• Like
πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη

 • 4,024 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË
 • 2. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏϘ, Û‡ÓÙÔ̘ ηÈÛ·Ê›˜ ηٷÙÔÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂∂, ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛËeuropa.eu.int/comm/publications∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Δ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜¢ËÌÔÛȇÛÂȘB-1049 μڢͤÏϘ√ÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘: ª¿ÈÔ˜ 2005.∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ: Reporters∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈı˘Ì› Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ Woluwe (B¤ÏÁÈÔ) ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË.§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: ÀËÚÂÛ›· ∂ÈÛ‹ÌˆÓ ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, 2006ISBN 92-894-8394-644 Û. — 21 x 29,7 cm© ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜, 2006∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.Printed in GermanyΔÀ¶ø£∏∫∂ ™∂ Ã∞ƒΔπ ¶√À ∂Ã∂π §∂À∫∞¡£∂π Ãøƒπ™ çøƒπ√
 • 3. ¶AM∂ N∞ ∂•∂ƒ∂À¡H™OÀME THN ∂YPø¶∏!°ÂÈ· ÛÔ˘! ∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË — ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜.∂›Ó·È ˆÚ·›· Â‰Ò Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi Ú¿ÁÌ·Ù·.ΔÈ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË;ŒÏ· Ì·˙› Ì·˜ Î·È ¿Ì ̷˙› Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË! £· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Ù·Í›‰ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¤Ó· ÛˆÚfi ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·.∫·ıÒ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ, ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ϤÂȘ fiÛ· ı· ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓÈÛÙÔÙfiÔ Ì·˜ europa.eu.int/europago/explore/ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.ªÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ ·›˙ÔÓÙ·˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ «Europa Go» europa.eu.int/europago/welcome.jspŒÙÔÈÌÔÈ; ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ 1
 • 4. ¶›v·Î·˜ ÂÚȯÔ̤vˆÓ ™ÂÏ›‰· ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì 3 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ 6 ΔÔ Îϛ̷ Î·È Ë Ê‡ÛË 8 ∏ ÁˆÚÁ›· 11 ∏ ı¿Ï·ÛÛ· 14 Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ 18 ™·Ú¿ÓÙ· ‰È¿ÛË̘ ÌÔÚʤ˜, ·fi ÙÔ A Ò˜ ÙÔ ø 27 √È ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 30 ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ï·ÒÓ 31 ¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ 32 √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂∂ 36 ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ 39 ¶Ò˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ë ∂∂ 42 ΔÔ ·‡ÚÈÔ… Î·È ÙÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ 442
 • 5. ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÙ¿ Ë›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.√È ¿ÏϘ ‹ÂÈÚÔÈ Â›Ó·È: Ë ∞ÊÚÈ΋, Ë BóÚÂÈ· Î·È NfiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋,Ë ∞Û›·, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë øηӛ·.∏ ∂˘ÚÒË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ£¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘, ̤¯ÚÈÙËÓ ∞Û›· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ. Œ¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜, Ï›ÌÓ˜ Î·È ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ™ÙÔ ¯¿ÚÙË(ÛÂÏ›‰· 4) Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈοÛÙÔȯ›·. ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÚÔ˜ ∂ÏÌÚÔ‡˙, ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ƒˆÛ›·˜ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 5 642 ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÙÔ §Â˘Îfi ŸÚÔ˜ (Mont Blanc), ÛÙȘ ÕÏÂȘ, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ ηÈis Media/Corb πÙ·Ï›·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ¿Óˆ ·fi 4 800 ̤ÙÚ·.© Van Parys ˘. fi Ù˘ ∂˘ÚÒ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ó ÏÌÚÔ‡˙, ÙÔ ΔÔ fiÚÔ˜ E ™ÙȘ ÕÏÂȘ Â›Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ï›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ‡˘ — Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÌÓË ÁÏ˘ÎÒv ˘‰¿Ùˆv Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ e.ch wiss-imag ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 310 ̤ÙÚ· Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 89 ÙÚÈÛ. Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ne: ST/s ism By-li land Tour © Switzer ∏ Ï›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ ‡Ë˜, ÛÙȘ ÕÏÂȘ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË ª¿Ï·ÙÔÓ, ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È Û ̋ÎÔ˜ 77 ¯ÈÏ. (km) Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 600 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (km2). ™ÙË μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜, fiˆ˜ Ë Saimaa ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· (1 147 km2) Î·È Ë Ï›ÌÓË Vänern ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· (¿Óˆ ·fi 5 500 km2). inen Hämälä © Arto ›·. ÈÓÏ·Ó‰ aa, ÛÙË º Ë Saim ∏ Ï›ÌÓ 3
 • 6. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ‹ÂÈÚo˜ ¡ÔÚ‚ËÁÈ΋ n ole £¿Ï·ÛÛ· Kj ÚË √˘Ú¿ÏÈ· Ÿ §›ÌÓË Onega ŸÚË© Map: Lowell Johns Ltd. Bathymetry: The British Oceanographic Data Centre μ·ÏÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ· §›ÌÓË Saimaa §›ÌÓË Vänern §›ÌÓË Ladoga μfiÚÂÈ· ¢˘ ÙÈÎ ‹ Dv £¿Ï·ÛÛ· ina μÈÛ ŒÏ ÙÔ‡ ‚ ·˜ Ï· ˜ μfiÏÁ·˜ ƒ‹ ¢Ó ÓÔ Â › ÂÚÔ ˜ ¯Ë ª¿Á ˜( Dn ¢Ô‡Ó·‚ iepr) ˘ §›ÁËÚ·˜ (Loire) §›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ‡˘ ÂÈ ˜ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ ÕÏ §›ÌÓË ª¿Ï·ÙÔÓ §Â˘Îfi ŸÚÔ˜ øηÓfi˜ 4808m ŸÚÔ˜ ∂ÏÌÚÔ‡˙ 5642m ∫·˘ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· οÛÈ ¶˘Ú ·Ÿ ËÓ ·›· ÚË Δ¿ÁÔ˜ ªÂ Ûfi ÁÂÈ Ô˜ £¿ Ï·Û Û·4
 • 7. ŒÓ· ·fi Ù· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ô ¢Ô‡Ó·‚˘. √È ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ª¤Ï·Ó· ¢Ú˘ÌÔ‡ Î·È Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ‰¤Î· ¯ÒÚ˜ (°ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ™ÏÔ‚·Î›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ™ÂÚ‚›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ªÔω·‚›· Î·È √˘ÎÚ·Ó›·) ̤¯ÚÈ ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¢¤ÏÙ· ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù˘ ª·‡Ú˘ is Media/Corb £¿Ï·ÛÛ·˜. ™˘ÓÔÏÈο, ηχÙÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 2 850 km.© Van Parys ƒÔ˘Ì·Ó›·. Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙË ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¢ ¶ÂÏÂοÓÔÈ ÕÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· ›ӷÈ: Ô ƒ‹ÓÔ˜ (Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1 320 km), Ô ŒÏ‚·˜ (Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1 170 km) Î·È Ô §›ÁËÚ·˜ (Loire) (Ì‹ÎÔ˜ ¿Óˆ ·fi 1 000 km). ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË; Corbis rys Media/ © Van Pa ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ÔÙ·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‡ §›ÁËÚ· ı·˘Ì·ÛÙÔ (Loire) Â›Ó ‡˜ ‡ÚÁÔ ·È ÊËÌÈÛÌ ˘˜ Ù˘. ¤ÓË Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ı ›‰Ô˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È Û ÔÙ·ÌfiÏÔÈ· Î·È Û¯Â‰›Â˜ Ô˘ Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¿Óˆ-οو ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. /Corbis rys Media ƒ‹ÓÔ. © Van Pa ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Ù· Ù·Íȉ ÔÚ‡̷ ʤÚÂÈ ÂÌ Ô˘ ÌÂÙ· ª·Ô‡Ó· 5
 • 8. Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ °È· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ·. ◊ÍÂÚ˜ fiÙÈ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÊ¢ڤıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË; √ George Stephenson ‹Ù·Ó Ô ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘, ÙÔ 1825. ΔÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó «Ë ÚÔ˘Î¤Ù·» Î·È ¤ÊÙ·Ó ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· (km/h) — Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· is Media/Corb ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. © Van Parys phenson. ·» ÙÔ˘ Ste ∏ «ƒÔ˘Î¤Ù ™‹ÌÂÚ·, Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÚ¤Ó· ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜. Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÚ¤Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 330 km/h, ¿Óˆ Û ÂȉÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, Ï·ÙÈ¿ ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ Ì·ÎÚȤ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Î·È Û‹Ú·ÁÁ˜ (ÙÔ‡ÓÂÏ). ∏ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË Ô‰È΋ Û‹Ú·ÁÁ· Â›Ó·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· Laerdal ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Bergen Î·È ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 24 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (km) Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000. ∏ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Â›Ó·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· οو ·fi ÙË ª¿Á¯Ë. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ¿Óˆ ·fi 50 km Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÚ¤Ó· «Eurostar» ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ οو ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Calais ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ˘ Folkestone ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. /Corbis rys Media © Van Pa ΔÚ¤Ó· E urostar Û ÙÔ ÛÙ·ı Ìfi Wate rloo (§Ô Ó‰›ÓÔ).6
 • 9. ∏ „ËÏfiÙÂÚË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (245 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜) Â›Ó·È Ô Ô‰ÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Millau ÛÙË°·ÏÏ›· Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2004. ¢‡Ô ·fi ÙȘ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Ô‰È΋ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Oresund (Ì‹ÎÔ˘˜ 16 km) ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ Î·È Ë Ô‰È΋ Á¤Ê˘Ú· μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· (Vasco da Gama) (Ì‹ÎÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 17 km) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Δ¿ÁÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∏ Á¤Ê˘Ú· μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· ¤¯ÂÈ is ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˘, Media/Corb ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ». © Van Parys · Ë Ô‰ÔÁ¤Ê˘Ú ÎfiÛÌÔ˘ — ËÁ ¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∏ „ËÏfiÙÂÚ ·ÏÏ›·). ÙÔ˘ Millau (° ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Â›Û˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜, ÂÂȉ‹ Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù·Í›‰È· Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË — .¯. ÙÔ «Airbus». Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Airbus ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ηÈ, ÌÂÙ¿, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì˯·ÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔÓ /Corbis ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÙÔ Airbus A380 Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· rys Media ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ 840 ÂÈ‚¿Ù˜. ¶¤Ù·Í ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005. Δ © Van Pa Ô ÌÂÁ·Ï ‡ — ÙÔ Air ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi · bus A38 ÂÚÔÏ¿Ó 0. Ô ÙÔ˘ Îfi ÛÌÔ˘ ΔÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ «Concorde», ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á¿ÏÏˆÓ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ªÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 2 160 km/h — ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜! (Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô¯ÙÒ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜.) Δ·¯‡ÙÂÚÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ› ‡Ú·˘ÏÔÈ, fiˆ˜ Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ Ariane — ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. √ ‡Ú·˘ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÈÓËÙ‹˜ © ESA ͇ÂÈ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î.Ï. e 5 ÂÎÙÔ ÏÔ˜ Arian ÛÙËÌ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È √ ‡Ú·˘ ˜ ÛÙÔ ‰È¿ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ.∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Concorde, ÙÔ˘ Airbus Î·È ÙÔ˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘ Ariane ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÈ ÌÔÚ› Ó·ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. 7
