Managementul Resurselor Umane

12,648
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
12,648
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
354
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Managementul Resurselor Umane

 1. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANEautoriEMILIA NOVAC DENISA ABRUDAN 5
 2. 2. CUPRINS Pg.INTRODUCERE 7Cap. 1 RESURSELE UMANE – ACTIVE INTANGIBILECE GENEREAZĂ BENEFICII TANGIBILE 91.1 Conceptul de resurse umane şi rolul acestora în cadrulorganizaŃiei 101.2.Managementul resurselor umane ca şi concept ( MRU) 121.3. Cadrul organizaŃional al Managementului resurselor 14umane1.4.Obiectivele, strategiile şi politicile Managementuluiresurselor umane 18TESTE DE VERIFICARE A CUNOŞTINłELORPRIVIND RESURSELE UMANE ÎN ORGANIZAłII 21Cap. 2. ORGANIZAREA MANAGEMENTULUIRESURSELOR UMANE ÎN CADRUL FIRMELOR 252.1. Planificarea strategică a necesarului de resurse umane 262.1.1. Necesitate şi importanŃă 262.1.2. Modele de planificare a resurselor umane 292.2. Politica de recrutare, selecŃie şi angajare a resurselorumane 412.2.1. Orientarea profesională – o activitate cu caracter social 412.2.2. Recrutarea resurselor umane 422.2.3. SelecŃia profesională 442.2.4. Angajarea resurselor umane 452.2.5. Un model de recrutare, selecŃie şi angajare a resurselorumane 462.3. Instruirea profesională 582.3.1. ImportanŃa şi necesitatea instruirii profesionale continue 592.3.2. Necesitatea planului (programului) de instruire profesională 592.3.3. Alegerea metodelor adecvate de instruire profesională 622.3.4. PerfecŃionarea managerilor 642.4. Promovarea şi dezvoltarea carierelor profesionale 652.4.1. Promovarea profesională 652.4.2. Dezvoltarea carierelor profesionale 672.5. Evaluarea performanŃelor profesionale 712.5.1. Necesitatea şi importanŃa evaluării performanŃelorprofesionale 71 6
 3. 3. 2.5.2. Metode şi tehnici de evaluare a performanŃelor profesionale 732.6. Remunerarea şi recompensarea muncii prestate 792.6.1. Politica salarială – componentă a politicii generale aorganizaŃiei 792.6.2. Sisteme şi forme de salarizare 802.6.3. Principiile generale ale salarizării 822.6.4. Recompensarea muncii prestate 842.7. Asigurarea condiŃiilor optime de muncă 872.7.1. ProtecŃia şi securitatea muncii 872.7.2. Măsuri şi mijloace de protecŃie a muncii 88TESTE DE VERIFICARE A CUNOŞTINłELORPRIVIND ORGANIZAREA MANAGEMENTULUIRESURSELOR UMANE 90Cap 3. ASIGURAREA MOTIVAłIEI ŞI MOTIVĂRIIRESURSELOR UMANE PENTRU PERFORMANłĂ 1413.1. Concepte motivaŃionale 1423.2. Conexiunea management – motivaŃie 1443.3. Politici motivaŃionale 1463.3.1. Metode salariale de motivare 1463.3.2. Metode nesalariale de motivare 1473.4. CorelaŃia dintre motivaŃie, performanŃă profesională şisatisfacŃie în muncă 151TESTE DE VERIFICARE A CUNOŞTINłELORPRIVIND MOTIVAłIA ŞI MOTIVAREA RESURSELORUMANE 155BIBLIOGRAFIE 163GLOSAR DE TERMENI 164 7
 4. 4. INTRODUCERE Focalizarea concepŃiei manageriale pe resursa umană reprezintă osoluŃie posibilă de realizare a performanŃelor, indiferent de domeniu deactivitate. Fără prezenŃa efectivă a oamenilor care ştiu ce, când şi cum trebuiefăcut, ar fi imposibil ca organizaŃiile să-şi atingă obiectivele. Dacă până nu demult interesul managerilor se concentra asupraaspectelor "tehnice" - obŃinerea de noi pieŃe, realizarea unui profit cât maimare, introducerea noilor tehnologii, restructurarea activităŃii, de cele maimulte ori, pierzând din vedere aspectul "uman" al activităŃii din organizaŃiilelor, în prezent, activitatea de resurse umane a devenit extrem de importantăpentru asigurarea organizaŃiilor cu angajaŃi valoroşi care să contribuie larealizarea obiectivelor acestora.. Este evident astăzi că managerul competent trebuie să aibă o marecapacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate şi mobilitate în gândire, capacitatede negociere, disponibilitate de dialog, spirit de echipă dar, mai ales, să ştie cumsă motiveze angajaŃii în obŃinerea de rezultate performante şi să conştientizezecă succesul poate fi obŃinut numai atunci când fiecare angajat simte că arevaloare şi că este important în cadrul organizaŃiei. Lucrarea de faŃă se adresează tuturor celor interesaŃi de domeniulManagementului resurselor umane şi se doreşte a fi un suport informaŃional utilpentru crearea, dezvoltarea şi promovarea acelor resurse umane capabile dereale performanŃe în condiŃiile impuse de noile dimensiuni ale mediuluiafacerilor din România. 8
 5. 5. 9
 6. 6. CAPITOLUL 1.RESURSELE UMANE – ACTIVE INTANGIBILE CEGENEREAZĂ BENEFICII TANGIBILERezumatul capitolului Succesul unei organizaŃii, gradul de competitivitate al acesteia, pornescde la premisa că oamenii sunt bunul cel mai de preŃ al organizaŃiei. Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenŃialul lor decreştere şi dezvoltare, în capacitatea lor de a –şi cunoaşte şi învinge propriilelimite. Având elemente care se completează reciproc, definireaManagementulului resurselor umane vizează în principal: • ansamblul activităŃilor de ordin operaŃional, de planificare, recrutare, menŃinere a angajaŃilor, precum şi de ordin energetic, cum sunt crearea unui climat organizaŃional pozitiv, ce permit asigurarea organizaŃiei cu resursele umane necesare; • complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea angajaŃilor, selecŃia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală, până în momentul încetării contractului de muncă; • fixarea obiectivelor în raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora într-o logică a sistemului; • funcŃiunea care permite organizaŃiilor să-şi atingă obiectivele prin obŃinerea şi menŃinerea unei forŃe de muncă eficiente. O politică eficace şi eficientă în domeniul resurselor umane trebuie să aibăstabilite următoarele Ńinte: • integrarea Managementului resurselor umane în Managementul general al organizaŃiei; • integrarea strategiei resurselor umane în strategia de dezvoltare a organizaŃiei; • asigurarea unui climat de valorificare a potenŃialului fiecărui angajat; • implementarea celor mai eficiente metode de motivare în muncă; • antrenarea în procesul decizional a tuturor celor care dovedesc competenŃă profesională deosebită; • asigurarea condiŃiilor optime de muncă; 10
 7. 7. • asigurarea protecŃiei şi securităŃii personalului în timpul procesului de muncă. 1.1 Conceptul de resurse umane şi rolul acestora încadrul organizaŃiei Mecanismele economiei de piaŃă impun practicarea unui managementperformant la toate nivelurile, iar aceasta nu se poate realiza fără resurse umanecompetente, puternic motivate pentru performanŃă. În contextul actual, caracterizat prin schimbări foarte rapide, resursaumană a devenit o resursă strategică, elementul central, activ şi coordonator altuturor activităŃilor din cadrul oricărei organizaŃii. Practica demonstrează că în orice organizaŃie de succes, resurseleumane reprezintă nucleul în jurul cărora gravitează toate celelalte resurse(materiale, financiare, informaŃionale), iar problemele privind recrutarea,selecŃia, instruirea, perfecŃionarea, evaluarea, recompensarea şi motivarea audevenit principalele direcŃii de cercetare a Managementului resurselor umane aoricărei organizaŃii. Ce reprezintă însă resursele umane? Din literatura de specialitate1putem reŃine următoarele abordări toate însă au ca suport de bază ideea potrivitcăreia ’’resursele umane reprezintă totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectualepe care oamenii le utilizează în procesul muncii’’. Resursele umane reprezintă organizaŃia. Societatea modernă se prezintă ca o reŃea de organizaŃii care apar, sedezvoltă sau dispar. În aceste condiŃii, oamenii reprezintă o resursă comună şi totodată oresursă cheie, o resursă vitală care asigură supravieŃuirea, dezvoltarea şisuccesul competiŃional al tuturor organizaŃiilor. Fără prezenŃa efectivă a oamenilor, care ştiu ce, când şi cum trebuiefăcut, este pur şi simplu imposibil ca organizaŃiile să-şi atingă obiectivele. OrganizaŃiile există deoarece oamenii au capacităŃi fizice şi intelectualevariate, dar şi capacitatea de a dezvolta organizaŃia. Prin urmare, organizaŃiileimplică oameni şi totodată depind de efortul oamenilor. EsenŃa oricărei organizaŃii este efortul uman, iar eficienŃa şi eficacitateaacesteia sunt influenŃate, în mare măsură, de comportamentul oamenilor încadrul organizaŃiei. Resursele umane reprezintă una din cele mai importante investiŃii ale organizaŃiei.1 Manolescu Aurel- Managementul resurselor umane, Ed. RAI Bucureşti 1998. 11
