กฎหมายสาธารณสุ ข                                             เสมอ กาฬภักดี sam...
ปั ญ หาดั ง กล่ า วเพื ่ อ ให้ ผู ้ เ สี ย หายจากบริ ก าร สาธารณสุขได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยรวดเร็ว และเป็นธรรมโดยการจัดตั้...
ทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาช...
2. กรณี เ ป็ น ความเสี ย หาย              จะเห็นว่าเงินกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นจากรัฐทั้ง   ซึ ่ ง หลี ก เลี ่...
เสรีภาพ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้                          บริโภค และผู้อำนวยการสำนักงบประม...
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร   พิ จ ารณาให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ   เบื้ อ งต้ น มี ใ ครบ้ า ง และมี   อำนาจหน้าที่อย่างใด...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ได้อะไรจากร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย 1/2

674 views

Published on

เสมอ กาฬภักดี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ได้อะไรจากร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย 1/2

 1. 1. กฎหมายสาธารณสุ ข เสมอ กาฬภักดี samertap@hotmail.com กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อะไรจาก ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสีย- หายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ- กฤษฎีกาแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็น- ชอบเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ขณะที่กำลัง จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎร ปรากฏว่ามีกลุ่มแพทย์ และเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ออกมาคัดค้านร่าง- กฎหมายดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวครึกโครม เหตุผลในการร่างกฎหมายฉบับนี้ ทางสื่อมวลชนโดยไม่เห็นด้วย เช่น กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจาก จะทำให้มีการฟ้องร้องแพทย์มากขึ้น หรือจะ การรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ได้ระบุเหตุผลไว้ ทำให้งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายตามกฎหมาย ว่า ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีแพทย์บางกลุ่ม “โดยที่ปัจจุบันความเสียหายจากการรับ โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ชนบทและกลุ่มองค์กร- บริการสาธารณสุขไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่าง ภาคเอกชน เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว เป็ น ระบบให้ ท ั น ท่ ว งที ทำให้ ม ี ก ารฟ้ อ งร้ อ งผู ้ ใ ห้ โดยเห็นว่าจะทำให้การฟ้องร้องแพทย์และเจ้า- บริการสาธารณสุขทั้งทางแพ่งและอาญา และทำให้ หน้าที่ลดลง มีระบบการไกล่เกลี่ยและมีการ ความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ร ะหว่ า งผู ้ ร ั บ และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไข้และผู้ที่ทำ สาธารณสุขเปลี่ยนไปจากเดิม อันส่งผลร้ายมายัง หน้าที่การรักษาพยาบาล ดังนั้น จึงขอเสนอ ผู้รับและผู้ให้บริการสาธารณสุข ตลอดจนกระทบถึง สาระสำคั ญ ของร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วเพื ่ อ การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างความเข้าใจแก่หมออนามัยและผู้อ่านทุก รวมถึงระบบบริการสาธารณสุขด้วย สมควรจะได้แก้ ท่าน /กันยายน - ตุลาคม 2553 49
 2. 2. ปั ญ หาดั ง กล่ า วเพื ่ อ ให้ ผู ้ เ สี ย หายจากบริ ก าร สาธารณสุขได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยรวดเร็ว และเป็นธรรมโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชย ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ส่งเสริมให้มีการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการสาธารณสุข จัด ให้ ม ี ก ารพั ฒ นาระบบความปลอดภั ย และ ป้องกันความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ทั้งให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการลงโทษหรือ ไม่ลงโทษผู้ให้บริการสาธารณสุขในกรณีที่ถูก ผู้เสียหาย คือใคร ฟ้ อ งคดี อ าญาข้ อ หากระทำการโดยประมาท ผู้เสียหาย ตามร่างกฎหมายฉบับนี้ ด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” คือ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับ จะเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีเจต- บริ การสาธารณสุ ขจากสถานพยาบาลตาม นารมณ์ ท ี ่ จ ะสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ร ะหว่ า ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล สถาน- คนไข้และผู้ให้บริการ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปฟ้อง- พยาบาลของรั