εγκατάσταση του Moodle στο ΠΣΔ

392 views

Published on

Οδηγίες για εγκατάσταση του Moodle στον δικό σας χώρο στο ΠΣΔ.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

εγκατάσταση του Moodle στο ΠΣΔ

 1. 1. Βήματα εγκατάςταςησ του moodle Βαςίλησ Ν. Βαςιλείου, 02/2011 1
 2. 2. ςυνδεόμαςτε ςτο sch.gr 2
 3. 3. ειςάγουμε τα ςτοιχεία μασ ςτο sch.gr 3
 4. 4. κλικ ςτο «MySch» 4
 5. 5. κλικ ςτο «Πίνακασ Ελζγχου» 5
 6. 6. ςυμπλιρωςθ κωδικοφ… 6
 7. 7. επιλογι του «΢τοιχεία δικτυακοφ τόπου 7
 8. 8. γράψτε κάπου πρόχειρα αυτά τα ςτοιχεία 8
 9. 9. κλικ ςτο «Ρυκμίςεισ…» 9
 10. 10. γράψτε κάπου πρόχειρα αυτά τα ςτοιχεία Κάντε κλικ εδϊ για τθ δθμιουργία κωδικοφ 10
 11. 11. Γράψτε κάπου πρόχειρα το όνομα τθσ βάςθσ δεδομζνων Κάντε κλικ ςτο εφαρμογι ι το οκ 11
 12. 12. 12
 13. 13. κλικ εδϊ 13
 14. 14. ΢υμπλθρϊνετε τον κωδικό τθσ βάςθσ δεδομζνων που ζχετε γράψει κάπου πρόχειρα 14
 15. 15. Αυτό είναι το όνομα τθσ νζασ βάςθσ δεδομζνων που κα δθμιουργιςουμε 15
 16. 16. αν επιχειριςουμε να δϊςουμε ζνα δικό μασ όνομα ςτθ βάςθ δεδομζνων, π.χ. moodle και πατιςουμε δθμιουργία… 16
 17. 17. τότε, δεν μασ αφινει!!! 17
 18. 18. οπότε, πατάμε απλϊσ το «Δθμιουργία»… 18
 19. 19. και δθμιουργείται θ βάςθ μασ! Κρατιςτε πρόχειρα κάπου γραμμζνο το όνομα τθσ βάςθσ δεδομζνων 19
 20. 20. μετάβαςθ ςτθν κεντρικι ςελίδα 20
 21. 21. δημιουργία φακζλου “moodledata” ςτον χώρο μασ ςτον server του sch.gr 21
 22. 22. Δθμιουργία φακζλου «moodledata» ςτο χϊρο του server του sch.gr Ανοίγουμε τον windows explorer και γράφουμε ςτθ πλαίςιο τθσ διεφκυνςθσ πάνω: ftp://users.sch.gr ΢το πλαίςιο που εμφανίηεται ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία μασ ςτο sch.gr και πατάμε «ςφνδεςθ» 22
 23. 23. ςτον χϊρο μασ ςτον server του sch.gr δεξί κλικ και δθμιουργία φακζλου. 23
 24. 24. ονομάηουμε το αρχείο «moodledata» 24
 25. 25. μεταφόρτωςη του moodle 25
 26. 26. διεφκυνςθ μεταφόρτωςθσ του moodle κλικ εδϊ 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. αποςυμπιζηουμε τον φάκελο… 30
 31. 31. 31
 32. 32. άνοιγμα φακζλου 32
 33. 33. αυτόν τον φάκελο κα μεταφορτϊςουμε ςτον χϊρο μασ ςτον server του sch.gr 33
 34. 34. 34
 35. 35. αντιγραφι του φακζλου moodle ςτον χϊρο του server του sch.gr, όπου βρίςκεται και ο φάκελοσ «moodledata», που ζχουμε δθμιουργιςει 35
 36. 36. 36
 37. 37. ςε περίπτωςθ προβλθμάτων ςτθν αντιγραφι, επιλζγουμε λίγα λίγα τα αρχεία από τον φάκελο “moodle” ι χρθςιμοποιοφμε το πρόγραμμα FileZilla, για αςφαλζςτερθ μεταφόρτωςθ των αρχείων που περιζχονται ςτο φάκελο moodle. 37
 38. 38. Εγκατάςταςη του moodle 38
 39. 39. πλθκτρολογοφμε ςτον firefox ι τον internet explorer τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που βρίςκεται το moodle ςτον χϊρο μασ ςτον server του sch.gr: π.χ. http://users.sch.gr/alexkol/moodle το username μασ 39
 40. 40. επιλζγουμε τθν Ελλθνικι γλϊςςα 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. ςυμπλθρϊνουμε τον κωδικό τθσ βάςθσ δεδομζνων που ζχουμε γράψει κάπου πρόχειρα και τον χριςτθ τθσ βάςθσ 44
 45. 45. ςυμπλθρϊνουμε το όνομα τθσ βάςθσ δεδομζνων 45
 46. 46. ςυμπλθρϊνουμε το όνομα του κεντρικοφ υπολογιςτι (ςτοιχεία που ζχουμε κρατιςει πρόχειρα κάπου) 46
 47. 47. 47
 48. 48. ουπσ! πρόβλθμα! πρζπει να κάνουμε μια αλλαγι ςτθν κωδικοποίθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 48
