÜÏÞØV,¨ÅÞÎV (çÜÕc 10.1) 159.èÆÕ ØKßÇßÏßW ¥ÈcÞoß æµÞIáÕKÄßÈÞW ÆÙßAæMGÕV? å ÈÆÞÌí,¦ÌàÙâ (çÜÕc 10.2) 160.¥ÙçùÞæa §{ÏMX? ©TßçÏW (10.4) 161.ÖøàøJßæa ¼àÕX ®LßÜÞ? øµñJßW (17.11) 162.Õß¿áÄÜßæa ÕV×¢? çÏÞçÌW
 18. 18. QUIZ BOOK DRAFT Page 18 Ø¢¶c 163.§dØÞçÏW ÎAæ{ ®HßÏçMÞZ ²ÝßÕÞAßÏ ç·ÞdÄ¢? çÜÕß (Ø¢¶c 1.47) 164.ØÎÞ·ÎÈ µâ¿ÞøJßW ç¼ÞÜß æºÏîÞÈáU µáùE dÉÏÉøßÇß? 25 (8.23) 165.§dØÞæÏW ¼ÈJßæa øIÞÎæJ æÉØÙ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? ØàÈÞÏí ÎøáÍâÎßÏßW (9.1) 166.èÆÕxíJßæÈ Äà §dØÞçÏW ÎAæ{ ÆÙßMߺî ØíÅÜ¢? ϵíçÆÞÈ (11.3) 167.RÆÏí ÕߺÞøߺîí ®æK æµÞKí µ{ÏÃæÎ Q®Kí èÆÕçJÞ¿í ¥çÉfߺîÄÞV? çÎÞÖ (11.15) 168. çÎÞÖí ÄßøæE¿áJÕøßW èÆÕÞvÞÕí ¦ÕØߺî 2 çÉV? ®WÆÞÆí , çÎÞÆÞÆí (11.26 ) 169.΢آ ÕÞÏßÜßøßAáçOÞZ ÄæK ÏßdØÞçÏW ÎAZ Îøߺîí Õàà ØíÅÜ¢? µÌíçù Æí ù·íçØÞ (12.34) 170. çÎÞÖ ÕßÕÞÙ¢ µÝߺîáæµÞIáÕKí Õß¼ÞÄßÏ dØñà ¯Äí çÆÖAÞøß? ®çÄcÞÉc (12.1) 171.çÎÞÖÏíæAÄßøÞÏß ÉßùáÉßùáJí µá×íÀçøÞ·ßÃßÏÞÏÕZ? ÎùßÏÞ¢ (12.10) 172.çÎÞÖ ²xáµÞæø ¥ÏºîÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? ÉÞùÞX ÎøáÍâÎß (13.3 ) 173.çÏÞÖáÕÏíAí ¦ çÉV ÈWµßÏÄÞV? çÎÞÖ (13.17) 174.çÏÞÖáÕÏáæ¿ ÉÝÏ çÉV? çÙÞÖÏ (13.17) 175.§dØÞçÏW ÎAZ ²xáçÈÞAX çÉÞÏçMÞZ ÎáLßøßAáÜ æµÞIá ÕKÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? Øí·âçÜÞW ÄÞÝíÕø (13.23 ) 176.µÈÞX çÆÖ¢ É߿ߺî¿AX çÎÞÖÏáæ¿ ÎáOÞæµ ¼ÈæJ çdÉÞÄíØÞÙßMßºî ¯µ Õcµñß? µÞçÜÌí ( 13.30 ) 177.µÞçÜÌßæa ÉßÄÞÕí? ÏËâK (14.6) 178.¦øáæ¿ Õ¿ß Ä{ßVJÞX ÌÆÞ¢ ËÜ¢ µÞÏíºîÄí? ¥ÙçùÞX (17.8) 179.ÆÖÞ¢ÖJßW ÈßKí ÆÖÞ¢Ö¢ çµÞ¿áçAIÕV? çÜÕcV (18.26)
 19. 19. QUIZ BOOK DRAFT Page 19 180.ÎùßÏÞ¢ Îøߺî ØíÅÜ¢? ùçA¢ (20.1) 181.èÆÕµWÉÈÏíAí ÕßçøÞÇÎÞÏß çÎÞÖÏᢠ¥ÙçùÞÈᢠÉÞùæÏ ¥¿ßºîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ùçA¢ (20.10) 182. ¦ÆcÎÞÏß §dØÞçÏW ÎAZ µ¿Kí çÉÞµÞX ÕßØNÄߺî çÆÖ¢? ¯çÆÞ¢ (20.21 ) 183.¥ÙçùÞX ÎøߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? çÙÞV (20.28 ) 184.ÌßÜÏÞÎßæa ÉßÄÞÕí? ÌçÏÞV (22.5) 185.ÏßdØÞçÏW ÎAæ{ ÖÉßAÃæÎKí ÉùEí ÌßÜÏÞÎßæa ¥¿áAW ÆáÄzÞæø ¥ÏºîÕX? ÌÞøÞAí (22.5) 186.µÝáÄ Ø¢ØÞøߺîÄí ¦çøÞ¿í? ÌßÜÏÞ¢ (22.29) 187.®ÜÏÞØùßæa εX? ËßÈÙÞØí (25.7) 188.ÏßdØÞçÏW ÎA{áæ¿ §¿ÞÏßW ÌÞÇ Äá¿VKçMÞZ ÏßdØÞçÏÜcæÈ æµÞKí ÌÞÇ ÈßVJÜÞAßÏ Õcµñß? ËßÈÙÞØí (25.8 ) 189.¦øáæ¿ ØLÄßÏíAÞ èÆÕ¢ ÃßÄc ÉìçøÞÙßÄc¢ ÈWµßÏÄí? åå ËßÈÙÞØí ( 25.13 ) 190.ÍâÎß ÕÞÏí ÄáùKí ÕßÝáBß µ{EÄí ¦æø? çµÞøÙí,¥ÌàøÞ¢,ÆÞX (26.10) 191.ÎßçdØÎßW ÈßKí ÉáùæMGÕøßW µÈÞX çÆÖJí dÉçÕÖߺî 2 ÕcµñßµZ? çÏÞÖáÕ,µÞçÜÌí (26.65 ) 192.ÎÜïzÞøáæ¿ çÆÖ¢? ÌÞÖÞX (¦ÕVJÈ¢ 3.13 ) 193.çÎÞÖÏíAí çÖ×¢ §dØÞçÏW ¼ÈæJ ÈÏߺîÄÞV? çÏÞÖáÕ ( 31.7 ) 194.ÉÞæGÝáÄß §dØÞçÏW ÎAæ{ ÉÀßMߺîÄÞV? çÎÞÖ (31.22 ) 195.çÎÞÖ µÈÞX çÆÖ¢ µIÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? æÈçÌÞ ÉVÕîÄ¢ (31.48 ) 196.çÎÞÖæÏ ¥¿AßÏæÄÕßæ¿ ? æÌJí _ æÉçÏÞV (34.6)
 20. 20. QUIZ BOOK DRAFT Page 20 197.Îøâ Õæø µHáµZ ÎY·ÞæÄÏᢠçÆÙ¢ fÏßAÞçÄÏᢠ§øáKÕX? çÎÞÖ (34.7) 198.èÆÕ¢ ¥¿AßÏÄÞÏß ÉùÏáK Õcµñß? çÎÞÖ 199.ÉF d·sBZ ®Õ? ¦ÆcÉáØñµ¢,ÉáùMÞ¿í,çÜÕc ,Ø¢¶c,¦ÕVJÈ¢ 200.ÉFd·sB{áæ¿ øºÏßÄÞÕí? çÎÞÖ
 21. 21. QUIZ BOOK DRAFT Page 21 §çÏîÞÌí 201.èÆÕ͵ñÈᢠçÆÞ×¢ ÕßGµKÕÈáÎÞÏß ¼àÕߺî Õcµñß? §çÏîÞÌí (§çÏîÞÌí 1.1) 202.ÈàÄßÎÞÈÞÏ §çÏîÞÌßæa ØbçÆÖ¢? ªØí (1.1) 203.§çÏîÞÌßÈá ®dÄ ÎA{ÞÏßøáKá? 10 (1.2) 204.'ØµÜ ÉâÕî Æß·bÞØßµ{ßÜᢠÎÙÞX" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMG Õcµñß? §çÏîÞÌí (1.3) 205.ÎAæ{ dÉÄß ÏÞ·¢ µÝߺî Õcµñß? å §çÏîÞÌí (1.5) 206.¼zÆßÕØæJ ÖÉߺîÕX? §çÏîÞÌí (3.1) 207.³GßX µ×â ®¿áJí ÄKJÞX ºáøIß ºÞøJßW §øáKÕX? §çÏîÞÌí (2.8) 208.§çÏîÞÌßæa ØíçÈÙßÄzÞV? ®ÜàËØí,ÌßWÆÞÆí,çØÞËV (2.11) 209. µáùáÈøßµZAí ØçÙÞÆøÈᢠ²GµÉfßµZAí µâGáµÞøÈᢠ®Kí ØbÏ¢ ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? §çÏîÞÌí ( 30.27 ) 210.µHáÎÞÏß ©¿O¿ß æºÏñÕX? §çÏîÞÌí (31.1) 211.§çÏîÞÌßÈá çÈæø çµÞÉߺîÕX? ¯ÜàÙâ (32.2 ) 212.§çÏîÞÌßæa ØíçÈÙßÄøßW ¯xÕᢠ§{ÏÕX? ¯ÜàÙâ (32.6) 213.µVJÞÕí ºáÝßÜßAÞxßW ©JøÎøá{ßÏÄí ¦çøÞ¿í? §çÏîÞÌí (38.1 ) 214.èÆÕ¢ §æÏÞÌßæÈÞ¿í ©JøÎøá{áçOÞZ ÉøÞÎVÖßAáK ÌÜçÎùßÏ ¼àÕß? ÌÙíÎâJí (ÙßçMÞæÉÞGÎØí) (40.14) 215.ØíçÈÙßÄzÞV §çÏîÞÌßÈá ÈWµßÏ ØNÞÈ¢ ®Lí? ÈÞÃÏÕᢠæÉÞçzÞÄßøÕᢠ(42.12) 216.Õß.d·sJßW ¯xÕᢠÉáøÞÄÈÄb¢ ¥ÕµÞÖæM¿áK ÉáØñµ¢? §çÏîÞÌí
 22. 22. QUIZ BOOK DRAFT Page 22 çÏÞÖáÕ 217.çÏÞÖáÕ ²xáµÞæø ¥ÏºîÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? ååå ÖßJࢠ(2.1) 218.²xáµÞæø øÞÙÞÌí ²{ßMߺîÄí ®Õßæ¿? åå ºÃ ÄIáµZAí §¿ÏßW (2.7) 219.²xáµÞæø çµÞGÎÄßW ÕÝßÏÞÏß §ùAßÕßGí øfߺîÕZ? å øÞÙÞÌí (2.15) 220.çÏÞViÞÈßW ÈßæK¿áJ 12 µÜïáµZ çÏÞÖáÕ ÈÞGßÏÄí ®Õßæ¿? åå ·ßW·ÞW (4.20 ) 221.ÄàµÜïáæµÞIí µJßÏáIÞAß §dØÞçÏW ÎAæ{ øIÞÎÄá ÉøßÖíçºÆÈ æºÏîÞX èÆÕ¢ ÉùEÄí ¦çøÞ¿í? å çÏÞÖáÕ (5.2 ) 222.§dØÞçÏW ÎAZAí ¥ÕØÞÈÎÞÏß ÎK ÜÍߺîÄí ®Õßæ¿? ååå·ßW·ÞW (5.12 ) 223.²xáµÞV øfߺî çµÞGÎáµ{ßW ÉÞVJßøáK dØñà? åå øÞÙÞÌí (6.22) 224.ÙÞÏß ÉGÃAÞW æµÞÜæºÏñ §dØÞçÏÜcøáæ¿ ®H¢? å 36 (7.5 ) 224.ÖÞÉÕØñá ®¿áJí ÉÞ{ÏJßW ²{ßMߺîÕX? åå ¦¶ÞX (7.1) 225. ¦¶Þæa ç·ÞdÄ¢? åå ÏÙâÆ (7.16 ) 226.¦¶ÞæÈ µæÜïùßEá æµÞK ÄÞÝíÕø? åå¦ç¶ÞV ÄÞÝíÕø (7.26 ) 227.Ïái¢ ¼ÏßAáKÄí Õæø µáL¢ ©ÏVJß É߿ߺîÕX? å çÏÞÖáÕ (9.26 ) 228.çÏÞØáÕ ÏÞ· ÉàÀ¢ ÉÃßÄí ÈcÞdÉÎÞâ ÕÞÏߺîí çµZMߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ¯ÌÞW ÉVÕîÄ¢ (8.30 ) 229.èÆÕÞÜÏJßÈáçÕwß æÕU¢ çµÞøáÕÞÈᢠÕßùµí çµÞøáÕÞÈáÎÞÏß çÕVÄßøßAæMGÕV? ååååÙßÕcV (9.23) 230.Øâøc ºdwzÞæø ÈßÖíºÜÈÞAßÏ Õcµñß? åååçÏÞÖáÕ (10.12) 231.µÞçÜÌßÈá ¥ÕµÞÖÎÞÏß ÜÍߺî dÉçÆÖ¢? å æÙçdÌÞX çµÞG (14.13 )
 23. 23. QUIZ BOOK DRAFT Page 23 232.æÙçdÌÞæa ÉÝÏ çÉV? ååµáøcJí _ ¥VÌî (14.15) 233.¯ÖÞÕßÈá ¥ÕµÞÖÎÞÏß ÜÍߺî dÉçÆÖ¢? åååæØÏàV (24.4) 234.çÏÞÖáÕæÏ ¥¿A¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? ååÄߢÈÞJí çØøÙßW ·ÞÏÖí (®dËࢠÉVÕîÄ¢)å(24.30 ) 235.çÏÞæØËßæa ¥Øíjßµæ{ ¥¿A¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ ? å æÖ綢 (24.32 ) 236.µÞçÜÌßæa εZ? å ¥µíØÞ (15.16 ) 237.¥µíØæÏ ÌÞøcÏÞÏß ÜÍߺîÕX? å ²yßçÏW (15.17 ) 238.ÉáçøÞÙßÄzÞV µÞÙ{¢ ªÄßÏçMÞZ §¿ßEí Õàà çµÞG ? ååÏøàçÙÞ (6.20 )
 24. 24. QUIZ BOOK DRAFT Page 24 ÈcÞÏÞÇßÉzÞV 239.RèµµÞÜáµ{áæ¿ æÉøáÕßøW Îáùߺî 70 øÞ¼AzÞV ®æa çÎÖÏßX µàÝßW ÈßKí æÉùáAß ÄßKßøáKáQ§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åå¥çÆÞÈß çÌæصí (ÈcÞÏÞÇßÉzÞV 1.7 ) 240.¥MçÈÞ¿í ¥Èád·Ù¢ çºÞÆߺî εZ? ¥µíØ (1.15 ) 241.ÎÜÞ¶Ïáæ¿ ÕºÈ¢ çµGí ¼È¢ ®ÜïÞ¢ µøEÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååæÌ޶ࢠ(µøÏáKÕøáæ¿ ÄÞÝíÕø ) (2.5) 242.ÏßdØÞçÏÜßæa ²KÞÎæJ ÈcÞÏÞÇßÉzÞV? ²yßçÏW (3.11 ) 243.²yßçÏÜßæa ÉßÄÞÕí? åå æµÈØí (3.11 ) 244.§¿CÏîÈÞÏ ÈcÞÏÞÇßÉX? åå¯ÙâV (3.15 ) 245.¯xÕᢠØíÅâÜߺîÕÈÞÏßøáK øÞ¼ÞÕí? åå®ç·ïÞX (3.17 ) 246.®ç·ïÞæÈ æµÞÜæºÏñ ÈcÞÏÞÇßÉX ? åå¯ÙâV (3.22 ) 247.æÄÞUÞÏßø¢ §øáOí øÅ¢ ©IÞÏßøáKÕX? å ØàæØæø (4.3 ) 248ÆçÌÞøÏáæ¿ ÍVJÞÕí? ååÜMßçÆÞÅí (4.4) 249.ÆçÌÞøÏáæ¿ ÕÞØØíÅÜ¢? ®dËàÎßæÜ ¨L ÉÈçÄÞGJßW (4.5) 250.RÈà ®çKÞ¿í µâæ¿ ÕøáæKCßW ¾ÞX çÉÞµÞ¢ ;Èà ÕøáKßÜï ®CßW ¾ÞX çÉÞµÏßÜï Q ÆçÌÞøçÏÞxí §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åÌÞøÞµí (4.8 ) 251.çÎÞÖÏáæ¿ ¥NÞÏMX? çÙÞÌÞÌí (4.11) 252.ØàæØøÏáæ¿ ÄÜÏßW µáGß ¥¿ßºîí æµÞÜæM¿áJßÏÄÞV? å¦ÈßçÏW (4.21 ) 253.ÏßdØÞçÏÜßæa ÎÞÄÞÕí ? åÆçÌÞø (5.7 )
 25. 25. QUIZ BOOK DRAFT Page 25 254.ç·ÞÄOí æÎÄߺîá æµÞIßøáKçMÞZ èÆÕÆâÄX dÉÄcfÈÞÏÄí ¦VAí? ·ßÆçÏÞX (6.11) 255.·ßÆçÏÞæa ÉßÄÞÕí? çÏÞÕÞÖí (6.11) 256.·ßÆçÏÞæa ç·ÞdÄ¢? åÎÈæÛ (6.11) 257.ÌÞÜßæa ÌÜßÉàÀ¢ §¿ßºîí µ{EÄßÈÞW ·ßÆçÏÞÈá ÜÍߺî çÉV? ååæÈÆáÌîÞW (6.32 ) 258.R¾ÞX ÈßBZAí ¥ÇßÉÈÞµÏßÜï .®æa εÈᢠ¦µÏßÜïQ §BæÈ §dØÞçÏW ÎAç{Þ¿í ÉùEÄÞV? å·ßÆçÏÞX (8.23) 259. 70 ÉádÄzÞV ©mÞÏßøáK ÈcÞÏÞÇßÉX? å ·ßÆçÏÞX 260. ·ßÆçÏÞæÈ ¥¿A¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? åå²dË (8.32) 261.·ßÆçÏÞX ²dËÏß ÉÃßÄ ÏÞ·ÉàÀJßæa çÉV? ååÏçÙÞÕ çÖïÞ¢ (6.24 ) 262.ÈßTÞøzÞæø µâÜßAí ÕÞBß ¥ÕVAí ÈÞϵÈÞÏÕX? ååå ¥ÌßçÎçÜAí (9.7) 263.²øá µÜïßçzW Õºîí ®ÝáÉÄáçÉæø æµÞKÕX? å ¥ÌßçÎçÜAí (9.5) 264.¥ÌßçÎæÜAí µâGæAÞÜ È¿JßÏçMÞW ²{ߺîí øfæÉGÕX? åå çÏÞÅÞ¢ (9.5 ) 265.µøáçÕܵJíX µàÝßW Õºîí øÞ¼ÞÕÞÏÕX? å ¥ÌßçÎçÜAí (9.6 ) 266.ÕcfBZAí øÞ¼ÞÕßæÈ ÕÞÝßºî µÅ ÉùEÕX? åçÏÞÅÞ¢ (9.8 ) 267.çÖ綢 ÉGÃæJ §¿ßºîí ¥ÄßW ©Mí ÕßÄùßÏÕX? åå¥ÌßçÎçÜAí (9.45 ) 268.ÎáMÄí µÝáÄMáùJí µÏùß ³¿ßAáK ÎáMÄí ÉádÄzÞøáIÞÏßøáK Õcµñß? å ÏÞÏàV (10.4 ) 269.ÉøÞdµÎÖÞÜßæÏCßÜᢠçÕÖc ÉádÄÈÞÏßøáKÕX? ÈËñÞÙí (11.1) 270.çÈVºî çÈVK ÈcÞÏÞÇßÉX? ÈËñÞÙí (11.30)
