Your SlideShare is downloading. ×
รวมบันทึกอันเนื่องมาจากลูกๆ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

รวมบันทึกอันเนื่องมาจากลูกๆ

1,118
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,118
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. อันเนื่องมาจากลูกๆ มีเรื่องที่ไดเรียนรูเพราะลูกหลายเรื่องที่อยากเขียนไว บางเรื่องก็เปนเพียงเรื่องสนุกๆ แตบางเรื่องก็ คิดวาคงมีประโยชนกับผูอื่นบาง
 • 2. สิ่งที่ประทับใจจากงานวันแรกพบกับโรงเรียน มอ.ว. โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 21 กุมภาพันธ 2006 01:16 น. http://www.gotoknow.org/posts/16172 วันเสารที่ผานมา ไดเขาฟงคําบรรยายเกี่ยว กับ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ สําหรับระดับม.4 ไดเขาใจ หลักการและวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนนี้ รูสึกประทับใจและชื่นชม เพราะหลังจากที่ลูกๆ กลับมาใชชีวิตนักเรียนประถม และมัธยมที่บานเราไดสองสามเดือนแลว ตัวเราเองรูสึกสงสารชีวิต ของเคาเมื่อเทียบกับตอนอยูที่ออสเตรเลีย แตตองบอกวาการเรียนที่โนนก็คงมีสวนทําใหพวกเคา รูสึกสนุกสนานกับการเรียนที่นี่ (ทั้งๆที่รูเรื่องบางไมรูเรื่องบาง กับศัพทภาษาไทยในหนังสือซึ่งเปน ภาษาเขียนที่ลูกไมคุนเลย) จากการที่เคาไดเรียนแบบสนุกสนานที่โรงเรียน การบานเล็กนอย สุด สัปดาหไมมีการบานเปนเวลาอานหนังสืออานเลนอะไรก็ได มาเปนเรียนเต็มที่ การบานเพียบ ทํา กันตั้งแตกลับถึงบานจนเกือบสองทุม บางครั้งก็ยังไมเสร็จดวยซํ้า รูสึกวามอว.กําลังจะมาเปนทางเลือกใหม ที่แสดงใหเห็นวาการเรียนใหสนุกก็สามารถสัมฤทธิ์ผลได ไดฟงอาจารย ปริญญา อรุณวิสุทธิ์ ทานรองผอ.โรงเรียนเปรียบเทียบเด็กสองแบบ คือ แบบแรก เปรียบเปนสีแดงเปนพวกที่ชอบเรียน มีการบานก็ขยันทํา ชอบอานหนังสือ ไปหองสมุดแลวมี ความสุข กับอีกแบบเปนสีเหลือง แบบนี้ชอบเฮฮาสนุกสนาน เลนเกมสคอมพิวเตอร แบบนี้พอ แมตองบริหารปากกันเสมอ เมื่อไหรจะทําการบาน เมื่อไหรจะอานหนังสือ ทานบอกวา หนาที่ของ เราพอแม และโรงเรียนคือทําใหลูกของเราเปนสีสม คือรูจักเรียนและมีความสุนทรียใน การใชชีวิตดวย ระแวดระวังดูแลไมใหสารพัดสีเลอะเทอะอื่นๆในสังคมมาปนเปอนพวกเขา ปรับ แตงลูกๆใหเปนคนดีมีความสุข ไดเปนไดทําสิ่งที่เคาสามารถทําไดใหเต็มศักยภาพแตเปน ไปอยางมีความสุข ไมใชจัดการใหเคาเปนแบบที่เราคิดวาดีกับตัวเคา ลูกตองเปนผูเลือกตัดสินใจ เอง โดยมีเราเปนผูใหขอมูลและคําปรึกษา สงเสริมเคาใหรูศักยภาพของตัวเอง คนพบวาตัวเองชอบ อะไร ไมใชพอแมอยากใหเปนอะไร เปนบายวันแนะนําโรงเรียนที่มีคุณคาสําหรับตัวเอง และหวังวาทางโรงเรียนจะสามารถพิสูจนใหคน ไดรูวา การเรียนรูแบบบูรณาการเปนการเรียนรูที่ยั่งยืน เราควรจะชวยกันทําใหระบบการ ศึกษาของเราปรับเปลี่ยนไปไดแลว เชื่อวาจะเปนแบบอยางที่ดีของโรงเรียนอื่นๆไดหากผลผลิตที่ ออกมาเปนพลังที่ดีของสังคม