 49. 49. 49
 50. 50. μεταβαίνουμε πάλι ςτισ ρυκμίςεισ βάςθσ δεδομζνων MySQL 50
 51. 51. κλικ ςτο «Διαχείριςθ Βάςθσ» 51
 52. 52. 52
 53. 53. κλικ πάνω ςτθ βάςθ δεδομζνων, για να τθν επιλζξουμε 53
 54. 54. κλικ ςτθν καρτζλα «Λειτουργίεσ» 54
 55. 55. επιλογι τθσ κωδικοποίθςθσ: utf8_unicode_ci 55
 56. 56. μινυμα επιτυχοφσ ενζργειασ 56
 57. 57. 57
 58. 58. επιςτροφι ςτθν εγκατάςταςθ του moodle και ςτο μινυμα λάκουσ 58
 59. 59. κλικ ςτο «επαναφόρτωςθ» ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ 59
 60. 60. τϊρα το λάκοσ διορκϊκθκε! προχωροφμε. 60
 61. 61. 61
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία που κζλουμε. Σα γράφουμε πρόχειρα, γιατί με αυτά κα ειςζλκουμε ςτο moodle (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. δίνουμε όνομα ςτον ιςτότοπο και ςφντομο όνομα - περιγραφι 69
 70. 70. αν κζλουμε να ελζγχουμε ποιοσ μπορεί να κάνει εγγραφι ςτο ςφςτθμα μασ, καλό είναι να απενεργοποιιςουμε τθ δυνατότθτα τθσ εγγραφισ χρθςτϊν από τουσ ίδιουσ, επιλζγοντασ το «Απενεργοποίθςθ» 70
 71. 71. 71
 72. 72. ειςιλκαμε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του ςυςτιματοσ που εγκαταςτιςαμε. Είμαςτε ζτοιμοι να δθμιουργιςουμε το πρϊτο μασ μάκθμα 72
 73. 73. 73
 74. 74. ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία που είναι υποχρεωτικά (με κόκκινο) 74
 75. 75. επιλζγουμε τθ μορφι που κα ζχει το μάκθμα, π.χ. μορφι κεμάτων 75
 76. 76. επιλζγουμε να κζλουμε ι όχι να μποροφν να βλζπουν το περιεχόμενο του μακιματοσ επιςκζπτεσ χωρίσ εγγραφι 76
 77. 77. μποροφμε να επιβάλουμε τθν ελλθνικι γλϊςςα ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ 77
 78. 78. 78
 79. 79. είμαςτε ζτοιμοι να εγγράψουμε χριςτεσ- μακθτζσ ςτο μάκθμά μασ 79
 80. 80. 80
 81. 81. μποροφμε να επιλζξουμε το ρόλο που κα ανακζςουμε ςτον κάκε χριςτθ 81
 82. 82. 82
 83. 83. ειςερχόμαςτε ςτθν αρχικι ςελίδα του μακιματοσ που δθμιουργιςαμε 83
 84. 84. για να δθμιουργιςουμε κάποια πθγι πλθροφορίασ ι άςκθςθ (κουίη) πρζπει να ενεργοποιιςουμε τθν επεξεργαςία 84
 85. 85. δθμιουργία κουίη 85
 86. 86. δθμιουργία ιςτοςελίδασ 86
 87. 87. προςθήκη νζου χρήςτη ςτο μάθημα 87
 88. 88. ζχουμε ειςζλκει με τα ςτοιχεία μασ ςτο ςφςτθμα 88
 89. 89. ειςερχόμαςτε ςτο μάκθμα που κζλουμε να προςκζςουμε χριςτεσ 89
 90. 90. επιλζγουμε το «Χριςτεσ» 90
 91. 91. … και τθν «Προςκικθ νζου χριςτθ» 91
 92. 92. ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία του νζου χριςτθ (μποροφμε να δϊςουμε γενικά ςτοιχεία, αν κζλουμε με τον ίδιο λογαριαςμό να ειςζρχονται διαφορετικοί μακθτζσ κάκε φορά 92
 93. 93. 93
 94. 94. ορίηουμε τθ γλϊςςα… 94
 95. 95. 95
 96. 96. ο χριςτθσ ζχει προςτεκεί. Σϊρα πρζπει να τον εγγράψουμε ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα 96
 97. 97. επιλζγουμε το μάκθμα… και κλικ 97
 98. 98. επιλογι και κλικ ςτο “enrolled users” 98
 99. 99. 99
 100. 100. 100
 101. 101. 101
 102. 102. ο νζοσ χριςτθσ ζχει προςτεκεί ωσ μακθτισ. Μποροφμε φυςικά να αλλάξουμε το ρόλο του. 102
 103. 103. για να δοκιμάςουμε ότι ο χριςτθσ μπορεί να μπει ςτο μάκθμα κάνουμε ζξοδο… 103
 104. 104. και κα ειςζλκουμε ςτο μάκθμα… 104
 105. 105. με τα ςτοιχεία του νζου χριςτθ 105
 106. 106. αυτι είναι θ επιφάνεια που βλζπει ο νζοσ χριςτθσ με το ρόλο του μακθτι 106
 107. 107. Καλή επιτυχία ςτη δική ςασ προςπάθεια! 107

×