 • 10. ΔÔ Îϛ̷ Î·È Ë Ê‡ÛË ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È «Â‡ÎÚ·ÙÔ» — Ô‡Ù ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ıÂÚÌfi Ô‡Ù ˘ÂÚ‚ÔÏÈο „˘¯Úfi. Δ· „˘¯ÚfiÙÂÚ· ̤ÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ – 40°C. Δ· ıÂÚÌfiÙÂÚ· ̤ÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ + 40°C. √ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È ıÂÚÌfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÍËÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ) Î·È „˘¯ÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· (Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ). ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÌÔÚ› Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Δ· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ÛÙȘ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô, ·¯È¿ ÁÔ‡Ó· ‹ ٤ڈ̷, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· Ó· ÌË Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯ÂÈ̤ÚÈ· Ó¿ÚÎË. Media/Corbis is Media/Corb © Van Parys © Van Parys ...Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ï ÌÔ˘ÊÏ¿˙… Î·È Ù˘ ¯ÈÔÓÔÁ ÂÔ‡˜ ÂÛÌ·ÙÈÎfi η Ï¿Êη˜. ΔÔ ·ÔÙÂÏ © Van Parys Media/Corbis orbis edia/C Parys M © Van ·˚΋… ... ηÊÂÙÈ¿ ·ÚÎÔ‡‰· ˙Ô˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó Ë Â˘Úˆ ¿, Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· fiÌ˘˜ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Û ӿÚÎË (ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È). √ ·ÚÎÙ8
 • 11. ¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¤ÓÙÔÌ·, ÌÈÎÚ¿ ˘‰Úfi‚È· ˙Ò· ‹ ¿ÏϘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ‚ÚÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ „˘¯ÚÒÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. °È’ ·˘Ùfi, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔÂÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ¡fiÙÔ, Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·˘Ù¿Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜,ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂԯȷÎfi Ù·Í›‰È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ô‰ËÌ›·. Media/Corbis /Corbis rys Media © Van Parys © Van Pa ÎÔ)... È (ÊÏ·Ì›Á ...¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ ÈÓÈÎfiÙÂÚÔ ËÓ ∂˘ÚÒË ÙË Î·È ÔÈ ÊÔ Ó ¿ÓÔÈÍË. , ·ÎfiÌ· Δ· ¯ÂÏȉfiÓÈ·∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ), Ô Î·ÈÚfi˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ. Δ·¯ÈfiÓÈ· Î·È ÔÈ ¿ÁÔÈ ÏÂÈÒÓÔ˘Ó. √È ÁfiÓÔÈ (Ù· ̈ڿ) ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È Ù· ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· ÙˆÓ ÂÓÙfïÓÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜. Δ· ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙȘʈÏȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ıÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË Á‡ÚË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÙÒÓ.Δ· ‰¤ÓÙÚ· ‚Á¿˙Ô˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ʇÏÏ· Ì ٷ ÔÔ›· ÚÔ˘ÊÔ‡Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó is ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. ™ÙȘ Media/Corb ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜ „ËÏ¿ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ © Van Parys ‚ÔÛÎÔÙfiÈ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ Óˆfi ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. È·! ÚÂÈÓ¿ ÏÈ‚¿‰ η›ÚÈ ÛÙ· Ô Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔ ΔÈ ˆÚ·›·  9
 • 12. Δ· „˘¯Úfi·ÈÌ· ˙Ò·, fiˆ˜ Ù· ÂÚÂÙ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÛÙË ¡fiÙÈ· ∂˘ÚÒË Î˘Ú›ˆ˜, ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ Û˘¯Ó¿ Û·‡Ú˜ Ó· ÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ·ÎÚ›‰Â˜ Î·È Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· Ó· ÙÂÚÂÙ›˙Ô˘Ó. ck Speybroe © Jeroem . ÙË ˙¤ÛÙË Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˜ ·ÔÏ· √È Û·‡Ú ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ: Ë ÒÚ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ÔÈ Ì¤Ú˜ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ó‡¯Ù˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Îڇ˜. ∂›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‡ÁÂÛÙ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Ù· ηڇ‰È·, Ù· Media/Corbis ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÍËÚÔ› ηÚÔ›, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÛΛԢÚÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó Û © Van Parys ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∫·È ÛÙȘ ÛÊ›Á Á˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÊÚÔ‡Ù·! Δ· ʇÏÏ· ÔÏÏÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‚·ıÌÈ·›·, ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΛÙÚÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Ù· ηÛÙ·ÓÔ‡. ªÂÙ¿, Ù· ʇÏÏ· ¤ÊÙÔ˘Ó, ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÌ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫·È Û ϛÁÔ, ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯ÒÌ· Ì Media/Corbis Ê˘ÛÈÎfi Ï›·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. © Van Parys ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô‡ÎÈ· ÁÈ· Ó· ˙Â‡Ô˘Ó ÊÔ˘ÓÙ √È ÛΛԢÚÔÈ Ì· ÒÓ·. ÙÚÒÓ ÙÔ ¯ÂÈÌ ∞˘Ùfi˜ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ÂÍÔ¯Èο ÙÔ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘˜. Media/Corbis © Van Parys ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù· ÌÔ10 ‰·ÛÒÓ Ì ¯Ú ˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ê‡Ï Ï·. ÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ
 • 13. ∏ ÁˆÚÁ›· ™Ù· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ë ÁˆÚÁ›· Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË, ÂÂȉ‹ ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ŸÌˆ˜, Ù· ·ÂÈı·Ï‹ ‰¤ÓÙÚ·, fiˆ˜ Ù· ‡η Î·È Ù· ¤Ï·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ‰ÚÈ̇ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· „˘¯ÚfiÙÂÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ‰¿ÛË ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. is Media/Corb © Van Parys . ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ergen Ù˘ •‡ÏÈÓ· Û›ÙÈ· ÛÙÔ B√È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Í˘Ï›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÁÈ· ӷηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· — ·fi Û›ÙÈ· Î·È ¤ÈÏ· ̤¯Úȯ·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙfiÓÈ Û˘Û΢·Û›·˜. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚÔ› Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›·. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ © Getty Images ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, Ù· ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·, ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ›‰Ë ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ. Δ· ÔÚÙÔÎ¿Ï È· ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó Îϛ̷ ıÂÚÌfi, Û fiˆ˜ Ë πÛ·Ó› ¯ÒÚ˜ Ì ηÏfi ÛÙËÓ ˘Á ·, Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Â›· Ì·˜ ÂÂȉ‹ ÔÏÏ‹ ‚ÈÙ·Ì›ÓË ÂÚȤ¯Ô˘Ó C. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ Î·È Ô˘ Ô ·ÁÂÙfi˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ .¯.), ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·, fiˆ˜ ÔÚÙÔηÏȤ˜ Î·È ÏÂÌÔÓȤ˜, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ÂÏȤ˜. ∞fi ÙȘ ÂÏȤ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ZAVORAL ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋. ∞fi ÙÔ ¯˘Ìfi ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ı› ÎÚ·Û›. / LIBOR OTO © EPA PH ÎÚ·Ù›·. È΋ ¢ËÌÔ ÛÙËÓ ΔÛ¯ ΔÚ‡ÁÔ˜,∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÊËÌÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ù· ÔχηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘, Ô˘ Ô˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. © Getty Images ∞fi Ù· ÛÙ·Ê ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û ‡ÏÈ· ·˘Ù¿ · ›. Ú¿ÁÂÙ·È 11
 • 14. √È ·ÁÚfiÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο. √È ÓÙÔÌ¿Ù˜, .¯., ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο οو ·fi ÙÔÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ‹ÏÈÔ. ŸÌˆ˜, Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÁˆÚÁÔ› ÙˆÓ ˙ÂÛÙÒÓ Î·È ÍËÚÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û ·Ú‰Â˘ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÔ‡ /Corbis ·fi ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ·fi ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜. rys Media © Van Pa ȤÚÁÂȘ , ÔÈ Î·ÏÏ ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ™ÙȘ ÍÂÚ È fiÙÈÛÌ·. · ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ To ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·¯‡ ‹ ÁfiÓÈÌÔ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ˙Ò· Ù· ÔÔ›· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¯ÔÚÙ¿ÚÈ — fiˆ˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ‹ ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó Á¿Ï·, ÎÚ¤·˜ Î·È Media/Corbis ¿ÏÏ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÙÔ Ì·ÏÏ› Î·È ÙÔ ‰¤ÚÌ·. © Van Parys ¶Úfi‚·Ù· ‚fiÛÎ Ô˘Ó Û ÏÈ‚¿‰È · Ù˘ πÛ·Ó›·˜ . ¶ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¯Ô›ÚÔ˘˜ (ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·) ‹ Ô˘ÏÂÚÈο. Δ· ˙Ò· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ۯ‰fiÓ, ÂÂȉ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÂȉÈΤ˜ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. Δ· Ô˘ÏÂÚÈο ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘˜, Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘Á¿ οı ̤ڷ. is Media/Corb© Van Parys Ù·È Û · ÂÎÙÚ¤ÊÔÓ √È ¯Ô›ÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó ˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ © Zefa √È ÎfiÙ˜ ÁÂÓ ÌÂÁ¿Ï˜  Ô‡Ó ·˘Á¿, Ù· ÔÔ›· ÔÛfiÙËÙ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ ÚˆÙÂ˚ÓÒ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ԇ̠ÙËÓ Ó Î·È Ì·˜ ˘Á›· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Û ηϋ Î ·Ù¿ÛÙ·ÛË .12
 • 15. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÚÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ — Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹, Ì ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, .¯. Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÏfiÊÔ˘˜ ‹ ‚Ô˘Ó¿, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈÎÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. √È ÙÔ›¯ÔÈ ‹ ÔÈ ÊÚ¿¯Ù˜ Ô˘ Ù· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ‹ ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÌ·, Î·È ÌÔÚ› Corbis Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ rys Media/ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ. © Van Pa ¶Ôχ¯ÚˆÌ ÔÈ ·ÁÚÔ› Û ÙËÓ ∂˘ÚÒ Ë. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÏÂˆÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ, ÙËÓ ËÛ˘¯›· Î·È ÙÔÓ Î·ı·Úfi ·¤Ú·. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ù˘ ÂÍÔ¯‹˜. rys Media© Van Pa ¯·Ú¤˜ ¿ÓÂÈ ÙȘ · ·ÔÏ·Ì‚ ÌÔÚ› Ó ÎfiÛÌÔ˜ ŸÏÔ˜ Ô ‹˜. Ù˘ ÂÍÔ¯ 13
 • 16. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· fiÌÔÚÊˆÓ ·ÎÙÒÓ, ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÙÔ̘ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ·ÎÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È fiÌÔÚʘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ‹ fiÚÌÔÈ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ‚fiÙÛ·Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ‰È¿Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ·fi Ù· ·̷ٷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ηıÒ˜ ÛοÓ ÛÙ· ‚Ú¿¯È·. is Media/Corb © Van Parys Media/Corbis © Van Parys ÙË ÌÔÚÊ‹ ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ Ô˘˜. Δ· ·̷ٷ Ú¿¯ ÂÛÙÒ‰ÂȘ ‚ ÛÙÔ˘˜ ·Û‚ ∏ ·ÎÙ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÈÔÚÓÙ ¤¯ÂÈ ‰È·Ì ÔÚʈı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜. ™ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó «Ûο„ÂÈ» ÙËÓ ·ÎÙ‹, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‚·ıȤ˜ ·fiÙÔ̘ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, Ù· ÊÈÔÚ‰. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜. √ „ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (‡„Ô˘˜ 117 ̤ÙÚˆÓ) Â›Ó·È Ë Dune du Pyla, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË Arcachon ÛÙË °·ÏÏ›·. /Corbis rys Media © Van Pa ÚÒ˘. ˜ Ù˘ ∂˘ ËÏfiÙÂÚÔ © Bios la — Ô „ ÔÊÔ˜ Py √ ·ÌÌfiÏ ŒÓ· ·fi Ù· Û·ÓÈfiÙÂÚ· ˙Ò· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË —Ë ÊÒÎÈ· «ÌÔÓ·¯fi˜» — ˙ÂÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ.14
 • 17. ¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ˙Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘∂˘ÚÒ˘. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· Î·È ÁÈ· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ıËÏ·ÛÙÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈÊÒÎȘ. ∂Λ Ô˘ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÌ‹ÓË ÂÏfi‚ÈˆÓ ÙËÓÒÓ ÁÈ· Ó·ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¿ÌˆÙË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó̤۷ ÛÙË Ï¿ÛË. es.com rsp-imag images.com ton/www. © Andrew Ros/www.rsp- © Bill Pa È¿¯ÓÂÈ ¿ÏÔ˜ ÊÙ ÛÈÓfi˜ ··Á ‚Ú¿¯È· Î·È ‚Ô˘Ù¿ √ ı·Ï·Û Ô˘ ̤۷ ÛÙ· ˆÏÈ¿ Ù È „¿ÚÈ·. ÙË Ê Ó· È¿Û ÛÛ· ÁÈ· ™Ì‹ÓË ÂÏfi‚ÈˆÓ ÙËÓÒ ÛÙË ı¿Ï· Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÙ·Ì ÙÔ˘˜ ÒÓ.√È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ÒÛÙ ÙËÓ Â›¯·Ó ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ Mare nostrum: «Ë ı¿Ï·ÛÛ¿ Ì·˜». ¢È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ·ÈÒÓˆÓ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙȘ ¿ÏϘË›ÚÔ˘˜, ÙȘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ·Ó, ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÈÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂΛ. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ» ı· ‚ÚÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÔfiÚˆÓ. ∂ÌÔÚÈο ÏÔ›· ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÌÔÚ‡̷ٷ (ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·) ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·˘Ù¿ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÙÚ¤Ó·, ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ì·Ô‡Ó˜. Δ· ÏÔ›· ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Ì Ӥ· Media/Corbis ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û·Ï¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. © Van Parys ¶ÏÔ›· Ì ÂÌÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ ÂÌÔÚ‡̷ٷ · ÌÂٷʤÚÔ˘ ÚÔ˜ Î·È ·fi Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË. 15
