Kajian mengenai pengamalan hand hygiene dan infeksi nosokomial

30,746 views

Published on

Ini hanyalah contoh semata-mata, dan terdapat kesalahan di dalamnya.boleh digunakan sebagai rujukan sahaja.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
336
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian mengenai pengamalan hand hygiene dan infeksi nosokomial

 1. 1. PRESENTASI PROJEK RESEARCH KURSUS DIPLOMA KEJURURAWATAN NNRH 3122KUMPULAN G 2/2010
 2. 2. TAJUK KAJIAN PERHUBUNGAN DI ANTARA 5 MOMENTS HAND HYGIENE DAN INFEKSI NOSOKOMIAL DALAM KALANGANJURURAWAT PELATIH SEMASA PENEMPATAN KLINIKAL
 3. 3. 1.1 . LATAR BELAKANG KAJIANHand washing untuk hand hygiene adalah perbuatanmembersihkan tangan dengan menggunakan air,dengan penggunaan sabun, bagi maksudmenghapuskan kotoran, ataumikroorganisma.Hand hygiene merupakan salahsatu teknik untuk mengurangkan nosocomialinfections.
 4. 4. Amalan 5 moments hand hygiene dan teknikhand washing telah diterapkan dalam sesipembelajaran dan pengajaran bagipelatih kejururawatan sejak SemesterSatu lagi. Namun, pengamalan handhygiene masih lagi kurang diamalkanoleh jururawat pelatih dan nosocomialinfection juga semakin meningkat dihospital.
 5. 5. 1.2. PENYATAAN MASALAH Kajian ini dijalankan bagi mengkaji :1.Pengamalan hand washing di kalangan jururawatpelatih2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalanhand washing3. Peratusan (%) jururawat pelatih yangmempunyai pengetahuan mengenai 5 moments handhygiene
 6. 6. 4. Perhubungan diantara 5 moments handhygiene dan nosocomial infections dalamkalangan jururawat pelatih semasapenempatan di kawasan klinikal.
 7. 7. 1.3 OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF AMUntuk mengetahui jururawat pelatih mengamalkancara hand hygiene yang betul semasa penempatan di kawasan klinikal.
 8. 8. OBJEKTIF SPESIFIK1.Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhijururawat pelatih tidak mengamalkan hand hygiene yangberkesan.2. Untuk mengetahui kepentingan mengamalkan handhygiene dalam kalangan jururawat pelatih.3. Untuk mengetahui kesan sekiranya jururawat pelatihtidak mengamalkan hand hygiene yang betul.
 9. 9. 4. Untuk menilai tahap kefahaman jururawatpelatih mengenai langkah-langkahpengamalan hand washing yang betul.
 10. 10. 1.4 HIPOTESIS KAJIAN1. Jururawat pelatih Kolej Kejururawatan Melaka mengamalkan cara hand washing yang betul semasa penempatan di kawasan klinikal.2. Jururawat pelatih Kolej Kejururawatan Melaka tidak mengalami nosocomial infections.
 11. 11. 1.5 KEPENTINGAN KAJIAN1. Jururawat pelatih mengetahui kepentingan pengamalan 5 moments hand hygiene yang efektif semasa penempatan di kawasan klinikal.2. meningkatkan tahap kesedaran berkaitan dengan pelaksanaan amalan hand hygiene yang betul dapat mengelakkan dari berlakunya jangkitan silang3. jururawat pelatih mempraktikkan pengamalan hand washing yang efektif dan lebih berkualiti ketika di wad .
 12. 12. 1.6 SKOP KAJIAN Perhubungan diantara 5 momentshand hygiene dan nosocomial infectionsdalam kalangan jururawat pelatih ketikapenempatan di kawasan klinikal adalahresponden yang terdiri daripada jururawatpelatih tahun I semester ll, tahun ll semesterl, tahun ll semester ll, tahun lll semester ldan tahun lll semester ll yang dipilih secarapersampelan sistematik di KolejKejururawatan Melaka.