ฐ และของสภากาชาดไทย ร้ อ งเป็ น คดี ก ั น โดยมี ก องทุ น สำหรั บ ชดเชย และรวมถึ ง สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ตามที ่ ความเสียหาย มาช่วยแก้ไขเยียวยาให้กับผู้ที่ คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขทุกกลุ่ม ระบบบริการสาธารณสุขประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม จะเห็นว่าเมื่อประชาชนไปรับบริการ มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติหลักประกัน- ที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน เช่น โรง- สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 จะครอบคลุ ม พยาบาลของทางราชการ สภากาชาดไทย โรง- แต่เฉพาะคนไข้บัตรทองเท่านั้น ส่วนกลุ่มอื่น พยาบาลเอกชน รวมทั้ง คลินิกเอกชน แล้ว เช่น กลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม กลุ่มผู้ใช้สิทธิ เกิดความเสียหาย ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่จะได้ สวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ยังไม่มี รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้ทั้งหมด ระบบใด ๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ กลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้หากมีการ บริการสาธารณสุข คืออะไร ฟ้ อ งคดี อ าญากรณี ท ี ่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารกระทำโดย บริ ก ารสาธารณสุ ข คื อ บริ ก าร ประมาท ก็ให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่ลงโทษ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ การ หรือรอลงอาญาก็ได้ เพราะการฟ้องคดีอาญา ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ นั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ที่มีสิทธิ ประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวช- ฟ้ อ งร้ อ งได้ ห ากได้ ร ั บ ความเสี ย หายจากการ กรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม รักษาพยาบาลที่ได้กระทำโดยประมาท การประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการ ผดุ ง ครรภ์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ การ พยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ การประกอบ วิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ50 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
 3. 3. ทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และให้รวมถึงการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะเห็นว่าบริการสาธารณสุขที่ประชาชนได้รับและอาจเกิดความเสียหายได้นั้นมีความครอบคลุมเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การพยาบาลและการผดุงครรภ์ทันตกรรม กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และเภสัชกรรม ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินอะไรบ้าง ผู ้ เ สี ย หายจากการรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข จาก สถานพยาบาล มีสิทธิได้รับ “เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” และ “เงินชดเชย” จากกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ในระบบบริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด จะเห็นว่าผู้เสียหายมีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือ- เยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยไม่ต้อง พิสูจน์ความรับผิด ตามหลักการเรื่อง no - fault compen- sation system คือ มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงิน- ชดเชยจากกองทุน ซึ่งจะแตกต่างกับการฟ้องคดีแพ่งทั่วไป ที่มุ่งแต่จะหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งการฟ้องคดีละเมิดต่อ ศาลนั้นต้องใช้เวลายาวนานและเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้ง ยังทำให้เกิดความทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย สำหรับแนวคิด เรื่อง no - fault compensation system ปัจจุบันมีหลาย ประเทศที่ออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น สวีเดน นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เป็นต้น เมื่อเกิดความเสียหายจะมีสิทธิได้รับเงิน ทุกกรณีหรือไม่ ผู้เสียหายจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน “เงินช่วยเหลือ- เบื้องต้น” และ “เงินชดเชย” หากเป็นกรณี ดังต่อไปนี้ 1. กรณี เ ป็ น ความเสี ย หายที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ตามปกติ - ธรรมดาของโรคแม้จะได้มีการให้บริการสาธารณสุขตาม มาตรฐานวิชาชีพ /กันยายน - ตุลาคม 2553 51
