πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη

on

 • 4,019 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,019
Views on SlideShare
370
Embed Views
3,649

Actions

Likes
2
Downloads
8
Comments
0

8 Embeds 3,649

http://pappanna.wordpress.com 3049
http://xristx.blogspot.gr 522
http://www.xristx.blogspot.gr 34
http://xristx.blogspot.com 24
http://webcache.googleusercontent.com 14
https://pappanna.wordpress.com 4
http://xristx.blogspot.co.il 1
http://xristx.blogspot.de 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη Document Transcript

  • ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË
  • ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏϘ, Û‡ÓÙÔ̘ ηÈÛ·Ê›˜ ηٷÙÔÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂∂, ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛËeuropa.eu.int/comm/publications∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Δ‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜¢ËÌÔÛȇÛÂȘB-1049 μڢͤÏϘ√ÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘: ª¿ÈÔ˜ 2005.∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ: Reporters∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈı˘Ì› Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ Woluwe (B¤ÏÁÈÔ) ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË.§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: ÀËÚÂÛ›· ∂ÈÛ‹ÌˆÓ ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, 2006ISBN 92-894-8394-644 Û. — 21 x 29,7 cm© ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜, 2006∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.Printed in GermanyΔÀ¶ø£∏∫∂ ™∂ Ã∞ƒΔπ ¶√À ∂Ã∂π §∂À∫∞¡£∂π Ãøƒπ™ çøƒπ√
  • ¶AM∂ N∞ ∂•∂ƒ∂À¡H™OÀME THN ∂YPø¶∏!°ÂÈ· ÛÔ˘! ∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË — ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜.∂›Ó·È ˆÚ·›· Â‰Ò Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi Ú¿ÁÌ·Ù·.ΔÈ Í¤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË;ŒÏ· Ì·˙› Ì·˜ Î·È ¿Ì ̷˙› Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË! £· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Ù·Í›‰ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¤Ó· ÛˆÚfi ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·.∫·ıÒ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ, ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ϤÂȘ fiÛ· ı· ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓÈÛÙÔÙfiÔ Ì·˜ europa.eu.int/europago/explore/ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.ªÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ ·›˙ÔÓÙ·˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ «Europa Go» europa.eu.int/europago/welcome.jspŒÙÔÈÌÔÈ; ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ 1
  • ¶›v·Î·˜ ÂÚȯÔ̤vˆÓ ™ÂÏ›‰· ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì 3 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ 6 ΔÔ Îϛ̷ Î·È Ë Ê‡ÛË 8 ∏ ÁˆÚÁ›· 11 ∏ ı¿Ï·ÛÛ· 14 Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ 18 ™·Ú¿ÓÙ· ‰È¿ÛË̘ ÌÔÚʤ˜, ·fi ÙÔ A Ò˜ ÙÔ ø 27 √È ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË 30 ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ï·ÒÓ 31 ¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ 32 √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂∂ 36 ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ 39 ¶Ò˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ë ∂∂ 42 ΔÔ ·‡ÚÈÔ… Î·È ÙÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ 442
  • ∏ ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÙ¿ Ë›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.√È ¿ÏϘ ‹ÂÈÚÔÈ Â›Ó·È: Ë ∞ÊÚÈ΋, Ë BóÚÂÈ· Î·È NfiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋,Ë ∞Û›·, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë øηӛ·.∏ ∂˘ÚÒË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ£¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘, ̤¯ÚÈÙËÓ ∞Û›· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ. Œ¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜, Ï›ÌÓ˜ Î·È ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ™ÙÔ ¯¿ÚÙË(ÛÂÏ›‰· 4) Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈοÛÙÔȯ›·. ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÚÔ˜ ∂ÏÌÚÔ‡˙, ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ƒˆÛ›·˜ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 5 642 ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÙÔ §Â˘Îfi ŸÚÔ˜ (Mont Blanc), ÛÙȘ ÕÏÂȘ, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ ηÈis Media/Corb πÙ·Ï›·˜. ∏ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ¿Óˆ ·fi 4 800 ̤ÙÚ·.© Van Parys ˘. fi Ù˘ ∂˘ÚÒ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ó ÏÌÚÔ‡˙, ÙÔ ΔÔ fiÚÔ˜ E ™ÙȘ ÕÏÂȘ Â›Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ï›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ‡˘ — Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÌÓË ÁÏ˘ÎÒv ˘‰¿Ùˆv Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ Î·È ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ e.ch wiss-imag ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 310 ̤ÙÚ· Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 89 ÙÚÈÛ. Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ne: ST/s ism By-li land Tour © Switzer ∏ Ï›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ ‡Ë˜, ÛÙȘ ÕÏÂȘ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË ª¿Ï·ÙÔÓ, ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È Û ̋ÎÔ˜ 77 ¯ÈÏ. (km) Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 600 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (km2). ™ÙË μfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜, fiˆ˜ Ë Saimaa ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· (1 147 km2) Î·È Ë Ï›ÌÓË Vänern ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· (¿Óˆ ·fi 5 500 km2). inen Hämälä © Arto ›·. ÈÓÏ·Ó‰ aa, ÛÙË º Ë Saim ∏ Ï›ÌÓ 3
  • ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ‹ÂÈÚo˜ ¡ÔÚ‚ËÁÈ΋ n ole £¿Ï·ÛÛ· Kj ÚË √˘Ú¿ÏÈ· Ÿ §›ÌÓË Onega ŸÚË© Map: Lowell Johns Ltd. Bathymetry: The British Oceanographic Data Centre μ·ÏÙÈ΋ £¿Ï·ÛÛ· §›ÌÓË Saimaa §›ÌÓË Vänern §›ÌÓË Ladoga μfiÚÂÈ· ¢˘ ÙÈÎ ‹ Dv £¿Ï·ÛÛ· ina μÈÛ ŒÏ ÙÔ‡ ‚ ·˜ Ï· ˜ μfiÏÁ·˜ ƒ‹ ¢Ó ÓÔ Â › ÂÚÔ ˜ ¯Ë ª¿Á ˜( Dn ¢Ô‡Ó·‚ iepr) ˘ §›ÁËÚ·˜ (Loire) §›ÌÓË Ù˘ °ÂÓ‡˘ ÂÈ ˜ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ ÕÏ §›ÌÓË ª¿Ï·ÙÔÓ §Â˘Îfi ŸÚÔ˜ øηÓfi˜ 4808m ŸÚÔ˜ ∂ÏÌÚÔ‡˙ 5642m ∫·˘ ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· οÛÈ ¶˘Ú ·Ÿ ËÓ ·›· ÚË Δ¿ÁÔ˜ ªÂ Ûfi ÁÂÈ Ô˜ £¿ Ï·Û Û·4
  • ŒÓ· ·fi Ù· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ô ¢Ô‡Ó·‚˘. √È ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ª¤Ï·Ó· ¢Ú˘ÌÔ‡ Î·È Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ‰¤Î· ¯ÒÚ˜ (°ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ™ÏÔ‚·Î›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ™ÂÚ‚›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ªÔω·‚›· Î·È √˘ÎÚ·Ó›·) ̤¯ÚÈ ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¢¤ÏÙ· ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù˘ ª·‡Ú˘ is Media/Corb £¿Ï·ÛÛ·˜. ™˘ÓÔÏÈο, ηχÙÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 2 850 km.© Van Parys ƒÔ˘Ì·Ó›·. Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙË ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¢ ¶ÂÏÂοÓÔÈ ÕÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· ›ӷÈ: Ô ƒ‹ÓÔ˜ (Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1 320 km), Ô ŒÏ‚·˜ (Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1 170 km) Î·È Ô §›ÁËÚ·˜ (Loire) (Ì‹ÎÔ˜ ¿Óˆ ·fi 1 000 km). ªÔÚ›˜ Ó· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË; Corbis rys Media/ © Van Pa ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ÔÙ·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‡ §›ÁËÚ· ı·˘Ì·ÛÙÔ (Loire) Â›Ó ‡˜ ‡ÚÁÔ ·È ÊËÌÈÛÌ ˘˜ Ù˘. ¤ÓË Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ı ›‰Ô˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È Û ÔÙ·ÌfiÏÔÈ· Î·È Û¯Â‰›Â˜ Ô˘ Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¿Óˆ-οو ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. /Corbis rys Media ƒ‹ÓÔ. © Van Pa ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Ù· Ù·Íȉ ÔÚ‡̷ ʤÚÂÈ ÂÌ Ô˘ ÌÂÙ· ª·Ô‡Ó· 5
  • Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ °È· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ·. ◊ÍÂÚ˜ fiÙÈ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÊ¢ڤıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË; √ George Stephenson ‹Ù·Ó Ô ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘, ÙÔ 1825. ΔÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó «Ë ÚÔ˘Î¤Ù·» Î·È ¤ÊÙ·Ó ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· (km/h) — Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· is Media/Corb ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. © Van Parys phenson. ·» ÙÔ˘ Ste ∏ «ƒÔ˘Î¤Ù ™‹ÌÂÚ·, Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÚ¤Ó· ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜. Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÚ¤Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 330 km/h, ¿Óˆ Û ÂȉÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜, Ï·ÙÈ¿ ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ Ì·ÎÚȤ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Î·È Û‹Ú·ÁÁ˜ (ÙÔ‡ÓÂÏ). ∏ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË Ô‰È΋ Û‹Ú·ÁÁ· Â›Ó·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· Laerdal ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Bergen Î·È ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 24 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· (km) Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000. ∏ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Â›Ó·È Ë Û‹Ú·ÁÁ· οو ·fi ÙË ª¿Á¯Ë. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ¿Óˆ ·fi 50 km Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÚ¤Ó· «Eurostar» ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ οو ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Calais ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ˘ Folkestone ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. /Corbis rys Media © Van Pa ΔÚ¤Ó· E urostar Û ÙÔ ÛÙ·ı Ìfi Wate rloo (§Ô Ó‰›ÓÔ).6
  • ∏ „ËÏfiÙÂÚË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (245 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜) Â›Ó·È Ô Ô‰ÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ Millau ÛÙË°·ÏÏ›· Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2004. ¢‡Ô ·fi ÙȘ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ë Ô‰È΋ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Oresund (Ì‹ÎÔ˘˜ 16 km) ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ Î·È Ë Ô‰È΋ Á¤Ê˘Ú· μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· (Vasco da Gama) (Ì‹ÎÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 17 km) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Δ¿ÁÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∏ Á¤Ê˘Ú· μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· ¤¯ÂÈ is ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˘, Media/Corb ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ». © Van Parys · Ë Ô‰ÔÁ¤Ê˘Ú ÎfiÛÌÔ˘ — ËÁ ¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∏ „ËÏfiÙÂÚ ·ÏÏ›·). ÙÔ˘ Millau (° ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Â›Û˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜, ÂÂȉ‹ Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù·Í›‰È· Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË — .¯. ÙÔ «Airbus». Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Airbus ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ηÈ, ÌÂÙ¿, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì˯·ÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔÓ /Corbis ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÙÔ Airbus A380 Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· rys Media ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ 840 ÂÈ‚¿Ù˜. ¶¤Ù·Í ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005. Δ © Van Pa Ô ÌÂÁ·Ï ‡ — ÙÔ Air ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi · bus A38 ÂÚÔÏ¿Ó 0. Ô ÙÔ˘ Îfi ÛÌÔ˘ ΔÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ «Concorde», ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á¿ÏÏˆÓ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ªÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 2 160 km/h — ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜! (Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô¯ÙÒ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜.) Δ·¯‡ÙÂÚÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ› ‡Ú·˘ÏÔÈ, fiˆ˜ Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ Ariane — ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. √ ‡Ú·˘ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÈÓËÙ‹˜ © ESA ͇ÂÈ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î.Ï. e 5 ÂÎÙÔ ÏÔ˜ Arian ÛÙËÌ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È √ ‡Ú·˘ ˜ ÛÙÔ ‰È¿ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ.∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Concorde, ÙÔ˘ Airbus Î·È ÙÔ˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘ Ariane ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÈ ÌÔÚ› Ó·ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. 7