 • 18. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤ÛÙÂÚ· ÏÔ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ó·˘ËÁËı› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiˆ˜ ÙÔ Queen Mary 2 — ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘ÂڈοÓÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004. ss © Andrew Ro ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ› ÙÔ Queen Mar Ô— y 2. Δ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂȉÔı› Û ¤Ó· ÛˆÚfi ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ·fi ÙÔ Û¤ÚÊÈÓÁÎ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Ò˜ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ Î·È ÙȘ ˘Ô‚Ú‡¯È˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ. ◊ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÚÔÙÈÌ¿ ·Ï¿ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ — /Corbis οÓÔÓÙ·˜ ËÏÈÔıÂÚ·›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ‰ÚÔÛ›˙ÔÓÙ·˜ Ì rys Media ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. © Van Pa ÎÙ¤˜ Ù˘ Ë ÛÙȘ · È· ηٿ‰˘Û ÀÔ‚Ú‡¯ ª ¿ÏÙ·˜. ∏ ·ÏÈ›· ∞ӤηıÂÓ, Ë ·ÏÈ›· ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ÏfiÎÏËÚ˜ fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Á‡Úˆ ·fi „·ÚÔϛ̷ӷ, Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Media/Corbis ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ „·Ú‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ô˘ÏÒÓÙ·˜ „¿ÚÈ·, ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. © Van Parys √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÙÚÒÓ ÔÏÏ¿ „·ÚÈÒÓ. √ Ùfi ›‰Ë ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ! Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË, fiˆ˜ .¯. ÔÈ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜-ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ „·ÚÈÒÓ. °È· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏȇÔÓÙ·È, Î·È Ì ٷ ›‰Ë ÙˆÓ ‰È¯Ù˘ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ters ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ· ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. © Repor ÈÔ ÛÙÔ ÚÁÔÛÙ¿Û fiÙÚ·Ù·-Â Ë Ì˯·Ó ™‡Á¯ÚÔÓ Ùˆ ÃÒÚ ˜). ƒfiÙÙÂÚÓÙ·Ì (∫¿16
 • 19. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ „·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ™ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, Ô ÛÔÏÔÌfi˜ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿Ï· ÎÈ‚ÒÙȷ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ÛÙÚ·Îfi‰ÂÚÌ·, fiˆ˜ ̇‰È·, ÛÙÚ›‰È· Î·È ·¯È‚¿‰Â˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. /Corbis rys Media © Van Pa ¢ÂÓ Â›Ó· È ··Ú·›Ù ËÙÔ Ó· ¤ ¯ÂȘ Ûο ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· „·Ú¤ „ÂȘ! © Zefa ÛÙË ™ÎÔÙ›·. ÂÈ· ÛÔÏÔÌÒÓ À‰·ÙÔηÏÏȤÚÁ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘∏ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ,Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙȘ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó·ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙˆÓ fiψÓ.√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, οÔÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚ· ·ı·›ÓÔ˘Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ¯‡ÓÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘÔÛfiÙËÙ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˘Ú›ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ó·ÛÎÔÙÒÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ·.√È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ì·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó fiÌÔÚʘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜. /Corbis rys Media © Van Pa ™ÙËÓ ¶Ô ÚÙÔÁ·Ï›· — ÛÙË ‰ ˘ÙÈÎfiÙÂÚ Ë ¿ÎÚË Ù Ë˜ ∂˘ÚÒ ˘. 17
 • 20. Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜, Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú· Ôχ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋! ∂›Ó·È fï˜ ÌÈ· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘. ∏ Ï›ıÈÓË ÂÔ¯‹ √È ÚÒÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹Ù·Ó ΢ÓËÁÔ› Î·È ˙Ô‡Û·Ó Û ÛËÏȤ˜. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛËÏȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ΢ÓËÁËÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ˘¤ÚÔ¯· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ¤Ì·ı·Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË ÁË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ˙Ò· Î·È Ó· ˙Ô˘Ó Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. Media/Corbis © Van Parys ‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ڷʛ˜ ÛÙÔ Û ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈΤ˜ ÙÔȯÔÁ °·ÏÏ›·. Lascaux, ÛÙË ∫·Ù·Û··˙·Ó Ù· fiÏ· Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘˜ ·fi ¤ÙÚ˜ — .¯. ·ÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ © Van Parys Media/Corbis ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ˘ÚÔÏ›ıÔ˘. ŒÓ· fiÏÔ ·fi ˘ÚfiÏÈıÔ Ù˘ ÚÔ ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ — Ë ∂Ô¯‹ ÙÔ˘ √ÚÂȯ¿ÏÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™È‰‹ÚÔ˘ ¶ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜ .Ã. (ÚÈÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡), ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ò˜ Ó· - Stranraer Museum ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ̤ٷÏÏ·, ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÔÚ˘ÎÙÒÓ Û Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ʈÙÈ¿. √ ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ (‹ ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜) —ÎÚ¿Ì· ¯·ÏÎÔ‡ Î·È © Dumfries and Galloway Coucil ηÛÛ›ÙÂÚÔ˘— ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È fiψÓ. ΔÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ (‹ ¯Ú˘Ûfi˜) Î·È ÙÔ ·Û‹ÌÈ (‹ ¿ÚÁ˘ÚÔ˜) ‹Ù·Ó ̤ٷÏÏ· ̷Ϸο, ·ÏÏ¿ Ôχ fiÌÔÚÊ·, Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û΢ÒÓ. ÈÓ· ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ·). √ÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔÈ ¤ÏÂÎÂȘ (ÌÚÔ‡Ù˙ ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚfi: ÙÔ Û›‰ÂÚÔ (‹ Ô Û›‰ËÚÔ˜). ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ Ûȉ‹ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¯¿Ï˘‚·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ‰ÂÓ ¤Û·Á ‡ÎÔÏ·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηÏÒÓ Û·ıÈÒÓ. ŸÌˆ˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚· ‹Ù·Ó οÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ηϿ Û·ıÈ¿ ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ· Î·È ÔχÙÈÌ·!18
 • 21. ∏ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· — ·fi ÙÔ 2000 Ò˜ ÙÔ 200 .Ã. ÂÚ›Ô˘ ¶ÚÈÓ ·fi 4 000 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó fiÏÂȘ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈÎfi. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ 500 .Ã., Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÂÈÓfiËÛ ÙË «‰ËÌÔÎÚ·Ù›·» — Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡» (·ÓÙ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ϤÔÓ © Van Parys Media/Corbis ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜). ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÈÓfiËÛË, Ô˘ ‰È·‰fiıËΠ۠ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ∞˘Ùfi˜ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ó·fi˜ fiÚıÈÔ˜ (ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·).√È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ• ˘¤Úԯ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ıÂÔ‡˜ Î·È ‹ÚˆÂ˜, ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈ¤ÙÂȘ·• Ó·Ô‡˜, Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ·ÁÁ›· ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜·• ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜·• ˆÚ·›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ı¤·ÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ¤ÚÁ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ··• ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, fiˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, Ô˘ ‰›‰·Í·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ò˜ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ·• Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Î·È Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÚfiÙ˘··• ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, fiˆ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂϤÙËÛ ٷ Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·) Î·È Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÁË ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÛÊ·ÈÚÈ΋ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘). /Corbis Media Media/Corbis Parys fiÓÈÛË Â ·ÂÈÎ © Van ‚¿˙Ô Ì ÏËÓÈÎfi © Van Parys ·›Ô ÂÏ ŒÓ· ·Ú¯ ŒÚˆÙ·. Ô‡ ÙÔ˘ ı √ ¶Ï¿ÙˆÓ, ¤Ó ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ Ô˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ô˘˜ 19
 • 22. ∏ ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· — ·fi ÙÔ 500 .Ã. Ò˜ ÙÔ 500 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ (Ì.Ã. ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡») ∞Ú¯Èο, Ë ƒÒÌË ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ fiÏË. √È ƒˆÌ·›ÔÈ, fï˜, ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ η٤ÎÙËÛ·Ó ‚·ıÌÈ·›· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∏ ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ›¯Â © Van Parys Media/Corbis ÂÂÎÙ·ı› ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÁÁÏ›· Ò˜ ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜, Î·È ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi Ò˜ ÙËÓ ∞Û›·. ÔÌÔ›ˆÌ· ∂Ú›È· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ƒÒÌ˘ — Î·È ÚˆÌ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË. √È ƒˆÌ·›ÔÈ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: • ηÏÔ‡˜ Î·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘˜ (›ÛÈÔ˘˜) ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜· • fiÌÔÚÊ· Û›ÙÈ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ Î·È ‰¿‰· Ì ̈۷˚ο· • Á¤Ê˘Ú˜ Î·È ˘‰Ú·ÁˆÁ›· (ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ) Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÁÂÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·· • ·„›‰Â˜ Î·È ¿ÏϘ ÙÔÍÔÂȉ›˜ ηٷÛ΢¤˜ — ¯¿ÚË ÛÙȘ Ôԛ˜ Ù· ÎÙ›ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÁÂÚ¿ Î·È ¿ÓÙ¯·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘· • ηÈÓÔ‡ÚÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈο ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ÌÂÙfiÓ (Û΢Úfi‰ÂÌ·)· • Ó¤· fiÏ·, fiˆ˜ Ô Î·Ù·¤ÏÙ˘· • ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜· • ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·· • ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, fiˆ˜ Ô ∫ÈÎ¤ÚˆÓ Î·È μÈÚÁ›ÏÈÔ˜. Media/Corbis © Van Parys ∞˘Ùfi ÙÔ ÚˆÌ· Corbis ˚Îfi Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÎfiÌ Ù·ÌÔ‡ Gard ÛÙ · fiÚıÈÔ: Ë rys Media/ Ë °·ÏÏ›·. © Van Pa È ¤Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙Â ÌˆÛ ·˚Îfi Ô˘ ƒˆÌ·˚Îfi ˆÔ. Ì˘ıÈÎfi ÚfiÛ20
 • 23. √È ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ — ·fi ÙÔ 500 Ò˜ ÙÔ 1500 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ŸÙ·Ó η٤ÚÚ¢ÛÂ Ë ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜‚¿Ú‚·Ú˜ Ê˘Ï¤˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË: √È ∫¤ÏÙ˜. √È ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË μÚÂÙ¿ÓË (°·ÏÏ›·), ÙËÓ ∫ÔÚÓÔ˘¿ÏË (∞ÁÁÏ›·), ÙË °·ÏÈΛ· (πÛ·Ó›·), ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙË ™ÎÔÙ›· Î·È ÙËÓ √˘·Ï›·. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÔÈ ÎÂÏÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· — fiˆ˜ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÎÂÏÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Media/Corbis © Van Parys Δ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ʇϷ ‰ÂÓ ∫ÂÏÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó fiÏ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·: • √È ÕÁÁÏÔÈ Î·È ÔÈ ™¿ÍÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó Ò˜ ÙÔ 1066. • √È ºÚ¿ÁÎÔÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 500 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 800 Ì.Ã. √ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜. • √È °fiÙıÔÈ (μËÛÈÁfiÙıÔÈ Î·È √ÛÙÚÔÁfiÙıÔÈ) ›‰Ú˘Û·Ó ‚·Û›ÏÂÈ· ÛÙËÓ Media/Corbis πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. • √È μ›ÎÈÓÁΘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ © Van Parys 8Ô˘ Î·È 9Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã., ¿ÓÔÈÍ·Ó ·ÓÈ¿ ÁÈ· ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ËÏ¿ÙËÛ·Ó ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó › Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ë ÁË ‹Ù·Ó ‡ÊÔÚË. ·Ó ÙfiÛÔ Î·ÏÔ √È μ›ÎÈÓÁΘ ‹Ù Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Â Â›¯· Ó·˘ÙÈÎÔ›, ÒÛÙ ∞ÌÂÚÈ΋ (·ÏÏ¿ ·Î fiÌ· Î·È ÛÙËÓ Ó!). ÂÈ Û ηӤӷ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·Ó √È ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô›, ‹ «¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿», ‹Ù·Ó μ›ÎÈÓÁΘ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË °·ÏÏ›· (ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¡ÔÚÌ·Ó‰›·) ηÈ, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 1066, η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ™Â Media/Corbis ¤Ó· ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ˘Ê·ÓÙfi ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Bayeux ÛÙË ¡ÔÚÌ·Ó‰›·, ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ·˘Ù‹. © Van Parys ™ÎËÓ‹ Ì¿¯Ë˜ ·fi ÙÔ ˘Ê·ÓÙfi ÙÔ˘ Bayeux. 21