 8. 8. OrganizaŃiile cheltuiesc sume importante cu angajaŃii lor, dar investiŃiaîn oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supravieŃuirea uneiorganizaŃii sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia. Atitudinea tradiŃională vizând „forŃa de muncă” constă în tratareaoamenilor ca simple „cheltuieli”, sau, în tendinŃa de abordare contabilă, caelemente de costuri. În opoziŃie cu această abordare, specialiştii în domeniulresurselor umane atrag atenŃia asupra necesităŃii de a trata personalul ca un„capital investit” pentru dezvoltarea ulterioară a organizaŃiei. Altfel spus, trebuie modificată concepŃia conform căreia factorul umanreprezintă o sursă de costuri, ce trebuie în permanenŃă minimizate, în concepŃiaconform căreia factorul uman reprezintă o „resursă strategică”, a cărei utilizaretrebuie în permanenŃă optimizată. Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenŃialul de creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite, pentru a face faŃă noilor provocări sau exigenŃelor actuale şi de perspectivă. Resursele umane sunt singurele resurse inepuizabile de creativitate, de soluŃii şi idei noi, originale şi valoroase. Oamenii deŃin potenŃialul necesar pentru a crea bunuri materiale şispirituale de valoare superioară, care să satisfacă cerinŃe noi sau să răspundămai bine unor cerinŃe vechi. Oamenii proiectează şi realizează bunuri şi servicii,controlează calitatea, alocă resurse, iau decizii şi stabilesc sau elaborează, maipresus de toate, obiective şi strategii. Resursele umane sunt singurele capabile să producă şi să reproducă toate celelalte resurse disponibile ale unei organizaŃii. Oamenii sunt resurse active, deoarece potenŃialul lor, experienŃa şipasiunea oamenilor, iniŃiativele şi dezvoltarea lor contribuie activ la creştereaeficienŃei şi eficacităŃii organizaŃionale. Fără prezenŃa efectivă a omului esteimposibil ca o organizaŃie să-şi atingă obiectivele. Oamenii constituie ’’bunul cel mai de preŃ al organizaŃiei’. Succesul organizaŃiilor, gradul de competitivitate, progresul acestoradepind tot mai mult de calitatea resurselor umane, de nivelul de creativitate alacestora, oamenii constituind ’’bunul cel mai de preŃ al organizaŃiei”. Resursele umane constituie un potenŃial factor care trebuie înŃeles, motivat şi antrenat în vederea implicării cât mai depline şi profunde în realizarea obiectivelor operaŃionale. Principala problemă este cea a promovării unui management alresurselor umane cât mai adecvat, precum şi al creării unui climat motivaŃionalsau organizaŃional corespunzător, în care necesităŃile individului să poată fi 12
 9. 9. integrate în necesităŃile organizaŃiei şi prin care individul să-şi poată satisfacecât mai bine propriile obiective, muncind pentru obiectivele organizaŃiei.1.2.Managementul resurselor umane ca şi concept ( MRU) Managementul resurselor umane (MRU) are rolul de a modela oameniişi activitatea acestora în aşa fel încât să se obŃină maximum de performanŃă. Finalitatea activităŃii managementului de resurse umane constă în a faceangajaŃii aşa cum îşi doreşte organizaŃia dar şi a face organizaŃia aşa cum îşidoresc angajaŃii, astfel încât organizaŃia să îşi atingă obiectivele. Managementul resurselor umane este cel ce asigură un controlsistematic asupra unui set de procese interdependente ce afectează şi implicătoŃi membrii unei organizaŃii, procese ce includ: planificarea resurselor umane,recrutarea, selectarea şi evaluarea angajaŃilor, pregătirea şi dezvoltarearesurselor umane, motivarea şi recompensarea angajaŃilor. Managementul resurselor umane se defineşte ca fiind acea funcŃiunestrategică ce are drept scop creşterea permanentă a potenŃialului material şifinanciar al organizaŃiei printr-o valorificare superioară a potenŃialului săuuman. Încercând să depăşească unele dificultăŃi inerente definirii acestuiconcept, numeroşi specialişti în domeniu au definit managementul resurselorumane2 astfel: ansamblul activităŃilor de ordin operaŃional (planificarea, recrutarea, menŃinerea personalului) şi de ordin energetic ( crearea unui climat organizaŃional pozitiv), care permit asigurarea organizaŃiei cu resursele umane necesare; funcŃiunea care facilitează cea mai eficientă folosire a resurselor umane în vederea realizării obiectivelor individuale şi organizaŃionale; abordarea strategică a asigurării, motivării, antrenării şi dezvoltării resursei-cheie a unei organizaŃii. În opinia profesorului universitar Aurel Manolescu, Managementulresurselor umane se diferenŃiază de Managementul de personal prin câtevaelemente de referinŃă ( vezi tabel 1.1.)2 Manolescu Aurel- Managementul resurselor umane, Ed. RAI Bucureşti 1998, pg. 29 13
 10. 10. Tabel 1.1.DiferenŃa dintre Managementul resurselor umane şi Managementul de personalElemente de referinŃă Managementul de Managementul personal resurselor umaneRapiditate a deciziei lentă rapidăComunicare indirectă directăProiectare a posturilor diviziunea muncii munca în echipăSelecŃia resurselor activitate managerială, activitate cheie, integratăumane separatăComportament norme/ obiceiuri valori/ misiuneCalităŃi manageriale negocierea facilitateaSalarizare evaluarea posturilor în funcŃie de performanŃăIniŃiative treptat integratPregătire şi dezvoltare controlul accesului la în cadrul unor organizaŃii cursuri specializate Se poate aprecia că un management riguros al resurselor umanepresupune eficacitate în următoarele activităŃi de management: • managementul fluxului de resurse umane– recrutare, selecŃie, adaptare pe post, socializare, mentorat, promovare internă, ieşirea din organizaŃie; • managementul performanŃei – evaluarea performanŃelor, feed-back-uri consistente la atingerea sau nu a obiectivelor personale, de echipă sau organizaŃionale, recompense şi beneficii; • management organizatoric – definirea posturilor, a organigramei, a zonelor de responsabilitate, formarea echipelor sau a grupurilor de muncă şi instruirea angajaŃilor; • managementul comunicării – implicarea angajaŃilor în activităŃile decizionale, dezvoltarea comunicării ascendente şi descendente, păstrarea corectitudinii procedurale şi a eticii organizaŃionale. 14
 11. 11. 1.3. Cadrul organizaŃional al Managementului resurselorumane Odată cu creşterea dimensionalităŃii şi a complexităŃii activităŃilor ce sedesfăşoară în cadrul organizaŃiilor, a diversităŃii din ce în ce mai mari aproblemelor pe care le prezintă resursele umane, apare necesitatea stringentă cafuncŃiunii de resurse umane să i se acorde importanŃa cuvenită şi să se creeze uncadru organizaŃional adecvat. Aceasta implică înfiinŃarea unui organism demuncă distinct, cu personal specializat, care să fie capabil să aplice o politică depersonal justă. ResponsabilităŃi privind gestionarea şi organizarea resurselor umanerevin atât managerilor situaŃi pe niveluri ierarhice superioare cât şi acestuiorganism de specialitate. Cooperarea dintre aceşti factori este hotărâtoare pentrusuccesul organizaŃional. Responsabilitatea funcŃională pentru rezultatele activităŃiiManagementului resurselor umane este stabilită de către managerul general,căruia i se subordonează pe cale ierarhică directă conducătorul acestuiorganism. Există o mare varietate în organizarea funcŃiunii de resurse umane,aceasta diferind în funcŃie de mărimea organizaŃiilor, domeniul de desfăşurare aactivităŃilor din cadrul acestora; obiectivele urmărite; importanŃa acordatămultiplelor activităŃi ale acestei funcŃiuni. Redăm în figura 1.1. (a,b,c) câteva posibilităŃi de reprezentare aorganizării structurale a funcŃiunii de resurse umane. a) Organizarea unei DirecŃii de resurse umane complexe Managerul DirecŃiei de resurse umane Plan RelaŃii cu Perspectiva Tablou de Centru de Informare social; reprezentanŃii profesională bord; formare a Comunicare Studii; personalului Statistici; personalului Analize Efective de personal 15 Recrutarea şi Administrarea Remunerarea Organizarea, AsistenŃă selectarea şi gestionarea personalului protecŃia şi socială personalului personalului securitatea muncii
 12. 12. b) Organizarea pe domenii de acŃiune DIRECTOR RESURSE UMANE Administrator RelaŃii Resurse Efective Formare CondiŃii Comunicare sociale umane salarii de muncă internă negocierea recrutare politica salarială formare internă igienă contractelor cariere nivelul efectivelor formare externă condiŃii de muncă c) Organizarea pe obiective DIRECTOR RESURSE UMANE Gestiune personal RelaŃii umane Recrutare AdministraŃie Salarii RelaŃii Gestiune Definire Formare CondiŃii efectivă sociale cariere posturi muncă Comunicare internă Fig. 1.1. Organizarea funcŃiunii de resurse umane În ceea ce priveşte categoriile de activităŃi ale managementului resurselorumane, Societatea Americană pentru Pregătire şi Dezvoltare (ASTD) identificănouă domenii principale de activitate ale MRU: 1. pregătire şi dezvoltare; 16
