10 ตุลาคม 2552  1
Innovation on demand ::
       New Marketing Paradigm
             g   g
          Using T...
Social Network Marketing
10 ตุลาคม 2552               3
Social Network Marketing

10 ตุลาคม 2552               4
Mix Brand Marketing
       Receiver iPod           Nike Shoe
         Transmitter
      ...
Technology
         Marketing


10 ตุลาคม 2552        6
Advertising
         Marketing
10 ตุลาคม 2552         7
Spiritual
         Marketing10 ตุลาคม 2552        8
Stealth M k ti
         St lth Marketing
10 ตุลาคม 2552         9
Innovation | Differentiated
    New Product Development
              p
    New Marketing Paradigm
 ...
โลกทเปลยนไป
         โลกที่เปลี่ยนไป


10 ตุลาคม 2552           11
ประเทศไทยใน10 ตุลาคม 2552         12
10 ตุลาคม 2552  13
เกิดอะไรขึนในโลกใบนี้ ?
                        ้
         แตปจจุบนประเทศจีนสามารถทําสินค...
PSP go      PSP
 จีน

10 ตุลาคม 2552  15
ความแตกตาง
         สนคา
         สินคา   การตลาด
10 ตุลาคม 2552             16
ทําไมตอง “นวัตกรรม” ?
 การพัฒนาและความกาวหนาในปจจุบนั
   นั้นเริ่มตนมาจากความตองการ
         “เปลี่ยน”
 ...
Strategy Formulation Model
               Objectives      สงคราม |
               [ ENDS ...
10 ตุลาคม 2552  19
Case Study: Australia
10 ตุลาคม 2552          20 20
Case Study: Singapore
10 ตุลาคม 2552          21 21
10 ตุลาคม 2552  22
New Product Development
  & Marketing Process
       g

10 ตุลาคม 2552     23
New Product Development
   Idea generation         Creativity  TRIZ  Ways
   Product screening
       ...
Marketing Process
   Marketing research    Data          Insight
                   Info...
Marketing is the process of creating, promoting and
   presenting a product to meet the wants and needs of
   consum...
การสรางสรรค
            
         กบ นวตกรรม
         กับ นวัตกรรม

10 ตุลาคม 2552    ...
ยุคเศรษฐกจ
      ยคเศรษฐกิจ
      สรางสรรค
     Creative Economy
10 ตุลาคม 2552       28
โลกที่เปลี่ยนไป.....
         Agriculture Industrial Information  Conceptual
         Age     Age...
10 ตุลาคม 2552  30
สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค
                                          ...
มหาวิทยาลัยสรางสรรค creative university
10 ตุลาคม 2552                     32
M-BOT
10 ตุลาคม 2552    33
การสรางสรรค
                เหมือนกันไหม
         วิทยาศาสตร          ศิลป
    ...
การสรางสรรค
          การสรางสรรค เกิดขึ้นตรงไหนบาง
 การสรางสรรคพบไดทั่วไป : ใ
          ไ  ...
การสรางสรรค
  ศาสนาพุทธ : การเกิดปญญามาจาก
          ศีีล | สมาธิิ |ปญญา
                 ...
การสรางสรรค
  ความเปนสวนตัว personality
    ความเปนปจเจกบุคคล
        ป
    มนุษยเทานนทสามารถสรางสร...
การสรางสรรค
  ความเปนสิ่งแรก originality
  การสรางสรรคตองเปนสงตนแบบ สิ่ ใ 
    ส  ส   ป สิ่       สง...
การสรางสรรค
  การมีความหมาย meaning
    การสรางสรรคตองมีความหมาย ไ วาจะเปน
               ี ...
8 ขันตอน จัดการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา
                      ้

              ...
การสรางสรรค
   การสรางสรรคเฉยๆ นั้นไมมมลคาทางเศรษฐกิจ
                ี ู
   ตองนําการสรางสรรค...
If you have id B
        h ideas, But
    don't act on them, you are
            ,y
     imagi...
Creative Education

                        องคความรู
  การคิดเชิงสรางสรรค          ค...
องคความรู
 In depth experience and long
  term focus iin one specific
  t f          ifi
  area.
 Multiple ...
องคความรู
    Is too much knowledge a bad thing? (Weisberg, 1999)

     Foundation view    Tension view
  ...
แรงจูงใจ
10 ตุลาคม 2552     46
แรงจูงใจ
10 ตุลาคม 2552     47
แรงจูงใจ
10 ตุลาคม 2552     48
แรงจูงใจ
10 ตุลาคม 2552     49
สิ่งแวดลอมที่ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค
                 
         creative work
     ...
10 ตุลาคม 2552  51
10 ตุลาคม 2552  52
10 ตุลาคม 2552  53
10 ตุลาคม 2552  54
10 ตุลาคม 2552  55
10 ตุลาคม 2552  56
10 ตุลาคม 2552  57
10 ตุลาคม 2552  58
10 ตุลาคม 2552  59
TRIZ
  กุญแจสููการสรางสรรคนวัตกรรม
   ุ


10 ตุลาคม 2552           60
Accelerate innovation with TRIZ
   a Catalyst of innovation
   Theory of inventive
   The th
   Th theory of i...
อะไรคือ “TRIZ” ?
    Теория решения изобретательских задач
   Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch

     ...
New Product Development using
   TRIZ t h i contradiction
      technique t di ti
     Patent circumvention
 ...
“ประวัติ TRIZ”
         พัฒนาและคิดคนโ เกนริค อัลชูลเลอร และคณะ
                โดย
     ...
10 ตุลาคม 2552  65
ตัวอยาง : รูปแบบการประดิษฐคิดคน
 ปญหา : ชวยกันหาวิธีในการปองกันไมใหผิวนอก
 ของเรืือไ
     ไฮดรอฟลอยดนั้นถูกท...
ความเฉื่อยเชิงจิตวิทยา (Psychological Inertia)
10 ตุลาคม 2552                        67
TRIZ ทํางานอยางไร?
10 ตุลาคม 2552           68
TRIZ ทํางานอยางไร?
10 ตุลาคม 2552           69
การพัฒนานวัตกรรมดวย TRIZ
                       สังเคราะหระบบ
  ระบุปญหา / ระบบของปญหาคืออะไร

...
ระบุปญหา / ระบบของปญหาคืออะไร

                           ปญหาและระบบ
           ...
การระบุปญหา
          ปากกาไมสามารถเขียนอวกาศได
          การแกปญหานี้ NASA ใชเวลา 10 ป และ
   ...
การระบุปญหา
10 ตุลาคม 2552       73
ระบบคืออะไร?

     อินพุท  ระบบทางเทคนิค    เอาตพุท
10 ตุลาคม 2552                  74
ระบบคืออะไร?