 26. 26. QUIZ BOOK DRAFT Page 26 271.ØçLÞ×ÞÇßµcJÞW ®ÄßçøxáÕK εæ{ µIí ÕdØñ¢ µàùßÏ ÈcÞÏÞÇßÉX? ÈËñÞÙí (11.35 ) 272.ÎáMÄí ÉádÄzÞøᢠÎáMÄí ÉádÄßÎÞøᢠ©IÞÏßøáK ÈcÞÏÞÇßÉX ? §ÌíئX (12.14 ) 273.µÝáÄMáùJí µÏùß ³¿ßAáK 40 ÉádÄzÞøᢠ30 ÉìdÄzÞøᢠ©IÞÏßøáKÕX? å ¥ÌíçÆÞX (12.14 ) 274.ÖߢçÖÞæa ÉßÄÞÕí ? å ÎçÈÞÙ (13.2) 275.RèÆÕæJ µIÄá æµÞIí ÈÞ¢ Îøߺîí çÉÞµá¢Q §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? å ÎçÈÞÙ (13.22) 276.ÖߢçÖÞX ÌÞÜØߢÙæJ µàùßµ{EÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å Äß¢È (14.5 ) 277.ÖßçÖÞX ÉÞVJßøáK ·Ùbø¢? å ®JÞ¢(15.8 ) 278.µÝáÄÏáæ¿ ÄÞ¿ßæÏÜïáæµÞIí ÖߢçÖÞX ¦Ïßø¢ çÉæø çµÞKÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å çÜÙßå(15.15) 279.ÆÜàÜ ÉÞVJßøáK ÄÞÝíÕø? åå çØÞæøµí (16.4) 280.ÆÞç·Þæa çfdÄJßW µáøBí µ{ßAæMGÕX? åååÖߢçÖÞX (16.25) 281.¥NÏáæ¿ èµW ÈßKí 100 æÕUßMâ çÎÞ×í¿ßºîÕX? åÎච(17.3) 282.Äø¢ µßGáçK¿Jí ÉÞVMÞX ÕK çÜÕcæÈ ÉáçøÞÙßÄÈᢠÉßÄÞÕáÎÞAßÏÕX? å Îච(17.10 ) 283.ÏßdØÞçÏÜßæÈ ÈcÞÏÉÞÜÈ¢ æºÏñ dÉÕÞºµß/Øñà? å ÆçÌÞø (4.4 ) 284.ÆÞX ÉGÃJßæa ÉÝÏ çÉV? ÜÏàÖí (18.29) 285.ÏßdØÞçÏW æÌÈcÞÎàÈcçøÞ¿í É¿æÏ¿áJçMÞZ ÄßøáKßÕÞØJßW ÖádÖâ× æºÏñßøáKÕX? åËàæÈÙÞØí (20.28)
 27. 27. QUIZ BOOK DRAFT Page 27 1 ÖÎáçÕW 286.ÖÎáçÕÜßæa ÉßÄÞÕí? å ®WAÞÈ (1.2) 287.®WAÞÈÏáæ¿ ÍÞøcÎÞV? åå ÙK,æÉÈàK (1.2) 288.'§ÕV §øáÕøᢠ²çø ÆßÕØ¢ ÎøßAá¢" ¦æøÜïÞ¢? åæÙÞËíÈßÏᢠËßÈÙÞØᢠ(2.34) 289.èÆÕ¢ ÖÎáçÕÜßæÈ ®dÄ dÉÞÕÖc¢ Õß{ߺîá? 4(3.1) 290.ÉáçøÞÙßÄÈᢠdÉÕÞºµÈᢠ¦ÏÕX? å¯Üß 291.ÉàÀJßW ÈßKí ÉßùçµÞGí ÕàÃá µÝáæJÞ¿ßEí ÎøߺîÕX? ¯Üß (4.18) 292.ÎÙÄb¢ §dØÞçÏÜßW ÈßKí æÉÞÏíçÉÞÏß ®K ¥VjJßW ËßÈÙÞØßæa ÍÞøc Äæa εÈá ÈWµßÏ çÉV? å娶ÞçÌÞÆí (4.21) 293.èÆÕJßæa æÉGµ¢ æËÜßØñc dÉçÆÖJí ÈßKí æµÞIáÕKí ØâfߺîÄí ¦øáæ¿ ÍÕÈJßW? åå¥ÌßÈÞÆÞÌí (7.1) 294.§dÄçJÞ{¢ ÏçÙÞÕ ØÙÞÏߺîá ®K ¥VjJßW ÖÎáçÕW ÎßØíÉÏßW ÈÞGßÏ µÜïßÈá ÈWµßÏ çÉV? ØÙÞÏJßæa ÉÞù (7.12)_®æÌX ¯ØV 295.ÖìÜßæa ÉßÄÞÕí? ååµàÖí (9.1) 296.ÖìÜßæa ç·ÞdÄ¢? åå ÌÈcÞÎßX(9.1) 297.ÖìÜßæa øÞ¼Äb¢ ÉáÄáAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å ·ßW·ÞW (10.8) 298.RèÆÕ¢ ¥ÕÈá çÕæùÞøá ÙcÆÏ¢ æµÞ¿áJáQ ¦VAí? ååÖìW (10.9) 299.ºàGáÕàÃá øÞ¼ÞÕÞÏÕX? ååÖìW (10.22 ) 300.dÉÞVjߺîí ÎÝ æÉÏîߺîÕX? ååÖÎáçÕWå(12.17) 301.ÖìÜßæa εX? åå çÏÞÈÞÅÞX (13.16 )
 28. 28. QUIZ BOOK DRAFT Page 28 302.ÖìÜßæa µÞÜæJ ÏßdØÞæÏW ÉáçøÞÙßÄX? å ¥ÙßÏÞÕí 303.R¥WÉ¢ æµÞçIÞ ¥Çßµ¢ æµÞçIÞ øfßMÞX èÆÕJßÈá dÉÏÞØÎßÜïçÜïÞQ §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åå çÏÞÈÞÅÞX (14.6 ) 304.çÄX ¦ØbÆߺîçMÞZ µHí æÄ{ßEÕX? å çÏÞÈÞÅÞX (14.28 ) 305.ÖìÜßæa æÉpAZ? ååçÎæøÌí(ÎßWÎàZ).Îà¶Z (14.49) 306.ÖìÜßæa ÍÞøc ? åå¥ÙàçÈÞÕ¢ (14.50 ) 307.ÖìÜßæa çØÈÞÉÄß? å¥ÌíçÈV (14.50 ) 308.ÏßÛÏßÏáæ¿åÎâJ εX? ååå¯ÜßÏÞÌí (17.28)å 309.µßKø ÕÞÏÈÏßW ÈßÉáÃÈÞÏßøáKÕX? å ÆÞÕàÆí (16.18 ) 310.ÆÞÕàÆí ç·ÞÜcÞJßæÈ æµÞK ÄÞÝíÕø ? åå¯ÜÞ (17.2) 311.ÎÜïÈÞÏ ç·ÞÜcÞJßæa ©Ïø¢ ? åå6 ÎáÝ¢ 1 ºÞY (17.4 ) 312.ÆÞÕàÆßæa ÉßÄÞÕí ? ååÏßÛÞÏß (17.12 ) 313.®ÜïÞÕÝßµ{ßÜᢠÕßçÕµçJÞæ¿ È¿Ká ®Kí çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí ¦æøAáùߺîÞ ? å ÆÞÕàÆí (18.14 ) 314.RøÞ¼ÞÕßæa ÎøáεÈÞÏßøßAÞX ¾ÞX ¦øÞQ ¦øáæ¿ ÕÞAáµ{ÞÃßÄí ? ååÆÞÕàÆí (18.18 ) 315.ÆÞÕàÆßÈᢠµâæ¿ ©UÕVAᢠµÞÝíºÏM¢ ÈWµßÏ ÉáçøÞÙßÄX? åå ¥ÙßçÎçÜAí (21.1) 316.ÆÞÕàÆßÈᢠµâæ¿ÏáUÕVAᢠµÞÝíºÏM¢ ÈWµßÏ ÕßÕø¢ ÖìÜßæK ÇøßMߺî Õcµñß ? åå çÆÞçÕ·í (21.7 ) 317.ÆÞÕàÆßÈá ç·ÞÜcÞJßæa ÕÞZ ÈWµßÏÄÞV ? åå ¥ÙßçÎçÜAí (21.9 ) 318.ÆÞÕàÆí ÌáißdÍ΢ ȿߺîÄí ¦øáæ¿ ÎáOßW ? å·Jí øÞ¼ÞÕÞÏ ¦·àÖí (21.13 )
 29. 29. QUIZ BOOK DRAFT Page 29 319.ÖìÜßæÈ çɿߺîí ÆÞÕàÆᢠµâGøᢠçÉÞÏß ÉÞVJ ·áÙ ¯Äí? å ¥ÆáÜïÞ¢ (22.1) 320.ÖìÜßæa µWÉÈdɵÞø¢ 85 ÉáçøÞÙßÄzÞæø ÕÇߺîÕÈÞV ? ååçÆÞçÕ·í (22.18 ) 321.çÆÞçÕ·ßW ÈßKí øfæÉG ¯µ ÉáçøÞÙßÄX ? åå ¥ÌcÞÅÞV (22.20) 322.ÆÞÕàÆí ²{ߺîßøßAáK ÕßÕø¢ ÖìÜßæÈ ¥ùßÏߺîÕV ? ååØàËcV (23.19 ) 323.ÖÎáçÕW Îøߺîí ¥¿AæMGæÄÕßæ¿? åùÞÎ (25.1) 324.ÈÞÌÞÜßæa ÍÞøc ? å ¥Ìà·ÏßW (25.18 ) 325.ÙcÆÏÞ¸ÞÄ¢ ÎâÜ¢ ÎøߺîÄÞÏß ÉùÏæM¿áK Õcµñß? åå ÈÞÌÞW (25.37 ) 326.ÆÞÕàÆßæa ÍÞøcÎÞçøÏᢠ¦{áµç{ÏᢠÉ߿ߺîí æµÞIí çÉÞÏÕV ? åå ¥ÎÞçܵcV (30.1) 327.ÖìÜᢠÎA{ᢠ(çÏÞÈÞÅÞX , ¥ÌàÈÞÆÞÌí , ÎWAàÖáÕ )®KßÕV æËÜßØñcøÞW ÕÇßAæÉG ØíÅÜ¢ ? åå·ßWçÌÞÕ ÉVÕîÄ¢å(31.2) 328.ØbL¢ ÕÞ{ßçzW ÕàÃá ÎøߺîÕX? ååÖìW(31.5 )
 30. 30. QUIZ BOOK DRAFT Page 30 2 ÖÎáçÕW 329.ÖìÜßæÈ ¥¿A¢ æºÏñÄÞV? åå ·ßÜÏÞÇßæÜ ÏÞçÌÖí ÈßÕÞØßµZ (2 ÖÎáçÕW 2.5) 330.µÞGáµÜçÏçMÞæÜ Öàd¸·ÞÎßÏÞÏßøáKÕX? å ¥ØÞçÙW (2.18) 331.R§Kí §dØÞçÏÜßW ²øá dÉÍáÕᢠÎÙÞÈáÎÞÏÕX ÕàÃáçÉÞÏßQ ÆÞÕàÆí ¦æøAáùߺîÞ §dɵÞø¢ ÉùEÄí? åå¥ÌíçÈV (3.38) 332.çÏÞÈÞÅÞæa Îá¿LÈÞÏ ÎµX? å æÎËàæÌÞçÖJí (4.4) 333.øÞ¼ÞÕÞµÞX ¦d·Ùߺîí ÆÞÕàÆßçÈÞ¿í ÎÄíØøߺîÕX? åå¨ÖíæÌÞçÖJí (4.8) 334.ÆÞÕàÆßæÈ §dØçÏÜßæa øÞ¼ÞÕÞÏß ¥Íßç×µ¢ æºÏñ ØíÅÜ¢? ååæÙçdÌÞXå(5.3) 335.ÆÞÕàÆí ®dÄÞ¢ ÕÏTßÜÞÃá ÕÞÝíº Äá¿BßÏÄí? å 30 (5.3) 336.ÆÞÕàÆßæa È·ø¢? åæØÙßçÏÞX çµÞG (5.8) 337.èÆÕJßæa æÉGµJßW É߿ߺîÄßÈÞW Ø¢ÙøßAæMGÕX? åå ©T(6.6) 338.æÉGµ¢ §øáKÄßÈÞW ¥Èád·ÙßAæMG ÍÕÈ¢? åå ³çÌÆí ¯çÆÞ¢ (6.11) 339.ÍVJÞÕßæÈ ÙcÆÏJßW ÈßwߺîÕZ? å Îà¶Z (6.16) 340.çÆÕÆÞøáæµÞIáU ¥øÎÈÏßW ÕØߺîÕX? åå ÆÞÕàÆí (7.1) 341.RÈà ®æK §dÄçxÞ{¢ æµÞIáÕøáÕÞX ¾ÞX ¦V? ®æa d·ÙÕᢠ®dÄ ÈßTÞø¢Q §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? å ÆÞÕàÆí (7.16) 342.ÆÞÕàÆßæa çØÈÞÇßÉX? ååçÏÞÕÞÌí (8.16) 343.ÆÞÕàÆßæa ÎdLß? ååæÏÞçÙÞÖËÞJí (8.16) 344.ÆÞÕàÆßæa çÎÖÏßW ÈßKí ÆßÕØÕᢠÍfâ µÝߺîáæµÞIßøáK Îá¿LX? ååæÎÍàæÌÞçÖJí (8.7)
 31. 31. QUIZ BOOK DRAFT Page 31 335.R¦ ÎÈá×cX Èà ÄæKQ §dɵÞø¢ ÆÞÕàÆßçÈÞ¿í ÉùEÄÞV? åååÈÞÅÞX (12.7) 336.ÄÜÏß æÕHßV ÕÞøßÏßGí ÕdÄ¢ µàùß ÈßÜÕß{ߺîÕZ? ååÄÞÎV (13.18) 337.ÆÞÕàÆßæÈ µÜïáÕÞøßæÏùßEí ÖÉߺîÕX? å ÖßÎÏß (16.5) 338.ÆÞÕàÆßÈᢠ¥ÌíÖÞçÜÞÎßÈᢠ¦øáæ¿ ¦çÜÞºÈÏÞ èÆÕJßæa ¥øá{MÞ¿í çÉÞæÜ çÄÞKßÏÄí? åå ¥ÙàçÅÞçËW (16.23) 339.æµGßEÞKí Îøߺî ÉÝÏ ÈßÏÎ Éáøá×X? åå¥ÙßçÅÞçËW (17.23) 340.ÄÜÎá¿ß µøáçÕܵJßW µá¿áBß ¦µÞÖJßÈᢠÍâÎßAᢠÎçic ÄâBß µß¿KÕX? å¥ÌíÖÞçÜÞ¢å(18.9) 341.ØbL¢ ³VN ÈßÜÈßVJÞX ÄâY ÈÞGßÏÕX? å ¥ÌíÖÞçÜÞ¢ (18.18) 342.¦µÞÖJßæÜ Éfßµç{Þ øÞdÄß µÞGáÎc·Bç{Þ æÄÞ¿ÞÄßøáMÞX ÎA{áæ¿ ÖÕÖøàøJßÈá µÞÕÜßøáKÕZ? å øßØíÉ (21.10) 343.¼ÈæJ ®HßçÈÞAßÏÄßÈáU èÆÕJßæa Ößf ÆÞÕàÆßæÈ ¥ùßÏߺî dÉÕÞºµX? å ·ÞÆí (24.12) 344.ÆÞÕàÆí µVJÞÕßÈá ÏÞ·ÉàÀ¢ ÉÃßÄÄí ®Õßæ¿? åå¥øÕíÈÏáæ¿ µ{JßW (24.19) 345.¥øÕíÈÏßW ÈßKí ÆÞÕàÆí ®Lí Äáµ æµÞ¿áJÞÃá ÈßÜ¢ ÕÞBßÏÄí? å50 ®Øñàù (24.25)
 32. 32. QUIZ BOOK DRAFT Page 32 1 øÞ¼ÞAzÞV 346.ÆÞÕàÆßæÈ ÕÞViµcJßW ÖádÖâ×ߺî ÏáÕÄß? åå ¥ÌàÖ·í (1 øÞ¼Þ 1.2) 347.ÖçÜÞçÎÞæa ÎÞÄÞÕí? åååÌJíçÖÌ (1.10) 348.¾ÞX øÞ¼ÞÕÞµáæÎKí ÉùEí ØbÏ¢ øÞ¼ÞÕÞÏÕX? ååå¥çÆÞÈßÏÞÕí (1.5) 349.ÖçÜÞçÎÞæÈ øÞ¼ÞÕÞÏß ¥Íßç×µ¢ æºÏñÄÄÞæøÜïÞ¢? åååØÞçÆÞµí ÉáçøÞÙßÄÈᢠÈÞÅÞÈᢠ(1.39) 350.ÖçÜÞçÎÞæÈ øÞ¼ÞÕÞÏß ¥Íßç×µ¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå ÖàçÜÞÙ(1.38) 351.ÖçÜÞçÎÞæÈ çɿߺîí ÏÞ·ÉàÀJßæa æµÞOáµ{ßW É߿ߺîÕX? åå ¥çÆÞÈßÏÞÕí (1.51) 352.ÆÞÕàÆí ÏßdØÞçÏÜßW ®dĵÞÜ¢ ÕÞÃá? å 40 Ø¢ÕÄíØø¢ 353.ÖçÜÞçÎÞX ÉìçøÞÙßÄcJßW ÈßKí ÈàAß µ{EÄÞæø? åå ¥ÌcÞÅÞV (2.28) 354.ÎøâÎßÏßæÜ µÜïùÏßW ¥¿A¢ æºÏñÄÞÏß ÉùÏæM¿áK Õcµñß? ååçÏÞÕÞÌí (2.34) 355.µVJÞÕí ÖçÜÞçÎÞÈá dÉÄcfÈÞÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å ·ßÌçÏÞX (3.4) 356.èÆÕ¢ ¥ÄcÆßµ¢ ¼í¾ÞÈÕᢠÌáißÏᢠÕ{æøÏÇßµ¢ ÙcÆÏ ÕßÖÞÜÄÏᢠæµÞ¿áJÄÞVAí? åå ÖçÜÞçÎÞX (4.29) 357.çÆÕÆÞøáÕßÈá dÉØßiÎÞÏ ØíÅÜ¢? ååÜÌÞçÈÞX (4.33) 358.ºáÕøßW Îá{ÏíAáK ØØc¢? åå ¨çØÞMí (4.33) 359.ÆÞÕàÆßæa ØíçÈÙßÄÈÞÏßøáK çØÞV øÞ¼ÞÕí? åååÙàøÞ¢ (5.1) 360.ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏÈßVNÞÃJßÈá ¦ÕÖcÎÞÏ Îø¢ ÖçÜÞçÎÞÈá ÆÞÈ¢ æºÏñ øÞ¼ÞÕí? å ÙàøÞ¢(5.10) 361.¦ÆcæJ ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ¢ ÉÃß ÉâVJßÏÞAßÏ øÞ¼ÞÕí? åå ÖçÜÞçÎÞX (6.14) 362.ÏVÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ ÈßVNßÄßAí ©ÉçÏÞ·ßºî µÜïáµ{áæ¿ dÉçÄcµÄ ®Lí? åå æÕGáµáÝßÏßW Õºîí µáùÕí ÄàVJÄí (6.7)
