πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη

5,182 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,182
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,499
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη

 1. 1. ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË
 2. 2. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏϘ, Û‡ÓÙÔ̘ ηÈÛ·Ê›˜ ηٷÙÔÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂∂, ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛËeuropa.eu.int/comm/publications∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Δ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜¢ËÌÔÛȇÛÂȘB-1049 μڢͤÏϘ√ÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘: ª¿ÈÔ˜ 2005.∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ: Reporters∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈı˘Ì› Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ Woluwe (B¤ÏÁÈÔ) ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË.§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: ÀËÚÂÛ›· ∂ÈÛ‹ÌˆÓ ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, 2006ISBN 92-894-8394-644 Û. — 21 x 29,7 cm© ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜, 2006∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.Printed in GermanyΔÀ¶ø£∏∫∂ ™∂ Ã∞ƒΔπ ¶√À ∂Ã∂π §∂À∫∞¡£∂π Ãøƒπ™ çøƒπ√
 3. 3. ¶AM∂ N∞ ∂•∂ƒ∂À¡H™OÀME THN ∂YPø¶∏!°ÂÈ· ÛÔ˘! ∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË — ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜.∂›Ó·È ˆÚ·›· Â‰Ò Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi Ú¿ÁÌ·Ù·.ΔÈ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË;ŒÏ· Ì·˙› Ì·˜ Î·È ¿Ì ̷˙› Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË! £· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Ù·Í›‰ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¤Ó· ÛˆÚfi ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·.∫·ıÒ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ, ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ϤÂȘ fiÛ· ı· ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓÈÛÙÔÙfiÔ Ì·˜ europa.eu.int/europago/explore/ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.ªÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ ·›˙ÔÓÙ·˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ «Europa Go» europa.eu.int/europago/welcome.jspŒÙÔÈÌÔÈ; ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ 1
 4. 4. ¶›v·Î·˜ ÂÚȯÔ̤vˆÓ ™ÂÏ›‰· ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì 3 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ 6 ΔÔ Îϛ̷ Î·È Ë Ê‡ÛË 8 ∏ ÁˆÚÁ›· 11 ∏ ı¿Ï·ÛÛ· 14 Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ 18 ™·Ú¿ÓÙ· ‰È¿ÛË̘ ÌÔÚʤ˜, ·fi ÙÔ A Ò˜ ÙÔ ø 27 √È ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 30 ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ï·ÒÓ 31 ¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ 32 √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂∂ 36 ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ 39 ¶Ò˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ë ∂∂ 42 ΔÔ ·‡ÚÈÔ… Î·È ÙÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ 442
 5. 5. ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÙ¿ Ë›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.√È ¿ÏϘ ‹ÂÈÚÔÈ Â›Ó·È: Ë ∞ÊÚÈ΋, Ë BóÚÂÈ· Î·È NfiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋,Ë ∞Û›·, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë øηӛ·.∏ ∂˘ÚÒË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ£¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘, ̤¯ÚÈÙËÓ ∞Û›· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ. Œ¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜, Ï›ÌÓ˜ Î·È ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ™ÙÔ ¯¿ÚÙË(ÛÂÏ›‰· 4) Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈοÛÙÔȯ›·. ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÚÔ˜ ∂ÏÌÚÔ‡˙, ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ƒˆÛ›·˜ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 5 642 ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÙÔ §Â˘Îfi ŸÚÔ˜ (Mont Blanc), ÛÙȘ ÕÏÂȘ, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ ηÈis Media/Corb πÙ·Ï›·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ¿Óˆ ·fi 4 800 ̤ÙÚ·.