   เมื่อกลาวถึงระบบทางเทคนิคประกอบดวย
     “กลไก/อุปกรณ” สาหรบทาหนาทหรอ
     “กลไก/อปกรณ” สําห...
ระบบคืออะไร?
ระบบทางเทคนิค     ระบบยอย

      ระบบขนสง

                  ระบบความปลอดภัย


...
ตัวอยาง มองปญหาอยางเปนระบบ
  การแกปญหาความปลอดภัยของระบบการขนสง
     
    ระบบการบัังคับเลียว คืือ การพัฒน...
ความเปนอุดมคต ผลลัพธสดทายในอุดมคต
    ความเปนอดมคติ ผลลพธสุดทายในอดมคติ
    Ideal Final Result, IFR

     ...
กฎความเปนอุดมคติ
  กฎความเปนอุดมคติ Law of ideality คือ ความเปนไปได
  ในเหตุการณหรอผลลพธของระบบทดทสุ สําหรับการ
 ...
กฎความเปนอุดมคติ            แกปญหาในเรื่อง
               
            พื้นที...
พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค

                    พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
            ...
พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
            ความขัดแยงเชิงเทคนิค
         กบหลกการ ขอในการประดษฐคดคน
  ...
พิจารณาความขัดแยงดานการตลาด

         การพฒนาสนคาใหม
         การพัฒนาสินคาใหม NPD
          ...
พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค

 3 ขั้นตอนในการแกปญหา
          
   วิเคราะหระบบทางเทคนิค

    ระบุขอข...
พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
  วิเคราะหระบบทางเทคนิค
  เพื่อกําหนดลักษณะสมบัติของระบบ
  ลักษณะสมบัติของระบบ คือ คาท...
ลักษณะสมบัติของระบบ
    1. นํ้ําหนัักของวััตถุซึ่งเคลืื่อนทีี่  19. พลัังงานทีี่ใชไปโ ัตถุซึ่งเคลืื่อนทีี่
    ...
10 ตุลาคม 2552  87
10 ตุลาคม 2552  88
ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
 การแกปญหาหลอดไฟ T8 ไมใหฝุนเกาะ
                    ...
ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
  บรรยายการทํางานของระบบทางเทคนิค
  กระแสไฟฟาจะกระตุนอะตอมของสารปรอท ใหอยู...
พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
    ระบุขอขัดแยงทางเทคนิค
  ลกษณะของวตถุบางอยางจะลดลงเมอมการปรบปรุงหรอ
  ลักษณะของวัต...
ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
แบบฟอรม P2 การสรางสูตรของความขัดแยงทางเทคนิค
               ...
พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
   แกไขขอขัดแยงทางเทคนิค
  ในขั้นตอนนี้ใชตารางความขัดแยงมาชวยในการหาแนว
  ทางการแก...
TRIZ 40 หลักการ
 หลักการ                        หลัักการ
 1 แบงสวน (segmentation)       ...
ตารางแมทริกซความขัดแยง
         40 ,26,       32,35,
         27,1         19

10 ตุ...
ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
  สรางสูตรความขัดแยงทางเทคนิคดังตอไปนี้
                 ...
ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค
  วิเคราะหหลักการดังกลาว
  หลักการที่ 24 การใชตวกลางเพื่อลดหรือกอใหเกิดการ...
TRIZ 40 หลัักการ
  สําหรับการคิดคนรูปแบบการตลาดใหม
           ู


10 ตุลาคม 2552             98
TRIZ 40 หลักการ

   #1 แบงสวน segmentation
          g
    ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
      ...
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 แบงวตถุหรอตลาดออกเปนสวนแยกอสระสวนตางๆ ทาระบบ
 แบงวัตถหรือตลาดออกเปนสวนแยกอิสระสวนตาง...
TRIZ 40 หลักการ
  สินคา    ตลาด
10 ตุลาคม 2552            101
TRIZ 40 หลักการ

     #4 ไมสมมาตร asymmetry
             y   y
    ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวข...
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 แทนทรูปแบบปกติใหเปนแบบไมสมมาตร
 แทนที่รปแบบปกตใหเปนแบบไมสมมาตร
 ลักษณะใบปดน้ําฝน ทีล...
TRIZ 40 หลักการ
  สินคา    ตลาด
10 ตุลาคม 2552            104
TRIZ 40 หลักการ

      #5 รวมกัน consolidation
    ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
           ความสะ...
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 เพมหนาทการใชงานใหมสามารถรวมหนาทการใชงานระบบ
 เพิ่มหนาที่การใชงานใหมสามารถรวมหนาที่การ...
TRIZ 40 หลักการ
  สินคา    ตลาด
10 ตุลาคม 2552            107
TRIZ 40 หลักการ

         #7 ซอนกัน nesting
                 g
    ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี...
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลัักการ
  ิ
 ใสวตถุซอนเขาไปในชองวางของวตถุท
 ใสวัตถซอนเขาไปในชองวางของวัตถที่ 1
 การซอนกั...
TRIZ 40 หลักการ

 #10 กระทํากอน prior action
   กระทากอน
  ลกษณ สมบต ทสนใจแล เกยวของ
  ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ย...
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 ทาการเปลยนแปลงทตองการกบระบบหรอตลาดไวลวงหนา
 ทําการเปลี่ยนแปลงที่ตองการกับระบบหรือตลาดไว...
TRIZ 40 หลักการ
  สินคา    ตลาด
10 ตุลาคม 2552            112
TRIZ 40 หลักการ

         #30 ฟลมบาง thin film
           ฟลมบาง
  ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
...
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 นาฟลมยดหยุ หรอฟลมบาง
 นําฟลมยืดหยนหรือฟลมบาง
 การเคลือบผิวเครื่องมือตัด เจาะ เพื่อป...
TRIZ 40 หลักการ
  สินคา    ตลาด
10 ตุลาคม 2552            115
“ไมมีทางรูเลยวาความคิดนั้น
          ู
    ใหมหรือไม (ยกเวนแตจะอางอิงกับ
          (
   ม...
สนคาด ตลาดดี ตองดแน
   สินคาดี ตลาดด ตองดีแน
  สนคาแย ตลาดดี ยงพอไหว
   ิ        ั ไ
  สินคาดี ตลาด...
THAIFEX-World of Food Asia 2009
                 118
Material & Machine Innovation
                119
10 ตุลาคม 2552  120
ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ
    พันธพงศ ตั้งธีระสุนันท
    ผูจัดการโครงการ
         โ
    สํานักงานนวัตกร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovation On Demand New Marketing Paradigm Using Triz 20091010 Utcc

1,083 views
989 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,083
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovation On Demand New Marketing Paradigm Using Triz 20091010 Utcc