 33. 33. QUIZ BOOK DRAFT Page 33 363.ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏJßæa ÈßÜ¢ ÈßVNÞÃJßÈá ©ÉçÏ޷ߺî Îø¢ ? åååØø{ (6.15) 364.ÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏJßæa ºáÕV ¯Äí ÕcfJßæa Ä¿ß ©ÉçÏ޷ߺîÞÃá ÈßVNߺîßøßAáKÄí? å çÆÕÆÞøá(6.14) 365.µGß{ÏᢠµÄµá¢ ÈßVNßAÞÈáÉçÏ޷ߺî Îø¢? å ²ÜßÕí(6.31) 366.ÖçÜÞçÎÞX ÙàøÞÎßÈá ÈWµßÏ 20 ÉGÃBZ ¥ùßÏæM¿áKæÄBæÈ? ååµÞÌâZ çÆÖ¢ (9.13) 367.ÖçÜÞçÎÞæa µàVJßçµGßGí µ¿æÎÞÝßµ{ÞW ¥ÕæÈ ÉøàfßMÞX ÕK øÞ¼í¾ß? ååå çÖÌ (10.1) 368.ÖçÜÞçÎÞæa µÞÜJí ÕßÜÏßÜïÞÄßøáK çÜÞÙ¢? åå æÕUß (10.21) 369.èÆÕ¢ ÖçÜÞçÎÞÈá ®Äßæø ®ÝáçKWÉßºî ¯çÆÞÎcX? ååÙÆÆí(11.14) 370.ÕçÏÞÇßµøáæ¿ ¦çÜÞºÈ Äc¼ßºîí ÏìÕÈAÞøáæ¿ ¦çÜÞºÈ æºÕßæAÞI øÞ¼ÞÕí? åæøÙÌÏÞ¢ (12.8) 371.ÏÞ·ÉàÀJßÈá çÈæø èµÈàGß èµ ÕøIá çÉÞÏÕX? ååå æÏÞçøÞÌÏÞ¢ (13.4) 372.ØbL¢ ¥øÎÈÏíAí ÄàÕºîí ¦vÙÄc æºÏñÕX? åØßdÎß (16.18) 373.¦ÙÞÌí øÞ¼ÞÕßæa ÉßÄÞÕí? åå²dÎß(16.28) 374.¦ÙÞÌßæa ÍÞøc? ååå §ØçÌW (16.31) 375.¯ÜßÏÞÕßæa ØbçÆÖ¢? å ·ßÜÏÞÆßæÜ ÄßÖíÌc (17.1) 376.ØÞøËÞJßæÜ ÕßÇÕÏáæ¿ ÎµæÈ ©ÏVMߺîÕX? ååå¯ÜßÏÞÕí (17.22) 377.100 dÉÕÞºµzÞæø ¦ÙÞÌßW ÈßKí øfߺîí ¥MÕᢠæÕUÕᢠÈWµßÏ ·áÙÏßW ÉÞVMߺîÕX? ååå³çÌic (18.3) 378.'ÈßBZ ®dÄçJÞ{¢ øIí çÄÞÃßÏßW µÞW ÕÏíAá¢R ®Kí ÏßdØÞçÏW ÎAç{Þ¿í çºÞÆߺîÕX? ååå¯ÜßÏÞÕí (18.21) 379.ÏçÙÞÕÏÞÏ èÆÕ¢ ØÄc èÆÕæÎKí ¯ÜßÏÞÕí æÄ{ßÏߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå µVçNW ÉVÕîÄ¢ (18.20) 380.ÌÞÜßæa dÉÕÞºµzÞæø ¯ÜßÏÞÕí æÕGßµ{EÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å µàçÖÞX çÄÞGßÈøßæµ (18.40)
 34. 34. QUIZ BOOK DRAFT Page 34 381.§ØçÌÜßæÈ çɿߺîí ¯ÜßÏÞÕí ³¿ßçMÞÏÄí ®Õßç¿Aí? åååçÌV çÖÌ (19.3) 382.ºâøæºî¿ßÏáæ¿ ÄÃÜßW §øáKí ÎøßAÞX §ºí»ßºîÕX? åå¯ÜßÏÞÕí (19.4) 383.¯ÜàÖÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? å ØÞËÞJí (20.19) 384.¯ÜßÏÞÕßæa Öß×cX? åå¯ÜàÖ (19.21) 385.ÉßÄÞAzÞøáæ¿ ¥ÕµÞÖ¢ ÕßWAáµÏßÜï ®Kí ÉùEÕX? ååååÈÞçÌÞJí (21.3) 386.ÈÞçÌÞJßæÈ æµÞKí ¥Õæa ÎáLßøß çÄÞG¢ èµÕÖÎÞAßÏÕX? å ¦ÙÞÌí (21.16) 387.ÄKJÞX Õßxáµ{E ÏßdØÞçÏW øÞ¼ÞÕí? åå¦ÙÞÌí (21.25) 388.400 dÉÕÞºµzÞV Ïái¢ ¼ÏßAáæÎKí dÉպߺîçMÞZ ¼ÏßAßÜï ®Kí ÏçÙÞÖËÞJßçÈÞ¿í dÉպȢ ¥ùßÏߺîÕX? ååå Îà¶ÞÏÞ (21.17) 389.Îà¶ÞÏÞÕßæa 溵ßGíJí ¥¿ßºîÕX? åååØßÆAßÏÞÕí(22.23) 390.æ¾øáAJßæa ¦ÉÕᢠæ¾øáAJßæa æÕUÕᢠµá¿ßAÞX ÏçÙÞÖÞËÞJí Ößf ÕßÇߺîÄÞVAí? åååååÎà¶ÞÏÞ (22.27) 391.çÕ×¢ ÎÞùß É¿ÏßW µ¿K øÞ¼ÞÕí? åå ÏçÙÞÖËÞJí(22.30) 392.É¿Ïß Õºîí ÈßÜÕß{ߺîÕX? ååÏçÙÞÖËÞJí(22.32) 393.¦È æµÞOí æµÞIí ¥øÎÈ ÉÃßÄÕX? åå¦ÙÞÌí (22.39)
 35. 35. QUIZ BOOK DRAFT Page 35 2 øÞ¼ÞAzÞV 394.ÖÎøcÏßæÜ æµÞGøJßæa ¼ÈÜßW µâ¿ß ÕàÃá çøÞ·ÞÄáøÈÏ øÞ¼ÞÕí? åå¥ÙØcÞÕí (2 øÞ¼ÞAzÞV 1.2) 395.¯ÜßÏÞÕßçÈÞ¿í ¦vÞÕßæa §øGß ÉCí çºÞÆߺîÕX? åå¯ÜàÖ (2.9) 396.ºáÝßÜßµÞxßW ØbVPJßçÜAí ®¿áAæÉGÕX? åå¯ÜßÏÞÕí (2.11) 397.¥OÄí çÉV ÎâKí ÆßÕØ¢ ¥çÈb×ߺîßGᢠµæIJÞÈÞÕÞJí Õcµñß? å ¯ÜßÏÞÕí (2.17) 398.ÏøßçÙÞ ÉGÃJßæÜ æÕU¢ ÉÅcÎÞAÞX ¯ÜàÖ ©ÉçÏ޷ߺî ÕØñá? å ©Mí(2.21) 399.¯ÜßÖÞæÏ ÉøßÙØߺîå42 ÌÞÜzÞæø µø¿ß µàùßµ{E ØíÅÜ¢? å çÌçÅW (2.23) 400.ÖâçÈ¢ µÞøJßÏáæ¿ ÎµæÈ ©ÏVMߺîÄÞV? å ¯ÜàÖ (4.35) 401.¯ÜàÖÞÏáæ¿ Öß×cX? å ç·ÙØß (4.36) 402.¯ÜàÖÞ µÜJßæÜ Îøâ(çɺîáø µÜVK ÉÞÏØ¢) ÎÞxßÏæÄÕßæ¿ Õºîí? å ·ßW·ÞW (4.41) 404.ÉøÞdµÎÖÞÜßæÏCßÜᢠµá×íÀ çøÞ·ßÏÞÏßøáK ¥øÞ¢ øÞ¼ÞÕßæa çØÈÞÉÄß? ååÈÏÎÞX (5.2) 405.çÏÞVgÞÈßW ¯ÝádÉÞÕÖc¢ ÎáY·ß µá×íÀçøÞ·¢ ÎÞùßÏÕX? åååÈÏÎÞX (5.10) 406.µá×íÀ çøÞ·ßÏÞÏß ÄàVK dÉÕÞºµ Öß×cX? åå ç·ÙØß (5.27) 407.¯ÜàÖ ¼ÞÄßæÏ (¥øÞ¢ èØÈc¢) ¥tøÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? å çÆÞÅÞX (6.13) 408.dÉÕÞºµ Öß×cÈÞW ¥Íßç×µ¢ æºÏîæMG øÞ¼ÞÕí? çÏÙá (9.6) 409.ÏÙâÆcÏßæÜ øÞ¼ØLÄßæÏ ®ÜïÞ¢ ÈÖßMߺîÕZ? åå¥ÅÜc (11.1) 410.¥ÅÜc øÞ¼ØLÄßµæ{ ®ÜïÞ¢ ÈÖßMߺîçMÞZ çÏÞÕÞÖßæÈ ÎÞdÄ¢ øfߺîáæµÞIí ÕKÕZ? ååÏçÙÞçÖÌ (11.2) 411.¯ÝÞ¢ ÕÏTßW øÞ¼ÞÕÞÏÕX? ååÏçÙÞÕÞÖí(11.21)
 36. 36. QUIZ BOOK DRAFT Page 36 412.¦øáæ¿ ¥ØíÅßµæ{ æÄÞGçMÞZ ¦Ãá ÎøߺîÕX ¼àÕߺîÄí? åå ¯ÜàÖ (13.21) 413.¼àÕÉøcL¢ µá×íÀçøÞ·ßÏÞÏß dÉçÄcµ µâ¿ÞøJßW ÉÞVJ øÞ¼ÞÕí? ååå¥ØøcÞÕí (1.5) 414.·VÍßÃßµæ{ ®ÜïÞ¢ Éß{VKí µ{EÕX? ååæÎÈçÙ¢ (15.16) 415.ÙßØíµßÏ ÕÞÝíº Äá¿BßÏçMÞZ ¥ÕÈá dÉÞÏæÎdÄ? åå 25(18.2) 416.çÎÞÖ ©IÞAßÏ ÄÞdÎ ØVMæJ ©¿ºîí µ{EÕX? ååÙßØíAßÏÞÕí (18.2) 417.çÎÞÖÏáIÞAßÏ ÄÞdÎ ØVMJßæÈ ¯Äá çÉøßÜÞÃá §dØÞçÏW ÎAZ ÇâÉ¢ µÞGß ÕKÄí? å æÈÙá×íÀÞX (18.4) 418.RÈßæa d·ÙµÞøc¢ dµÎJßÜÞAáµ Èà Îøߺîá çÉ޵ᢠQ¨ ÆâÄí ¯ÖÞÏ dÉÕÞºµX ¥ùßÏߺîÄí ¦çøÞ¿Þ? åæÙØíµßÏÞÕí (20.1) 419.¦ÏáTßçÈÞ¿í ÉÄßÈFí ØÕÄíØø¢ µâGß µßGßÏÄí ¦VAí? åå æÙØíµßÏÞÕí (20.6) 420.æÙØíµßÏÞÕßæÈ Øì¶cÎÞAÞX ¯ÖÞÏÞ ©ÉçÏ޷ߺî ÕØñá? å¥JßÉÝAG (20.7) 421.RÈßÝW ÉJáÉ¿ß ÉßçKÞA¢ ÄßøßÏæGQ_¦V ¦çøÞ¿í ÉùEá? åååæÙØíµßÏ ¯ÖÞçÏÞ¿í (20.10) 422.®GÞ¢ ÕÏTßW Íøâ Äá¿BßÏÕX? ååçÏÞÖßÏ (22.1) 423.ÈcÞÏdÉÎÞà ÉáØñµ¢ çÆÕÞÜÏJßW ÈßKí µæIJßÏÕX? ååÙßWµßÏÞ ÉáçøÞÙßÄX (22.8) 424.ÈcÞÏdÉÎÞà ÉáØñµ¢ øÞ¼ØKßÇßÏßW ÕÞÏߺîí çµZMߺîÕX? å ÖÞËÞX (22.10) 425.ÈcÞÏ dÉÎÞà ÉáØñµJßæÜ ÕÞµcBZ çµGí ÕdØñ¢ µàùßÏ øÞ¼ÞÕí? ååçÏÞÖßÏ (22.11) 426.ÙâWÆ dÉÕÞºµßÏáæ¿ ÍVJÞÕí? åÖÜï⢠(22.14) 427.èÆÕÉáøá×zÞøáæ¿ µÜïùæÏ ÌÙáÎÞÈߺîÕX? å çÏÞÖßÏ (23.17) 428.æÉØÙ ¦ºøâ ÉáÈØíÅÞÉߺî øÞ¼ÞÕí/ å çÏÞÖßÏ (23.21)
 37. 37. QUIZ BOOK DRAFT Page 37 429.ÆÞÕàÆßæÈ ÏßdØÞçÏÜßæa øÞ¼ÞÕÞÏß ÈßÖíºÏߺîÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå æÙçdÌÞX (1 ÆßÈÕcJÞL¢ 11.3) 430.ÏùáÖçÜÎßæa ÎæxÞøá çÉV? åå ÏÌâØí (11.4) 431.24 ÕßøÜáIÞÏßøáK ÆàV¸µÞÏÈÞÏ ÎÈá×cX? åå ùÞËÏáæ¿ ÎµX (20.6)
 38. 38. QUIZ BOOK DRAFT Page 38 2 ÆßÈ 432.'Æá×í¿ dØñà" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMG Õcµñß? ååå¥ÅÜc (2 ÆßÈ 24.7) 434.©TßÏÞ øÞ¼ÞÕÞÏçMÞZ ¥ÕÈá ÕÏTí ®dÄÏÞÏßøáKá? åå 16 (26.3) 435.µc×ßdÉßÏÈÞÏßøáK øÞ¼ÞÕí? åå©TßÏÞ (26.10) 436.ÇâÉ¢ µÞGßÏÄßÈÞW ¼àÕÉøcL¢ µá×íçdÀÞ·ßÏÞÏß ÄàVK øÞ¼ÞÕí? åå©TßÏÞ (26.19) 437.çÏÞÖßÏÞÕßçÈAáùߺîí ÕßÜÉߺî dÉÕÞºµX ¦V? åå®ùÎßÏ (35.25) 438.æÈÌáAçÈÖV ºBÜÏßGá ÌÞçÌÜßçÜAí µâGßæµÞIí çÉÞÏÄÞæø? åååæÏçÙÞÏÞAࢠ(36.5) 439.ÏùáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏ¢ ÈßVNÞÃJßÈá Õß{¢Ìø¢ ÉáùæM¿áÕßºî ºdµÕVJß? ååµáæùÖí (èØùØí)å(36.22)
 39. 39. QUIZ BOOK DRAFT Page 39 ØCàVJÈ¢ 440.ØCàVJÈ¢ ®K ÕÞAßÈVj¢? å ÉÞGí 441.¦ÆcæJ ØCàVJÈ¢ øºßºîÄÞV? åå çÎÞæÖ 442.®dÌÞÏøáæ¿ ÉÞGáÉáØñµ¢ ®KùßÏæM¿áK d·s¢? ååØCàVJÈ¢ 443.ØCàVJÈBZ ®dÄ ÉáØñµB{ÞGÞÃá ÕßͼߺîßøßAáKÄí? ååå5 444.[ÆÞÕàÆí ®ÝáÄßÏ ØCàVJÈBZ ®dÄ? åå73 445.¯xÕᢠÕÜßÏ ØCàVJÈ¢? å 118 446.çÎÞÖÏáæ¿ ØCàVJÈ¢ ¯Äí? åå 90 447.¦ØÞËí øºßºî ØCàVJÈBZ ®dÄ? åå 12 448.ÖçÜÞçÎÞæa ØCàVJÈBZ ¯Õ? ååå 72,127 449.çµÞæøÙí ÉádÄzÞøáæ¿ ØCàVJÈBZ ®dÄ? åå 10 450.ØCàVJÈB{ßW 'çØÜ" ®K ÉÆ¢ ®dÄ dÉÞÕÖc¢ ©ÉçÏ޷ߺîßGáIí? åå 72. 451.ÎÖßÙ ØCàVJÈBZ ®dÄ? å 5 452.Æᶢ æµÞIí µHí µáÝßEÕX ¦V? ååÆÞÕàÆí(6.7) 453.Øø{ Õcf¢ ÉÞVMß¿ÎÞAßÏ Éfß ¯Äí? ååæÉøßEÞù (104.17) 454.ÕàGßȵæJ ËÜdÉÇÎÞÏ ÎáLßøß ÕUß ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáKÄí ¦æø? å ÍÞøc (127.3) 455.²øáçÉÞÜßøßAáK ØCàVJÈBZ ®Õ? åååååå14,53 456.ØáùßÏÞÈß ¥føÎÞÜ dµÎJßW øºßAæMGßøßAáK ØCàVJÈ¢ ¯Äí? åå 118
 40. 40. QUIZ BOOK DRAFT Page 40 457.Æᶢ æµÞIí µHí µáÝßEÕX ¦V? åååÆÞÕàÆí (6.7) 458.R¥{ÕÈâW ®ÈßAí ÎçÈÞÙø çÆÖJí ÕàÃßøßAáKáQ ®Kí ÉùEÄÞV? åååÆÞÕàÆí (16.6) 459.çÆÕÆÞøáAZAí dÉØßiÎÞÏ ØíÅÜ¢? ååÜÌÞçÈÞX (29.5) 450.èÆÕ¢ æºøáMí ®ùßÏᢠ®Kí ÉùE ØíÅÜ¢ ? åå¯çÆÞ¢ (60.8) 451.æµÞ¿áÎá¿ßµZ ¯ùßÏ ÉVÕîÄ¢ ¯Äí? ååÌÞÖÞX (68.15) 452.ÖâÈc ØíÅÜJí ÕØßAáK Éfß ¯Äí? åå ÎâB (102.6)