 4. 4. 2. กรณี เ ป็ น ความเสี ย หาย จะเห็นว่าเงินกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นจากรัฐทั้ง ซึ ่ ง หลี ก เลี ่ ย งมิ ไ ด้ จ ากการให้ บ ริ ก าร ที่มีอยู่เดิมตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. สาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ 2544 และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนเงินสมทบที่สถาน- 3. กรณีความเสียหายที่เมื่อสิ้น- พยาบาลโดยเฉพาะคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนจะต้อง สุ ด กระบวนการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข จ่ายเข้ากองทุน ซึ่งก็อาจกระทบต่อสถานพยาบาลภาค แล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตาม เอกชนบ้าง จากเดิมที่ไม่มีภาระจะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ ปกติ จะเห็ น ว่ า ผู ้ ท ี ่ ม ารั บ บริ ก าร เงินกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ สาธารณสุขแล้วเกิดความเสียหายนั้น ที่ดีฯ จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง ไม่ได้มีสิทธิที่จะได้รับ “เงินช่วยเหลือ- เงินกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบ เบื้องต้น” และ “เงินชดเชย” ทุกกรณี บริการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ แต่อย่างใด การพูดว่าคนที่เจ็บป่วยทุก 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงิน- รายจะแห่กันมาขอรับเงินจากกองทุนจน ชดเชยให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท ทำให้เป็นภาระแก่เงินงบประมาณของ 2. เพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา ประเทศนั้น จึงไม่เป็นความจริง 3. เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม การ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกัน เ งิ น ก อ ง ทุ น ส ร้ า ง เ ส ริ ม ความเสียหายตามแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติ ความสัมพันธ์ที่ดีฯ มาจาก 4. เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบการไกล่- ไหน เกลี่ยและสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการ เงิ น กองทุ น สร้ า งเสริ ม ความ สาธารณสุข สัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข ได้ ม าจากเงิ น ที ่ โ อนมาจากเงิ น ตาม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง มาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติหลัก- ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการ ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2544 เงินที่ จำนวน 2 คณะ และคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ สถานพยาบาลจ่ายสมทบ เงินอุดหนุน คือ จากรัฐบาล เงินเพิ่มตามมาตรา 21 วรรค 1. คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน สอง เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค และ ระบบบริการสาธารณสุข ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน 2. คณะกรรมการการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ร่างกฎหมาย 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ ฉบับนี้ได้กำหนดให้สถานพยาบาลต้อง เบื้องต้น จ่ า ยเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ตามหลั ก - 4. คณะอนุกรรมการการประเมินเงินชดเชย เกณฑ์วิธีการและอัตราที่คณะกรรมการ 5. คณะอนุ ก รรมการด้ า นอื ่ น ๆ ตามที ่ เ ห็ น กำหนดโดยต้องคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ด้วย สมควร เช่น ขนาดของสถานพยาบาล จำนวน ผู้รับบริการ ความถี่และความรุนแรงของ การเกิดความเสียหาย เป็นต้น52 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
 5. 5. เสรีภาพ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (3) ผู้แทนสถานพยาบาล จำนวน 3 คน (4) ผู้แทน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ จำนวน 3 คน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สื่อสารมวลชน สิทธิมนุษยชน โดยให้กรมสนับสนุนบริการ- และการเจรจาไกล่เกลี่ยสาธารณสุข ด้านละสุขภาพ เป็นสำนักงานเลขานุการของ 1 คน โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เช่น กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับดังกล่าว โดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น การ การคุ้มครองผู้เสียหาย กำหนดระเบียบการรับรับและตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเสีย- และจ่ายเงินของกองทุน กำหนดระเบียบและหายและคำอุทธรณ์ การรับ จ่าย และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับเงินค่าเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของกอง- เสี ย หาย การอุ ท ธรณ์ การทำสั ญ ญาประนี -ทุ น สร้ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ใ น ประนอมยอมความ การสนั บ สนุ น การไกล่ -ระบบบริ ก ารสาธารณสุข