 13. 13. 1.7 DEFINISI OPERASIONAL1.7.1. KAJIANKegiatan (usaha,proses) mengkaji,berdasarkan data, maklumat dansebagainya terperinci yangdikumpulkan dalam jangka masatertentu(Kamus Dewan edisi ke empat)
 14. 14. 1.7.2. 5 MOMENTSKonsep menggabungkan semua saranan WHOuntuk kebersihan tangan. Keputusan untukmenangani kebersihan tangan dengan memberitumpuan kepada lima petunjuk hanya bertujuanuntuk lebih mudah faham mengenai risiko1.7.3. HAND HYGIENEKebersihan tangan adalah istilah yang digunakanuntuk proses mencuci tangan atau tangandekontaminasi.Mencuci tangan melibatkan mekanikalmengeluarkan mikroorganisma daripada tangandengan sabun dan air.
 15. 15. 1.7.4. MEDICAL ASEPSISSatu cara yang digunakan untuk menghapuskanorganisma pathogen.  Ini dipraktikkan untukmerawat pesakit dengan penyakit berjangkitdengan tujuan mengelakkan dari menjangkitkepada orang lain.1.7.5. NOSOCOMIAL INFECTIONMana-mana jangkitan yang diperolehi semasa dihospital atau persekitaran penjagaan kesihatan. 
 16. 16.  1.7.6. JURURAWAT PELATIHJururawat yang masih dalam tempoh latihan.( Kamus Dewan Edisi Kedua.) 1.7.7. PENEMPATAN KLINIKALMerupakan tempat dimana jururawat pelatihmenjalani latihan pratikal dalam tempoh masatertentu. 1.7.8. INFEKSIJangkitan penyakit yang di bawa oleh kuman.
 17. 17. 1.8 SOALAN KAJIAN1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelatih Kolej Kejururawatan Melaka tidak mengamalkan hand hygiene secara efektif?2. Apakah kepentingan pengamalan 5 moment hand hygiene yang efektif semasa di penempatan klinikal?3. Sejauh manakah kefahaman jururawat pelatih mengenai kesan-kesan tidak mengamalkan hand hygiene secara efektif? 
 18. 18. 4. Adakah jururawat pelatih mengamalkan langkah-langkah hand washing yang betul mengikut turutan satu hingga tujuh?5. Adakah jururawat pelatih mengetahui 5 moments hand hygiene yang perlu dipraktikkan ketika penempatan di kawasan klinikal?
 19. 19. 2.1 Faktor mempengaruhi pelatihtidak mengamalkan hand hygiene yang berkesan.Pittet et Al (1991), melalui survey yangdijalankan mengatakan bahawa kakitanganmedical tidak mencukupi masa untuk mencucitangan berulang kali dan juga menghadapimasalah dengan produk sabun yang digunakanyang boleh menyebabkan irritasi pada kulit.
 20. 20. Hugonent el al (2004) melaporkan bahawa kakitangan kesihatan memberi pelbagai sebabuntuk tidak mengamalkan hand hygiene iaitu kesuntukan masa,kekurangan kakitangan dan pengaruh staf sejawat.
 21. 21. 2.2 kepentingan mengamalkan hand hygiene dalam kalangan pelatih.oHand hygiene dikatakan sebagai aspek amat pentingdalam mengelakkan healthcare-associated infection (HCAI).(Pittet 2000,Gould et al 2010)oThe World Health Organization (WHO)(2009) menekankan kepentingan hand hygiene sebelumprosedure bersih atau prosedur aseptic untuk elakHCAI.
 22. 22. oHand hygiene amat penting diamalkan olehkakitangan kesihatan untuk mengelakkantransmisi infeksi.(Larson et al,1995)o Menurut Kilpatrick C et al(2012) telah menyatakan kepentinganhand hygiene sebelum melakukan prosedurinvasif.
