Presentation aralin

38,385 views

Published on

0 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
38,385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
713
Comments
0
Likes
18
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation aralin

 1. 1. MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA DEMANDAng indibidwal na Demand ay nagbabago dahil sa presyo. Ngunitsa pagbabago ng dami ng produkto na bibilhin ay may ibang salik na nakaaapekto bukod sa presyo.
 2. 2. Okasyon:Sa kultura n gating bansa, likas sa ating mga Pilipino angipagdiwangNg iba’t ibang okasyon na dumarating. Kaya sa bawatselebrasyon ay tumataas ang demand sa mga produkto nanaaayon sa okasyonng pinagdiriwang. Halimabawa sa mgabulaklak at tsokolate kapag araw ng puso, kaarawan oanibersaryo, at mga laruan, damit o anung appliances at pagkain kapag sumasapit ang pasko at bagong taon. Ito angdahilan sa pag taas ng DEMAND sa mga nasabing produktokapag may iba’t ibang okasyon.
 3. 3. Populasyon:Ito ay isang potential market ng isangbansa.Ang pag dami ng tao ay naglalarawan ngpagdami ng bilang ng mga konsyumer nasiyang nag tatakda ng DEMAND.Ekspektasyon:Sa panahon ngayon na maraming kalamidad angnangyayari sa ibat’ ibang panig ng daigdig at sa atingbansa, ang mga consumer ay nag iisip na maaringmaapektohan ang kabuhayan ng bansa at ang pagtaasng presyo ay maaring maganap. Sa ganitong sitwasyon nang mga consumer ay nagpapanic buying, lalo na angmga tao na may sapat o labis na salapi.
 4. 4. Panlasa/KagustuhanAng pagkahilig ng mga pinoy sa mgaimported na mga produkto ay isa samnga dahilan kung bakit mataas angDEMAND sa mga ito. Sa bawat paglipasng panahon ay nagbabago angkagustuhan ng tao na nagreresulta ito sapagtaas o pagbaba ng DEMAND sa iba’tibang produkto.
 5. 5. Presyo ng May-ugnay na Produkto:Ang pagtaas ng presyo ng produkto na datingginagamit ang nag tutulak sa consumer na humanapna kapalit na produkto. Halimbawa, ang karne ngbaka ang ginagamit dati sa sinigang, pero tumataasang presyo nito na nag reresulta ng pag baba ngDEMAND nito dahilang konsyumer ay bumbili ngkarne ng baboy bilang pamalit, kaya nag demand saproduktong ito ay tataas. Ito ang tinatawag naSUBSTITUTE GOODS na tumataas kapag mataas angpresyo na produkto na dating binibili.KITA:Ang salapi na tinatanggap ng tao kapalit ngginagawang produkto at serbisyo ay tinatawag nakita. Ito ang basehan ng pagtatakda ng budget sapamilya.
 6. 6. Pagtulay sa Kurba ng Demand:Ang epekto ng presyo at ibang salik ng DEMAND aymailalarawan sa pamamagitan ng GRAPH. Ang pagbabagosa presyo kung tumataasman o bumababa ay nag papakitang pagbabago sa dami ng produktong gusting bilhin ngkonsyumer.Pagbabago ng Kurba ng Demand:Kung ano ang presyo ay di magbabago, makikitaang pagbabago ng kurba ng demand bunga ng iba’t ibang salik. Magreresulta ang pagbabago ng demand mula sa kananpapuntang kaliwa o VICE VERSA.
 7. 7. ANG ELASTIDAD NG DEMAND
 8. 8. Di-elastik:Ang pag tugon ng konsyumer saporsyento ng pagbabago ng presyo ayhigit na mababa. Ang ganitong pagtugon ng konsyumer ay makikita samga produkto kailangang-kailangantulad ng Bigas, asukal, langis, at tuladng serbisyo ng tubig at elektrisidad.