 1. 1. 10 ตุลาคม 2552 1
 2. 2. Innovation on demand :: New Marketing Paradigm g g Using TRIZ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA มหาวทยาลยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พันธพงศ ตังธีระสุนันท ้ ุ ผูจัดการโครงการ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 10 ตุลาคม 2552 2
 3. 3. Social Network Marketing 10 ตุลาคม 2552 3
 4. 4. Social Network Marketing 10 ตุลาคม 2552 4
 5. 5. Mix Brand Marketing Receiver iPod Nike Shoe Transmitter T i Monitoring and 10 ตุลาคม 2552 web base apps 5
 6. 6. Technology Marketing 10 ตุลาคม 2552 6
 7. 7. Advertising Marketing 10 ตุลาคม 2552 7
 8. 8. Spiritual Marketing 10 ตุลาคม 2552 8
 9. 9. Stealth M k ti St lth Marketing 10 ตุลาคม 2552 9
 10. 10. Innovation | Differentiated New Product Development p New Marketing Paradigm การสรางสรรคกับนวัตกรรม TRIZ กุญแจสูการสรางสรรคนวัตกรรม  TRIZ 40 หลัักการ (#1,#4,#7,#10) สาหรบการคดคนรูปแบบการตลาดใหม สําหรับการคิดคนรปแบบการตลาดใหม 10 ตุลาคม 2552 10
 11. 11. โลกทเปลยนไป โลกที่เปลี่ยนไป 10 ตุลาคม 2552 11
 12. 12. ประเทศไทยใน 10 ตุลาคม 2552 12
 13. 13. 10 ตุลาคม 2552 13
 14. 14. เกิดอะไรขึนในโลกใบนี้ ? ้ แตปจจุบนประเทศจีนสามารถทําสินคา  ั ไดเหมอนของคุณทุกอยาง ไดเหมือนของคณทกอยาง ภายใน 2 อาทิตย อาทตย หรอ หรือ เร็วกวาทฤษฎีี 40 เทา ็  (อยาลืมวาราคาถูกกวาของคุณเกือบ 10 เทา......แคนั้นเอง) 10 ตุลาคม 2552 14
 15. 15. PSP go PSP จีน 10 ตุลาคม 2552 15
 16. 16. ความแตกตาง สนคา สินคา การตลาด 10 ตุลาคม 2552 16
 17. 17. ทําไมตอง “นวัตกรรม” ? การพัฒนาและความกาวหนาในปจจุบนั นั้นเริ่มตนมาจากความตองการ “เปลี่ยน” เปลยน เปลยน ตลาดและธุรกจใหม เปลี่ยน ตลาดและธรกิจใหม - ผลิิตภณฑ ั เปลี่ยน พฤติกรรมผูบริโภคใหม นวัตกรรม - กระบวนการ เปลีี่ยน เทคโนโลยีีใหม ป โ โ ิ - บรการ 10 ตุลาคม 2552 17
 18. 18. Strategy Formulation Model Objectives สงคราม | [ ENDS ] กีฬา | เกม ี เปาหมาย Concepts Power [ WAYS ] [ MEANS ] วิธีการ กิจกรรม การกําหนดกลยุทธดานการตลาด คลายกับการทําสงคราม โดยมเปาหมาย เปนขาศก ตองม วธการเขาโจมต ใช หนปา ระเบด โดยมีเปาหมาย เปนขาศึก ตองมี วิธีการเขาโจมตี ใช หินปา ระเบิด 10 ตุลาคม 2552 กิจกรรมทีทานั้น หลายครั้งตองสรางขาว ่ ํ 18
 19. 19. 10 ตุลาคม 2552 19
 20. 20. Case Study: Australia 10 ตุลาคม 2552 20 20
 21. 21. Case Study: Singapore 10 ตุลาคม 2552 21 21
 22. 22. 10 ตุลาคม 2552 22
 23. 23. New Product Development & Marketing Process g 10 ตุลาคม 2552 23
 24. 24. New Product Development Idea generation Creativity TRIZ Ways Product screening Design Concept testing Means Business & Financial analysis Product development Business & Ends d Test marketing Marketing Commercialization 10 ตุลาคม 2552 24
 25. 25. Marketing Process Marketing research Data Insight Information Market segmentation g Business planning Strategic Marketing Management g g g Execution Ending with pre and Creativity post-sales Marketing Action | Advertising | Selling | Distribution promotional activities 10 ตุลาคม 2552 25
 26. 26. Marketing is the process of creating, promoting and presenting a product to meet the wants and needs of consumers. Marketing Concept Customer Orientation Marketing k i Customer C t Organization O i i activities satisfaction Success Organization’s performance Ways W Means Outputs O Ends Ed 10 ตุลาคม 2552 26
 27. 27. การสรางสรรค  กบ นวตกรรม กับ นวัตกรรม 10 ตุลาคม 2552 27
 28. 28. ยุคเศรษฐกจ ยคเศรษฐกิจ สรางสรรค Creative Economy 10 ตุลาคม 2552 28
 29. 29. โลกที่เปลี่ยนไป..... Agriculture Industrial Information Conceptual Age Age Age Age (farmers) (factory (knowledge (creators & workers) workers) empathizers) 10 ตุลาคม 2552 29
 30. 30. 10 ตุลาคม 2552 30
 31. 31. สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค Thailand C ti Economy Th il d Creative E UNCTAD Model ตัวอยางสินคา Heritage or Cultural Heritage OTOP กระเปาผักตบชวา 1. Cultural sites | Craft ดอกไมประดิษฐจาก เครื่องปนดินเผาพัน ดวยเถาวลย ดวยเถาวัลย ตุกตาดนเผา ิ เกล็ดปลา 2. Traditional cultural Expression p ลานนา Art 3. Visual arts บานเรือนไทยโบราณ 4. Performing arts Media กะลามะพราว 5. Publishing | Printed media | เจาะรู Broadcast | Music | Film Functional Creation ชุดชา จาน และกลอง เกมสไม สาโทไชโย 7. Design 8. New media 9. C ti 9 Creative services i 10 ตุลาคม 2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 31
 32. 32. มหาวิทยาลัยสรางสรรค creative university 10 ตุลาคม 2552 32
 33. 33. M-BOT 10 ตุลาคม 2552 33