 23. 23. 2.3 kesan sekiranya pelatih tidakmengamalkan hand hygiene yangbetul.  oDi UK ,lebih kurang 300,000 pesakit mendapat nasocomial infection disebabkan tidak mengamalkan hand hygiene atau tidak mengamalkan hand hygiene dengan betul. (Duncan JM Macdonald) o Telah dinyatakan jika tidak mengamalkan hand washing yang berkesan transmisi infeksi telah meningkat,termasuk MRSA. (Sylvia Trotter)
 24. 24. Lead researcher Xiaoyan Songmengatakan bahawa pengamalan handhygiene yang tidak berkesan olehkakitangan kerajaan sebelum dan selepasmenyentuh pesakit merupakan faktorutama nosocomial infection.
 25. 25. 2.4 tahap keFahaman pelatihmengenai langkah-langkahpengamalan hand washing yangbetul. oThe U.K Health Department guidelines menyatakan bahawa tangan perlu dicuci sebelum dan selepas contact dengan setiap seorang pesakit. oKefahaman mengenai langkah- langkah pengamalan hand hygiene meningkat setelah pendidikan kesihatan diberikan pada peringkat hospital.(The Lancet, 2000)
 26. 26. Ignac Semmelweis (1983) telahmelakukan pemerhatian pada tahun 1847 tentang hand washing mengurangkan bilangan kematian disebabkan puerperal fever.
 27. 27. 3.0 pengenalanMetodologi kajian yang dijalankanmerangkumi reka bentukkajian,instrumen kajian,subjek kajiantermasuk populasi danpersampelan,pilot study,pengumpulandata dan analisa data.
 28. 28. 3.1 reka bentuk kaJian Kajian yang dijalankan adalah secaradeskriptif menggunakan penyelidikankuantitatif dimana penyelidik mengaitkan datanumerika dan ketepatan.
 29. 29. 3.2 instrumen kaJianInstrumen kajian yang dilakukan menggunakanborang kaji soal selidik dan berbentuk ‘close-endedquestions’.Soalan dibahagikan kepada 6 bahagian iaitu:BAHAGIAN A -latar belakang respondenBAHAGIAN B -faktor-faktor yang mempengaruhijururawat pelatih tidak mengamalkan hand hygienesecara efektif
 30. 30. BAHAGIAN C -kepentingan pengamalan 5 moments handhygiene yang efektif ketika penempatan di kawasanklinikalBAHAGIAN D -kesan-kesan tidak mengamalkan handhygiene secara efektifBAHAGIAN E -susunan langkah-langkah hand washingyang betul mengikut turutan 1-7BAHAGIAN F -5 moments hand hygiene yang perludipraktikkan ketika penempatan di kawasan klinikal.
 31. 31. 3.3 populasi dan persampelan kaJianKajian ini dijalankan di Kolej KejururawatanMelaka.10% jururawat pelatih mewakili setiap semesterkecuali Tahun l Semester l100% bersamaan dengan 39 responden.
 32. 32. 3.4 pilot study oPilot study dijalankan kepada 5 orangresponden yang setiap individu mewakilisetiap semester kecuali Semester Satu.
 33. 33. 3.5 pengumpulan dataoBorang soal selidik untuk test run diagihkan kepada5 responden pada 17 September 2012.oManakala, borang soal selidik untuk kajian sebenarpada 20 September 2012.oData-data yang dikumpul akan dimasuk ke dalamkomputer dengan menggunakan Microsoft OfficeWord 2007 dan Microsoft Office Excel 2007 untukdianalisa.
 34. 34. 3.6 analisa dataoAnalisa data digunakan melalui kaedahjadual, graf bar dan carta pai untukmengasingkan data. Hasil penyelidikandibentangkan dalam bentuk graf bar dan cartapie untuk melihat nilai variable.
