Creativity and innovation 20120730 pea

896 views

Published on

creativity and innovation 20120730 PEA

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Creativity and innovation 20120730 pea

 1. 1. Innovation on demand การจัดการความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม30 กรกฎาคม 2555 1
 2. 2. 30 กรกฎาคม 2555 2
 3. 3. 30 กรกฎาคม 2555 3
 4. 4. 30 กรกฎาคม 2555 4
 5. 5. 30 กรกฎาคม 2555 5
 6. 6. 30 กรกฎาคม 2555 6
 7. 7. ความเป็ นมาโครงการการพัฒนาการส่งพลังงานไฟฟาไร้สาย ้Electromagnetic Induction Electromagnetic Radiation Near-Field Transfer Far-Field Transfer Microwave Method เครืองส่งพลังงานไฟฟา ้ สําหรับ TV ไร้สาย เครืองชาร์จไฟ เครืองชาร์จไฟ ของPowerMat ของปาล์ม Pre แปลงสีฟันไฟฟา ้ เครืองชาร์จไฟ Laser Beam ของ LG30 กรกฎาคม 2555 7
 8. 8. บริบทและความจําเป็ นในการทํานวัตกรรม นวัตกรรมคืออะไร อะไรคือนวัตกรรม!!! การสร้างสรรค์กบนวัตกรรม ั30 กรกฎาคม 2555 8
 9. 9. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle)30 กรกฎาคม 2555 9
 10. 10. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle) ธรรมชาติของความจริงในโลก โลกตะวันตก : ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา พุทธศาสนา : เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป30 กรกฎาคม 2555 10
 11. 11. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle) 1987 200630 กรกฎาคม 2555 11
 12. 12. Innovation is “A creative idea that has been made to work”,wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.”30 กรกฎาคม 2555 12
 13. 13. นวัตกรรม คือ การเปลียนแปลงและความท้าทาย ทีจะก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆ เพือความอยู่รอดของธุรกิจ30 กรกฎาคม 2555 13
 14. 14. C : Toyota Hybrid30 กรกฎาคม 2555 14
 15. 15. D: Opel Ampera30 กรกฎาคม 2555 15
 16. 16. F: Better Place Car Nissan Rogue crossover SUV30 กรกฎาคม 2555 16
 17. 17. G : Wireless Charger Platform30 กรกฎาคม 2555 17
 18. 18. ใครจะอยู่ใครจะไป …30 กรกฎาคม 2555 18
 19. 19. นวัตกรรมขนมปั ง คุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง?30 กรกฎาคม 2555 19
 20. 20. ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว ้ ั สวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา ้ ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้ว นํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสม สุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน30 กรกฎาคม 2555 20
 21. 21. หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย (Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่ เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการ ทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวาง จนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะ การทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ ง อุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดที เป็ นไปได้และนําไปสู่30 กรกฎาคม 2555 21
 22. 22. ความต่อเนื อง (continuous) การเดิ นทางของ ขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง ั ทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ ั พัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบ พิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้ ้ การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง ต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ เลี ย นแบบ (imitation) จึ งจะสามารถกล่ าวได้ ว่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ความสําเร็จ30 กรกฎาคม 2555 22
 23. 23. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสินค้าใหม่ โดยเฉพาะสินค้า อุปโภคบริโภค เป็ นสิงของทีสามารถจับต้อง ได้ เช่น iPhone4S | New iPad30 กรกฎาคม 2555 23
 24. 24. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ กระบวนการหรือการบริการ เป็ นการเปลี ยนระบบ รูปแบบทีแตกต่างจากเดิม การคิดค้นกระบวนการ ผลิ ตใหม่ การเปลี ยนลําดับขันตอนการทํางานใหม่30 กรกฎาคม 2555 24
 25. 25. ระดับความใหม่ ระดับความใหม่ของนวัตกรรมนันมีดวยกัน 3 ประเภท ้ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ องค์กร ตลาด โลก30 กรกฎาคม 2555 25
 26. 26. ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่ องค์ประกอบ ระบบ ผลตอบแทน component system benefits Incremental: ปรับปรุง เปลียนแปลง บางอย่าง ให้ดขน ี ึ Modular: สร้างองค์ประกอบใหม่ Architectural: พัฒนาองค์ประกอบ ให้ดขน ี ึ Radical: สร้างองค์ประกอบใหม่30 กรกฎาคม 2555 26
