ιστοσελίδα Παιδιατρείου Παπαβέντση Μενούνου

852 views
773 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
427
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ιστοσελίδα Παιδιατρείου Παπαβέντση Μενούνου

  1. 1. Case study κλινικής/ γιατρού: Τι μας έχει αποφέρει η online παρουσία μας Σηέιηνο Παπαβέληζεο MBBS MRCPCH DCH IBCLC Παηδίαηξνο – Σπγγξαθέαο www.pediatros-thes.gr Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Οκτώβριοσ 2013
  2. 2. Περιεχόμενο    Παηδηαηξηθή ζηελ θνηλόηεηα, κεηξηθόο ζειαζκόο, βξεθηθή θαη παηδηθή δηαηξνθή Πξνο γνλείο, επξύ θνηλό θαη επαγγεικαηίεο πγείαο Πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο αλεύξεζεο πιεξνθνξίαο (search engine, tags, menus, sitemap)
  3. 3. Πορεία     5 ρξόληα ιεηηνπξγίαο > 500 posts θαη pages, > 2000 ζειίδεο θεηκέλνπ Δεθάδεο health portals ελδηαθέξζεθαλ θαη πήξαλ ζηελ πνξεία άδεηα γηα ηαθηηθέο αλαδεκνζηεύζεηο Σύλδεζε ηζηνζειίδαο κε αξρείν αζζελώλ ηαηξείνπ
  4. 4. Μυστικά επιτυχίας      Ελεξγό από ηελ πξώηε κέξα ηνπ ηαηξείνπ Δηαρεηξηζηήο ν ίδηνο από ηελ αξρή Σηαζεξόο ζηόρνο 2 εηζαγσγέο ηελ εβδνκάδα/ ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα Τεθκεξησκέλε ηαηξηθή αιιά επαξθώο εθιαηθεπκέλε Σύλδεζε κε social media (facebook, twitter, youtube, slideshare)
  5. 5. Αλλά το πιο βασικό συστατικό της επιτυχίας.. H αιήζεηα, ην παξζέλν θαη ην θαηλνύξγην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο: Σύγρξνλε ηεθκεξησκέλε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα παηδηαηξηθή Σύγρξνλε ηεθκεξησκέλε ελεκέξσζε γηα ηνλ κεηξηθό ζειαζκό θαη ηελ βξεθηθή δηαηξνθή Χάζκα ελεκέξσζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαζεκεξηλή παξαπιεξνθόξεζε
  6. 6. Αποτέλεσμα παρά κόστος     Ειάρηζην θόζηνο (ην αξρηθό, 500 επξώ) Σηελ πξώηε ζειίδα ηεο αλαδήηεζεο google γηα «παηδίαηξνο» θαη «ζειαζκόο» 30% ησλ λέσλ πειαηώλ ηνπ ηαηξείνπ Δεθάδεο email/ εβδνκάδα
  7. 7. Επισκεψιμότητα      Από 3000 επηζθέςεηο/ ηνλ κήλα ηνλ Απξίιην 2011 ζηηο 35000 επηζθέςεηο/ ηνλ κήλα ηνλ Αύγνπζην 2013 (> δεθαπιαζηαζκόο) 300 ρηιηάδεο κνλαδηθνί επηζθέπηεο ηα ηειεπηαία 2 ½ ρξόληα 1000 – 1200 κνλαδηθέο επηζθέςεηο ηελ εκέξα New visitor/ Returning visitor 54/46 30% εθηόο Ειιάδαο
  8. 8. O δρόμος μπροστά     Εμαηνκίθεπζε/ ηαθηηθή ελεκέξσζε αζζελώλ ηαηξείνπ Μεηάθξαζε ζηα αγγιηθά (θαη ξσζηθά) Αλάπηπμε ηνκέα γηα επαγγεικαηίεο πγείαο Πην εύιεπηε κνξθή κε πεξηζζόηεξεο εηθόλεο

×