 41. 41. QUIZ BOOK DRAFT Page 41 ØÆcÖÕÞµcBZ 453.ØÆcÖÕÞµcBZ øºßºîÄÞV? ååÖçÜÞçÎÞX 454.¼í¾ÞÈJßæa ¦ø¢Í¢ ®LÞÃí? å èÆÕ͵ñß (1.7) 455.øyçJAÞ{ᢠØbVHçJAÞ{ᢠæκîÎÞÏÄí? åå¼í¾ÞÈ¢ (3.16) 456.ÉÞÄÞ{JßçÜAáU ÕÝß? å ÉødØñà (7.26) 457.çdµÞÇ ÆßÕØJßW ©ÉµøßAáKßÜïÞJÄí ¯Äí? å ÇÈ¢ (11.4) 458.ÉKßÏáæ¿ ÎâAßæÜ æÉÞzâAâJß çÉÞæÜ.®Lí? ååÕßçÕµÎßÜïÞJ Øáwøß(11.26) 459.ÈàÄßÎÞæa dÉÄßËÜ¢ ®Lí? å ¼àÕÕcf¢ (11.30) 460.ÍVJÞÕßÈá µßøà¿¢ ¦V? å ØáµcÄÎáU dØñà (12.4) 461.ÎA{áæ¿ ÎÞµZAí ¥ÕµÞÖ¢ ÕçºîAáKÄÞV? å ÈÜï ÎÈá×cX (13.22) 462.¦øáæ¿ ÎáKßÜÞÃí ÌÙáÎÞÈ È¿AáKÄí? å ÕßÈÏÎáUÕæa 463.ÏáÕÞA{áæ¿ ÎÙßÎ ®Lí? å Öµñß (20.29) 464.ÕçÏÞÇßµøáæ¿ çÖÞÍ ®Lí? å Èøºî Îá¿ß (20.30) 465.æÕUßJµß¿ßçzW ØbVH ÈßVNßÄÎÞÏ ÎÞÄ{MÝ¢ çÉÞæÜ? å婺ßÄÎÞÏ ÕÞAí (25.11) 466.ÄcÉñß ÕøÞJí ÎÈá×cÞÕÏ¢? å µHí(27.22) 467.ÈÞÜá µâGøáæ¿ È¿J¢ ÎçÈÞÙøÎÞÃí.¦øáæ¿æÏÜïÞ¢? ååå1.ÌÞÜØߢ٢ 2.ÉâÕX çµÞÝß 3.¦GáæµÞxX 4.øÞ¼ÞÕí (30.26) 468.ÖçÜÞçÎÞX ÄÈßAí Èß·âÂÎÞÏßøßAáKá ®Kí ÉùEÕ ¯æÄÜïÞ¢? åå1.¦µÞÖJßW µÝáµX ÉùAáK ÕÝß åå2.ÉÞùçÎW ÉÞOí §ÝÏáK ÕÝß
 42. 42. QUIZ BOOK DRAFT Page 42 åå3.ØÎádÆJßÜâæ¿ µMW çÉÞÏ ÕÝß åå4.ÏìÕÈJßæÜ ÕÝß åå5.ÕcÍߺÞøßÏáæ¿ ÕÝß (30.17) 469.Õ{æø æºùáÄÞæÃCßÜᢠÌáißÎÞzÞçøAÞZ ÌáißÏáU ¼àÕßµZ? ååå 1.æÕGßAß{ß 2.ÉÜïß 3.©ùáOí 4.µáÝßÎáÏW?(30.25) 470.¥ÕZ µºîÕ¿ µMW çÉÞæÜÏÞµáKá.¦V? åå ©JÎÏÞÏ ÍÞøc (31.14)
 43. 43. QUIZ BOOK DRAFT Page 43 ØÍÞdÉØ¢·ß (æµÞÙïÞJí) 471.ØÍÞdÉØ¢·ß ¦øÞÃí? åÖçÜÞçÎÞX 472.R®ÜïÞxßÈᢠ²øá ØÎÏÎáIí ®Kí ÉùEÄÞV? ååØÍÞdÉØ¢·ß(3.1) 473.®LÞÃí çÕ·JßW æÉÞGßçMÞµÞJÄí? å ÎáMßøߺîø¿í(4.12) 474.Øá·tèÄÜçJAÞZ ÈÜïçÄÄí? ååÈÜï çÉV(7.1) 475.QµÞxßæÈ ÕߺÞøßAáKÕX ÕßÄAÏßÜïR §BæÈ ÉùEÄÞV? åååÖçÜÞçÎÞX(11.4) 476.Q¥Çßµ ÉÀÈ¢ ÖøàøJßÈá fàâ ÄæKR ®BæÈ ÉùEÄÞV? åå ÖçÜÞçÎÞX(12.12) 477.ØÍÞdÉØ¢·ß 40 dÉÞÕÖc¢ ¦ÕVJߺîí ÉùEßøßAáKÄí ®Lí? å ÙÞ.ÎÞÏ,ÎÞÏ 478.ÏìÕȵÞÜJí ¦æø ³VAÞÈÞÃá ØÍÞdÉØ¢·ß dÉçÌÞÇßMßAáKÄí? ååØc×í¿ÞÕßæÈ (12.1)
 44. 44. QUIZ BOOK DRAFT Page 44 øâJí 479.øâJí ®K ÕÞAßÈVj¢? ååØíçÈÙßÄ 480.¯ÜàæÎæÜAßæa ÈÞ¿í ¯Äí? åå çÌJïçÙ¢ (1.1) 481.¯ÜàæÜAßæa ÍÞøc? ååÈæÕÞÎß (1.2) 482.¯ÜßçÎæÜAßæa ÉádÄzÞV ¦æøÜïÞ¢? åå ÎçÙïÞX,µßçÜcÞX 483.¥NÞÕßÏNæÏ ºá¢Ìߺîí ÉßøßEÕZ ¦V? ååå³VM (1.14) 484.¥NÞÏßÏNçÏÞ¿í Éxß ÈßKÕZ? å øâJí (1.14) 485.QÈà çÉÞµáçK¿Jí ¾ÞÈᢠçÉÞøᢠÈà ÉÞVAáçK¿Jí ¾ÞÈᢠÉÞVAá¢R ®BæÈåå¥NçÏÞ¿í ÉùE εZ? å øâJí (1.16) 486.QØVÕîÖµñX ®çKÞ¿í ¯xÕᢠèµMáUÄí dÉÕVJߺîßøßAáKáR.§dɵÞø¢åå ÉùEÄÞV? ååÈçÕÞÎß(1.20) 487.Q®æK ÎÞù ®Kí Õß{ßMßXR §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åååÈçÕÞÎß (1.20) 488.ÈßùEÕ{ÞÏß ¾ÞX çÉÞÏß ²ÝßEÕ{ÞÏß èÆÕ¢ ®æK οAßåå ÕøáJßÏßøßAáKáQ. §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? ååÈçÕÞÎß (1.21) 489.¯ÜßæÎæÜAßÈá ÎÙÞÇÈÕÞÈÞÏ ²øá ºVºîAÞøÈáIÞÏßøáKá.¦øÞÏßøáKáå ¥Äí? å çÌÞÕØí(2.1) 490.øâJí µÄßV ÉùAßÏÄí ¦øáæ¿ ÕÏÜßÜÞÃí? å çÌÞÕØí (2.3) 491.ÈçÕÞÎß çÌÞÕØßæÈ ÕßçÖ×ßMßAáKÄí ®BæÈ? ååÕàæI¿áMáµÞøX (2.30) 492.R§ÕV §øáÕøáÎçÜïÞ ÏßdØÞçÏW d·Ù¢ ÉÃßÄÄíQ ¦æøÜïÞ¢? åååùÞçÙW,çÜÏ (4.11) 493.øâJßæa ÍVJÞÕí (ÕàæI¿áMáµøX)? å çÌÞÕØí
 45. 45. QUIZ BOOK DRAFT Page 45 494.øâJßçaÏᢠçÌÞÕØßçaÏᢠ¦ÆcÉádÄX? åå³çÌÆí 495.çÌÞÕØßæa ÉßÄÕí? åå çØïÞçÎÞX (4.21) 496.ÆÞÕàÆí øÞ¼ÞÕßæa ÉßÄÞÕÞÏ ÏßÛÞÏßÏáæ¿ ¥MX? åå ³çÌÆí(4.21)
 46. 46. QUIZ BOOK DRAFT Page 46 ©JηàÄ¢ 497.©JηàÄ¢ øºßºîÄÞV? å ÖçÜÞçÎÞX 498.ÎáUáµZAß¿ÏßÜßøßAáK Éá×íÉçÎÄí? å ÄÞÎø (2.2) 499.®æa çÎW É߿ߺîßøßAáK æµÞ¿àLÞæÃKÞÃí ÖâçÜÎß ÉùÏáKÄí? ååØíçÈÙ¢ (2.5) 500.ÕÈÕcfBZAí §¿ÏßÜáU æºùáÕcf¢ ¯Äí? åå ÈÞøµ¢ (2.3) 501.ÉÈàÈàV Éá×íÉJßÈá dÉØßiÎÞÏ ØíÅÜ¢? ååÖÞçøÞX (2.1)
 47. 47. QUIZ BOOK DRAFT Page 47 ®ØíçjV 502.çÕÆÉáØñµJßW §LcçÏAáùߺîí (ÙßLá çÆÖ¢) çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí ®Õßæ¿? ååå®ØíçjV 1.1,8.9 503.127 Ø¢ØíÅÞÈBZ ÕÞÃßøáK øÞ¼ÞÕí? åå¥ÙçÖbÞçøÞÖí (1.1) 504.¥ÙçÖbÞçøÞÖßæa øÞ¼í¾ßÉÆJßW ÈßKí ÈàAæMGÕZ? åååÕØíÅß(1.19) 505.¥ÙçÖbÞçøÞÖßæa ¥LÉáøÉÞܵX? å çÙ·ÞÏß (2.3) 506.®çØñùßæa Õ{VJMX? ååçÎÞVçg¶ÞÏß (2.7) 507.çÎÞVçg¶ÞÏßÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? åå ÏÞÏàV (2.5) 508.®Øíçjùßæa ÎùáçÉV ®Lí? åå ÙÆæT (2.7) 509.®ØíçÅùßæa ÉßÄÞÕí ¦V? åå¥ÌàÙÏßW(2,15) 510.ÙÞÎÞæa ÉßÄÞÕí ¦V? ååÙæNÞÆÞÆ (3.1) 511.ÏÙâÆzÞøáæ¿ ÖdÄá ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáK Õcµñß? ååÙÞÎÞX(3.10) 512.ÙÞÎÞæa ÍÞøcÏáæ¿ çÉV? åå çØæøÖí (5.10) 513.ÙÞÎÞX ©IÞAßÏ µÝáÎøJßæa ©Ïø¢? åå50 ÎáÝ¢ (7.9) 514.ºÃ¢ æµÞIí øµñÞ¢Ìø¢ ÇøߺîßøáKÕX? åå çÎÞVçg¶ÞÏß (8.15) 515.®Øíçjùßæa ÉáØñµ¢ ®ÝáÄßÏÄÞV? ååçÎÞVçg¶ÞÏß (9.29) 516.®ØíçjV ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå ÈfdÄ¢ (2.7) 517.R¾ÞX ÈÖßAáKá ®CßW ÈÖßAæGQ.ÉùEÄÞV? ååååçÎÞVçi¶ÞÏß (4.16) 518.èÌÌß{ßW èÆÕ¢ ®Kí §ÜïÞJ ÉáØñµ¢? ååå®ØíçjV
 48. 48. QUIZ BOOK DRAFT Page 48 ®dØÞ 519.èÆÕÞÜÏ¢ ÉÃßÏáÕÞX èÆÕ¢ ©ÏVJßÏ ÉÞVØß øÞ¼ÞÕí? åååçµÞæøÖí(1.1) 520.ÖçÜÞçÎÞX ÉÃßÄ çÆÕÞÜÏ¢ ÈÖßMߺîÄí ¦V? å æÈÌáAçÈTV (1.7) 521.çÆÕÞÜÏ¢ ÉáÈVÈßVNßAáKÄßÈá çÈÄcÄb¢ æµÞ¿áJÕV ¦æøÜïÞ¢? åå ØâVÌÞçÌW,çÏÞÖáÕ (3.8) 522ØâVÌÞçÌÜßæa ÉßÄÞÕí ¦V? ååæÖÜÄßçÏW(3.2) 523.¦ÜÏ¢ ÉÃß ÈßVJßÕÏíAÞX µWÉÈ ÉáùæM¿áÕߺî øÞ¼ÞÕí? åå¥VjÙÖJí (4.22) 524.®dØÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí ¦V? ååæØøÏ(7.1) 525.æÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏJßæa ÉáÈV ÈßVNÞà µÞÜJí dÉպߺî dÉÕÞºµzÞV? åå ÙPÞÏß,ØíµùßÏ (6.14) 526.çÎÞÖÏáæ¿åÈcÞÏdÉÎÞÃJßW ÕßÆ·íiÈÞÏ ÖÞdØñß ¦V? ååå ®dØÞ (7.6) 527.ÖÞdØñßÏᢠÉáçøÞÙßÄÈᢠ¦ÏÕX? åå®dØÞ (7.11) 528.ÖáÍÏÞdÄÏíAí çÕIß ®dØÞÏᢠµâGøᢠ©ÉÕÞØ¢ dÉØßiæM¿áJßÏÄí ØíÅÜ¢ ¯Äí? å ¥ÙÕ ¦ùßæa Äàø¢ (8.21) 529.ÕdØñÕᢠçÎÜCßÏᢠµàùß ÄÜÏßÜᢠÄÞ¿ßÏßÜáÎáU çøÞ΢ ÕÜߺîí ÉùߺîíåÈßÖíºÜÈÞÏß §øáKÕX ¦V? å ®dØÞ (9.3)
 49. 49. QUIZ BOOK DRAFT Page 49 æÈÙÎßÏ 530.æÈÙÎcÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ååÙ¶ÜcÞÕí (1.1) 531.ÎÄßW ÉÃßÏáKÄçMÞZ æÈÙÎcÞÕßçÈÞ¿í ®ÄßVJÕV ¦æøÜïÞ¢? åå 1.ØXÌÜïJí 2.çÄÞÌßÏÞÕí 3.ç·çÖÞ¢ (2.19) 532.¥VÄí ÙíÖÖí Äí øÞ¼ÞÕßæa ÕÈÕߺÞøµX ¦V? åå ¦ØÞËí (2.8) 533.æÈÙÎcÞÏíæAÄßæø µUdÉպȢ È¿JßÏ dÉÕÞºµß? ååååå çÈÞçÕÞÆc (6.14) 534.èµAâÜß ÕÞBß µUJø¢ È¿JßÏÄÞV? åå æÖÎÏÞÕí 535.®dÄ ÆßÕØ¢ æµÞIÞÏßøáKá ÎÄßW ÉÃß ÄàVKÄí? åå 52 (6.15) 536.ÆÖÞ¢Ö¢JßW ÈßKí ÆÖÞ¢Ö¢ ÈWµßÏÕV ¦V? åååçÜÕcV 537.æÈÙÎcÕßæa ÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK øIí ÖÞdØñßÎÞV ¦æøÜïÞ¢?å ååå®dØÞ,ØÞçÆÞAí 537.R®ÈßAí ÈzÏíAÞÏß ³VçAÃçÎQ ®Kí dÉÞVjߺîÕX ¦V?åå å ®dØ(13.31) 538.ÈcÞÏdÉÎÞÃÉáØñµ¢ ÕÞÏߺîçMÞZ ¼È¢ µøEÄí ¦øáæ¿ µÞÜJí? åå ®dØÞ
 50. 50. QUIZ BOOK DRAFT Page 50 ¯ÖÞÏ 539.¯ÖÞÏ dÉÕÞºµæa ÉßÄÞÕí? åå¦çÎÞØí (1.1) 540.ÈàÄßÏßX È·ø¢ ÕßÖbØñÈ·ø¢ ®KùßÏæM¿áK ÉGâ? ååÏøáÖçÜ¢(1.26) 541.'ÌÜÕÞÈÞÏ èÆÕJßæa ÎáLßøßçÄÞMí" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGÄÞV? ååÏßdØÞçÏW ·cÙ¢(5.7) 542.©TßÏÞÕí Îøßºî ¦IßW µVJÞÕí ©ÏVK ØßÙÞØÈJßW §øßAáKÄÞÏß µIÄÞV? åå ¯ÖÞÏ (6.1) 543.R®ÈßAí µ×í¿í¢. ¾ÞX ÉøÕÖÈÞÏßøßAáKáQ.§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? åå¯ÖÞÏ (6.5) 544.R®æa èÆÕæJ Éøà×ßAßÏßÜïQ ®Kí ÉùEÄÞV? åå ¦ÙÞØí (7.12) 545.ÏÖÏîÞÕßæa §{Ï Îµæa çÉV ®Lí? ååÎØVæÙÌíçÖÞçÌÞ©çÄÞçAÌí çÌÞçÏØíR (8.4) 546.Õß.çÕÆÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßøßAáK ¯xÕᢠÕÜßÏ çÉV? ååå QÎØVæÙÌíçÖÞçÌÞ©çÄÞçAÌí çÌÞçÏØíR 547.æÕGßÏÞÜᢠµáxßçÖ×ßAáK ÕcfBZ? åååµøßÎøÕᢠµøáçÕܵÕᢠ(6.13) 548.3 Ø¢ÕÄíØø¢ ÈoÈÞÏᢠæºøßMí §¿ÞçÄÏᢠȿK dÉÕÞºµX? åå ¯ÖÞÏ (20.3) 549.çÆÕzÞæø ÈÎØíµøßAáK ØÎÏJí ØbÉádÄzÞøÞW ÕÇßAæMG ¥ØàùßÏX øÞ¼ÞÕí? åå æØXçÙøàÌí(37.38) 550.æØXÙçøÌßæÈ ÕÇߺîßGí ¥dÆçÎçÜAᢠ·øçØøᢠ³¿ßçMÞÏÄí ®çBÞGí? åå¥øÞøÞJí (37.38) 551.ÎøßAJA çøÞ·¢ Éß¿ßæÉG øÞ¼ÞÕí? åå æÙØíµßÏÞ (38.1) 552.Îᶢ ºáÕøßçÈÞ¿í Äßøߺîí èÆÕçJÞ¿í dÉÞVjߺîÄÞV? ååæÙØíµßÏ (38.2) 553.¦ÏáTßçÈÞ¿í 15 ÕV×¢ µâGß µßGßÏÄÞVAí? ååååæÙØíµßÏ (38.6) 554.æÙØíµßÏÞÏáæ¿ Éøá Øì¶cÎÞAÞX æÏÖÏîÞÕí ©ÉçÏ޷ߺîÄí ®Lí? ååå¥JßMݵG (38.21) 555.ÏçÙÞÕ '®æa §¿ÏX" ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞæø? ååååèØùØí (44.28)
