Communication innovation swu week#5 sec2

1,416 views
1,271 views

Published on

20_07_2012 Communication innovation swu week#5 sec2 part 1 & 2.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Communication innovation swu week#5 sec2

 1. 1. การจัดการนวัตกรรมการสือสารนวัตกรรมเพือสังคม ทุกวันศุกร์ sec 2 เวลา 13.00 – 17.00 น. 1
 2. 2. 2
 3. 3. หลักสูตรศิลปศาสตร์บณฑิต ั (นวัตกรรมการสือสาร)มี 3 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกการสื อสารเพือการจัดการนวัตกรรม (Major in Innovation Management Communication) สาขาวิชาเอกการสื อสารเพือการท่องเทียว (Major in Tourism Communication) สาขาวิชาเอกการสื อสารเพือสุขภาพ (Health Communication) 3
 4. 4. Communication“สือ” กับ “สาร” 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. “สาร” 12
 13. 13. “สาร” 13
 14. 14. “สาร” 14
 15. 15. 10 เทรนด์นวัตกรรมการสือสาร ทีมา : นิ ตยสาร SME Thailand 15
 16. 16. 1. Bring Digital to Lifeกิจกรรมในโลกออนไลน์รูปแบบบทสนทนา การแชร์ การคอมเม้นท์การใช้ชีวิตแบบผสมผสานนี เองทีทําให้ผูบริโภคยุคใหม่มี ้มุมมองทีเปลี ยนไปในตอบรับกับการสื อสารการเป็ น Phygital ทีเชื อม “โลกจริงและโลกออนไลน์”อาศัยสื อผสมใหม่ๆ ทีจะสามารถเห็นในชี วิตประจําวัน 16
 17. 17. 1. Bring Digital to Life 17
 18. 18. 18
 19. 19. 2. Full-Fledged Convergenceบทบาทของผูบริโภคจะกลายเป็ นฐานะสื อ (Medium) ้ไม่ใช่กลุ่มเปาหมาย (Destination) ้สื อจะจะเปิ ดโอกาสให้ผูบริโภคมี ประสบการณ์ร่วมผ่าน ้เทคโนโลยี ใหม่ๆการเข้าถึงข้อมูลด้านระบุพิกดแบบเรียลไทม์ ัประสบการณ์การสื อสารในรูปแบบตัวต่อตัว(Personalization) และประสบการณ์ความน่ าตืนตาตืนใจในรูปแบบไลฟ์ (Live) 19
 20. 20. 2. Full-Fledged Convergence 20
 21. 21. 3. Year of 3Dการสร้างแรงดึงดูดผูบริโภคยุคปั จจุบนทีต้องการความ ้ ัแปลกใหม่ตลอดเวลาสื อใหม่ทีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติ(3D Visualization)สร้างความน่ าสนใจในการใช้ความเป็ นดิจิตอลต่อยอดประสบการณ์ในชี วิตจริง 21
 22. 22. 3. Year of 3D 22
 23. 23. 4. The World, My Playgroundการกลับมาของเกมส์รวมกับเมือการระบุพิกด และ Augmented Reality ัมาพบกับสมาร์ทโฟนการสื อสารก็เป็ นเรืองของความสนุ ก ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์การเล่นเกมส์อินเทอร์แอ็กทีฟในเวลาสถานทีจริง รูปแบบใหม่ๆ ในการหาทีตังร้านค้า หรือแม้กระทังการเล่นโซเชี ยลเกมส์ในโลกจริง 23
 24. 24. 4. The World, My Playground 24
 25. 25. 5. Holo Spectacularเทคโนโลยี โฮโลแกรมเป็ นอีกหนึ งแนวทางในการสร้างความดึงดูดใจต่อสื อบีโลว์เดอะไลน์ (Below the Line)สามารถสร้างความแปลกใหม่ในโลกจริงแล้วยังก่อให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์อีกด้วย 25
 26. 26. 26
 27. 27. 6. Loco-Motion Cultureการกดปุ่ มจะกลายเป็ นเรืองไม่เข้ากับยุคสมัยใหม่อีกต่อไปการสไวป (Swipe) แท๊บ (Tab) และฟลิ ป (Flip) ์การจับเคลือนไหว รับคําสังจากเสียงไวต่อแรงกดสแกนสายตา 27
 28. 28. 6. Loco-Motion Culture 28
 29. 29. 7. Info in A Capsuleอินเทอร์แอ็ค กับ ข้อมูลผ่านสัมผัส(Multi-Touch Interface)เทรนด์ทีเด่นชัด คือ การเล่าเรืองราวของแบรนด์ทีจะใช้ความเป็ น “อินโฟกราฟฟิ ก”การดึงเอาประสาทสัมผัสทีมีพลังทีสุดของผูบริโภค ้มาช่วยสร้างการสือสาร “ภาพการมองเห็น” 29
 30. 30. 7. Info in A Capsule 30
 31. 31. 8. Social Connoisseurจากผลวิจยผูบริโภค เสน่ หของโซเชี ยล มีเดีย ั ้ ์การเป็ นเหมือนการสนทนาทีสามารถโต้ตอบและแชร์กนได้ ัความอัจฉริยะในแง่ขอมูลของคอมมิวนิ ตีออนไลน์ ้ซึงได้รบแรงบันดาลใจมาจากผูบริโภคและสิ งทีผูบริโภคลุ่ม ั ้ ้หลงสนใจ และแชร์แรงบันดาลใจใหม่ๆ ทีตัวเองค้นพบพูดง่ายๆก็คือ สิ งทีเป็ นแรงบันดาลใจของผูบริโภคในแง่มุม ้ต่างจะถูกผันมาเป็ นแพลตฟอร์มสื อใหม่ๆ ทีเข้าถึงแม้ในชี วิตประจําวัน 31
 32. 32. 8. Social Connoisseur 32
 33. 33. 9. Avant-garde Media Artการสร้างสรรค์ศิลปะเป็ นเรืองง่ายทําให้ผบริโภคสามารถปลดปล่อยความคิด ู้สร้างสรรค์ของตนผ่านแคนวาสทีเป็ นสืออินเตอร์แอ็กทีฟซึง ทีผสมผสานความเป็ น “โลกจริงและโลกดิจิตอล”ไว้ดวยกัน ้ 33
 34. 34. 9. Avant-garde Media Art 34
 35. 35. 10. Retail Futurescapeสื อในร้านค้ารีเทลและบริเวณจุดขายต่างๆตังแต่เมือผูบริโภคเห็นสิ นค้าในหน้าออนไลน์ ้เดินผ่านหน้าร้าน จนถึงแคชเชี ยร์จ่ายเงิน คอนเซ็ปท์ของภาพจําลองการลองเสื อผ้ากระจกหน้าร้านทีอินเตอร์แอ็คทีฟเคลื อนไหวมีระบบจําลองภาพเสมือนจริง 35
