Naixement i evolució de la bicicleta

2,056 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naixement i evolució de la bicicleta

 1. 1. Naixement iNaixement i evolució de laevolució de la bicicletabicicleta
 2. 2. Esbós de Leonardo da Vinci cap aEsbós de Leonardo da Vinci cap a 1490.1490.  Hi ha evidències que el geni Leonardo daHi ha evidències que el geni Leonardo da Vinci va dibuixar les bases del que podriaVinci va dibuixar les bases del que podria ser la primera bicicleta.ser la primera bicicleta.
 3. 3.  Tanmateix, els orígens de la bicicletaTanmateix, els orígens de la bicicleta que actualment coneixem se situenque actualment coneixem se situen poc després de 1800, tot i que elspoc després de 1800, tot i que els primers artefactes que més tardprimers artefactes que més tard originaren la bicicleta se situen pocoriginaren la bicicleta se situen poc abans de la Revolució Francesa.abans de la Revolució Francesa.
 4. 4.  En aquesta època un membre de laEn aquesta època un membre de la reialesa, el comte Sivrac, tingué lareialesa, el comte Sivrac, tingué la genial idea de col·locar les rodes unagenial idea de col·locar les rodes una davant de l’altra, i no de costat comdavant de l’altra, i no de costat com es feia en aquell moment, i batejàes feia en aquell moment, i batejà aquest giny amb el nom deaquest giny amb el nom de célérifère.célérifère.
 5. 5.  Tal fou l’èxit d’aquest senzillTal fou l’èxit d’aquest senzill artefacte (dues rodes unides per unaartefacte (dues rodes unides per una fusta) que passaren quasi vint anysfusta) que passaren quasi vint anys abans no s’introduí la direcció mòbil.abans no s’introduí la direcció mòbil.
 6. 6.  A partir d’aquest moment laA partir d’aquest moment la célérifère, fou millorada per un noblecélérifère, fou millorada per un noble alemany, i donà origen a laalemany, i donà origen a la draisianadraisiana, més semblant a la, més semblant a la bicicleta actual però sense pedals, debicicleta actual però sense pedals, de tal manera que l’impuls es feia ambtal manera que l’impuls es feia amb les cames sobre el terra: unles cames sobre el terra: un mecanisme semblant al delsmecanisme semblant al dels caminadors actuals dels nens petits.caminadors actuals dels nens petits.
 7. 7. DraisianaDraisiana, 1830, 1830
 8. 8. Cavallet de fusta "hobby- horse"Cavallet de fusta "hobby- horse" 1817.1817.
 9. 9. Primera bicicleta a pedals dePrimera bicicleta a pedals de Macmillan, 1839.Macmillan, 1839.
 10. 10.  Els pedals de la bicicleta noEls pedals de la bicicleta no aparegueren fins al 1851 quan unsaparegueren fins al 1851 quan uns francesos –Pierrefrancesos –Pierre MichauxMichaux i el seui el seu fill Ernest– tingueren la ideafill Ernest– tingueren la idea d’incorporar aquest sistema, a travésd’incorporar aquest sistema, a través del qual era possible fer girar la rodadel qual era possible fer girar la roda del davant, semblant al mecanismedel davant, semblant al mecanisme que tenen molts tricicles actuals.que tenen molts tricicles actuals.
 11. 11. Velocíped de 1862 de MichauxVelocíped de 1862 de Michaux
 12. 12.  D’aquesta manera, fent 30 voltes deD’aquesta manera, fent 30 voltes de pedal per minut s’obtenia unapedal per minut s’obtenia una velocitat de 5 km/h, velocitats quevelocitat de 5 km/h, velocitats que sense aquesta innovació no essense aquesta innovació no es podien aconseguir amb la draisiana.podien aconseguir amb la draisiana.  Aquest nou vehicle fou batejat ambAquest nou vehicle fou batejat amb el nom de velocíped.el nom de velocíped.
 13. 13. Velocíped de Michaux, 1866.Velocíped de Michaux, 1866.
 14. 14. Bicicles a principis dels anys 1870.Bicicles a principis dels anys 1870.
 15. 15.  Poc desprès, cap al 1880, el RegnePoc desprès, cap al 1880, el Regne Unit havia posat en circulació unaUnit havia posat en circulació una nova paraula per aquest artefacte:nova paraula per aquest artefacte: bicicle, que més endavant elsbicicle, que més endavant els francesos traduïren per bicyclette.francesos traduïren per bicyclette.
