การจัดการนวัตกรรมการสือสารนวัตกรรมเพือสังคม               1
บทที 1 บทนําเบืองต้นของการจัดการนวัตกรรม Introduction of Innovation Management       06 . 07 . 2012        ...
ทบทวนบทเรียนทีผ่านมาความรูเ้ บืองต้นเกียวกับนวัตกรรมความสําคัญของทฤษฎี นวัตกรรมนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์ตร...
Innovation is“A creative idea that has been made to work”,wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.”   ...
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม  เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงห...
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push VS Market (need) pull  ...
1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”Strategy : กลยุทธ์ วิธีการทีทําให้บรรลุเปาหมาย (การวางแผนการ            ้ ปฏ...
Strategy Tools & TechniqueCorporate Strategy กลยุทธ์ระดับองค์กร  Vision, Mission, Operation plan  SWOT analysis, TOWS an...
Competitive strategy            9
Marketing strategy (4Ps, 4Cs)                10
Marketing strategy (4Ps, 4Cs)                11
1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.1 การพัฒนากลยุทธ์เพือการจัดการนวัตกรรม Rationalist Strategy  ประเมินสถานการณ์และสิ ...
1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.2 การวางตําแหน่ งการดําเนิ นงานเพือเพิม ขี ดความสามารถในการแข่งขัน เป็ นการวางตําแห...
1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”ตําแหน่ งองค์กรเมือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง (Informatio...
นวัตกรรมมุมจีน #Lesson One: Copy(ShanZhai Model | Copy business model   pattern between industries)          ...
16
17
1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.1 การเงิน การลงทุนเพือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมIDEA + Money + Entrepreneurs       ...
1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”                                    ธรรมชาติของนวัต...
Quiz & AssignmentCreativity                 20
Quiz & AssignmentCreativity                 21
Quiz & AssignmentCreativity                 22
Quiz & AssignmentBe SimpleGet out of the boxBe crazyDon’t give up                  23
บทที 2 นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์และ     กระบวนการผลิ ต (Product and Process Innovation)                 ...
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ทีจับต้องได้ (tangible product) ผลิ ตภัณฑ์ทีจับต้องไม่ได้ (inta...
social media  ความคิดสร้างสรรค์เกียวกับ Business Model  26
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต นวัตกรรมด้านกระบวนการทางเทคโนโลยี (technological process innovation) น...
Product & Technology                                กระบวนการผลิ ตแบบเดิม  Wood Input4-si...
Product & Technology                                          Raw material  Wood...
30
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร วิถีเทคโนโลยี (Technology trajectories) ความสามารถเชิงพลว...
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การพัฒนาสมรรถนะของบริษท (Firm-specific competencies)   ...
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร  ทฤษฏีพลวัตบนพืนฐานความสามารถของบริษท  ั  (Dynamic c...
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การพัฒนาความสามารถของบริษท    ั เน้นทีสมรรถนะหลัก (Core ...
สมรรถนะหลัก (Core competency)                35
สมรรถนะกับความง่ายในการเลี ยนแบบ                  36
Quiz & AssignmentQuiz Q02 เขี ยนและส่ง 30 นาที จงเลือก 1 บริษท อธิบายถึง        ั core competency ของบริษท นันๆ  ...
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร มรดกทรัพย์สินขององค์กร (Organization heritage) การสังสมองค์...
พืนฐานความรูของคนในองค์กร      ้              39
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Secret of Silicon Valley ต้องเริมต้นจากความคิดและให้อิสระ...
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.3 กระบวนการพัฒนารูปแบบธุรกิจ รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business concept innovation) คือการนําเสน...
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม               42
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม               43
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมองค์ประกอบรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ส่วนบริษท ทรัพยากรและกลยุทธ์     ั ส่วนของลูกค้า ส่วนของผูผลิ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพั...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                   ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                   47
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพั...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                   49
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพั...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                   51
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ังานวิจยพืนฐานและรากฐาน   ั   ทางวิ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ัการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์นําเอางานิ วิจยประยุก...