 • 3. ภาษาไทยไมงายอยางที่คิด โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 22 กุมภาพันธ 2006 00:00 น. http://www.gotoknow.org/posts/16285 เจาตัวโตเอามาทายใหอานใหฟง เราก็อานดวยความมั่นใจ แตเชื่อไหมวาสองคํานี้ สตรี ไมไดอาน วา สะ-ตรี และ เสวก ไมไดอานวา สะ-เหวก หากทานอานแบบนี้อยูขอใหรูวาไมตรงตามที่บอกไวใน พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะ
 • 4. ตั้งกฎในการเลนคอมพ...ฝกวินัยใหลูก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 24 กุมภาพันธ 2006 23:50 น. http://www.gotoknow.org/posts/16732 ไดฟงขาววันนี้เรื่องเด็กเปนโรคนิ้วมือหงิกงอเพราะเลนคอมพนานๆแลว นึกดีใจที่เราตั้งกฎประจํา บานมานานแลวจนเปนธรรมเนียมวา ทุกคนจะอยูหนาคอมพไดครั้งละไมเกินครึ่งชั่วโมง ถาใครมีลูก เล็กๆที่กําลังเริ่มจะติดคอมพ ถายึดขอปฎิบัตินี้ไว สรางนิสัยใหลูกรูวา เลนไดแตควรลุกไปทําอยาง อื่นบาง (ใหหามเลยก็ดูจะเปนไปไดยาก สําหรับบานสวนใหญ) เลนนานๆเกินครึ่งชั่วโมงจะมีผลเสีย เคาจะไดคิดไดเองวาที่เราบอกนั้นเปนสิ่งที่เปนประโยชนกับตัวลูกเอง
 • 5. การอานภาษาไทยของเด็กไทยที่ไปโต เมืองนอก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 27 กุมภาพันธ 2006 21:45 น. http://www.gotoknow.org/posts/17044 นองฟุง ลูกชายคนเล็ก ติดตามไปตอนคุณแมไปเรียนตอที่ออสเตรเลียตั้งแตเคา อายุ 2 ขวบ ยังพูด ไมไดเลย (เปนเด็กพูดชา) ดังนั้นจึงไปเริ่มพูดเอาที่โนน แตดีที่เคาขอใหพวกเราพอแมและพี่ชาย 2 คนพูดไทยกับเคาที่บาน เราจึงมีกฎวา ตองพูดไทยในบาน หามพูดภาษาอังกฤษ ที่ตองมีกฎนี้ เพราะเจาพี่ชายทั้งสองที่อายุ 7 และ 8 ขวบตอนไป โดนเพื่อนที่โรงเรียนวา เวลาพูดกันเปนภาษา ไทย (เพราะเคาฟงไมรูเรื่อง) ก็เลยชอบคุยกันเวลาเลนดวยกันเปนภาษาอังกฤษ แลวก็ติดมาที่บาน นองฟุงจะเปนคนคอยดุวาใหพูดไทย เคาจึงสามารถฟงและพูดภาษาไทยไดดี (เราคิดกันเอง) แต ปรากฎวาครั้งแรกๆที่เจอนาๆนักเรียนไทย มีบางคนมาถามคุณแมวา นองฟุงพูดภาษาอะไรคะ ฟงไมคอยรูเรื่อง จะวาภาษาอังกฤษก็ไมใช ตองฟงกันสักพักจึงเขาใจ เพราะจริงๆนองฟุงพยายามพูด ไทย (ที่พวกเราพอแมคิดวาพูดไดดี เพราะเราฟงรูเรื่อง แตจริงๆมันไมใชแบบที่คนไทยทั่วๆไปพูดกัน เคาจะพูดแบบประโยคภาษาอังกฤษแปลมาเปนไทย) กลับมาแลวไดสามสี่เดือน นองฟุงอานภาษาไทยไดคลองแลว แตก็ยังมีอะไรใหเราไดฮาเสมอ เชน นองฟุงจะอาน ปาดังเบซาร วา ปา-ดัง-บะ-เซา แลวก็เถียงเวลาเราบอกเสียงที่ถูกวา ก็เหมา, เศรายัง อานวา เหมากับเสา เลย ไมใช เห-มา หรือ เส-รา