 34. 34. การสรางสรรค เหมือนกันไหม วิทยาศาสตร ศิลป ตรรกะ สวยงาม คณิตศาสตร ลายเสน 10 ตุลาคม 2552 34
 35. 35. การสรางสรรค การสรางสรรค เกิดขึ้นตรงไหนบาง การสรางสรรคพบไดทั่วไป : ใ ไ  ในงานศิลปะ งานบันเทิง งานธุรกิจ ใน ิ ป ั ิ ิ ใ คณิตศาสตร ในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม การแพทย สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร การตลาด การสรางสรรคตองมีเงื่อนไข 3 อยาง POM | ความเปนสวนตัว personality p y | ความเปนสิงแรก originality | การมีความหมาย meaning ่ การสรางสรรค ใ  ศิิลป คลายกับชวงความรูสึกทีี่อิสระของงานออกแบบ ในแง ั การประดิษฐและ ความฝน แต ในแง วิทยาศาสตร การคนหาเขาถึงความ จริิงเพื่ือพิิสูจนองคความรูตางๆ   10 ตุลาคม 2552 The Creative Economy, John Howkins 35
 36. 36. การสรางสรรค ศาสนาพุทธ : การเกิดปญญามาจาก ศีีล | สมาธิิ |ปญญา ป บางครง บางครัง ้ “การสรางสรรค มาพรอมกับความรูสึกทีมีสติสูงผิดปกติ” ่ หรอจะมองตางออกไปวา หรือจะมองตางออกไปวา “การสรางสรรค คลายกับการสูญเสียการควบคุมสติและ ลองลอยในอากาศราวกับความฝน” 10 ตุลาคม 2552 The Creative Economy, John Howkins 36
 37. 37. การสรางสรรค ความเปนสวนตัว personality ความเปนปจเจกบุคคล ป มนุษยเทานนทสามารถสรางสรรคได มนษยเทานั้นที่สามารถสรางสรรคได เครื่องจักรจะมีสติในการสรางสิ่งใหมไดไหม เขาทําไดแคการผลิตได แตสรางไมได “คอมพิิวเตอรเปนสิิ่งไ คา “  ไร มนใหไดแคคาตอบเทานน มันใหไดแคคําตอบเทานั้น” 10 ตุลาคม 2552 The Creative Economy, John Howkins 37
 38. 38. การสรางสรรค ความเปนสิ่งแรก originality การสรางสรรคตองเปนสงตนแบบ สิ่ ใ  ส  ส   ป สิ่  สงใหม “บางสิ่งที่เกิดจากความไมมี” | “สรางจากความไมมี” การเปนสิ่งแรกนั้นตอง ไมมีมากอน คือ ความใหม แตกตาง คือ ความเปนเอกลักษณ ความเปนเอกลกษณ นนเคย เปนสิ่งใหม ความเปนเอกลักษณ นั้นเคย เปนสงใหม | coke k แตสงใหม บางครั้งก็ไมมีเอกลักษณเอาเสียเลย | รถยนต ิ่ 10 ตุลาคม 2552 The Creative Economy, John Howkins 38
 39. 39. การสรางสรรค การมีความหมาย meaning การสรางสรรคตองมีความหมาย ไ วาจะเปน ี ไม ป ความหมายสวนตัวหรือความหมายเล็กๆ ความหมาย สื่อถึง ความเปนเฉพาะกลุม คณะ ซึ่งการ สรางสรรคอยางไรก็ตองมีความหมาย ไ ็  ี 10 ตุลาคม 2552 The Creative Economy, John Howkins 39
 40. 40. 8 ขันตอน จัดการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา ้ 1.เริ่มจากสิ่งที่สนใจ 8. การตอยอดองคความรู 2. การวางแผนที่ีสอดคลองกบ ั เปาหมายขององคกร 7. การวิเคราะหประเมินผล เคราะหประเมิ 3. วางแผนรวมกัน วางแผนรวมกน 6. นํําเสนอผลงาน 5. สรุปความรูและเก็บบันทึก 4. เรียนรูดวยการลงมือทําจริง  ผลงาน หาขอมูล & ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู & สรางชิ้นงาน สรางองคความรูู เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ  และของจริง คุณธรรมและจริยธรรม 10 ตุลาคม 2552 40
 41. 41. การสรางสรรค การสรางสรรคเฉยๆ นั้นไมมมลคาทางเศรษฐกิจ ี ู ตองนําการสรางสรรคน้นมา “แปรรูปความคิด” ั ั จนมนกลายเปน ผลตภณฑ | บรการ | กระบวนการ ป ิ ั ิ ซงจะสามารถกาหนด ราคาอยางมเหตุมผล ซึ่งจะสามารถกําหนด ราคาอยางมีเหตมีผล จนเกิดการ แลกเปลี่ยน ทําการซื้อ การขาย เกิดเปน มูลคาทางเศรษฐกิจออกมา ยกเวนการแปรรูปความคิดไปสู ทรัพยสินทางปญญา 10 ตุลาคม 2552 The Creative Economy, John Howkins 41
 42. 42. If you have id B h ideas, But don't act on them, you are ,y imaginative but not . 10 ตุลาคม 2552 42
 43. 43. Creative Education องคความรู การคิดเชิงสรางสรรค ความเชีี่ยวชาญ ความรู แนวทางในการแกปญหา ความเขาใจในประเด็นที่ หรอจนตนาการของ หรือจินตนาการของ ตองการสรางสรรค ตองการสรางสรรค แตละบุคคล การสรางสรรค creativity แรงจูงใจ ความสนใจ ความหลงใหลใน ใ ใ ใ 10 ตุลาคม 2552 งานที่ตองการสรางสรรค 43
 44. 44. องคความรู In depth experience and long term focus iin one specific t f ifi area. Multiple discipline and one or two areas of in depth expertise. p p Howard Garner, P f Professor of P h l at f Psychology t Harvard University 10 ตุลาคม 2552 44
 45. 45. องคความรู Is too much knowledge a bad thing? (Weisberg, 1999) Foundation view Tension view Creativity y Creativity y Knowledge Knowledge 10 ตุลาคม 2552 45
 46. 46. แรงจูงใจ 10 ตุลาคม 2552 46
 47. 47. แรงจูงใจ 10 ตุลาคม 2552 47
 48. 48. แรงจูงใจ 10 ตุลาคม 2552 48
 49. 49. แรงจูงใจ 10 ตุลาคม 2552 49
 50. 50. สิ่งแวดลอมที่ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค  creative work environment. i t 10 ตุลาคม 2552 50
 51. 51. 10 ตุลาคม 2552 51
 52. 52. 10 ตุลาคม 2552 52
 53. 53. 10 ตุลาคม 2552 53
 54. 54. 10 ตุลาคม 2552 54
 55. 55. 10 ตุลาคม 2552 55
 56. 56. 10 ตุลาคม 2552 56
 57. 57. 10 ตุลาคม 2552 57
 58. 58. 10 ตุลาคม 2552 58
 59. 59. 10 ตุลาคม 2552 59