55
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                    56
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                    57
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                      ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยล...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                   59
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                   60
Melamine  Plastics           61
บทที 2 นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์และ     กระบวนการผลิ ต (Product and Process Innovation)       (ต่อ)        ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                  ักระบวนการผสมผสานงานวิจยกับกลยุทธ์ขององค์กร  ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                        ัดัดแปลงจาก: Salter A. (2003)   ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                  ั Project process   Business process• การเ...
Engineering      Management   Public administrationThe sciences     Economics   LawThe social sciences  Co...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ัประเภทของเทคโนโลยี  Core Technologies...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ัประเภทของเทคโนโลยี  Peripheral Technol...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ัการประเมินเทคโนโลยี ของบริษท       ...
Technology Radar          70
A: MIT’s Folding Car            71
B : MIT’s Flyer Car           72
C : Toyota Hybrid          73
D: Opel Ampera         74
E: Tesla Roadster          75
F: Better Place CarNissan Rogue crossover SUV                          76
G : Wireless Charger Platform              77
Technology RadarA: MIT’s Folding Car                  D: Opel AmperaB : MIT’s Flyer Car         ...
Technology RadarA: MIT’s Folding Car                  D: Opel Ampera                  D...
F: Better Place Car           80
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ัการจัดสรรงานวิจยและพัฒนา        ั...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ั2.2.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจย  ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ั2.2.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจย  ...
How Steve Jobs InventedThe Computer Mouse By Stealing It From Xerox                      84
How Steve Jobs InventedThe Computer Mouse By Stealing It From Xerox                      85
How Steve Jobs InventedThe Computer Mouse By Stealing It From Xerox                      86
Patents: 1995-2009           87
Research in ASEAN countries               88
89
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ัการประเมินงานวิจยและพัฒนา        ั...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ัการประเมินงานวิจยและพัฒนา        ั...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ัการประเมินงานวิจยและพัฒนา        ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                    ั2.2.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจยและพ...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ั2.2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการสร้างสร...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                     ั2.2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการสร้างส...
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                    96
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา                ั                    97
Case Study  from ThaiEntrepreneur      98
Engineering      Management   Public administrationThe sciences     Economics   LawThe social sciences  Co...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Communication innovation swu week#9 sec2

1,024
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,024
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Communication innovation swu week#9 sec2

 1. 1. การจัดการนวัตกรรมการสือสารนวัตกรรมเพือสังคม 1