ปายทางเขาที่เขียนเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเอาไว นองฟุงก็อานวา ที-คา-ยุ-โก- โหด-มะ-หา-รา-ชา พอบอกวา โห-ตุ นองก็ยกตัวอยางวาทําไมไมเหมือน เหตุละ ทําใหนึกถึงที่มีอาจารยมาบนใหฟงวาเจอเด็กมหาวิทยาลัยแลว อาน one, misuse วา ออน-เน กับ มิ- ซู-ซี นึกไมออกเหมือนกันวาจะโทษอะไรดี ก็คง ตองชวยๆกันแกไขและบอกตอ เหมือนๆกับที่พวกเรา กําลังชวยนองฟุงกันอยู
 • 6. AAR ชวนลูกไปวายนํ้า โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 10 มีนาคม 2006 23:50 น. http://www.gotoknow.org/posts/18474 พวกเราทําบัตรวายนํ้าของศูนยกีฬากันมาตั้งแต ปลายมกราฯ บอกหนุมนอยนักวายนํ้าทั้งสองวา สระอยูตรงนี้นะลูก อยากไปเมื่อไหรไปไดเลย เดินไปใกลนิดเดียว กอนเราจะกลับมา ทั้งสองหนุม วายนํ้าเปนประจําอาทิตยละ อยางนอย 4 วัน ระยะทางไปสระก็อยูไมใกลไมไกลไปกวาสระที่นี่ แต ปรากฎวาไมมีใครไปลงสระเลย แตอาทิตยนี้เราไดไปวายกันมาแลว คุณแมเลยขอ After Action Review (AAR) เสียหนอย (ฟรีสไตลอีกตามเคยคะ) สิ่งที่คาดวาจะไดรับ ตอนแรกที่บอก คิดวาลูกๆจะไปกันในไมชาหลังจากมีบัตรแลว แตเวลาผานมาเกือบสองเดือน ลูกๆ ไมถึงสระสักที เลยคิดวาเอาละ เราจะไปวายนํ้าแลวชวนเขาไปดวย ทั้งสองหนุมไปอยาง happy พอใจกันหมดกับการตื่นแตเชา กอน 6 โมงแลวก็เดินคุยกันไปถึงสระ วายกันไมเลิก ชวนใหขึ้น เพราะแมตองไปทํางาน สองหนุมบอกวาจะกลับกันเอง ^o^ ทําไมถึงไมสําเร็จในตอนแรก เพราะเราไมไดลงมือทําเปนผูนํา แคแนะนําชี้ชวนไมเพียงพอ ขอคิดสําหรับตัวเองในฐานะพอแม อยากใหลูกทําอะไร เราตองทําเปนตัวอยางกอน อะไรๆที่เราบอกวาดี ถาเราเองไมลงมือทําหรือทํา ยังไมได ก็คงยากที่จะเข็นใหลูกทํา ทําใหนึกถึง ขําขัน ที่เพิ่งอานมาไมนานนี้จาก forward mail (เลยไมสามารถอางที่มาได) ขอนํามาเลา ตอนะคะ ลูก: ทําไมเราไมมีบานใหญๆ รถสวยๆเหมือนคนอื่นละพอ พอ: ถาลูกอยากมีแบบนั้น ลูกตองตั้งใจเรียนใหเกงๆจะไดมีงานดีๆ ทําเงินไดเยอะๆ นะลูก ลูก: แลวทําไมตอนเด็กๆพอไมตั้งใจเรียนละ พอ
 • 7. การอานภาษาไหนๆก็ไมงายหรอก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 11 มีนาคม 2006 16:53 น. http://www.gotoknow.org/posts/18514 วันนี้นอกจากไดอาน ความคิดเห็นที่ทําใหขํา (โปรดอยาคิดวาเปนการดูถูก ถามีคนขําเวลาเราพูด ภาษาผิดๆ เราควรดูใหเปนเรื่องสนุก เพราะเราเองก็ตองเคยผิด ไมอะไรก็อะไรสักอยาง) โดยเฉพาะ ที่คุณขจิต เลาวาเด็กอาน sometimes วา โซมีติเมต ทั้งๆที่รับรองวา ตองเขาใจแนนอน ถาไดยินเรา พูดวา ซัม ไทม (อานไท แบบมีม. ตามนิดๆ) วันนี้เด็กไทยที่บานก็มีเรื่องใหขํา เคารูจักคําวา อมตะ (พูดแลวเขาใจรูความหมาย) แตไมเคยอานที่เปนตัวหนังสือมากอน เคาอานวา อม-ตะ แลวก็สงสัย กันวา อม-ตะ นะ คือ อม อะไร ตะ คืออะไร พอบอกวามันคือ อัม มะ ตะ ที่เคารูจักไง ไดขํากันอีก ขอยํ้าวา การที่เราหัวเราะอะไรแบบนี้ ควรมองใหเปนเรื่องขําขันสนุกสนาน ไมใชการดูถูก ก็เหมือน เวลาเราเห็นคนเหยียบกลวยหกลม มันตลก เราก็ขํา แตไมไดแปลวาเราสนุกที่เขาเจ็บ ตองหัวเราะ ใหเบาๆอยาใหเขาเขินเพราะถาเราลมแบบนั้น เราก็คงไมคิดวาขําเหมือนกัน