 51. 51. QUIZ BOOK DRAFT Page 51 556.'µVJÞÕßæa ¥Íß×µñX" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGÄÞV? åå èØùØí (45.1) 557.QµÜBßÎùßÏáK µ¿WR çÉÞæÜÏáUÄÞV? ååå Æá×í¿zÞV (57.20) 558.'èÆÕJßæa ØßÙÞØÈ¢" ¯Äí? ååØbVP¢ (66.1) 559.'¥FÞÎæJ ØáÕßçÖ×¢" ®KùßÏæM¿áK ÉáØñµ¢ ååå¯ÖÞÏ
 52. 52. QUIZ BOOK DRAFT Page 52 ÙâÖ (çÙÞÖÏÞ) 560.çÙÞÖÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? åå æÌçÏV (1.1) 561.çÙÞÖÏÏáæ¿ ÍÞøcÏáæ¿ çÉæøLí? ååç·ÞÎV (1.3) 562.ç·ÞÎùßæa ÉßÄÞÕí? ååÆßÌïÏࢠ(1.3) 563.'Îùߺîß¿ÞæÄ ºáæG¿áJ çÆÞÖ" ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄí ¦æø? åååå®dËÏࢠ(7.8) 564.ÌáißÏßÜïÞJ æÉÞGdÉÞÕí ®Kí ÉùEÄÞçøAáùߺîí? ååå ®dËÏࢠ(7.14) 565.É¿VKßøßAáK ÎáLßøßÕUß ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîßøßAáKÄí ¦çøAáùߺîí? åå ÏßdØÞçÏW (10.1) 566.¥NÏáæ¿ ©ÆøJßW Õºîí ØçÙÞÆøæa µáÄßµÞW É߿ߺîÕX? åå ÏÞçAÞÌí (12.3) 567.èÆÕÆâÄçÈÞ¿í æÉÞøáÄß ¼Ïߺî èÌÌßZ µÅÞÉÞdÄ¢? ååå ÏÞçAÞÌí (12.4) 568.QÈà æºKí ²øá ÕcÍߺÞøßÃßæÏ ØíçÈÙߺîí æµÞIßøßAR ®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ß æºÏñÄÞçøÞ¿í? åå çÙÞÖÏÞ (3.2) 569.µøáÃÏáæ¿/ØíçÈÙJßæa dÉÕÞºµX? ååçÙÞÖÏ çÏÞçÏW 570.çÏÞçÏÜßæa ÉßÄÞÕßæa çÉV ®Lí? ååæÌÅáçÕW (1.1) 571.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ÕÜáÄᢠÍÏCøÕáÎÞÏ ÆßÕØçJAáùߺîí dÉØñÞÕߺîÄÞV? åå çÏÞçÏW 572.QÎÆcÉzÞæø ©ÃVKí µøÕßXR ®Kí ÉùEÄÞV? åååçÏÞçÏW (1.5) 573.Q®ÜïÞ ¼ÁJßçzÜᢠ®æa ¦vÞÕßæÈ Éµøá¢R ®Kí dÉպߺîÄÞV? ååååçÏÞçÏW (2.28) 574.çÏÞçÏW dÉÕºÈJßæÜ dÉÇßÉÞÇc Õß×Ï¢? åå ÈcÞÏÕßÇß 575.صܼÞÄßµç{ÏᢠµâGßÕøáJáK ÄÞÝíÕø ¯Äí? ååÏçÙÞÖÞËÞJí (3.1)
 53. 53. QUIZ BOOK DRAFT Page 53 576.'ÕßÇßÏáæ¿ ÄÞÝíÕø" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáK ÄÞÝíÕø? åå ÏçÙÞÖÞËÞJí (3.14) ¦çÎÞØí 577.¦çÎÞØßæa ¼zçÆÖ¢? ååæÄçAÞÕ (1.1) 578.¦Gß¿ÏÈᢠµÞGJßÉÝ¢ ÉßùAáKÕÈᢠ¦ÏßøáK dÉÕÞºµX? ååå¦çÎÞØí (1.1) 579.QÈßæa èÆÕæJ ®ÄßçøWMÞX ²øáBßæAÞZµR ®Kí ¦ÙbÞÈ¢ æºÏñÄÞV? åå ¦çÎÞØí (4.12) 580.ÈfdÄ çÆÕX ¦V? åå µßÏâX(5.26) 581.²øá æµÞG ÉÝáJ ÉÝÏ¢ ÆVÖߺîÄÞV? ååå ¦çÎÞØí (8.1) 582.¦çÎÞØí ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå ÍÞø¢ ºáÎAáKÕX 583.¦çÎÞØí dÉÕÞºµæa µÞÜJí ÏÙâÆ ÈÞ¿í ÍøߺîßøáKÄÞV? åå ©TßÏÞÕí (1.1) 584.¯Äí dÉÕÞºµæa µÞÜJÞÏßøáKá ÍâµO¢ ©IÞÏÄí? ååå¦çÎÞØí 585.QøIáçÉV ²JßGÜïÞæÄå²øáÎߺîí È¿AÞçÎÞR ®Kí ÉùEÄÞV? åå¦çÎÞØí (3.3) 586.¦çÎÞØßæÈ ÖÞØߺî ÉáçøÞÙßÄX? ååå ¥ÎØc (7.10) ³Ìic 587.¯çÆÞÎßçÈAáùߺîí dÉպߺî dÉÕÞºµX? ååå³Ìic 588.²x ¥icÞÏ¢ ÎÞdÄÎáU ÉÝÏÈßÏÎ ÉáØñµ¢? ååå ³Ìic 289.ºdwÈßW µâ¿í ÕÏíAáKÄßçÈAáùߺîí ÉùEÄÞV? ååå ³Ìic (4) 590.³ÌicÕßW ®dÄ ÕÞµcB{ÞÃáUÄí? åå 21
 54. 54. QUIZ BOOK DRAFT Page 54 çÏÞÈ 591.çÏÞÈÞÏáæ¿ ÉßÄÞÕí ¦V? ååå ¥ÎßjÞ (ÎJÞÏß)å (1.1) 592.¯Äí È·øJßÈá ÕßçøÞÇÎÞÏÞÃí çÏÞÈ dÉØ¢·ßAÞX çÉÞÏÄí? ååå ÈßÈáÕ (1.3) 593.µVÄcØKßÇßÏßW ÈßKí ³¿ßçMÞµÞX dÖÎߺî dÉÕÞºµX? åååååçÏÞÈ (1.3) 594.çÏÞÈ ®Õßæ¿ ÈßKÃí ÄVÖßÖßçÜAáU µMW µÏùßÏÄí? åååÏçËÞÕí (1.3) 595.µMÜßæa ¥¿ßJGßW µß¿Kí ©ùBßÏÕX ¦V? ååå çÏÞÈ (1.5) 596.ÎÙÞÎÄíØcJßæa ÕÏxßW ÎâKí ÆßÕØ¢ ¥µæMGÕX? åå çÏÞÈ 597.ºàGí ÕàÃÄßÈÞW µ¿ÜßW ®ùßÏæMGÕX? ååååçÏÞÈ 598.Q¼àÕߺîßøßAáKÄßçÈAÞZ ÎøßAáKÄí ®ÈßAí ÈÜïÄí R ®Kí ÉùEÄÞV? åååçÏÞÈ (4.3) 599.¦ÕÃAí ÈßÎßJ¢ çµÞÉߺîÕX ¦V? åååçÏÞÈ 600.èÆÕçJÞ¿í çµÞÉߺî dÉÕÞºµX? ååçÏÞÈ 601.çÏÞÈ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååådÉÞÕí Îච602.Îà¶ÞÏáæ¿ ØbçÆÖ¢? ååçÎÞøØñc (1.1) 603.Îච®K ÕÞAßÈVj¢? ååÏçÙÞÕÏíAí ÄáÜcÈÞV 604.çÏÖá çÌÄïçÙÎßW ¼ÈßAáæÎKí dÉպߺîÄÞV? åå Îච(5.2)
 55. 55. QUIZ BOOK DRAFT Page 55 ÈÞÙ⢠605.ÈÙâÎßæa ØbçÆÖ¢? åå®WçAÞÖí (1.1) 606ÈßÈÕæÏ Ø¢Ìtߺîí dÉպȢ çø¶æM¿áJßÏÄÞV? åååÈÞÙ⢠(1.1) 607.ÈÞÙ⢠®K ÕÞAßÈVj¢? å ¦ÖbØßMßAáKÕX 608èÆÕæJ Äà×íÃÄÏáUÕX ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? åååÈÞÙ⢠609.æµÞ¿áCÞxßÜᢠºáÝßÜßµÞxßÜᢠÄæa ÕÝß ©Ií ¦øáæ¿? åååÏçÙÞÕÏáæ¿ (1.3) 610.µVJÞÕí ÈÜïÕÈᢠµ×í¿µÞÜJí ØÙÞϵÈᢠ¦µáKá.§dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? ååÙÌAâAí (1.7) åååå ÙÌAâAí 611.ÆVÖÈ¢ ÉܵÏßW ®ÝáÄßÕÏíAÞX èÆÕ¢ ¥øá{ß æºÏñÄí ¦çøÞ¿í? åå ÙÌAâAí (2.2) 612.QÈàÄßÎÞX ÕßÖbÞØJÞW ¼àÕßAá¢R ®Kí ÉùE dÉÕÞºµX? åååÙÌAâAí (2.4) 613.ÉøßÖáiÈÞÏ èÆÕ¢ ¯Äí ÉVÕîÄJßÜÞÃí ÕøáKÄí? ååå ÉÞùÞX (3.2) æØËÈc 614.æØËÈcÞÕßæa ÉßÄÞÕí ¦V? ååµâÖß (1.1) 615.æØËÈcÞÕí ¦øáæ¿ µÞÜJÞÃí dÉպߺîÄí? ååçÏÞÖßÏ(1.1) 616.µVJÞÕí ²øá ÌÜßØÆc ²øáAßÏßøßAáKá ®Kí ÉùEÄÞV? åå æØËÈc (1.7)
 56. 56. QUIZ BOOK DRAFT Page 56 ÙPÞÏß 617.¦øáæ¿ µÞÜJÞÃí ÙPÞÏß dÉպȢ È¿JßÏÄí? ååå ÆÞøcÞçÕÖí(1.1) 618. 2 ¥icÞÏ¢ ÎÞdÄÎáU dÉÕºÈ ÉáØñµ¢ ¯Äí? åååå ÙPÞÏß 619.Q¨ ¦ÜÏ¢ ÈÖߺîí µß¿æA ÈßBZ ÄGßG ÎwßøB{ßW ÕØßAçÏÞ? ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? åååå ÙPÞÏß (1.4) 620.ÙPÞÏßÏáæ¿ µÞÜæJ ÏÙâÆ çÆÖÞÄßÉÄß ¦øÞÏßøáKá? ååå ØâVÌÞçÌW (1.1,14) 621.RµVJÞÕßæaåÆâÄX' ®Kí Õß{ßAæMG dÉÕÞºµX ¦V? åååååÙPÞÏß (1.13) 622.ÙPÞÏßÏáæ¿ µÞÜæJ ÎÙÞÉáçøÞÙßÄX ¦V? ååå çÏÞÖáÕ (1.14) 623.®ÜïÞ ¼ÞÄßµ{áç¿Ïí¢ ÕßÖß×í¿ ÕØñá ¦V? ååååå µVJÞÕí(2.7) 624.QÈßæK ¾ÞX ®æa ÎádÆ çÎÞÄßø¢ ¦Aá¢R ®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ßæºÏñÄí ¦çøAáùߺîí? ååååØâVÌÞçÌW (2.23) ØíµùßÏ 625.ØíµùßÏÞ dÉÕÞºµæa ÉßÄÞÕí ¦V? åå d̵cÞ(1.1) 626.ºáÕK µáÄßøMáùJí §øßAáK ²øáÕæÈ ÆVÖÈ¢ µIÄÞV? åååååØíµùßÏ (1.8) 627.µÏîßW ¥{ÕáÈâÜáÎÞÏß ²øá ÎÈá×cæÈ µIÄÞV? ååå ØíµùßÏ (2.1) 628.Q§ÕX ÄàÏßW ÈßKí ÕÜßæºî¿áAæÉG æµÞUßÏçÜïÞR ®Kí µVJÞÕí ØÞJÞçÈÞ¿í ÉùEÄí ¦çøAáùߺîí? ååÎÙÞÉáçøÞÙßÄÈÞÏ çÏÞÖáÕ (3.2) 629.Îá×ßE ÕdØñBZ Çøߺîí ÎÞÜÞ¶Ïáæ¿ ÎáOÞæµ ÈßKÕX ¦V? åçÏÞÖáÕ (3.3) 630.ÉÞùßçMÞµáK ºáøáZ µIÕX ¦V? ååååØíµùßÏ (5.1)
 57. 57. QUIZ BOOK DRAFT Page 57 631.ÍâÎá¶æJÜïÞ¢ ÕcÞÉßAáK ÖÞÉ¢ µIÄV? åå ØíµùßÏ(5.2) 632.ÄÞdÎ ÉVÕîÄ¢ ÆVÖÈ¢ µIÄÞV? ååå ØíµùßÏ(6.2) 633."Îá{' ®K Éáøá×çÈAáùߺîí dÉպߺîÄÞV? åååå ØíµùßÏ (6.11) 634.ÕßÖái È·ø¢/µVJÞÕßæa ÉVÕîÄ¢/ÕßÖái ÉVÕîÄ¢ ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæM¿áK ØíÅÜ¢? ååå æØÙßçÏÞX(3.3) 635.çÏÖáÕßæa ÏùáÖçÜ¢ ÏÞdÄçÏAáùߺîí dÉպߺîÄÞV? ååååØíµùßÏ (9.9) 636.ØµÜ ¼ÞÄßµZAᢠÍÞøÎáU µÜïÞAß ÕÏíAᢠ®Kí µVJÞÕí ¥øá{ßçºÏñí ¯ÄßçÈAáùߺîí? åå ÏùáÖçÜ¢ (12.3) ÎÜÞ¶ß 637.¦øáæ¿ ÉVÕîÄæJÏÞÃí ÏçÙÞÕ ÖâÈcÎÞAßÏÄí? åååååååå¯ÖÕßæa(1.3) 638.¯Äí µÞøcJßW ÏçÙÞÕæÏ ÉøàfßMßX ®KÞÃí Õß.d·s¢ çø¶æM¿áJßÏßøßAáKÄí? åååååååÆÖÞ¢Ö¢ (4.12) 639.dµßØñáÕßæÈ ÈßÏÎJßæa ÆâÄÈÞÏß µÞÃߺîßøßAáK d·s¢? åå ÎÞÜÞ¶ß ®ùÎßÏ 640.®ùÎßÏÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? å ÙWAßÏ 641.®ùÎßÏÞÏáæ¿ ØbçÆÖ¢? åå¥ÈÞçÅÞÅí 642.R¾ÞX ÌÞÜÈÞÃçÜïÞQ ®Kí ÉùEÄÞV? åå®ùÎßÏ 643.ÌÅÞ¢ ÕcfJßæa ÎæxÞøá çÉV? ååå ¼Þd·Äí (3.11) 644.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ØߢÙÞØÈ¢ ®Kí çÉøáU È·ø¢? åå ÏùáÖçÜ¢ (3.17) 645.µáÜJÞÝíÕø ®Kí Õß{ßAáK ÄÞÝíÕø? åå ÙßçKÞ¢(7.30)
 58. 58. QUIZ BOOK DRAFT Page 58 646.Äæa µÞÜ¢ ¥ùßÏáKá ®Kí ®ùÎßÏ ÉùE Éfß ¯Äí? ååå¾ÞùÉfß 647.Øá·tèÄÜJßÈá dÉÖØñß ¦V¼ßºî ÈÞ¿í? åå ·ßÜÏÞÆí (8.22) 648.'§øáOí ºâ{" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMG ÈÞ¿í? åå æÎçdØ¢ (11.4) 649.æÏçÙÞÕÏáæ¿ ¥øá{MÞ¿¿áÈØßøߺîí ÍÞøcçÏ Éøßd·ÙßAÞÄßøáK dÉÕÞºµX? åå ®ùÎßÏ 650.§øáæOÝáJÞÃßæµÞIᢠÕd¼Jßæa ÎáÈ æµÞIᢠ©çÜï¶È¢ æºÏñßøßAáKÄí ¦øáæ¿ ÉÞÉÎÞÃí? ååå ÏÙâÆ(17.1) 651.®ÜïÞxßçÈAÞ{ᢠֵñÎÞÏ ¥ÕÏÕçÎÄí? åååÙcÆÏ¢ (17.9) 652.ÏçÙÞÕÏáæ¿ ¥øá{MÞ¿ÈáØøߺîí µáÖÕæa ÕàGßW çÉÞÏÄÞV? åå ®ùÎßÏ (18.1) 653.®ùÎßÏÞæÏ ¥¿ßºî ÉáçøÞÙßÄX? åååÉÖâV (20.1) 654.ÄæK ÕÞÄßWAW ÌtߺîßG ÉÖâùßæÈ ®ùÎßÏ ®BßæÈÏÞÃí ÕßçÖ×ßMߺîÄí? ååååçÆÖÞ¿µÈᢠÍßfáÕᢠ655.dÉÄßÆßÈ¢ ÉøßÙÞØÎÞÏßøßAáKá ®Kí ÉùEÄÞV? åå®ùÎßÏ (20.7) 656.¼zÆßÕØæJ ÖÉߺî dÉÕÞºµX? å ®ùÎßÏ (20.12) 657.ÉÞùæÉÞGßAßK §øáOí ºáxßµ çÉÞæÜ ÖµñÎÞÏæÄLí? åå ÏçÙÞÕÏáæ¿ ÕºÈ¢ (23.29) 658.øIí æµÞG ¥JßMÝ¢ ÆVÖÈJßW µIÄÞV? ååå®ùÎßÏ (24.2) 659.µÝáJßW ÈáµÕáÎÞÏß È¿K dÉÕÞºµX? ååå ®ùÎßÏ (27.2) 660.ÏßùÎcÞÕßæa µÝáJßW ÈßKí Èáµ¢ ²¿ßºîí µ{EÄÞV? åååå ÙÈÈßÏ (28.9) 661.¦ÆcÎÞÏß dÉպȢ ®ÝáÄß ÕºîÄÞV? ååå ®ùÎßÏ 662.RÉáøá×X dÉØÕßAÞæùÞçIÞ?Q ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? ååå®ùÎßÏ (30.5)