 36. 36. 10. Retail Futurescapehttp://techcrunch.com/2011/10/14/shopping-2-0-interactive-hangers-used-in-japanese-clothes-store-videos/ 36
 37. 37. การแพร่กระจายนวัตกรรมนวัตกรรม (Innovation)ช่องทางการสือสาร(Communication Channel)ช่วงระยะเวลาหนึ ง (Time)ระบบสังคม (Social System) 37
 38. 38. การแพร่กระจายนวัตกรรม Innovation Communication ChannelTime Social System 38
 39. 39. การแพร่กระจายนวัตกรรม คุณลักษณะนวัตกรรมทีมีอิทธิพลInnovation ในการยอมรับผลประโยชน์ทีได้รบจากนวัตกรรม (relation advantage) ัการเข้ากันได้ดีกบสิ งทีมีอยู่เดิม (compatibility) ัความซับซ้อน (complexity)การทดลองได้ (trial ability)การสังเกตได้ (observe ability) 39
 40. 40. การแพร่กระจายนวัตกรรม ตัวแปรทางสังคมSocial System ทีมีอิทธิพลในการยอมรับธรรมเนี ยมปฏิ บติของสังคม (social system norm) ัความแตกต่างทางสังคม (tolerance of deviation)การผสมผสานสื อ (communication integrations) 40
 41. 41. การแพร่กระจายนวัตกรรมหากเกิดแผ่นดินไหวสัตว์ทีจะนําไปด้วยคืออะไร 41
 42. 42. การแพร่กระจายนวัตกรรมAdopter Categories ประเภทการยอมรับของ ผูใช้นวัตกรรม ้Innovator (กล้าเสียงมาก)Early adopter (ยอมรับได้ เสี ยงปานกลาง)Early majority (รอบคอบ)Late majority (พวกชอบมาช้า)Laggard (พวกล้าหลัง) 42
 43. 43. การแพร่กระจายนวัตกรรม 43
 44. 44. การแพร่กระจายนวัตกรรม 44
 45. 45. การแพร่กระจายนวัตกรรม Innovation decision process กระบวนการตัดสินใจและ เลื อกใช้นวัตกรรมขันความรู ้ (knowledge)ขันชักชวน (persuasion)ขันตัดสิ นใจ (decision)การตัดสิ นใจใช้ (implementation)ขันยื นยัน (confirmation) 45
 46. 46. การแพร่กระจายนวัตกรรม 46
 47. 47. Innovation Innovation = innovareในภาษาลาติน แปลว่า ทําสิงใหม่ขึนมา “นว” “อตต” กับ “กรรม” แปลว่า การกระทําสิงใหม่ขึนมา 47
 48. 48. นวัตกรรม + การสือสาร ทําอะไรทีมันใหม่ไม่จาเป็ นต้องเทคโนโลยี มาก ํ ทีมีการนําเสนอทีน่ าสนใจ ถ้าไม่ทาตายแน่ … ํ 48
 49. 49. 49
 50. 50. นวัตกรรมกับการสื อสาร : การสร้างสรรค์ เหมือนกันไหมวิทยาศาสตร์ ศิลป ตรรกะ สวยงามคณิ ตศาสตร์ ลายเส้น 50
 51. 51. บทที 1 บทนําเบืองต้นของการจัดการนวัตกรรม Introduction of Innovation Management 22,29 . 06 . 2012 51
 52. 52. นวัตกรรมคืออะไรอะไรคือนวัตกรรม!!! 52
 53. 53. Innovation is“A creative idea that has been made to work”,wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.” 53
 54. 54. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”1.1.1 ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรม 54
 55. 55. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”1.1.2 รูปแบบและประเภทนวัตกรรม ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ ระดับความใหม่ ผลตอบแทนทีคาดหวัง และ ต้องมีการใช้งาน 55
 56. 56. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสินค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเป็ นสิงของทีสามารถจับต้องได้เช่น iPhone4S | New iPad 56
 57. 57. เทคโนโลยี หรือการตลาดสิงแวดล้อม เลื อกเทคโนโลยี ดืม การตลาด บิด 57
 58. 58. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการกระบวนการหรือการบริการ เป็ นการเปลี ยนระบบรูปแบบทีแตกต่างจากเดิม การคิดค้นกระบวนการผลิ ตใหม่ การเปลี ยนลําดับขันตอนการทํางานใหม่ 58
 59. 59. social media ความคิดสร้างสรรค์เกียวกับ Business Model 59
 60. 60. ระดับความใหม่ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่สําหรับ ใหม่ระดับโลกองค์กร อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรมอืน เป็ นครังแรกที มีการใช้ 60
 61. 61. นวัตกรรมขนมปั งคุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง? 61
 62. 62. ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว ้ ัสวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา ้ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้วนํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสมสุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน 62
 63. 63. หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย(Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวางจนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะการทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ งอุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดทีเป็ นไปได้และนําไปสู่ 63
