• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Normy i zasady moralne chrześcijanina
 

Normy i zasady moralne chrześcijanina

on

 • 4,052 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,052
Views on SlideShare
3,788
Embed Views
264

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
0

2 Embeds 264

http://www.paraklet.pl 202
http://paraklet.pl 62

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Normy i zasady moralne chrześcijanina Normy i zasady moralne chrześcijanina Presentation Transcript

  • Normy i zasady moralne chrześcijanina
   K 5
  • Nikt z nas nie jest samotną wyspą i nie może sam
   decydować o tym co jest dobre a co złe.
   Żyjąc we wspólnocie ludzkiej musimy kierować się
   określonymi normami, zasadami, i przepisami prawa,
   aby nasze życie
   było bardziej
   sprawiedliwe
   i w miarę
   znośne. W.P.
  • Na każdym kroku napotykamy się na jakieś ograniczenia,
   nakazy, zakazy i przepisy prawa. W każdej dziedzinie życia
   obowiązują reguły i przepisy, których zadaniem jest
   wprowadzenie ładu i porządku oraz egzekwowania prawa.
   One są potrzebne po to, by ułatwić nam wszystkim
   funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym żyjemy.
  • Dziś zastanowimy się nad następującymi
   zagadnieniami:
   • Co to jest prawo moralne ?
   • Jaki jest podział prawa moralnego ?
   • Jak realizować to prawo w naszym życiu ?
  • 1. Prawo moralne
   Prawo moralne (norma moralna) nakazuje
   działać zgodnie z porządkiem moralnym, zawartym
   w naturze człowieka i w jego osobowej godności.
   Jeśli prawo to nakłada Bóg, zwie się ono prawem
   Boskim, jeśli nakłada je autorytet ludzki - zwie się
   prawem ludzkim.
  • Prawo moralne wyraża wolę Bożą, która
   porządkuje wolne działanie człowieka,
   nakazując szanować porządek ogólny,
   czyli ład świata, i szczegółowy, czyli ład
   w ludzkiej istocie.
  • Co w naszym życiu podlega ocenie moralnej ?
   Odpowiedź znajdziemy w nauczaniu Jezusa i św. Pawła:
   Część 1:
   „ A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz
   ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo
   złe były ich uczynki.” – Jezus; J 3,19
   „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem
   Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki
   dokonane w ciele, złe lub dobre”. - św. Paweł; 2 Kor 5,10
   Odpowiedź:
   Ocenie moralnej podlegają ludzkie czyny.
  • Część 2:
   „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa,
   cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe
   świadectwa, przekleństwa.” – Jezus; Mt 15,19
   „Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy
   według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała
   i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury
   zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.” - św. Paweł; Ef 2,3
   Odpowiedź:
   Ocenie moralnej podlegają także ludzkie
   myśli, z których rodzą się czyny.
  • Zapamiętaj !
   Ocenie moralnej podlega tylko świadome
   i dobrowolne działanie (czyny) człowieka
   oraz zamiary i pragnienia (myśli), z których wypływają dobre lub złe czyny.
   Ważne!
   Nigdy nie oceniamy uczuć, emocji i wrażeń
   estetycznych, które nie można poddać żadnej
   ocenie moralnej – nie możemy określić, czy są
   dobre, czy złe.
  • 2. Działanie człowieka
   K 6
   Działaniem moralnym jest każde działanie
   człowieka, jeżeli jest świadome ( wiem co czynię
   i wiem jakie to przyniesie skutki) i wolne
   ( bez przymusu).
   Godziwość lub niegodziwość moralna tegoż
   działania zależy od tego, czy jest ono zgodne
   lub niezgodne z obiektywną miarą dobra,
   a więc określonym kryterium, z którym
   zestawiamy i porównujemy to działanie.
  • Kryterium określające miarę dobra !
   Najważniejszym kryterium, które określa
   moralną jakość działania (dobrą lub
   złą), jest godność ludzkiej osoby.
   • Działanie jest moralnie dobre,
   gdy sprzyja rozwojowi ludzkiej osoby
   (wzbogaca ją duchowo, intelektualnie,
   osobowościowo).
   • Działanie jest moralnie złe jeżeli
   ogranicza ten rozwój osobowy człowieka.
  • Zasadnicze pytania:
   • W jaki sposób człowiek poznaje moralne