  • ΔÔ Îϛ̷ Î·È Ë Ê‡ÛË ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È «Â‡ÎÚ·ÙÔ» — Ô‡Ù ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ıÂÚÌfi Ô‡Ù ˘ÂÚ‚ÔÏÈο „˘¯Úfi. Δ· „˘¯ÚfiÙÂÚ· ̤ÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ – 40°C. Δ· ıÂÚÌfiÙÂÚ· ̤ÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ + 40°C. √ ηÈÚfi˜ Â›Ó·È ıÂÚÌfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÍËÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ) Î·È „˘¯ÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· (Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ). ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÌÔÚ› Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Δ· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ÛÙȘ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô, ·¯È¿ ÁÔ‡Ó· ‹ ٤ڈ̷, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· Ó· ÌË Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯ÂÈ̤ÚÈ· Ó¿ÚÎË. Media/Corbis is Media/Corb © Van Parys © Van Parys ...Ù˘ ·ÚÎÙÈ΋˜ ·Ï ÌÔ˘ÊÏ¿˙… Î·È Ù˘ ¯ÈÔÓÔÁ ÂÔ‡˜ ÂÛÌ·ÙÈÎfi η Ï¿Êη˜. ΔÔ ·ÔÙÂÏ © Van Parys Media/Corbis orbis edia/C Parys M © Van ·˚΋… ... ηÊÂÙÈ¿ ·ÚÎÔ‡‰· ˙Ô˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó Ë Â˘Úˆ ¿, Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· fiÌ˘˜ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Û ӿÚÎË (ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È). √ ·ÚÎÙ8
  • ¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¤ÓÙÔÌ·, ÌÈÎÚ¿ ˘‰Úfi‚È· ˙Ò· ‹ ¿ÏϘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÓÓ· ‚ÚÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ „˘¯ÚÒÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. °È’ ·˘Ùfi, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔÂÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ¡fiÙÔ, Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·˘Ù¿Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜,ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂԯȷÎfi Ù·Í›‰È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ô‰ËÌ›·. Media/Corbis /Corbis rys Media © Van Parys © Van Pa ÎÔ)... È (ÊÏ·Ì›Á ...¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ ÈÓÈÎfiÙÂÚÔ ËÓ ∂˘ÚÒË ÙË Î·È ÔÈ ÊÔ Ó ¿ÓÔÈÍË. , ·ÎfiÌ· Δ· ¯ÂÏȉfiÓÈ·∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ò˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ), Ô Î·ÈÚfi˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ. Δ·¯ÈfiÓÈ· Î·È ÔÈ ¿ÁÔÈ ÏÂÈÒÓÔ˘Ó. √È ÁfiÓÔÈ (Ù· ̈ڿ) ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È Ù· ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· ÙˆÓ ÂÓÙfïÓÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜. Δ· ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙȘʈÏȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ıÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛ˜ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË Á‡ÚË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÙÒÓ.Δ· ‰¤ÓÙÚ· ‚Á¿˙Ô˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ʇÏÏ· Ì ٷ ÔÔ›· ÚÔ˘ÊÔ‡Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó is ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. ™ÙȘ Media/Corb ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜ „ËÏ¿ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ © Van Parys ‚ÔÛÎÔÙfiÈ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ Óˆfi ¯ÔÚÙ¿ÚÈ. È·! ÚÂÈÓ¿ ÏÈ‚¿‰ η›ÚÈ ÛÙ· Ô Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔ ΔÈ ˆÚ·›·  9
  • Δ· „˘¯Úfi·ÈÌ· ˙Ò·, fiˆ˜ Ù· ÂÚÂÙ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÛÙË ¡fiÙÈ· ∂˘ÚÒË Î˘Ú›ˆ˜, ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ Û˘¯Ó¿ Û·‡Ú˜ Ó· ÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ·ÎÚ›‰Â˜ Î·È Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· Ó· ÙÂÚÂÙ›˙Ô˘Ó. ck Speybroe © Jeroem . ÙË ˙¤ÛÙË Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˜ ·ÔÏ· √È Û·‡Ú ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ: Ë ÒÚ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ÔÈ Ì¤Ú˜ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ó‡¯Ù˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Îڇ˜. ∂›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‡ÁÂÛÙ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Ù· ηڇ‰È·, Ù· Media/Corbis ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÍËÚÔ› ηÚÔ›, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÛΛԢÚÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó Û © Van Parys ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∫·È ÛÙȘ ÛÊ›Á Á˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÊÚÔ‡Ù·! Δ· ʇÏÏ· ÔÏÏÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‚·ıÌÈ·›·, ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΛÙÚÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘, ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Ù· ηÛÙ·ÓÔ‡. ªÂÙ¿, Ù· ʇÏÏ· ¤ÊÙÔ˘Ó, ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÌ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫·È Û ϛÁÔ, ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯ÒÌ· Ì Media/Corbis Ê˘ÛÈÎfi Ï›·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. © Van Parys ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô‡ÎÈ· ÁÈ· Ó· ˙Â‡Ô˘Ó ÊÔ˘ÓÙ √È ÛΛԢÚÔÈ Ì· ÒÓ·. ÙÚÒÓ ÙÔ ¯ÂÈÌ ∞˘Ùfi˜ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ÂÍÔ¯Èο ÙÔ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘˜. Media/Corbis © Van Parys ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù· ÌÔ10 ‰·ÛÒÓ Ì ¯Ú ˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ê‡Ï Ï·. ÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ
  • ∏ ÁˆÚÁ›· ™Ù· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ë ÁˆÚÁ›· Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË, ÂÂȉ‹ ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ŸÌˆ˜, Ù· ·ÂÈı·Ï‹ ‰¤ÓÙÚ·, fiˆ˜ Ù· ‡η Î·È Ù· ¤Ï·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ‰ÚÈ̇ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· „˘¯ÚfiÙÂÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ‰¿ÛË ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. is Media/Corb © Van Parys . ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ergen Ù˘ •‡ÏÈÓ· Û›ÙÈ· ÛÙÔ B√È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Í˘Ï›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÁÈ· ӷηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· — ·fi Û›ÙÈ· Î·È ¤ÈÏ· ̤¯Úȯ·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙfiÓÈ Û˘Û΢·Û›·˜. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚÔ› Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›·. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ © Getty Images ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, Ù· ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·, ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ›‰Ë ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ. Δ· ÔÚÙÔÎ¿Ï È· ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó Îϛ̷ ıÂÚÌfi, Û fiˆ˜ Ë πÛ·Ó› ¯ÒÚ˜ Ì ηÏfi ÛÙËÓ ˘Á ·, Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Â›· Ì·˜ ÂÂȉ‹ ÔÏÏ‹ ‚ÈÙ·Ì›ÓË ÂÚȤ¯Ô˘Ó C. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ Î·È Ô˘ Ô ·ÁÂÙfi˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ .¯.), ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·, fiˆ˜ ÔÚÙÔηÏȤ˜ Î·È ÏÂÌÔÓȤ˜, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ÂÏȤ˜. ∞fi ÙȘ ÂÏȤ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ZAVORAL ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋. ∞fi ÙÔ ¯˘Ìfi ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¯ı› ÎÚ·Û›. / LIBOR OTO © EPA PH ÎÚ·Ù›·. È΋ ¢ËÌÔ ÛÙËÓ ΔÛ¯ ΔÚ‡ÁÔ˜,∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÊËÌÈṲ̂ÓË ÁÈ· Ù· ÔχηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Ù˘, Ô˘ Ô˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. © Getty Images ∞fi Ù· ÛÙ·Ê ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û ‡ÏÈ· ·˘Ù¿ · ›. Ú¿ÁÂÙ·È 11
  • √È ·ÁÚfiÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο. √È ÓÙÔÌ¿Ù˜, .¯., ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο οو ·fi ÙÔÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ‹ÏÈÔ. ŸÌˆ˜, Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÁˆÚÁÔ› ÙˆÓ ˙ÂÛÙÒÓ Î·È ÍËÚÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û ·Ú‰Â˘ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÔ‡ /Corbis ·fi ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ·fi ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜. rys Media © Van Pa ȤÚÁÂȘ , ÔÈ Î·ÏÏ ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ™ÙȘ ÍÂÚ È fiÙÈÛÌ·. · ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ To ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·¯‡ ‹ ÁfiÓÈÌÔ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ˙Ò· Ù· ÔÔ›· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¯ÔÚÙ¿ÚÈ — fiˆ˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ‹ ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó Á¿Ï·, ÎÚ¤·˜ Î·È Media/Corbis ¿ÏÏ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÙÔ Ì·ÏÏ› Î·È ÙÔ ‰¤ÚÌ·. © Van Parys ¶Úfi‚·Ù· ‚fiÛÎ Ô˘Ó Û ÏÈ‚¿‰È · Ù˘ πÛ·Ó›·˜ . ¶ÔÏÏÔ› ·ÁÚfiÙ˜ ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¯Ô›ÚÔ˘˜ (ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·) ‹ Ô˘ÏÂÚÈο. Δ· ˙Ò· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ۯ‰fiÓ, ÂÂȉ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÂȉÈΤ˜ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. Δ· Ô˘ÏÂÚÈο ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘˜, Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘Á¿ οı ̤ڷ. is Media/Corb© Van Parys Ù·È Û · ÂÎÙÚ¤ÊÔÓ √È ¯Ô›ÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó ˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ © Zefa √È ÎfiÙ˜ ÁÂÓ ÌÂÁ¿Ï˜  Ô‡Ó ·˘Á¿, Ù· ÔÔ›· ÔÛfiÙËÙ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ ÚˆÙÂ˚ÓÒ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ԇ̠ÙËÓ Ó Î·È Ì·˜ ˘Á›· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Û ηϋ Î ·Ù¿ÛÙ·ÛË .12
  • ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÚÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ — Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹, Ì ¯Ú‹ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, .¯. Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÏfiÊÔ˘˜ ‹ ‚Ô˘Ó¿, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈÎÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. √È ÙÔ›¯ÔÈ ‹ ÔÈ ÊÚ¿¯Ù˜ Ô˘ Ù· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ‹ ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÌ·, Î·È ÌÔÚ› Corbis Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ rys Media/ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ. © Van Pa ¶Ôχ¯ÚˆÌ ÔÈ ·ÁÚÔ› Û ÙËÓ ∂˘ÚÒ Ë. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÏÂˆÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ, ÙËÓ ËÛ˘¯›· Î·È ÙÔÓ Î·ı·Úfi ·¤Ú·. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ù˘ ÂÍÔ¯‹˜. rys Media© Van Pa ¯·Ú¤˜ ¿ÓÂÈ ÙȘ · ·ÔÏ·Ì‚ ÌÔÚ› Ó ÎfiÛÌÔ˜ ŸÏÔ˜ Ô ‹˜. Ù˘ ÂÍÔ¯ 13
  • ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· fiÌÔÚÊˆÓ ·ÎÙÒÓ, ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÙÔ̘ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ·ÎÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È fiÌÔÚʘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ‹ fiÚÌÔÈ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ‚fiÙÛ·Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ‰È¿Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ·fi Ù· ·̷ٷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ηıÒ˜ ÛοÓ ÛÙ· ‚Ú¿¯È·. is Media/Corb © Van Parys Media/Corbis © Van Parys ÙË ÌÔÚÊ‹ ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ Ô˘˜. Δ· ·̷ٷ Ú¿¯ ÂÛÙÒ‰ÂȘ ‚ ÛÙÔ˘˜ ·Û‚ ∏ ·ÎÙ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÈÔÚÓÙ ¤¯ÂÈ ‰È·Ì ÔÚʈı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜. ™ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó «Ûο„ÂÈ» ÙËÓ ·ÎÙ‹, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‚·ıȤ˜ ·fiÙÔ̘ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, Ù· ÊÈÔÚ‰. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜. √ „ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (‡„Ô˘˜ 117 ̤ÙÚˆÓ) Â›Ó·È Ë Dune du Pyla, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË Arcachon ÛÙË °·ÏÏ›·. /Corbis rys Media © Van Pa ÚÒ˘. ˜ Ù˘ ∂˘ ËÏfiÙÂÚÔ © Bios la — Ô „ ÔÊÔ˜ Py √ ·ÌÌfiÏ ŒÓ· ·fi Ù· Û·ÓÈfiÙÂÚ· ˙Ò· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË —Ë ÊÒÎÈ· «ÌÔÓ·¯fi˜» — ˙ÂÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ.14
  • ¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ˙Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘∂˘ÚÒ˘. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· Î·È ÁÈ· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ıËÏ·ÛÙÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈÊÒÎȘ. ∂Λ Ô˘ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÌ‹ÓË ÂÏfi‚ÈˆÓ ÙËÓÒÓ ÁÈ· Ó·ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¿ÌˆÙË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó̤۷ ÛÙË Ï¿ÛË. es.com rsp-imag images.com ton/www. © Andrew Ros/www.rsp- © Bill Pa È¿¯ÓÂÈ ¿ÏÔ˜ ÊÙ ÛÈÓfi˜ ··Á ‚Ú¿¯È· Î·È ‚Ô˘Ù¿ √ ı·Ï·Û Ô˘ ̤۷ ÛÙ· ˆÏÈ¿ Ù È „¿ÚÈ·. ÙË Ê Ó· È¿Û ÛÛ· ÁÈ· ™Ì‹ÓË ÂÏfi‚ÈˆÓ ÙËÓÒ ÛÙË ı¿Ï· Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÙ·Ì ÙÔ˘˜ ÒÓ.√È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ÒÛÙ ÙËÓ Â›¯·Ó ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ Mare nostrum: «Ë ı¿Ï·ÛÛ¿ Ì·˜». ¢È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ·ÈÒÓˆÓ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙȘ ¿ÏϘË›ÚÔ˘˜, ÙȘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ·Ó, ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÈÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂΛ. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ» ı· ‚ÚÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÔfiÚˆÓ. ∂ÌÔÚÈο ÏÔ›· ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÌÔÚ‡̷ٷ (ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·) ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·˘Ù¿ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÙÚ¤Ó·, ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ì·Ô‡Ó˜. Δ· ÏÔ›· ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Ì Ӥ· Media/Corbis ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ Â›Ó·È Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û·Ï¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. © Van Parys ¶ÏÔ›· Ì ÂÌÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ ÂÌÔÚ‡̷ٷ · ÌÂٷʤÚÔ˘ ÚÔ˜ Î·È ·fi Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË. 15
  • √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤ÛÙÂÚ· ÏÔ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ó·˘ËÁËı› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiˆ˜ ÙÔ Queen Mary 2 — ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘ÂڈοÓÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004. ss © Andrew Ro ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ› ÙÔ Queen Mar Ô— y 2. Δ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂȉÔı› Û ¤Ó· ÛˆÚfi ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ·fi ÙÔ Û¤ÚÊÈÓÁÎ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Ò˜ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ Î·È ÙȘ ˘Ô‚Ú‡¯È˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ. ◊ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÚÔÙÈÌ¿ ·Ï¿ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ — /Corbis οÓÔÓÙ·˜ ËÏÈÔıÂÚ·›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ‰ÚÔÛ›˙ÔÓÙ·˜ Ì rys Media ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. © Van Pa ÎÙ¤˜ Ù˘ Ë ÛÙȘ · È· ηٿ‰˘Û ÀÔ‚Ú‡¯ ª ¿ÏÙ·˜. ∏ ·ÏÈ›· ∞ӤηıÂÓ, Ë ·ÏÈ›· ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ÏfiÎÏËÚ˜ fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Á‡Úˆ ·fi „·ÚÔϛ̷ӷ, Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Media/Corbis ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ „·Ú‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ô˘ÏÒÓÙ·˜ „¿ÚÈ·, ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. © Van Parys √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÙÚÒÓ ÔÏÏ¿ „·ÚÈÒÓ. √ Ùfi ›‰Ë ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ! Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË, fiˆ˜ .¯. ÔÈ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜-ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ „·ÚÈÒÓ. °È· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏȇÔÓÙ·È, Î·È Ì ٷ ›‰Ë ÙˆÓ ‰È¯Ù˘ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ters ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ· ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. © Repor ÈÔ ÛÙÔ ÚÁÔÛÙ¿Û fiÙÚ·Ù·-Â Ë Ì˯·Ó ™‡Á¯ÚÔÓ Ùˆ ÃÒÚ ˜). ƒfiÙÙÂÚÓÙ·Ì (∫¿16
  • ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ „·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ™ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘, Ô ÛÔÏÔÌfi˜ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿Ï· ÎÈ‚ÒÙȷ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ÛÙÚ·Îfi‰ÂÚÌ·, fiˆ˜ ̇‰È·, ÛÙÚ›‰È· Î·È ·¯È‚¿‰Â˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. /Corbis rys Media © Van Pa ¢ÂÓ Â›Ó· È ··Ú·›Ù ËÙÔ Ó· ¤ ¯ÂȘ Ûο ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· „·Ú¤ „ÂȘ! © Zefa ÛÙË ™ÎÔÙ›·. ÂÈ· ÛÔÏÔÌÒÓ À‰·ÙÔηÏÏȤÚÁ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘∏ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ,Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙȘ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó·ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙˆÓ fiψÓ.√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, οÔÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚ· ·ı·›ÓÔ˘Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ¯‡ÓÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘÔÛfiÙËÙ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˘Ú›ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ó·ÛÎÔÙÒÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ·.√È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ì·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó fiÌÔÚʘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜. /Corbis rys Media © Van Pa ™ÙËÓ ¶Ô ÚÙÔÁ·Ï›· — ÛÙË ‰ ˘ÙÈÎfiÙÂÚ Ë ¿ÎÚË Ù Ë˜ ∂˘ÚÒ ˘. 17
  • Δ·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜, Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú· Ôχ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋! ∂›Ó·È fï˜ ÌÈ· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘. ∏ Ï›ıÈÓË ÂÔ¯‹ √È ÚÒÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹Ù·Ó ΢ÓËÁÔ› Î·È ˙Ô‡Û·Ó Û ÛËÏȤ˜. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛËÏȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ΢ÓËÁËÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ˘¤ÚÔ¯· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ¤Ì·ı·Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË ÁË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÎÙÚ¤ÊÔ˘Ó ˙Ò· Î·È Ó· ˙Ô˘Ó Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. Media/Corbis © Van Parys ‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ڷʛ˜ ÛÙÔ Û ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈΤ˜ ÙÔȯÔÁ °·ÏÏ›·. Lascaux, ÛÙË ∫·Ù·Û··˙·Ó Ù· fiÏ· Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘˜ ·fi ¤ÙÚ˜ — .¯. ·ÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ © Van Parys Media/Corbis ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ˘ÚÔÏ›ıÔ˘. ŒÓ· fiÏÔ ·fi ˘ÚfiÏÈıÔ Ù˘ ÚÔ ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ — Ë ∂Ô¯‹ ÙÔ˘ √ÚÂȯ¿ÏÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™È‰‹ÚÔ˘ ¶ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜ .Ã. (ÚÈÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡), ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ò˜ Ó· - Stranraer Museum ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ̤ٷÏÏ·, ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÔÚ˘ÎÙÒÓ Û Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ʈÙÈ¿. √ ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ (‹ ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜) —ÎÚ¿Ì· ¯·ÏÎÔ‡ Î·È © Dumfries and Galloway Coucil ηÛÛ›ÙÂÚÔ˘— ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È fiψÓ. ΔÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ (‹ ¯Ú˘Ûfi˜) Î·È ÙÔ ·Û‹ÌÈ (‹ ¿ÚÁ˘ÚÔ˜) ‹Ù·Ó ̤ٷÏÏ· ̷Ϸο, ·ÏÏ¿ Ôχ fiÌÔÚÊ·, Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û΢ÒÓ. ÈÓ· ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ·). √ÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔÈ ¤ÏÂÎÂȘ (ÌÚÔ‡Ù˙ ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚfi: ÙÔ Û›‰ÂÚÔ (‹ Ô Û›‰ËÚÔ˜). ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ Ûȉ‹ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¯¿Ï˘‚·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ‰ÂÓ ¤Û·Á ‡ÎÔÏ·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηÏÒÓ Û·ıÈÒÓ. ŸÌˆ˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚· ‹Ù·Ó οÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ηϿ Û·ıÈ¿ ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ· Î·È ÔχÙÈÌ·!18
  • ∏ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· — ·fi ÙÔ 2000 Ò˜ ÙÔ 200 .Ã. ÂÚ›Ô˘ ¶ÚÈÓ ·fi 4 000 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó fiÏÂȘ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈÎfi. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ 500 .Ã., Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÂÈÓfiËÛ ÙË «‰ËÌÔÎÚ·Ù›·» — Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡» (·ÓÙ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ϤÔÓ © Van Parys Media/Corbis ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜). ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÈÓfiËÛË, Ô˘ ‰È·‰fiıËΠ۠ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ∞˘Ùfi˜ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ó·fi˜ fiÚıÈÔ˜ (ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·).√È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ• ˘¤Úԯ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ıÂÔ‡˜ Î·È ‹ÚˆÂ˜, ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈ¤ÙÂȘ·• Ó·Ô‡˜, Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ·ÁÁ›· ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜·• ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜·• ˆÚ·›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ı¤·ÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ¤ÚÁ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ··• ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, fiˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, Ô˘ ‰›‰·Í·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ò˜ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ·• Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Î·È Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÚfiÙ˘··• ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, fiˆ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂϤÙËÛ ٷ Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·) Î·È Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÁË ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÛÊ·ÈÚÈ΋ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘). /Corbis Media Media/Corbis Parys fiÓÈÛË Â ·ÂÈÎ © Van ‚¿˙Ô Ì ÏËÓÈÎfi © Van Parys ·›Ô ÂÏ ŒÓ· ·Ú¯ ŒÚˆÙ·. Ô‡ ÙÔ˘ ı √ ¶Ï¿ÙˆÓ, ¤Ó ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ Ô˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ô˘˜ 19
  • ∏ ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· — ·fi ÙÔ 500 .Ã. Ò˜ ÙÔ 500 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ (Ì.Ã. ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡») ∞Ú¯Èο, Ë ƒÒÌË ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ fiÏË. √È ƒˆÌ·›ÔÈ, fï˜, ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ η٤ÎÙËÛ·Ó ‚·ıÌÈ·›· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∏ ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ›¯Â © Van Parys Media/Corbis ÂÂÎÙ·ı› ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÁÁÏ›· Ò˜ ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜, Î·È ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi Ò˜ ÙËÓ ∞Û›·. ÔÌÔ›ˆÌ· ∂Ú›È· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ƒÒÌ˘ — Î·È ÚˆÌ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË. √È ƒˆÌ·›ÔÈ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: • ηÏÔ‡˜ Î·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘˜ (›ÛÈÔ˘˜) ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜· • fiÌÔÚÊ· Û›ÙÈ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ Î·È ‰¿‰· Ì ̈۷˚ο· • Á¤Ê˘Ú˜ Î·È ˘‰Ú·ÁˆÁ›· (ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ) Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÁÂÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·· • ·„›‰Â˜ Î·È ¿ÏϘ ÙÔÍÔÂȉ›˜ ηٷÛ΢¤˜ — ¯¿ÚË ÛÙȘ Ôԛ˜ Ù· ÎÙ›ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÁÂÚ¿ Î·È ¿ÓÙ¯·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘· • ηÈÓÔ‡ÚÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈο ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ÌÂÙfiÓ (Û΢Úfi‰ÂÌ·)· • Ó¤· fiÏ·, fiˆ˜ Ô Î·Ù·¤ÏÙ˘· • ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜· • ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·· • ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, fiˆ˜ Ô ∫ÈÎ¤ÚˆÓ Î·È μÈÚÁ›ÏÈÔ˜. Media/Corbis © Van Parys ∞˘Ùfi ÙÔ ÚˆÌ· Corbis ˚Îfi Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ Ô ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÎfiÌ Ù·ÌÔ‡ Gard ÛÙ · fiÚıÈÔ: Ë rys Media/ Ë °·ÏÏ›·. © Van Pa È ¤Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙Â ÌˆÛ ·˚Îfi Ô˘ ƒˆÌ·˚Îfi ˆÔ. Ì˘ıÈÎfi ÚfiÛ20
  • √È ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ — ·fi ÙÔ 500 Ò˜ ÙÔ 1500 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ŸÙ·Ó η٤ÚÚ¢ÛÂ Ë ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ηٷÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜‚¿Ú‚·Ú˜ Ê˘Ï¤˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË: √È ∫¤ÏÙ˜. √È ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË μÚÂÙ¿ÓË (°·ÏÏ›·), ÙËÓ ∫ÔÚÓÔ˘¿ÏË (∞ÁÁÏ›·), ÙË °·ÏÈΛ· (πÛ·Ó›·), ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙË ™ÎÔÙ›· Î·È ÙËÓ √˘·Ï›·. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÔÈ ÎÂÏÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· — fiˆ˜ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÎÂÏÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Media/Corbis © Van Parys Δ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ʇϷ ‰ÂÓ ∫ÂÏÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó fiÏ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·: • √È ÕÁÁÏÔÈ Î·È ÔÈ ™¿ÍÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó Ò˜ ÙÔ 1066. • √È ºÚ¿ÁÎÔÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 500 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 800 Ì.Ã. √ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜. • √È °fiÙıÔÈ (μËÛÈÁfiÙıÔÈ Î·È √ÛÙÚÔÁfiÙıÔÈ) ›‰Ú˘Û·Ó ‚·Û›ÏÂÈ· ÛÙËÓ Media/Corbis πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. • √È μ›ÎÈÓÁΘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ © Van Parys 8Ô˘ Î·È 9Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã., ¿ÓÔÈÍ·Ó ·ÓÈ¿ ÁÈ· ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ËÏ¿ÙËÛ·Ó ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó › Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ë ÁË ‹Ù·Ó ‡ÊÔÚË. ·Ó ÙfiÛÔ Î·ÏÔ √È μ›ÎÈÓÁΘ ‹Ù Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Â Â›¯· Ó·˘ÙÈÎÔ›, ÒÛÙ ∞ÌÂÚÈ΋ (·ÏÏ¿ ·Î fiÌ· Î·È ÛÙËÓ Ó!). ÂÈ Û ηӤӷ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·Ó √È ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô›, ‹ «¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿», ‹Ù·Ó μ›ÎÈÓÁΘ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË °·ÏÏ›· (ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¡ÔÚÌ·Ó‰›·) ηÈ, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 1066, η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ™Â Media/Corbis ¤Ó· ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ˘Ê·ÓÙfi ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Bayeux ÛÙË ¡ÔÚÌ·Ó‰›·, ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ·˘Ù‹. © Van Parys ™ÎËÓ‹ Ì¿¯Ë˜ ·fi ÙÔ ˘Ê·ÓÙfi ÙÔ˘ Bayeux. 21