 60. 60. TRIZ กุญแจสููการสรางสรรคนวัตกรรม ุ 10 ตุลาคม 2552 60
 61. 61. Accelerate innovation with TRIZ a Catalyst of innovation Theory of inventive The th Th theory of iinventor's problem solving f t ' bl li Innovation tool 10 ตุลาคม 2552 61
 62. 62. อะไรคือ “TRIZ” ? Теория решения изобретательских задач Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch ความหมายคอ ความหมายคือ “Theory of Inventive Problem Solving” y g หรือ เรากําลังพูดถึงวิธแกปญหาในการ ี ประดิษฐคิดคนแบบ รัสเซีย 10 ตุลาคม 2552 62
 63. 63. New Product Development using TRIZ t h i contradiction technique t di ti Patent circumvention Cost reduction / Productivity System/Process improvement Product improvement Technical forecasting ( (S-curve) ) 10 ตุลาคม 2552 63
 64. 64. “ประวัติ TRIZ” พัฒนาและคิดคนโ เกนริค อัลชูลเลอร และคณะ โดย โดยการวิเคราะหสทธิบัตรกวา 3 ลานฉบับ ิ ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งทีสามารถ ่ เรียนรูกันไดหรือไม ? ู 10 ตุลาคม 2552 64
 65. 65. 10 ตุลาคม 2552 65
 66. 66. ตัวอยาง : รูปแบบการประดิษฐคิดคน ปญหา : ชวยกันหาวิธีในการปองกันไมใหผิวนอก ของเรืือไ ไฮดรอฟลอยดนั้นถูกทํําลาย กัดกรอน ฟ ั  10 ตุลาคม 2552 66
 67. 67. ความเฉื่อยเชิงจิตวิทยา (Psychological Inertia) 10 ตุลาคม 2552 67
 68. 68. TRIZ ทํางานอยางไร? 10 ตุลาคม 2552 68
 69. 69. TRIZ ทํางานอยางไร? 10 ตุลาคม 2552 69
 70. 70. การพัฒนานวัตกรรมดวย TRIZ สังเคราะหระบบ ระบุปญหา / ระบบของปญหาคืออะไร ความเปนอุดมคติ ผลลัพธสุดทายในอุดมคติ วิเคราะหปญหา Ideal Final Result, IFR พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิคและกายภาพ วิเคราะหปญหา การปฏิบัติ คนหาคําตอบทั่วไปและลงมือทํา 10 ตุลาคม 2552 70
 71. 71. ระบุปญหา / ระบบของปญหาคืออะไร ปญหาและระบบ TRIZ มองปญหาอยางเปนระบบ ป ป 10 ตุลาคม 2552 71
 72. 72. การระบุปญหา ปากกาไมสามารถเขียนอวกาศได การแกปญหานี้ NASA ใชเวลา 10 ป และ ใชเงนมูลคา ลานดอลลาร ใชเงินมลคา 12 ลานดอลลาร (480 ลานบาท) ลานบาท) ปากกาที่สามารถใชงานไดที่แรงโนมถวงเปน 0 เขียนแบบคว่ําหรือเขียนที่ใตนา ้ํ เขียนที่อุณหภูมิชวงต่ํากวาจุดเยือกแข็งจนถึงที่ มากกวา 300 องศาเซลเซียส ปญหาทแทจรงคออะไร! ปญหาทีแทจริงคืออะไร! ? ่ 10 ตุลาคม 2552 72
 73. 73. การระบุปญหา 10 ตุลาคม 2552 73
 74. 74. ระบบคืออะไร? อินพุท ระบบทางเทคนิค เอาตพุท 10 ตุลาคม 2552 74
 75. 75. ระบบคืออะไร? เมื่อกลาวถึงระบบทางเทคนิคประกอบดวย “กลไก/อุปกรณ” สาหรบทาหนาทหรอ “กลไก/อปกรณ” สําหรับทําหนาที่หรือ เปนสื่อกลางเพื่อ ทําหนาที่อะไรบางอยาง จะตองมี “เปาหมาย” ในการทําหนาที่ของเขา 10 ตุลาคม 2552 75
 76. 76. ระบบคืออะไร? ระบบทางเทคนิค ระบบยอย ระบบขนสง ระบบความปลอดภัย 10 ตุลาคม 2552 76
 77. 77. ตัวอยาง มองปญหาอยางเปนระบบ การแกปญหาความปลอดภัยของระบบการขนสง  ระบบการบัังคับเลียว คืือ การพัฒนาระบบเซนเซอรในการ ั ี้ ั ตรวจสอบและประเมินอันตรายที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปประมวลและ เขาควบคุมระบบบังคับเลียวโดยตรง ้ ระบบการเบรค คือ การพัฒนาระบบเบรคใหลงลึงเขาไปใน คอ การพฒนาระบบเบรคใหลงลงเขาไปใน อนุภาคของผาเบรคใหมคณภาพดีขึ้น ี ุ ระบบเครืื่องยนต คืือ การพัฒนาเครืื่องยนตที่สามารถควบคุม ั ความเร็วในการขับขี่ได เปนตน 10 ตุลาคม 2552 77
 78. 78. ความเปนอุดมคต ผลลัพธสดทายในอุดมคต ความเปนอดมคติ ผลลพธสุดทายในอดมคติ Ideal Final Result, IFR ความเปนอุดมคติ ผลลัพธสุดทายในอุดมคติที่ตองการ  ใ Ideal Final Result 10 ตุลาคม 2552 78
 79. 79. กฎความเปนอุดมคติ กฎความเปนอุดมคติ Law of ideality คือ ความเปนไปได ในเหตุการณหรอผลลพธของระบบทดทสุ สําหรับการ ในเหตการณหรือผลลัพธของระบบทีดที่สด สาหรบการ ่ ี แกปญหานั้นๆ  โดยไมคํานึงถึง ทรัพยากร หรือ เงื่อนไขตางๆ ของปญหา Ideall Finall Result ,IFR d i l คือ เปาหมายหรือผลลัพทสดทายในอดมคติที่ตองการ ุ ุ  10 ตุลาคม 2552 79
 80. 80. กฎความเปนอุดมคติ แกปญหาในเรื่อง  พื้นที่ โดยทําให ประโยชนในการใช ประโยชนในการใช สามารถซอนกันได ซ้ํามากขึน เนืองจาก ้ ่ ขณะใชงานเสร็จแลว ปญหาทางดาน ปญหาทางดาน ทรัพยากรที่มีจํากัด และความแขงแรง และความแข็งแรง ทนทาน 10 ตุลาคม 2552 80
 81. 81. พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค การออกแบบผลตภณฑใหม ิ ั ใ 10 ตุลาคม 2552 81
 82. 82. พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค ความขัดแยงเชิงเทคนิค กบหลกการ ขอในการประดษฐคดคน กับหลักการ 40 ขอในการประดิษฐคิดคน ตัวอยางความขัดแยงเชิงเทคนิค ระบบเทคนิิค ความขััดแยงเชิิงเทคนิิค เครื่องจักร อุปกรณทางกล เมื่อเพิมความแข็งแรง ่ น้้ําหนักจะเพิ่มขึ้น รถไฟ รถยนต เครองบน รถยนต เครืองบิน ่ เมอเพมความเรว เมื่อเพิมความเร็ว ่ การสั่นสะเทือนจะมากขึน ้ วงจรไฟฟา วงจรไฟฟา เมอเพมความเรวการสวตชง เมื่อเพิมความเร็วการสวิตชิ่ง ่ 10 ตุลาคม 2552 ทําใหสัญญาณรบกวนมากขึ้น 82