 13. 13. 2. organizare şi dezvoltare; 3. organizare/ proiectarea posturilor; 4. planificarea resurselor umane; 5. selecŃie şi asigurarea cu personal; 6. cercetarea personalului şi sistemele informatice; 7. recompense/ avantaje sau ajutoare acordate; 8. consiliere privind problemele personale ale angajaŃilor; 9. sindicat/relaŃii de muncă. Alte opinii3 din literatura de specialitate consideră ca principalecategorii de activităŃi ale managementului resurselor umane: • planificarea, organizarea şi gestionarea eficientă a resurselor umane; • evaluarea (aprecierea) performanŃelor profesionale; • remunerarea şi recompensarea muncii prestate; • asigurarea condiŃiilor optime de muncă; • alte activităŃi cu caracter social. Fiecare activitate, la rândul său, cuprinde un set de atribuŃii specifice,cum este de exemplu- activitatea de recrutare, selecŃie, angajare ce presupune: - stabilirea criteriilor de recrutare şi selecŃie; - elaborarea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de selecŃie; - angajarea pe posturi de muncă; - elaborarea şi negocierea contractelor de muncă; - asigurarea condiŃiilor de integrare a noilor angajaŃi. În mod sintetic, activităŃile şi atribuŃiile funcŃiunii de resurse umanesunt incluse în tabelul 1.2: Tabel 1.2 ActivităŃi şi atribuŃii ale Managementului resurselor umane ActivităŃi AtribuŃii - definirea misiunilor organizaŃiei; 1. Elaborarea - analiza contextului strategic; obiectivelor, strategiei, - elaborarea strategiei şi a politicii de resurse şi a politicii de resurse umane; umane - formularea obiectivelor strategice.3 Novac E.- Managementul resurselor umane, Ed. Waldpress Timişoara, 2003, pg. 17-18 17
 14. 14. ActivităŃi AtribuŃii - elaborarea strategiei de determinare a2. Stabilirea necesarului necesarului de resurse umane; de resurse umane - normarea consumului de muncă; - analiza şi descrierea posturilor de muncă; - elaborarea planului necesarului de resurse umane ; - evidenŃa resurselor umane. - stabilirea criteriilor de recrutare şi selecŃie; - elaborarea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de selecŃie;3. Recrutare, selecŃie, - angajarea pe posturi de muncă; angajare - elaborarea şi negocierea contractelor de muncă; - asigurarea condiŃiilor de integrare a noilor angajaŃi. - stabilirea nivelului de calificare necesar;4. Instruirea şi - elaborarea programelor de pregătire şi perfecŃionarea perfecŃionare; profesională - organizarea şi urmărirea cursurilor de formare şi perfecŃionare; - evaluarea acŃiunilor de pregătire şi perfecŃionare.5. Evaluarea profesională - elaborarea criteriilor de promovare a şi promovarea personalului; resurselor umane - folosirea unor metode evoluate de promovare; - organizarea concursurilor de promovare - stabilirea criteriilor de evaluare a performanŃelor profesionale; - evaluarea performanŃelor profesionale ale angajaŃilor. - aplicarea unor forme adecvate de salarizare;6. Remunerare - - conceperea de stimulente salariale şi nesalariale;motivare - analiza corelaŃiilor dintre creşterea productivităŃii muncii, a volumului producŃiei, a fondului de salarii şi a salariului individual.7. Asigurarea condiŃiilor - identificarea posibilităŃilor de îmbunătăŃire a optime de muncă şi a organizării muncii; securităŃii muncii - controlul respectării disciplinei în muncă; - protecŃia, securitatea şi igiena muncii; - organizarea unor servicii social-culturale. 18
 15. 15. 1.4.Obiectivele, strategiile şi politicile Managementuluiresurselor umane Obiectivul esenŃial al Managementului resurselor umane constă înasigurarea şi dezvoltarea permanentă a potenŃialului uman, astfel încât să seobŃină performanŃe profesionale optime, utilizând cele mai adecvate metode şimijloace de muncă. Indiferent de specificul activităŃilor desfăşurate de către o organizaŃie,Managementul resurselor umane al acesteia are următoarele categorii deobiective: • obiective strategice, pe termen lung şi mediu, care vizează în speŃă planificarea şi organizarea resurselor umane; • obiective operaŃionale, de natură tactică, care au în vedere activităŃile de zi cu zi privind administrarea şi gestionarea resurselor umane disponibile. Strategia, în general, îmbină cunoaşterea prezentului cu previziuneaviitorului, iar pentru a defini o strategie necesară realizării unor obiective suntnecesare informaŃii despre trecut, prezent şi viitor. Procesul de stabilire a unei strategii trebuie să înceapă cu identificareaşi cunoaşterea filosofiei şi misiunii organizaŃiei respective. În acest scop trebuiepuse o serie de întrebări precum: „De ce există organizaŃia?” „Care estecontribuŃia ei?” „Care sunt valorile de bază şi motivaŃiile soluŃiilormanageriale?” etc. Stabilirea unor strategii reprezintă un proces complex de previziune aactivităŃii organizaŃiei, care să-i permită acesteia să identifice, să cuantifice şi sămenŃină în mod continuu o corelaŃie permanentă între resurse şi obiective, pe deo parte, şi să cunoască oportunităŃile oferite de mediul ambiant, pe de altă parte(tabel 1.3.). 19
 16. 16. Tabel 1.3. Tipuri de strategii în domeniul resurselor umane (după Buhner Rolf)Tipuri de strategii de Caracteristici Avantajeresurse umaneStrategia de personal Resursele umane devin - diminuează rezistenŃa laorientată spre investiŃii element de investiŃii pentru schimbare; dezvoltarea viitoare a - creşte considerabil firmei capacitatea de adaptare la modificările determinate de piaŃă; - permite planificarea şi luarea din timp a măsurilor privind utilizarea eficientă a resurselor umane.Strategia de resurse Are la bază valori precum: - acordă o importanŃăumane orientată valoric principiul performanŃei, sporită resurselor umane. comunicarea, echitatea. Respectă interesele, dorinŃele angajaŃilor, folosind la maxim potenŃialul acestoraStrategia de resurse Are la bază ideea conform - permite o adaptabilitateumane orientată spre căreia resursele umane crescută la schimbările dinresurse influenŃează conŃinutul mediul concurenŃial. strategiei firmei Se constată că planificarea strategică trebuie să se bazeze atât peparticularităŃile organizaŃiei (misiune, cultură, puncte tari, resurse existente sauprevizionate) cât şi pe condiŃiile, tendinŃele, oportunităŃile, riscurile pe care leprezintă mediul ambiant în care aceasta fiinŃează. În domeniul resurselor umane, strategia permite stabilirea necesaruluide personal, perfecŃionare profesională, politica salarială şi implicaŃiile acesteiaasupra organizaŃiei. 20
 17. 17. Strategia resurselor umane trebuie să Ńină seama de strategia deansamblu a organizaŃiei dar şi reciproc, strategia resurselor umane reuşind-în felul acesta- să furnizeze suportul necesar pentru realizarea obiectivelororganizaŃionale. Politicile de resurse umane trebuie să Ńină seama de importanŃafactorului uman, de răspunderea care revine întregului management şi deobiectivele organizaŃiei stabilite în acest domeniu funcŃional. O politică eficace şi eficientă în domeniul resurselor umane trebuie săaibă stabilite următoarele Ńinte: • integrarea Managementului resurselor umane în Managementul general al organizaŃiei; • integrarea strategiei resurselor umane în strategia de dezvoltare a organizaŃiei; • asigurarea unui climat de valorificare a potenŃialului fiecărui angajat; • implementarea celor mai eficiente metode de motivare în muncă; • antrenarea în procesul decizional a tuturor celor care dovedesc competenŃă profesională deosebită; • asigurarea condiŃiilor optime de muncă; • asigurarea protecŃiei şi securităŃii personalului în timpul procesului de muncă. Corespunzător domeniilor de activitate ale MRU pot fi evidenŃiate oserie de politici de resurse umane specifice ca, de exemplu: politica oportunităŃilor egale; politica de dezvoltare a angajaŃilor; politica implicării şi participării; politica recompenselor; politica de protecŃie sau sigurnŃă şi sănătate. Politicile de resurse umane se concretizează, practic, în programe sauproceduri specifice domeniului resurselor umane care, puse în aplicare, trebuiesă fie înŃelese, acceptate şi, deci, credibile. 21
 18. 18. TESTE DE VERIFICARE A CUNOŞTINłELORPRIVIND RESURSELE UMANE ÎN ORGANIZAłIIA. ALEGEłI RĂSPUNSUL PE CARE ÎL CONSIDERAłICORECT:1. Resursele umane ale organizaŃiei se pot defini, din punct de vedere calitativ, ca fiind: a) totalitatea numerică a angajaŃilor; b) diferenŃa dintre efectivul de personal existent şi cel planificat; c) totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale pe care angajaŃii le utilizează în procesul muncii; d) efectivul înregistrat al personalului; e) efectivul existent la sfârşitul perioadei planificate.2. Câteva din următoarele afirmaŃii reflectă cel mai bine rolul şi importanŃaresurselor umane: a) resursele umane reprezintă o resursă strategică a cărei utilizare trebuie în permanenŃă optimizată; b) resursele umane reprezintă elemente de costuri ce trebuie în permanenŃă minimizate; c) resursele umane sunt singurele resurse ale organizaŃiei, celelalte provin din afara acesteia; d) resursele umane reprezintă elementul creator, activ şi coordonator al tuturor activităŃilor organizaŃiei; e) resursele umane reprezintă o resursă externă.3. Domeniile interdisciplinare în care trebuie să fie instituiŃi specialişti dindomeniul resurselor umane sunt: 1) ştiinŃe cu caracter tehnic, 2) educaŃie generală, 3) elemente de metodică şi pedagogie, 4) cunoştinŃe fundamentale în domeniul afacerilor, 5) cunoştinŃe elementare, 6) managementul resurselor umane. a) ( 1, 3, 5 ) 22