และงาน เกลี่ย และการบริหารงาน เป็นต้นทางด้านธุรการต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็ น ว่ า คณะกรรมการดั ง กล่ า วมี อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและคณะกรรมการสร้ า ง- หลักเกณฑ์ ต ่ า ง ๆ ไม่ ม ี อ ำนาจหน้ า ที ่ ใ นการเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ฯ พิจารณาเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และมี ใ ครบ้ า ง และมี อ ำนาจ เงินชดเชยแต่อย่างใด องค์ประกอบของคณะ-หน้าที่อย่างใด กรรมการคณะนี้ มีบางฝ่ายคัดค้านว่า มีบุค- คณะกรรมการสร้ า งเสริ ม ลากรทางการแพทย์เป็นคณะกรรมการน้อยไปความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ใ นระบบบริ ก าร และเป็นกรรมการที่ไม่มีความรู้ความชำนาญสาธารณสุข มีจำนวน 18 คน ประ- ทางการแพทย์ แต่ ต ้ อ งมาตั ด สิ น การรั ก ษากอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง- พยาบาลของแพทย์ มุมมองดังกล่าวอาจมองสาธารณสุ ข เป็ น ประธานกรรมการ เพียงด้านเดียวและมีความวิตกจนเกินไป ทั้งนี้(2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัด- องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว จะกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ- เห็นได้ว่ามีความหลากหลายในหลายด้านไม่พั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของ จำกัดเฉพาะแต่ด้านการแพทย์เท่านั้นมนุษย์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ- /กันยายน - ตุลาคม 2553 53
 6. 6. ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ ารณาให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น มี ใ ครบ้ า ง และมี อำนาจหน้าที่อย่างใด คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ เงินช่วยเหลือเบื้องต้น มีจำนวน 5 คน ประกอบด้ ว ย ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ด ้ า นนิ ต ิ - ศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละ 1 คน และผู้แทนสถานพยาบาลและผู้- แทนผู้รับบริการสาธารณสุข ฝ่ายละ 1 คน มี อ ำนาจหน้ า ที ่ ใ นการพิ จ ารณา คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีใคร คำร้องขอรับเงินค่าเสียหายซึ่งเป็นเงิน บ้าง และอำนาจหน้าที่อย่างใด ช่วยเหลือเบื้องต้น คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ มีจำนวน 8 คน คณะนี้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสร้าง- แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบ เสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการ ด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นซึ่งเป็น สาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณ- สุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละ1 คน และผู้แทนสถาน- ประเมิ น เงิ น ชดเชยมี ใ คร พยาบาลและผู้แทนผู้รับบริการสาธารณสุข ฝ่ายละ 1 คน บ้ า ง แ ล ะ อ ำ น า จ ห น้ า ที่ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ (1) อย่างใด กรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น คณะอนุกรรมการประเมินเงิน- ไม่รับคำขอของผู้เสียหาย (2) กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วย ชดเชย มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย กั บ จำนวนเงิ น ชดเชยที ่ ค ณะอนุ ก รรมการประเมิ น เงิ น - ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ด ้ า นนิ ต ิ ศ าสตร์ ด้ า น ชดเชยได้วินิจฉัย สังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์และ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ สาธารณสุข ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ สาธารณสุข พ.ศ..... ยังไม่จบเพียงแค่นี้ ยังมีสาระสำคัญ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละ อื่น ๆ อีก เช่น การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหาย กระบวนการ 1 คน มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับ และขั้นตอนในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและ เงิ น ชดเชย คณะอนุ ก รรมการคณะนี ้ เงินชดเชย อายุความในการใช้สิทธิ การไกล่เกลี่ยและ แต่ ง ตั ้ ง โดยคณะกรรมการสร้ า งเสริ ม สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข ความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ใ นระบบบริ ก ารสา- การพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย ธารณสุข การฟ้ อ งผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางสาธารณสุ ข เป็ น คดี อ าญาฐาน กระทำโดยประมาทเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งจะได้นำเสนอในฉบับหน้าต่อไป54 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

×