 16. 16. High wheler o Grand Bi, 1878High wheler o Grand Bi, 1878
 17. 17.  L’invent que comportà el llançamentL’invent que comportà el llançament de la bicicleta com a artefacte perde la bicicleta com a artefacte per cobrir les necessitats decobrir les necessitats de desplaçament de les persones va serdesplaçament de les persones va ser la transmissió per cadena, plat ila transmissió per cadena, plat i pinyó. Aquesta nova incorporació vapinyó. Aquesta nova incorporació va ser obra del francès Guilmet i delser obra del francès Guilmet i del britànic Lawson aproximadament capbritànic Lawson aproximadament cap al 1880.al 1880.
 18. 18. La Rover Safety Bicycle deLa Rover Safety Bicycle de 1885, marca l’inici de la bicicleta1885, marca l’inici de la bicicleta tal i com a la coneixem.tal i com a la coneixem.
 19. 19.  El 1893 es venen els primers modelsEl 1893 es venen els primers models de fre de sabata. Gràcies a això,de fre de sabata. Gràcies a això, abans del 1900 ja s’havienabans del 1900 ja s’havien desenvolupat tots els elements quedesenvolupat tots els elements que configuren la bicicleta actual: laconfiguren la bicicleta actual: la dinamo, els pneumàtics de goma, eldinamo, els pneumàtics de goma, el tensor del canvi, els materialstensor del canvi, els materials utilitzats en la fabricació, etc.utilitzats en la fabricació, etc.
 20. 20. Bicicleta urbana moderna (2004)Bicicleta urbana moderna (2004)
 21. 21.  Els progressos posteriors es limitenEls progressos posteriors es limiten al canvi de forma i materials queal canvi de forma i materials que fessin la bicicleta més lleugera.fessin la bicicleta més lleugera.
 22. 22.  En les dècades de 1960 i 1970,En les dècades de 1960 i 1970, la contaminació atmosfèrica,la contaminació atmosfèrica, causada pels gasos delscausada pels gasos dels automòbils, per un costat, i laautomòbils, per un costat, i la crisi mundial del petroli durantcrisi mundial del petroli durant nombrosos anys, per un altre,nombrosos anys, per un altre, incrementaren l’interès per laincrementaren l’interès per la bicicleta.bicicleta.
 23. 23.  De tal manera que en moltesDe tal manera que en moltes ciutats es començaren a establirciutats es començaren a establir carrils bici i rutes pròpies nocarrils bici i rutes pròpies no només per als aficionats a lanomés per als aficionats a la bicicleta, sinó també per abicicleta, sinó també per a aquelles persones amb afanyaquelles persones amb afany d’aconseguir una millor formad’aconseguir una millor forma física i contribuir a la millora delfísica i contribuir a la millora del medi ambient.medi ambient.
 24. 24. Tipologies de bicicletesTipologies de bicicletes  Hi ha molts tipus de bicicleta i seriaHi ha molts tipus de bicicleta i seria interminable la seva enumeració,interminable la seva enumeració, però les més habituals poden serperò les més habituals poden ser aquestes:aquestes:
 25. 25. Bicicleta de ciutat híbridaBicicleta de ciutat híbrida o bicicleta de passeigo bicicleta de passeig  Bicicleta per recórrer distànciesBicicleta per recórrer distàncies curtes, per passejar-se pel camp icurtes, per passejar-se pel camp i desplaçar-se per la ciutat. N’hi hadesplaçar-se per la ciutat. N’hi ha molts dissenys, però sempre esmolts dissenys, però sempre es prioritza la comoditat.prioritza la comoditat.
 26. 26. Bicicleta de muntanya,Bicicleta de muntanya, mountain-bike o BTTmountain-bike o BTT  Bicicleta de característiques mésBicicleta de característiques més resistents, amb pneumàtics amples iresistents, amb pneumàtics amples i suspensió per suportar els camins desuspensió per suportar els camins de muntanya.muntanya.