 64. 64. ความต่อเนื อง (continuous) การเดิ นทางของขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง ัทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ ัพัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบพิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้ ้การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยังต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ เลี ย นแบบ(imitation) จึ ง จะกล่ า วได้ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระสบความความสําเร็จ 64
 65. 65. ให้วิเคราะห์องค์ประกอบและระบบของสินค้าองค์ประกอบ ระบบ กระบวนการผลิ ตแบบฝาบาง System แม่พิมพ์ทีเปลียนไป Component พลาสติ ก PETส่วนฝา ส่วนขวด 65
 66. 66. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?iPed-ประเทศจีน iPad-Apple 66
 67. 67. ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่ องค์ประกอบ ระบบ ผลตอบแทน component system benefitsIncremental: ปรับปรุง เปลี ยนแปลง บางอย่าง ให้ดีขึนModular: สร้างองค์ประกอบใหม่Architectural: พัฒนาองค์ประกอบ ให้ดีขึนRadical: สร้างองค์ประกอบใหม่ 67
 68. 68. Incremental Innovationต้องมีการเปลี ยนแปลงองค์ประกอบบางส่วนให้มีประสิทธิภาพดีขึนการใช้งานและระบบยังคงทํางานเหมือนเดิมเป็ นรอยต่อของช่วงบ่มเพาะเทคโนโลยีเช่น เครืองเล่น HD และ Blu-ray 68
 69. 69. ช่วงเวลาบ่มเพาะเทคโนโลยีเทคโนโลยี ต่างๆ ทีมีหลักปฏิบติงานแตกต่างกัน ัจะต้องแข่งขันกันเพือให้ได้การยอมรับจากตลาดเป็ นการแข่งขันทีเกิดขึ นระหว่าง เทคโนโลยี ทีมีอยู่และ เทคโนโลยีใหม่ 69
 70. 70. Incremental Innovationปั จจัยทีส่งเสริมนวัตกรรมส่วนเพิม หลี กเลียงการเพิมเติมสิงทีไม่จําเป็ น อย่าลงทุนไปกับการสร้างนวัตกรรมส่วนเพิมทังหมด เช่น แถบเข็มไมโครฉี ดแล้วไม่เจ็บ แบบเดิม แบบโลหะ แบบพลาสติก 70
 71. 71. Modular Innovation เป็ นองค์ประกอบใหม่มาใช้ แต่ไม่มีการเปลี ยนแปลงระบบการทํางานArchitectural Innovation เป็ นการปรับปรุงระบบการทํางานรูปแบบใหม่ เพือเชือมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบใหม่ 71
 72. 72. Radical Innovationต้องมีคณสมบัติการใช้งานแบบใหม่ทงหมด ุ ัการปรับปรุงคุณสมบัติตองดีกว่า 5 เท่าหรือมากกว่า ้สามารถลดต้นทุนได้รอยละ 30 หรือมากกว่า ้ต้องเปลี ยนแปลงสิงทีเป็ นพืนฐานของการแข่งขันสามารถกําหนดกฎพืนฐานสําหรับผูเ้ ล่นหลายอืนเช่น กล้องถ่ายรูปแบบฟิ ล์ม และ แบบดิจิตอล 72
 73. 73. ระดับความใหม่ Architectural component system 3 1 2Modular Incremental component system 73
 74. 74. the worlds first MP3 player ระดับความใหม่Analog Digital 1st ipod |5/10G Eiger Labs MPMan F10 | 32M component system Rio PMP300 US $200 Radical 74
 75. 75. New component system ระดับความใหม่ Change component system Modular Incremental Power SourcePower Source 75
 76. 76. ระดับความใหม่ Radicalcomponent system Incremental component system Modular 76
 77. 77. ระดับความใหม่การปรับปรุง |ประสิ ทธิภาพ Radical | นวัตกรรมทีสร้างความ นวัตกรรม แตกต่างอย่างสิ นเชิง | ความใหม่ | Incremental | Modularวิวฒนาการ ั นวัตกรรมส่วนเพิม เวลา 77
 78. 78. ผลตอบแทนทีคาดหวัง จากนวัตกรรม 78
 79. 79. ผลประโยชน์ทีต้องการได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่ ความแตกต่างและโดดเด่น ตลาดใหม่หรือ กลยุทธ์น่านนํ าสี ฟา (Blue Ocean) ้ อุตสาหกรรมใหม่ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ การลงแรงน้อยๆ ได้ผลตอบแทนเยอะๆ (Low input High Output) ความคุมค่าในการลงทุน ผลตอบแทนทีได้ ้ การลดต้นทุนการผลิ ต ราคาถูกกว่าหรือเปล่า 79
 80. 80. ผลประโยชน์ทีต้องการคุณภาพผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทีดีขึน การเพิมฟั งก์ชนให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดดเด่น ั ปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้าให้ดีขึน เมือเราไม่สามารถ แข่งขันด้านราคาได้คุณภาพชี วิตทีดีขึน การใส่ใจเกียวกับสุขภาพความปลอดภัยเป็ นหลัก ใส่ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น ความสะดวกสบาย 80
 81. 81. นวัตกรรม ความแตกต่างสินค้า การตลาด 81
 82. 82. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”1.1.3 การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเกิดนวัตกรรมทฤษฎี คลื นยาว (Long Wave Cycle) โลกตะวันตก : ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา พุทธศาสนา : เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป 82