 19. 19. b) ( 2, 4, 5 ) c) ( 1, 2, 3 ) d) ( 2, 4, 6 ) 4.Care este obiectivul esenŃial al Managementului resurselor umane? a) realizarea unei orientări profesionale optime; b) asigurarea şi dezvoltarea permanentă a potenŃialului uman astfel încât să se obŃină performanŃe profesionale optime; c) organizarea şi desfăşurarea în mod eficient a procesului de recrutare şi selecŃie profesională. 5. Principalele categorii de activităŃi ce intră sub incidenŃa managementului resurselor umane sunt: 1) planificarea, organizarea şi gestionarea eficientă a resurselor umane 2) organizarea activităŃilor profesionale 3) evaluarea performanŃelor profesionale 4) asigurarea condiŃiilor optime de muncă 5) organizarea proceselor de producŃie 6) remunerarea şi recompensarea muncii prestate a) ( 1, 3, 4, 5 ) b) ( 2, 4, 5, 6 ) c) ( 1, 3, 4, 6 )B. RĂSPUNDEłI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI 1. Cum argumentaŃi afirmaŃia: ’’Resursele umane reprezintă organizaŃia’’? 2. Ce se înŃelege prin managementul resurselor umane? 3. În ce constă obiectivul managementului resurselor umane? 4. Care sunt tipurile de strategii în domeniul resurselor umane în opinia Buhner Rolf? 5. Care este finalitatea activităŃii managementului resurselor umane? 23
 20. 20. C. APLICAłIE PROPUSĂ PRIVIND MUNCA ÎNECHIPĂ CA ELEMENT GENERATOR DEPERFORMANłĂ Amestecul de muncă cu joaca, deplasarea vânzărilor şi serviciilor maiaproape de client, abilitatea de a învăŃa, care devine cea mai importantăabilitate, ideea ca mai întâi să vinzi produsul şi după aceea să-l fabrici sau că unimportant partener de informaŃie devine chiar clientul, faptul că resursele umaneau căpătat un rol strategic în organizaŃiile cu performanŃe, munca în echipăreprezintă doar câteva din tendinŃele ce influenŃează lumea afacerilor astăzi.Răspunsul la următoarele întrebări pot configura un posibil portret al echipei dincare faceŃi parte în prezent.1.Caracterizează echipa actuală în care lucrezi.2.Cum crezi tu că te văd ceilalŃi?3.Încercuieşte 6 din următoarele caracteristici pe care le consideri importante cavalori ale unei organizaŃii: Profesionalism Dinamism EficienŃă Profitabilitate Spirit de echipă Seriozitate Creativitate SatisfacŃia clientului Integritate Calitate Libertate Competitivitate decizională Motivarea Comunicare Cantitate Altele (enumeraŃi) personalului deschisă4.Care crezi tu că sunt principalele probleme din organizaŃie?5.Ce poŃi face tu pentru a contribui la rezolvarea lor?6.Notează caracteristicile (pe o scală de la 1 – cea mai importantă, la 7 – ceamai puŃin importantă) pe care le consideri importante ca valori personale:Precizie Flexibilitate Seriozitate CreativitateInteligenŃă Integritate Putere de muncă 24
 21. 21. 7.Care sunt caracteristicile unei echipe ideale din punctul tău de vedere?8.Pe cine dintre angajaŃii organizaŃiei îl consideri ca fiind angajatul numărul 1?9.Adresează-i un îndemn managerului general!D. STUDIU DE CAZ PROPUS: ImplementareaManagementului Resurselor Umane la SMITH Company Compania SMITH este o uzină care nu are sindicat, localizată în statulIllinois, SUA. Ca una din companiile cu un număr mare de angajaŃi în zonă,Smith s-a aflat în poziŃia de a angaja din ce în ce mai mulŃi lucrători în decursulultimilor 20 de ani pentru secŃiile de producŃie a utilajelor destinate fermeloragricole şi unor întreprinderi industriale. Noi linii de producŃie au fost dezvoltate pentru tehnologie spaŃială şimobilier destinat copiilor mici. În prezent, firma are mai mult de 38500 angajaŃi în sectoarele:management, producŃie, servicii şi întreŃinere reparaŃii. Managementul resurselor umane este asigurat în cadrul firmei de JaneBrown care răspunde de relaŃiile cu publicul. Activitatea ei este legată exclusivde identificarea şi publicarea posturilor vacante precum şi de angajareapersonalului necesar. Din păcate această activitate se dovedeşte insufucientăfaŃă de problemele cu care se confronta compania în prezent. De exemplu, deseori apar situaŃii în care angajaŃii au întrebări de pusprivind beneficiile proprii, iar şefii lor direcŃi nu pot da un răspuns pertinent. Multitudinea activităŃilor de personal indică necesitatea creării unuidepartament special pentru Managementul resurselor umane. Problemele fiind privite însă cu multă lejeritate şi considerate secundareca prioritare, nu se fac eforturi reale pentru înfiinŃarea unui departament special. Ca prime consecinŃe ale unei astfel de stări de fapt menŃionăm:scăderea productivităŃii muncii, fluctuaŃia de personal şi neasigurarea la timp anecesarului de personal.Întrebări:1. Cum descrieŃi funcŃiunea de resurse umane de la Smith Company?2. ConsideraŃi că Smith Company trebuie să apeleze la un consultant peprobleme de Management al resurselor umane? JustificaŃi-vă răspunsul.(AlcătuiŃi o listă cu argumente „pro şi contra” pentru a convinge compania săînfiinŃeze un departament special de resurse umane). 25
 22. 22. CAPITOLUL 2.ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI RESURSELORUMANE ÎN CADRUL FIRMELORRezumatul capitolului Managementul resurselor umane constituie acel proces prin care suntîncadrate persoane potrivite în posturile din structura organizatorică prinidentificarea necesităŃilor de resurse umane, recrutarea, selecŃia, angajarea,promovarea, evaluarea, recompensarea şi educarea acestor resurse. Managementul resurselor umane asigură o organizaŃie cu angajaŃicompetitivi prin selecŃia, dezvoltarea şi recompensarea lor pentru realizărileobiectivelor acesteia. Este evident că funcŃia de asigurare cu resurse umane, care includemotivarea şi antrenarea în realizarea obiectivelor de performanŃă este strânslegată de funcŃia de organizare. În conŃinutul acestui capitol vor fi prezentate activităŃile de bazăgestionate de managementul resurselor umane: planificarea resurselor umane,recrutarea şi selecŃia resurselor umane, instruirea profesională, carieraprofesională, evaluarea performanŃelor , recompensarea şi remunerarearesurselor umane, teme importante ale practicii managementului resurselorumane în orice organizaŃie. 26
 23. 23. 2.1. Planificarea strategică a necesarului de resurse umane 2.1.1. Necesitate şi importanŃă Contextul economic actual impune nu numai reacŃie la schimbare ci şiprevederea acesteia. O planificare corectă nu mai constituie „un lux” pe care şi-lpot permite doar marile organizaŃii, ci a devenit o necesitate vitală pentru toateorganizaŃiile româneşti. Planificarea înseamnă definirea obiectivelor şi alegerea unui ansamblude strategii pentru realizarea acestora. Previziunea strategică a resurselor umane reprezintă o componentă amanagementului strategic al organizaŃiilor. Realitatea arată însă că, pentru multe organizaŃii, preocupări în acestdomeniu sunt aproape inexistente. Efectivele de personal înregistrate înperioada anterioară sunt menŃinute şi pentru perioadele prezente şi viitoare, iarde aici apar o serie de necorelări referitoare la: existenŃa unor supraefective depersonal; deficit de personal pentru anumite categorii de activităŃi sau lucrări;dezechilibre în cadrul structurilor de personal. ConsecinŃele acestor necorelări asupra activităŃii organizaŃiei pot fidintre cele mai dure: creşterea costurilor de producŃie, cauzate de cheltuielinejustificate cu salariile; nerealizarea planului de producŃie, ca urmare adeficitului de personal; etc. Din această cauză, planificarea necesarului de resurse umane esteabsolut necesară, atât pe perioade scurte, cât şi pe perioade medii şi lungi. Intensificarea preocupărilor managementului organizaŃiei pentruplanificarea strategică a resurselor umane depinde de mentalitatea, competenŃaşi sprijinul acordat de manageri în această problemă. Aceasta este o activitatecomplexă, care solicită luarea în considerare a următoarelor aspecte esenŃiale: ♦ previziunea evoluŃiei ramurii economice în care activează organizaŃia respectivă; ♦ urmărirea evoluŃiei firmelor concurente, a clienŃilor şi a partenerilor de afaceri; ♦ urmărirea evoluŃiei mediului ambiant; ♦ definirea misiunii organizaŃiei; ♦ analiza contextului strategic şi a obiectivelor generale ale organizaŃiei; ♦ politica de investiŃii şi cea tehnologică; etc. 27
 24. 24. Acestea sunt doar câteva aspecte care fac ca planificarea necesarului deresurse umane să fie deosebit de dificil de realizat, dar obiectiv necesară. Planificarea strategică a necesarului de resurse umane trebuieconcepută ca un sistem ce creează posibilitatea, pe de o parte, a verificăriipermanente a corelaŃiei ce trebuie să existe între „capitalul uman” şi nevoilereale de resurse umane, iar, pe de altă parte, să permită stabilirea măsurilorcare să ducă la realizarea şi menŃinerea acestui echilibru atât pe termen scurt,cât şi pe termen mediu şi lung. Procesul strategic de planificare este unul complex, continuu şi ciclic. Ca parte inseparabilă a procesului de planificare generală a uneiorganizaŃii, planificarea resurselor umane reprezintă procesul de analiză şiidentificare a necesarului de personal pe profesii, calificări, vârstă, sex etc. În acest scop, este necesar a fi organizate activităŃi, cum ar fi: • identificarea profesiilor şi a meseriilor ce au deficit de personal; • analiza piramidei vârstelor personalului existent; • analiza fluctuaŃiei (mişcării) personalului; • compararea cerinŃelor cu disponibilul de personal; • măsuri de ajustare a excedentului sau deficitului de resurse umane. Un plan al resurselor umane poate fi extrem de „sofisticat” sau extremde simplu. Indiferent de modul în care este elaborat, scopul lui este de a permitemanagerilor determinarea corectă a necesarului de resurse umane. În elaborarea planului de resurse umane se va Ńine seama de principaliifactori de influenŃă şi se va evidenŃia modul în care aceştia condiŃionează şiacŃionează asupra planului. Dintre cei mai importanŃi factori de influenŃă pot fimenŃionaŃi: progresul tehnic, nivelul resurselor disponibile, piaŃa muncii,reglementări guvernamentale, situaŃia economică generală, politica partenerilorinterni şi externi. Etapele procesului de planificare a resurselor umane sunt prezentate înmod schematic în următoarea figură: 28