 9. 9. Ganap na Di-elastik ElastidadAng kawalan ng kakayahanng konsyumer na mag bawasng demand sa bawat pag taasng presyo ay makikita saganap na di-elastik naelastidad.
 10. 10. Elastik: Ang value na mahigit sa isa ay naglalarawan sa elastic naelastisidad. Sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo aynagiging elastic kung sa bataw 1% ng pag taas ng Presyo. Saganitong sitwasyon, ang mga nagtitinda ay hindi maaaringmag taas ng presyo sapagkat maraming produkto ang kapalitng isang produkto na may mataas na presyo.Ganap na Elastik:Ito ang nag papakita na ang isang konsyumer ay hindihanding tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo ngmgaproduktong maraming kapalit at di gaanong kailangan.Unitary:Ang pag tugon ng konsyumer sa porsyento ng pagbabago ngpresyo ay tinatawag na unitary kapag ang value na katumbasng 1 ang nakuha sa kompyutasyon.
 11. 11. ANG MGASUPPLY AT MGA SALIK NANAKAAAPEKTO NG SUPPLY
 12. 12. Kahulugan:Ang supply ay tumutukoy sa dami ngpektuhan din ng presyo.Ang Presyo ang pangunahing salik na nakaiimpluwensya sadami ng ipinagbibiling produkto o serbisyo, habang angibang salik ay di-nagbabago. Ang gwai at kilos ng mgaprodyuser ang pinag aaralan sa bahaging ito.Supply Schedule:Mula sa pag gamit ng supply FUNCTION na inilahad,makabubuo ng isang talaan na maglalarawan sa dalawangvariables. Halimbawa, 60-20=40/10P=4P, idagdag sa naunangpresyo na PhP22.00 ang 4P kaya ang presyo ay PhP26.00 sa Qsna 60.Supply curve:Ito ay nag papakita na sa presyong PhP200.00 ay hindinghanda mag tinda ang isang tinder ng produktongasukal.Kapag ang presyo ng asukal ay tumaas sahalagang PhP22.00,ang tinder ay handing mag benta ng 20 kilos.
 13. 13. Market Supply:Kapag pinag samasama ang ga supply ng bawatsupplieray makukuha ang market supply.Halimbawa, ipaglalagay na mayroong tatlongsupplier ng produktong asukal sa pamilihan. Upangmalaman ang market supply saproduktong asukal aypagsamasamahin ang mga supply.Batas ng Supply:Ay nagsasaad na habang ang presyo ng produkto aytumataas, marami ang handing ipagbili ng mgaproduser.
 14. 14. Ang mga salik naNakaaapekto sa Supply:
 15. 15. Dami ng nagtitinda:Ang dami ng tinder ng isang produkto aydahilan ng pag dami ng supply ngnagsasabing produkto.Subsidy:Tulong na pinagkakaloob ng pamahalaan samaliliit na negosyante at mga magsasakaipang paramihin ang kanilang produksyon atpataasin ang supply ng mga produkto.Teknolohiya:Ito ay tumutukoy sa paggamit ngmakabagong kaalaman at kagamitan sapaglikha ng mga produkto.Panahon/Klima:Ang produkto ay naayon sa kalagayan ngpanahon sa isang lugar, lalo na sa mgaproduktong agrikultura.
 16. 16. Ekspektasyon:Dahil sa inaasahan na pagtaas presyosadarating na araw bunga ng mgapangyayari sa kapaligiran, tulad ngkahulugang pampolitika,digmaan ngmga bansa at pagkakaroon ngkalamidad.Presyo ng Alternatibong ProduktoKapag ang presyo ng produkto aytumaas, ang mga supplier ay nagaganyakna magtinda ng nasabing produkto.Presyo ng mga Salik sa Produksyon:May iba’t ibang gastusin nakapaloob sapaglikha ng mga produkto. Isa na ritoang buwis, kontribusyon na ipinapatawng pamahalaan sa mga tao at kompanya.