 59. 59. QUIZ BOOK DRAFT Page 59 663.ÎAæ{dÉÄß µøEÄÞÏß ®ùÎßÏ ÉùÏáKÄí ¦çøAáùߺîí? ååùÞçÙW (31.15) 664.®ùÎßÏÞÏáæ¿ dÉÕºÈBZ ºáøá{ßW ®ÝáÄßÏÄÞV? åå ÌùáAí(36.4) 665.ÌùáAßæa ÉßÄÞÕí? ååçÈøßÏ (36.4) 666.®ùÎßÏÞÏáæ¿ dÉÕºÈBZ æÈøßçMÞ¿ßÜßGí µJߺîÕX ¦V? ååååæÏÞçÙÞÏÞAࢠ(36.23) 667.¯Äí dÉÕÞºµæÈÏÞÃí æº{ßAáIßW ÄUßÏßGÄí? åå®ùÎßÏ (38.6) 668.®ùÎßÏÞæÏ µáÝßÏßW ÈßKí µÏxßÏÄÞV? åå®çÄcÞÉcÈÞÏ ¥ÌÆíçÎæÜAí (38.9) 669.;µøÏáK dÉÕÞºµX' ®KùßÏæM¿áKÄÞV? åå®ùÎßÏ ÕßÜÞÉBZ 670.ÕßÜÞÉBZ øºßºîÄÞV? åå ®ùÎßÏ 671.¼ÈÞÄÏßW ÎÙÄß ¦ÏßøáKÕZ ¦V? åååå ÏùáÖçÜ¢ (1.1) 672."ØìwøcÄßµÕí', "ØVÕî ÍâÎßÏáç¿ÏᢠØçLÞ×¢' ®Kí Õß{ßAæMG È·ø¢? åååÏùáÖçÜ¢ (2.15) ÙØíAßçÏW 673.ÙØíµßçÏÜßÈá ÆVÖÈ¢ ©IÞÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååçµÌÞV ÈÆàÄàø¢ (1.1) 674.ÙØíAßçÏÜßæa ÉßÄÞÕí? åå ÌâØß (1.3) 675.dÉÕÞºµÈᢠÉáçøÞÙßÄÈᢠ¦ÏßøáKÕX? åå ÙØíAßçÏW (1.3) 676.ÏçÙÞÕ "ÎÈá×cÉádÄÞ' ®Kí Ø¢çÌÞÇÈ æºÏñÄÞæø? åå ÙØíAßçÏW 677.ÆVÖÈJßW ºáøáZ ÄßK dÉÕÞºµX? ååÙØíAßçÏW (3.2)
 60. 60. QUIZ BOOK DRAFT Page 60 678.¯ÝáÆßÕØ¢ dÉÕÞØßµç{Þ¿áæ¿ È¿áÕßW ÕßØíÎßÄÈÞÏß ÈßKÕX? ååÙØíAßçÏW (3.15) 679.RÏùáÖçÜÎßW ¥MJßæa çµÞW ²¿ßºîí µ{Ïá¢Q®Kí ÏçÙÞÕ ¥øá{ßæºÏñÄí ¦çøÞ¿í? åååÙØíAßçÏW (4.16) 680.ÆVÖÈJßW ¦vÞÕí ¦µÞÖJßÈá¢ÍâÎßAᢠÎçic ©ÏVJß ÈßùáJßÏÄÞæø? ååå ÙØíAßçÏW (8.3) 681.RÉÞÉ¢ æºÏîáK çÆÙß ÎøßAá¢Q ®Kí ÉÝÏ ÈßÏÎJßW çø¶æM¿áÄcßøßAáKÄí ®Õßæ¿? åååååÙØíAßçÏW 18.4 682.R¾ÞX ÈßçKÞ¿í µÞøc¢ ÄàVAáK ÈÞ{ßW Èßæa ÙcÆÏ¢ èÆøcçJÞ¿ßøßAáçÎÞ? ®Kí çºÞÆߺîÄÞV? åååååèÆÕ¢ (22.14) 683.ÏçÙÞÕí ²GµBZAí ÄÞÕ{ÎÞAᢠ®Kí ÉùE ØíÅÜ¢ ®Õßæ¿? åå ùÌî (25.5) 684.ÏçÙÞÕ "øÞ¼ÞÇßøÞ¼ÞÕí' ®Kí Õß{ߺîÄÞæø? ååååæÈÌáAçÈTV (26.7) 685.§¿ÏzÞçøAáùߺîí dÉպߺîÄV? åå ÙØíAßçÏW (34.2) 686.©ÃBßÏ ¥ØíÅßµç{Þ¿í dÉպߺîÕX ¦V? ååå ÙØíAßçÏW (37.4) 687.©øáAáçÉÞæÜÏáU Éáøá×æÈ ÆVÖÈJßW µIÄÞV? ååå ÙØíAßçÏW (40.2) 688.QæÎÞùßçÏÞÖÎáçÙÞR ®K ÕÞAßÈVÅ¢? åå µVJÞÕí çÉV Õß{ߺîá.(48.35)
 61. 61. QUIZ BOOK DRAFT Page 61 ÆÞÈßçÏW 689.æÈÌâAíÆíçÈTùßæa ×mÞÇßÉX (¦ÖíÉÈÞØí) ÆÞÈßçÏÜßÈá ÈWµßÏ çÉV ®Lí? ååçÌWJíÖTV (1.7) 690.ØbÉíÈ¢ µIßGí ÎùKí çÉÞÏÄÞV? åå æÈÌâ¶íÆíçÈTV (2.1_5) 691.ÌÞçÌÜßæÜ ÕßÆbÞzÞæø ÈÖßMßAÞX øÞ¼ÞÕí ÈßçÏ޷ߺîÄÞæø? ååå¥çøcÞAí (2.24) 692.ØbÉíÈ¢ ÕcÞ¶cÞÈßAÞX Õø¢ ÜÍߺîÄÞVAí? åååÆÞÈßçÏW (2.47) 693.æÈÌáAÆíçÈTV øÞ¼ÞÕí ÈßVNߺî Ìߢ̢ ÈÞGßÏÄí ®Õßæ¿? ¥Äßæa ©Ïø¢ ®dÄ? åååÆâøÞ ØÎÍâÎß,60 ÎáÝ¢ 694.®dÌÞÏÌÞÜzÞæø Äàºîâ{ÏßW §G ø¼ÞÕí? åååå æÈÌâ¶ÆíçÈTV(3.20) 695.Äàºîâ{Ïáæ¿ È¿áÕßW ÈÞÜÞÎÈÞÏß ©IÞÏßøáKÕX? åå µVJÞÕí (3.24) 696.µÞ{çÏçMÞæÜ ÉáÜïí ÄßKÕX ¦V? ååååæÈÌâ¶íÆíçÈTV(4.25) 697.¯Äí øÞ¼ÞÕÞÏßøáKá ºáÕøßçzW ®ÝáÄáK èµMJß µIÄí? å çÌWÛTV (5.25) 698.ÖâÖX øÞ¼ÇÞÈß ¯Äí Ø¢ØíÅÞÈJÞÏßøáKá? åå¯ÜÞ¢ (8.2) 699.ÇâdÎÕdØñ¢ Çøߺî dÉÕÞºµX? åå ÆÞÈßçÏW (5.29) 700.ÆÞÈßçÏÜßæÈ ØßÙAáÝßÏßÜßG øÞ¼ÞÕí? åå ÆÞøßÏâØí.å(6.16) 701.ÆÞÈßçÏW ÆVÖÈJßW µI ÈÆß ¯Äí? åå ªÜÞÏß (8.2) 702.ÆVÖÈ¢ µIÄßÈÞW çÌÞÇ¢ æµGí çøÞ·ßÏÞÏÕX ¦V? åå ÆÞÈßçÏW (8.27) 703.ÆÞÈßçÏÜßÈá Ìáiß ©ÉçÆÖßAÞX ÕK ÆâÄX? åå·dÌßçÏW (9.23) 704.ÆÞÈßçÏÜßÈá ÆVÖÈÎáIÞÏÄí ¯Äí ÎÙÈÆßÏáæ¿ ÄàøJí ÕºîÞÏßøáKá? ååÏâdËGàØí (10.4) 705.Q¯xÕᢠçÎÞÙÈàÏ Éáøá×ÞR ®Kí ÏçÙÞÕ ¥ÍßØ¢çÌÞÇÈ æºÏñÄÞæø? åååÆÞÈßçÏW (10.11)
 62. 62. QUIZ BOOK DRAFT Page 62 706.ÉÝÏ ÈßÏÎJßæÜ æÕ{ßMÞ¿í ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáK d·s¢? åå ÆÞÈßçÏW dÉպȢ @@@@@@@@@@
 63. 63. QUIZ BOOK DRAFT Page 63 §Äø µÞçÈÞÈßµ d·s¢
 64. 64. QUIZ BOOK DRAFT Page 64 ÄâÌàÆí 1. ÄâÌàÄßæa ç·ÞdÄ¢ ? å ÈËñÞÜß(1.1) 2. ÄâÌàÆßæa ÍÞøc? å ÙK (1.9) 3. ÄâÌàÆßæa ÉßÄÞÕí? ååçÄÞÌßçÏW (1.1) 4. ¦øáæ¿ µÞÜJÞÏßøáKá ÄâÌàÆí ¥¿ßÎÏÞÏß Éß¿ßAæMGÄí? å ÖWÎÈTV 5. ÄâÌàÆí 10 ÄÞÜLí æÕUß ØâfßAÞX ¯WÉߺîÄæø? åå·ÞçÌW (1.14) 6. ¥ÈÞÅçøÏᢠÈßøÞdÖÏçøÏᢠØÙÞÏßAáKÄßW ©ráµÈÞÏßøáK Õcµñß? å ÄâÌàÆí 7. ÄâÌàÆßæa ÉádÄX? å çÄÞÌßÏ (2.1) 8. §×í¿ÎáUß¿Jí çÉÞµÞÈᢠ§×í¿ÎáUÄí æºÏîÞÈᢠçÄÞÌßÏÞØßÈá ØbÞÄdLc¢ æµÞ¿áJ øÞ¼ÞÕí? å ÖWÎÞÈTV(1.14) 9. ©ùAJßW µáøáÕßÏáæ¿ µâGßW ÈßKí ºâ¿áU µÞ×í¿¢ ÕàÃí µÞݺ È×í¿æMGÕÈÞV? å ÄâÌàÆí 10. çÄÞÌßÏÞÏáæ¿ ÍÞøc? åØÞù(3.7) 11. ØÞùÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? åù·áçÕW(3.7) 12. ØÞùÞÏáæ¿ ÍVJÞAzÞæø æµÞKí µ{E ÉßÖºí ¯Äí? å ¥ØíçÎÞçÆÞçÆÞØí (3.8) 13. çÄÞÌßÏÞÏíAí ØÙÞϵÈÞÏß ÕK ÎÜÞ¶ ¯Äí? å ùÞËÞçÏW (3.17) 14. ¦ÆcøÞdÄß çÄÞÌßÏÞÏᢠÎÞÜÞ¶ÏᢠÄÞÎØߺî ØíÅÜ¢? ååÆAïÞØí ÈÆßÏáæ¿ ÄàøJí (6.1) 15. ùÞçËW ÎÜÞ¶ ÉßÖÞºßæÈ ÌtߺîæÄÕßæ¿? ååÎßçdØÎßæÜ ©ÏVK dÉçÆÖJí (8.3) 16. ÄâÌàÆßÈá µÞÝíº ÜÍߺîæÄBæÈ? åå ÎÄíØcJßæa µÏíÉ ÉáøGß (11.13)
 65. 65. QUIZ BOOK DRAFT Page 65 17. ÄâÌàÆí ÄÞÎØߺîßøáKæÄÕßæ¿? ååÈßÈæÕ (1.3) 18. ÖWÎÈTùßæÈ æµÞKáµ{EÄßÈá çÖ×¢ ÎAZ ³¿ßæMÞÏÄí ®Õßç¿Aí? ååå¥ùÞøÞJí (1.21) 19. ÄâÌàÆßæa ØçÙÞÆø ÉádÄÈᢠ¥çgÙJßÈáçÕIß dÖÙáÆßÈßTÞùßçÈÞ¿í ¥çÉfߺîÕÈᢠ¦V? å ¥ÙßçÏÞV (1.22) 20. ¥tÈÞÏ ÄâÌàÆßæÈ Ø¢ øfߺîÄÞV? åå¥ÙßçÏÞV (2.10) 21. R¼àÕߺîßøßAáKÄßçÈAÞZ ÎøßAáKÄÞÃí ®ÈßAí ÈÜïÄíQ §dɵÞø¢ ÉùEÄÞV? å ÄâÌàÆí (3.6) 22. ¯ÝádÉÞÕÖc¢ ÕßÕÞÙßÄÏÞæÏCßÜᢠÍVJÕí Îøߺîá çÉÞÏÕZ? å ØÞùÞ(3.7) 23. ÆÞØßÎÞøÞW ¥ÉÎÞÈßÄÏÞÏÕZ? å ØÞù (3.7) 24. ùÞËÞçÏW ÄâÌàÆßçÈÞ¿í ÄÞX ¦øÞæÃKÃí ÉùEÄí? ååÙÈÈßÏÞÏáæ¿ ÎµX ¥ØùßÏ (5.13) 25. ¥ØßùßÏÞÏíAí ®Lí çÕÄÈ¢ ÈWµÞæÎKÃí ÄâÌàÆí ÉùEÄí? å ²øá ØâØ (5.15) 26. ù·áçÕÜßæa ÍÞøc ? å ®ÆÈßÏ (7.2) 27. RÈàÄßÏáU ÎÙÞÈÞÏ Éáøá×X Q ®Kí çÎÆÏßæÜ ·ÌîÞçÏW ÕßçÖ×ßMߺîÄÞæø? å ÄâÌàÆßæÈ 28. RÈNáæ¿ ÉÞÉBæ{ dÉÄß ÈÎáAí ¥ÈáÄÉßAÞ¢ .ÄÞX ÈçNÞ¿í µøáà æºÏîá¢.Qå§BæÈ ÉùEÄÞV? ååÄâÌàÆí (10.5) 29. ÄâÌàÆí ®dÄÞ¢ ÕÏTßÜÞÃí ÎøߺîÄí? åå102(13.2) 30. ÄâÌàÆí ¥tÈÞÏçMÞZ dÉÞÏ¢ ®dÄ ¦ÏßøáKá? åå58 (13.1) 31. ÄâÌàÄßæÈ µÌù¿AßÏæÄÕßæ¿? å ÈßÈæÕ(13.1) 32. ÄâÌàÆßæa ØbçÆÖ¢ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? ååçÎÆßÏ (13.4) 33. ÄâÌàÆßæa ÎøÃçÖ×¢ çÄÞÌßÏ çÉÞæÏÄí ®çBÞGí? ååçÎÆáÏ
 66. 66. QUIZ BOOK DRAFT Page 66 34. çÄÞÌßÏÞÏᢠØÞùÏᢠÄÞÎØÎÞAßÏæÄÕßæ¿? ååÌyÞX (14.13) 35. çÄÞÌßÏ ÎøßAáçOÞZ dÉÞÏ¢ ®dÄ ¦ÏßøáKá? åå107 ÏâÆßJí 36. ¥TàùßÏÞÏáæ¿ ÄÜØíÅÞÈ¢? å ÈßÈæÕ (1.1) 37. çÎÆc ÍøߺîßøáK ¥VɵíØÞÆßæa ¦ØíÅÞÈ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? åå ®µíɵñÞX (1.1) 38. ¥TàùßÏX øÞ¼ÞÕÞÏ æÈÌá¶íÆíçÈTùßæa ØVÕî èØÈcÞÇßÉX? å ®WËVÃØí (2.1) 39. ÏâÆßJßæa ÉßÄÞÕí? å æÎøÞøß(7.2) 40. ÏâÆßJßæa ÍVJÞÕí? å ÎÈæÛ (8.3) 41. ÎÈæÛ ÎøߺîæÄBæÈ? å ØâøcÄÞÉçÎxí(8.3) 42. 120 ÆßÕØ¢ ÈßÈÕÏßW Õ߼Ϣ ¦ç¸Þ×ߺîÄÞV? å æÈÌá¶ÆíçÈTV 43. ÏøáÖçÜ¢ ÈßÕÞØßµç{Aáùߺîí ¥TàùßÏX É¿JÜÕÈá ÕßÕøBW ÈWµßÏÄÞV? å ¥¶ßçÏÞV 44. æÈÌá¶ÆíçÈTùßÈá µàÝ¿BÞJ ÏßdØÞçÏW ÉGâ? ååæÌÄáÜßÏ 45. ÏâÆÞçÆÖæJ çÈÄÞÕÞøÞÏßøáKá? åå ©TßÏÞÕí 46. ÏâÆÞçÆÖçJAí ®WËVHØí ÖßfÈWµß ÉùEϺîÄÞæø? å妶ßçÏÞV 47. ÈÞÜÞ¢ ÆßÕØ¢ ÏâÆßJßæÈ Õß{ßAÞX ®WËVHØí ¥Ïºî ÍcÄcX? åå Õ·ÞÕí (12.10) 48. ®WËVHØßæÈ ÕÇߺîÄÞV? ååÏâÆßJí 49. ¥¶ßçÏÞøßæÈ ÍÕÈJßW èµæAÞIÄÞV? åå©TßÏÞ
 67. 67. QUIZ BOOK DRAFT Page 67 50. ®WËVHØßæa æÕGßÎÞxæMG ÄÜ µIí çÌÞÇ¢ È×í¿æMGÕX? å ¦AßçÏÞV ®ØíçÅV (ÉøßÖß×í¿¢) 51. ÎÙÞÈÆßÏßW ÈßKᢠÉáùæM¿áK æºùá ÈàøáùÕ ØbÉíÈJßW µIÄÞV? å çÎÞVçg¶ÞÏß(1.10) 52. øÞ¼ÞÕßæÈ Èßd·ÙßAX dÖÎߺîÕøáæ¿ ·âÂÞçÜÞºÈ øÞºÞÕßæÈ ¥ùßÏߺîÄV? ååçÎÞVçg¶ÞÏß (12.2) å ÎÙÞ¼í¾ÞÈ¢ 53. ÈøºîÎá¿ß ®Lßæa ÜfÃÎÞÃí? å ÕßçÕµ¢ (5.11) 54. ®çKAᢠ¼àÕÈáUÕV ¦V? å ÉáÃcÕÞzÞV (5.16) 55. ÖµñßçÏAZ ÕßÖß×í¿¢ ¦ÏæÄLí? å Õß¼í¾ÞÈ¢ (6.1) 56. Õß¼í¾ÞÈJßæa ÉßÄÞÕí ¦V? åèÆÕ¢ (8.4) ÌÞV ¦Øàçù 57. ÖÞÖbÄ ¼àÕßÄ¢ ©IÞµáÕÞX ®LÞÃí æºçÏîIÄí? å ÎÞÄÞÉßÄÞAæ{ ¥ÈáØøßAáµ (3.1) 58. çÕÆȵZ ÕVißAáKÄÞVAí? å µÀßÈ ÎÞÈØÈá (3.29) 59. øÞ¼AzÞøáæ¿ ÎÈTßçÈçMÞÜᢠÕÝßæÄxߺî ÕØñá? åØbVH¢ (8.2) 60. ®øßEí µJáK Äà ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGæÄLí? dØñàÏáæ¿ çdÉÎdɵ¿È¢(9.9) 61. ¦øáæ¿ ÎÈTÞÃí µâGßÜ¿AæMG ÉfßÏáç¿Äí çÉÞæÜÏáUÄí? åå ¥ÙCÞøßÏáæ¿ (11.26) 62. ÌáißÎÞÈá ØbVH µ¿µ¢ çÉÞçÜÏᢠÕÜ¢ µÏîßW Õ{çÉÞçÜÏᢠ¦ÏßøßAáKÄí ®Lí? ååÕß¼í¾ÞÈ¢(21.24)