 25. 25. Evaluarea necesarului Analiza Analiza posibilităŃilor de resurse umane în disponibilului de asigurare cu resurse perspectivă cantitativ şi calitativ umane din interiorul şi de resurse umane exteriorul organizaŃiei Analiza Strategia şi PLANIFICAREA schimbărilor RESURSELOR planul de din mediul UMANE dezvoltare al ambiant organizaŃiei Plan de Plan de formare şi Plan de recrutare perfecŃionare promovare Planificarea necesarului de resurse umane Fig. 2.1. Etapele planificării resurselor umane Sursa : Mathis R. (coord.) – Managementul resurselor umane, Ed. Economică, Bucureşti, 1997 Planificarea strategică a resurselor umane, deşi este un proces complexşi dificil de realizat, oferă avantaje multiple, cum ar fi: anticiparea unorevenimente nedorite şi evitarea situaŃiilor de criză; precizarea mai corectă aunor criterii de recrutare şi selecŃie a personalului; cunoaşterea mai bună astructurii personalului existent; corelarea preocupărilor de ordin social cu celede ordin tehnic şi economic. Rezultatele planificării strategice sunt reflectate de performanŃeleorganizaŃiei. 29
 26. 26. 2.1.2. Modele de planificare a resurselor umane Există o amplă literatură în care sunt prezentate diferite modele şimetode sintetice de prognoză, care pot fi împărŃite în trei categorii: metodeintuitive (ex. Brainstorming, tehnica Delphi); metode explorative (ex. cercetareamorfologică, extrapolarea, analiza economică); metode normative (ex. metodabalanŃei, arbori de pertinenŃă, cercetarea operaŃională, teoria deciziei). Prognozarea resurselor umane este influenŃată de domeniul deactivitate, de sfera de cuprindere şi de orizontul de timp ales. Un model de planificare a resurselor umane pe termen mediu, cuetapele ce trebuie parcurse, este prezentat în figura 2.2.: 30
 27. 27. În continuare sunt descrise etapele acestui model de planificare anecesarului de resurse umane. ♦ Efectivele existente de resurse umane Este necesară definirea noŃiunii de efectiv de resurse umane,cunoaşterea structurii angajaŃilor, analiza situaŃiei existente (evaluarea posturilorde muncă) şi, pe această bază, previzionarea necesarului de resurse umanepentru perioadele viitoare. Datele ce caracterizează situaŃia actuală se potprezenta sub formă de tabele, organigrame, histograme etc. Indicatorii utilizaŃi în analiza efectivelor de resurse umane sunt diferiŃi,dintre care enumerăm: - Efectivul de resurse umane (Ef) este compus din angajaŃii care au contracte de muncă, indiferent de forma şi durata acestora. 31
 28. 28. - Efectivul înscris (Ei) grupează angajaŃii înscrişi în registrul de resurse umane, care cuprinde intrările şi ieşirile de resurse umane, precum şi datele individuale ale fiecărui salariat. - Efectivul mediu înscris ( Eî ) se determină ca o medie a numărului de resurse umane înregistrat într-o anumită perioadă de timp: Eî1.01 + Eî 31.12 Eîa = , unde: a – momentul determinării 2 efectivului - Efectivul permanent (Ep), este compus din angajaŃii titulari ai contractelor de muncă pe timp nedeterminat, înscrişi în efectiv pe toată durata considerată: Ep = Eî iniŃial – Np – NCDD – NCRLP, unde: Np – număr ieşiri (plecări personal); NCDD – număr contracte pe durată determinată (CDD); NCRLP – număr contracte în regim de lucru parŃial (CRLP). - Efectivul fiscal (Efisc), cuprinde totalitatea titularilor de contracte demuncă, indiferent de tipul acestora, care au primit salariul pe perioadaexerciŃiului. Sunt excluşi din această categorie titularii contractelor de muncă acăror executare a fost suspendată şi care nu au primit nici un salariu pe perioadaexercitată. ♦ Analiza structurală a efectivului de resurse umane În această primă etapă se efectuează şi o analiză în structura efectivelorderesurse umane. Criteriile după care se poate analiza structura resurselor umane uneiorganizaŃii sunt numeroase, şi anume după: vârstă, sex, vechime în muncă,calificare, naŃionalitate etc. Structura personalului după vârstă (piramida vârstelor), poate firealizată mai mult sau mai puŃin detaliat. Ea poate fi urmărită pe categorii socio-profesionale, pe sexe etc. Analiza piramidei vârstelor permite vizualizarea cuuşurinŃă a situaŃiei pensionărilor. 32
 29. 29. Nr. pers. 100 80 60 40 20 29 39 49 59 69 vârsta (ani) Fig. 2.3. Piramida vârstelor Structura resurselor umane după vechimea în muncă, prezintă interespentru că vechimea în muncă are influenŃă asupra aspiraŃiilor, asupracomportamentului profesional şi asupra statului angajaŃilor în organizaŃie. Deasemenea, sunt acordate unele avantaje sociale specifice în funcŃie de vechimeaîn muncă (concedii, sporuri, majorări de salarii etc). RelaŃia de echilibru ce trebuie să se respecte este următoarea: P2 = P1 + P3, unde:P1 – resurse umane până la vârsta de 25 de ani şi cu până la 5 ani vechime înmuncă;P2 – resurse umane cu vârsta între 25-50 de ani, cu o vechime în muncă de pânăla 25 ani;P3 – resurse umane cu vârsta mai mare de 50 de ani şi cu o vechime în muncă depeste 25 de ani. Structura resurselor umane după nivelul de calificare În funcŃie de acest criteriu structura resurselor umane este formată din: personal muncitor: - muncitori calificaŃi; - muncitori necalificaŃi; personal funcŃional (de conducere şi administrativ): - personal de conducere; - personal de execuŃie: - tehnic (T); 33
 30. 30. - economic (E); - de altă specialitate (S); - administrativ (A); - de deservire (D); - de pază (P). • Structura resurselor umane după nivelul studiilor: - cu studii superioare; - cu studii medii; - cu şcoală generală. Structura personalului după rolul ocupat în procesul de producŃie: - personal direct productiv; - muncitori de bază; - personal indirect productiv. - muncitori auxiliari. Analiza structurii de calificare are drept scop evidenŃierea unor aspectecum sunt: - ponderea cadrelor de conducere în totalul resurselor umane: Total cadre de conducere ⋅ 100 Efectivul total - ponderea cadrelor cu studii superioare şi medii în totalul resurselor umane: Total cadre cu studii sup erioare şi medii ⋅ 100 Efectivul total Pentru analiza resurselor umane sub aspectul competenŃelorprofesionale, la nivelul fiecărui compartiment de muncă se poate întocmi o „fişăa competenŃelor”. ♦ Analiza evoluŃiei efectivului de resurse umane Această analiză are la bază „piramida vârstelor”, şi Ńinând seama delegislaŃia muncii, în vigoare, se apreciază numărul personalului care urmează ase pensiona. De asemenea analizând rata demisiilor, rata deceselor, rataconcedierilor non-economice înregistrate în ultimii ani, se poate estima evoluŃiaviitoare a acestor fenomene (analiza tendinŃelor). ♦ Politica de instruire, perfecŃionare şi promovare a personalului 34
 31. 31. Aceasta permite o evaluare a trecerii resurselor umane de la o categoriede calificare la alta, în următorii ani. Promovările resurselor umane depind de aspiraŃiile individuale, dar şide nevoile reale ale organizaŃiei. Din această cauză, politica de promovaretrebuie reajustată în funcŃie de analizele efectuate în etapa comparaŃiei dintredisponibilul şi necesarul de personal. Politica de instruire, perfecŃionare şi promovare este prezentată în temedistincte, având în vedere importanŃa acestor activităŃi desfăşurate înmanagementul resurselor umane. ♦ Estimarea disponibilului de resurse umane Luarea în considerare a ipotezelor din etapele anterioare permiteefectuarea de previziuni în evoluŃia efectivului actual de personal în următoriiani. Recrutarea de resurse umane noi, promovarea, plecările din cadrulorganizaŃiei vor influenŃa permanent structura resurselor umane. Analiza acestei fluctuaŃii permite aprecierea mobilităŃii, a stabilităŃiiresurselor umane şi anticiparea evoluŃiilor viitoare. Analiza evoluŃiei ofertei de resurse umane se referă la apreciereaurmătoarelor aspecte: aprecierea ofertei de muncă (a intrărilor de resurse umane), care reflectă cu cât a crescut sau scăzut numărul de posturi (oferta de muncă) de la un alt la altul (în cifre absolute, în medie sau în cifre relative); aprecierea stabilităŃii resurselor umane (a plecărilor) pe cauze: - tehnică de recrutare neadecvată; - neintegrare la locul de muncă; - instabilitate economică; - absenteism; etc. Diagnosticul cantitativ şi calitativ al disponibilului de resurse umane,analiza dezechilibrelor din cadrul piramidei vârstelor etc, impun luarea unormăsuri de către Managementul resurselor umane privind: nivelul de calificareal angajaŃilor; nevoile viitoare de instruire profesională; perspectiva unorschimbări în utilizarea resurselor umane. ♦ Analiza influenŃelor mediului ambiant Activitatea şi realizările angajaŃilor precum şi ale întregii organizaŃisunt influenŃate de modificările permanente ce se produc în mediul ambiant. În efectuarea oricărei previziuni a resurselor umane se vor avea învedere prognozele tehnologice, prognozele privind evoluŃia pieŃei interne şi 35