© Van Parys ˘. fi Ù˘ ∂˘ÚÒ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ó ÏÌÚÔ‡˙, ÙÔ ΔÔ fiÚÔ˜ E ™ÙȘ ÕÏÂȘ Â›Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ï›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ‡˘ — Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÌÓË ÁÏ˘ÎÒv ˘‰¿Ùˆv Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ e.ch wiss-imag ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 310 ̤ÙÚ· Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 89 ÙÚÈÛ. Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ne: ST/s ism By-li land Tour © Switzer ∏ Ï›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ ‡Ë˜, ÛÙȘ ÕÏÂȘ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË ª¿Ï·ÙÔÓ, ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È Û ̋ÎÔ˜ 77 ¯ÈÏ. (km) Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 600 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (km2). ™ÙË μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜, fiˆ˜ Ë Saimaa ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· (1 147 km2) Î·È Ë Ï›ÌÓË Vänern ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· (¿Óˆ ·fi 5 500 km2). inen Hämälä © Arto ›·. ÈÓÏ·Ó‰ aa, ÛÙË º Ë Saim ∏ Ï›ÌÓ 3
 6. 6. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ‹ÂÈÚo˜ ¡ÔÚ‚ËÁÈ΋ n ole £¿Ï·ÛÛ· Kj ÚË √˘Ú¿ÏÈ· Ÿ §›ÌÓË Onega ŸÚË© Map: Lowell Johns Ltd. Bathymetry: The British Oceanographic Data Centre μ·ÏÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ· §›ÌÓË Saimaa §›ÌÓË Vänern §›ÌÓË Ladoga μfiÚÂÈ· ¢˘ ÙÈÎ ‹ Dv £¿Ï·ÛÛ· ina μÈÛ ŒÏ ÙÔ‡ ‚ ·˜ Ï· ˜ μfiÏÁ·˜ ƒ‹ ¢Ó ÓÔ Â › ÂÚÔ ˜ ¯Ë ª¿Á ˜( Dn ¢Ô‡Ó·‚ iepr) ˘ §›ÁËÚ·˜ (Loire) §›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ‡˘ ÂÈ ˜ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ ÕÏ §›ÌÓË ª¿Ï·ÙÔÓ §Â˘Îfi ŸÚÔ˜ øηÓfi˜ 4808m ŸÚÔ˜ ∂ÏÌÚÔ‡˙ 5642m ∫·˘ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· οÛÈ ¶˘Ú ·Ÿ ËÓ ·›· ÚË Δ¿ÁÔ˜ ªÂ Ûfi ÁÂÈ Ô˜ £¿ Ï·Û Û·4
 7. 7. ŒÓ· ·fi Ù· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ô ¢Ô‡Ó·‚˘. √È ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ª¤Ï·Ó· ¢Ú˘ÌÔ‡ Î·È Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ‰¤Î· ¯ÒÚ˜ (°ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ™ÏÔ‚·Î›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ™ÂÚ‚›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ªÔω·‚›· Î·È √˘ÎÚ·Ó›·) ̤¯ÚÈ ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¢¤ÏÙ· ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù˘ ª·‡Ú˘ is Media/Corb £¿Ï·ÛÛ·˜. ™˘ÓÔÏÈο, ηχÙÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 2 850 km.© Van Parys ƒÔ˘Ì·Ó›·. Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙË ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¢ ¶ÂÏÂοÓÔÈ ÕÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· ›ӷÈ: Ô ƒ‹ÓÔ˜ (Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1 320 km), Ô ŒÏ‚·˜ (Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1 170 km) Î·È Ô §›ÁËÚ·˜ (Loire) (Ì‹ÎÔ˜ ¿Óˆ ·fi 1 000 km). ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË; Corbis rys Media/ © Van Pa ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ÔÙ·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‡ §›ÁËÚ· ı·˘Ì·ÛÙÔ (Loire) Â›Ó ‡˜ ‡ÚÁÔ ·È ÊËÌÈÛÌ ˘˜ Ù˘. ¤ÓË Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ı ›‰Ô˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È Û ÔÙ·ÌfiÏÔÈ· Î·È Û¯Â‰›Â˜ Ô˘ Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¿Óˆ-οو ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. /Corbis rys Media ƒ‹ÓÔ. © Van Pa ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Ù· Ù·Íȉ ÔÚ‡̷ ʤÚÂÈ ÂÌ Ô˘ ÌÂÙ· ª·Ô‡Ó· 5
 8. 8. Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ °È· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ·. ◊ÍÂÚ˜ fiÙÈ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÊ¢ڤıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË; √ George Stephenson ‹Ù·Ó Ô ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘, ÙÔ 1825. ΔÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó «Ë ÚÔ˘Î¤Ù·» Î·È ¤ÊÙ·Ó ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· (km/h) — Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· is Media/Corb ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. © Van Parys phenson. ·» ÙÔ˘ Ste ∏ «ƒÔ˘Î¤Ù ™‹ÌÂÚ·, Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÚ¤Ó· ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜. Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÚ¤Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 330 km/h, ¿Óˆ Û ÂȉÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, Ï·ÙÈ¿ ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ Ì·ÎÚȤ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Î·È Û‹Ú·ÁÁ˜ (ÙÔ‡ÓÂÏ). ∏ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË Ô‰È΋ Û‹Ú·ÁÁ· Â›Ó·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· Laerdal ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Bergen Î·È ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 24 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (km) Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000. ∏ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Â›Ó·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· οو ·fi ÙË ª¿Á¯Ë. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ¿Óˆ ·fi 50 km Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÚ¤Ó· «Eurostar» ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ οو ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Calais ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ˘ Folkestone ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. /Corbis rys Media © Van Pa ΔÚ¤Ó· E urostar Û ÙÔ ÛÙ·ı Ìfi Wate rloo (§Ô Ó‰›ÓÔ).6
 9. 9. ∏ „ËÏfiÙÂÚË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (245 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜) Â›Ó·È Ô Ô‰ÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Millau ÛÙË°·ÏÏ›· Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2004. ¢‡Ô ·fi ÙȘ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Ô‰È΋ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Oresund (Ì‹ÎÔ˘˜ 16 km) ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ Î·È Ë Ô‰È΋ Á¤Ê˘Ú· μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· (Vasco da Gama) (Ì‹ÎÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 17 km) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Δ¿ÁÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∏ Á¤Ê˘Ú· μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· ¤¯ÂÈ is ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˘, Media/Corb ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ». © Van Parys · Ë Ô‰ÔÁ¤Ê˘Ú ÎfiÛÌÔ˘ — ËÁ ¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∏ „ËÏfiÙÂÚ ·ÏÏ›·). ÙÔ˘ Millau (° ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Â›Û˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜, ÂÂȉ‹ Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù·Í›‰È· Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË — .¯. ÙÔ «Airbus». Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Airbus ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ηÈ, ÌÂÙ¿, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì˯·ÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔÓ /Corbis ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÙÔ Airbus A380 Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· rys Media ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ 840 ÂÈ‚¿Ù˜. ¶¤Ù·Í ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005. Δ © Van Pa Ô ÌÂÁ·Ï ‡ — ÙÔ Air ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi · bus A38 ÂÚÔÏ¿Ó 0. Ô ÙÔ˘ Îfi ÛÌÔ˘ ΔÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ «Concorde», ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á¿ÏÏˆÓ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ªÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 2 160 km/h — ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜! (Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô¯ÙÒ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜.) Δ·¯‡ÙÂÚÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ› ‡Ú·˘ÏÔÈ, fiˆ˜ Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ Ariane — ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. √ ‡Ú·˘ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÈÓËÙ‹˜ © ESA ͇ÂÈ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î.Ï. e 5 ÂÎÙÔ ÏÔ˜ Arian ÛÙËÌ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È √ ‡Ú·˘ ˜ ÛÙÔ ‰È¿ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ.∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Concorde, ÙÔ˘ Airbus Î·È ÙÔ˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘ Ariane ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÈ ÌÔÚ› Ó·ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. 7