 83. 83. ทฤษฎี คลื นยาว (Long Wave Cycle) 83
 84. 84. การเปลี ยนแปลงเทคโนโลยี 84
 85. 85. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle) 1987 2006 85
 86. 86. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด Technology S-curve Megatrends Punctuated Equilibrium Absorptive Capacity Dominant Design 86
 87. 87. Technology S-CurveDiagram for Technology S-Curve 87
 88. 88. Technology S-Curveเทคโนโลยี นนมีเวลาและวงจรชีวิต ัความสามารถของเทคโนโลยีจะทําหน้าทีปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ขึนอยู่กบเวลาและความรู ้ ัผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ทีได้จะขึ นอยู่กบความสามารถทางวิศวกรรมและ ัข้อจํากัดของประสิทธิภาพ 88
 89. 89. Technology S-Curveเทคโนโลยี นนมีขอจํากัดทางกายภาพ ั ้การสินสุดความสามารถของเทคโนโลยี จะทําให้ประสิทธิภาพน้อยลงเรือยๆ“Radical Innovation” จึงมีความสัมพันธ์กบการ ันําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ 89
 90. 90. Piston engine Jet engine 90
 91. 91. Technology S-CurveIn addition, technological maturity is a matter of: (i) Scale (ii) Complexity“Predictive value” of the S-Curve theory May use S-Curve to predict developmental path of innovation Point of inflection shows the point at which the existing technology has reached maturity and is going into relative decline! At the point of inflection, we might expect to find a new technology to arise begin another S-Curve Inability of incumbent firms to anticipate new technologies lead to their failure! 91
 92. 92. Technology S-Curveทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดประสิ ทธิภาพคุณภาพเวลา 92
 93. 93. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle ตังอยู่ประสิ ทธิภาพ ดับไปคุณภาพ เกิดขึ นเวลา 93
 94. 94. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle 94
 95. 95. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle 1987 2006 95
 96. 96. Punctuated EquilibriumIncremental Innovation v. Radical Innovationอุตสาหกรรมช่วงทีนิ งๆ ไม่มีการเปลี ยนแปลงมากจะเป็ นยุคของ Incremental Innovations.หลังช่วงนิ งจะเกิดการปรับเปลี ยนอย่างใหญ่ RadicalInnovation ซึงจะถูกก่อกวนอย่างชัดเจน Disruptive technology จะนําไปสู่ช่วงนิ งและเข้าสู่สมดุลใน เวลาต่อมาเทคโนโลยี ก็จะถูกเปลียนกลับไปสู่ช่วง Incremental อีกครังและเข้าสู่ช่วงนิ งและกลับสู่สมดุล 96
 97. 97. Punctuated Equilibriumperiod of equilibrium are lined to major technologicalinnovations การเปลี ยนแปลงแต่ละครังจะเป็ นในแบบของการเปลียนขนาด เพิมประสิ ทธิภาพ ออกแบบใหม่ เพือให้เทคโนโลยีเก่า สามารถ แข่งขันกับเทคโนโลยีใหม่ได้ และสุดท้ายก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่และเกิดการเปลียนแปลงไป อีกขัน 97
 98. 98. Punctuated EquilibriumDiagram of Punctuated Equilibrium 98
 99. 99. Punctuated EquilibriumTechnology & Performance 99
 100. 100. Punctuated Equilibriumปั จจัยทีทําให้บริษทฯ ลําบากใจในการเปลี ยนเทคโนโลยี ั Investments in accumulated knowledge and skills Traditions Sunk costs Internal political constraints Commitment to outmoded technologyจึงทําให้บริษทฯ ใหม่มีโอกาสในการลงทุนเพือสร้าง ัเทคโนโลยี ใหม่และเติบโตได้เป็ นอย่างดี 100
 101. 101. Punctuated Equilibriumถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG ๊ 101
 102. 102. Dominant Design Dominant Design Phases Period of Flux Dominant Design • Multiple Designs • Design Standardized • New Entrants • Price Competition • Non-price Competition •Incremental InnovationTechnological Shake-out TechnologicalDiscontinuity 1 Discontinuity 2 102
 103. 103. Qwerty VS Dvorakทําไม design key board ต้องหน้าตาแบบนี 103
 104. 104. Dominant Design 104
 105. 105. Absorptive CapacityThis theory integrates both the external dimension ofinnovation and the internal dimension“External” dimension About the evolution of the technology“Internal” dimension About learning and knowledge transfer process within the innovating organization.Focus on the ability of a firm to recognize the value ofnew external information/trends/technologicalopportunities, and to absorb and apply it to commercialends. 105