 32. 32. externe, prognozele financiare, cele privind piaŃa muncii, precum şi prognozeleprivind potenŃialul uman, material şi cel financiar al organizaŃiei. Pe bazaacestora se stabilesc strategia şi obiectivele organizaŃiei. Obiectivele organizaŃiei constituie punctul de plecare al oricăreiprognoze în resurse umane. Pe baza acestora, se va întocmi o previziune aresurselor umane, efectuându-se o analiză a resurselor disponibile. Aceste aspecte şi multe altele trebuie luate în considerare în amplulproces de planificare strategică a resurselor umane. În mod sistemic, un astfel de proces este redat în figura 2.4. 36
 33. 33. MACROMEDIUSemnificaŃia culturală a muncii Stat, Patronat, Sindicate Filosofia MICROMEDIU RelaŃii interpersonale în management Echipa de conducere OrganizaŃii: inovatoare şi conservatoare SISTEM Dimensiunea organizării ACTIVITĂłI DE RESURSE TRANSFORMARE REZULTATE DIMENSIUNEA Disponibilitate Efectivele actuale la OPERAłIONALĂ dispoziŃia de efective în Determinarea organizaŃiei cantitate şi obiectivelor generale şi a Efective de angajat calitate politicilor Specialişti sau suficiente Stabilirea suportului tehnicieni de MRU Efective relativ structural Resurse financiare stabile Planificarea, dezvoltarea InformaŃia de Posibilitatea de şi conservarea RU DISTRI- management satisfacere şi de BUłIE DIMENSIUNEA Instrumente de ENERGETICĂ realizare de sine management Stabilirea şi menŃinerea Resurse materiale unui climat PrezenŃa unui sindicat organizaŃional FEED-BACK Indicatori de performanŃă Dezvoltarea şi FluctuaŃii ale cererii de difuzarea cunoştinŃelor bunuri şi servicii Progresul Structura personalului tehnologic Conjunctura economică Impactul factorilor asupra sistemului Impactul sistemului asupra factorilor Fig. 2.4. - Reprezentarea sistemică a organizaŃiei şi a mediului său ambiant 37
 34. 34. ♦ Definirea strategiei, a obiectivelor şi a planului de dezvoltaregenerală a organizaŃiei Se bazează pe analiza evoluŃiei mediului ambiant şi pe luarea înconsiderare a obiectivelor strategice, a proiectelor de investiŃii a organizaŃiei, aplanului său de dezvoltare generală, pe de o parte şi a obiectivelor de creştere aproductivităŃii muncii pe de altă parte. Se vor căuta toate mijloacele şi se vor lua măsuri concrete care săconducă la creşterea productivităŃii muncii. Analiza contextului strategic vizează un triplu scop: • identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaŃiei (analiza mediului intern); • identificarea oportunităŃilor şi a riscurilor mediului extern (analiza micromediului extern); • analiza comparativă a primelor două aspecte. ♦ Estimarea necesarului de resurse umane În acest scop pot fi utilizate diferite metode şi tehnici. O metodă de estimare a necesarului de resurse umane este cea efectuatăle nivelul fiecărei subdiviziuni organizatorice, de către şefii ierarhici direcŃi.Aceste estimări sunt suficient de fiabile pe plan local, însă trebuie corelate şiintegrate în strategia globală de dezvoltare a organizaŃiei. Stabilirea necesarului pe categorii de resurse umane se impune datorităparticularităŃii acestora. Determinarea necesarului total de resurse umane se face prin însumareanecesarului de resurse umane stabilit pentru fiecare categorie de resurse umaneîn parte şi pentru fiecare subdiviziune organizatorică: n N P = ∑ N Pi i =1în care: NP – numărul total de resurse umane; NPi – numărul de resurse umane din categoria i (i = 1, 2, ..., n); n – numărul categoriilor de resurse umane. În funcŃie de scopul urmărit, se pot utiliza două metode de calcul: - metoda calcului global; - metoda calcului analitic. 38
 35. 35. Metoda calcului global se utilizează pentru estimări orientative, pentrucompararea diferitelor variante de plan sau alte situaŃii, şi constă îndeterminarea necesarului de resurse umane (NP) pe baza indicatorilor valorici aivolumului de producŃie (Vp) şi productivităŃii muncii (Wm): VP NP = Wm în care: Np – numărul de resurse umane; Vp – volumul producŃiei executate; Wm – productivitatea muncii înregistrată. Metoda calcului analitic se utilizează la fundamentarea planurilor, eabazându-se pe cuantificarea exactă a elementelor, asigurând o preciziecorespunzătoare. Stabilirea necesarului se face pe categorii de resurse umane,în funcŃie de modul de exprimare a normelor sau sarcinilor de muncă. În continuare vom exemplifica câteva posibilităŃi concrete de calcul anecesarului pe categorii de resurse umane. Determinarea necesarului de muncitori de bază Activitatea acestei categorii de muncitori este direct legată de realizareaproducŃiei de bază şi este precis cuantificată, pe bază de norme de muncă. Nivelul de detaliere al calculelor se face în funcŃie de specificulorganizaŃiei şi de scopul urmărit. În cazul în care muncitorii sunt retribuiŃi în funcŃie de volumulproducŃiei obŃinute (în acord), numărul acestora se calculează cu relaŃia: i = n, j = k ∑Q i ⋅ t nij i , j =1 N mba = , j Fd j ⋅ I în j în care: N mba - numărul muncitorilor de bază în acord, dintr-o anumită meserie j sau nivel de calificare „j”; Qi - cantitatea de produse realizate dintr-un anumit sortiment „i”; t nij - consumul de timp de muncă pentru un sortiment i şi o meserie sau categorie „j”; Fdj - fondul de timp de muncă disponibil al unui muncitor din meseria sau categoria „j”; I în j - indicele mediu de îndeplinire a normelor de muncă de către muncitorii dintr-o meserie sau categorie „j”; 39
 36. 36. Fondul de timp de muncă disponibil al unui muncitor se determină pebaza „BalanŃei consumului de muncă”, utilizând următoarea relaŃie: [ ( ) ] Fd = Z c − Z n + Z s + Z c0 ⋅ d s − N on în care: Zc, Zn, Zs – numărul de zile calendaristice, nelucrătoare, sărbători legaleşi religioase; Z c0 - numărul mediu de zile concediu de odihnă; d s - durata medie a unui schimb de lucru; N on - numărul mediu de ore nelucrate din cauze obiective (concedii deboală, învoiri etc). În cazul în care muncitorii sunt retribuiŃi în funcŃie de timpul efectivlucrat (în regie) calculul necesarului se face luându-se în considerare consumulde timp de muncă, stabilit pe baza normelor de muncă specifice activităŃilordesfăşurate. Determinarea necesarului de personal funcŃional (administrativ) Specificul activităŃii cadrelor administrative, atât a celor cu funcŃie deconducere cât şi a celor cu funcŃii de execuŃie face dificilă o normare obiectivăşi exactă a muncii. Din această cauză, determinarea numărului de resurseumane din această categorie se face, în general aplicând metode globale decalcul, avându-se în vedere fişa postului, activităŃile, volumul de muncă şisarcinile de muncă din cadrul fiecărui post. Pentru determinarea volumului de muncă necesar, se folosesc metodespecifice studiului muncii, cum sunt: cronometrarea; fotografierea zilei demuncă; observări instantanee; etc. Determinarea necesarului de resurse umane din această categorie sepoate face prin: a) calculul analitic, pe baza volumului de muncă determinat în faza anterioară, cu ajutorul relaŃiei: VmNP = Fdîn care: NP – necesarul de resurse umane funcŃional; Vm – volum de muncă (ore-muncă); Fd – fond de timp disponibil (ore-efective). 40
 37. 37. b) utilizarea normativelor, cu ajutorul relaŃiei: N P = K ⋅ A x ⋅ B y ⋅ C z ⋅ ... în care: K – coeficient de corelaŃie, care Ńine seama de influenŃa tuturorfactorilor asupra volumului de muncă necesar; A, B, C,... – valorile factorilor de influenŃă; x, y, z,... – gradul de influenŃă al fiecărui factor asupra volumului demuncă. ♦ ComparaŃia dintre disponibilul şi necesarul de resurse umane ComparaŃia dintre nevoile de resurse umane pe următorii ani şiresursele umane de care dispune organizaŃia, permite evidenŃierea diferenŃelor,pozitive sau negative (excedent sau deficit de resurse umane), care urmează afi ajustate în etapa următoare. ♦ Politica de ajustare şi corecŃie a deficitului sau excedentului deresurse umane Politica de ajustare şi corecŃie a diferenŃelor dintre disponibilul şinecesarul de resurse umane constă în luarea unor măsuri concrete, cum ar fi:1.în cazul deficitului de resurse umane, măsurile ce se impun a fi luate sunt: - reconsiderarea şi punerea în aplicare a unui nou plan de recrutare şi selecŃie a resurselor umane; - modificarea politicii de instruire, perfecŃionare şi promovare a de resurselor umane etc.2.în cazul excedentului de resurse umane, se impun o serie de măsuri dintrecare: - pensionarea prematură; - pensionare temporară; - şomaj tehnic; - concedieri. Cea mai „simplă” modalitate pentru managementul organizaŃiei desoluŃionare a excedentului (surplusului) de resurse umane o constituieconcedierea. Dar, pentru a nu se ajunge la acest fenomen, se poate proceda laneînlocuirea celor care părăsesc organizaŃia, decedează sau se pensionează. Ceicare rămân, trebuie să îndeplinească şi sarcinile posturilor rămase vacante. O altă cale folosită este pensionarea prematură, caz în caremanagementul organizaŃiei încurajează angajaŃii mai în vârstă să părăseascăserviciul înainte de vârsta pensionării, acordându-li-se plăŃi compensatorii pânăîn momentul pensionării ca limită de vârstă. 41