 10. 10. ΔÔ Îϛ̷ Î·È Ë Ê‡ÛË ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È «Â‡ÎÚ·ÙÔ» — Ô‡Ù ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ıÂÚÌfi Ô‡Ù ˘ÂÚ‚ÔÏÈο „˘¯Úfi. Δ· „˘¯ÚfiÙÂÚ· ̤ÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ – 40°C. Δ· ıÂÚÌfiÙÂÚ· ̤ÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ + 40°C. √ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È ıÂÚÌfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÍËÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ) Î·È „˘¯ÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· (Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ). ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÌÔÚ› Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Δ· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ÛÙȘ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô, ·¯È¿ ÁÔ‡Ó· ‹ ٤ڈ̷, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· Ó· ÌË Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯ÂÈ̤ÚÈ· Ó¿ÚÎË. Media/Corbis is Media/Corb © Van Parys © Van Parys ...Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ï ÌÔ˘ÊÏ¿˙… Î·È Ù˘ ¯ÈÔÓÔÁ ÂÔ‡˜ ÂÛÌ·ÙÈÎfi η Ï¿Êη˜. ΔÔ ·ÔÙÂÏ © Van Parys Media/Corbis orbis edia/C Parys M © Van ·˚΋… ... ηÊÂÙÈ¿ ·ÚÎÔ‡‰· ˙Ô˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó Ë Â˘Úˆ ¿, Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· fiÌ˘˜ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Û ӿÚÎË (ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È). √ ·ÚÎÙ8
 11. 11. ¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¤ÓÙÔÌ·, ÌÈÎÚ¿ ˘‰Úfi‚È· ˙Ò· ‹ ¿ÏϘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ‚ÚÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ „˘¯ÚÒÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. °È’ ·˘Ùfi, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔÂÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ¡fiÙÔ, Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·˘Ù¿Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜,ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂԯȷÎfi Ù·Í›‰È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ô‰ËÌ›·. Media/Corbis /Corbis rys Media © Van Parys © Van Pa ÎÔ)... È (ÊÏ·Ì›Á ...¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ ÈÓÈÎfiÙÂÚÔ ËÓ ∂˘ÚÒË ÙË Î·È ÔÈ ÊÔ Ó ¿ÓÔÈÍË. , ·ÎfiÌ· Δ· ¯ÂÏȉfiÓÈ·∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ), Ô Î·ÈÚfi˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ. Δ·¯ÈfiÓÈ· Î·È ÔÈ ¿ÁÔÈ ÏÂÈÒÓÔ˘Ó. √È ÁfiÓÔÈ (Ù· ̈ڿ) ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È Ù· ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· ÙˆÓ ÂÓÙfïÓÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜. Δ· ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙȘʈÏȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ıÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË Á‡ÚË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÙÒÓ.Δ· ‰¤ÓÙÚ· ‚Á¿˙Ô˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ʇÏÏ· Ì ٷ ÔÔ›· ÚÔ˘ÊÔ‡Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó is ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. ™ÙȘ Media/Corb ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜ „ËÏ¿ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ © Van Parys ‚ÔÛÎÔÙfiÈ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ Óˆfi ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. È·! ÚÂÈÓ¿ ÏÈ‚¿‰ η›ÚÈ ÛÙ· Ô Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔ ΔÈ ˆÚ·›·  9