 • 24. √È ™Ï¿‚ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∂›Ó·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÏ·‚ÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ §Â˘ÎÔÚÒÛÔÈ, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÔÈ ∫ÚÔ¿Ù˜, ÔÈ ΔÛ¤¯ÔÈ, ÔÈ ¶ÔψÓÔ›, ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ, ÔÈ ™ÏÔ‚¿ÎÔÈ, ÔÈ ™ÏÔ‚¤ÓÔÈ Î·È ÔÈ √˘ÎÚ·ÓÔ›. √È ª·Á˘¿ÚÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÙÔÓ 10Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È Û ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ Î·È ÍÂÛÔ‡Û·Ó ÔÏÏÔ› fiÏÂÌÔÈ. (∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÈfiÙ˜ ̤۷ ÛÙȘ ·ÓÔϛ˜ ÙÔ˘˜ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó ¤ÊÈÔÈ.) °È· Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜ ˙Ô‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ ̤۷ Û οÛÙÚ· ¯ÙÈṲ̂ӷ Ì ·¯Â›˜ ¤ÙÚÈÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· οÛÙÚ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÁÂÚ¿ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· /Corbis ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. rys Media © Van Pa Δ· ÌÂÛ· ÈˆÓ ·ÓÙÈÛ٤ΠÈο οÛÙÚ· ›¯· ÔÓÙ·È ÛÙ Ó ¯ÙÈÛÙ Ș ¯ıÚÈÎ › ¤˜ ÂÈı¤ ÁÈ· Ó· ÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·Û¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÎÎÏËۛ˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ — ȉ›ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ı‰ÚÈÎÔ› Ó·Ô›, Ì ٷ „ËÏ¿ ηÌ·Ó·ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· (‚ÈÙÚfi) ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú¿ ÙÔ˘˜. Media/Corbis © Van Parys ηı‰ÚÈÎfi˜ ÔÓÈ΋ (fiˆ˜ Ô ∏ «ÁÔÙıÈ΋» ·Ú¯ÈÙÂÎÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ Ë °·ÏÏ›·) ‹Ù·Ó Ó·fi˜ Ù˘ Chartres Û٠۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. Ô‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ ÂÈÓ ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ÈÛÏ·ÌÈ΋ ıÚËÛΛ·, ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ›¯·Ó ¯Ù›ÛÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊ· Media/Corbis Ù˙·ÌÈ¿ Î·È ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜. Δ· ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Ù˙·ÌÈ¿ ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È © Van Parys Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ∫fiÚ‰Ô‚· Î·È ÛÙË ™Â‚›ÏÏË, fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ ÌÈÓ·Ú¤ ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ ˘ Ù Giralda. ∫fiÚ‰Ô‚· (πÛ· Ú¿ÛÙÈÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ù˙·Ì Ó›·). ÈÔ‡ ÛÙËÓ22
 • 25. ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË — ·fi ÙÔ 1300 Ò˜ ÙÔ 1600 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Ô‡Ù ÁÚ·Ê‹ Ô‡Ù ·Ó¿ÁÓˆÛË, Î·È Ù· ÌfiÓ·Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·.ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÔÊÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ›¯·Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·fi ‚È‚Ï›· Ô˘ ›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. ŸÌˆ˜, ·fi ÙÔÓ 14Ô Î·È 15Ô ·ÈÒÓ·, ÔÈÊÔÈÙËÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Í·Ó¿ Ù· ·Ú¯·›· ‚È‚Ï›·.ŒÌÂÓ·Ó Î·Ù¿ÏËÎÙÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· ÙfiÛ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜Î·È ÛÔʤ˜ ȉ¤Â˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚ·.ÕÓıÚˆÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, .¯. ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· (πÙ·Ï›·),¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∂›¯·Ó Ùˉ˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›· —ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„ËÙ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (ÙÔ 1445)— Î·È «ÂÚˆÙ‡ÙËηӻ Media/CorbisÚ·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ƒÒÌË. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙Ô˘ÓÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ÌÂÁ¿ÚˆÓ © Van ParysÎ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÁχÙ˜ ÁÈ·Ó· Ù· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ŒÓ· ·fi Ù· È∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ƒÒÌ˘, Î·È Ì ·Á¿ÏÌ·Ù· ıÂÒÓ, ËÚÒˆÓ Î·È Ô ÊËÌÈṲ̂ӷ ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ Îfi·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. ÛÌÔ˘: √ ¢·‚›‰ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï-∞ , ÁÁ¤ÏÔ˘ (Michelangelo) .◊Ù·Ó Û·Ó Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÛÔÊ›·˜. °È’ ·˘Ùfi, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«∞Ó·Á¤ÓÓËÛË». ª·˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ:• ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÁχÙ˜, fiˆ˜ Ô ªÈ¯·‹Ï-ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È Ô ªÔÙÈÙÛ¤ÏÈ (Botticelli)·• ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ fiˆ˜ Ô Brunelleschi·• ÙÔÓ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÂÊ¢ڤÙË Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· μ›ÓÙÛÈ (Leonardo da Vinci)·• ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ Thomas More, ÙÔÓ ŒÚ·ÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ªÔÓÙ·›ÓÈ (Montaigne)• ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ ∫Ô¤ÚÓÈÎÔ Î·È ÙÔÓ °·ÏÈÏ·›Ô (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Ë ÁË Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ)·• ˘¤ÚÔ¯· ÎÙ›ÚÈ· fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‡ÚÁÔÈ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ §›ÁËÚ··• ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. rbis © Van Parys Media/Co Corbis rys Media/ © Van Pa ÙÛÈ (Leonardo da Vinci) √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· μ›Ó 0 ŒÓ· ·fi Ù· ÈÎfiÙÂÚÔ» ÚÈÓ ·fi 50 ∞Ó·Á¤ÓÓË ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ˙ˆÁ ۯ‰›·Û ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÏ Û˘: ∏ ∞Ê Ú·ÊÈο ¤Ú ¯ÚfiÓÈ·! ÚÔ‰›ÙË ÙÔ Á· Ù˘ ˘ ªÔÙÈÙÛ ¤ÏÈ (Bottic elli). 23
 • 26. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ — ·fi ÙÔ 1500 Ò˜ ÙÔ 1900 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ̷ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÛÙËÓ πÓ‰›·, .¯. Î·È Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚¿ Ì·¯·ÚÈο Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Ù· ¯ÂÚÛ·›· Ù·Í›‰È· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó Ôχ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÓ‰›· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ∞ÊÚÈ΋ — Ô˘ Â›Ó·È ·¤Ú·ÓÙË! øÛÙfiÛÔ, ·Ó ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ Á˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÊ·ÈÚÈÎfi (Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÓ), Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÓ‰›· ϤÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Corbis ¢‡Û˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ 1492, Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ Î·È ÔÈ Ó·‡Ù˜ rys Media/ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. ŸÌˆ˜, ·ÓÙ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÓ‰›·, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙȘ © Van Pa ª·¯¿Ì˜ (ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ª·Î¤Ù˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜). ‰‡Ô ÏÔ›ˆ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˘ Ó ÙÔ˘ ÃÚÈÛ . ÙfiÊÔÚÔ ˘ ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ΔÔ 1497/98, Ô μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· —·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜— ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ πÓ‰›· ÂÚÈϤÔÓÙ·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ΔÔ 1519 ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Â˘Úˆ·›Ô˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ —Ô ºÂÚ‰ÈÓ¿Ó‰Ô˜ ª·ÁÁÂÏ¿ÓÔ˜— Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÏÔ›Ô! Media/Corbis © Van Parys da Gama) — °Î¿Ì· (Vasco √ μ¿ÛÎÔ ¡Ù ˘ Ù·Í›‰Â„ ÛÛÔfiÚÔ˜ Ô Ô ÚÒÙÔ˜ ı·Ï· ‰›·. Ë ÛÙËÓ πÓ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒ Media/Corbis §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ Î·È Ë ∞ÌÂÚÈ΋ (Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ «Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ») ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ô˘ ›‰Ú˘·Ó ÂΛ © Van Parys ·ÔÈ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¢È‰Ò: ·˘Ùfi ÙÔ Ô˘Ï›, Ô˘ ‰Â ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ «·Ó‹Î·Ó» ϤÔÓ ÛÙËÓ Û ¤Ó· ÓËÛ› ÙÔ ÂÙÔ‡ÛÂ, ˙Ô‡Û ٷ ΔÔ Â›‰Ô˜ ÂÍÔÏ ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øÎÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÔıÚ‡ÙËΠ· ·ÓÔ‡. ·Ô›ÎÔ˘˜. fi Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ — Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ·ÁÁÏÈο Î·È Ù· Á·ÏÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Î‡ÚȘ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈÛ·ÓÈο Î·È Ù· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¤Êı·Ó·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, Ò˜ ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙËÓ øηӛ·. √È Ó·˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ‰ÂÈ ÂΛ Ï¿ÛÌ·Ù· ·Ú¿ÍÂÓ·, Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞˘Ùfi ·Ú·Î›ÓËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· ¿Ó ӷ ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÌÔ˘Û›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, ÔÏÏÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηÈ, ηٿ ÙÔ 1910, Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¤ıÓË Â›¯·Ó ·ÔÈ΋ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ.24
 • 27. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÎfiÛÌÔ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÁˆÏfiÁÔÈ, ηıÒ˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ Î·È Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Ò˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÁË Î·È ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ËÏÈΛ·. ¢‡Ô Media/Corbis ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ô Jean-Baptiste Lamarck Î·È Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜¢·Ú‚›ÓÔ˜ (Charles Darwin) ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù·˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ ›¯·Ó «ÂÍÂÏȯı›» — ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ›‰Ô˜ © Van Parys ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¢ ·Ú‚›ÓÔ˜ (Cha Darwin) ‰ËÌÔ rles Û›Â˘Û ÙÔ 1859 ıˆڛ· ÙÔ˘ Û¯ ÙË ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ΔÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·, ÔÈ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· — fiˆ˜, Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÈ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÂÏ¢ıÂڛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. √ Á¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Jean-Jacques Rousseau › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Á¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô μÔÏÙ¤ÚÔ˜, › fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ·Ó Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È Ë ÁÓÒÛË ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÙË ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·. ∞˘Ù‹ Ë ÂÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜», Media/Corbis Ô‰‹ÁËÛ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Û Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ — .¯., ÙÔ 1789, ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ © Van Parys ·ÔÎÂÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Î·È ÔÏÏÔ› ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ √ μÔÏÙ¤ÚÔ˜, ›˜ Ù˘ Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË — ·fi ÙÔ 1750 Ò˜ ÙÔ 1880 Ì.Ã.ŒÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ «Â·Ó¿ÛÙ·Û˘» ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒËÚÈÓ ·fi 250 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· — ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ «‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜». ŸÏ·ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÌÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÚ›ÛË. ∂› ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂٛ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Media/Corbis¤Î·ÈÁ·Ó ͇Ϸ Î·È Í˘ÏÔÎ¿Ú‚Ô˘Ó·. ΔÒÚ· fï˜, ϤÔÓ, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÚËÙ˘ ∂˘ÚÒ˘ Ù· ‰¿ÛË Â›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›! ΔÈ ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ © Van Parys¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ η‡ÛÈÌÔ; ry Bessemer √ Hen∏ ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó: ÔÈ ÏÈı¿ÓıڷΘ. À‹Ú¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¯· — ÂÊ¢ڤÙ˘ Ù˘ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÔÈ ·ÓıڷΈڇ¯ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ûο‚Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜.ÂÍfiڢ͋ ÙÔ˘˜. √È ÏÈı¿ÓıڷΘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜ Ԣ›¯·Ó ÂÊ¢ÚÂı› ÚfiÛÊ·Ù·. √È ÏÈı¿ÓıڷΘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â›Û˘ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ıÂÚÌÈ΋ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Û «ÎÔλ, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÈÔ Î·ı·Úfi η‡ÛÈÌÔ — ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ·Ú·ÁˆÁ‹ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ¯¿Ï˘‚·.¶ÚÈÓ ·fi 150 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ô Henry Bessemer ‹Ù·Ó Ô ÂÊ¢ڤÙ˘ ÌÈ·˜ «˘„Èη̛ÓÔ˘» Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂÓ· ·Ú¿ÁÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÊıËÓ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯¿Ï˘‚·. Δ· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯¿Ï˘‚·, Î·È ·˘Ùfi ¿ÏÏ·Í ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! ÿÚË ÛÙÔÓ ÊıËÓfi¯¿Ï˘‚·, ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜, ÙÂÚ¿ÛÙȘ Á¤Ê˘Ú˜, ˘ÂڈοÓÈ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·,„˘Á›·… ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ fiÏ· Î·È ‚fî˜. 25