 27. 27. Bicicleta plegableBicicleta plegable  Bicicleta que es plega el quadre, elBicicleta que es plega el quadre, el manillar i a vegades els pedals permanillar i a vegades els pedals per ocupar menys espai i poder-la agafarocupar menys espai i poder-la agafar com si fos una maleta.com si fos una maleta.  Hi ha models de poc pes (10 kg) fetsHi ha models de poc pes (10 kg) fets de materials lleugers com arade materials lleugers com ara l’alumini. Útil per combinar lal’alumini. Útil per combinar la bicicleta amb els transports públics.bicicleta amb els transports públics.
 28. 28. Tricicle  Vehicle de tres rodes tradicionalmentVehicle de tres rodes tradicionalment utilitzada per la mainada i útil per autilitzada per la mainada i útil per a la gent gran o amb problemes dela gent gran o amb problemes de mobilitat. També s’empra permobilitat. També s’empra per transportar mercaderies.transportar mercaderies.
 29. 29. TàndemTàndem  Bicicleta dissenyada per ser utilitzadaBicicleta dissenyada per ser utilitzada per dues o més persones a laper dues o més persones a la vegada, útil perquè els invidentsvegada, útil perquè els invidents puguin gaudir de la bicicleta.puguin gaudir de la bicicleta.
 30. 30. Bicicleta reclinableBicicleta reclinable  És una bicicleta que es caracteritzaÉs una bicicleta que es caracteritza pel fet que el ciclista s’asseu ambpel fet que el ciclista s’asseu amb l’esquena recolzada en un seientl’esquena recolzada en un seient abatut; amb el centre de gravetatabatut; amb el centre de gravetat més baix respecte a una bicicletamés baix respecte a una bicicleta tradicional, que la fa molt estable,tradicional, que la fa molt estable, més ràpida i més còmoda.més ràpida i més còmoda.
 31. 31. Bicicleta de competició oBicicleta de competició o bicicleta de carreresbicicleta de carreres  Bicicleta lleugera i ràpida, amb unBicicleta lleugera i ràpida, amb un disseny aerodinàmic que permet aldisseny aerodinàmic que permet al ciclista aconseguir grans velocitats;ciclista aconseguir grans velocitats; tenen el manillar encorbat i elstenen el manillar encorbat i els pneumàtics molt prims.pneumàtics molt prims.
 32. 32. Bicicleta de pedaleig assistitBicicleta de pedaleig assistit o elèctricao elèctrica  Bicicleta que incorpora un motorBicicleta que incorpora un motor elèctric alimentat per una bateria ielèctric alimentat per una bateria i un sensor que el posa en marxaun sensor que el posa en marxa quan hem de fer un esforç extra; elquan hem de fer un esforç extra; el motor és una ajuda, però no unmotor és una ajuda, però no un element per guanyar velocitat.element per guanyar velocitat.
 33. 33. TrixiTrixi  Bicicleta-taxi en forma de tricicle queBicicleta-taxi en forma de tricicle que incorpora un petit motor elèctric;incorpora un petit motor elèctric; dissenyada per transportar dosdissenyada per transportar dos passatgers en un trajecte urbà.passatgers en un trajecte urbà.
 34. 34. Bicicleta de cicloturismeBicicleta de cicloturisme
 35. 35.  Qualsevol bicicleta pot ser utilitzadaQualsevol bicicleta pot ser utilitzada en circumstàncies diferents per lesen circumstàncies diferents per les que ha estat dissenyada.que ha estat dissenyada.  Si solament es practica un tipus deSi solament es practica un tipus de ciclisme, es recomanable utilitzar laciclisme, es recomanable utilitzar la bicicleta especifica.bicicleta especifica.  Allò més habitual és queAllò més habitual és que comprem una bicicleta, quecomprem una bicicleta, que després farem servir per a tot.després farem servir per a tot. És recomanable adaptar-la a laÉs recomanable adaptar-la a la necessitat més habitual.necessitat més habitual.
 36. 36.  Per exemple: és molt fàcilPer exemple: és molt fàcil reconvertir una bicicleta dereconvertir una bicicleta de muntanya en una de ciutat, només famuntanya en una de ciutat, només fa falta canviar-li les cobertes de tacsfalta canviar-li les cobertes de tacs per unes altres que ens permetinper unes altres que ens permetin circular còmodament i més ràpid percircular còmodament i més ràpid per l’asfalt, i també superar ambl’asfalt, i també superar amb garanties les rugositats d’algun camígaranties les rugositats d’algun camí o pista sense asfaltaro pista sense asfaltar

×