 38. 38. Pensionarea temporară este o altă cale de corectare a excedentului deresurse umane. Cei pensionaŃi temporar sunt ŃinuŃi în evidenŃa organizaŃiei,urmând ca atunci când aceasta face din nou recrutări de resurse umane, să seapeleze la ei în mod prioritar. Atunci când managerii sunt puşi în imposibilitatea de a-şi plăti angajaŃiipe o perioadă determinată, se poate apela la şomajul tehnic. Dacă afacerile seredresează, angajaŃii sunt rechemaŃi la lucru. Managerii organizaŃiilor sunt cei responsabili de a lua decizia privindaplicarea uneia sau alteia dintre modalităŃile de redresare a excedentului saudeficitului de resurse umane, în funcŃie de condiŃiile concrete existente înorganizaŃie. 42
 39. 39. 2.2. Recrutarea, selecŃia şi angajarea resurselor umaneObiectivul esenŃial al procesului de recrutare constă în identificarea unui numărsuficient de mare de candidaŃi care îndeplinesc condiŃiile necesare ocupării unuianumit post de muncă, astfel încât să se asigure o calitate superioară procesuluide selecŃie profesională. Procesul de recrutare este unul deosebit de complex, care trebuie să fieprecedat de o orientare profesională reală, mai ales a celor tineri, spre o meseriesau profesie corespunzătoare aptitudinilor, însuşirilor şi calităŃilor fizice sauintelectuale ale acestora. 2.2.1. Orientarea profesională – o activitate cu caracter social Orientarea profesională reprezintă o activitate cu caracter socialdestinată să-i îndrume pe indivizi în alegerea unei profesii, în aşa fel încât săfie capabili să o exercite şi totodată să-şi găsească prin ea satisfacŃia în muncă,asigurând, în acelaşi timp, satisfacerea nevoilor întregii societăŃi. Activitatea de orientare profesională reprezintă un proces complex deanaliză a următoarelor componente: - cunoaşterea indivizilor şi a aptitudinilor acestora; - analizarea exigenŃelor tuturor profesiilor şi meseriilor din economie; - estimarea nevoilor reale de resurse umane în diferite domenii de activitate economico-socială. Orientarea profesională nu este o activitate specifică managementuluiresurselor umane din organizaŃie, ea fiind obiectul activităŃii de bază a unoragenŃii sau direcŃii distincte. Din aceste considerente nu vom prezenta în extensoconŃinutul acestui proces. Subliniem însă faptul că, în condiŃiile actuale, orientarea profesionalădevine un auxiliar preŃios, indispensabil în politica de recrutare şi selecŃie, însensul de a ajuta satisfacerea cerinŃelor economiei privind necesitatea asigurăriiunui personal cu o înaltă calificare. 43
 40. 40. 2.2.2. Recrutarea resurselor umane Recrutarea reprezintă activitatea de identificare a persoanelor care auacele caracteristici solicitate de posturile nou create sau vacante, şi de atragerea acestora în cadrul organizaŃiei. Recrutarea poate fi iniŃiată de către organizaŃie sau firme specializate. În acest scop, au început să se înfiinŃeze centre de asistenŃă psiho-pedagogică şi managerială, care au drept obiectiv realizarea „reformei” înprocesul de orientare şi selecŃie profesională. În ultima perioadă se utilizează din ce în ce mai mult sistemeinformatice, care presupun existenŃa unei baze de date, care oferă informaŃiinecesare pentru identificarea rapidă a potenŃialilor candidaŃi. Schimbările, din ce în ce mai frecvente ale mediului ambiant, au unimpact puternic asupra funcŃionării organizaŃiei, ceea ce face necesar ca aceastasă adopte o politică de recrutare cât mai flexibilă, care să reflecte şi chiar săanticipeze toate schimbările din tehnologie, economie, legislaŃie, politicănaŃională şi internaŃională. Politica de recrutare a resurselor umane, trebuie să fie una coerentă şiechitabilă, fără improvizaŃii, evitându-se deciziile de circumstanŃă, luate într-unmod provizoriu. Succesul unei organizaŃii depinde foarte mult de modul în care esteorganizat procesul de recrutare. Este necesar ca acesta să se desfăşoare după unplan bine gândit. Dacă se reuşeşte elaborarea unei metodologii de recrutarecorecte, va fi posibilă identificarea şi atragerea în cadrul organizaŃiei a celor maicorespunzătoare candidaturi. Pentru ca recrutarea să fie eficace şi eficientă, este necesar a se avea învedere cerinŃe, verificate de practica managerială, şi anume: - alegerea cu discernământ a surselor de recrutare; - efectuarea recrutării de către personal competent, obiectiv şi imparŃial; - efectuarea recrutării după un plan, elaborat în mod diferenŃiat pe categorii de personal; - informarea exactă şi corectă despre cerinŃele postului; etc. Recrutarea este un proces care consumă bani şi timp, şi de aceea estenecesar ca ea să se desfăşoare după un plan bine conceput, ale cărui faze sunt: ♦ studiul politicii de personal al organizaŃiei; ♦ culegerea tuturor informaŃiilor privind relaŃia „oameni-posturi”; ♦ analiza informaŃiilor care permit definirea nevoilor reale de recrutare; ♦ stabilirea celor mai corespunzătoare surse (interne sau externe) de recrutare; 44
 41. 41. ♦ lansarea acŃiunilor concrete în vederea recrutării şi selecŃiei resurselor umane. În mod schematic, elementele unui plan de recrutare sunt prezentate în figura 2.6. Oameni Nevoi Politici AcŃiuni Posturi Surse Fig. 2.6. Elementele unui plan de recrutare a resurselor umane (Sursa: Mathis R. coord., Managementul resurselor umane, pag.45) Elaborarea unui plan de recrutare eficient presupune realizarea, înprealabil, a unui studiu privind obiectivele viitoare ale organizaŃiei. Altfel spus,la baza elaborării planului de recrutare stă strategia de dezvoltare generală aorganizaŃiei, precum şi previziunea strategică a necesarului de resurse umane. Calculul nevoilor de recrutare se efectuează prin compararea efectivuluicu nevoia de personal în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse. O altă categorie de informaŃii, care trebuie actualizate permanent,vizează organigrama de structură, care vizualizează modul în care suntorganizate şi distribuite posturile de muncă în ierarhia structurală. Trebuiecunoscută atât organizarea structurală actuală, cât şi anticipată cea deperspectivă. De asemenea este necesar să existe o evidenŃă precisă a posturilordevenite dispensabile datorită demisiilor, concedierilor, pensionărilor sau adeceselor (analiza tendinaŃelor). Fiecare organizaŃie îşi stabileşte o anumită procedură de recrutare, înfuncŃie de politica sa în domeniul resurselor umane, specificul postului demuncă, mărimea organizaŃiei etc. În organizaŃiile mari, activitatea de recrutare este îndeplinită decompartimentul de resurse umane. În organizaŃiile mici şi cele mijlocii deaceastă activitate se ocupă managerii de pe diferite niveluri ierarhice care, înfuncŃie de necesităŃi, stabilesc criteriile, mijloacele şi tehnicile de recrutare şiselecŃie. 45
 42. 42. 2.2.3. SelecŃia profesională SelecŃia este procesul prin care se alege, conform unor criterii, cel maipotrivit candidat în vederea ocupării unui anumit post de muncă. Prin selecŃie se realizează o triere a candidaŃilor recrutaŃi, pe baza unorproceduri, tehnici şi criterii care Ńin seama de pregătirea, aptitudinile şicapacitatea fiecărui candidat. SelecŃia condiŃionează, într-o măsură apreciabilă, calitatea resurselorumane ale organizaŃiei. Din experienŃa ultimilor ani, în practica autohtonă şi mondială amanagementului rezultă că, în esenŃă, selecŃionarea personalului se bazează înprincipal pe patru elemente, elemente ce pot reprezenta atât premise în selecŃiecât şi criterii de selecŃionare. Aceste elemente sunt: - studii, atestate de certificate sau diplome; - postul deŃinut anterior; - calităŃi, cunoştinŃe, aptitudini, respectiv deprinderi şi comportamente ale persoanelor în cauză; - vechimea în muncă. SelecŃia este un proces continuu, de îmbunătăŃire a calităŃii resurseiumane, proces ce se desfăşoară adesea în analogie cu procesele de ameliorare atehnologiilor utilizate. Scopul selecŃiei este să stabilească pentru o profesie dată care suntaptitudinile necesare executării ei şi să aleagă pe aceia ce au asemeneaaptitudini, într-un grad superior, pentru exercitarea profesiunii respective,potrivit cerinŃelor postului. Este foarte important a se stabili scopul şi momentul selecŃiei. În acestcontext, putem considera că scopul selecŃiei este stabilirea unei imagini care săprefigureze eficienŃa în viitoarea activitate a candidatului, în vederea aplicăriiprincipiului: Fiind un proces, selecŃia, presupune parcurgerea mai multor faze,rezolvând în acelaşi timp trei probleme deosebit de importante şi anume:asigurarea unei productivităŃi superioare a muncii, scăderea riscurilor şieliminarea unor conflicte şi insatisfacŃii personale. În condiŃiile efectuării selecŃiei, se utilizează un ansamblu de metode şitehnici. Cu ajutorul acestora se încearcă a se diagnostica potenŃialulcandidatului, pentru a vedea dacă este în măsură să realizeze în mod eficientobiectivele, sarcinile, competenŃele şi responsabilităŃile ce-i vor reveni în cadrulorganizaŃiei. 46