 • 28. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ — ·fi ÙÔ 1880 ÂÚ›Ô˘, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ∞fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1870 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiˆ˜ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ: ΔÔ ÙËϤʈÓÔ 1875 ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÔÈ ∏ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÌ˯·Ó‹ 1886 ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ — ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920 Δ· ÚÒÙ· Ú·‰ÈÔʈÓÈο ÌËӇ̷ٷ 1901 ΔÔ Ú·ÓÙ¿Ú Î·È ÙÔ ÛÙÈÏfi ÌÈÎ 1935 √ ‚·ÎÂÏ›Ù˘, ÙÔ ÚÒÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi 1909 √ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˜ ηʤ˜ 1937 √ ʈÙÈÛÌfi˜ Ì ӤÔÓ 1912 ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚȈıÔ‡ÌÂÓÔ 1939 √ ÚÒÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ — ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1940 ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ: ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜· ÚÔ‡¯· Î·È ¤ÈÏ·· ËÏÂÎÙÚÈο Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ψÊÔÚ›· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ «˘ËÚÂÛÈÒÓ». Media/Corbis ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·, ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Û¯ÔÏ›· © Van Parys Î.Ï. — ›Ù Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ›Ù ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙË Ï¤ÊˆÓÔ — ÂÊ ÛÎÔÙÛ¤˙Ô˘ Ale ‡ÚÂÛË ÙÔ˘ xander Graham Bell. Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔ ™‹ÌÂÚ·, Ó· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤ ηٷÛ΢¿˙ÔÓ ÊˆÓ· ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù·È ÛÙËÓ ∂˘Ú ÒË. ∂›Ó·È Ï˘ËÚfi fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠÌfiÓÔ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¤Ó· ÛˆÚfi ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙÂ. ∞fi ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÈÌ·ÙËÚÔ› fiÏÂÌÔÈ ÍÂÛÔ‡Û·Ó Î¿ı ϛÁÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂıÓÒÓ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜. ø˜ ¿ÔÈÎÔÈ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÍÔÏfiıÚÂ˘Û·Ó Â›Û˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Èı·ÁÂÓÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ — ›Ù ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì fiÏ· ›Ù Ì ·¿ÓıÚˆË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ‰È¿‰ÔÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÓfiÛˆÓ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ∂›Û˘, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·‹Á·Á·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÊÚÈηÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Û·Ó ÛÎÏ¿‚Ô˘˜. √È ·¿ÓıÚˆ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ οÔÙÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¿ÏÏ·Í·Ó. ∏ ‰Ô˘Ï›· ηٷÚÁ‹ıËΠÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÔÈ˘ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∫·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë ÂÈÚ‹ÓË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. °È· Ó· Ì¿ıÂȘ Ì ÔÈÔÓ Media/Corbis ÙÚfiÔ, Û ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ © Van Parys ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘». Ú· (μ¤ÏÁÈÔ). Â›Ô ÛÙË ºÏ¿Ó‰ ¶ÔÏÂÌ ÈÎfi ÓÂÎÚÔÙ·Ê Î·Ó, ÌfiÓÔ Î· Ù¿ ÙÔÓ26 ÒÙ˜ ÛÎÔÙÒıË 8 ÂηÙ. ÛÙÚ·ÙÈ ÌÈÔ fiÏÂÌÔ. ÚÒÙÔ ·ÁÎfiÛ
 • 29. ™·Ú¿ÓÙ· ‰È¿ÛË̘ ÌÔÚʤ˜, ·fi ÙÔ ∞ Ò˜ ÙÔ ø¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Û˘Óı¤Ù˜, ËıÔÔÈÔ‡˜,ÂÊ¢ڤÙ˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ. Œ¯Ô˘Ì·ӷʤÚÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì fiÏÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ’ ·˘Ùfi·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÌfiÓÔ 40 ÂÈϤÔÓ ÔÓfiÌ·Ù·, Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜¯ÒÚ˜, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿.Œ¯Ô˘Ì ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi ÛÙË ÛÂÏ›‰· 29, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ÙˉÈ΋ ÛÔ˘ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÈϤÍÂȘ οÔÈ· ‰È¿ÛËÌË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ıÏËÙÈ΋ÔÌ¿‰·, ‹ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘ ‹ ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. ∞Ó ı¤ÏÂȘ,ÌÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘/Ù˘ ‹ ÙÔ˘˜, ‹ Â›ÛË˜Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ŸÓÔÌ· ∂ıÓÈÎfiÙËÙ· °È·Ù› Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈAbba ™Ô˘Ë‰Ô› ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô: Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970.Štefan Banič ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ∂Ê¢ڤÙ˘: ÙÔ 1913, ÂÊˇÚ ÙÔ ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ. © CERN√È ªÈÙϘ μÚÂÙ·ÓÔ› ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô: Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Tim Berners-L ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ee ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960.Henri Becquerel °¿ÏÏÔ˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔ 1896, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·.§Ô‡Óقȯ μ·Ó °ÂÚÌ·Ófi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·fiªÂÙfi‚ÂÓ ˘¤ÚÔ¯· ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ·. ∏ ø‰‹ ÛÙË ¯·Ú¿ (Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‡ÌÓÔ˜) Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ¿Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘.Tim Berners-Lee μÚÂÙ·Ófi˜ ∂Ê¢ڤÙ˘: ÂÊˇÚ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô (World Wide Web) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ia/CorbisNiels Bohr ¢·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ © Van Parys Med 1922, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÙfïÓ.Robert Boyle πÚÏ·Ó‰fi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ¡¿ÓÙÈ· ∫ÔÌ·Ó¤ÙÛ È ÙÔ˘ «ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ªfiÈÏ».ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ μÚÂÙ·Ófi˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ªÔÓÙ¤ÚÓÔÈ Î·ÈÚÔ›.ºÚÂȉÂÚ›ÎÔ˜ ¶ÔψÓfi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ Î·È È·Ó›ÛÙ·˜: ¤ÁÚ·„™Ô¤Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ¶ÚÂÏÔ‡‰È·. is Media/Corb¡¿ÓÙÈ· ∫ÔÌ·Ó¤ÙÛÈ ƒÔ˘Ì¿Ó· ∞ıÏ‹ÙÚÈ·: Ë ÚÒÙË ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‹Ú ¿ÚÈÛÙ· (10 ÛÙÔ 10) ˆ˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· © Van Parys ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1976.ª·Ú›· ∫ÈÔ˘Ú› ¶ÔψӋ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Ú›(Marie Curie/ Pierre Curie ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ Ú¿‰ÈÔ — ¤Ó· ª·Ú›· ∫ÈÔ˘Maria Sklodowska) Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ̤ٷÏÏÔ. ¶‹Ú·Ó ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ 1903.™·Ï‚·‰fiÚ ¡Ù·Ï› πÛ·Ófi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜, ÔÓÂÈÚÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘, Û ‡ÊÔ˜ «ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi». 27
 • 30. ŸÓÔÌ· ∂ıÓÈÎfiÙËÙ· °È·Ù› Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈ Media/Corbisª¿ÚÏÂÓ ¡Ù›ÙÚȯ °ÂÚÌ·Ó›‰· ∏ıÔÔÈfi˜: ¤·ÈÍ Û ÔÏϤ˜ Ù·Èӛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·Ú¯È΋ © Van Parys ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 Ë̤Ú˜.AÓÙÔÓ›Ó ¡Ù‚fiÚ·Î ΔÛ¤¯Ô˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ª¿ÚÏÂÓ ¡Ù›ÙÚ È¯ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘.∞Ï‚¤ÚÙÔ˜ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ «Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜» — Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‡ÏË, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ô Media/Corbis ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ºÂÏ›ÓÈ πÙ·Ïfi˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ: © Van Parys ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ù·Èӛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë La Strada, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤ÓÙ ‚Ú·‚›· ŸÛηÚ. ÛÙ¿ÈÓª›ÏÔ˜ ºfiÚÌ·Ó ΔÛ¤¯Ô˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ: ∞Ï‚¤ÚÙÔ˜ ∞˚Ó ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ŸÛÎ·Ú ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ Amadeus Î·È ∏ ʈÏÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔ‡ÎÔ˘.™›ÁÎÌÔ˘ÓÙ ºÚfiÈÓÙ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜: ÂÈÓfiËÛ ÙËÓ «„˘¯·Ó¿Ï˘ÛË» — ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈ Corbis Ó˘ „˘¯‹˜. rys Media/Justine Henin- μÂÏÁ›‰· ∞ıÏ‹ÙÚÈ·: ΤډÈÛ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓHardenne ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË (Ù¤ÓȘ) ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ © Van Pa ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004.Hergé (Georges μ¤ÏÁÔ˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜: ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ºÂÏ›ÓÈRémi) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ΔÂÓÙ¤Ó (Tintin) Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÂÈÚÒÓ ÎfiÌÈΘ.∂ÚÚ›ÎÔ˜ ÃÂÚÙ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔ 1888, ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ(Hertz) ‡·ÚÍË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ.Georges-Henri μ¤ÏÁÔ˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔ 1933 ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËLemaître ıˆڛ· ÙÔ˘ «Big Bang» ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. © ReutersºÚ·Ó˜ §ÈÛÙ √‡ÁÁÚÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ne Ù· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ ÛÙÔÓ Justine Henin-Harden ÎfiÛÌÔ, fiˆ˜ ÙȘ ÀÂÚ‚·ÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜.∫ÏÔÓÙ ªÔÓ¤ °¿ÏÏÔ˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Û ‡ÊÔ˜ «ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎfi», ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Ì ı¤Ì· Ù· ¡Ô‡Ê·Ú·. rbis © Van Parys Media/CoμfiÏÊÁηÓÁÎ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜ ·ÚÈıÌfi ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›·ªfiÙÛ·ÚÙ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë fiÂÚ· √ Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ·˘Ïfi˜. ºÚ·Ó˜ §ÈÛÙπÛ·¿Î ¡Â‡ÙˆÓ μÚÂÙ·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.28