 68. 68. QUIZ BOOK DRAFT Page 68 63. ¦Ïá×íµÞÜ¢ ÎáÝáÕX ÕßÜÞÉÍÕÈ¢ ¦ÏßøßAáKÄí ¦øáç¿Äí? å çÍÞ×æa (22.11) 64. ÎâKí Õß×ÏBZ ®æa ÎÈTí æÕùáJá.¯æÄÜïÞ¢? åå1.¥LTí µÞÃßAáK ÆøßdÆX åå2.µUJøÎáU ÇÈßµX åå3.çÍÞ×ÈᢠÕߺÞøÖâÈcÈáÎÞÏ ÕçÏÞÇßµX(25.4) 65. ®ÜïÞxßçÈAÞ{ᢠ©ÏVKßøßAáKæÄLí? ååèÆÕ͵ñß (25.14) 66. 'ÎâKÞ¢ ÈÞÕí" ®Kí ÌÞV ¦Øàçù ÕßçÖ×ßMßAáKæÄLí? å ¯×ÃßAÞøX (28.15) 67. ¦øáæ¿ µÞÜJÞÃí ØâøcX ÉßÈbÞBß ÈßKÄí? ååæÙØíAßÏ (48.18) 68. ¦çøAáùߺîáU ØíÎøÃÏÞÃí ¥HÞAßÈá çÄX µGçÏAÞZ ÎÇáø¢? å çÏÞÖßÏ(49.1) 69. ÌÞV ¦Øàçù øºßºîÄÞV? åçÏÖá æÌVçÖÎâX ®ùÎßÏÞÏáæ¿ çܶȢ 70. ²x ¥icÞÏ¢ ÎÞdÄÎáU ¥çMÞdµàËÞd·s¢? ®ùÎßÏÞÏáæ¿ çܶȢ 71. ®ùÎßÏÞ dÉÕÞºµX ®LßæÈÄßøÞÏÞÃí ÖÌíÆÎáÏVJáKÄí? Õßd·ÙÞøÞÇÈ 72. ùÎßÏÞÏáæ¿ çܶÈJßW ®dÄ ¥icÞÏB{ÞÃáUÄí? å 72 å ÌùâAßæa çܶȢ (1) 73. ÌùâAßæa çܶȢ ®ÝáÄáKÄÞVAí? ÏâdËGàØßÈá ¥Aæø ØíÅßÄßæºÏîáK ²XÉÄø ç·ÞdÄJßÈá (1.1) 74. ÌùâAßæa ÉßÄÞÕí? ååçÈøßÏ (1.1) 75. ÌÞùâAí ÕßÜÉߺîí Æá¶ßºîÄí ¦çøAáùߺîí? åå æØÙßçÏÞX (1.15)
 69. 69. QUIZ BOOK DRAFT Page 69 å ÌÞùâAí (2) 76. ÌÞùâAí (2) ®ÝáÄßÏÄí ¦VAí? å ÌÞÌßçÜÞY dÉÕÞØßµZAí 77. æÈÌáAÆíçÈTùßæa ÉádÄX? åÌWJíÖTV (1.11) 78. §dØÞçÏÜßæa ØbçÆÖçJAáU οBß ÕøÕí dÉÕºßdºîßAáKÄÞV? å ÌùâAí (4.37,5.4) 79. èÆÕµWÉÈÏÞW ÕÈÕcfB{ᢠØá·tÕcfB{ᢠÄÃW æµÞ¿áJÄÞVAí? å ÏßdØÞçÏW (5.7) å ÆÞÈßçÏW (ÖâÖX) 80.ÍÞ·cÕÄßÏÞÏ ÖâÖæa ÍVJÞÕí? ååÏáÏÞAࢠ(1.1) 81.ÏáÏÞAàÎßæa ØbçÆÖ¢? ååÌÞÌßçÜÞY(1.1) 82.ÖâÖÞæa ÉßÄÕí? åå ÙWAÞÈ 83.R¥ÕV ÎâÜ¢ ÌÞçÌÜßW ÈßKí ¥ÇVN¢ ÉáùæMGí Õøá¢Q ¦V ÎâÜ¢? ÌÞÌßçÜÞÃßæÜ ÈcÞÏÞÇßÉzÞøÏ 2 çÉV(1.5) 84.ÖâÖÞæÈÄßøÞÏßGí ÈcÞÏÞÇßÉzÞV ©KÏßºî µáx¢ ÕcÞ¼ÎÞæÃKí æÄ{ßÏߺî ÌÞÜX? ååÆÞÈßçÏW (13.44) 85.ÆÞÈßçÏÜßæa dÉÞÏ¢ ®dÄ ¦ÏßøáKá? åå 12 86.ÈcÞÏÞÇßÉzÞøßW ²KÞÎæJ ¦Z ÖâÖÞX ²øá ÏáÕÞÕáæÎÞJí ÉÞÉ¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ÏÞÏßøáKá ®KÏßøáKá ÉùEÄí? å ÜÕ¢· (æÉØñíçµÞ) 87.ÈcÞÏÞÇßÉzÞøßW øIÞÎæJ ¦Z ÖâÖÞX ²øá ÏáÕÞÕáæÎÞJí ÉÞÉ¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿ÏÞÏßøáKá ®KÏßøáKá ÉùEÄí? ååµøáçÕܵ¢ (ùá¢çÈÞ) 88.ÆÞÈßçÏWæa µÞÜJí ÌÞÌßçÜÞÃcVAí ©IÞÏßøáK Õßd·Ù¢? åå ÌÞW (14.3) 89.ÆÞÈßçÏÜßæÈ æµÞÜïÞX dÖÎߺî ÌÞÜßæa dÉÕÞºµzÞV ®dÄ? å 70 90.¦ùáÆßÕØ¢ 7 ØߢÙB{áæ¿ §¿ÏßW ®ùßÏæMGÕX? ååÆÞÈßçÏW
 70. 70. QUIZ BOOK DRAFT Page 70 91.ÆÞÈßçÏÜßæÈ ØߢÙAáÝßÏßW Ífâ ÈWµÞX ÆâÄÈÞW ÈßçÏÞ·ßAæMGÕX? åÙÌAâAí 92.ÎÙÞØVMæJ æµÞKí µ{EÄÞV? ååÆÞÈßçÏW 93.ÆÞÈßçÏÜßæÈ ÌÞÜßæa ¦{áµZAí(ÌÞÌßçÜÞÃcV) ¯WÉߺîí æµÞ¿áJÄÞV? å µáçùÞÖí (èØùØí) 94.ÉøßÖáiÞv ÖµñßÏÞW ÎÞÜÞ¶ ©ÏVJßÏÄÞæø? ååÙÌAâAí
 71. 71. QUIZ BOOK DRAFT Page 71 ÎAÞÌßÏV 1 95.çÎÆßÏÏßæÜ øÞ¼ÞÕÞÏ ¥ÜµíØÞIùáæ¿ ÉßÄÞÕí? åååÎÞØßçÁÞÃßAAÞøÈÞÏ ËàÜßçMÞØí (1.1) 96.ÎÄcÞØßæa ÉßÄÞÕí? å çÏÞÙKÞX (2.1) 97.ÎÄcÞØßæa ÉÞVJßøáKæÄÕßæ¿? å ÎâùßÏâÎßW (2.1) 98.øÞ¼µßCøzÞVÌÜßÏVMÃJßÈá ÕKæÄÕßæ¿? ååååÎáùßÏâÎßW 99.ÈcÞÏdÉÎÞÃJßW Äà×íÃÄÏáIÞÏÕX? åÎÄcÞØí(2.26) 100.'¥ÜùáK ØߢÙÄáÜcX" ®Kí ÕßçÖ×ßMßAæMGÕX ¦V? åå ÏâÆÞ(ÏÙâÆ) ÎAÞÌß 101.¼àÕßĵÞÜ¢ ÎáÝáÕX ÏÙâÆ ÎAÞÌß ©ÉçÏ޷ߺîßøáK ÕÞZ? åå¥çÉïÞÈßçÏÞØßæa ÕÞZ(3.12) 102.¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí ÏÞdÄçÉÞÏçMÞZ øÞ¼µÞøcBZ ²æA ¯WÉߺîÄÞæø? åå ÜâØßÏ (3.31) 103.ÏùáÖçÜ¢ ¥ÖáiÎÞAæMGçMÞZ ÏÙâÆÏᢠآ¸Õᢠ®Õßæ¿ÏáU dÉÞVjÈÞÜÏJßÜÞÏßøáKá ²Jí µâ¿ßÏÄí? ååÎßØíÉ (3.26) 104.ÜâØßÏÞØßæa èØÈcæJ ÉøÞ¼ÏæM¿áÄßÏ Õcµñß? åå ÏÙâÆ ÎAÞÌß (4.34) 105.ÌÜßÉàÀJßæa dÉÄß×íçÀÞÄíØÕ¢ È¿KÄí ®dÄ ÆßÕØ¢? åå8 (4.56) 106.ÏÙâÆ ÎAÞÌßÏX ®ÄßVJ ¥çNÞÈc çÈÄÞÕí? åå ÄßçÎÞJß (5.7) 107.·ÜàÜÏßæÜ ØçÙÞÆøBæ{ øfßMÞX ÏÙâÆ ¥ÏºîÄÞæø? åå ÖàçÎÞæÈ 108.§dØÞçÏW ¯dÉçÆÖJí µâ¿ß µ¿Kí çÉÞµÞÈÏßøáKá ¥ÈáÕÞÆ¢ ÜÍßAÞÄßøáKÄí? ååå·ádÉÞ (5.48) 109.¥LßçÏÞAØßæa ÉádÄX? å ®ÕíÉçJÞV (6.17) 110.ÎÙÞÉáçøÞÙßÄX ¦µÞX çÎÞÙߺîßøáKÕX? åå¥WAàçÎÞØí (7.5)
 72. 72. QUIZ BOOK DRAFT Page 72 111.ÆÎdÄßÏâØí dÉÇÞÈÞºÞøcÈÞÏß ¦æø ÈßÏÎߺîá? åå ¦WAàÎTßæÈ(7.5) 112.¦øáæ¿ ÕÜÄáµø¢ æÕGßæÏ¿áJÞÏßøáKá ÏùáÖçÜÎßW dÉÆVÖßMߺîÄí? åå ÈàçAÞçÈÞV (7.47) 113.ÏâÆæÏ Ø¢ØíµøߺîæÄÕßæ¿?¦æøÜïÞÎÃí Ø¢ØíµøߺîÄí? å çÏÞÈÞÅÞÈᢠÖàçÎÞÈᢠ(9.19) 114.ÏâÆ ÎAÞÌßÏáæ¿ ØíÅÞÈçJAí ÄßøE¿áAæMGÕX ¦V? ååçÏÞÈÞÅÞX (9.33) 115çÏÞÈÞÅÞX ¼ÈJßÈá ÈÞϵÈÞÏß ÈßÏÎߺîÄÞæø? ååå çÏÞÙKÞX (9.36) 116.çÏÞÈÞÅÞæa ØçÙÞÆøÈÞÏ çÏÞÙKÞçÈÏᢠØÙºøzÞçøÏᢠÉ߿ߺîí æµÞIí çÉÞÏÄÞV? ååå奢dÌß (9.37) 117.ÕßÖái È·ø¢ ĵVAáÕÞÈᢠdÉÕÞºµzøáæ¿ µcÄßµZ ÈÖßMßAÞÈᢠµWÉÈ æµÞ¿áJ ¥WAßçÎÞØßzá ®Lá Ø¢ÍÕߺîá? å ÉfÕÞÆ¢ Éß¿ßæÉGá.Ø¢ØÞøçÖ×ß È×í¿æMGí ¦¼í¾µZ ²KᢠÈWµÞÈÞÕÞæÄ ¥ÏÞZ Îøߺîá.(9.35) 118.¨¼ßÉñí øÞ¼ÞÕÞÏ ç¿Þ{ÎßÏáæ¿ ÉádÄß ¦V? åå æµïçÏÞÉÞd¿ (10.57) 119.ÏâÈÞÅÞæÈ ÕFßºî ºdµÕVJß? ååÆÎdÄßÏâØí (11.53) 120.çÏÞÈÞÅÞæÈ Èßd·ÙߺîÄÞV? å dÄÞËßçÏÞY (12.45) 121.ÖàçÎÞÈá çÖ×¢ ÎÙÞÉáçøÞÙßÄÈÞÏß ÄßøæE¿áAæMG ¦Z? ååå çÏÞÙKÞX 122.¥çLcÞAØßÈá '®ÕíÉJV" ®Kí çÉV ÈWµßÏÄÞV? åååååÜâØßÏÞØí (6.17) 123.¦È æºøßEí çÆÙJí ÕàÃÄßÈÞW æµÞÜïæMGÕX? ååååÙÕí ùÞX(6.46) 124.ÏâÆ ÎAÞÌßæÏ ¥¿A¢ æºÏñÄí ®Õßæ¿? ååååÎá ùß §Îßåå 125.RÎÙÞÕàøÈᢠøÃÖâøÈáÎÞÏ §dØÞçÏÜßæa ÉøßdÄÞÄÞÕáÎÞÏßøáKÕX ®BæÈ ÕàÃá çÉÞÏß Q ®Kí ÏÙâÆV ÕßÜÉߺîÄí ¦çøAáùߺîí? åå ÏâÆ ÎAÞÌßçÏAáùߺîí (9.21) 126.ÌAÞùßçÏÞØßæÈ ÍÏKí çÏÞÈÞÅÞÈᢠÖàçÎÞÈᢠ³¿ßçMÞÏÄí ®çBÞGí ? æÄçAÞÕ ÎøáÍâÎßÏßæÜ ®ØíÉV ¼ÜÞÖÏJßW (9.33)
 73. 73. QUIZ BOOK DRAFT Page 73 2 ÎAÞÌßÏV 127.æÈÙÎßÏÞÏáæ¿ ¦ÜÏJßæa çÉV? å ·áXÉÅÞV (ÈßVNÜàµøâ)/ÈËñß (1.35) 128èµAâÜß æµÞ¿áJí dÉÇÞÈÞºÞøcÄb¢ èµAÜÞAßÏÄÞV? åååå¨ÏÞçTÞX (4.7) 129.¨ÏÞçTÞX ÈWµßÏÄßçÈAÞZ µâ¿áÄW Äáµ ÈWµß ÎÙÞÉáçøÞÙßÄ ØíÅÞÈ¢ èµAÜÞAßÏÄÞV? åå æÎÈÜÞçÕÞØí (4.24) 130.èÆÕÞÜÏJßæÜ ØbVH ÉÞdÄBZ çÎÞ×í¿ßºîí ¥çdLÞÃßçAÞØßÈá æµÞ¿áJÄÞV? ååååååæÎÈÜÞçÕÞØí (4.25) 131.Èß×ßiÎÜïÞÄßøáKßGᢠÆáVÎÞÄcµ ¦µÞÄßøßAÞX ÎޢئÙÞø¢ ÍfßAÞÄßøáKÕX? åå¯ÜßÏÞØV 132.¥LßçÏÞAØí ®ÕíÉJùßæa ÎdLß? åååÜáØßÏÞØí (10.11) 133.ÏâÆ ÎAÞÌßÏáæ¿ dÉÖíØñøÞÏ èØÈcÞÇßÉzÞV? åå ÆØßçJçÕÞØí,ØìØß ÉçdÄÞØí 134.ÏâÆÞxcí¢ ÈßçAÞçÈÞùᢠÄNßÜáU ØíçÈÙÕᢠçÏÞ¼ßMᢠµIí ¥Õæø ÖdÄáA{ÞAÞX dÖÎߺîÄÞV? åå¥WAßçÎÞØí (14.25) 135.'ÏÙâÆzÞøáæ¿ ÉßÄÞÕí" ®Kí Ø¢çÌÞÇÈ æºÏîæMGÕX? åå ùçÙÖí(14.37) 136.ØbL¢ µá¿WÎÞÜ §øáèµæµÞIí Éùßæºî¿áJí ¼ÈAâGJßÈáçÈæø ÕÜßæºîùßE øÞ¼cØíçÈÙßÏÞÏ ÏÙâÆX? ååååùçÙÖí (14.46) 137.ØbVH ÕÞZ ÏâÆÏíAí ÈWµßÏÄÞV? åå ®ùÎßÏ (14.15) 138.È·øçJÏí¢ dÖàÍmÞøçJÏᢠµáùߺîí ÖdÄá èØÈcJßÈá ÕßÕø¢ ÈWµßÏÕX? åå Æá×í¿ÈÞÏ ØàçÎÞX 139.æØÜâAcØßæa Éß¹ÞÎß ¦øÞÏßøáKá? å ¥çLcÞAØí ®MßMÞÈØí 140.ÙâÈßæÏî æµÞÜïߺîÄÞV? ååå æÎÈÜÞçÕÞØí (4.35) 141.ÎVJÖíÎßÈßÏáæ¿ 7 ÎAæ{ æµÞÜæºÏñÕX? åå¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí
 74. 74. QUIZ BOOK DRAFT Page 74 142.ÎVJÖíÎáÈßÏáç¿ÏᢠÎA{áç¿Ïᢠ·áøá? å ®ÜÏÞØV 143.R®æa ÎAæ{ ÈßBZ ®BßæÈ ®æa ©ÆøJßW øâÉæMGá ®Kí ¾ÞX ¥ùßÏáKßÜï.¾ÞÈÜï ÈßBZAí ¼àÕÈᢠ¦vÞÕᢠÈWµßÏÄíQ §Äí ÉùEÄÞV? ååÎVJÖíÎáÈß 144.µÞÃÞX µÝßÏÞJ ²øá ÍÏCø ¦¸ÞÄ¢ èÆÕJßW ÈßKí ¯xí ¥ÄßçÕÆÈæMGí ¾øBß ÎøߺîÕX? åå ¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí 145.RÎÈá×cX ÎøÃÎáUÕÈÞÏßøßæA èÆÕJßæÈÄßøÞÏß ºßLßAçÉÞÜᢠ¥øáÄíQ §BæÈ ÉùEÄÞV? ååå ¥LßçÏÞAØí ®MßMÞÈØí 146.ÏâÆ Äæa ØÙºøzÞVAí ÈWµßÏ ¥¿ÏÞ{ÕÞAí ®Lí? åå RèÆÕJßæa Õ߼ϢQ (13.14) 147.ÏÞçÄÞøá ÖµñßÏáÎßÜïÞæÄ èµ ÕøIí µÝßEÕX? åå ÄàçÎÞJßçÏÞØí (13.17) 148.¥çMÞdµàË d·sBZ ®dÄ? åå 11 149.¥çMÞdµàË ®K ÕÞAßÈVÅ¢ ? åå ²{ߺîí ÕÏíAæMG/ÎùEßøáK 150.Õß.çÕÆ ÉáØñµJßW çø¶æM¿áJßÏßGßÜïÞJ ÏÙâÆ ¼ÈÄÏáæ¿ dÉÇÞÈæMG ²øá µÞܸG¢? åå ÎAÞÌßÏ µÞܸG¢
 75. 75. QUIZ BOOK DRAFT Page 75 ÉáÄßÏ ÈßÏ΢
 76. 76. QUIZ BOOK DRAFT Page 76 Õß. ÎJÞÏß 1.ÎJÞÏßÏáæ¿ ØbçÆÖ¢? ååÈçdØJí 2.„ØÍ‟ ®K ÉÆ¢ ¦ÆcÎÞÏß ©ÉçÏ޷ߺîßøßAáK ØáÕßçÖ×µX? å Õß.ÎJÞÏß 3.çÏÖáÕßæÈ 'ÎÈá×c ÉádÄX" ®Kí ÕßçÖ×ßMߺîÄÞV? ååÕß.ÎJÞÏß 4.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ç·ÞdÄ¢? ååÏßTÞ¶ÞV 5.¦¼àÕÞÈL¢ ØØcÍáAÞÏßøáK ØáÕßçÖ×µX? ååÕß.ÎJÞÏß 6.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ØáÕßçÖ×¢ ®ÝáÄßÏ ÍÞ×? åå¥ùèÎAí 7.ºáCAÞøÈÏßøáK Öß×cX? ååÕß.ÎJÞÏß 8.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ÎæxÞøá çÉV? åå çÜÕß 9.dµßØñáÕßæa Õ¢ÖÞÕÜßÏßæÜ dØñàµZ ¦æøÜïÞ¢? ååÄÞÎV(1.3),ùÞÙÞÌí (1.5),øâJí (1.5),ªùßÏÞÏáæ¿ ÍÞøc(ÌJíçÖÌ) (1.6),ÎùßÏ (1.16) 10.å³çÌÆßæa ÎÞÄÞÉßÄÞAZ ¦æøÜïÞ¢? å çÌÞÕØí,øâÅí (1.5) 11.¥dÌÞÙÞ¢ ÎáÄW ÆÞÕàÆí Õæø ÄÜÎáùµZ ®dÄ? å 14(1.17) 12.ÆÞÕàÆí ÎáÄW ÌÞçÌW dÉÕÞØ¢ Õæø ÄÜÎáù ®dÄ? åå14 13.ÌÞçÌW dÉÕÞØ¢ ÎáÄW dµßØñá Õæø ÄÜÎáù ®dÄ? åå14 14.'¦NÞÈâ ¯W" ®K ÕÞAßÈVj¢? å èÆÕ¢ ÈçNÞ¿í µâæ¿ (1.22) 15.çÏÖáÕßæa ¼ÈÈØÎÏJí ÏÙâÆc ÍøߺîßøáKÄÞV? åååæÙçùÞçÆÞØí (2.1) 16.çÏÖá ¼Èߺî ØíÅÜ¢? å çÌÄïçÙ¢ 17.ÉáÄßÏ ÈßÏÎJßæÜ ¦Æc çºÞÆc¢? å ¼ÞÄÈÞÏ ÏÙâÆzÞøáæ¿ øÞ¼ÞÕí ®Õßæ¿ÏÞµáKá? (2.2)