 106. 106. Megatrends 106
 107. 107. Megatrends 107
 108. 108. 1. Demographic Change 108
 109. 109. 4. Women on the Rise 109
 110. 110. 5. Cultural diversity 110
 111. 111. 13. Business Ecosystem 111
 112. 112. 13. Business Ecosystem 112
 113. 113. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด Technology S-curve Megatrends Punctuated Equilibrium Absorptive Capacity Dominant Design 113
 114. 114. How does innovation theory help innovators?3 หลักสําคัญของการศึกษาเกียวกับทฤษฎี นวัตกรรม: การอธิบายความหมาย การวิเคราะห์ การคาดการณ์ ทํานายการคาดการณ์จะช่วยนําทางไปสู่ผลตอบแทน การระบุปัญหาทีแท้จริง การกําหนดกรอบและวางแผน ชีนําไปสู่ความสําเร็จในรายได้และผลตอบแทน 114
 115. 115. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Linear Models Technology push, Need pull Coupling model Integration model Coupling model 115
 116. 116. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Linear Model Research & Development Commercialisation Innovation 116
 117. 117. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push VS Market (need) pull 117
 118. 118. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push Basic Design & Manufacturing Marketing Sales science engineering Market (need) pull Market need Development Manufacturing Sales 118
 119. 119. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Coupling model 119
 120. 120. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Integrated model 120
 121. 121. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 1 Network model 3Collaboration & Knowledge Networking Management (KM) Creativity Management 2 4 Research & Experience Development (R&D) 121
 122. 122. Case Study from ThaiEntrepreneur 122
 123. 123. Case#4 “JTI” Composite Cylinder for LPGCase#2 “BRAVO” Electricity Car Case#3 i-gool bathtub Case#1 “Inno-Scan” Palm Vein Biometric 123
 124. 124. Case#1 : Technology pushไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) หมายถึง เทคโนโลยี การยื นยันตัวบุคคลทีอาศัยความบ่งชีคุณลักษณะเฉพาะของแต่ ละบุคคลที ต่ างกันออกไปแบ่งออกเป็ นลักษณะทางกายภาพ(Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) Biometrics Physiology Behavior Face Keystroke Fingerprint Gait Hand Geometry Voice Iris | Retina Signature Human Scent | Ear Palm Vein 124
 125. 125. Case#1 : Technology pushการพิสจน์ตวบุคคลด้วยเส้นเลื อดดําบนฝ่ ามือ ู ั การใช้แสงทีใกล้เคียงลําแสงอินฟราเรด เพื อถ่ า ยภาพฝ่ ามื อ ซึ งขณะที ฮี โ มโกลบิ น ปราศจากออกซิ เ จนเลื อดดําจะดูดซับแสงไว้ ส่งผลให้มีอตราการสะท้อนแสงตําและทําให้ ัเกิดภาพของลายรูปแบบเส้นเลื อดดํา ทีมา :ปาล์มซีเคียว บริษท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากั125 ั ด
 126. 126. Case#1 : Technology push 126
 127. 127. Case#2 : Market (need) pull ProductClassic’80s Luxury’90s Sport’2000 127
 128. 128. Case#2 : Market (need) pullเหตุผลทีต้อง Model Change การ ปรับปรุงระบบและการทํางาน ทีสําคัญ เพิม ประสิทธิภาพ โครงแชสซี ระบบขับเคลื อน ระบบเบรค รูปทรง มอเตอร์ไฟฟา ระบบควบคุม ระบบบังคับเลี ยว ระบบ ้ รองรับ เป็ นต้น รถกอล์ฟ สามารถถอดประกอบง่าย เพือเน้นการส่งออก ไปยังประเทศเปาหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย ญี ปุ่ น ้ จีน ฮ่องกงและมาเลเซีย เป็ นต้น ลดต้นทุน การผลิ ต เพือให้ราคาตําลง สามารถแข่งขันได้ เพิมความรูสึกสนุกสนานในการขับขี ้ 128
 129. 129. Market Size and Growthตลาดเปาหมาย ้ Thai Market Sizeตลาดต่างประเทศ More than 2,000 golf carsส่งออกไปยัง อินเดีย มาเลเซีย ฮ่องกง 400 Million Bahtตลาดในประเทศ growth 20% / year 129
 130. 130. ข้อมูลสถิติรถกอล์ฟและยานยนต์ทีคล้ายกันของกรมศุลกากร พิกด 8703.100 006/C62 ั 130
 131. 131. Market Size and GrowthWorld Market Size World market shareMore than 400,000 golf cars 8,000 Million Baht growth 20% / year Golf Cars Million BahtUS 100,000 2,000EU 100,000 2,000Asia 50,000 1,000Other 100,000 2,000(Thai 2,000 400 MB) 131
 132. 132. Case#3 : Mix | Coupling modelProduct :: Material wood cast iron acrylicProduct :: Function 132