 • 31. ia/Corbis ŸÓÔÌ· ∂ıÓÈÎfiÙËÙ· °È·Ù› Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈ © Van Parys MedÕÏÊÚÂÓÙ ™Ô˘Ë‰fi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÂÊˇÚ ÙË ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· ÙÔ 1866 ηȡfiÌÂÏ ı¤ÛÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ ¤ÚÁÔ.Erkki Nool ∂ÛıÔÓfi˜ ∞ıÏËÙ‹˜: ΤډÈÛ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¢¤Î·ıÏÔ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2000.§Ô˘› ¶·ÛÙ¤Ú °¿ÏÏÔ˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÓfiÛÔÈ ia/Corbis ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfi‚È· ηÈ, ÙÔ 1862, ÂÈÓfiËÛ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ «·ÛÙÂÚ›ˆÛ˘», ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· © Van Parys Med ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÌÈÎÚfi‚È· ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·.¶¿ÌÏÔ πÛ·Ófi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘¶ÈοÛÔ ¤ÚÁ· Û ‡ÊÔ˜ «Î˘‚ÈÛÙÈÎfi» ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È U2 ÔÈ ¢ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ Ù˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ.ª¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ ∫ÚÔ·Ùfi˜/ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜: ÚÈÓ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi μÂÓÂÙfi˜ 700 ¯ÚfiÓÈ· ¤ÊÙ·ÛÂ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ∞Û›·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫›Ó· Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ia/Corbisƒ¤ÌÚ·ÓÙ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÊˆÙÔÛÎÈ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ˘˜ © Van Parys Med ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ∏ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÈÔÏ›·.ª¿ÈÎÏ °ÂÚÌ·Ófi˜ ¶ÈÏfiÙÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ: Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ΤډÈ˙Â™Ô˘Ì¿¯ÂÚ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∑ÈÓÂÓÙ›Ó ∑ÈÓÙ¿Ó°È·Ó ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·™ÈÌ¤ÏÈÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·.U2 πÚÏ·Ó‰Ô› ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔÎ: Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980.μ›ÓÛÂÓÙ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ÛÙ· ÔÏÏ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·μ·Ó °ÎÔÁÎ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ∏ÏÈÔÙÚfiÈ·.AÓÙfiÓÈÔ πÙ·Ïfi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·, ÛÙ· ÔÔ›·μÈ‚¿ÏÓÙÈ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜.∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ πÙ·Ïfi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: Á‡Úˆ ÛÙÔ 1799, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓμfiÏÙ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›·.∑ÈÓÂÓÙ›Ó °¿ÏÏÔ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜: ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÂ›ÛËÌ· ˆ˜∑ÈÓÙ¿Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 1998 Î·È 2000.∞§§∏ ªπ∞¶ƒ√™ø¶π-∫√Δ∏Δ∞:∏ ¢π∫∏ ª√À∂¶π§√°∏ ÈÏÔÁ‹: ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ Â 29
 • 32. √È ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ «ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ»: ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜, ÛÏ·‚ÈΤ˜ Î·È Ï·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜. √È ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi «ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ» ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ. ¶.¯., ÔÈ Ï·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ — Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ. ¡· Ò˜ ϤÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, «∫·ÏË̤ڷ» ‹ «°ÂÈ· Û·˜», Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ·˘Ù¤˜. °ÂÚÌ·ÓÈΤ˜ §·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜ ¢·Ó¤˙Èη Godmorgen °·ÏÏÈο Bonjour √ÏÏ·Ó‰Èο Goedemorgen πÙ·ÏÈο Buongiorno ∞ÁÁÏÈο Good morning ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο Bom dia °ÂÚÌ·ÓÈο Guten Morgen πÛ·ÓÈο Buenos días ™Ô˘Ë‰Èο God morgon ™Ï·‚ÈΤ˜ ΔÛ¯Èο Dobré ráno ¶ÔψÓÈο Dzień dobry ™ÏÔ‚·ÎÈο Dobré ráno ™ÏÔ‚¤ÓÈη Dobro jutro ∂‡ÎÔÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÁψÛÛÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ‹ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì η̛· ¿ÏÏË. ¡· Ò˜ ϤÌ «∫·ÏË̤ڷ» ‹ «°ÂÈ· Û·˜» Û ÌÈ· ‰ˆ‰Âο‰· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜. μ·ÛÎÈο Egun on √˘ÁÁÚÈο Jó reggelt μÚÂÙÔÓÈο Demat πÚÏ·Ó‰Èο Dia dhuit ∂ÛıÔÓÈο Tere hommikust §ÂÙÙÔÓÈο Labrīt ºÈÓÏ·Ó‰Èο Hyvää huomenta §ÈıÔ˘·ÓÈο Labas rytas °·ÂÏÈο (™ÎÔÙÛ¤˙Èη) Madainn mhath ª·ÏÙ¤˙Èη L-Ghodwa t-Tajba ∂ÏÏËÓÈο ∫·ÏË̤ڷ √˘·ÏÈο Bore da ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, «∫·ÏË̤ڷ» ϤÁÂÙ·È Lasho dyes. ΔÔ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ — Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ fiˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚÓԇ̠ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˜ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È fiÙÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ŒÙÛÈ, Ì·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ.30
 • 33. ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ï·ÒÓ∂Ì›˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ì Û ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜,Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ·Ú·‰fiÛÂȘ, ¤ıÈÌ·, ıÚËÛΛ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜.¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÛˆÚfi ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ì fiÏÔÈÌ·˙› Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.¡· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜:• ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·.• √È ÁÏÒÛÛ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.• ™Â οı ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ˘ËÎfiÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ.• √È ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜, Ù· ¤ıÈÌ· Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙȘ ›‰È˜ Ú›˙˜.• ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷ ˆÚ·›· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù¤¯Ó˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ı·ÙÚÈο Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ.• ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ·Í›Â˜ Î·È È‰¤Â˜ fiˆ˜: Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ÔÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘, Ô ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó¿ÁÎË.ŒÙÛÈ, ÂÎÙÈÌԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈÔ˘Û›·Ì·˜.¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÂÈÚ‹ÓË∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ›ӷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÂÌ¿ÙË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ÚÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ‹ ÂÂȉ‹ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘.√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ¤Ó·˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ‹ıÂÏ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¯ÒÚ˜ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, Â› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ Ë ∂˘ÚÒË ‚·Û·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ·ÈÌ·ÙËÚÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ΔÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·, ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ fiÏÂÌÔÈ Í¤Û·Û·Ó ÛÙËÓ ‹ÂÈÚfi Ì·˜, ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó fï˜ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. °È’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ. Media/Corbis ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ë ∂˘ÚÒË Á¤ÌÈÛ Ì ÂÚ›È· Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·. © Van Parys 1945. ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í·Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÙ¤ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜;£· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÌÈ· ̤ڷ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Î·ÈÓ· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÓÙ› Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È: Ó·È! ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì·˜: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. 31
 • 34. : ¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ 1945, ·ÊÔ‡ ¤ÛÂÈÚ ÙÔÓ fiÏÂıÚÔ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∂›¯Â ·Ú¯Èο ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÔÙÚfi·È·˜ ηٿÛÙ·Û˘; ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤· ȉ¤· ŒÓ·˜ °¿ÏÏÔ˜, Ô Jean Monnet, ›¯Â ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› Ôχ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ. ∫·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÊfi‰È· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ fiÏÂÌÔ ‹Ù·Ó ‰‡Ô: Ô Û›‰ËÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚· (ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ù·ÓΘ, fiÏ·, ‚fî˜ Î.Ï.) Î·È Ô ¿Óıڷη˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÔÈ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ. ∏ ∂˘ÚÒË Â›¯Â ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¿Óıڷη Î·È ¯¿Ï˘‚·: ·˘Ùfi ÂÍËÁÔ‡Û ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ›¯·Ó ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›· fiÏ· Î·È Ó· © EC ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÔϤÌÔ˘˜. onnet O Jean M °È’ ·˘Ùfi, Ô Jean Monnet ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· Ôχ ÙÔÏÌËÚ‹ Ó¤· ȉ¤·: ÚfiÙÂÈÓ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ —Î·È ›Ûˆ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ— ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓıÚÒˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ı· οıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ fiÏÔÈ Ì·˙›. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó È· ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜! √ Jean Monnet ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ›¯·Ó ÙË ı¤ÏËÛË Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Robert Schuman, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ȉ¤·, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ‰ËÌfiÛÈ· Û ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛ ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘ 1950. © EC O Robert Sch uman32
 • 35. √ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÂÈÛ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘μÂÏÁ›Ô˘, Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫¿Ùˆ ÈÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Ó·Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù· ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›· Î·È Ù· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÔÓÙfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û·Ó «∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓıڷη Î·È Ã¿Ï˘‚·»(∂∫∞Ã), Ë ÔÔ›· ı· ›¯Â ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fiÙ· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∏ ∂∫∞à ȉڇıËΠÙÔ 1951.∏ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿√È ¤ÍÈ ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ·¿ÏÏË ÔÓÙfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û·Ó «∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·» (∂√∫), Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ1957.«√ÈÎÔÓÔÌÈ΋» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ «ÔÈÎÔÓÔÌ›·» — Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙȘÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂√∫ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó «ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿», ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ù· ÊÔÚÙËÁ¿, Ù· ÙÚ¤Ó· Î·È Ù· ÏÔ›· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ¤ÚÂ ¿ÓÙ· Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó «ÙÂψÓÂȷο Ù¤ÏË». ∞˘Ùfi ÚÔÍÂÓÔ‡Û ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·‡Í·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ © Keystone ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. οÙÈ È˜ Ô˘Ú¤˜ ‹Ù·Ó Ë. · Û‡ÓÔÚ·… Δ¤ÙÔ ËÓ ∂˘ÚÒ Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙ Á· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ Ô ÚÈÓ ·fi Ï› ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, ÙˆÓηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ‰·ÛÌÒÓ, Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÌÔÚÈοÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û·Ó Ó· ·Ó‹Î·Ó Û ̛· ÂÓÈ·›· ¯ÒÚ·.Δ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ë ÁˆÚÁ›·ªÈ· ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· ‹ Ó· Ù· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·fi ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. ∏ ∂˘ÚÒË ˘¤ÊÂÚ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÎfiÌ·Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950. °È’ ·˘Ùfi, Ë∂√∫ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ·,fiÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«ÎÔÈÓ‹ ÁˆÚÁÈ΋ÔÏÈÙÈ΋» (‹ ∫°¶) Î·È ¤Ù˘¯Â. ¶¤Ù˘¯Â, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙ ÔÈ ÁˆÚÁÔ› η٤ÏËÍ·Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Corbis ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë rys Media/·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ! ™‹ÌÂÚ·, Ë ∫°¶ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· © Van Pa ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. £ÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÈÙ ¿ÚÈ. 33