 2. 2. บทที 1 บทนําเบืองต้นของการจัดการนวัตกรรม Introduction of Innovation Management 06 . 07 . 2012 2
 3. 3. ทบทวนบทเรียนทีผ่านมาความรูเ้ บืองต้นเกียวกับนวัตกรรมความสําคัญของทฤษฎี นวัตกรรมนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์ตราสินค้าและการตลาด 3
 4. 4. Innovation is“A creative idea that has been made to work”,wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.” 4
 5. 5. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด Technology S-curve Megatrends Punctuated Equilibrium Absorptive Capacity Dominant Design 5
 6. 6. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push VS Market (need) pull 6
 7. 7. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”Strategy : กลยุทธ์ วิธีการทีทําให้บรรลุเปาหมาย (การวางแผนการ ้ ปฏิ บติการ) ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที ั เหมาะสมPlanning : การวางแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบน คาดการณ์ไป ั ล่วงหน้า และกําหนดแนวทางทีคาดว่าน่ าจะดีทีสุด เพือให้เกิดการปฏิ บติอย่างได้ผล ั 7
 8. 8. Strategy Tools & TechniqueCorporate Strategy กลยุทธ์ระดับองค์กร Vision, Mission, Operation plan SWOT analysis, TOWS analysis, KPIs, 5 Forces AnalysisBusiness Strategy กลยุทธ์ระดับธุรกิจย่อย Competitive strategy, Generic strategy, Blue OceanFunctional Strategy กลยุทธ์ระดับฝ่ ายงาน Marketing strategy (4Ps, 4Cs) Technology strategy, Products, IP, Innovation 8
 9. 9. Competitive strategy 9
 10. 10. Marketing strategy (4Ps, 4Cs) 10
 11. 11. Marketing strategy (4Ps, 4Cs) 11
 12. 12. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.1 การพัฒนากลยุทธ์เพือการจัดการนวัตกรรม Rationalist Strategy ประเมินสถานการณ์และสิ งแวดล้อม ตัดสิ นใจเลื อกแนวทางทีเหมาะสมกับธุรกิจ Incremental Strategy การปรับตัว และรูปแบบเหมาะสมกับสภาวการณ์ ประเมินผลกระทบและเลื อกแนวทางให้เหมาะกับธุรกิจ 12
 13. 13. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.2 การวางตําแหน่ งการดําเนิ นงานเพือเพิม ขี ดความสามารถในการแข่งขัน เป็ นการวางตําแหน่ งขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมซึงเป็ น องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์ดานนวัตกรรม ้ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติกบกลยุทธ์ดานนวัตกรรม ั ้ แรงจูงใจและแรงกดดัน เช่น ค่าแรง 300 บาท การเคลื อนย้ายแรงงานพม่า ความสามารถด้านการผลิ ตและการวิจย ั การบริหารองค์กร 13
 14. 14. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”ตําแหน่ งองค์กรเมือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง (Information Gathering) การเปรียบเทียบศักยภาพเฉพาะด้าน (Benchmarking) การเรียนรูจากคู่แข่ง ้ (Learning & Imitating) 14
 15. 15. นวัตกรรมมุมจีน #Lesson One: Copy(ShanZhai Model | Copy business model pattern between industries) 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.1 การเงิน การลงทุนเพือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมIDEA + Money + Entrepreneurs 18
 19. 19. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ธรรมชาติของนวัตกรรม Innovation Cash Flow X Months or Years Market distribution (Diffusion) + Development competitors EvolutionCash flow Design Time Early adoption [maybe] _ Bathtub Curve & Valley of Death Obsolete Singh Intrachooto, Ph.D. Head of Building Innovation and Technology Program Kasetsart University Architecture, Bangkok, Thailand 19
 20. 20. Quiz & AssignmentCreativity 20
 21. 21. Quiz & AssignmentCreativity 21
 22. 22. Quiz & AssignmentCreativity 22
 23. 23. Quiz & AssignmentBe SimpleGet out of the boxBe crazyDon’t give up 23
 24. 24. บทที 2 นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์และ กระบวนการผลิ ต (Product and Process Innovation) 24
 25. 25. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ทีจับต้องได้ (tangible product) ผลิ ตภัณฑ์ทีจับต้องไม่ได้ (intangible product) 25
 26. 26. social media ความคิดสร้างสรรค์เกียวกับ Business Model 26
 27. 27. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต นวัตกรรมด้านกระบวนการทางเทคโนโลยี (technological process innovation) นวัตกรรมด้านกระบวนการทางองค์การ (organization process innovation) 27