 12. 12. Δ· „˘¯Úfi·ÈÌ· ˙Ò·, fiˆ˜ Ù· ÂÚÂÙ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÛÙË ¡fiÙÈ· ∂˘ÚÒË Î˘Ú›ˆ˜, ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ Û˘¯Ó¿ Û·‡Ú˜ Ó· ÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ·ÎÚ›‰Â˜ Î·È Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· Ó· ÙÂÚÂÙ›˙Ô˘Ó. ck Speybroe © Jeroem . ÙË ˙¤ÛÙË Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˜ ·ÔÏ· √È Û·‡Ú ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ: Ë ÒÚ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ÔÈ Ì¤Ú˜ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ó‡¯Ù˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Îڇ˜. ∂›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‡ÁÂÛÙ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Ù· ηڇ‰È·, Ù· Media/Corbis ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÍËÚÔ› ηÚÔ›, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÛΛԢÚÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó Û © Van Parys ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∫·È ÛÙȘ ÛÊ›Á Á˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÊÚÔ‡Ù·! Δ· ʇÏÏ· ÔÏÏÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‚·ıÌÈ·›·, ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΛÙÚÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Ù· ηÛÙ·ÓÔ‡. ªÂÙ¿, Ù· ʇÏÏ· ¤ÊÙÔ˘Ó, ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÌ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫·È Û ϛÁÔ, ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯ÒÌ· Ì Media/Corbis Ê˘ÛÈÎfi Ï›·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. © Van Parys ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô‡ÎÈ· ÁÈ· Ó· ˙Â‡Ô˘Ó ÊÔ˘ÓÙ √È ÛΛԢÚÔÈ Ì· ÒÓ·. ÙÚÒÓ ÙÔ ¯ÂÈÌ ∞˘Ùfi˜ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ÂÍÔ¯Èο ÙÔ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘˜. Media/Corbis © Van Parys ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù· ÌÔ10 ‰·ÛÒÓ Ì ¯Ú ˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ê‡Ï Ï·. ÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ
 13. 13. ∏ ÁˆÚÁ›· ™Ù· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ë ÁˆÚÁ›· Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË, ÂÂȉ‹ ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ŸÌˆ˜, Ù· ·ÂÈı·Ï‹ ‰¤ÓÙÚ·, fiˆ˜ Ù· ‡η Î·È Ù· ¤Ï·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ‰ÚÈ̇ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· „˘¯ÚfiÙÂÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ‰¿ÛË ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. is Media/Corb © Van Parys . ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ergen Ù˘ •‡ÏÈÓ· Û›ÙÈ· ÛÙÔ B√È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Í˘Ï›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÁÈ· ӷηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· — ·fi Û›ÙÈ· Î·È ¤ÈÏ· ̤¯Úȯ·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙfiÓÈ Û˘Û΢·Û›·˜. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚÔ› Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›·. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ © Getty Images ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, Ù· ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·, ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ›‰Ë ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ. Δ· ÔÚÙÔÎ¿Ï È· ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó Îϛ̷ ıÂÚÌfi, Û fiˆ˜ Ë πÛ·Ó› ¯ÒÚ˜ Ì ηÏfi ÛÙËÓ ˘Á ·, Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Â›· Ì·˜ ÂÂȉ‹ ÔÏÏ‹ ‚ÈÙ·Ì›ÓË ÂÚȤ¯Ô˘Ó C. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ Î·È Ô˘ Ô ·ÁÂÙfi˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ .¯.), ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·, fiˆ˜ ÔÚÙÔηÏȤ˜ Î·È ÏÂÌÔÓȤ˜, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ÂÏȤ˜. ∞fi ÙȘ ÂÏȤ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ZAVORAL ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋. ∞fi ÙÔ ¯˘Ìfi ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ı› ÎÚ·Û›. / LIBOR OTO © EPA PH ÎÚ·Ù›·. È΋ ¢ËÌÔ ÛÙËÓ ΔÛ¯ ΔÚ‡ÁÔ˜,∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÊËÌÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ù· ÔχηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘, Ô˘ Ô˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. © Getty Images ∞fi Ù· ÛÙ·Ê ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û ‡ÏÈ· ·˘Ù¿ · ›. Ú¿ÁÂÙ·È 11