   obowiązki?
   • Skąd czerpie wskazówki do działania moralnie dobrego?
   • Co pozwala mu odczytać Boski porządek moralny wpisany w świat i w niego samego?
   Odpowiedź na nie daje nauka o prawie
   moralnym (normie obiektywnej)
   i o sumieniu (normie subiektywnej).
  • 3. Ogólny podział prawa
   Prawo moralne
   Prawo ludzkie
   Prawo Boskie
   Prawo
   Kanoniczne
   ( kościelne )
   Prawo
   naturalne
   Prawo
   państwowe
   Prawo pozytywne
   ( objawione )
  • 4. Prawo Boskie
   • Cały wszechświat stwarza
   i określa Bóg. Jest On
   wiecznym prawem
   wszelkiego istniejącego
   bytu (lexaeterna).
   • Bóg nadaje człowiekowi
   swoje odwieczne prawo
   i ujawnia mu swoją wolę
   jako powinność poprzez
   • sam akt stworzenia
   • i objawienie w ludzkiej
   historii.
  • Podział Prawa Bożego
   K 7
   a) Prawo naturalne
   b) Prawo pozytywne
   ( objawione )
   ogłoszone zostało
   poprzez stworzenie
   ludzkiej natury.
   ogłoszone zostało poprzez
   objawienie woli Bożej
   w historii zbawienia
   ( na Synaju – Dekalog i na
   Golgocie – Prawo Miłości ).
   Prawo moralne
   nie jest prawem
   sformułowanym
   literalnie!
  • a) Prawo naturalne
   • Naturalne prawo moralne to sama ludzka natura, która
   jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga.
   • Cały porządek natury określony jest i ustalony przez
   prawo wieczne.
   • Prawo ludzkiej natury jest prawem obiektywnym,
   bo wyraża stworzony przez Boga porządek istnienia
   i działania, czyli porządek naturalny.
   Nauczanie Katechizmu:
   Prawo
   naturalne (…)
   pozwala człowiekowi
   rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło,
   prawda i kłamstwo. Jest zapisane i wyryte
   w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono
   rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro,
   a zakazującym grzechu… KKK 1954
  • Osoba ludzka jest stworzona przez Boga
   i stanowi Jego „obraz i podobieństwo".
   Praźródłem i Prawzorem wszelkiego dobra
   jest więc Bóg.
   Działanie moralnie dobre polega więc
   na zaakceptowaniu Bożego porządku,
   wyrażonego w naturze świata i człowieka.
  • Porządek wszelkiego
   stworzenia - świata
   i człowieka
   • jest odwzorowaniem
   wiecznego porządku
   Istoty Boskiej.
   Bóg wyraził go w akcie
   stwórczym
   i w akcie
   zbawczym.
  • Naturalne prawo moralne
   występuje w dwojakiej
   postaci:
   jako
   pewien
   Porządek
   działania
   tkwiący
   w ludzkiej
   istocie .
   jako zespół zasad
   wyprowadzonych
   na drodze refleksji
   nad ludzką istotą.
  • Zarówno sama treść tego prawa, jak
   i jego sformułowane zasady odnoszą
   się jednak do konkretnie istniejącego
   człowieka.
   To on jest wezwany - ze względu na
   podobieństwo do Boga - aby działał
   i był takim, jakim go Bóg ukształtował
   przez swoje stwórcze i zbawcze Słowo.
   Oznacza to, że normy tego Boskiego
   prawa powinien stosować do swojego
   konkretnego życia i postępowania.
  • b) Prawo pozytywne
   ( objawione )
   Bóg objawia swą wolę
   przez swego Syna,
   Jezusa Chrystusa
   (Prawo Nowego
   Testamentu;
   Hbr 1,1-2).
   za pośrednictwem „Prawa i Proroków„
   (Prawo Starego
   Testamentu)
   Oba Prawa łączą się w Boskiej Osobie Chrystusa.
  • Jezus głosi podwójne przykazanie miłości Boga
   i bliźniego (Mt 7,12; Mt 22,37-40; Mk 12, 28-34;
   Łk 10,25-29) jako podstawową wolę Bożą
   i ono jest miarą wiążącą dla prawa
   Starego Testamentu (… ).
  • Chrystus jako
   Nowy Prawodawca
   nadaje przykazaniu
   miłości Boga
   i bliźniego oraz
   dekalogowi
   radykalizm
   ewangeliczny,
   właściwy czasom
   zbawczym.
  • Jezus zobowiązuje swoich
   uczniów do zasady:
   „Bądźcie więc wy doskonali,
   jak doskonały jest Ojciec
   wasz niebieski" (Mt 5,48).
   Wierni tej zasadzie
   wypełnimy Prawo Miłości.
  • Nie można zrozumieć Dekalogu bez Ewangelii
   i Krzyża Chrystusowego. W.P.
   Katechezę przygotował
   Ks. Wacław Pelczar , katecheta
   PZ Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
   im St. Konarskiego w Oświęcimiu.
   Rok szkolny 2010/2011
   Literatura:
   „Być chrześcijaninem dziś” –
   Teologia dla szkół średnich .
   Wydawnictwo KUL