 28. 28. Product & Technology กระบวนการผลิ ตแบบเดิม Wood Input4-side moulder Profile sandingProfile wrapping ห่อผิ วด้วยกระดาษ อัตราการสูญเสี ยร้อยละ 4 Wood Output คิดเป็ นปริมาณไม้ 720 m3หมายเหตุ เฉพาะผลิ ตภัณฑ์ Laiva Series ใช้ไม้ปีละ 18,000 m3 28
 29. 29. Product & Technology Raw material Wood Input EVAc Glue 1 4-side moulder Nozzle Profile sanding Press Roll 2 Edge sealingProfile wrapping Brushing 3 Wood Output อัตราการสูญเสี ยเหลื อ ร้อยละ 1 ต้นทุนวัตถุดิบลดลงร้อยละ 28.5หมายเหตุ เฉพาะผลิ ตภัณฑ์ Laiva Series ใช้ไม้ปีละ 18,000 m3 อัตราการทํางานเครือง 40 เมตรต่อนาที 29
 30. 30. 30
 31. 31. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร วิถีเทคโนโลยี (Technology trajectories) ความสามารถเชิงพลวัตของบริษท (Dynamic capability of firm) ัเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างผลกําไรให้บริษท ับางครังปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด หรืออาจจะใช้เวลาเป็ นเครืองพิสูจน์ 31
 32. 32. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การพัฒนาสมรรถนะของบริษท (Firm-specific competencies) ั การพัฒนาองค์ความรูของบริษท (Firm-specific knowledge) ้ ับริษทฯ ต้องสามารถเสริมสร้างสมรรถนะและการนําองค์ความรู ้ เพือทํา ัหน้าทีแปรรูปความคิดและจินตนาการให้เป็ นสิ นค้า 32
 33. 33. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ทฤษฏีพลวัตบนพืนฐานความสามารถของบริษท ั (Dynamic competency-based theory of the firm)บริษทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงปั จจัยการเปลี ยนแปลง สิ งแวดล้อม ทังภายใน ัและภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีทีหมุนผ่านไป-มา ซึงความสามารถในการดูดซับองค์ความรู ้ (Absorptive capacity) เป็ นสิ งจําเป็ นต่อการพัฒนา 33
 34. 34. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การพัฒนาความสามารถของบริษท ั เน้นทีสมรรถนะหลัก (Core competency) ต้องเป็ นสิงทียากต่อการ เลี ยนแบบ ซึงจะได้ผลิ ตภัณฑ์หลัก ส่วนอืนๆ หรือ ผลิ ตภัณฑ์ย่อยก็ยงคงอยู่บนพืนฐานของ ผลิ ตภัณฑ์หลัก ั ท้ายสุดการเปลี ยนความสามารถหลักขององค์กร ก็จะนําไปสู่ ผลตอบแทนและการสร้างมูลค่าเพิม 34
 35. 35. สมรรถนะหลัก (Core competency) 35
 36. 36. สมรรถนะกับความง่ายในการเลี ยนแบบ 36
 37. 37. Quiz & AssignmentQuiz Q02 เขี ยนและส่ง 30 นาที จงเลือก 1 บริษท อธิบายถึง ั core competency ของบริษท นันๆ ั บอกชือและ ID บริษทอะไร ั มี core competency อะไร ผลิ ตภัณฑ์หลักทีได้คืออะไร 37
 38. 38. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร มรดกทรัพย์สินขององค์กร (Organization heritage) การสังสมองค์ความรูขององค์กรก็มีส่วนช่วยให้องค์กร ้ สามารถต่อยอดความคิดและการพัฒนา ไปสู่สินค้าตามทีต้องการ 38
 39. 39. พืนฐานความรูของคนในองค์กร ้ 39
 40. 40. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Secret of Silicon Valley ต้องเริมต้นจากความคิดและให้อิสระในการแสดงออก กล้าแสดงออก ประเมินความเป็ นไปได้และโอกาสในการได้รบทุน และการพิจารณา ัขยายผลโครงการ ความท้าทายสําหรับนักคิดนักสร้างสรรค์ และกลุ่มคนทีมีศกยภาพมาใช้ ัในการพัฒนานวัตกรรม 40
 41. 41. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม2.1.3 กระบวนการพัฒนารูปแบบธุรกิจ รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business concept innovation) คือการนําเสนอสิ นค้าหรือบริการไปยังผูบริโภค ทีเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ ้ ละบริษทฯ หรือ ร้านค้าต่างๆ ั Miss Lily is Thailands number one online flower shop 41
 42. 42. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 42
 43. 43. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 43
 44. 44. 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมองค์ประกอบรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ส่วนบริษท ทรัพยากรและกลยุทธ์ ั ส่วนของลูกค้า ส่วนของผูผลิ ต/คู่คา ้ ้ 44
 45. 45. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา ัปั จจัยการเกิดนวัตกรรม ความเป็ นผูนําและการจัดการ 30% ้ วัฒนธรรมขององค์กร 21% การวิจยตลาด 16% ั เทคโนโลยี และการวิจยพัฒนา 16% ั โครงสร้างองค์กร 14% อืนๆ 3% คู่แข่ง ผูบริโภค ้ 45