  • √È ™Ï¿‚ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∂›Ó·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÏ·‚ÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ §Â˘ÎÔÚÒÛÔÈ, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÔÈ ∫ÚÔ¿Ù˜, ÔÈ ΔÛ¤¯ÔÈ, ÔÈ ¶ÔψÓÔ›, ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ, ÔÈ ™ÏÔ‚¿ÎÔÈ, ÔÈ ™ÏÔ‚¤ÓÔÈ Î·È ÔÈ √˘ÎÚ·ÓÔ›. √È ª·Á˘¿ÚÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, ÙÔÓ 10Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È Û ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ Î·È ÍÂÛÔ‡Û·Ó ÔÏÏÔ› fiÏÂÌÔÈ. (∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÈfiÙ˜ ̤۷ ÛÙȘ ·ÓÔϛ˜ ÙÔ˘˜ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó ¤ÊÈÔÈ.) °È· Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜ ˙Ô‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ ̤۷ Û οÛÙÚ· ¯ÙÈṲ̂ӷ Ì ·¯Â›˜ ¤ÙÚÈÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· οÛÙÚ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÁÂÚ¿ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· /Corbis ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. rys Media © Van Pa Δ· ÌÂÛ· ÈˆÓ ·ÓÙÈÛ٤ΠÈο οÛÙÚ· ›¯· ÔÓÙ·È ÛÙ Ó ¯ÙÈÛÙ Ș ¯ıÚÈÎ › ¤˜ ÂÈı¤ ÁÈ· Ó· ÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·Û¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÎÎÏËۛ˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ — ȉ›ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ı‰ÚÈÎÔ› Ó·Ô›, Ì ٷ „ËÏ¿ ηÌ·Ó·ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· (‚ÈÙÚfi) ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú¿ ÙÔ˘˜. Media/Corbis © Van Parys ηı‰ÚÈÎfi˜ ÔÓÈ΋ (fiˆ˜ Ô ∏ «ÁÔÙıÈ΋» ·Ú¯ÈÙÂÎÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ Ë °·ÏÏ›·) ‹Ù·Ó Ó·fi˜ Ù˘ Chartres Û٠۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. Ô‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ ÂÈÓ ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ÈÛÏ·ÌÈ΋ ıÚËÛΛ·, ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ›¯·Ó ¯Ù›ÛÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊ· Media/Corbis Ù˙·ÌÈ¿ Î·È ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜. Δ· ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Ù˙·ÌÈ¿ ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È © Van Parys Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ∫fiÚ‰Ô‚· Î·È ÛÙË ™Â‚›ÏÏË, fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ ÌÈÓ·Ú¤ ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ ˘ Ù Giralda. ∫fiÚ‰Ô‚· (πÛ· Ú¿ÛÙÈÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ù˙·Ì Ó›·). ÈÔ‡ ÛÙËÓ22
  • ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË — ·fi ÙÔ 1300 Ò˜ ÙÔ 1600 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Ô‡Ù ÁÚ·Ê‹ Ô‡Ù ·Ó¿ÁÓˆÛË, Î·È Ù· ÌfiÓ·Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·.ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÔÊÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ›¯·Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·fi ‚È‚Ï›· Ô˘ ›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. ŸÌˆ˜, ·fi ÙÔÓ 14Ô Î·È 15Ô ·ÈÒÓ·, ÔÈÊÔÈÙËÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Í·Ó¿ Ù· ·Ú¯·›· ‚È‚Ï›·.ŒÌÂÓ·Ó Î·Ù¿ÏËÎÙÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· ÙfiÛ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜Î·È ÛÔʤ˜ ȉ¤Â˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚ·.ÕÓıÚˆÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, .¯. ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· (πÙ·Ï›·),¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∂›¯·Ó Ùˉ˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›· —ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„ËÙ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (ÙÔ 1445)— Î·È «ÂÚˆÙ‡ÙËηӻ Media/CorbisÚ·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ƒÒÌË. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ¯Ù›˙Ô˘ÓÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ÌÂÁ¿ÚˆÓ © Van ParysÎ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÁχÙ˜ ÁÈ·Ó· Ù· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ŒÓ· ·fi Ù· È∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ƒÒÌ˘, Î·È Ì ·Á¿ÏÌ·Ù· ıÂÒÓ, ËÚÒˆÓ Î·È Ô ÊËÌÈṲ̂ӷ ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ Îfi·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. ÛÌÔ˘: √ ¢·‚›‰ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï-∞ , ÁÁ¤ÏÔ˘ (Michelangelo) .◊Ù·Ó Û·Ó Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÛÔÊ›·˜. °È’ ·˘Ùfi, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«∞Ó·Á¤ÓÓËÛË». ª·˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ:• ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÁχÙ˜, fiˆ˜ Ô ªÈ¯·‹Ï-ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È Ô ªÔÙÈÙÛ¤ÏÈ (Botticelli)·• ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ fiˆ˜ Ô Brunelleschi·• ÙÔÓ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÂÊ¢ڤÙË Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· μ›ÓÙÛÈ (Leonardo da Vinci)·• ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ Thomas More, ÙÔÓ ŒÚ·ÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ªÔÓÙ·›ÓÈ (Montaigne)• ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ ∫Ô¤ÚÓÈÎÔ Î·È ÙÔÓ °·ÏÈÏ·›Ô (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Ë ÁË Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ)·• ˘¤ÚÔ¯· ÎÙ›ÚÈ· fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‡ÚÁÔÈ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ §›ÁËÚ··• ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. rbis © Van Parys Media/Co Corbis rys Media/ © Van Pa ÙÛÈ (Leonardo da Vinci) √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· μ›Ó 0 ŒÓ· ·fi Ù· ÈÎfiÙÂÚÔ» ÚÈÓ ·fi 50 ∞Ó·Á¤ÓÓË ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ˙ˆÁ ۯ‰›·Û ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÏ Û˘: ∏ ∞Ê Ú·ÊÈο ¤Ú ¯ÚfiÓÈ·! ÚÔ‰›ÙË ÙÔ Á· Ù˘ ˘ ªÔÙÈÙÛ ¤ÏÈ (Bottic elli). 23
  • √È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ — ·fi ÙÔ 1500 Ò˜ ÙÔ 1900 Ì.Ã. ÂÚ›Ô˘ ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ̷ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÛÙËÓ πÓ‰›·, .¯. Î·È Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚¿ Ì·¯·ÚÈο Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Ù· ¯ÂÚÛ·›· Ù·Í›‰È· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó Ôχ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÓ‰›· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ∞ÊÚÈ΋ — Ô˘ Â›Ó·È ·¤Ú·ÓÙË! øÛÙfiÛÔ, ·Ó ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ Á˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÊ·ÈÚÈÎfi (Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÓ), Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÓ‰›· ϤÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Corbis ¢‡Û˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ 1492, Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ Î·È ÔÈ Ó·‡Ù˜ rys Media/ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. ŸÌˆ˜, ·ÓÙ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ πÓ‰›·, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙȘ © Van Pa ª·¯¿Ì˜ (ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ª·Î¤Ù˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜). ‰‡Ô ÏÔ›ˆ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˘ Ó ÙÔ˘ ÃÚÈÛ . ÙfiÊÔÚÔ ˘ ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ, ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ΔÔ 1497/98, Ô μ¿ÛÎÔ ¡Ù °Î¿Ì· —·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜— ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ πÓ‰›· ÂÚÈϤÔÓÙ·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ΔÔ 1519 ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Â˘Úˆ·›Ô˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ —Ô ºÂÚ‰ÈÓ¿Ó‰Ô˜ ª·ÁÁÂÏ¿ÓÔ˜— Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÏÔ›Ô! Media/Corbis © Van Parys da Gama) — °Î¿Ì· (Vasco √ μ¿ÛÎÔ ¡Ù ˘ Ù·Í›‰Â„ ÛÛÔfiÚÔ˜ Ô Ô ÚÒÙÔ˜ ı·Ï· ‰›·. Ë ÛÙËÓ πÓ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒ Media/Corbis §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ Î·È Ë ∞ÌÂÚÈ΋ (Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ «Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ») ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ô˘ ›‰Ú˘·Ó ÂΛ © Van Parys ·ÔÈ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¢È‰Ò: ·˘Ùfi ÙÔ Ô˘Ï›, Ô˘ ‰Â ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ «·Ó‹Î·Ó» ϤÔÓ ÛÙËÓ Û ¤Ó· ÓËÛ› ÙÔ ÂÙÔ‡ÛÂ, ˙Ô‡Û ٷ ΔÔ Â›‰Ô˜ ÂÍÔÏ ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øÎÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÔıÚ‡ÙËΠ· ·ÓÔ‡. ·Ô›ÎÔ˘˜. fi Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ — Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ·ÁÁÏÈο Î·È Ù· Á·ÏÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Î‡ÚȘ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈÛ·ÓÈο Î·È Ù· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¤Êı·Ó·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, Ò˜ ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙËÓ øηӛ·. √È Ó·˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ‰ÂÈ ÂΛ Ï¿ÛÌ·Ù· ·Ú¿ÍÂÓ·, Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞˘Ùfi ·Ú·Î›ÓËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· ¿Ó ӷ ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÌÔ˘Û›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, ÔÏÏÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηÈ, ηٿ ÙÔ 1910, Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¤ıÓË Â›¯·Ó ·ÔÈ΋ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ.24
  • ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÎfiÛÌÔ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÁˆÏfiÁÔÈ, ηıÒ˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ Î·È Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Ò˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÁË Î·È ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ËÏÈΛ·. ¢‡Ô Media/Corbis ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ô Jean-Baptiste Lamarck Î·È Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜¢·Ú‚›ÓÔ˜ (Charles Darwin) ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù·˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ ›¯·Ó «ÂÍÂÏȯı›» — ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ›‰Ô˜ © Van Parys ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¢ ·Ú‚›ÓÔ˜ (Cha Darwin) ‰ËÌÔ rles Û›Â˘Û ÙÔ 1859 ıˆڛ· ÙÔ˘ Û¯ ÙË ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ΔÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·, ÔÈ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· — fiˆ˜, Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÈ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÂÏ¢ıÂڛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. √ Á¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Jean-Jacques Rousseau › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Á¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô μÔÏÙ¤ÚÔ˜, › fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ·Ó Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È Ë ÁÓÒÛË ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÙË ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·. ∞˘Ù‹ Ë ÂÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜», Media/Corbis Ô‰‹ÁËÛ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Û Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ — .¯., ÙÔ 1789, ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ © Van Parys ·ÔÎÂÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Î·È ÔÏÏÔ› ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ √ μÔÏÙ¤ÚÔ˜, ›˜ Ù˘ Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË — ·fi ÙÔ 1750 Ò˜ ÙÔ 1880 Ì.Ã.ŒÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ «Â·Ó¿ÛÙ·Û˘» ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒËÚÈÓ ·fi 250 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· — ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ «‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜». ŸÏ·ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÌÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÚ›ÛË. ∂› ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈÂٛ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Media/Corbis¤Î·ÈÁ·Ó ͇Ϸ Î·È Í˘ÏÔÎ¿Ú‚Ô˘Ó·. ΔÒÚ· fï˜, ϤÔÓ, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÚËÙ˘ ∂˘ÚÒ˘ Ù· ‰¿ÛË Â›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›! ΔÈ ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ © Van Parys¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ η‡ÛÈÌÔ; ry Bessemer √ Hen∏ ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó: ÔÈ ÏÈı¿ÓıڷΘ. À‹Ú¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¯· — ÂÊ¢ڤÙ˘ Ù˘ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÔÈ ·ÓıڷΈڇ¯ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ûο‚Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜.ÂÍfiڢ͋ ÙÔ˘˜. √È ÏÈı¿ÓıڷΘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜ Ԣ›¯·Ó ÂÊ¢ÚÂı› ÚfiÛÊ·Ù·. √È ÏÈı¿ÓıڷΘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â›Û˘ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ıÂÚÌÈ΋ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Û «ÎÔλ, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÈÔ Î·ı·Úfi η‡ÛÈÌÔ — ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ·Ú·ÁˆÁ‹ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ¯¿Ï˘‚·.¶ÚÈÓ ·fi 150 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ô Henry Bessemer ‹Ù·Ó Ô ÂÊ¢ڤÙ˘ ÌÈ·˜ «˘„Èη̛ÓÔ˘» Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂÓ· ·Ú¿ÁÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÊıËÓ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯¿Ï˘‚·. Δ· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯¿Ï˘‚·, Î·È ·˘Ùfi ¿ÏÏ·Í ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! ÿÚË ÛÙÔÓ ÊıËÓfi¯¿Ï˘‚·, ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜, ÙÂÚ¿ÛÙȘ Á¤Ê˘Ú˜, ˘ÂڈοÓÈ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ·,„˘Á›·… ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ fiÏ· Î·È ‚fî˜. 25