 133. 133. Case#3 : Mix | Coupling modelNew Material :: Lighting system ::Module 1 I-cyclic Module 2-3 U-color, I-temp old acrylic I-crylicControl system :: Styling Design ::Module 4-5 I-touch, I-wave Module 6 Styling Design 133
 134. 134. Case#3 : Mix | Coupling model High PerformanceCheap Expensive China brand Low Tech 134
 135. 135. Case#3 : Mix | Coupling Growth Market Size & modelขนาดและแนวโน้มของตลาด World bathroom fitting market มูลค่าผลิ ตภัณฑ์และอุปกรณ์อาบนํา 530,000 ล้านบาท มีอตราเติบโต 4% ั และมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 140,00 ล้านบาททีมา : (www.bathroom-fittings-manufacturers.com 135
 136. 136. Case#3 : Mix | Coupling Growth Market Size & modelขนาดและแนวโน้มของตลาด ตลาดเปาหมาย ในประเทศไทย ้ ในประเทศไทยมีมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 2,000 ล้านบาท แนวโน้ม ตลาดอ่ า งอาบนํ าในประเทศยัง มี อัตราการเติบโตเฉลีย 10-15% โดยมีปริมาณการใช้ แบ่งเป็ น อ่างปกติ 1,200 ล้านบาท 60,000 ใบต่อปี อ่างระบบ 800 ล้านบาท 8,000 ใบต่อปี 136
 137. 137. Case#4 : Network modelถังเหล็ กและโลหะ All metal cylinder ถังคอมโพสิ ต มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก ั มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก ั ถัง 1:1 มีนําหนักมาก ถัง 1.8:1 มีนําหนักน้อย เกิดสนิ ม ทันสมัย ไม่เกิดสนิ ม มีค่าบํารุงรักษา ทนต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งาน 5 ปี มองเห็นเนื อก๊าซ กระบวนการผลิ ตมลพิษต่อ อายุการใช้งาน 20-30 ปี สิ งแวดล้อมสูง กระบวนการผลิ ตเป็ นมิตรต่อ ความคุมค่าในการเปลี ยนมา ้ สิ งแวดล้อม ใช้ ถังก๊าซคอมโพสิ ต 4 ปี Non Metallic Liner with a fully-wound filament overwarp 137
 138. 138. ถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG ของ 3 บริษท ๊ ั ปั จจุบนมีการจําหน่ ายในยุโรป อเมริกา บางประเทศในเอเซียจํานวน 4 ล้านใบ ั มีการคาดการณ์ความต้องการถังคอมโพสิต มากกว่า 60 - 100 ล้านใบTwo piece One piece One piece- linerless - blow molded, PET liner - blow molded, PET liner- ABS jacket - HDPE jacket - HDPE jacket- currently on the market - currently on the market 2006 - currently on the market 2007- capacity 100,000 p/yr - capacity 750,000 p/yr - capacity 215,000 p/yrทีมา Propane Education & Research Council (Prague, Czech Rep.) 138
 139. 139. Case#4 : Network model Production Client Standard โรงงานอุตสาหกรรมจอบไทCollaboration & Networking สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงงานผลิ ตเส้นใยแก้ว เรซิน พลาสติก กรมธุรกิจพลังงาน โรงงานผลิ ตชินส่วนวาวล์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมไทยคอมโพสิต Support สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Business Network บริษท อุตสาหกรรม จอบไท จํากัด ั บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน) ั GSG inc. ด้าน filament winding machine Academics HANSHO composite technology international จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย standard approval มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์วิจย บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน) ั ั 139
 140. 140. Case#4 : Network model 140June 26, 2009 140
 141. 141. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”A ใช้เทคโนโลยีเป็ นพืนฐาน D อาศัยเครือข่ายทีภาคส่วน ในการขับเคลือนให้เกิดตลาด เป็ นการเชือมโยงความสําเร็จ (Technology Push) (Network)B อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน B ในการพัฒนาเทคโนโลยี (Market Pull) DC A i-gool bathtub มีเทคโนโลยีนํา แต่อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน (Mix) “Inno-Scan” C Palm Vein Biometric 141
 142. 142. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”1.2.3 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2 การรับรูถึงโอกาส ้ 1 3 นํ าสินค้าออกสู่ตลาด แหล่งทีมาของความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มงานเพือการสร้างสรรค์ การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร 142
 143. 143. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.1 การพัฒนากลยุทธ์เพือการจัดการนวัตกรรม Rationalist Strategy ประเมินสถานการณ์และสิ งแวดล้อม ตัดสิ นใจเลื อกแนวทางทีเหมาะสมกับธุรกิจ Incremental Strategy การปรับตัว และรูปแบบเหมาะสมกับสภาวการณ์ ประเมินผลกระทบและเลื อกแนวทางให้เหมาะกับธุรกิจ 143