 • 36. ∞fi ÙËÓ ∂√∫ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ã¿ÚË ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿, Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂√∫ ›¯Â Á›ÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ· Ó· Ê¿ÓÂ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰·Ó Î·È ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘60, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, Ë ¢·Ó›· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ 1973. ΔÔ 1981, ‹ÚıÂ Ë ∏ ÔÈÎÔÁ¤Ó © EC È· ‰ÈÂ˘Ú‡Ó ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ¢·Ó›· ˘Ô ÂÙ·È. ™’ · ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ˘Ù Ó Ú¿ÍË  ‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›· ÙÔ 1986, Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ‹˜ Ù˘. ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›· ÙÔ 1995, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· 15. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¿ÏÏ·˙Â. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1992, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «ÂÓÈ·›·˜ ·ÁÔÚ¿˜» (fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ), Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ¶.¯., ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂√∫ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙȘ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·. © EC ¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ™ÙËÓ  ÚÔÛÙ·Û›· ÛË ÔÈÒÓÙ·˜ ÂÙ·È Ë Ì›ˆ ˜ ¯¿ÚË, ¯ÚËÛÈÌÔ Û˘Ì ÂÚÈÏ·Ì‚¿Ó ·ÙÔ ÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ . ·Ú·‰Â›ÁÌ ·ÁˆÁ‹ ËÏ Ú‡ ·ÓÛ˘ — ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú ‹ ÂÓ¤ ÙËÓ ·ÈÔÏÈÎ °È· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂√∫ ηٿÚÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ̤ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ··Û¯fiÏËÛË Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ̤ÏÔ˜. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ — .¯., ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ı· © Eurekaslide ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÏÏËÏÔ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ ÓÔÌÈÎfi Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ·ÔÛ΢¤˜ ÎÚ‡‚ ˜ Ì Û·ÏÔ ÂϤÁ¯ÂÈ Ì‹ˆ˜ ÛÙ ÔÓÙ·È Ó·ÚΈÙÈ È˜ ο. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ë ·Ú¯È΋ «Ï¤Û¯Ë» ›¯Â ÙfiÛÔ Ôχ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Âӈ̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ, ÙÔ 1992, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË» (E∂).34
 • 37. ¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∂∂. ∂› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·,ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ˙Ô‡Û·Ó ·ÔÎÔÌ̤Ó˜ ·fi ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ¢ÂÓ Â›¯Â ÎËÚ˘¯ı›fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó ÚÈ˙Èο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √È ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ›ÛÙ¢·Ó Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜» ηÈÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ÙÔ˘˜, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯¤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË.∏ ‰È¯ÔÙfiÌËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË, ÒÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ·ÔηÏÔ‡Û·Ó «ÛȉËÚÔ‡Ó ·Ú·¤Ù·ÛÌ·». ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ ˘‹Ú¯·Ó„ËÏ¿ Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù·, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó· „ËÏfi Ù›¯Ô˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ‰È¯ÔÙÔÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ◊Ù·Ó ·Ú¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ·˘Ù¿ Ù· Û‡ÓÔÚ·.ΔÂÏÈο, ÙÔ 1989, Ë ‰È¯ÔÙfiÌËÛË Î·È ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó.ΔÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ «ÛȉËÚÔ‡Ó·Ú·¤Ù·ÛÌ·» ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ. ª¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi‰È¿ÛÙËÌ·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â·ÓÂÓÒıËÎÂ. √È Ï·Ô› ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó¤Â˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘÔ˘ ·¤ÚÚÈÙ·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ¿ÙÂÁÎÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔÈ! ◊Ù·Ó ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹·˘Ù‹ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó.√È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ·ÓÓ· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ŒÓˆÛË, Î·È Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË «Ô˘Ú¿» ·fi ¯ÒÚ˜ «˘Ô„‹ÊȘ» ÁÈ·ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂.¶ÚÔÙÔ‡ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ © Reuters∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ — Ì 1989: Ë ÙÒÛË¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ˘‹ÎÔÔ› Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ˘ÂÈϤÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó, Î·È Ë¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. (™Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘·ÓıÚÒÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ ÂχıÂÚ·, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈηÛÙ› ·ÌÂÚfiÏËÙ·, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Â›Û˘ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.) √È ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ¯ÒÚ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÚÔ˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ηÈ, ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰¤Î· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ̘. ¶ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂∂ ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ 2004. √È ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: Ë ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ∂ÛıÔÓ›·, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë §ÂÙÙÔÓ›·, Ë §ÈıÔ˘·Ó›·, Ë ª¿ÏÙ·, Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë ¶Ôψӛ·, Ë ™ÏÔ‚·Î›· Î·È Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›·. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙfiÛÔ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂∂ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ «ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Â·Ó¤ÓˆÛ˘», Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë © Reuters ‰È¯ÔÙfiÌËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ . · ÈÛÙÔÚÈ΋ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó‹Î ϤÔÓ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. 004: ËÌ¤Ú 1Ë ª·˝Ô˘ 2 35
 • 38. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË٠˜ Ù˘ ∂∂ ∏ ∂∂ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. ∞ӷʤÚÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛٷهԢÓ. ∏ ∂∂ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, .¯., ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ÙËÓÒÓ. √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. © Reuters ÔÈ , ÁÈ’ ·˘Ùfi fiϘ ˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ· ∏ Ú‡·ÓÛË ‰ÂÓ ÁÓ ÔÓÙ· È ÁÈ· ÙËÓ Ú˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯Ò ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ˘  ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ ∏ ··Û¯fiÏËÛË ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚÔÛfiÓÙ·. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ, Î·È ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∂∂ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. μÔËı¿ ÙÔ˘˜ © Getty Images ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∂›Ó·È Ôχ ÛË Ì·ÓÙÈÎfi Ó· · ηٿÚÙÈÛË Û ڤ¯ÂÙ·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ ˘ Á·ÛÙÔ‡Ó Û Ӥ ··Û¯fiÏËÛ˘. · ›‰Ë √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó, Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂∂ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, Î·È Ë ∂∂ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ™‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È· ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ∏ ∂∂ Corbis ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· rys Media/ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÌÈ· ¿ÏÏË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó·© Van Pa ˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÚÙÈÛË. ˜ ÛÔ˘‰¿˙Ô Ú˜ ¯ÒÚ ·fi ‰È¿ÊÔ . ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜ ˜ ∂∂ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË Ì·˙›, Ì ÙË36
 • 39. ΔÔ Â˘ÚÒΔÔÓ ·ÏÈfi ηÈÚfi, οı ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ›¯Â ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi «ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·».™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ·, ÙÔ Â˘ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÓfiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. ΔÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÂÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂∂, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. Δ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ΤÚÌ·Ù· Û ¢ÚÒ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2002. ΔÔ Â˘ÚÒ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ٷ ·ÏÈ¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ‰Ò‰Âη ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂. Δ· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÎfiÌ·. ∞Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ΤÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙË Ì›· fi„Ë ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. Media/Corbis ∏ ¿ÏÏË fi„Ë Â›Ó·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. © Van Parys ΔÔ Â˘ÚÒ ÌÔÚ Â› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ Â›Ù·È ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂.∏ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜,ÂÂȉ‹ ÔÏÏ¿ ÔÚ˘¯Â›· ‹ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ ›ӷ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ‹ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ù· Ô‰Èο Î·È Ù· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο ‰›ÎÙ˘·. ∏ ∂∂ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· v· ‚ÔËı¿ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶.¯., ‚ÔËı¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, Î·È ‚ÔËı¿ Â›Û˘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. EGIO Ë Ù˘ © EC/R Ô‰fiÙËÛ ¯ÚËÌ·Ù ÏÂÈ ÛÙË ÌˆÓ. Û˘Ì‚¿Ï fi ∏ ∂∂ ˘‹˜ Ó¤ˆÓ ‰Ú ηٷÛΠ37
 • 40. ∏ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó ‹ ˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔϤ̈Ó, ÂȉËÌÈÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, fiˆ˜ Ë ÍËÚ·Û›· ‹ ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜. ∏ ∂∂ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ. ∞ÁÔÚ¿˙ÂÈ, Â›Û˘, ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÂψÓÂȷο Ù¤ÏË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. © EC/ECHO ÙÚfiÊÈÌ· Û ∏ ∂∂ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ù·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ÂÈÚ‹ÓË Ã¿ÚË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ‰ÂÛÌÔ› ÊÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. (™˘ÌʈÓÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘;) ΔÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂ οıÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ Jean Monnet Î·È ÙÔ˘ Robert Schuman ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ¯¿ÚË ÛÙËÓ ∂∂, ÂÈÎÚ·Ù› ÂÈÚ‹ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∏ ∂∂ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Â›Û˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·‰È¿ÎÔ˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ù˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶.¯., ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∂∂ ‚ÔËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, Ë ÔÔ›· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂∂. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·ÎfiÌ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ˙ԇ̠ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∏ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛËÌ·›· Î·È ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ‡ÌÓÔ — ÙËÓ ø‰‹ ÛÙË x·Ú¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ. Δ· ÏfiÁÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ ›¯·Ó ·Ú¯Èο ÁÚ·ÊÙ› ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο, fiÙ·Ó fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‡ÌÓÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÈ· — ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÂψ‰›·. ªÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô: europa.eu.int/abc/symbols/anthem/ index_el.htm ∏ Â˘Úˆ· © EC ˚΋ ÛËÌ·›· .38
 • 41. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ã∂ÓˆÛË Î·È ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ ¡‹ÛÔÈ ÙˆÓ ∞˙ÔÚÒÓ πÛÏ·Ó‰›· ª·‰Û Ú· ∫·Ó¿ÚȘ ¡‹ÛÔÈ °Ô˘·‰ÂÏÔ‡Ë ª·ÚÙÈӛη ºÈÓÏ·Ó‰›· °Ô˘È¿Ó· ™Ô˘ÚÈÓ¿Ì ƒÂÔ˘ÓÈfiÓ ¡ÔÚâ ËÁ›· μÚ·˙ÈÏ›· ™Ô˘Ë‰›· ∂ÛıÔÓ›· ƒˆÛ›· ¢·Ó›· §ÂÙÙÔÓ›· §ÈıÔ˘·Ó›· πÚÏ·Ó‰›· P. ∏ÓˆÌÛ ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó °ÂÚÌ·Ó›· ¶Ôψӛ· μÛ ÏÁÈÔ √˘ÎÚ·Ó›· §Ô˘ÍÂÌâ Ô‡ÚÁÔ ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™ÏÔ⠷Λ· °·ÏÏ›· §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ ªÔω·â ›· ∂Ïâ ÂÙ›· ∞˘ÛÙÚ›· √˘ÁÁ·Ú›· ™ÏÔâ ÂÓ›· ƒÔ˘Ì·Ó›· ∫ÚÔ·Ù›· °ÂˆÚÁ›· μÔÛÓ›· Î·È ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ∞Á. ª·Ú›ÓÔ˜ ∂Ú˙ÂÁÔâ ›ÓË ∞ÚÌÂÓ›· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ∞Ó‰fiÚÚ· ªÔÓ·Îfi πÙ·Ï›· ™ÂÚâ ›· Î·È ª·˘ÚÔâ Ô‡ÓÈÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›· πÚ¿Ó πÛ·Ó›· ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ¶°¢ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ∞Ïâ ·Ó›· ΔÔ˘ÚΛ· πÚ¿Î ∂ÏÏ¿‰· ™ ˘Ú›· ∫‡ÚÔ˜ ª·ÚfiÎÔ ∞ÏÁÂÚ›· Δ˘ÓËÛ›· ª¿ÏÙ· §›â ·ÓÔ˜∂ÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ:√È ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂∂).√È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ڷ‚‰ÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂∂.√È ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΢ÎÏ¿ÎÈ,Â›Ó·È ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Ù˘ ∂∂.√È ÎԢΛ‰Â˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙ‡ԢÛ˜.ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ƒÒÌË. √ÚÈṲ̂ӷ ÓËÛÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· ‰¿ÊËÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂.μÚ›ÛÎÔÓÙ·È fï˜ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈÛ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ (¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿). 39