  • √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ — ·fi ÙÔ 1880 ÂÚ›Ô˘, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ∞fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1870 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiˆ˜ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ: ΔÔ ÙËϤʈÓÔ 1875 ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÔÈ ∏ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÌ˯·Ó‹ 1886 ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ — ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920 Δ· ÚÒÙ· Ú·‰ÈÔʈÓÈο ÌËӇ̷ٷ 1901 ΔÔ Ú·ÓÙ¿Ú Î·È ÙÔ ÛÙÈÏfi ÌÈÎ 1935 √ ‚·ÎÂÏ›Ù˘, ÙÔ ÚÒÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi 1909 √ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˜ ηʤ˜ 1937 √ ʈÙÈÛÌfi˜ Ì ӤÔÓ 1912 ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚȈıÔ‡ÌÂÓÔ 1939 √ ÚÒÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ — ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1940 ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ: ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜· ÚÔ‡¯· Î·È ¤ÈÏ·· ËÏÂÎÙÚÈο Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ψÊÔÚ›· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ «˘ËÚÂÛÈÒÓ». Media/Corbis ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·, ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Û¯ÔÏ›· © Van Parys Î.Ï. — ›Ù Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ›Ù ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙË Ï¤ÊˆÓÔ — ÂÊ ÛÎÔÙÛ¤˙Ô˘ Ale ‡ÚÂÛË ÙÔ˘ xander Graham Bell. Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔ ™‹ÌÂÚ·, Ó· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤ ηٷÛ΢¿˙ÔÓ ÊˆÓ· ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù·È ÛÙËÓ ∂˘Ú ÒË. ∂›Ó·È Ï˘ËÚfi fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠÌfiÓÔ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¤Ó· ÛˆÚfi ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙÂ. ∞fi ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÈÌ·ÙËÚÔ› fiÏÂÌÔÈ ÍÂÛÔ‡Û·Ó Î¿ı ϛÁÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂıÓÒÓ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜. ø˜ ¿ÔÈÎÔÈ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÍÔÏfiıÚÂ˘Û·Ó Â›Û˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Èı·ÁÂÓÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ — ›Ù ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì fiÏ· ›Ù Ì ·¿ÓıÚˆË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ‰È¿‰ÔÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÓfiÛˆÓ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ∂›Û˘, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·‹Á·Á·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÊÚÈηÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Û·Ó ÛÎÏ¿‚Ô˘˜. √È ·¿ÓıÚˆ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ οÔÙÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ¿ÏÏ·Í·Ó. ∏ ‰Ô˘Ï›· ηٷÚÁ‹ıËΠÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÔÈ˘ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∫·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë ÂÈÚ‹ÓË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. °È· Ó· Ì¿ıÂȘ Ì ÔÈÔÓ Media/Corbis ÙÚfiÔ, Û ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ © Van Parys ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘». Ú· (μ¤ÏÁÈÔ). Â›Ô ÛÙË ºÏ¿Ó‰ ¶ÔÏÂÌ ÈÎfi ÓÂÎÚÔÙ·Ê Î·Ó, ÌfiÓÔ Î· Ù¿ ÙÔÓ26 ÒÙ˜ ÛÎÔÙÒıË 8 ÂηÙ. ÛÙÚ·ÙÈ ÌÈÔ fiÏÂÌÔ. ÚÒÙÔ ·ÁÎfiÛ
  • ™·Ú¿ÓÙ· ‰È¿ÛË̘ ÌÔÚʤ˜, ·fi ÙÔ ∞ Ò˜ ÙÔ ø¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Û˘Óı¤Ù˜, ËıÔÔÈÔ‡˜,ÂÊ¢ڤÙ˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ. Œ¯Ô˘Ì·ӷʤÚÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì fiÏÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ’ ·˘Ùfi·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÌfiÓÔ 40 ÂÈϤÔÓ ÔÓfiÌ·Ù·, Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜¯ÒÚ˜, Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿.Œ¯Ô˘Ì ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi ÛÙË ÛÂÏ›‰· 29, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ÙˉÈ΋ ÛÔ˘ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÈϤÍÂȘ οÔÈ· ‰È¿ÛËÌË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·ıÏËÙÈ΋ÔÌ¿‰·, ‹ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘ ‹ ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. ∞Ó ı¤ÏÂȘ,ÌÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘/Ù˘ ‹ ÙÔ˘˜, ‹ Â›ÛË˜Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ŸÓÔÌ· ∂ıÓÈÎfiÙËÙ· °È·Ù› Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈAbba ™Ô˘Ë‰Ô› ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô: Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970.Štefan Banič ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ∂Ê¢ڤÙ˘: ÙÔ 1913, ÂÊˇÚ ÙÔ ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ. © CERN√È ªÈÙϘ μÚÂÙ·ÓÔ› ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô: Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Tim Berners-L ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ee ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960.Henri Becquerel °¿ÏÏÔ˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔ 1896, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·.§Ô‡Óقȯ μ·Ó °ÂÚÌ·Ófi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·fiªÂÙfi‚ÂÓ ˘¤ÚÔ¯· ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ·. ∏ ø‰‹ ÛÙË ¯·Ú¿ (Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‡ÌÓÔ˜) Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ¿Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘.Tim Berners-Lee μÚÂÙ·Ófi˜ ∂Ê¢ڤÙ˘: ÂÊˇÚ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô (World Wide Web) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ia/CorbisNiels Bohr ¢·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ © Van Parys Med 1922, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÙfïÓ.Robert Boyle πÚÏ·Ó‰fi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ¡¿ÓÙÈ· ∫ÔÌ·Ó¤ÙÛ È ÙÔ˘ «ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ªfiÈÏ».ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ μÚÂÙ·Ófi˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ªÔÓÙ¤ÚÓÔÈ Î·ÈÚÔ›.ºÚÂȉÂÚ›ÎÔ˜ ¶ÔψÓfi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ Î·È È·Ó›ÛÙ·˜: ¤ÁÚ·„™Ô¤Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÁÈ· È¿ÓÔ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ¶ÚÂÏÔ‡‰È·. is Media/Corb¡¿ÓÙÈ· ∫ÔÌ·Ó¤ÙÛÈ ƒÔ˘Ì¿Ó· ∞ıÏ‹ÙÚÈ·: Ë ÚÒÙË ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‹Ú ¿ÚÈÛÙ· (10 ÛÙÔ 10) ˆ˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· © Van Parys ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1976.ª·Ú›· ∫ÈÔ˘Ú› ¶ÔψӋ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Ú›(Marie Curie/ Pierre Curie ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ Ú¿‰ÈÔ — ¤Ó· ª·Ú›· ∫ÈÔ˘Maria Sklodowska) Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ̤ٷÏÏÔ. ¶‹Ú·Ó ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ 1903.™·Ï‚·‰fiÚ ¡Ù·Ï› πÛ·Ófi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜, ÔÓÂÈÚÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘, Û ‡ÊÔ˜ «ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi». 27
  • ŸÓÔÌ· ∂ıÓÈÎfiÙËÙ· °È·Ù› Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈ Media/Corbisª¿ÚÏÂÓ ¡Ù›ÙÚȯ °ÂÚÌ·Ó›‰· ∏ıÔÔÈfi˜: ¤·ÈÍ Û ÔÏϤ˜ Ù·Èӛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·Ú¯È΋ © Van Parys ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 Ë̤Ú˜.AÓÙÔÓ›Ó ¡Ù‚fiÚ·Î ΔÛ¤¯Ô˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ª¿ÚÏÂÓ ¡Ù›ÙÚ È¯ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘.∞Ï‚¤ÚÙÔ˜ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ «Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜» — Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‡ÏË, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ô Media/Corbis ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ºÂÏ›ÓÈ πÙ·Ïfi˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ: © Van Parys ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ù·Èӛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë La Strada, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤ÓÙ ‚Ú·‚›· ŸÛηÚ. ÛÙ¿ÈÓª›ÏÔ˜ ºfiÚÌ·Ó ΔÛ¤¯Ô˜ ™ÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ: ∞Ï‚¤ÚÙÔ˜ ∞˚Ó ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ŸÛÎ·Ú ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ Amadeus Î·È ∏ ʈÏÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔ‡ÎÔ˘.™›ÁÎÌÔ˘ÓÙ ºÚfiÈÓÙ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜: ÂÈÓfiËÛ ÙËÓ «„˘¯·Ó¿Ï˘ÛË» — ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈ Corbis Ó˘ „˘¯‹˜. rys Media/Justine Henin- μÂÏÁ›‰· ∞ıÏ‹ÙÚÈ·: ΤډÈÛ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓHardenne ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË (Ù¤ÓȘ) ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ © Van Pa ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004.Hergé (Georges μ¤ÏÁÔ˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜: ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ºÂÏ›ÓÈRémi) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ΔÂÓÙ¤Ó (Tintin) Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÂÈÚÒÓ ÎfiÌÈΘ.∂ÚÚ›ÎÔ˜ ÃÂÚÙ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔ 1888, ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ(Hertz) ‡·ÚÍË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ.Georges-Henri μ¤ÏÁÔ˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔ 1933 ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËLemaître ıˆڛ· ÙÔ˘ «Big Bang» ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. © ReutersºÚ·Ó˜ §ÈÛÙ √‡ÁÁÚÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ne Ù· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ ÛÙÔÓ Justine Henin-Harden ÎfiÛÌÔ, fiˆ˜ ÙȘ ÀÂÚ‚·ÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜.∫ÏÔÓÙ ªÔÓ¤ °¿ÏÏÔ˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Û ‡ÊÔ˜ «ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎfi», ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Ì ı¤Ì· Ù· ¡Ô‡Ê·Ú·. rbis © Van Parys Media/CoμfiÏÊÁηÓÁÎ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜ ·ÚÈıÌfi ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›·ªfiÙÛ·ÚÙ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë fiÂÚ· √ Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ·˘Ïfi˜. ºÚ·Ó˜ §ÈÛÙπÛ·¿Î ¡Â‡ÙˆÓ μÚÂÙ·Ófi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.28