 27. 27. the worlds first MP3 player ระดับความใหม่ Digital Analog 1st ipod |5/10G Eiger Labs MPMan F10 | 32M component system Rio PMP300 US $20030 กรกฎาคม 2555 Radical 27
 28. 28. ระดับความใหม่ Architectural component system 3 1 2 Modular Incremental30 กรกฎาคม 2555 component system 28
 29. 29. ระดับความใหม่ การปรับปรุง | ประสิทธิภาพ Radical | นวัตกรรมทีสร้างความ นวัตกรรม แตกต่างอย่างสินเชิง | ความใหม่ | Incremental | Modular วิวฒนาการ ั นวัตกรรมส่วนเพิม เวลา30 กรกฎาคม 2555 29
 30. 30. นวัตกรรม ความแตกต่าง สินค้า30 กรกฎาคม 2555 การตลาด 30
 31. 31. นวัตกรรมมุมจีน30 กรกฎาคม 2555 31
 32. 32. นวัตกรรมมุมจีน #1 Copy (ShanZhai Model | Copy business model pattern between industries)30 กรกฎาคม 2555 32
 33. 33. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ? iPed-ประเทศจีน iPad-Apple30 กรกฎาคม 2555 33
 34. 34. Parody Examples in China30 กรกฎาคม 2555 34
 35. 35. 30 กรกฎาคม 2555 35
 36. 36. 30 กรกฎาคม 2555 36
 37. 37. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ? 1990 201030 กรกฎาคม 2555 37
 38. 38. Parody Examples in China30 กรกฎาคม 2555 38
 39. 39. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ? Great Wall of IT30 กรกฎาคม 2555 39
 40. 40. The 50 Most Innovative Companies 201030 กรกฎาคม 2555 40
 41. 41. 30 กรกฎาคม 2555 41
 42. 42. กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม อยู่รอด อยู่ต่อไป อยู่ต่อเนื อง30 กรกฎาคม 2555 42
 43. 43. ประเทศไทยใน ทีเปลี ยนไป....30 กรกฎาคม 2555 43
 44. 44. 30 กรกฎาคม 2555 44
 45. 45. 30 กรกฎาคม 2555 45
 46. 46. 30 กรกฎาคม 2555 46
 47. 47. ประเทศจีน 2012 ประเทศไทย 201230 กรกฎาคม 2555 47
 48. 48. กระบวนการบริหารจัดการงานวิจย พัฒนาและนวัตกรรม ั Business concept innovation Core competency Company Supplier Resource Strategy Customer Technology push Market pull Project process Business process30 กรกฎาคม 2555 48
 49. 49. สมรรถนะหลัก (Core competency)30 กรกฎาคม 2555 49
 50. 50. Core Competency30 กรกฎาคม 2555 50
 51. 51. กระบวนการพัฒนาของนวัตกรรม 2 การรับรูถึงโอกาส ้ 1 3 นํ าสินค้าออกสู่ตลาด แหล่งทีมาของความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มงานเพือการสร้างสรรค์ การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร30 กรกฎาคม 2555 51
 52. 52. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” 1.4.1 การเงิน การลงทุนเพือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม IDEA + Money + Entrepreneurs30 กรกฎาคม 2555 52
 53. 53. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ธรรมชาติของนวัตกรรม Innovation Cash Flow X Months or Years Market distribution (Diffusion) + Development competitors Evolution Cash flow Design Time Early adoption [maybe] _ Bathtub Curve & Valley of Death Obsolete Singh Intrachooto, Ph.D. Head of Building Innovation and Technology Program Kasetsart University Architecture, Bangkok, Thailand30 กรกฎาคม 2555 53
 54. 54. Engineering Management Public administration The sciences Economics Law The social sciences Communications30 กรกฎาคม 2555 54
 55. 55. Case Study from Thai Entrepreneur30 กรกฎาคม 2555 55
 56. 56. ปั ญหาและความเป็ นมาโครงการ Pollution Flashover ลักษณะของปั ญหาไฟฟาเจาะ ้ ทีส่วนหัวของลูกถ้วย30 กรกฎาคมJuly 31, 2012 2555 56 56
 57. 57. Product & Technologyเทคโนโลยี :: กระบวนการผลิต 6 1 4 การพัฒนาแบบและแม่พมพ์ ิ 2 การเคลือบผิวลูกถ้วย ประกอบโลหะและบ่มซิเมนต์ 7 5 การขึนรูป 3 การเผาเคลือบ การอบแห้งและขัดแต่ง30 กรกฎาคม 2555July 31, 2012 57
 58. 58. 30 กรกฎาคม 2555 58
 59. 59. “WiBoltz” Wireless Charger WiBoltz iphone ipad30 กรกฎาคมMarch 2, 2011 2555 59
 60. 60. 30 กรกฎาคม 2555 60
 61. 61. 30 กรกฎาคม 2555 61
 62. 62. Case#4 : Network model30 กรกฎาคมJune 26, 2009 2555 62 62
 63. 63. Creativity & Innovation Three stage of a creative ecology Every one is Creative Creativity need Freedom Freedom need Market John Howkins ผูแต่ง the Creative Economy: ้30 กรกฎาคม 2555 How people make money from ideas63
 64. 64. “ไม่มีทางรูเ้ ลยว่าความคิดนัน ใหม่หรือไม่ (ยกเว้นแต่จะอ้างอิงกับ มาตรฐานบางอย่าง) และไม่มีทางบอก ได้ว่ามันมีคณค่าหรือเปล่า จนกระทัง ุ ผ่านการประเมินทาง สังคม”30 กรกฎาคม 2555 64
 65. 65. ข้อมูลเพิมเติมติดต่อ พันธพงศ์ ตังธีระสุนนท์ ั ผูจดการโครงการ ้ ั สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 02 644 6000 ต่อ 133 081 7575 058 pantapong@gmal.com name organization www.slideshare.net/pantz30 กรกฎาคม 2555 65

×