หนังสือมอบอำนาจ

 • 61 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
61
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. อากร แสตมป ์ หนังสือมอบอำนำจ ทำที่ ............................................... ……………………………………….. วันที่ ............................................... โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ ..................................................................... อำยุ ........... ปี อยู่บ้ำนเลขที่ .............. ซอย ........................ ถนน .............................. ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................ ขอมอบอำนำจให้ ................................................................................. อำยุ ............ ปี อยู่บ้ำนเลขที่ .............. ซอย ........................ ถนน .............................. ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ............................ เป็นผู้มีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรขอใช้สิทธิ์คืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตำมนโยบำยรัฐบำลแทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จสิ้น กระบวนกำร และข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชอบในกำรที่ผู้ที่รับมอบอำนำจของข้ำพเจ้ำได้ทำไปตำมที่มอบ อำนำจนี้เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้ทำด้วยตัวเอง เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน ลงชื่อ ............................................... ผู้มอบอำนำจ (...............................................) ลงชื่อ ............................................... ผู้รับมอบอำนำจ (..............................................) ลงชื่อ ............................................... พยำน (..............................................) ลงชื่อ ............................................... พยำน (..............................................) วิธีปิดอำกรแสตมป์ 1. ถ้ำมอบอำนำจให้บุคคลเดียวหรือหลำยคนกระทำกำรครั้งเดียวปิด 10 บำท 2. ถ้ำมอบอำนำจให้บุคคลเดียวหรือหลำยคนกระทำกำรมำกกว่ำครั้งเดียวปิด 30 บำท