  • ia/Corbis ŸÓÔÌ· ∂ıÓÈÎfiÙËÙ· °È·Ù› Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔÈ © Van Parys MedÕÏÊÚÂÓÙ ™Ô˘Ë‰fi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ÂÊˇÚ ÙË ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· ÙÔ 1866 ηȡfiÌÂÏ ı¤ÛÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ ¤ÚÁÔ.Erkki Nool ∂ÛıÔÓfi˜ ∞ıÏËÙ‹˜: ΤډÈÛ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¢¤Î·ıÏÔ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2000.§Ô˘› ¶·ÛÙ¤Ú °¿ÏÏÔ˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÓfiÛÔÈ ia/Corbis ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfi‚È· ηÈ, ÙÔ 1862, ÂÈÓfiËÛ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ «·ÛÙÂÚ›ˆÛ˘», ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· © Van Parys Med ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÌÈÎÚfi‚È· ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·.¶¿ÌÏÔ πÛ·Ófi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘¶ÈοÛÔ ¤ÚÁ· Û ‡ÊÔ˜ «Î˘‚ÈÛÙÈÎfi» ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È U2 ÔÈ ¢ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ Ù˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ.ª¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ ∫ÚÔ·Ùfi˜/ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜: ÚÈÓ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi μÂÓÂÙfi˜ 700 ¯ÚfiÓÈ· ¤ÊÙ·ÛÂ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ∞Û›·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫›Ó· Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ia/Corbisƒ¤ÌÚ·ÓÙ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÊˆÙÔÛÎÈ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ˘˜ © Van Parys Med ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ∏ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚÈÔÏ›·.ª¿ÈÎÏ °ÂÚÌ·Ófi˜ ¶ÈÏfiÙÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ: Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ΤډÈ˙Â™Ô˘Ì¿¯ÂÚ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∑ÈÓÂÓÙ›Ó ∑ÈÓÙ¿Ó°È·Ó ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·™ÈÌ¤ÏÈÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ºÈÓÏ·Ó‰›·.U2 πÚÏ·Ó‰Ô› ªÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔÎ: Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980.μ›ÓÛÂÓÙ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘: ÛÙ· ÔÏÏ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·μ·Ó °ÎÔÁÎ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ∏ÏÈÔÙÚfiÈ·.AÓÙfiÓÈÔ πÙ·Ïfi˜ ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘: ¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·, ÛÙ· ÔÔ›·μÈ‚¿ÏÓÙÈ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜.∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ πÙ·Ïfi˜ ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜: Á‡Úˆ ÛÙÔ 1799, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓμfiÏÙ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›·.∑ÈÓÂÓÙ›Ó °¿ÏÏÔ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜: ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÂ›ÛËÌ· ˆ˜∑ÈÓÙ¿Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 1998 Î·È 2000.∞§§∏ ªπ∞¶ƒ√™ø¶π-∫√Δ∏Δ∞:∏ ¢π∫∏ ª√À∂¶π§√°∏ ÈÏÔÁ‹: ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ Â 29
  • √È ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ «ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ»: ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜, ÛÏ·‚ÈΤ˜ Î·È Ï·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜. √È ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi «ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ» ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ. ¶.¯., ÔÈ Ï·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ — Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ. ¡· Ò˜ ϤÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, «∫·ÏË̤ڷ» ‹ «°ÂÈ· Û·˜», Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ·˘Ù¤˜. °ÂÚÌ·ÓÈΤ˜ §·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜ ¢·Ó¤˙Èη Godmorgen °·ÏÏÈο Bonjour √ÏÏ·Ó‰Èο Goedemorgen πÙ·ÏÈο Buongiorno ∞ÁÁÏÈο Good morning ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο Bom dia °ÂÚÌ·ÓÈο Guten Morgen πÛ·ÓÈο Buenos días ™Ô˘Ë‰Èο God morgon ™Ï·‚ÈΤ˜ ΔÛ¯Èο Dobré ráno ¶ÔψÓÈο Dzień dobry ™ÏÔ‚·ÎÈο Dobré ráno ™ÏÔ‚¤ÓÈη Dobro jutro ∂‡ÎÔÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÁψÛÛÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ‹ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì η̛· ¿ÏÏË. ¡· Ò˜ ϤÌ «∫·ÏË̤ڷ» ‹ «°ÂÈ· Û·˜» Û ÌÈ· ‰ˆ‰Âο‰· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜. μ·ÛÎÈο Egun on √˘ÁÁÚÈο Jó reggelt μÚÂÙÔÓÈο Demat πÚÏ·Ó‰Èο Dia dhuit ∂ÛıÔÓÈο Tere hommikust §ÂÙÙÔÓÈο Labrīt ºÈÓÏ·Ó‰Èο Hyvää huomenta §ÈıÔ˘·ÓÈο Labas rytas °·ÂÏÈο (™ÎÔÙÛ¤˙Èη) Madainn mhath ª·ÏÙ¤˙Èη L-Ghodwa t-Tajba ∂ÏÏËÓÈο ∫·ÏË̤ڷ √˘·ÏÈο Bore da ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, «∫·ÏË̤ڷ» ϤÁÂÙ·È Lasho dyes. ΔÔ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ — Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ fiˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚÓԇ̠ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˜ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È fiÙÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ŒÙÛÈ, Ì·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ.30
  • ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ï·ÒÓ∂Ì›˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ì Û ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜,Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ·Ú·‰fiÛÂȘ, ¤ıÈÌ·, ıÚËÛΛ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜.¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÛˆÚfi ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ì fiÏÔÈÌ·˙› Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.¡· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜:• ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·.• √È ÁÏÒÛÛ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.• ™Â οı ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ˘ËÎfiÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ.• √È ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜, Ù· ¤ıÈÌ· Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙȘ ›‰È˜ Ú›˙˜.• ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷ ˆÚ·›· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù¤¯Ó˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ı·ÙÚÈο Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ.• ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ·Í›Â˜ Î·È È‰¤Â˜ fiˆ˜: Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ÔÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘, Ô ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó¿ÁÎË.ŒÙÛÈ, ÂÎÙÈÌԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÚÈÔ˘Û›·Ì·˜.¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÂÈÚ‹ÓË∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ›ӷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÂÌ¿ÙË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ÚÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ‹ ÂÂȉ‹ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘.√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ¤Ó·˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ‹ıÂÏ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¯ÒÚ˜ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, Â› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ Ë ∂˘ÚÒË ‚·Û·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ·ÈÌ·ÙËÚÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ΔÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·, ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ fiÏÂÌÔÈ Í¤Û·Û·Ó ÛÙËÓ ‹ÂÈÚfi Ì·˜, ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó fï˜ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. °È’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ. Media/Corbis ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ë ∂˘ÚÒË Á¤ÌÈÛ Ì ÂÚ›È· Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·. © Van Parys 1945. ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í·Ó·ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÙ¤ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜;£· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÌÈ· ̤ڷ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Î·ÈÓ· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÓÙ› Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È: Ó·È! ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì·˜: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. 31
  • : ¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ 1945, ·ÊÔ‡ ¤ÛÂÈÚ ÙÔÓ fiÏÂıÚÔ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∂›¯Â ·Ú¯Èο ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÔÙÚfi·È·˜ ηٿÛÙ·Û˘; ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤· ȉ¤· ŒÓ·˜ °¿ÏÏÔ˜, Ô Jean Monnet, ›¯Â ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› Ôχ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ. ∫·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÊfi‰È· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ fiÏÂÌÔ ‹Ù·Ó ‰‡Ô: Ô Û›‰ËÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚· (ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ù·ÓΘ, fiÏ·, ‚fî˜ Î.Ï.) Î·È Ô ¿Óıڷη˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÔÈ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ. ∏ ∂˘ÚÒË Â›¯Â ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¿Óıڷη Î·È ¯¿Ï˘‚·: ·˘Ùfi ÂÍËÁÔ‡Û ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ›¯·Ó ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›· fiÏ· Î·È Ó· © EC ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÔϤÌÔ˘˜. onnet O Jean M °È’ ·˘Ùfi, Ô Jean Monnet ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· Ôχ ÙÔÏÌËÚ‹ Ó¤· ȉ¤·: ÚfiÙÂÈÓ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ —Î·È ›Ûˆ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ— ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓıÚÒˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ı· οıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ fiÏÔÈ Ì·˙›. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó È· ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜! √ Jean Monnet ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ı· ›¯·Ó ÙË ı¤ÏËÛË Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Robert Schuman, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ȉ¤·, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ‰ËÌfiÛÈ· Û ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛ ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘ 1950. © EC O Robert Sch uman32
  • √ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÂÈÛ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘μÂÏÁ›Ô˘, Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫¿Ùˆ ÈÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Ó·Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù· ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›· Î·È Ù· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÔÓÙfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û·Ó «∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÕÓıڷη Î·È Ã¿Ï˘‚·»(∂∫∞Ã), Ë ÔÔ›· ı· ›¯Â ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fiÙ· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∏ ∂∫∞à ȉڇıËΠÙÔ 1951.∏ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿√È ¤ÍÈ ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ·¿ÏÏË ÔÓÙfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û·Ó «∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·» (∂√∫), Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ1957.«√ÈÎÔÓÔÌÈ΋» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ «ÔÈÎÔÓÔÌ›·» — Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙȘÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂√∫ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó «ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿», ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ù· ÊÔÚÙËÁ¿, Ù· ÙÚ¤Ó· Î·È Ù· ÏÔ›· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ¤ÚÂ ¿ÓÙ· Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó «ÙÂψÓÂȷο Ù¤ÏË». ∞˘Ùfi ÚÔÍÂÓÔ‡Û ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·‡Í·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ © Keystone ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. οÙÈ È˜ Ô˘Ú¤˜ ‹Ù·Ó Ë. · Û‡ÓÔÚ·… Δ¤ÙÔ ËÓ ∂˘ÚÒ Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙ Á· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ Ô ÚÈÓ ·fi Ï› ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, ÙˆÓηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ‰·ÛÌÒÓ, Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÌÔÚÈοÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û·Ó Ó· ·Ó‹Î·Ó Û ̛· ÂÓÈ·›· ¯ÒÚ·.Δ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ë ÁˆÚÁ›·ªÈ· ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· ‹ Ó· Ù· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·fi ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. ∏ ∂˘ÚÒË ˘¤ÊÂÚ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÎfiÌ·Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950. °È’ ·˘Ùfi, Ë∂√∫ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ·,fiÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«ÎÔÈÓ‹ ÁˆÚÁÈ΋ÔÏÈÙÈ΋» (‹ ∫°¶) Î·È ¤Ù˘¯Â. ¶¤Ù˘¯Â, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙ ÔÈ ÁˆÚÁÔ› η٤ÏËÍ·Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Corbis ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë rys Media/·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ! ™‹ÌÂÚ·, Ë ∫°¶ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· © Van Pa ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. £ÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÈÙ ¿ÚÈ. 33