 35. 35. 4.0 pengenalanoPenggunaan graf bar dalam hasil kajian ini adalahmerangkumi peratusan daripada jawapan yang telahdiberikan pada setiap bahagian soalan yang terdiri daripadatiga bahagian soalan iaitu BAHAGIAN B,BAHAGIAN C danBAHAGIAN D (rujuk Rajah 4.1-Rajah4.3).Manankala,jawapan bagi BAHAGIAN E danBAHAGIAN F pula adalah dalam bentuk carta pie(rujukRajah 4.4 dan Rajah 4.5)
 36. 36. RaJaH 4.1 FaKtOR Yang MeMpengaRUHi pengaMalanHand WasHing seCaRa eFeKtiF 100 100% 90 80 77% 74% 69% 72% 70 60 59% 59% 50 YA 40 31% TIDAK 30 23% PASTI 20 15% 18% 18% TIDAK 13% 13% 15% 15% 10% 10% 10 8% at 0% 0% an ad as an a 0 a jaw am ah as g iw ng tu m nb se de l fd n ng n ka n a sta uk ka ya ka ng an si b u ra h de es nt b ru be os lu h su g ik a ru rla Pr ng em Ke a er Te ng Pe M Al Pe
 37. 37. oBerdasarkan Rajah 4.1,sebanyak 7% (n=3) mengatakan YA15%(n=6)mengatakan TIDAK PASTI77%(n=30) mengatakan TIDAKbahawa proses yang lama menyebabkan mereka tidakmengamalkan hand washing secara efektif .30%(n=12) YA10%(n=4) TIDAK PASTI59%(n=23) TIDAKkepada terlalu sibuk dengan tugasan menyebabkan merekatidak mengamalkan hand hygiene secara efektif. 
 38. 38. 18%(n=7) YA13%(n=5)TIDAK PASTI69%(n=27) TIDAKmengatakan alergik dengan bahan yang digunakan untukhand hygiene penyebab mereka tidak mengamalkan handhygiene secara efektif.Kesuntukan masa 18%(n=7) mengatakan YA,23%(n=9)mengatakan kurang pasti dan 59%(n=23) mengtakan TIDAKPengaruh staf di wad 13%(n=5) mengatakan YA ,15%(n=6)mengatakan KURANG PASTI ,72%(N=28)mengatakanTIDAK
 39. 39. Pengaruh rakan sejawat 15%(n=6) mengatakan YA ,10%(n=4) mengatakan KURANG PASTI dan 74%(n=29)mengatakan TIDAKMembebankan tugas di wad 0%(n=0) mengatakan YA danKURANG PASTI dan 100%(n=39) mengatakan TIDAKoKesimpulannya, sebahagian pelatih bersetuju bahawafaktor terlalu sibuk dengan tugasan menyebabkan jururawatpelatih tidak mengamalkan hand hygiene secara efektif.oManakala faktor lain yang menyebabkan kurangnyapengamalan hand hygiene ialah proses yang memakan masayang lama, alergik dengan sabun yang digunakan,kesuntukan masa, pengaruh daripada staf dan rakansejawat.
 40. 40. RaJaH 4.2 Kepentingan pengaMalan 5 MOMent HandHYgiene seMasa di peneMpatan KliniKal
 41. 41. oBerdasarkan Rajah 4.2100% (n=39), iaitu semua responden mengatakanYA bahawa 5 moments hand hygiene dapatmengelakkan infeksi nosokomial, dapat menjagakebersihan diri dan menjaga kebersihan pesakit.64% (n=25) mengatakan YA, bahawa 5 momenthand hygiene penting kerana dapat meningkatkankemahiran dalam teknik hand washing36% (n=14) mengatakan TIDAK.
 42. 42. 49% (n=19),YA dapat mengekalkan integriti kulit pesakitdan selebihnya 51 % mengatakan TIDAK.Sebanyak 33% (n=13) mengatakan YA bahawapengamalan 5 moment hand hygiene dapat mengelakkanmereka mendapat batuk dan selebihnya 67% (n=26)mengatakan TIDAK.oKesimpulannya berdasarkan graf ini, kepentinganpengamalan 5 moments hand hygiene adalah dapatmengelakkan nasocomial infections, dapat menjagakebersihan pesakit dan kebersihan diri sendiri. 