 17. 17. ARALIN 18Ang Pagbabago ng Supplyat ang Elastisidad ngSupply
 18. 18. Paglalarawan ng mga Graph ng SupplyPagtulay sa iisang KurbaAng presyo ang pangunahing salik na nakaaapektosa Supply. Ang pagtaas ng presyo ay nagbubunga ngpagtaas o pagdami ng supply.Ang sabay na pagtaasng supply at presyo ay makikita sa isang graph natinatawag na paggalaw sa iisang kurba(movementalong the curve).Sa bawat pagtaas ng presyo ay dumarami angproduktong handang ipagbili. Ang pagbabago sapresyo at supply ay nakapaloob sa iisang kurba.
 19. 19. Pagbabago sa SupplyHindi lamang presyo ang nakaaapekto sasupply, may mga salik pa nagiging dahilan ngpagbabago ng supply, kahit ang presyo ayhindi nagbabago.Ang pagbabago ng supply ay makikita sapamamagitan ng paglipat ng kurba ng supplysa kanan o sa kaliwa na nagpapakita ngpagtaas o pagbaba ng supply.Hindi sa lahat ng pagkakataon y tumataas odumarami ang supply dahil nararanasan dinang pagbaba ng supply ng produkto.Ang pagbaba ng supply ay ipinapakita ngpaglipat ng kurba mula sa kanan papuntangkaliwa.
 20. 20. Elastisidad ng SupplyIto ang sumusukat saporsiyento ng pagtugonng mga prodyuser saporsiyento ng pagbabagong presyo
 21. 21. ARALIN 19 Ang Ekilibriyo at Gastusing Pamproduksiyon
 22. 22. Pagkakasundo sa PamilihanAng pamilihan ay isang lugarkung saan nagaganap angepektibong transaksiyon sapagitan ng konsyumer atprodyuser.Kapag nagkakasundo an gkonsyumer at prodyuser aynagkakaroon ng Ekilibriyo sapamilihan.
 23. 23. Presyong EkilibriyoAng presyong ekilibriyo ay ang lebel ng presyo na umiiral sapamilihan upang maganap ang bilihan sa pagitan ng konsyumerat prodyuser.Paano nalalaman ang presyong ekillibriyo sa pamilihan?Sa pag-alam ng presyong ekilibriyo,gamitin ang equation naQd=80-3P at ang supply function na Qs=-100+6PEkilibriyong DamiIto ay tumutukoy sa dami ng produkto na handang bilhin atipagbili ng konsyumer at prodyuser sa napagksundung presyo.Sa presyong ekilibriyo, mababatid kung ilan ang dami ngDemand at supply sa pamilihan.
 24. 24. Pagbabago ng Ekilibriyo sa Pamilihan sanhing pagbabago ng Demand at supplyAng pagbabago o paggalaw ng alinman sademand at supply ay makaaapekto saekilibriyo sa pamilihan at ang mismongsanhi ng pagbabago ay ang pagtaas nggstusin sa produksiyon.Pagbabago ng Demand Habang WalangPgbabago sa SupplyEpekto ng pagkasawa sa pagkonsumo ngproduktoMagkasabay na Pagbabago ng Demand atSupply. Ang sabay na pagababago ng supplyat demand ay bunga ng mga salik nanakaaapekto sa dalawang konsepto tulad ngpagbabago sa panlasa at pagtaas nggastusinsa produksiyon.
 25. 25. ARALIN 20 AngGampanin ngPamahalaansa Pamilihan
 26. 26. A.Price Control Ang RA 7581 na kilala sa tawag na PriceControl Act ay ipinatupad upangmaisagawa ng pamahalaan ang pagkontrolsa presyo ng mga bilihin.Price Ceiling-ang pinakamataas napresyong itinakda ng pamahalaan upangipgbili ang mga produkto.Shortage-ay tumutukoy sa kulang nasupply ng produkto batay sa Demand sapamilihan.
 27. 27. B. Price SupportBinibigyan ng tulong atproteksiyon ng Pamahalaan angmga maliliit na magsasaka atmangingisdana.Floor Price-ay mas mataas kaysasa presyong ekilibriyo na umiiral sapamilihan.Surplus-ay ang labis na supply ngprodukto sa pamilihan.

×