  • ∞fi ÙËÓ ∂√∫ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ã¿ÚË ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿, Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∂√∫ ›¯Â Á›ÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ· Ó· Ê¿ÓÂ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰·Ó Î·È ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘60, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, Ë ¢·Ó›· Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ 1973. ΔÔ 1981, ‹ÚıÂ Ë ∏ ÔÈÎÔÁ¤Ó © EC È· ‰ÈÂ˘Ú‡Ó ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ¢·Ó›· ˘Ô ÂÙ·È. ™’ · ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ˘Ù Ó Ú¿ÍË  ‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›· ÙÔ 1986, Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ‹˜ Ù˘. ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›· ÙÔ 1995, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· 15. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¿ÏÏ·˙Â. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1992, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «ÂÓÈ·›·˜ ·ÁÔÚ¿˜» (fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ), Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏÏ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ¶.¯., ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂√∫ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙȘ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·. © EC ¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ™ÙËÓ  ÚÔÛÙ·Û›· ÛË ÔÈÒÓÙ·˜ ÂÙ·È Ë Ì›ˆ ˜ ¯¿ÚË, ¯ÚËÛÈÌÔ Û˘Ì ÂÚÈÏ·Ì‚¿Ó ·ÙÔ ÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ . ·Ú·‰Â›ÁÌ ·ÁˆÁ‹ ËÏ Ú‡ ·ÓÛ˘ — ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú ‹ ÂÓ¤ ÙËÓ ·ÈÔÏÈÎ °È· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂√∫ ηٿÚÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ̤ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ··Û¯fiÏËÛË Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ̤ÏÔ˜. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ — .¯., ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ı· © Eurekaslide ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÏÏËÏÔ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ ÓÔÌÈÎfi Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ·ÔÛ΢¤˜ ÎÚ‡‚ ˜ Ì Û·ÏÔ ÂϤÁ¯ÂÈ Ì‹ˆ˜ ÛÙ ÔÓÙ·È Ó·ÚΈÙÈ È˜ ο. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ë ·Ú¯È΋ «Ï¤Û¯Ë» ›¯Â ÙfiÛÔ Ôχ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Âӈ̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ, ÙÔ 1992, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË» (E∂).34
  • ¶Ò˜ ÂÓÒıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∂∂. ∂› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·,ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ˙Ô‡Û·Ó ·ÔÎÔÌ̤Ó˜ ·fi ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ¢ÂÓ Â›¯Â ÎËÚ˘¯ı›fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó ÚÈ˙Èο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √È ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ›ÛÙ¢·Ó Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜» ηÈÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ÙÔ˘˜, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯¤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË.∏ ‰È¯ÔÙfiÌËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË, ÒÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ·ÔηÏÔ‡Û·Ó «ÛȉËÚÔ‡Ó ·Ú·¤Ù·ÛÌ·». ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ ˘‹Ú¯·Ó„ËÏ¿ Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù·, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó· „ËÏfi Ù›¯Ô˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ‰È¯ÔÙÔÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ◊Ù·Ó ·Ú¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ·˘Ù¿ Ù· Û‡ÓÔÚ·.ΔÂÏÈο, ÙÔ 1989, Ë ‰È¯ÔÙfiÌËÛË Î·È ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó.ΔÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ «ÛȉËÚÔ‡Ó·Ú·¤Ù·ÛÌ·» ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ. ª¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi‰È¿ÛÙËÌ·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â·ÓÂÓÒıËÎÂ. √È Ï·Ô› ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó¤Â˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘÔ˘ ·¤ÚÚÈÙ·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ¿ÙÂÁÎÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔÈ! ◊Ù·Ó ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹·˘Ù‹ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó.√È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ·ÓÓ· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ŒÓˆÛË, Î·È Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË «Ô˘Ú¿» ·fi ¯ÒÚ˜ «˘Ô„‹ÊȘ» ÁÈ·ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂.¶ÚÔÙÔ‡ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ © Reuters∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ — Ì 1989: Ë ÙÒÛË¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ˘‹ÎÔÔ› Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ˘ÂÈϤÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó, Î·È Ë¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. (™Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘·ÓıÚÒÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ ÂχıÂÚ·, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈηÛÙ› ·ÌÂÚfiÏËÙ·, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌËÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Â›Û˘ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.) √È ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ÚÔÛ¯ÒÚËÛË ¯ÒÚ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÚÔ˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ηÈ, ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰¤Î· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ̘. ¶ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂∂ ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ 2004. √È ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: Ë ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ë ∂ÛıÔÓ›·, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë §ÂÙÙÔÓ›·, Ë §ÈıÔ˘·Ó›·, Ë ª¿ÏÙ·, Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë ¶Ôψӛ·, Ë ™ÏÔ‚·Î›· Î·È Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›·. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙfiÛÔ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂∂ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ «ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Â·Ó¤ÓˆÛ˘», Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë © Reuters ‰È¯ÔÙfiÌËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ . · ÈÛÙÔÚÈ΋ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó‹Î ϤÔÓ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. 004: ËÌ¤Ú 1Ë ª·˝Ô˘ 2 35
  • √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË٠˜ Ù˘ ∂∂ ∏ ∂∂ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. ∞ӷʤÚÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛٷهԢÓ. ∏ ∂∂ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, .¯., ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ÙËÓÒÓ. √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. © Reuters ÔÈ , ÁÈ’ ·˘Ùfi fiϘ ˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ· ∏ Ú‡·ÓÛË ‰ÂÓ ÁÓ ÔÓÙ· È ÁÈ· ÙËÓ Ú˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯Ò ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ˘  ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ ∏ ··Û¯fiÏËÛË ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚÔÛfiÓÙ·. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ, Î·È ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∂∂ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. μÔËı¿ ÙÔ˘˜ © Getty Images ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∂›Ó·È Ôχ ÛË Ì·ÓÙÈÎfi Ó· · ηٿÚÙÈÛË Û ڤ¯ÂÙ·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ ˘ Á·ÛÙÔ‡Ó Û Ӥ ··Û¯fiÏËÛ˘. · ›‰Ë √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó, Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂∂ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, Î·È Ë ∂∂ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ™‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È· ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ∏ ∂∂ Corbis ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· rys Media/ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÌÈ· ¿ÏÏË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó·© Van Pa ˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÚÙÈÛË. ˜ ÛÔ˘‰¿˙Ô Ú˜ ¯ÒÚ ·fi ‰È¿ÊÔ . ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜ ˜ ∂∂ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË Ì·˙›, Ì ÙË36
  • ΔÔ Â˘ÚÒΔÔÓ ·ÏÈfi ηÈÚfi, οı ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ›¯Â ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi «ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·».™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ·, ÙÔ Â˘ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÓfiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. ΔÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÂÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂∂, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ. Δ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ΤÚÌ·Ù· Û ¢ÚÒ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2002. ΔÔ Â˘ÚÒ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ٷ ·ÏÈ¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ‰Ò‰Âη ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂. Δ· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÎfiÌ·. ∞Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ΤÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙË Ì›· fi„Ë ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. Media/Corbis ∏ ¿ÏÏË fi„Ë Â›Ó·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. © Van Parys ΔÔ Â˘ÚÒ ÌÔÚ Â› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ Â›Ù·È ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂.∏ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜,ÂÂȉ‹ ÔÏÏ¿ ÔÚ˘¯Â›· ‹ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ ›ӷ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ‹ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ù· Ô‰Èο Î·È Ù· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο ‰›ÎÙ˘·. ∏ ∂∂ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· v· ‚ÔËı¿ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶.¯., ‚ÔËı¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, Î·È ‚ÔËı¿ Â›Û˘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. EGIO Ë Ù˘ © EC/R Ô‰fiÙËÛ ¯ÚËÌ·Ù ÏÂÈ ÛÙË ÌˆÓ. Û˘Ì‚¿Ï fi ∏ ∂∂ ˘‹˜ Ó¤ˆÓ ‰Ú ηٷÛΠ37
  • ∏ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó ‹ ˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔϤ̈Ó, ÂȉËÌÈÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, fiˆ˜ Ë ÍËÚ·Û›· ‹ ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜. ∏ ∂∂ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ. ∞ÁÔÚ¿˙ÂÈ, Â›Û˘, ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÂψÓÂȷο Ù¤ÏË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. © EC/ECHO ÙÚfiÊÈÌ· Û ∏ ∂∂ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ù·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ÂÈÚ‹ÓË Ã¿ÚË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ‰ÂÛÌÔ› ÊÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. (™˘ÌʈÓÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘;) ΔÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂ οıÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ Jean Monnet Î·È ÙÔ˘ Robert Schuman ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ¯¿ÚË ÛÙËÓ ∂∂, ÂÈÎÚ·Ù› ÂÈÚ‹ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∏ ∂∂ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Â›Û˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·‰È¿ÎÔ˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ù˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶.¯., ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∂∂ ‚ÔËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, Ë ÔÔ›· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂∂. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·ÎfiÌ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ˙ԇ̠ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∏ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛËÌ·›· Î·È ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ‡ÌÓÔ — ÙËÓ ø‰‹ ÛÙË x·Ú¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ. Δ· ÏfiÁÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ ›¯·Ó ·Ú¯Èο ÁÚ·ÊÙ› ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο, fiÙ·Ó fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‡ÌÓÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÈ· — ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÂψ‰›·. ªÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô: europa.eu.int/abc/symbols/anthem/ index_el.htm ∏ Â˘Úˆ· © EC ˚΋ ÛËÌ·›· .38
  • ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ã∂ÓˆÛË Î·È ÔÈ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ ¡‹ÛÔÈ ÙˆÓ ∞˙ÔÚÒÓ πÛÏ·Ó‰›· ª·‰Û Ú· ∫·Ó¿ÚȘ ¡‹ÛÔÈ °Ô˘·‰ÂÏÔ‡Ë ª·ÚÙÈӛη ºÈÓÏ·Ó‰›· °Ô˘È¿Ó· ™Ô˘ÚÈÓ¿Ì ƒÂÔ˘ÓÈfiÓ ¡ÔÚâ ËÁ›· μÚ·˙ÈÏ›· ™Ô˘Ë‰›· ∂ÛıÔÓ›· ƒˆÛ›· ¢·Ó›· §ÂÙÙÔÓ›· §ÈıÔ˘·Ó›· πÚÏ·Ó‰›· P. ∏ÓˆÌÛ ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó °ÂÚÌ·Ó›· ¶Ôψӛ· μÛ ÏÁÈÔ √˘ÎÚ·Ó›· §Ô˘ÍÂÌâ Ô‡ÚÁÔ ΔÛ¯È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™ÏÔ⠷Λ· °·ÏÏ›· §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ ªÔω·â ›· ∂Ïâ ÂÙ›· ∞˘ÛÙÚ›· √˘ÁÁ·Ú›· ™ÏÔâ ÂÓ›· ƒÔ˘Ì·Ó›· ∫ÚÔ·Ù›· °ÂˆÚÁ›· μÔÛÓ›· Î·È ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ∞Á. ª·Ú›ÓÔ˜ ∂Ú˙ÂÁÔâ ›ÓË ∞ÚÌÂÓ›· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ∞Ó‰fiÚÚ· ªÔÓ·Îfi πÙ·Ï›· ™ÂÚâ ›· Î·È ª·˘ÚÔâ Ô‡ÓÈÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›· πÚ¿Ó πÛ·Ó›· ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ¶°¢ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ∞Ïâ ·Ó›· ΔÔ˘ÚΛ· πÚ¿Î ∂ÏÏ¿‰· ™ ˘Ú›· ∫‡ÚÔ˜ ª·ÚfiÎÔ ∞ÏÁÂÚ›· Δ˘ÓËÛ›· ª¿ÏÙ· §›â ·ÓÔ˜∂ÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ:√È ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂∂).√È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ڷ‚‰ÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂∂.√È ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ΢ÎÏ¿ÎÈ,Â›Ó·È ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Ù˘ ∂∂.√È ÎԢΛ‰Â˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙ‡ԢÛ˜.ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ƒÒÌË. √ÚÈṲ̂ӷ ÓËÛÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· ‰¿ÊËÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË °·ÏÏ›·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂.μÚ›ÛÎÔÓÙ·È fï˜ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈÛ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ (¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿). 39