 • 8. อันตรายจากสนามบาสรอนๆตอนบาย โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 13 มีนาคม 2006 23:36 น. http://www.gotoknow.org/posts/18712 เย็นวันอาทิตยที่ผานมา เจาตัวโตบอกวาไปดูเพื่อนๆเลน หายไปสักพัก วิ่งเขยงเทากลับมาบาน แผนเนื้อที่ฝาเทาเปดเปนแผง เหมือนเราปอกเปลือกมะละกอหรือมะมวงแบบมือไมอาชีพ (แผน หนาพอใชได) ขนาดประมาณอุงมือ บอกวาลางนํ้าไปรอบหนึ่งแลว เลือดหยดมาเปนทาง ตองพาไป ER หมอบอกวาเย็บไมไหวเพราะแผนมันไมหนามาก มีเฉพาะตรงปลายสุดที่เนื้อฉีกเขาไปลึกหนอย จะเย็บก็ลําบาก หลังจากฉีดยาชาให เลยตัดสินใจตัดทิ้งทั้งแผน แลวก็ตองพันผาไวแลวไปทําแผล ทุกวัน คงจะตองใชเวลาประมาณ 3 อาทิตย เปนอยางนอยจึงจะเปดตลอดได ปรากฏวา หลังจากเกิดเรื่อง เราไดทราบวา มีเด็กคนอื่นๆ อยางนอยก็ 2 รายแลวที่เคยเกิด เหตุเชนนี้ เพราะไปวิ่งบนสนามบาสที่รอนๆดวยเทาเปลา พอวิ่งแลวหนังซึ่งโดนความรอนจะ ไถไปกับพื้น แลวเปดออก เหมือนคนไข burn ถาไมทันรูสึกทีแรกก็จะยิ่งเปนแผลใหญ เจาตัวโต บอกวาตอนแรกไมรูสึก มีเด็กคนอื่นบอกวาเลือดออกที่เทาถึงรู เห็นแผลแลวหวาดเสียวมาก เพราะเหมือนแผล burn เราดีๆนี่เอง อยากเตือนทุกคนที่มี ลูกหลานทั้งเล็กทั้งโต อยาใหไปวิ่งเลนบนสนามบาส เทาเปลา ตอนที่พื้นยังรอนๆ เตือนให เด็กๆรูถึงอันตรายที่อาจจะเกิดไดเชนนี้เสียกอน ไมตองรอใหเจ็บเองเพื่อจะจํา เจาตัวโตบอกวาอยาก เลนแตใสรองเทาแตะอยูแลวมันไมสะดวก ก็เลยถอดรองเทาเลน คราวนี้จําแลววา จะกลับมาใส รองเทาผาใบกอนไปวิ่งบนสนามรอนๆ
 • 9. เร็วกวาที่คาดจากสามหนุมนอย โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 20 มีนาคม 2006 23:18 น. http://www.gotoknow.org/posts/20025 วันอาทิตยตอนเย็น หนุมนอยคนกลางบอกวา แมสอนสรางบล็อกหนอยนะ เขาอยากเขียนบาง สมัครเรียบรอยแลวแตไมเขาใจวาจะเริ่มยังไง เจาตัวโตก็บอกวา สอนดวยแม มี password แลว เหมือนกัน เสร็จแลวเจาตัวเล็กก็บอกวาฟุงดวย ตองจับตัวคุยกันหนอยวา เอาอยางพี่เคาเฉยๆไมได นะ ลูกตองรูวาจะเขียนอะไร อยากเขียนอะไร และตองเขียนเปนประจํา ไหนบอกหนอยซิวา จะเขียนอะไร พอฟงแลวก็ไมอยากจะขัด เพราะ เขามีจุดที่คิดไวแลวจริงๆ เจาสองตัวโตตางก็มี ความ ตั้งใจของตัวเองวาอยากจะเขียนอะไรที่คอนขางแจมชัด สรุปวาลูกๆลงมือกอนที่แมจะตั้งตัวเสียอีก เพราะตั้งใจไววาจะชวนเขาเขียนกันบาง เพราะดูเหมือนเรื่องที่พวกเขาขยันเลาใหฟงนั้นมีหลาย มุมมองที่นาจะเขียนเก็บไว ตองขอขอบคุณ GotoKnow รวมถึงสคส.