 • 42. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ã∂ÓˆÛ˘ √È ¯ÒÚ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ‹ ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ οı ¯ÒÚ·˜ (ÂÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤ÛˆÓ). ™ËÌ·›· ÃÒÚ· ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ μ¤ÏÁÈÔ μڢͤÏϘ 10,4 ÂηÙ. (België· Belgique) (Brussel· Bruxelles) ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ¶Ú¿Á· 10,2 ÂηÙ. ΔÛ¯È΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (Česká republika) (Praha) ¢·Ó›· ∫ÔÂÁ¯¿ÁË 5,4 ÂηÙ. (Danmark) (København) °ÂÚÌ·Ó›· μÂÚÔÏ›ÓÔ 82,5 ÂηÙ. (Deutschland) (Berlin) ∂ÛıÔÓ›· Δ·ÏÏ›Ó 1,4 ÂηÙ. (Eesti) (Tallinn) ∂ÏÏ¿‰· ∞ı‹Ó· 11,0 ÂηÙ. (EÏÏ¿‰·/Ellada) (Aı‹Ó·/Athinai) πÛ·Ó›· M·‰Ú›ÙË 40,7 ÂηÙ. (España) (Madrid) °·ÏÏ›· ¶·Ú›ÛÈ 59,6 ÂηÙ. (France) (Paris) πÚÏ·Ó‰›· ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ 4,0 ÂηÙ. (Ireland· Eire) (Dublin· Baile Atha Cliath) πÙ·Ï›· ƒÒÌË 57,3 ÂηÙ. (Italia) (Roma) ∫‡ÚÔ˜ §Â˘ÎˆÛ›· 0,7 ÂηÙ. (Cyprus/Kypros) (Nikosia/Lefkosia) (Kibris) (Lefkosa) §ÂÙÙÔÓ›· ƒ›Á· 2,3 ÂηÙ. (Latvija) (Riga) §ÈıÔ˘·Ó›· μ›ÏÓ· 3,5 ÂηÙ. (Lietuva) (Vilnius)40
 • 43. ™ËÌ·›· ÃÒÚ· ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 0,5 ÂηÙ. (Luxembourg) (Luxembourg) √˘ÁÁ·Ú›· μÔ˘‰·¤ÛÙË 10,1 ÂηÙ. (Magyarország) (Budapest) ª¿ÏÙ· μ·ÏϤÙÙ· 0,4 ÂηÙ. Malta (Valletta) ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì 16,2 ÂηÙ. (Nederland) (Amsterdam) ∞˘ÛÙÚ›· μȤÓÓË 8,1 ÂηÙ. (Österreich) (Wien) ¶Ôψӛ· μ·ÚÛÔ‚›· 38,2 ÂηÙ. (Polska) (Warszawa) ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· §ÈÛÛ·‚fiÓ· 10,4 ÂηÙ. (Portugal) (Lisboa) ™ÏÔ‚ÂÓ›· §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó· 2,0 ÂηÙ. (Slovenija) (Ljubljana) ™ÏÔ‚·Î›· ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚· 5,4 ÂηÙ. (Slovensko) (Bratislava) ºÈÓÏ·Ó‰›· ∂ÏÛ›ÓÎÈ 5,2 ÂηÙ. (Suomi· Finland) (Helsinki· Helsingfors) ™Ô˘Ë‰›· ™ÙÔίfiÏÌË 8,9 ÂηÙ. (Sverige) (Stockholm) ∏ӈ̤ÓÔ §ÔÓ‰›ÓÔ 59,3 ÂηÙ. μ·Û›ÏÂÈÔ (*) (London) (United Kingdom)(*) ∏ Ï‹Ú˘ ÔÓÔÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È «ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ηÈÙ˘ μfiÚÂÈ·˜ πÚÏ·Ó‰›·˜», ·ÏÏ¿ ¯¿ÚÈÓ Û˘ÓÙÔÌ›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ μÚÂÙ·Ó›·, ∏ӈ̤ÓÔμ·Û›ÏÂÈÔ ‹ ∏μ.Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi οı ¯ÒÚ·˜ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2004.¶ËÁ‹: ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. 41
 • 44. ¶Ò˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ë ∂∂; Ÿˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂∂ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÙÈ; ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÙȘ μڢͤÏϘ, 25 ¿ÓıÚˆÔÈ (¤Ó·˜/Ì›· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÁÈ· οı ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜) Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «Â›ÙÚÔÔÈ» Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. °È· Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜ Î.Ï. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÓfiÌÔ, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. © EC Ô˜ Ù˘ Ô ÚfiÂ‰Ú ÔÁ¿ ÏÔ˜, Â›Ó·È oso, ¶ÔÚÙ ˜ Ò˜ ÙÔ 2009. √ Î. Barr ∂ÈÙÚÔ‹ ‹˜ ∂˘Úˆ·˚Î ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂∂. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Â›ÛËÌ· οı ̋ӷ, ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ̛· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÛı› ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 732 ̤ÏË, Ù· ÔÔ›· ÂÎϤÁÔÓÙ·È Î¿ı ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ rliament ÂÓ‹ÏÈΘ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. © European Pa √ Î. Borrell Fo ntelles, πÛ·Ófi Â›Ó·È Ô ÚfiÂ‰Ú ˜, Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ·˚ÎÔ‡42 Ò˜ ÙÔ 2007.
 • 45. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛË˜Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· Ô˘·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. °È· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÂ›Û˘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. ŸÙ·Ó Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ˘Ô˘ÚÁÔ› fiÏÔÈ Ì·˙›, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘». ∞ÊÔ‡ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ̛· ÚfiÙ·ÛË, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË ‚¿˙ÂÈ Û „ËÊÔÊÔÚ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ¯ÒÚ· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› ¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔʈӛ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. pean Union ŸÙ·Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó of the Euro ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ¤Ó· ÓfiÌÔ, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡ © Council Ó ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜. ˆÓ ÎÚ·ÙÒ È˜ fiÏˆÓ Ù ˘‚ÂÚÓ‹Û ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ Î ÁÈ· Ó· „Ë Ê ÀÔ˘ÚÁÔ› ‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÏÒÓ ÙË ˜ ∂∂ Û˘Ó ÓfiÌÔ˘˜. ˆ·˚ÎÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ¢ÚΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈԙ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÈ· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÓfiÌÔ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ԣ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ∫·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ›ÓfiÌÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ (ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ) Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¤˜ C.E. ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Ì¿ıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· de justice Û¯ÂÙÈο Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ que Cour Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ «¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ∂˘Úˆ·˚΋ © Photothè ŒÓˆÛË;» Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË europa.eu.int/comm/publications/ ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â Ï¤Á¯ booklets/eu_glance/53/index_el.htm fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂÙ·¯Â ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÏÈÙÒÓ Û ›Ú ΔÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ, Ù˘ ∂∂. ‡Ìʈӷ Ì ÈÛ˘  ÙË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂȘ. 43
 • 46. ΔÔ ·‡ÚÈÔ… Î·È ÙÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Á˘; • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ٷ ‰¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏ· Ê˘ÛÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·; • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ηχÙÂÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÓ·Ṳ̂ӈÓ; • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙȘ ÂÌfiÏÂ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; • ¶Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜; ∏ ∂∂ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂÈχÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·È, Ê˘ÛÈο, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó. ΔÈ ı· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂÈ Ë ∂∂ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; Œ¯ÂȘ οÔȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·; °È·Ù› Ó· ÌË Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÛÔ˘; ∂›Ì·ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·: Û ϛÁÔ, ı· ›̷ÛÙ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Media/Corbis ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ — fiÏÔÈ Ì·˙›! ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó· © Van Parys È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û· ˜…44
 • 47. ÕÏϘ ÏÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ· È ·fi ÙÔ Internet, ̤ۈ ÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ Europa (europa.eu.int) ™Â fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÔÈο ΤÓÙÚ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ù˘ ∂∂. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ‡ Û ۷˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÍ‹˜ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ: europa.eu.int/comm/relays/edc_el.htm ∏ EUROPE DIRECT Â›Ó·È ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÙÂÏÔ‡˜ ÎÏ‹Û˘: 00 800 6 7 8 9 10 11 [‹ ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜ Ì ÏËڈ̋ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi (32-2) 299 96 96 fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛı ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂∂] ‹ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Ì¤Ûˆ europa.eu.int/°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ·¢ı˘Óı›ÙÂ:∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∂™ Δ∏™ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›Û˘, ¿ÏϘ ËÁ¤˜∂Àƒø¶∞´∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Iris Tower, 8Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜,AÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞Á·‹ÓˆÚÔ˜ 2 °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ 2 CY-1076 §Â˘ÎˆÛ›· ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛ˘GR-10674 ∞ı‹Ó· Δ£ 23480ΔËÏ. (30) 210 72 72 100 CY-1683 §Â˘ÎˆÛ›· °ˆÓ›· §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÛı¤Ó˺·Í (30) 210 72 44 620 ΔËÏ. (357) 22 81 77 70 ™Â‚¤ÚË Î·È ™·¯ÙÔ‡ÚËE-mail: Burath@cec.eu.int º·Í (357) 22 76 89 26 CY-1080 §Â˘ÎˆÛ›·Internet: www.ee.gr E-mail: press-rep- Δ£ 23388 cyprus@cec.eu.int CY-1682 §Â˘ÎˆÛ›· Internet: ΔËÏ. (357) 22 87 34 64°ƒ∞º∂π∞ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À www.delcyp.cec.eu.int º·Í (357) 22 66 45 45∫√π¡√μ√À§π√À E-mail: coordinator@ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ eu-coordinator.gov.cy∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Internet: www.eu-°Ú·ÊÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ coordinator.gov.cy/§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞Ì·Ï›·˜ 8GR-10557 ∞ı‹Ó· ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 5∞ ∂˘Úˆ·˚Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫‡ÚÔ˘ΔËÏ. (30) 210 327 89 00 CY-1076 §Â˘ÎˆÛ›·º·Í (30) 210 331 15 40 Δ£ 23440 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡E-mail: EPAthinai@ CY-1683 §Â˘ÎˆÛ›· 11-13europarl.eu.int ΔËÏ. (357) 22 46 06 94 CY-1081 §Â˘ÎˆÛ›·Internet: www.europarl.eu.int º·Í (357) 22 76 77 33 ΔËÏ. (357) 22 66 15 50 E-mail: º·Í (357) 22 66 28 80∞ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ù˘ epnicosia@europarl.eu.int E-mail: eicnews@eic.ac.cy∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È °Ú·Ê›· ÙÔ˘ Internet: Internet: www.eic.ac.cy∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ www.europarl.eu.int/nicosia˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ŒÓˆÛ˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
 • 48. EL∏ ∂˘ÚÒË: ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ fiÌÔÚÊË, Ì ÈÛÙÔÚ›· Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋. ã∂¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏÏÔ‡˜ ·fiÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÊ¢ڤÙ˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˜, Î·È ·fi ÙÔ˘˜‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜.∂› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜, Ë ∂˘ÚÒË Ì·ÛÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ‰È¯fiÓÔȘ. ŸÌˆ˜,Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ë›ÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÈÚËÓÈο, ÊÈÏÈο Î·È Âӈ̤Ó˜, Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË∂˘ÚÒË Î·È ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ.∞˘Ùfi ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô (ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 9 Ò˜ 12 ¯ÚÔÓÒÓ ÂÚ›Ô˘) ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÂÙÚfiÔ ·Ïfi Î·È Û·Ê‹. πÛÙÔÚ› ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ì ϛÁ·ÏfiÁÈ· ÙÈ Â›Ó·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.∫¿ı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÙÂÛÙ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (europa.eu.int/europago/ explore/),Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Û¯ÂÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ «Europa Go» (europa.eu.int/europago/wel-come.jsp)∫·Ï‹ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË — Î·È Î·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË!NA-63-04-359-GR-C ÀËÚÂÛ›· ∂ΉfiÛˆÓ