  • √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ã∂ÓˆÛ˘ √È ¯ÒÚ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ‹ ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ οı ¯ÒÚ·˜ (ÂÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤ÛˆÓ). ™ËÌ·›· ÃÒÚ· ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ μ¤ÏÁÈÔ μڢͤÏϘ 10,4 ÂηÙ. (België· Belgique) (Brussel· Bruxelles) ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ¶Ú¿Á· 10,2 ÂηÙ. ΔÛ¯È΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (Česká republika) (Praha) ¢·Ó›· ∫ÔÂÁ¯¿ÁË 5,4 ÂηÙ. (Danmark) (København) °ÂÚÌ·Ó›· μÂÚÔÏ›ÓÔ 82,5 ÂηÙ. (Deutschland) (Berlin) ∂ÛıÔÓ›· Δ·ÏÏ›Ó 1,4 ÂηÙ. (Eesti) (Tallinn) ∂ÏÏ¿‰· ∞ı‹Ó· 11,0 ÂηÙ. (EÏÏ¿‰·/Ellada) (Aı‹Ó·/Athinai) πÛ·Ó›· M·‰Ú›ÙË 40,7 ÂηÙ. (España) (Madrid) °·ÏÏ›· ¶·Ú›ÛÈ 59,6 ÂηÙ. (France) (Paris) πÚÏ·Ó‰›· ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ 4,0 ÂηÙ. (Ireland· Eire) (Dublin· Baile Atha Cliath) πÙ·Ï›· ƒÒÌË 57,3 ÂηÙ. (Italia) (Roma) ∫‡ÚÔ˜ §Â˘ÎˆÛ›· 0,7 ÂηÙ. (Cyprus/Kypros) (Nikosia/Lefkosia) (Kibris) (Lefkosa) §ÂÙÙÔÓ›· ƒ›Á· 2,3 ÂηÙ. (Latvija) (Riga) §ÈıÔ˘·Ó›· μ›ÏÓ· 3,5 ÂηÙ. (Lietuva) (Vilnius)40
  • ™ËÌ·›· ÃÒÚ· ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 0,5 ÂηÙ. (Luxembourg) (Luxembourg) √˘ÁÁ·Ú›· μÔ˘‰·¤ÛÙË 10,1 ÂηÙ. (Magyarország) (Budapest) ª¿ÏÙ· μ·ÏϤÙÙ· 0,4 ÂηÙ. Malta (Valletta) ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì 16,2 ÂηÙ. (Nederland) (Amsterdam) ∞˘ÛÙÚ›· μȤÓÓË 8,1 ÂηÙ. (Österreich) (Wien) ¶Ôψӛ· μ·ÚÛÔ‚›· 38,2 ÂηÙ. (Polska) (Warszawa) ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· §ÈÛÛ·‚fiÓ· 10,4 ÂηÙ. (Portugal) (Lisboa) ™ÏÔ‚ÂÓ›· §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó· 2,0 ÂηÙ. (Slovenija) (Ljubljana) ™ÏÔ‚·Î›· ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚· 5,4 ÂηÙ. (Slovensko) (Bratislava) ºÈÓÏ·Ó‰›· ∂ÏÛ›ÓÎÈ 5,2 ÂηÙ. (Suomi· Finland) (Helsinki· Helsingfors) ™Ô˘Ë‰›· ™ÙÔίfiÏÌË 8,9 ÂηÙ. (Sverige) (Stockholm) ∏ӈ̤ÓÔ §ÔÓ‰›ÓÔ 59,3 ÂηÙ. μ·Û›ÏÂÈÔ (*) (London) (United Kingdom)(*) ∏ Ï‹Ú˘ ÔÓÔÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È «ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ηÈÙ˘ μfiÚÂÈ·˜ πÚÏ·Ó‰›·˜», ·ÏÏ¿ ¯¿ÚÈÓ Û˘ÓÙÔÌ›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ μÚÂÙ·Ó›·, ∏ӈ̤ÓÔμ·Û›ÏÂÈÔ ‹ ∏μ.Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi οı ¯ÒÚ·˜ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2004.¶ËÁ‹: ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. 41
  • ¶Ò˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ë ∂∂; Ÿˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂∂ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÙÈ; ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÙȘ μڢͤÏϘ, 25 ¿ÓıÚˆÔÈ (¤Ó·˜/Ì›· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÁÈ· οı ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜) Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «Â›ÙÚÔÔÈ» Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. °È· Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜ Î.Ï. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÓfiÌÔ, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. © EC Ô˜ Ù˘ Ô ÚfiÂ‰Ú ÔÁ¿ ÏÔ˜, Â›Ó·È oso, ¶ÔÚÙ ˜ Ò˜ ÙÔ 2009. √ Î. Barr ∂ÈÙÚÔ‹ ‹˜ ∂˘Úˆ·˚Î ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂∂. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Â›ÛËÌ· οı ̋ӷ, ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ̛· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÛı› ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 732 ̤ÏË, Ù· ÔÔ›· ÂÎϤÁÔÓÙ·È Î¿ı ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ rliament ÂÓ‹ÏÈΘ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. © European Pa √ Î. Borrell Fo ntelles, πÛ·Ófi Â›Ó·È Ô ÚfiÂ‰Ú ˜, Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ·˚ÎÔ‡42 Ò˜ ÙÔ 2007.
  • ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛË˜Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· Ô˘·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. °È· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÂ›Û˘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. ŸÙ·Ó Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ˘Ô˘ÚÁÔ› fiÏÔÈ Ì·˙›, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘». ∞ÊÔ‡ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ̛· ÚfiÙ·ÛË, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË ‚¿˙ÂÈ Û „ËÊÔÊÔÚ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ¯ÒÚ· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚÈı› ¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔʈӛ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. pean Union ŸÙ·Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó of the Euro ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ¤Ó· ÓfiÌÔ, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡ © Council Ó ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜. ˆÓ ÎÚ·ÙÒ È˜ fiÏˆÓ Ù ˘‚ÂÚÓ‹Û ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ Î ÁÈ· Ó· „Ë Ê ÀÔ˘ÚÁÔ› ‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÏÒÓ ÙË ˜ ∂∂ Û˘Ó ÓfiÌÔ˘˜. ˆ·˚ÎÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ¢ÚΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈԙ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÈ· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÓfiÌÔ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ԣ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ∫·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ›ÓfiÌÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ (ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ) Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¤˜ C.E. ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Ì¿ıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· de justice Û¯ÂÙÈο Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ que Cour Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ «¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ∂˘Úˆ·˚΋ © Photothè ŒÓˆÛË;» Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË europa.eu.int/comm/publications/ ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â Ï¤Á¯ booklets/eu_glance/53/index_el.htm fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂÙ·¯Â ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÏÈÙÒÓ Û ›Ú ΔÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ, Ù˘ ∂∂. ‡Ìʈӷ Ì ÈÛ˘  ÙË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂȘ. 43
  • ΔÔ ·‡ÚÈÔ… Î·È ÙÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË Ú‡·ÓÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Á˘; • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ٷ ‰¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏ· Ê˘ÛÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·; • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ηχÙÂÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÓ·Ṳ̂ӈÓ; • ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙȘ ÂÌfiÏÂ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; • ¶Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜; ∏ ∂∂ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂÈχÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·È, Ê˘ÛÈο, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó. ΔÈ ı· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂÈ Ë ∂∂ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; Œ¯ÂȘ οÔȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·; °È·Ù› Ó· ÌË Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÛÔ˘; ∂›Ì·ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·: Û ϛÁÔ, ı· ›̷ÛÙ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Media/Corbis ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ — fiÏÔÈ Ì·˙›! ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó· © Van Parys È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û· ˜…44
  • ÕÏϘ ÏÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ· È ·fi ÙÔ Internet, ̤ۈ ÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ Europa (europa.eu.int) ™Â fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÔÈο ΤÓÙÚ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ù˘ ∂∂. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ‡ Û ۷˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÍ‹˜ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ: europa.eu.int/comm/relays/edc_el.htm ∏ EUROPE DIRECT Â›Ó·È ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÙÂÏÔ‡˜ ÎÏ‹Û˘: 00 800 6 7 8 9 10 11 [‹ ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜ Ì ÏËڈ̋ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi (32-2) 299 96 96 fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛı ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂∂] ‹ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Ì¤Ûˆ europa.eu.int/°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ·¢ı˘Óı›ÙÂ:∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∂™ Δ∏™ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›Û˘, ¿ÏϘ ËÁ¤˜∂Àƒø¶∞´∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Iris Tower, 8Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜,AÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞Á·‹ÓˆÚÔ˜ 2 °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ 2 CY-1076 §Â˘ÎˆÛ›· ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛ˘GR-10674 ∞ı‹Ó· Δ£ 23480ΔËÏ. (30) 210 72 72 100 CY-1683 §Â˘ÎˆÛ›· °ˆÓ›· §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÛı¤Ó˺·Í (30) 210 72 44 620 ΔËÏ. (357) 22 81 77 70 ™Â‚¤ÚË Î·È ™·¯ÙÔ‡ÚËE-mail: Burath@cec.eu.int º·Í (357) 22 76 89 26 CY-1080 §Â˘ÎˆÛ›·Internet: www.ee.gr E-mail: press-rep- Δ£ 23388 cyprus@cec.eu.int CY-1682 §Â˘ÎˆÛ›· Internet: ΔËÏ. (357) 22 87 34 64°ƒ∞º∂π∞ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À www.delcyp.cec.eu.int º·Í (357) 22 66 45 45∫√π¡√μ√À§π√À E-mail: coordinator@ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ eu-coordinator.gov.cy∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Internet: www.eu-°Ú·ÊÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ coordinator.gov.cy/§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞Ì·Ï›·˜ 8GR-10557 ∞ı‹Ó· ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 5∞ ∂˘Úˆ·˚Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫‡ÚÔ˘ΔËÏ. (30) 210 327 89 00 CY-1076 §Â˘ÎˆÛ›·º·Í (30) 210 331 15 40 Δ£ 23440 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡E-mail: EPAthinai@ CY-1683 §Â˘ÎˆÛ›· 11-13europarl.eu.int ΔËÏ. (357) 22 46 06 94 CY-1081 §Â˘ÎˆÛ›·Internet: www.europarl.eu.int º·Í (357) 22 76 77 33 ΔËÏ. (357) 22 66 15 50 E-mail: º·Í (357) 22 66 28 80∞ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ù˘ epnicosia@europarl.eu.int E-mail: eicnews@eic.ac.cy∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È °Ú·Ê›· ÙÔ˘ Internet: Internet: www.eic.ac.cy∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ www.europarl.eu.int/nicosia˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ŒÓˆÛ˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
  • EL∏ ∂˘ÚÒË: ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ fiÌÔÚÊË, Ì ÈÛÙÔÚ›· Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋. ã∂¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏÏÔ‡˜ ·fiÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÊ¢ڤÙ˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˜, Î·È ·fi ÙÔ˘˜‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜.∂› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜, Ë ∂˘ÚÒË Ì·ÛÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ‰È¯fiÓÔȘ. ŸÌˆ˜,Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ë›ÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÈÚËÓÈο, ÊÈÏÈο Î·È Âӈ̤Ó˜, Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË∂˘ÚÒË Î·È ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ.∞˘Ùfi ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô (ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 9 Ò˜ 12 ¯ÚÔÓÒÓ ÂÚ›Ô˘) ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÂÙÚfiÔ ·Ïfi Î·È Û·Ê‹. πÛÙÔÚ› ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ì ϛÁ·ÏfiÁÈ· ÙÈ Â›Ó·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.∫¿ı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÙÂÛÙ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (europa.eu.int/europago/ explore/),Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Û¯ÂÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ «Europa Go» (europa.eu.int/europago/wel-come.jsp)∫·Ï‹ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË — Î·È Î·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË!NA-63-04-359-GR-C ÀËÚÂÛ›· ∂ΉfiÛˆÓ