 77. 77. QUIZ BOOK DRAFT Page 77 18.ÈfdÄ¢ µIÄáæµÞIí ØçLÞ×ߺîÕV? å ÖÞdØñ¼í¾zÞV (ÕßÆbÞzÞV)(2.10) 19.ÕßÆbÞzÞV çÏÖáÕßÈá µÞÝíº ÕºîæÄæLÜïÞ¢? ååæÉÞKí,ÎâV,µáLøßA¢ (2.11) 20 æÉÞKí,ÎâV,µáLøßA¢ ®LßæÈ µáùßAáKá? ååøÞ¼Äb¢,dÉÕÞºµÄb¢ ,ÉìçøÞÙßÄc¢ 21.ÉøßÖáiÞvÞÕßÈÞW ·VÍßÃß ¦ÏÕZ? ååÕß.ÎùßÏ ((1.18) 22.®dÄ ÕÏTßÈá ÄÞæÝÏáU µáGßµæ{ÏÞÏßøáKá æÙçùÞÆÞ æµÞKÄí? ååå2 (2.16) 23.æÙæùÞÆÞÕí ÈÖßMßAÞÄßøßAÞX ÏìçØËᢠÎùßÏÕᢠÖßÖáÕáÎÞÏß ®Õßç¿AÞÏßøáKá ³¿ßçMÞÏÄí? ååæÎçdØ¢(2.13) 24.æÙçùÞÆÞÕßÈá çÖ×¢ ÏÙâÆc ÕÞà Äæa ÉádÄX ¦V? åå ¥VAÜÞçÕÞØí (2.22) 25.çÏÖá Õ{VK d·ÞÎ ¯Äí?å ååÈçdØJí (2.23) 26.çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæa dÉØ¢· Õß×Ï¢ ®LÞÏßøáKá? åå ÎÞÈØÞLø¢ (3.1) 27.çÏÖáÕßÈá ÎáçKÞ¿ß/µVJÞÕßÈá ÕÝß ²øáAÞX ÕKÄÞV? å çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (3.3) 28.²Gµ çøÞ΢ æµÞIáU ÕdØñÕᢠ¥øÏßW çÄÞW ÕÞùᢠÇøߺîßøáKÕX? åååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (3.4) 29 çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæa ¦ÙÞø¢ ®LÞÏßøáKá? å µ¢ØÏᢠµÞGáçÄÈᢠ(3.4) 30. çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX ØíÈÞÈ¢ µÝßMߺîí æµÞIßøáKÄí ®Õßæ¿? åå çÏÞVgÞX ÈÆßÏßW ((3.6) 31.ÉøßÖáiÞvÞÕí æµÞIᢠ¥oß æµÞIᢠÎÞNâÆàØ µÝßMßAáKÕX? åå çÏÖá dµßØñá (3.11) 32.çÏÖá ÎøáÍâÎßÏßW ©ÉÕØߺîÄí ®dÄ ÆßÕØ¢? ååå40 øÞÕᢠ40 ɵÜᢠ(4.2) 33.ÉøàfÏíAí çÖ×¢ çÏÖáÕßæÈ ÖádÖá×ߺîÄÞV? ååÎÜÞ¶ÎÞV (4.11) 34.çÏÖá dÉØ¢·ßºîÄí ®LÞÏßøáKá? å RÎÞÈØÞLxæM¿áÕßX ®æLKÞW ØbVP øÞ¼c¢ ØÎàÉߺîßøßAáKáQ. (4.17)
 78. 78. QUIZ BOOK DRAFT Page 78 35.RÈßBZ ®æa ÉßKÞæÜ ÕøáÕßX ¾ÞX ÈßBæ{ ÎÈá×cæø Éß¿ßAáKÕøÞAá¢Q çÏÖá §dɵÞø¢ ÉùEÄÞçøÞ¿í? åå ÉçdÄÞØßçÈ޿ᢠ¥dLçÏÞØßçÈ޿ᢠ(4.19) 36.æØÌÆß ÉádÄzÞV ¦æøÜïÞ¢? åå ÏÞçAÞÌí ,çÏÞÙKÞX (4.21) 37.èÆÕJßæa ØߢÙÞØÈ¢? åååØbVP¢ (5.35) 38.ÎÙÞøÞ¼ÞÕßæa È·ø¢? åå ÏùáÖçÜ¢ (5.35) 39.èÆÕJßæa ÉÞÆÉàÀ¢? åÍâÎß (5.35) 40.ÖøàøJßæa Õß{Aí ®Lí? åå µHí (6.22) 41.R§dØÞçÏÜßW µâ¿ß §dÄ ÕÜßÏ ÕßÖbÞØ¢ µIßGßÜï Q çÏÖá §dɵÞø¢ ÉùEÄí ¦çøAáùߺîí? åå ÖÄÞÇßÉX (8.10) 42.®dÄ ÕV×¢ øµñdØÞÕÎáIÞÏßøáK ØñàæÏÏÞÏßøáKá çÏÖá Øì¶cÎÞAßÏÄí? ååå 12 (9.20) 43.çÏÖáÕßæÈ ²xßæAÞ¿áJ Öß×cX? ååÏÙâÆ ØíµùßçÏÞJ (10.4) 44.Øñàµ{ßW ÈßKí ¼ÈߺîÕøßW çÏÞÙKÞçÈAÞZ ÕÜßÏÕX ¦øáÎßÜï ®Kí çÏÖá ÉùEÄí ¦çøAáùߺîí? åå çÏÞÙKÞX ΢ÆÞÈ (11.11) 45.ÎÞ¢ÆÞÈ ®K ÕÞAßÈVÅ¢? åååØíÈÞɵX (11.11) 46.ÕøáÕÞÈáU ¯ÜßÏÞÕí? åå çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX (11.14) 47.dÉÕÞºµÈßÜᢠÎßµºîÕX/èÆÕÞÜÏçJAÞ{ᢠÕÜßÏÕX? å dµßØñá (11.9,12.6) 48.ÖÌJßæa µVJÞÕí ¦V? åådµßØñá (12.8) 49.fÎßAæM¿ÞJ ÉÞÉ¢? åå¦vÞÕßæÈÄßøÞÏáU Æâ×â (12.31) 50.çÏÞÙKÞæa ©¿W Ø¢ØíµøߺîÄÞV? åå Äæa Öß×czÞV 9 (14.12)
 79. 79. QUIZ BOOK DRAFT Page 79 51.RÈßæa ÕßÖbÞØ¢ ÕÜßÏÄíQ ®Kí çÏÖá ÉùEÄÞçøÞ¿í? ååµÈÈc ØñàçÏÞ¿í (15.28) 52.ÉøßÖái ØÍ ØíÅÞÉߺîÄÞV? åå çÏÖádµßØñá (16.18) 53.RÈà ¼àÕÈáU èÆÕJßæa ÉádÄÈÞÏ ÎÖßÙQ §Äí ÉùEÄÞV? ååÕß.ÉçdÄÞØí (16.16) 54.ØbVPøÞ¼cJßæa ÄÞçAÞW çÏÖá ÈWµßÏÄí ¦VAí? ååÕß.ÉçdÄÞØí (16.19) 55.çÏÖá ØÞJÞæÈ ®Kí ¥ÍßØ¢çÌÞÇÈ æºÏñÄÞæø? åå ÉçdÄÞØßæÈ 56.çÏÖá øâÉÞLøæMG ØÎÏJí ¥ÕçÈÞæ¿ÞM¢ dÉÄcfæMGÄí ¦æøÜïÞ¢? åå ¯ÜßÏÞÕí,çÎÞæÖ (17.3) 57.µÝáÄæÏ ¥Ýߺîá æµÞIí ÕøáÕÞX çÏÖá Öß×czÞæø ¥ÏºîÄí ®Õßæ¿ ÈßKí? ååæÌÄíçMÞæ· (21.1) 58.çÏÖá ÏøáÖçÜ¢ ÏÞdÄÏíAí çÖ×¢ ÄÞÎØߺîæÄÕßæ¿? ååå æÌÄí ¥ÈßÏ(21.17) 59.RÎøߺîÕVAí ©ÏVMßÜïQ ®Kí ÉùÏáKÄí ¦V? åå ØÞÆâµcV (22.23) 60.'ÈÞÖJßæa ¥Öái ¥¿ÏÞ{¢" ÈßWAøáÄÞJß¿Jí µÞÃáæÎKí dÉպߺîÄÞV? åå ÆÞÈßçÏW(24.15) 61.µá×í¿çøÞ·ßÏÞÏ ÖàçÎÞæa ÍÕÈ¢ ®Õßæ¿ ¦ÏßøáKá? åååÌÅÞÈc (26.6) 62.R¦ ÎÈá×cÈá ÙÞ µ×í¿¢ .¥ÕX ¼ÈßAÞÄßøáæKCßW ¦ ÎÈá×cÈá ¥ÄÞÏßøáKá ÈÜïÄíQ.çÏÖá ¦çøAáùߺîÞÏßøáKá §dɵÞø¢ ÉùEÄí? åå ÏÙâÆ ØíµùßçÏÞJÞÕí (26.24) 63.çÏÖáÕßæÈ 3 ÕG¢ ÄUß ÉùE Öß×cX ¦V? åå ÉçdÄÞØí (26.34) 64.Öøàø¢ ÌÜÙàÈæÎCßÜᢠ²øáAÎáUÄí ¯Äí? åååå ¦vÞÕí (26.42) 65.dÉÇÞÈÞºÞøcæa ÆÞØæÈ ÕÞ{áæµÞIí æÕGßÏÄÞV? ååÉçdÄÞØí (26.51) 66.ØbÉíÈJßWåµ×í¿¢ ¥ÈáÍÕߺî Õcµñß? ååÉàÜÞçJÞØßæa ÍÞøc (27.19) 67.çÏÖáÕßÈá ɵøÎÞÏß çÎÞºßMßAæMG Õcµñß? ååÌV ¦Ì (27.26)
 80. 80. QUIZ BOOK DRAFT Page 80 68.çÏÖáÕßæa dµâÖí ºáÎMÞX ÈßVÌîtߺîÄÞæø? ååµâùßX µÞøX æÖÎáÕâX (27.32) 69.çÏÖáÕßæÈ dµâÖߺî ØíÅÜ¢ ¯Äí? ååç·Þ·áWÄÞ (27.33) 70.ç·Þ·áWÄÞ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååÄÜçÏÞ¿ß¿¢ (27.33) 71.çÏÖáÕßæa dµâÖßzáµ{ßW ®ÝáÄßÕºîÄí ®LÞÏßøáKá? åååR§ÕX ÏÙâÆzÞøáæ¿ øÞ¼ÞÕÞÏ çÏÖá ¦µáKáQ.(27.37) 72.çÏÖáÕßæa Öøàø¢ ¥¿A¢ æºÏñ ÇÈÕÞX ¦V? ååçùÞ¢ÄAÞøX ÏìçØËí (26.57) 73.çÏÖáÕßæa dµâÖßÈá ØÎàÉ¢ ©IÞÏßøáKÕV ¦æøÜïÞ¢? åå 1.ηíÆÜAÞøß ÎùßÏ 2.ÏÞçAÞÌßçaÏᢠçÏÞØßÏáç¿Ïᢠ¥N ÎùßÏ 3.çÏÖáÕßæa ¥N ÎùßÏ 4.æØÌÆß ÉádÄzÞøáæ¿ ¥N ÖçÜÞÎß 5.çÏÞÙKÞX ÖïàÙ(27.56) 74.çÏÖáÕßæa Öøàø¢ æÉÞÄßÏáÕÞX ©ÉçÏ޷ߺî ÖßÜ? åå çµJÞÈ (27.59) 75.Õß.ÎJÞÏßÏáæ¿ ØáÕßçÖ×JßW 'ÎÈá×cÉádÄX" ®K ÉÆ¢ ®dÄ dÉÞÕÖc¢ ©ÉçÏ޷ߺîßGáIí? ååå33
 81. 81. QUIZ BOOK DRAFT Page 81 Õß.ÎVçAÞØí 76.ÎVçAÞØßæa ¦ÆcµÞÜ ÈÞ΢? ååçÏÞÙKÞX 77.ÎVçAÞØßæa ÎÞÄÞÕí? åå ÎùßÏ 78.ÎVçAÞØßæa ØçÙÞÆøX? ååÌVKÞÌÞØí 79.Õß.ÎVçAÞØí ØáÕßçÖ×¢ ®ÝáÄßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? åå ¨¼ßÉñí 80.¦Æc¢ ®ÝáÄæMG ØáÕßçÖ×¢? ååÕß.ÎVçAÞØí 81.ÎVçAÞØßæa ØáÕßçÖ×JßW çÏÖáÕßæÈ ¦øÞÏß ºßdÄàµøßAáKá? åååÆØX 82.ÈÞWÉÄáÆßÕØ¢ ÎøáÍâÎßÏßW µÞGí Îc·Bç{Þæ¿ÞM¢ ¦ÏßøáKÕX? åå çÏÖá(1.13) 83.ÎøáÍâÎßÏßæÜ Õß¼ÈdÉçÆÖJí çÏÖáÕßæÈ ÖádÖâ×ߺîÄÞV? ååÎÞÜÞ¶ÎÞV (1.13) 84.¯xÕᢠæºùßÏ ØáÕßçÖ×¢? ååÕß.ÎVçAÞØí 85.ÈÞÜáçÉV ºáÎKáæµÞIí ÕK ÉfÕÞÄ çøÞ·ßæÏ çÏÖá Øì¶cÎÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååµMVKçÙÞ¢ (2.2) 86.ºáCØíÅÜJí ÈßKí çÏÖá Õß{ߺîÄÞæø? ååÎJÞÏß (çÜÕß) (2.13) 87.§¿ßÎáÝAJßæa ÎAZ (ÌíÈÞÏí ©ç·Öí) ¦æøÜïÞ¢? åååÏÞçAÞÌí,çÏÞÙKÞX (2.14) 88.çÜÕßÏáæ¿ ÉßÄÞÕí? ååÙWËÞÏß (2.14) 89.·Æø çÆÖæJ ÍâÄd·Øíjæa çÉV ®Lí? ååå'æÜ·ßçÏÞX" (5.9) 90.Ü·ßçÏÞX dÉçÕÖߺîí µ¿ÜßW ºÞ¿ß ºJ ÉKßµ{áæ¿ ®H¢ ®dÄ? ååå2000 91.çÏÖá æºÏñ ¥qáÄ¢ ÍâÄd·ØíjX dÉç¸Þ×ߺîÄí ®Õßæ¿æÏÜïÞ¢? å ÆAæMÞÜàØí (10_ÉGÃBZ)å (5.20) 92.çÏÖá ¯Äí ÉUßdÉÎÞÃßÏáæ¿ Îµæ{ÏÞÏßøáKá ©ÏVMߺîÄí? ååå ÏÞÏàçùÞØí (5.22)
 82. 82. QUIZ BOOK DRAFT Page 82 93.'ÄÜàJÞ AâÎß" ®K ÕÞAßÈVj¢? åååÌÞçÜ ®ÝáçKWA (5.41) 94.ÏÞÏàçùÞØßæa ε{áæ¿ dÉÞÏ¢ ®dÄ? ååå 12 (5.42) 95.çÏÖáÕßÈá ØbL È·øßÏßW ¥qáÄBæ{ÞKᢠdÉÕVJßAÞX µÝßÏÞJæÄLí? ååå ¥Õøáæ¿ ¥ÕßÖbÞØ¢ ÈßÎßJ¢ (6.5) 96.æÙçùÞÆÞÕí ÍÏæMGÄÞæø? ååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæÈ (6.20) 97.¼zÆßÈJßW ÕßøáKí È¿JßÏÕX? åå æÙçùÞÆÞÕí (6.21) 98.¼zÆßÈJßW µáÜ È¿JßÏÕX? ååæÙçùÞÆÞÕí (6.28) 99.Ä¿ÕßW ÖßøÖíçºÆÈ¢ æºÏîæMG Õcµñß? ååçÏÞÙKÞX ØíÈÞɵX(6.28) 100.çÏÞÙKÞX ØíÈÞɵæÈ ÖßøÖíçºÆÈ¢ æºÏñÄÞV? åååæÙæùÞÆÞÕí (6.28) 101.çÏÞÙKÞæa ©¿W µÜïùÏßW ÕºîÄÞV? åå ¥Õæa Öß×czÞV (6.29) 102.µáVÌîÞÈ ®K ÕÞAßÈVj¢? åå ÕÝßÉÞ¿í (7.11) 103.'®ØíÉÄÞÙí" ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå ÄáùAæM¿æG (7.34) 104.çÏÖá ÈÞÜÞÏßø¢ çÉæø çÉÞ×ßMߺî ØíÅÜ¢? åå æÆAæMÞÜß (8.5) 105.ÎÈá×cæø ÕcfBç{çMÞæÜ µIÕX? ååæÌØí èØÆÞÏßæÜ µáøá¿X (8.24) 106. 7 ¥M¢ æµÞIí ¥ÏîÞÏßøæJ çÉÞ×ßMߺîßGí çÖ×ߺîÄí ®dÄ? åååå7 ÕX ÕGß 107. 5 ¥M¢ æµÞIí ¥ÏîÞÏßøæJ çÉÞ×ßMߺîßGí çÖ×ߺîÕ ®dÄ? åååå12 æµÞG 108.ÄàÎÞÏß ®K µáøá¿æÈ çÏÖá Øì¶cÎÞAßÏÄí ®Õßæ¿ Õºîí? ååå ÏøàçÙÞ (10.46) 109.çÌJíËÞæ· ®K ÕÞAßÈVj¢? åå ¥JßMÝJßæa Õà¿í 110.çÌJí èØÆ ®K ÕÞAßÈVÅ¢? åå ÎÄíØc¢ Éß¿ßAáK Õà¿í
 83. 83. QUIZ BOOK DRAFT Page 83 111. ÌçÅØíÅÞ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå µøáÃÏáæ¿ Õà¿í 112.çÌÄïçÙ¢ ®K ÕÞAßÈVj¢? ååå¥MJßæa Õà¿í 113.çÏÖá ¥JßæÏ ÖÉ߀

×