 43. 43. RaJaH 4.3 Kesan-Kesan tidaKMengaMalKan Hand WasHing seCaRa eFeKtiF
 44. 44. oBerdasarkan Rajah 4.367% (n=26) mengatakan YA, bahawa kesan tidakmengamalkan hand washing yang efektif akanmenyebabkan anti-microbial resistance.Manakala 33% (n=13) mengatakan TIDAK.69% (n=27) menjawab YA bagi kesan kos yangtinggi untuk rawatan infeksiselebihnya 31% (n=12) mengatakan TIDAK100% (n=39), semua responden menjawabYAbahawa kesan tidak mengamalkan hand washingyang efektif akan menyebabkan jangkitan silang danjangkitan kepada rakan sejawat melalui sentuhan. 
 45. 45. Manakala sebanyak 67% (n=26) mengatakan YA bagijangkitan melalui air borne33% (n=13) mengatakan TIDAK.79% (n=31) ,YA bahawa jangkitan bawaan makanankepada jururawat adalah kesan-kesan daripada handwashing yang tidak efektif .21% (n=8) mengatakan TIDAK.oKesimpulannya, kesan-kesan tidak mengamalkan handwashing secara efektif akan menyebabkan jangkitansilang dan jangkitan kepada rakan sejawat melauisentuhan.
 46. 46. RaJaH 4.4 langKaH-langKaH Hand WasHing
 47. 47. Berdasarkan Rajah 5.4,62% (n=24) berjaya menyusun langkah-langkah dalam hand washing dengan BETUL,manakala 38% (n=15) menjawab dengansusunan yang SALAH.oKesimpulannya, responden tahu langkah-langkah hand washing yang betul dan efektif.
 48. 48. RaJaH 5.5 FiVe MOMents Hand HYgiene
 49. 49. oBerdasarkan Rajah 5.5,Sebanyak 67% (n=26) menjawab 5 moment handwashing dengan BETULmanakala 33% (n=13) menjawab degan SALAH.oSecara keseluruhannya,majoriti pelatih fahammengenai pengamalan hand washing 5 momentyang perlu dipraktikkan di wad.
 50. 50. 5.0 PENGENALANMengikut hasil kajian yang dilakukan,sebanyak 67%jururawat pelatih telah memberikan jawapan yangbetul bagi 5 moments of hand washing danselebihnya iaitu 33% telah memberi jawapan yangsalah.Hal ini membuktikan bahawa kebanyakkanjururawat pelatih mengamalkan teknik hand washingyang betul serta mempraktikkannya di wad.
 51. 51. Rajah 4.1 menunjukkan bahawa sebanyak 30%(n=12) responden tidak mengamalkan handwashing akibat daripada kesibukan di waddengan kerja.
 52. 52. 5.1 IMPLIKASI TEORITIKAL KEBAIKAN•Membantu dalam pengamalan teknikyang betul sewaktu hand washingdipraktikkan.•Memberi serba sedikit pengetahuanasas kepada jururawat pelatih tentangkepentingan pengamalan hand washing.
 53. 53. KEBURUKAN•Kekeliruan berlaku akibat daripada faktayang berbelit-belit serta sukar difahamioleh jururawat pelatih.
 54. 54. 5.2 IMPLIKASI PRAKTIKAL KEBAIKAN•Pengamalan teknik hand washing yang betuldapat membantu mengurangkan risiko jangkitansilang terhadap pesakit dan jururawat.
 55. 55. KEBURUKAN•Sekiranya kurang pengamalan teknik handwashing di kalangan jururawat pelatih,ia dapatmeningkatkan risiko pesakit mendapat jangkitansilang.•Pesakit juga terpaksa tinggal di wad dengan lebihlama akibat daripada jangkitan silang.•Pesakit terpaksa menanggung beban kos yangtinggi akibat daripada jangkitan silang.