ที่ไดจัดใหมีเวทีนี้ขึ้น หวังไววาเด็กๆจะไดเรียนรูไปดวยจากการลงมือเขียนจากความคิดของตัวเอง ทั้งสามคนบอกวาขอสมัครเขาชุมชนเดียวกับที่แมอยูไดไหม ตองรีบบอกจุดประสงควา Smart Path จะเกี่ยวกับการพัฒนางาน (ถึงแมบล็อกพูดถึงภาษาอังกฤษจะเกี่ยวไมตรงนัก แตแมก็พยายามไม ออกนอกเรื่องมาก แกตัวเอาไวกอน) สวน Path Variety ถึงจะเขียนเรื่องหลากหลายได ก็จะ เปนของคนในภาควิชาฯ เพราะฉะนั้นลูกควรตั้งชุมชนเองเลย เหนนก็คิดวางั้นเอาเปนชุมชนที่รวมเรื่องของคนที่เคยอยูที่ออสเตรเลียแลวกัน คุณแมก็เลยตกลงจะ สมัครเขารวมดวย แลวลูกๆจะชวนนาๆอาๆทั้งที่เรียนจบกลับมาแลว และที่ยังเรียนอยูมารวมขบวน ดวย ฟงดูดีเชียว ตัวเองไดชวยเฉพาะนองฟุงบางในการพิมพ เพราะนองยังหาตัวหนังสือไมคอยเจอ จะทําไมทันใน เวลาสวนตัวที่มี (คนละไมเกินครึ่งชั่วโมงตอครั้ง) และภาษาไทยยังไมคอยแข็งแรง คุณแมเองยังตอง แปลความดวยอยูเลย แตก็ชื่นใจกับความตั้งใจของลูกจริงๆคะ เปนตัวอยางหนึ่งวา การชักจูงให ใครทําอะไร การทําเปนตัวอยางคือสิ่งที่ดีที่สุด
 • 10. ลูกนารักเพราะใคร โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 28 มีนาคม 2006 00:04 น. http://www.gotoknow.org/posts/21216 ไดยินคําเปรยจากลูกชายผูนารัก วาเหนนไมอยากเปนลูกพอกับแมเลย ถามกลับไปวา ทําไมละลูก (ดูรูวาเขาพูดแบบ positive) เขาตอบวาเหนนไมอยากนารัก ฟงแลว....จะวาเขาใจ ก็ไมคอย...แตก็ ทําใหเก็บเอามาคิด รวมทั้งไดยินจากคําชมของคนอื่นๆวาลูกๆนารัก ทําใหอยากวิเคราะหเหมือนกัน วาลูกนารัก เพราะใคร..... อันดับแรก นาจะเปนเพราะ นิสัยพื้นฐานของเขาเอง อันนี้จะเห็นไดงายวาลูก 3 คนนารักไมเหมือน กัน ขึ้นกับวามองมุมไหน อันดับสอง คงเปนเพราะ วิธีที่เราพอแมใชในการเลี้ยงลูก เราพบวาวิธีที่เราใช ทําใหเราไดลูกที่คอน ขางมีเหตุผล มีวินัยในตัวเอง เคารพกฎระเบียบ ตัวเองเห็นวา มีคนอื่นๆอีกหลายคนที่เปนตัวอยางให เราในเรื่องนี้ ซึ่งตางคนตางก็มีเทคนิคที่ดีๆของตัวเอง ที่บางอยางก็สามารถใชไดเปนสากล แตอยางไรก็ตาม ตัวเองก็ยังระลึกถึงและเห็นดวยกับ The Prophet (ปรัชญาชีวิต) ของคาริล ยิล ราน ที่พูดถึง เด็ก วา พวกเขามาทางทาน แตไมใชมาจากทาน, และถึงแมเขาจะอยูกับทาน เขาก็ไมใชของทาน ทานอาจใหความรักแกเขาได แตไมใชความคิดของทาน เพราะพวกเขามีความคิดของ ตัวเอง คุณอาจไดตัวของเขาไว แตไมใชจิตวิญญาณของเขา , เพราะวิญญาณของเขาอยูในโลกแหงอนาคต ที่คุณไมสามารถจะไปถึงได แมในความฝน คุณอาจพยายามจะเปนแบบเขาได แตอยาทําใหเขาเหมือนทาน เพราะฃีวิตไมเดินถอยหลังหรือผูกติดกับวันวาน บันทึกวันนี้เพียงเพราะตองการปลดปลอยสิ่งที่ติดอยูในใจ พวกเขาจะนารักเพราะใคร ก็ไมสําคัญ เทากับการที่พวกเขาจะคงความนารักที่มีอยูตอๆไปในอนาคต เปนคนดี มีคุณคา รักตัวเองและเพื่อน มนุษย จึงจะทําใหตัวเอง ในฐานะ แม เชื่อวาไดทําหนาที่ที่สําคัญที่สุดของการเกิดเปนมนุษยแลว โชคดีมีโอกาสสรางพวกเขาขึ้นมา