 144. 144. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.2 การวางตําแหน่ งการดําเนิ นงานเพือเพิม ขี ดความสามารถในการแข่งขัน เป็ นการวางตําแหน่ งขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมซึงเป็ น องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์ดานนวัตกรรม ้ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติกบกลยุทธ์ดานนวัตกรรม ั ้ แรงจูงใจและแรงกดดัน เข่น ค่าแรง 300 บาท การเคลื อนย้ายแรงงานพม่า ความสามารถด้านการผลิ ตและการวิจย ั การบริหารองค์กร 144
 145. 145. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”ตําแหน่ งองค์กรเมือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง (Information Gathering) การเปรียบเทียบศักยภาพเฉพาะด้าน (Benchmarking) การเรียนรูจากคู่แข่ง ้ (Learning & Imitating) 145
 146. 146. นวัตกรรมมุมจีน #Lesson One: Copy(ShanZhai Model | Copy business model pattern between industries) 146
 147. 147. Parody Examples in China 147
 148. 148. Parody Examples in China 148
 149. 149. 149
 150. 150. 150
 151. 151. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?1990 2010 151
 152. 152. กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม 152
 153. 153. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?Great Wall of IT 153
 154. 154. Is imitation a bad thing? 154
 155. 155. The 50 Most Innovative Companies 2010 155
 156. 156. กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม อยู่รอด อยู่ต่อไปอยู่ต่อเนื อง 156
 157. 157. ประเทศไทยในทีเปลี ยนไป.... 157
 158. 158. 158
 159. 159. 159
 160. 160. ประเทศจีน 2012 ประเทศไทย 2012 160
 161. 161. The 50 Most Innovative Companies 2010 161
 162. 162. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.3 กลยุทธ์ดานเทคโนโลยี และการกําหนดทิศทางการ ้ พัฒนาเทคโนโลยี การเลื อกเทคโนโลยี ทีเหมาะสม (Selection) การลงทุน | การสูญเสียองค์ความรูเ้ ดิม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคน การได้มาของเทคโนโลยี (Acquisition) การลงทุนวิจย | การร่วมลงทุน | การจ้างหน่ วยงานภายนอกวิจย ั ั การพัฒนาเทคโนโลยี (Development) การลงมือพัฒนาต้นแบบให้ออกสู่เชิ งพาณิ ชย์ การนําเทคโนโลยี ไปใช้ (Exploitation) ปั จจัยความเสี ยง| การนํ าความรูไปใช้เอง | ให้ผูอืนใช้ดวยการ licenses ้ ้ ้ 162
 163. 163. 1.3 กลยุทธ์ในการจัดการ “นวัตกรรม”1.3.3 การกําหนดกลยุทธ์ดานเทคโนโลยี ของบริษท ้ ั Supplier dominate firm ผูขายปั จจัยการผลิ ตมีผลต่อการสร้างนวัตกรรม เช่น เสื อผ้ากีฬา NIKE ้ Scale intensive firm บริษททีเน้นการผลิ ตสิ นค้าจํานวนมาก นวัตกรรมทีเหมาะสมคือการปรับปรุงคุณภาพและต่อยอด เช่น ั ผูผลิ ตเฟอร์นิเจอร์ให้ IKEA | ผูผลิ ตตูเ้ ติมเงินบุญเติม หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ ้ ้ Science-based firm บริษท กลุ่มเคมีภณฑ์ และ อิเล็ กทรอนิ กส์ เน้นนวัตกรรมทีมาจากงานวิจยเป็ นหลัก ั ั ั Information-intensive firm บริษทฯ ทีเน้นข้อมูลสารสนเทศ เช่นอุตสาหกรรมการเงิน สือสาร ผลักดันให้เกิดบริการใหม่ๆ ั Specialized supplier บริษทเฉพาะทาง เช่น ซอฟต์แวร์และเครืองจักรกลอัตโนมัติต่างๆ ทีอาศัยความเชี ยวชาญเฉพาะ ั 163
 164. 164. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.1 การเงิน การลงทุนเพือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมIDEA + Money + Entrepreneurs 164
 165. 165. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ธรรมชาติของนวัตกรรม Innovation Cash Flow X Months or Years Market distribution (Diffusion) + Development competitors EvolutionCash flow Design Time Early adoption [maybe] _ Bathtub Curve & Valley of Death Obsolete Singh Intrachooto, Ph.D. Head of Building Innovation and Technology Program Kasetsart University Architecture, Bangkok, Thailand 165
 166. 166. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.1 การเงิน การลงทุนเพือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมIDEA + Money + Entrepreneurs เงินทุนส่วนตัว เงินทุนภาครัฐ ธนาคารพาณิ ชย์ Venture capital (VC) Corporate venture Business angle (informal VC) 166