 14. 14. √È ·ÁÚfiÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο. √È ÓÙÔÌ¿Ù˜, .¯., ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο οو ·fi ÙÔÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ‹ÏÈÔ. ŸÌˆ˜, Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÁˆÚÁÔ› ÙˆÓ ˙ÂÛÙÒÓ Î·È ÍËÚÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û ·Ú‰Â˘ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÔ‡ /Corbis ·fi ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ·fi ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜. rys Media © Van Pa ȤÚÁÂȘ , ÔÈ Î·ÏÏ ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ™ÙȘ ÍÂÚ È fiÙÈÛÌ·. · ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ To ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·¯‡ ‹ ÁfiÓÈÌÔ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ˙Ò· Ù· ÔÔ›· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¯ÔÚÙ¿ÚÈ — fiˆ˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ‹ ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó Á¿Ï·, ÎÚ¤·˜ Î·È Media/Corbis ¿ÏÏ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÙÔ Ì·ÏÏ› Î·È ÙÔ ‰¤ÚÌ·. © Van Parys ¶Úfi‚·Ù· ‚fiÛÎ Ô˘Ó Û ÏÈ‚¿‰È · Ù˘ πÛ·Ó›·˜ . ¶ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¯Ô›ÚÔ˘˜ (ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·) ‹ Ô˘ÏÂÚÈο. Δ· ˙Ò· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ۯ‰fiÓ, ÂÂȉ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÂȉÈΤ˜ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. Δ· Ô˘ÏÂÚÈο ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘˜, Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘Á¿ οı ̤ڷ. is Media/Corb© Van Parys Ù·È Û · ÂÎÙÚ¤ÊÔÓ √È ¯Ô›ÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó ˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ © Zefa √È ÎfiÙ˜ ÁÂÓ ÌÂÁ¿Ï˜  Ô‡Ó ·˘Á¿, Ù· ÔÔ›· ÔÛfiÙËÙ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ ÚˆÙÂ˚ÓÒ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ԇ̠ÙËÓ Ó Î·È Ì·˜ ˘Á›· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Û ηϋ Î ·Ù¿ÛÙ·ÛË .12
 15. 15. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÚÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ — Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹, Ì ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, .¯. Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÏfiÊÔ˘˜ ‹ ‚Ô˘Ó¿, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈÎÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. √È ÙÔ›¯ÔÈ ‹ ÔÈ ÊÚ¿¯Ù˜ Ô˘ Ù· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ‹ ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÌ·, Î·È ÌÔÚ› Corbis Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ rys Media/ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ. © Van Pa ¶Ôχ¯ÚˆÌ ÔÈ ·ÁÚÔ› Û ÙËÓ ∂˘ÚÒ Ë. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÏÂˆÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ, ÙËÓ ËÛ˘¯›· Î·È ÙÔÓ Î·ı·Úfi ·¤Ú·. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ù˘ ÂÍÔ¯‹˜. rys Media© Van Pa ¯·Ú¤˜ ¿ÓÂÈ ÙȘ · ·ÔÏ·Ì‚ ÌÔÚ› Ó ÎfiÛÌÔ˜ ŸÏÔ˜ Ô ‹˜. Ù˘ ÂÍÔ¯ 13
 16. 16. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· fiÌÔÚÊˆÓ ·ÎÙÒÓ, ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÙÔ̘ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ·ÎÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È fiÌÔÚʘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ‹ fiÚÌÔÈ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ‚fiÙÛ·Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ‰È¿Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ·fi Ù· ·̷ٷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ηıÒ˜ ÛοÓ ÛÙ· ‚Ú¿¯È·. is Media/Corb © Van Parys Media/Corbis © Van Parys ÙË ÌÔÚÊ‹ ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ Ô˘˜. Δ· ·̷ٷ Ú¿¯ ÂÛÙÒ‰ÂȘ ‚ ÛÙÔ˘˜ ·Û‚ ∏ ·ÎÙ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÈÔÚÓÙ ¤¯ÂÈ ‰È·Ì ÔÚʈı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜. ™ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó «Ûο„ÂÈ» ÙËÓ ·ÎÙ‹, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‚·ıȤ˜ ·fiÙÔ̘ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, Ù· ÊÈÔÚ‰. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜. √ „ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (‡„Ô˘˜ 117 ̤ÙÚˆÓ) Â›Ó·È Ë Dune du Pyla, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË Arcachon ÛÙË °·ÏÏ›·. /Corbis rys Media © Van Pa ÚÒ˘. ˜ Ù˘ ∂˘ ËÏfiÙÂÚÔ © Bios la — Ô „ ÔÊÔ˜ Py √ ·ÌÌfiÏ ŒÓ· ·fi Ù· Û·ÓÈfiÙÂÚ· ˙Ò· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË —Ë ÊÒÎÈ· «ÌÔÓ·¯fi˜» — ˙ÂÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ.14