 46. 46. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา ั งานวิจยและพัฒนา คือ การพัฒนา ั ความรูใหม่และการประยุกต์ใช้ความรู ้ ้ ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพือนําไป เชือมโยงสู่วงการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 46
 47. 47. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 47
 48. 48. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา ันิ ยามของการวิจยและพัฒนา ั หน่ วยงานวิชาการ งานวิจย หมายถึง กระบวนการทีมีระบบแบบ ั แผนเพือนําไปสู่การค้นพบใหม่ แต่ยงถึงกับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ั ภาคอุตสาหกรรม งานวิจย จะหมายรวมถึงและมุ่งเน้นกับการใช้ ั ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ดงเดิมร่วมกับสมัยใหม่ เพือนําไปสู่ ั การออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ 48
 49. 49. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 49
 50. 50. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา ัการจัดการงานวิจยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ั ความเข้มข้นของการทําวิจยและพัฒนา (R&D intensity) ั 1. R&D as % of sale = R&D expenditure/total sale income * 100% 2. จํานวนสิ ทธิบตรต่องบประมาณด้านการวิจยและพัฒนา ั ั 3. จํานวนสิ ทธิบตรต่อจํานวนนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ั 50
 51. 51. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 51
 52. 52. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา ัการจําแนกประเภทของงานวิจยและพัฒนา ั งานวิจยพืนฐานและรากฐานทางวิทยาศาสตร์ ั งานวิจยประยุกต์ ั การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ 52
 53. 53. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ังานวิจยพืนฐานและรากฐาน ั ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจยประยุกต์ ั ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิบตร ั เทคโนโลยี ใหม่ 53
 54. 54. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์นําเอางานิ วิจยประยุกต์มาพัฒนาให้ดีและใกล้เคียงกับความต้องการตลาด ั มีคณภาพสูงขึน ประสิ ทธิภาพดีขึน น่ าใช้มากขึน ุ 54
 55. 55. 55
 56. 56. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 56
 57. 57. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 57
 58. 58. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา ัการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจ ั การประเมินสภาวะแวดล้อม ต้องประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับคู่แข่ง การเปรียบเทียบผลทีเกิดขึ นจากการลงทุนในเทคโนโลยี เทคโนโลยี เก่าจะสร้างผลตอบแทนได้นอยลง ้ ความเสี ยง ควรมีการจัดการบริหารความเสียงในการจัดการ งานวิจยและพัฒนา ั การวิเคราะห์ความสามารถ ต้องรูจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร ้ 58
 59. 59. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 59
 60. 60. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 60
 61. 61. Melamine Plastics 61
 62. 62. บทที 2 นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์และ กระบวนการผลิ ต (Product and Process Innovation) (ต่อ) 62
 63. 63. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ักระบวนการผสมผสานงานวิจยกับกลยุทธ์ขององค์กร ั Business concept innovation Core competency Company Supplier Resource Strategy Customer Technology push Market pull Project process Business process 63
 64. 64. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัดัดแปลงจาก: Salter A. (2003) 64
 65. 65. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั Project process Business process• การเสนอราคา • การวิจยและพัฒนาตลาด ั• การจัดการโครงการ • การจัดการทรัพยากรมนุษย์• รูปแบบโครงการ • กลยุทธ์ทางธุรกิจ• ทบทวนผลของโครงการ • การเงิน• วิจยโครงการ ั• การผสมผสาน 65
 66. 66. Engineering Management Public administrationThe sciences Economics LawThe social sciences Communications 66
 67. 67. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัประเภทของเทคโนโลยี Core Technologies : เป็ นเทคโนโลยี พืนฐานทีจําเป็ นต่ออุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี ภาพถ่าย เป็ นพืนฐานของอุตสาหกรรมถ่ายภาพและการพิมพ์ Complementary Technologies : เป็ นเทคโนโลยี เพิมเติมทีมีความจําเป็ นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษท ั ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี ไมโครโปรเซสเซอร์ เป็ นเทคโนโลยี ประกอบใน อุตสาหกรรมภาพถ่ายและการพิมพ์ 67