 167. 167. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.2 ปั จจัยด้านการตลาดต่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยี และตลาดต่อการขยายผลเชิงพาณิ ชย์ เทคโนโลยี ใหม่และตลาดเดิม เทคโนโลยี และตลาดใหม่ เทคโนโลยี และตลาดเดิม เทคโนโลยี เดิมและตลาดใหม่ 167
 168. 168. Technological product Architectural productDifferentiated product Complex product 168
 169. 169. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.3 การสร้างพันธมิตรเพือสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม นวัตกรรมแบบปิ ด (Close Innovation ) 169
 170. 170. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม” Philips, IDEC, General Magic, Apple, Connextix และ WebTVนวัตกรรมแบบเปิ ด (Open Innovation ) 170
 171. 171. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”รูปแบบความร่วมมือให้เกิดนวัตกรรม การว่าจ้างในรูปแบบสัญญารับช่วง (Outsource) การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology licensing) การร่วมวิจยในรูปแบบ (Research consortia) ั การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliances) การจัดตังบริษทร่วมทุน (Joint venture) ั เครือข่ายนวัตกรรม (Innovation network) 171
 172. 172. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”Outsource (OS) กรณี ทีบริษทไม่มีเครืองจักรหรืออุปกรณ์ในการผลิ ต ั กรณี ทีบริษทอืนมีความชํานาญมากกว่าในด้านนันๆ ั ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี ยงในการผลิ ต ช่วยลดเวลาในการผลิ ต การแสวงหาบริษทเพือรับจ้างผลิ ตหรือทําวิจยใช้เวลานาน ั ั เรืองการควบคุมคุณภาพสิ นค้า 172
 173. 173. 173
 174. 174. อุตสาหกรรมรถยนต์ทีอาศัยการรับช่วงผลิ ต 174
 175. 175. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”Technology Licensing (TL) ลดความเสียงด้านเทคโนโลยี ลดความเสียงด้านการตลาด ลดระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรม และส่งออกสู่ตลาด เจ้าของเทคโนโลยี อาจพยายามจํากัดสิ ทธิของผูรบในการ ้ั ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี นนๆ ั 175
 176. 176. Technology Licensing (TL) 176
 177. 177. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”Research Consortia (RC) ส่วนใหญ่เป็ นการร่วมมือกันโดยหลายๆ องค์กร เพือตอบโจทย์ทีทุกฝ่ ายต้องการรู ้ โดยเน้นทีเป็ นองค์ความรูและข้อมูลพืนฐาน ้ ทุกฝ่ ายร่วมกันลงทุนและรับความเสียงในการวิจย ั เกิดการรัวไหลของข้อมูลสําคัญของบริษทไปสู่บริษทอืน ั ั 177
 178. 178. 178
 179. 179. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”Strategic Alliances (SA) บริษทหรือองค์กรมากกว่า 2 แห่ง ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี ั เน้นพัฒนาเทคโนโลยี หรือสิ นค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วJoint Venture (JV) เป็ นการจัดตังบริษทใหม่ระหว่างองค์กรทีเป็ นพันธมิตรร่วมใน ั การพัฒนานวัตกรรม 179
 180. 180. Joint Venture (JV) Create a new brand of electric cars for ChinaProduce and sell large-sizedLCD panels and modules. 180
 181. 181. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ“นวัตกรรม”Innovation Network (IN) เป็ นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มบริษท กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ั กลุ่มอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง สถาบันวิจย สถาบันศึกษา/ ั มหาวิทยาลัย หน่ วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง รวมไปถึงสถาบัน การเงินและสถาบันการลงทุน 181
 182. 182. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.4 การบริหารจัดการระบบภายในองค์กร การค้นหานวัตกรรม การเลื อกสรรนวัตกรรม การดําเนิ นงานพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูและต่อยอดนวัตกรรม ้ 182
 183. 183. 1.4 กระบวนการบริหารจัดการ “นวัตกรรม”1.4.4 การบริหารจัดการระบบภายในองค์กร การแบ่งโครงการ ออกเป็ นขันตอนเพือ ประเมินผลการ ดําเนิ นงานทีสําเร็จ แล้วจึงตัดสิ นใจใน การดําเนิ นการต่อไป เรียกแนวคิด “Stage gate model” 183
 184. 184. ข้อมูลเพิมเติมติดต่อ พันธพงศ์ ตังธีระสุนนท์ ั ผูจดการโครงการ ้ ั สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 02 644 6000 ต่อ 133 081 7575 058 pantapong@gmail.com name organization www.slideshare.net/pantz17 กรกฎาคม 2555 184
 185. 185. BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands17 กรกฎาคม 2555 185
 186. 186. The 50 Most Innovative Companies 2010 # Note: No Thai Company17 กรกฎาคม 2555 186

×