 56. 56. 5.3 LIMITASI KAJIAN1.Kurang mendapat kerjasamaResponden tidak menepati masa yang telahditetapkan.2.Kemusykilan terhadap soalanResponden tidak dapat menjawab mengikutkehendak soalan kerana soalan tersebuttidak mencapai validity dan reliability
 57. 57. 5.4 CADANGANORGANISASI•Menyediakan kemudahan yang lengkap sepertisinki dan paip yang bersesuaian bagimemudahkan jururawat pelatih melakukan handwashing dengan sempurna.•Disamping itu,pihak organisasi juga harusmembekalkan sabun serta tisu yang mencukupibagi menggalakkan jururawat pelatih melakukanhand washing secara kerap.
 58. 58. PENGAJAR•Pengajar perlu mengajar subjek yang berkaitandengan hand hygiene secara dalam danmenekankan kepentingan pengamalan handhygiene kepada jururawat pelatih.•Disamping itu,pengajar juga harusmendemostrasikan teknik-teknik hand washingyang betul kepada pelatih,dan praktikal harusdilakukan oleh setiap jururawat pelatih dibawahpemantauan pengajar.
 59. 59. JURURAWAT KLINIKAL•Jururawat klinikal harus melakukan pemantauanterhadap jururawat pelatih di kawasan klinikalberkaitan dengan teknik serta pengamalan handwashing yang betul.•Malah penilaian berkaitan dengan handwashing harus dilakukan setiap bulan bagimemahirkan jururawat pelatih.
 60. 60. JURURAWAT PELATIH•Setiap jururawat pelatih harus menjadikanprosedur hand washing sebagai satu amalanyang kerap dilakukan.•Sewaktu prosedur hand washing dilakukan,jururawat pelatih harus mengamalkan teknikyang betul.
 61. 61. 5. 5 KESIMPULANHasil kajian yang telah kami lakukan didapatimajoriti jururawat pelatih mempunyaipengetahuan kepentingan hand hygiene danmengamalkannya. Namun demikian, merekagagal menunjukkan pengamalan yang betuldalam hand hygiene.
 62. 62. •Daripada kajian kami merujuk pada Rajah 4.1responden (n=12) menyatakan YA faktor utamamereka tidak mengamalkan hand washing adalahdisebabkan oleh kerana sibuk dengan tugasan•Walaubagaimanapun kumpulan kami telahmenghujahkan beberapa cadangan supayajururawat pelatih dapat melakukan hand hygienedengan baik tanpa jangkitan nosokomial.
 63. 63. RUJUKAN1. Kilpatrick C et al (2012)Importance Of hand hygiene during invasive procedures.2. Nursing Standard .26,41,42-46.Date of acceptance : April 5 20123. Pittet D. Improving compliance with hand hygiene in hospitals.Infection control and Hospital Epidemiology .2000 ;21(6):381-3864. Pittet D.Improving adherence to hand hygiene practice:a multidisciplinary approach.Emerge Infect Dis.2001 Mar-Apr;7(2);234-240.
 64. 64. 5. Judy Tran.Comparison of hand hygiene :A literature review (January 1,2009)6. Denith ,M.,Shelmerdine ,T.(2004) Organising an awareness week to target hand hygiene practice.Nursing Times;100:17,36-387. Improving Hand Washing Performance-A Crossover Study Of Hand-Washing in the Orthopedic Department.Duncan JM Macdonald,Sylvia Trotter.8. Effect of Hand Hygiene on Infectious Disease Risk in the Community Setting :A Meta-Analysis.Allison E.Aiello,PhD,Rebecca M.Coulborn,BS,Vanessa Perez,MS and Elaine L. Larson
 65. 65. TAMAT Thank You

×