 68. 68. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัประเภทของเทคโนโลยี Peripheral Technologies : เทคโนโลยี รอบนอกเป็ นเทคโนโลยี ทีไม่มีความจําเป็ นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ แต่เป็ นเทคโนโลยี สําคัญสําหรับการประยุกต์ของธุรกิจ Emerging Technologies : เทคโนโลยี ทีเกิดขึนใหม่ถือเป็ นสิงใหม่สําหรับบริษท โดยอาจสามารถสร้าง ั ผลประโยชน์ให้กบบริษทในระยะยาวได้ ั ั 68
 69. 69. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัการประเมินเทคโนโลยี ของบริษท ั เทคโนโลยี ของบริษท ั (it own technologies) เทคโนโลยี ของคู่แข่ง (technologies of your competition) เทคโนโลยี เกิดใหม่ (emerging technologies) 69
 70. 70. Technology Radar 70
 71. 71. A: MIT’s Folding Car 71
 72. 72. B : MIT’s Flyer Car 72
 73. 73. C : Toyota Hybrid 73
 74. 74. D: Opel Ampera 74
 75. 75. E: Tesla Roadster 75
 76. 76. F: Better Place CarNissan Rogue crossover SUV 76
 77. 77. G : Wireless Charger Platform 77
 78. 78. Technology RadarA: MIT’s Folding Car D: Opel AmperaB : MIT’s Flyer Car E: Tesla RoadsterC : Toyota Hybrid G : Wireless Charger Platform F: Better Place Car 78
 79. 79. Technology RadarA: MIT’s Folding Car D: Opel Ampera D B C A F G EB: MIT’s Flyer Car E: Tesla RoadsterC: Toyota Hybrid G : Wireless Charger Platform F: Better Place Car 79
 80. 80. F: Better Place Car 80
 81. 81. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัการจัดสรรงานวิจยและพัฒนา ัการเทียบเคียงกับบริษทอืน (Inter-firm Comparison) ัความสัมพันธ์กบรายรับ (A Fixed Relationship to Turnover) ัความสัมพันธ์กบผลกําไร (A Fixed Relationship to Profits) ัการอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายทีเคยมีมา (Reference to Previous Levelsof Expenditure)ค่าใช้จ่ายในส่วนทีเกียวข้อง (Costing of An Agreed Programme)ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายภายในองค์กร (Internal Customer-Contractor Relationship) 81
 82. 82. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจย ัการได้มาซึงงานวิจยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ั 82
 83. 83. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจย ั 83
 84. 84. How Steve Jobs InventedThe Computer Mouse By Stealing It From Xerox 84
 85. 85. How Steve Jobs InventedThe Computer Mouse By Stealing It From Xerox 85
 86. 86. How Steve Jobs InventedThe Computer Mouse By Stealing It From Xerox 86
 87. 87. Patents: 1995-2009 87
 88. 88. Research in ASEAN countries 88
 89. 89. 89
 90. 90. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัการประเมินงานวิจยและพัฒนา ั 90
 91. 91. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัการประเมินงานวิจยและพัฒนา ั 91
 92. 92. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ัการประเมินงานวิจยและพัฒนา ั เกณฑ์ประเมินโครงการวิจยและพัฒนา ั แบบจําลองการวัดผลประโยชน์ การเงินและเศรษฐศาสตร์ และความแปลกใหม่ และการยอมรับของตลาด 92
 93. 93. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจยและพัฒนา ั 93
 94. 94. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการสร้างสรรค์นวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งมอบองค์ความรูหรือเทคโนโลยี ้ ไปสู่บคคลใหม่หรือเพือใช้ประโยชน์ ส่วนมากเป็ นการเพิม ุ ประสิ ทธิภาพของเทคโนโลยี ในรูปแบบการนําไปใช้ใหม่ 94
 95. 95. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั2.2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบการถ่ายทอดสิ ทธิ การอนุญาตใช้สิทธิ (Licensing) การนําเสนอข้อมูลความรูแก่บริษท (Teaching company scheme) ้ ั การว่าจ้างพนักงานทีมีทกษะ (Hiring skilled employees) ั การให้คําปรึกษา (Consultancy) 95
 96. 96. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 96
 97. 97. 2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ั 97
 98. 98. Case Study from ThaiEntrepreneur 98
 99. 99. Engineering Management Public administrationThe sciences Economics LawThe social sciences Communications 99
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×