 83. 83. พิจารณาความขัดแยงดานการตลาด การพฒนาสนคาใหม การพัฒนาสินคาใหม NPD ขดแยงเชงเทคนค ขัดแยงเชิงเทคนิค การตลาดใหม การตลาดใหม NMP ขดแยงเชงอารมณ ขัดแยงเชิงอารมณ 10 ตุลาคม 2552 83
 84. 84. พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค 3 ขั้นตอนในการแกปญหา  วิเคราะหระบบทางเทคนิค ระบุขอขัดแยงทางเทคนิิค ั แกไขขอขดแยงทางเทคนค แกไขขอขัดแยงทางเทคนิค 10 ตุลาคม 2552 84
 85. 85. พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค วิเคราะหระบบทางเทคนิค เพื่อกําหนดลักษณะสมบัติของระบบ ลักษณะสมบัติของระบบ คือ คาทางกายภาพหรือคุณสมบัติที่ ตองการปรบปรุง เชน นาหนก ตองการปรับปรง เชน น้ําหนัก ขนาด ส ความเร็ว ความ สี ความเรว แข็งแรง ปริมาตร อุณหภูมิ ความแมนยํา แรงดึง แรงดัน อันตรายจากระบบ ความสะดวกในการใชงาน พื้นที่ … สุดทายกคอ สมบตความขดแยงทง ขอของระบบทาง สดทายก็คอ สมบัติความขัดแยงทัง 39 ขอของระบบทาง ื ้ 10 ตุเทคนิค ลาคม 2552 85
 86. 86. ลักษณะสมบัติของระบบ 1. นํ้ําหนัักของวััตถุซึ่งเคลืื่อนทีี่ 19. พลัังงานทีี่ใชไปโ ัตถุซึ่งเคลืื่อนทีี่ ปโดยวั 2. น้ําหนักของวัตถุซึ่งไมเคลื่อนที่ 20. พลังงานที่ใชไปโดยวัตถุซึ่งไมเคลื่อนที่ 3. ความยาวของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ 21. กําลัง 4. ความยาวของวตถุซงไมเคลอนท 4 ความยาวของวัตถซึ่งไมเคลื่อนที่ 22. การสญเสียไปของพลังงาน ูญ 23. การสูญเสียไปของสสาร 5. พื้นที่ของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ 24. การสูญเสียไปของขอมูล 6. พื้นที่ของวัตถุซึ่งไมเคลื่อนที่ 25. การสูญเสียไปของเวลา 7. ปรมาตรของวตถุซงเคลอนท 7 ปริมาตรของวัตถซึ่งเคลื่อนที่ 26. จานวนของสสาร 26 จํานวนของสสาร 8. ปริมาตรของวัตถุซึ่งไมเคลื่อนที่ 27. ความนาเชื่อถือ 9. ความเร็ว 28. ความแมนยําของการวัด 10. แรง 29. ความแมนยําของการผลิต 11. แรงดึง แรงดัน 30. ปจจัยอันตรายซึ่งกระทําตอวัตถุ 12. รูปราง 31. ปจจัยอันตรายที่ตามมา 32. ความสามารถในการผลิต 13. เสถียรภาพของวัตถุุ 33. ความสะดวกในการใช 33 ความสะดวกในการใช 14. ความแข็งแรง 34. ความสะดวกในการเก็บรักษา 15. ความทนทานของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ 35. ความสามารถในการปรับตัวได 16. ความทนทานของวัตถุุซึ่งไมเคลื่อนที่ 36. ความซับซอนของอุปกรณ 17. อุณหภูมิ 37. ความซัับซอนของการควบคุม  18. ความสวาง 38. ระดับของความอัตโนมัติ 10 ตุลาคม 2552 39. ผลิตภาพ 86
 87. 87. 10 ตุลาคม 2552 87
 88. 88. 10 ตุลาคม 2552 88
 89. 89. ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค การแกปญหาหลอดไฟ T8 ไมใหฝุนเกาะ วิเคราะหระบบ ทคนิค แบบฟอรม P1 การสรางสูตรของลักษณะสมบัติที่จะปรับปรุง ระบุชื่อของระบบทางเทคนิค :: การลดฝุนละอองที่เกาะอยูบนผิวหลอดไฟ กําหนดเปาหมายของระบบทางเทคนิค (ระบบไดรบการออกแบบมาเพื่อ) ั เพื่อลดปญหาฝุนที่จะเกาะบนผิวหลอดไฟ รายชื่อสวนประกอบของระบบทางเทคนิคและหนาที่การทํางานของระบบ บทางเท ค ชื่อสวนประกอบ หนาที่การทํางาน หลอดไฟ เปนตัวกลางใหแสงสวาง เสนหลอด ขั้วหลอดและขารับหลอด ยึดหลอดไวบนเพดาน สารเคลอบหลอด สารเคลือบหลอด เพมความสวางของหลอดไฟ เพิ่มความสวางของหลอดไฟ กาซเฉื่อย 10 ตุลาคม 2552 89
 90. 90. ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค บรรยายการทํางานของระบบทางเทคนิค กระแสไฟฟาจะกระตุนอะตอมของสารปรอท ใหอยูในสภาวะกระตุนและจะปลดปลอย พลังงานออกมาในรูปของแสง ซึ่งหลอดไฟก็เกิดไฟฟาสถิตยจึงทําใหฝุนละอองมาเกาะ และทําใหแสงสวางลดลงและตองทําความสะอาดบอยครั้ง กํําหนดลักษณะสมบััติทควรไดรับการปรับปรุงหรือขจััดทิ้งไป ั ี่ ไ  ปั ป ื ปรับปรุงสภาพผิวหลอดไฟ ตองการขจัดและลดปญหาการเกาะของฝุนละอองในอากาศ ทีี่เปนผลรายจากสิ่งแวดลอม  ิ 10 ตุลาคม 2552 90
 91. 91. พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค ระบุขอขัดแยงทางเทคนิค ลกษณะของวตถุบางอยางจะลดลงเมอมการปรบปรุงหรอ ลักษณะของวัตถบางอยางจะลดลงเมื่อมีการปรับปรงหรือ เปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัตินึง ระบุขอขัดแยงใหชัดเจน โดยสามารถมองออกมาเปน scenario#1,2,3… ซึ่งเปนการ ระบุค วามขัดแยงที่สามารถหาไดในระบบหรือปญหา ระบคูความขดแยงทสามารถหาไดในระบบหรอปญหา 10 ตุลาคม 2552 91
 92. 92. ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค แบบฟอรม P2 การสรางสูตรของความขัดแยงทางเทคนิค ระบุขอขัด งท รายการที่ 1 การระบุลักษณะสมบัติเชิงบวกที่ควรไดรับการปรับปรุง บุ ดแย ทางเทคนิค ลักษณะสมบัติ ความสวาง ปจจัยอันตรายจากภายนอก (ฝุนละอองที่เกาะบนผิว) ระบุวิถีปกติที่ใชในการปรับปรุงลักษณะสมบัติ หาอุปกรณมาครอบเอาไว ทํา ความสะอาดเปนประจํา ระบุลักษณะสมบัติที่ดอยลงเมื่อตกอยูในเงื่อนไข 1b ความสวาง รูปราง เสถียรภาพองคประกอบ สรางสูตรความขัดแยงทางเทคนิคดังตอไปนี้ 10 ตุลาคม 2552 92