 • 11. อันเนื่องมาจากบันทึกของ Dr .Ka-Poom เกี่ยว กับ constructivism โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 29 มีนาคม 2006 22:06 น. http://www.gotoknow.org/posts/21634 อานบันทึกของคุณ Dr .Ka-Poom ตอนแรกวาจะเขียนในความคิดเห็นแตรูสึกวาอาจจะยาวไปหนอย เลยขอยกมาตรงนี้ นองฟุง อายุจะ 9 ขวบ แสดง ตัวอยางของ constructivism เกี่ยวกับการใชภาษาไทย ใหพวก เราไดขํากันบอยมากคะ เนื่องจากเขาไปอยูออสเตรเลียเมื่ออายุ 2 ขวบ (ยังไมพูดภาษาไทยเลย เพราะเปนเด็กพูดชา) ตลอดเวลา 6 ปเขาพูดภาษาไทยไดจากการที่ฟงพวกเราพูดกันในบานเทานั้น ตลอดทั้งวันสวนใหญจะพูดและฟงแตภาษาอังกฤษ ดังนั้นเขาจะตีความคําในภาษาไทยเอาเอง โดย ประมวลกับสิ่งที่ไดยินไดฟงพวกเราพูดกัน ยกตัวอยางเรื่องที่ชอบเลามาแลวหลายหนในหมูเพื่อนฝูงคือ เมื่อนองฟุงอายุ 7 ขวบเลนกับนาจี โดย ยกเบาะพิงหลังในรถออก เอามาพิงไวเฉยๆแลวบอกวา "นาจี พิงสิ" พอนาจีพิง เขาก็ดึงเบาะออกให นาจีหนาหงาย นาจีผูแสนดีก็ยอมพิงอยูหลายครั้ง กอนจะพูดวา "นองฟุง เปลี่ยนมุข บางสิ อันนี้เบื่อ แลว" นองฟุงจัดแจงใช constructivism ทันที โดยไปดึง ที่พิงของเบาะอันอื่น มาตั้งใหนาจีพิง แลว บอกวา "นาจีๆ ฟุงเปลี่ยนมุขแลว นาจีพิงเร็ว" พวกเราหัวเราะกันใหญ ถามวา"นองฟุงรูมั้ยวา มุข คืออะไร" นองฟุงมองหนาพวกเราดวยความงุนงง เดือดรอนคุณแมตองอธิบายกันยาว ตอนนี้นองฟุง เขาใจแลวคะ วา "มุข" คือ "gag" (แถมรูเพิ่มอีกดวยวา "มุก" คือ "pearl") ตอจากเรื่อง"มุข" นาจีก็เลยสอนนองฟุงวา "แกลงผูใหญไมดีนะ มัน บาป " วาแลวก็นึกได ถามไปอีก วา "นองฟุง รูมั้ยวาบาป คืออะไร" นองฟุงตอบทันทีดวย constructivismประจําตัว " ฟุงรู ที่บานมีตัว นึง " เลนเอาพวกเราหัวเราะกันกลิ้งอีก กวาจะไดรูเฉลยวานองฟุงหมายถึง เหรียญ" บาท " ตองขอขอบคุณ คุณ Dr .Ka-Poom ที่ทําใหไดเรียนรูการเรียนรูของนองฟุงอีกทีคะ
 • 12. วิเคราะหวิธีการเลี้ยงลูก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 31 มีนาคม 2006 21:33 น. http://www.gotoknow.org/posts/21652 ผานไปอานบันทึกอันแสนจะมีประโยชนของคุณจตุพร แลวเก็บไปคิดไดทั้งวัน อยากใหใครตอใครที่ อยากใหอนาคตของชาติเจริญกาวหนาไดอานแลวชวยกันคิดตอ โดยสวนตัวแลวคิดวาตัวเองเลี้ยง ลูกโดยใชสิ่งที่คุณจตุพรนํามารอยเรียงไวในบทบันทึกนี้โดยไมรูตัว เห็นวาเปนวิธีการที่แสนจะ เปน เรื่องธรรมดาแตเปนเหตุเปนผลและมีประโยชนอยางใหญหลวงตอเด็กๆของเรา