 17. 17. ¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ˙Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘∂˘ÚÒ˘. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· Î·È ÁÈ· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ıËÏ·ÛÙÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈÊÒÎȘ. ∂Λ Ô˘ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÌ‹ÓË ÂÏfi‚ÈˆÓ ÙËÓÒÓ ÁÈ· Ó·ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¿ÌˆÙË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó̤۷ ÛÙË Ï¿ÛË. es.com rsp-imag images.com ton/www. © Andrew Ros/www.rsp- © Bill Pa È¿¯ÓÂÈ ¿ÏÔ˜ ÊÙ ÛÈÓfi˜ ··Á ‚Ú¿¯È· Î·È ‚Ô˘Ù¿ √ ı·Ï·Û Ô˘ ̤۷ ÛÙ· ˆÏÈ¿ Ù È „¿ÚÈ·. ÙË Ê Ó· È¿Û ÛÛ· ÁÈ· ™Ì‹ÓË ÂÏfi‚ÈˆÓ ÙËÓÒ ÛÙË ı¿Ï· Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÙ·Ì ÙÔ˘˜ ÒÓ.√È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ÒÛÙ ÙËÓ Â›¯·Ó ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ Mare nostrum: «Ë ı¿Ï·ÛÛ¿ Ì·˜». ¢È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ·ÈÒÓˆÓ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙȘ ¿ÏϘË›ÚÔ˘˜, ÙȘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ·Ó, ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÈÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂΛ. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ» ı· ‚ÚÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÔfiÚˆÓ. ∂ÌÔÚÈο ÏÔ›· ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÌÔÚ‡̷ٷ (ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·) ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·˘Ù¿ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÙÚ¤Ó·, ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ì·Ô‡Ó˜. Δ· ÏÔ›· ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Ì Ӥ· Media/Corbis ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û·Ï¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. © Van Parys ¶ÏÔ›· Ì ÂÌÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ ÂÌÔÚ‡̷ٷ · ÌÂٷʤÚÔ˘ ÚÔ˜ Î·È ·fi Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË. 15
 18. 18. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤ÛÙÂÚ· ÏÔ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ó·˘ËÁËı› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiˆ˜ ÙÔ Queen Mary 2 — ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘ÂڈοÓÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004. ss © Andrew Ro ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ› ÙÔ Queen Mar Ô— y 2. Δ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂȉÔı› Û ¤Ó· ÛˆÚfi ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ·fi ÙÔ Û¤ÚÊÈÓÁÎ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Ò˜ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ Î·È ÙȘ ˘Ô‚Ú‡¯È˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ. ◊ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÚÔÙÈÌ¿ ·Ï¿ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ — /Corbis οÓÔÓÙ·˜ ËÏÈÔıÂÚ·›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ‰ÚÔÛ›˙ÔÓÙ·˜ Ì rys Media ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. © Van Pa ÎÙ¤˜ Ù˘ Ë ÛÙȘ · È· ηٿ‰˘Û ÀÔ‚Ú‡¯ ª ¿ÏÙ·˜. ∏ ·ÏÈ›· ∞ӤηıÂÓ, Ë ·ÏÈ›· ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ÏfiÎÏËÚ˜ fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Á‡Úˆ ·fi „·ÚÔϛ̷ӷ, Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Media/Corbis ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ „·Ú‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ô˘ÏÒÓÙ·˜ „¿ÚÈ·, ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. © Van Parys √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÙÚÒÓ ÔÏÏ¿ „·ÚÈÒÓ. √ Ùfi ›‰Ë ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ! Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË, fiˆ˜ .¯. ÔÈ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜-ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ „·ÚÈÒÓ. °È· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏȇÔÓÙ·È, Î·È Ì ٷ ›‰Ë ÙˆÓ ‰È¯Ù˘ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ters ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ· ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. © Repor ÈÔ ÛÙÔ ÚÁÔÛÙ¿Û fiÙÚ·Ù·-Â Ë Ì˯·Ó ™‡Á¯ÚÔÓ Ùˆ ÃÒÚ ˜). ƒfiÙÙÂÚÓÙ·Ì (∫¿16