 93. 93. พิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค แกไขขอขัดแยงทางเทคนิค ในขั้นตอนนี้ใชตารางความขัดแยงมาชวยในการหาแนว ทางการแกปญหา และ ชวยแกขอขัดแยงทางเทคนิค  โดยการใช โดยการใช TRIZ หลักการ 40 ขอ มาชวยตอบปญหา หลกการ ขอ มาชวยตอบปญหา 10 ตุลาคม 2552 93
 94. 94. TRIZ 40 หลักการ หลักการ หลัักการ 1 แบงสวน (segmentation) 21 กระทําอยางวองไว (rushing through) 2 สกัดออก (extraction) 22 เปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส (convert harm into benefit) 3 ลักษณะเฉพาะ (local quality) ( q y) 23 ปอนกลับ (feedback) 4 ไมสมมาตร (asymmetry) 24 ตััวกลาง (mediator) 5 รวมกัน (consolidation) 25 บริการตัวเอง (self service) 6 อเนกประสงค (universality) 26 เลียนแบบ (copying) 7 ซอนกัน (nesting) ( g) 27 ใชแลวทิ้ง (dispose) 8 คานน้าหนัก (counterweight) ํ 28 แทนระบบเชิิงกล (replacement of mechanical system) 9 กระทําการตานทานกอน (prior counter-action) 29 ใชระบบนิวเมติคหรือไฮดรอลิค (pneumatic or hydraulic 10 กระทํากอน (prior action) construction) 11 ปองกันไวกอน (cushion in advance) ( ) 30 เยื่อยืดหยุนและฟลมบาง (flexible membranes or thin 12 ศักยภาพเทากัน (equipotentiality) films)) 13 ทํากลับทาง (do it in reverse) 31 วัสดุรูพรุน (porous material) 14 ทรงกลม (spheroidality) 32 เปลี่ยนสี (changing of colour) 15 พลวัต (dynamicity) (y y) 33 เนื้อเดียว (homogeneity) 16 กระทําบางสวนหรือมากกวา 34 ใ ช้ินสวนที่สลายและเกิิดใหม ( ใช ี ใ (rejecting and (partial or excessive action) regenerating part) 17 แปลงสูมติใหม (transition into a new dimension) ิ 35 เปลี่ยนลักษณะสมบัติ (transformation of the properties) 18 สั่นเชิงกล (mechanical vibration) ( ) 36 แปลงสถานะ (phase transition) 19 กระทําเปนจังหวะ (periodic action) 37 ขยายตัวดวยความรอน ( ั   (thermal expansion) ) 20 กระทําตอเนื่องทีเปนประโยชน ่ 38 เติมอากาศอยางรวดเร็ว (accelerated oxidation) (continuity of useful action) 39 สภาพแวดลอมเฉี่อย (inert environment) 10 ตุลาคม 2552 40 วัสดุคอมโพสิท (composite materials) 94
 95. 95. ตารางแมทริกซความขัดแยง 40 ,26, 32,35, 27,1 19 10 ตุลาคม 2552 95
 96. 96. ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค สรางสูตรความขัดแยงทางเทคนิคดังตอไปนี้ แกไ อขััดแยงท คนิค Scenario #1 ปจจัยอันตราย (30): เสถียรภาพขององคประกอบ (13) ไขข 18 (สั่นเชิงกล), 24 (ตัวกลาง), 30 (ฟลมบาง), 35 (แปลงลักษณะสมบัติ) Scenario #2 ความสวาง (33): รูปราง (12) 30 (ฟลมบาง), 32 (เปลี่ยนสี) Scenario #3 ปจจัยอันตราย (30): ความสวาง (18) ทางเทค 1 (แบงสวน), 13 (กลับทาง), 19 (กระทําเปนจังหวะ), 32 (เปลี่ยนสี) วิิเคราะหหลัักการดัังกลาว  หลักการที่ 18 สั่นเชิงกล กับ 19 กระทําเปนจังหวะ ใชประโยชนจากการแกวง ความถี่ การสนสะเทอนเปนจงหวะ เพอลดการเกาะตดของฝุนละออง ั่ ื ป ั ื่ ิ ฝ 10 ตุลาคม 2552 96
 97. 97. ตัวอยาง การพิจารณาความขัดแยงเชิงเทคนิค วิเคราะหหลักการดังกลาว หลักการที่ 24 การใชตวกลางเพื่อลดหรือกอใหเกิดการกระทํา ซึ่งหมายถึงการเพิ่มฝา ั ครอบที่เปนตัวกลางปองกันหลอดซึ่งเปนทางเลือกที่ยังไมดีเพียงพอในการปรับปรุง หลักการที่ 30 การใชฟลมบาง เปนการใชฟลมบางเพื่อแทนที่โครงสรางแข็ง โดยอาจ เปนการเคลือบผิวนอกเพื่อปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย ลดการเกาะของฝุนละออง ซึ่ง ใกลเคียงที่สุดในการนําไปใชงานจริง ปจจุบันมีการพัฒนาและคิดคนการนําสารเคลือบเพื่อใชในการลดปญหาการเกาะของ ฝุ ฝนละออง และหลอดจะยงคงความสวางตามมาตรฐานความสวางตลอดอายุการใช ั   ใ งานของหลอด 10 ตุลาคม 2552 97
 98. 98. TRIZ 40 หลัักการ สําหรับการคิดคนรูปแบบการตลาดใหม ู 10 ตุลาคม 2552 98
 99. 99. TRIZ 40 หลักการ #1 แบงสวน segmentation g ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ขนาดของ ระบบหรือตลาด ที่ใหญเกินไปทําให การทางานของ การทํางานของ ระบบและตลาด ไมมีประสิทธิภาพ ไมมประสทธภาพ เพื่อลดปญหาดานขนาดและพื้นที่ตลาด และเพื่อให เกิดความราบรื่นของระบบและตลาดสูงขึ้น 10 ตุลาคม 2552 99
 100. 100. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ แบงวตถุหรอตลาดออกเปนสวนแยกอสระสวนตางๆ ทาระบบ แบงวัตถหรือตลาดออกเปนสวนแยกอิสระสวนตางๆ ทําระบบ หรือตลาดใหสามารถพับหรือแยกสวนได เฟอรนิเจอรแบงสวน เพื่อลดความขัดแยงในดานพื้นที่ ขนาด ความยาว จัดสงงาย สะดวกมากขึ้น จดสงงาย สะดวกมากขน การแบงสวนขอมูลเสียงออกเปนสวนๆ เพื่อใหสามารถนํามา วิเคราะหสวนตางๆ ของสัญญาณเสียงแตละประเภทได การแบงกลุมทางการตลาด เปนภูมภาค พนที่ เปนตน  ป ิ ื้ ป  10 ตุลาคม 2552 100
 101. 101. TRIZ 40 หลักการ สินคา ตลาด 10 ตุลาคม 2552 101
 102. 102. TRIZ 40 หลักการ #4 ไมสมมาตร asymmetry y y ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ความสะดวกในการใชงาน เมืื่อเพิิ่มความไมสมาตรแลว ระบบหรืือตลาด ไ  สามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ 10 ตุลาคม 2552 102
