3.แผนการเรียนรู้ backward

618 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3.แผนการเรียนรู้ backward

 1. 1. 1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ หน่ ว ยที ่ 10 เรื ่ อ ง การถ่ า ยทอดเรื ่ อ งราวของละครกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ศ ิ ล ปศึ ก ษา ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ١วิ ช า ศิ ล ปะ เวลาเรี ย น 2 ชั ่ ว โมงหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 10 การถ่ า ยทอดเรื ่ อ งราวของละคร ปี ก ารศึ ก ษา ٢٥٥٢1. สาระที ่ ٣ นาฏศิ ล ป์2. มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ศ 3.١ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน3. ตั ว ชี ้ ว ั ด ศ 3.1 ม.1/1 อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม4. สาระสำ า คั ญ นาฏศิ ล ป์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของศิ ล ปะสาขาการแสดง อั นประกอบด้ ว ย การรำ า ฟ้ อ น ละคร โขน เป็ น ต้ น จึ ง เป็ น การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมแขนงหนึ ่ ง ซึ ่ ง นอกจากจะแสดงถึ ง ความเป็ นอารยะของประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น เอกลั ก ษณะประจำ า ชาติ ไ ด้ทั ก ษะพื ้ น ฐานในการฝึ ก หั ด นาฏศิ ล ป์ แ ละการฝึ ก หั ด นาฏศิ ล ป์ไทยชุ ด ต่ า งๆ 4.1 ความรู ้ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ 2. ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ 3. บทของนาฏศิลป์ในชีวิตประจำาวัน 4. ส่วนสำาคัญของนาฏศิลป์ไทย
 2. 2. 2 4.2 ทั ก ษะ กระบวนการ ١. ทักษะแสวงหาความรู้ ٢. ทักษะสอบถาม ٣. ทักษะการวิเคราะห์ ٤. ทักษะสืบค้นข้อมูล 4.3 คุ ณ ลั ก ษณะ 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3. มุ่งมั่นในการทำางาน 4. รักความเป็นไทย 5. มีคุณธรรมพื้นฐาน ٨ ประการ5. กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค รั ้ ง ที ่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ (เวลาเรียน ١ ชั่วโมง ) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย การแสดง ละคร การฟ้อนรำา ประเภทต่างๆ 3.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ ลักษณะของการแสดง ละคร และแยกประเภทของนาฏศิลป์โดยครูให้นักเรียนยกมือตอบ โดยครูคอยให้คำาปรึกษา 4.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ อย่างเข้าใจ 5.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ٤ กลุ่มเท่ากัน แล้วให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยว่ามีลักษณะอย่างไร โดยแต่ละกลุ่มจะได้คำาถามเหมือนกัน โดยให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ 6.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาว่านาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างไรจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยว่ามีลักษณะอย่างไร จนรายงานครบทุกกลุ่ม 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประวัติความเป็นมา และลักษณะของนาฏศิลป์ไทยว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัตินักเรียนควรรู้ที่มาของนาฏศิลป์ไทย อย่างเข้าใจ ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง 8.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป และส่งแบบรายงานที่นักเรียนได้ไปศึกษา
 3. 3. 3 9.ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกตพฤติกรรม 10.ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกตกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค รั ้ ง ที ่ 2 เรื่อง ความสำาคัญของนาฏศิลป์ (เวลาเรียน ١ ชั่วโมง ) 1.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย การแสดง ละคร การฟ้อนรำา ประเภทต่างๆ 3.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ ลักษณะของการแสดง ละคร และแยกประเภทของนาฏศิลป์โดยครูให้นักเรียนยกมือตอบ 4.ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ความสำาคัญของนาฏศิลป์ ที่อิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของคนในปัจจุบัน 5.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเท่ากัน แล้วให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยและอิทธิพลของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อมนุษย์และการแสดงออกเมื่อได้ชมการแสดงของนาฏศิลป์ 6.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาว่านาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างไรจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับอิทธิพลของการแสดงประเภทต่างๆ ว่า โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานจนครบทุกกลุ่ม 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประวัติความเป็นมา และลักษณะของนาฏศิลป์ไทยว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัตินักเรียนควรรู้ที่มาของนาฏศิลป์ไทย และอิทธิพลของการแสดงที่มีต่อมนุษย์และกิริยาอาการเมื่อได้ชมการแสดง 8.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป และส่งแบบรายงานที่นักเรียนได้ไปศึกษา 9.ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกตพฤติกรรม 10.ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนและให้คะแนนตามแบบสังเกต6. สื ่ อ อุ ป กรณ์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้ 1. ใบความรู้
 4. 4. 42. ใบงาน3. แผนภาพ4. คำาถาม5. สถานการณ์/ เหตุการณ์6. อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์7. อุปกรณ์ในการจัดบอร์ด8. อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์9. หนังสือเรียน เอกสารความรู้