 19. 19. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ „·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ™ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, Ô ÛÔÏÔÌfi˜ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿Ï· ÎÈ‚ÒÙȷ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ÛÙÚ·Îfi‰ÂÚÌ·, fiˆ˜ ̇‰È·, ÛÙÚ›‰È· Î·È ·¯È‚¿‰Â˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. /Corbis rys Media © Van Pa ¢ÂÓ Â›Ó· È ··Ú·›Ù ËÙÔ Ó· ¤ ¯ÂȘ Ûο ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· „·Ú¤ „ÂȘ! © Zefa ÛÙË ™ÎÔÙ›·. ÂÈ· ÛÔÏÔÌÒÓ À‰·ÙÔηÏÏȤÚÁ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘∏ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ,Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙȘ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó·ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙˆÓ fiψÓ.√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, οÔÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚ· ·ı·›ÓÔ˘Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ¯‡ÓÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘÔÛfiÙËÙ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˘Ú›ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ó·ÛÎÔÙÒÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ·.√È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ì·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó fiÌÔÚʘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜. /Corbis rys Media © Van Pa ™ÙËÓ ¶Ô ÚÙÔÁ·Ï›· — ÛÙË ‰ ˘ÙÈÎfiÙÂÚ Ë ¿ÎÚË Ù Ë˜ ∂˘ÚÒ ˘. 17
 20. 20. Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜, Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú· Ôχ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋! ∂›Ó·È fï˜ ÌÈ· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘. ∏ Ï›ıÈÓË ÂÔ¯‹ √È ÚÒÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹Ù·Ó ΢ÓËÁÔ› Î·È ˙Ô‡Û·Ó Û ÛËÏȤ˜. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛËÏȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ΢ÓËÁËÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ˘¤ÚÔ¯· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ¤Ì·ı·Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË ÁË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ˙Ò· Î·È Ó· ˙Ô˘Ó Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. Media/Corbis © Van Parys ‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ڷʛ˜ ÛÙÔ Û ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈΤ˜ ÙÔȯÔÁ °·ÏÏ›·. Lascaux, ÛÙË ∫·Ù·Û··˙·Ó Ù· fiÏ· Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘˜ ·fi ¤ÙÚ˜ — .¯. ·ÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ © Van Parys Media/Corbis ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ˘ÚÔÏ›ıÔ˘. ŒÓ· fiÏÔ ·fi ˘ÚfiÏÈıÔ Ù˘ ÚÔ ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ — Ë ∂Ô¯‹ ÙÔ˘ √ÚÂȯ¿ÏÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™È‰‹ÚÔ˘ ¶ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜ .Ã. (ÚÈÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡), ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ò˜ Ó· - Stranraer Museum ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ̤ٷÏÏ·, ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÔÚ˘ÎÙÒÓ Û Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ʈÙÈ¿. √ ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ (‹ ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜) —ÎÚ¿Ì· ¯·ÏÎÔ‡ Î·È © Dumfries and Galloway Coucil ηÛÛ›ÙÂÚÔ˘— ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È fiψÓ. ΔÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ (‹ ¯Ú˘Ûfi˜) Î·È ÙÔ ·Û‹ÌÈ (‹ ¿ÚÁ˘ÚÔ˜) ‹Ù·Ó ̤ٷÏÏ· ̷Ϸο, ·ÏÏ¿ Ôχ fiÌÔÚÊ·, Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û΢ÒÓ. ÈÓ· ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ·). √ÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔÈ ¤ÏÂÎÂȘ (ÌÚÔ‡Ù˙ ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚfi: ÙÔ Û›‰ÂÚÔ (‹ Ô Û›‰ËÚÔ˜). ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ Ûȉ‹ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¯¿Ï˘‚·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ‰ÂÓ ¤Û·Á ‡ÎÔÏ·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηÏÒÓ Û·ıÈÒÓ. ŸÌˆ˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚· ‹Ù·Ó οÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ηϿ Û·ıÈ¿ ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ· Î·È ÔχÙÈÌ·!18

×