Sar (2007)

1,125 views
979 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sar (2007)

 1. 1. โรงเรียนพานพิทยาคม สพท.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนพานพิทยาคม Phanphittayakom School โรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่ 17 ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 http://www.phanphit.ac.th
 2. 2. โรงเรียนพานพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑๖ หมู่ ๑๗ อ.พาน จ.เชียงราย สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกาำเีีงงรำง เขต ๒ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ข้อมูลทั่วไป มีจานวน ๕๖ ห้อง นักเรียนจานวน ๑,๙๕๖ คน Phanphittayakom School
 3. 3. โรงฝึกงาน 3 หลัง เนื้อที่ 20 ไร่ 25 ตรว. หอประชุม 1 หลัง อาคารเรียน 5 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารอนุสรณ์ 1 หลัง บ้านพักครู 12 หลัง ข้อมูลสถานที่ Phanphittayakom School
 4. 4. คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้อานวยการ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริการทั่วไป สานัก วางแผนและพัฒนา กลุ่มงานกิจการนักเรียน มูลนิธิพานพิทยาคม ชมรมศิษย์เก่าพานพิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิชัชวาลย์อามาตย์มณี โครงสร้างการบริหารงาน Phanphittayakom School กลุ่มงานสวัสดิการ และบริการ
 5. 5. คำขวัญของโรงเรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม นาจริยะ พละสมบูรณ์
 6. 6. เป้ำหมำย เพื่อให้นักเรียนเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
 7. 7. คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เป็นนักเรียนที่มีน้าใจ เป็นนักเรียนที่มีวินัย เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม
 8. 8. คณะผู้บริหารโรงเรียนพานพิทยาคม นำยเอกสิทธิ์ สุทธนะ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน2 นำยเรวัตร กลิ่นหอม รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน3 นำยสุขสวัสดิ์ สุภำมณี ครูรักษำกำรรองผู้อำนวยกำร4 1 นำยสุรพัฒน์ ศรีธรรม ครูปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร5 นำยประเสริฐ กันธะวัง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน11
 9. 9. ครูและบุคลากร Phanphittayakom School
 10. 10. LOGO www.phanphit.ac.th Phanphittayakom School
 11. 11. Phanphittayakom School
 12. 12. โครงการตามแผนงาน (มาตรฐานที่ 1-7) ด้าน ผู้เรียน Phanphittayakom School
 13. 13. Phanphittayakom School
 14. 14. ด้านครู Phanphittayakom School โครงการตามแผนงาน (มาตรฐานที่ 8-9) โครงการที่ 8 พัฒนาครูให้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ โครงการที่ 9 พัฒนาครูให้มีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 15. 15. Phanphittayakom School
 16. 16. ด้าน ผู้บริหาร Phanphittayakom School โครงการตามแผนงาน (มาตรฐานที่ 10-13)
 17. 17. Phanphittayakom School
 18. 18. ด้าน ชุมชน โครงการที่ 14 ส่งเสริมพัฒนา ความสัมพันธ์ และความร่วมมือ กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา Phanphittayakom School โครงการตามแผนงาน (มาตรฐานที่ 14)
 19. 19. Phanphittayakom School
 20. 20. จัดหาครูเจ้าของภาษาเพื่อสอนนักเรียน Phanphittayakom School
 21. 21. อวยพรวันเกิดบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ Phanphittayakom School
 22. 22. Phanphittayakom School กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
 23. 23. Phanphittayakom School กิจกรรมทาบุญตักบาตร
 24. 24. Phanphittayakom School ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 25. 25. จัดสัมมนาก่อนเปิ ดภาคเรียน Phanphittayakom School
 26. 26. การประเมินผู้บริหารสู่การกระจายอานาจ Phanphittayakom School
 27. 27. โรงเรียนได้รับบริจาคถังน้า Phanphittayakom School
 28. 28. จัดอบรมด้านจิตวิทยาและจรรยาบรรณวิชาชีพครู Phanphittayakom School
 29. 29. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ Phanphittayakom School
 30. 30. กิจกรรมวันพ่อ Phanphittayakom School
 31. 31. กิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน Phanphittayakom School
 32. 32. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Phanphittayakom School
 33. 33. ปัจจัยเกื้อหนุนแห่งความสาเร็จ Phanphittayakom School ปัจจัยแห่งความสาเร็จ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้นา และคณะกรรมการสถานศึกษา การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ
 34. 34. Phanphittayakom School Website : http://www.phanphit.ac.th Email : phanphit@gmail.com

×