 5. 5. 57. การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ 7.1 วิ ธ ี ก ารวั ด และเครื ่ อ งมื อ วั ดเป้ า หมายการ วิ ธ ี ก ารวั ด เครื ่ อ งมื อ วั ด เรี ย นรู ้สาระสำ า คั ญนาฏศิ ล ป์ เ ป็ น 1. ทดสอบประเมิ น 1. แบบทดสอบส่ ว นหนึ ่ ง ของ ผลก่ อ นเรี ย น ประเมิ น ผลก่ อ นศิ ล ปะสาขา เรี ย นการแสดง อั น 2. ตรวจใบงาน 2. แบบประเมิ นประกอบด้ ว ย 3. การนำ า เสนอผล ใบงานการรำ า ฟ้ อ น งาน 3. แบบประเมิ นละคร โขน การนำ า เสนอผลเป็ น ต้ น จึ ง งานเป็ น การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมแขนงหนึ ่ ง ฯศ 3.1 ม.1/1 1. ผลการศึกษาจากใบ – แบบประเมินการอธิบายอิทธิพล ความรู้ เรื่อง ความรู้พื้น ปฏิบัติงานกลุ่มของนักแสดงชื่อ ฐานนาฏศิลป์ – แบบประเมินดังที่มีผลต่อการ 2. การรายงานหน้าชั้น การนำาเสนอผลงานโน้มน้าวอารมณ์ เรียนเกี่ยวกับประวัติ – แบบประเมินหรือความคิด ความเป็นมาของ พฤติกรรมของผู้ชม นาฏศิลป์ไทย – แบบทดสอบ 3. ผลการศึกษาจากใบ ประเมินผลหลังเรียน ความรู้ เรื่อง ความ สำาคัญของนาฏศิลป์คุ ณ ลั ก ษณะ1. ใฝ่ เ รี ย นรู ้ 1. รายงานการ 1. แบบประเมิ น2. ใฝ่ ร ู ้ ใ ฝ่ สั ง เกตพฤติ ก รรม พฤติ ก รรมด้ า นเรี ย น 2. สั ง เกตพฤติ ก รรม การปฏิ บ ั ต ิ ต น3. มุ ่ ง มั ่ น ใน ด้ า นคุ ณ ธรรมพื ้ น ฐาน 2. แบบประเมิ นการทำ า งาน พฤติ ก รรมด้ า น4. รั ก ความ คุ ณ ธรรมพื ้ น ฐานเป็ น ไทย5. มี
 6. 6. 6คุ ณ ธรรมพื ้ นฐาน ٨ประการ
 7. 7. 77.2 เกณฑ์ ก ารวั ด 7.2.1 ข้ อ สอบปรนั ย เลือกคำาตอบได้ถูกข้อละ 1 คะแนน 7.2.2 แบบประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านกลุ ่ ม 1. การกำาหนด / เป้าหมายร่วมกัน 2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 3. การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. การประเมินและปรับปรุงผลงาน 7.2.3 แบบประเมิ น การนำ า เสนอผลงาน 1. เนื้อหา 2. กลวิธีการนำาเสนอ 3. ขันตอนการนำาเสนอ ้ 4. การใช้ภาษา 5. ตอบคำาถาม/เวลา 7.2.4 แบบตรวจผลงานเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด 1. ความคิดรวบยอด 2. ความคิดรอง 3. ความคิดย่อย 4. การเชื่อมโยงความคิด ٥. ความสวยงาม 7.2.5 แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมรายบุ ค คล 1. ความตั้งใจ 2. ความร่วมมือ 3. ความมีวินัย 4. คุณภาพของผลงาน 5. การนำาเสนอผลงาน 7.2.6 แบบประเมิ น ใบงาน 1. การสรุปเป็นองค์ความรู้ 2. เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน 3. การบันทึกข้อมูล 4. การอภิปราย 5. การสนทนาซักถาม 7.2.7 แบบประเมิ น ผลงาน/ชิ ้ น งาน 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. ความประณีตสวยงาม 3 ความสะอาด
 8. 8. 8 ٤ ความแข็งแรงคงทน 5. ทำางานเสร็จทันเวลา 7.2.8 การสอบถามนั ก เรี ย นเกี ่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์แผนภาพ 1. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงบวกได้ ١ คะแนน 2. คำาตอบเป็นคำาตอบในเชิงลบได้ 0 คะแนน 7.2.9 แบบประเมิ น พฤติ ก รรมด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ต น 1. ความกระตือรือร้น 2. ความร่วมมือ 3. ความรับผิดชอบ 4. การเคารพกติกา 5. ความกล้าแสดงออก 7.2.10 แบบประเมิ น พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมพื ้ น ฐาน 1. ความขยัน 2. ความประหยัด 3. ความซื่อสัตย์ 4. ความมีวินัย 5. ความสุภาพ 6. ความสะอาด 7. ความสามัคคี 8. ความมีนำ้าใจ
 9. 9. 9 7.3 เกณฑ์ ก ารผ่ า น 7.3.1 เกณฑ์ ก ารผ่ า นรายบุ ค คล 7.3.1.1 นักเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 7.3.1.2 นักเรียนได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2 ขึนไป ้จาก 3 ระดับคุณภาพของการประเมินหรือ ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ3 ขึนไปจาก 5 ระดับคุณภาพของการประเมิน ้ 7.3.2 เกณฑ์ ก ารผ่ า นรายกลุ ่ ม 7.3.2.1 จำานวนนักเรียนร้อยละ 80 ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 7.3.2.2 จำานวนนักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 2 ขึนไปจาก 3 ระดับคุณภาพของการประเมินหรือ ได้ ้ระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปจาก 5 ระดับคุณภาพของการประเมิน
 10. 10. 108. บั น ทึ ก ผลหลั ง การจั ด การเรี ย นรู ้ 8..1 ผลการจั ด การเรี ย นรู ้ ( นักเรียนทั้งหมด 40 คน ) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ........... นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ................. นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คนคิดเป็นร้อยละ............. 8.2 ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมระหว่ า งเรี ย น.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8.٣ ปั ญ หาและอุ ป สรรคระหว่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8.٤ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……………………………………………
 11. 11. 11(.................................................................) ครู วิ ท ยฐานะครูชำ า นาญการ
 12. 12. 129 ความเห็ น ของหั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ศ ิ ล ปะ ..................………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ (......................................................) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 13. 13. 1310. ความเห็ น ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ..................………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจสอบ ( ..............................................) ผู้อำานวยการโรงเรียน.................................
 14. 14. 14

×