 43. 43. Metodele şi tehnicile de selecŃie se concep diferenŃiat, în funcŃie denatura posturilor pentru care se efectuează selecŃia. Pentru selecŃionarea muncitorilor, componenŃi principali aipersonalului de execuŃie din organizaŃie, se utilizează cu prioritate testelepsihometrice şi probele practice. Cu ajutorul testelor se determină – folosind o aparatură despecialitate – calităŃile, aptitudinile şi deprinderile psihomotorii de bază. În selectarea personalului de specialitate, accentul cadeîndeosebi asupra identificării cunoştinŃelor necesare. Modalitatea cea maifrecvent utilizată în acest scop este susŃinerea de probe de examinare, scrise sauorale, şi interviul pentru evaluarea cunoştinŃelor însuşite în domeniul respectiv.În afara acestora, se poate cere şi elaborarea unei lucrări practice din domeniulîn care va lucra. În mod firesc, un arsenal sensibil mai bogat de metode şi tehnicide selecŃie se întrebuinŃează în cazul personalului managerial, corespunzătorcerinŃelor complexe pentru aceste posturi şi a implicaŃiilor majore pe careaceastă muncă le are asupra stabilirii şi realizării obiectivelor organizaŃiei. Pentru evaluarea calităŃii intelectuale ale candidaŃilor la posturile deconducere se folosesc testele situaŃionale, vizând determinarea capacităŃii dememorare, nivelul de inteligenŃă, potenŃialul de comunicare, abilitatea de anegocia etc. Testarea cunoştinŃelor manageriale şi de specialitate se poate efectua şiprin intermediul interviului, a lucrărilor scrise, a chestionarelor, alcătuite dinîntrebări axate asupra aspectelor considerate absolut necesare în desfăşurareaviitoarei activităŃi. 2.2.4. Angajarea resurselor umane Angajarea, este etapa finală a acestui amplu proces, care trebuie să seefectueze respectând în primul rând legislaŃia muncii în vigoare. Între organizaŃie şi candidatul selectat se încheie un contract de muncă,în care sunt stipulate toate obligaŃiile şi drepturile celor două părŃi contractante.În anumite situaŃii, se poate practica angajarea de probă, pe o durată determinatăcuprinsă între o lună şi şase luni. Rezultatele procesului de recrutare, selecŃie şi angajare sunt influenŃate,în mare măsură, de importanŃa care se acordă de către management acesteiactivităŃi, precum şi de eficacitatea criteriilor, mijloacelor şi a metodelor alese. Putem concluziona că, ocuparea unui loc de muncă necesită o strategiebine precizată. Fiecare om are şansa să ocupe un post numai dacădemonstrează că posedă pregătirea, calităŃile şi abilităŃile necesare. 47
 44. 44. Pe de altă parte, fiecare individ trebuie să ştie cum să-şi pună înevidenŃă cunoştinŃele şi calităŃile pe care le posedă, să-şi elaboreze strategii şiplanul propriei cariere. 2.2.5. Un model de recrutare, selecŃie şi angajare a resurselorumane Acest model presupune parcurgerea etapelor şi fazelor din figura 2.7. IDENTIFICAREA NEVOII DE RECRUTARE EVALUAREA ŞI DEFINIREA POSTULUI DE MUNCĂ ETAPA I RECRUTARE PROSPECTAREA SURSELOR INTERNE ÎN VEDEREA RECRUTĂRII PROSPECTAREA SURSELOR EXTERNE ÎN VEDEREA RECRUTĂRII ANALIZA C.V. ŞI A SCRISORII DE INTENłIE COMPLETAREA CHESTIONARULUI STANDARD ETAPA II INTERVIUL ÎN VEDEREA SELECłIEI SELECłIE (TRIERE) TESTUL ÎN VEDEREA SELECłIEI VERIFICAREA REFERINłELOR AVIZUL FINAL ÎN VEDREA ANGAJĂRII AVIZUL MEDICAL ETAPA III INTEGRARE LA NOUL LOC DE MUNCĂ ANGAJARE EVALUAREA EFICACITĂłII ŞI A 48 EFICIENłEI RECRUTĂRII ŞI SELECłIEI Figura 2.7. Etapele procesului de recrutare, selecŃie şi angajare a resurselor umane
 45. 45. ConŃinutul succint al etapelor şi fazelor acestui model îl redăm încontinuare: Etapa I: RECRUTAREA presupune parcurgerea următoarelorfaze: Identificarea şi stabilirea necesarului de resurse umane Nevoia de recrutare este semnalată printr-o cerere, întocmită deconducătorul ierarhic al subdiviziunii organizatorice unde a apărut un nou postsau un post vacant, în urma calculului real al necesarului de resurse umane (vezitema 2.3.). Cererea trebuie să conŃină informaŃii privind denumirea postului demuncă, termenele de încadrare, nivelul de calificare necesar; etc. Această cerere se transmite compartimentului de resurse umane, undese centralizează aceste cereri şi care urmează se lanseze campania de recrutare. Înainte de lansarea campaniei de recrutare, compartimentul de resurseumane analizează dacă se justifică recrutarea unui nou angajat şi dacă au fostluate toate măsurile prealabile de creştere a productivităŃii muncii. Dacă această analiză confirmă necesitatea existenŃei postului respectiv,se vor avea în vedere mai întâi, o serie de soluŃii provizorii (ex. contract demuncă pe durată limitată, regim de lucru parŃial). Dacă şi în urma verificărilor se constată necesitatea creării postuluirespectiv, se va declanşa procesul de recrutare. Evaluarea şi definirea postului de muncă Analiza cererii de recrutare implică şi o aprofundare în ceea ce priveştecerinŃele postului (nivel de cunoştinŃe, experienŃa necesară, calităŃi, aptitudinietc). Evaluarea permite o mai bună precizare a criteriilor de recrutare şiselecŃie, precum şi identificarea unor posibile incongruenŃe intra şi interstatus. Descrierea postului este necesară şi în vederea prezentării postuluicandidaŃilor. Descrierea trebuie să fie realistă, pentru a diminua risculinsatisfacŃiei din faza integrării noului angajat. Documentul utilizat în acest scop este „fişa postului”, al cărei conŃinuttrebuie să reflecte următoarele aspecte: Identificarea postului: denumirea organizaŃiei; denumirea compartimentului în cadrul căruia figurează postul de muncă respectiv; denumirea postului de muncă. 49
 46. 46. Descrierea postului: scopul postului; locul postului în cadrul structurii organizatorice - relaŃii ierarhice: - cui i se subordonează - pe cine are în subordine; - relaŃii funcŃionale interne şi externe; - relaŃii de cooperare; atribuŃii şi sarcini; limite de competenŃă; responsabilităŃi; descrierea locului de muncă (efectivul subordonat, numărul de utilaje deservite, suprafaŃa disponibilă); ExigenŃele postului: pregătirea profesională necesară; experienŃa necesară; calităŃi fizice şi intelectuale. De specificate că „fişa postului” nu este un document stas, ci fiecareorganizaŃie îşi elaborează aceste fişe în funcŃie de domeniul funcŃional şi despecificul postului de muncă respectiv. Pe baza analizei postului se identifică incongruenŃele ce pot să aparăintrastatus sau inter-status şi care trebuie eliminate, luând anumite măsuri deajustare sau reproiectare a posturilor. IncongruenŃele intrastatus reflectă anumite erori de proiectare aposturilor (ex. formularea echivocă a atribuŃiilor şi responsabilităŃilor;specializarea excesivă a sarcinilor; lipsa de parietate dintre sarcini şiresponsabilităŃi sau dintre acestea şi competenŃe decizionale; delegare completăa responsabilităŃilor etc.) IncongruenŃele interstatus reflectă erori de relaŃionare a posturilor ( ex.subordonări multiple; scurtcircuitările de autoritate; efectul de tip „pasarelă”,etc.) Analiza posturilor necesită un mare număr de informaŃii, care pot fiobŃinute prin observare directă sau autoobservare. Metoda de analiză utilizată înacest scop este metoda interogativă, întrebările ce pot fi puse fiind centralizateîn tabelul 2.2. 50
 47. 47. Chestionar de evaluare a posturilor Tabelul 2.2.Pentru ce este necesar postul?Ce probleme există?Ce relaŃii formale sunt necesare?De ce sunt necesare aceste relaŃii?Ce probleme există?Ce trebuie făcut? De ce trebuie făcut? Se poate face altceva? Ce anume?Unde trebuie făcut? De ce acolo? Se poate altundeva? Unde?Când trebuie făcut? De ce atunci? Se poate altădată? Când?Cine trebuie să facă? De ce acesta? Poate face altcineva? Cine anume?Cum trebuie făcut? De ce aşa? Se poate altfel? Cum anume?Ce responsabilităŃi formale sunt necesare?De ce sunt necesare aceste responsabilităŃi?Ce probleme există?Ce competenŃe decizionale sunt necesare?De ce sunt necesare aceste competenŃe?Ce probleme există?Ce studii, cunoştinŃe, deprinderi, aptitudini şi experienŃă implică postul?De ce sunt necesare aceste caracteristici profesionale?Ce probleme există?Ce condiŃii de muncă şi norme de comportament implică postul?De ce sunt necesare aceste condiŃii şi norme?Ce probleme există?Ce criterii de evaluare a performanŃelor implică postul?Sunt relevante aceste criterii?Ce probleme există?Sursa: łăran, N. „Managementul resurselor umane”, Ed. Augusta, p. 36 Prospectarea interioară în vederea recrutării În general, posturile vacante sunt propuse în primul rând angajaŃilororganizaŃiei respective (politica de promovare internă). În unele cazuri, se prevede un anumit raport între recrutarea externă şipromovarea internă, iar în alte situaŃii, recrutarea externă este posibilă numaidacă nu există posibilitatea de recrutare din interiorul organizaŃiei. Prospectarea internă se bazează pe trei canale posibile: - existenŃa unui sistem de informare a angajaŃilor despre posturile propuse a fi ocupate; 51

×