ขอแนะนําใหลองเขาไปอานกันดูนะคะ เชื่อวาเด็กทุกคนสามารถพัฒนาไดจนเปนกําลังสําคัญของ สังคม หากเราผูใกลชิดหรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเด็ก ทําความเขาใจกระบวนการตางๆที่คุณ จตุพรไดพูดถึง สนับสนุนใหเด็กรูจักอาหารที่มีประโยชนแกตัวเอง รูจักรักสุขภาพ สรางสิ่งแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรูแบบเปดกวาง เปดโอกาสใหเขาสามารถไดลองผิดลองถูก ลงมือทํา ไมปด กั้น สงเสริมสนับสนุนใหเด็กรักดนตรีไมวาจะเปนเพียงรองตามหรือลงมือเลนเอง ไดขีดเขียนทํางาน ศิลปะในรูปแบบที่ไมจํากัด สอนใหเขารูวิธีการจัดการกับอารมณไมวาจะเมื่อดีหรือราย จากความเขาใจปจจัยพื้นฐานตางๆเหลานี้อยางเปนระบบ เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของ ลูกหลาน เด็กๆผูซึ่งจะเปนอนาคตของชาติไทย เราทุกคน ทุกระดับสามารถทําได ตั้งแตพอแม คุณ ครู ไปจนถึงผูวางระบบเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กทั้งประเทศ นอกจากจะชวยใหเราพัฒนา เด็กไดถูกวิธีแลว ตัวเราเองก็จะไดเรียนรูการชวยใหตัวเราเองมีสุขภาพชีวิตที่ดี เพราะสิ่ง เหลานี้เปนพื้นฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ
 • 13. ทําไมคุณครูไมสอนแบบที่มันไมยากบางนะ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 6 เมษายน 2006 23:46 น. http://www.gotoknow.org/posts/22859 ชวงนี้ นองฟุง ยุงกับการเรียนภาคฤดูรอนที่โรงเรียนก็เลยมีเวลานั่งเขียนบล็อกนอยลง แถมยังพิมพ ภาษาไทยไมคอยคลองอีกดวย จึงฝากใหเขียนเรื่องนี้แทนที เนนวาใหบอกดวยนะครับวา ฟุงเปน เจาของเรื่อง เขาบอกวาเขาอานบล็อกที่แมเขียนดวยนะ (เปนทีวา ตองทําตามที่ฟุงบอกดวยนะ แม) นองฟุงอยากบอกคุณครูสอนภาษาอังกฤษวา คําที่คุณครูใหใชพูดเวลาขอไปเขาหองนํ้า กับขอเขา หอง รวมทั้งเวลาขานชื่อนั้น มันเปนแบบยากไป นาจะเปลี่ยนเปนแบบที่ในหองเรียนฝรั่งเขาใชกัน จริงๆ งายกวา แบบของเรา: Excuse me, may I be excused. (ขอไปหองนํ้า) เด็กฝรั่ง (ออสซี่): Excuse me, may I go to the toilet. (ถึงจะยาว แตก็พูดงายกวา) แบบของเรา: Excuse me, do you mind if I come in? เด็กฝรั่ง (ออสซี่): Excuse me, may I come in? (สั้นและงายกวา) แบบของเรา: present, absent (ขานชื่อวา มา กับ ไมมา) เด็กฝรั่ง (ออสซี่): here, not here (สั้นและงายกวาอีกเหมือนกัน) สําหรับประโยคแรก คุณครูก็ใหพูดวา เอกซ คิ้วซ มี (ออกเสียงซ ยาวเชียวทั้งสองตัว) พอมี excused ตัวหลังดวย ก็ยิ่ง ซือ.....ยาวกันไปใหญ นองฟุงบอกวา บางคนก็พูดวา เอก คิ้ว มี (ไมมี เลยซักกะ ซ...) ตามความเห็นของนองฟุง บอกวา อานผิดแบบหลัง ที่ไมมี ซ...จะดีกวา แตจะ ดีที่สุด ถาอานถูกเปน ซึ สั้นๆทั้งสองตัว นี่คือเหตุที่นองฟุงบอกวา พูดวาใชคําวา toilet เลยงายกวามี excused อีกตัวใหพูดยาก เห็นดวยกับนองฟุงวา คงมีคุณครูอีกหลายคนทําแบบนี้เหมือนกัน นองฟุงเลยอยากเขียนเสนอแนะ คะ