 103. 103. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ แทนทรูปแบบปกติใหเปนแบบไมสมมาตร แทนที่รปแบบปกตใหเปนแบบไมสมมาตร ลักษณะใบปดน้ําฝน ทีลดความขัดแยงในดานขนาด และ ่ รูปทรงตางๆ ความไมสมมาตร เกิดความสะดวกในการใช งาน ระบบจึงทําหนาไดดีขึ้น ระบบจงทาหนาไดดขน ลักษณะกลุมเปาหมาย ที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ภูมิภาค เชน ชาย vs หญิง | การถนัดซาย vs ขวา | 10 ตุลาคม 2552 103
 104. 104. TRIZ 40 หลักการ สินคา ตลาด 10 ตุลาคม 2552 104
 105. 105. TRIZ 40 หลักการ #5 รวมกัน consolidation ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ความสะดวกในการใชงาน เมืื่อเพิิ่มความหนาที่ของ ระบบและตลาด ี ใหสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ 10 ตุลาคม 2552 105
 106. 106. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ เพมหนาทการใชงานใหมสามารถรวมหนาทการใชงานระบบ เพิ่มหนาที่การใชงานใหมสามารถรวมหนาที่การใชงานระบบ Wood plastic composite ที่นําลักษณะเดนของวัสดุ 2 ชนิด ผงไม และ พลาสติก Metal M t l composite การรวมกนระหวาง พลาสตก กบ ผงโลหะ it ั  ส ิ ั โ หรือการรวมกันระหวาง ซิเมนต และ พลาสติก เปนตน การใชคปองสวนลดแบบรวมกันกับทุกสินคาและบริการ ู การรวม brand ที่มีชื่อเสียงเขาไวดวยกัน 10 ตุลาคม 2552 106
 107. 107. TRIZ 40 หลักการ สินคา ตลาด 10 ตุลาคม 2552 107
 108. 108. TRIZ 40 หลักการ #7 ซอนกัน nesting g ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ปริมาตร หรือ พื้นที่ในการจัดเก็บที่จํากัด หรือ พื้นที่ตลาดที่มีอยูจํากัด แตสอดแทรก สินคาหรือ บรการเขาไปในตลาดเดม บริการเขาไปในตลาดเดิม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการนํามาใชงาน สามารถตั้งในพื้นที่หรือตลาดเดียวกัน 10 ตุลาคม 2552 108
 109. 109. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลัักการ ิ ใสวตถุซอนเขาไปในชองวางของวตถุท ใสวัตถซอนเขาไปในชองวางของวัตถที่ 1 การซอนกันของบรรจุภัณฑ ที่ลดความขัดแยงในดานพื้นที่ จัดเก็บ รวมทั้งความรวดเร็วในการนําไปใชงาน Niches inside niches | Product niches inside market segment 10 ตุลาคม 2552 109
 110. 110. TRIZ 40 หลักการ #10 กระทํากอน prior action กระทากอน ลกษณ สมบต ทสนใจแล เกยวของ ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ บางครั้ง ระบบหรือตลาด ตองการ ความเร็ว ในการทําหนาที่ บางอยาง ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกในการใชงาน และ กอใหเกิดความคุนเคยในการใชงานดานการตลาด 10 ตุลาคม 2552 110
 111. 111. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ ทาการเปลยนแปลงทตองการกบระบบหรอตลาดไวลวงหนา ทําการเปลี่ยนแปลงที่ตองการกับระบบหรือตลาดไวลวงหนา หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ที่สามารถเพิ่มความรวดเร็ว และ ระดับความเปนอัตโนมัติ มากขึ้นในการเก็บเลือด การตลาดในกลุมใ  ี ใ  ใ ใหมการใชงานกอน เชน iistudio ทใหมการ   t di ี่ใ  ี เชิญใหเขามาลองใชงานดูกอน ไมซื้อไมวา 10 ตุลาคม 2552 111
 112. 112. TRIZ 40 หลักการ สินคา ตลาด 10 ตุลาคม 2552 112
 113. 113. TRIZ 40 หลักการ #30 ฟลมบาง thin film ฟลมบาง ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ การปองกัน ระบบและตลาด ใหพนจากอันตรายจากภายนอก  สามารถอาศััยหลัักการนีี้มาชวยได ไ หรอ ใหพนจากการกระทบจากสงแวดลอมภายนอก หรือการ หรือ ใหพนจากการกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก หรอการ เขามารบกวนตลาดโดยสินคาราคาถูก 10 ตุลาคม 2552 113
 114. 114. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ นาฟลมยดหยุ หรอฟลมบาง นําฟลมยืดหยนหรือฟลมบาง การเคลือบผิวเครื่องมือตัด เจาะ เพื่อปองกันการกัดกรอน ลด แรงเสียดทาน ใชระบบความลบทางการคา ชวยสรางความไดเปรยบของ ใ  ั   ส ไ ป ี องคความรู หรือ สรางตราสินคา หรือ สรางระบบความจงรักภักดีตอแบรนด ซึ่งคลายกับฟลมบางใน การขวางการเปลยน เชน คายมอถอตางๆ การขวางการเปลี่ยน เชน คายมือถือตางๆ 10 ตุลาคม 2552 114
 115. 115. TRIZ 40 หลักการ สินคา ตลาด 10 ตุลาคม 2552 115
 116. 116. “ไมมีทางรูเลยวาความคิดนั้น ู ใหมหรือไม (ยกเวนแตจะอางอิงกับ ( มาตรฐานบางอยาง) และไมมีทางบอก ไดวามันมีคุณคาหรือเปลา จนกระทั่ง ผานการประเมินทาง สังคม” 10 ตุลาคม 2552 116
 117. 117. สนคาด ตลาดดี ตองดแน สินคาดี ตลาดด ตองดีแน สนคาแย ตลาดดี ยงพอไหว ิ  ั ไ สินคาดี ตลาดแย นาเห็นใจ สนคาแย ตลาดแย สินคาแย ตลาดแย ... เอย!!! 10 ตุลาคม 2552 117
 118. 118. THAIFEX-World of Food Asia 2009 118
 119. 119. Material & Machine Innovation 119
 120. 120. 10 ตุลาคม 2552 120
 121. 121. ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ พันธพงศ ตั้งธีระสุนันท ผูจัดการโครงการ โ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 02 644 6000 ตอ 146 pantapong@nia.or.th name organization www.slideshare.net/pantz lid h t/ t 10 ตุลาคม 2552 121

×