 • 14. ใครรูความหมายของคําวา "ปทัฏฐาน" และ "วัชชะ" ของคุณชายขอบบาง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 20 เมษายน 2006 11:31 น. http://www.gotoknow.org/posts/24574 จากบันทึกวันนี้เรื่องการทิ้งระยะหาง...ของคุณชายขอบ ชอบความคิดคะ แตที่ทําใหนํามาเขียน บันทึกนี้คือสวนประกอบภายในบันทึก 2 อยาง อันแรกคือ ที่คุณชายขอบ ยกตัวอยางเรื่อง เวลา โกรธ ควรจะหลีกเลี่ยงการปะทะเพราะเราอาจจะทําอะไรที่แรงกวาควร ซึ่งจะไมสามารถแกไขได จุด นี้ตัวเองมักจะใชสอนลูกๆและตัวเองดวย พบวาเปนสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแลวไดผลดีคะ เพราะเมื่อเราหาย โกรธแลว เรามองกลับไป เรื่องบางเรื่องเปนเรื่องตลกดวยซํ้า เราควรจะเผยแพรวิธีปฏิบัตินี้ให กับคนรอบๆตัวเราเปนการชวยยกระดับอารมณ ไดไปในตัว สวนอีกเรื่องที่เปนหลักของบันทึกนี้คือ สองคําที่คุณชายขอบใช ที่เอาจั่วหัวไวในชื่อบันทึกนี้แหละ คะ ถามหนอยเถอะวามีใครเพิ่งเคยเห็นบาง ตัวเองเปนคนหนึ่งหละ เจาตัวโตซึ่งอานอยูใกลๆ บอกวา รูจักคําวา "วัชชะ" แลวก็สําทับวา ไหนแมบอกวา เกงภาษาไทย ไงละ (อีกแลว) เรื่องของเรื่องก็คือ ตัวเองเปนคนรักภาษามาก โดยเฉพาะภาษาไทย เมื่อตอนกลับจากเรียนตอใหมๆ พาลูกซึ่งกําลังถนัดภาษาอังกฤษมากกวาภาษาไทยมาเขาโรงเรียน โดนถามตลอดวาทําไมไมใหลูก เรียนโรงเรียนนานาชาติหรือสองภาษา เหตุผลก็คือ ตัวเองเชื่อวา ภาษาไทยยากที่สุด แลว ถา เรียนภาษาไทยเกง ภาษาไหนก็เรียนได และ อยากใหลูกเรียนรูภาษาไทยใหมากที่สุด หากใหเขา เรียนโรงเรียนที่เนนภาษาอังกฤษซึ่งเขาถนัดกวาอยูแลว โอกาสที่จะไดภาษาไทยก็นอยลง จึงตั้งใจ สอนและตอบคําถามลูกเกี่ยวกับภาษาใหมากที่สุด และยืนยันใหลูกมั่นใจวา แม เกงภาษาไทย จึง โดนลองภูมิอยูเสมอ แตยังยืนยันและพยายามทําใหตัวเอง "เกง" ไดจริงๆ (เปนอยางเดียวมังคะที่ อยากจะเกง) อานบันทึกคุณชายขอบแลวทําใหตองไปเปดหาความหมายของสองคํานี้จากพจนานุกรมฉบับเฉลิม พระเกียรติ พ.ศ.๒๕๓๐ พบวา คําวา " ปทัฏฐาน " หรือ " ปทัสถาน " คือ แบบแผนสําหรับยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ สวน " วัชชะ " คือ การพูด, ถอยคํา, สิ่งที่ควรละทิ้ง, โทษ, ความผิด คําวา "วัชชะ"นั้น เคยไดยินแตในความหมายในคําวา วัชพืช เทานั้น สวนปทัฏฐานก็ดูเหมือนตัวเอง จะเขาใจไปวาเปนคําวา บรรทัดฐาน ขอบคุณ คุณชายขอบ สําหรับการใชคํานี้ และขอบคุณ Goto Know .org ที่ทําใหไดเรียนรูอะไรๆ เพิ่มขึ้นทุกวันคะ
 • 15. หากทานผูรูทานใดจะชวยตอยอดขยายความเกี่ยวกับคําเหลานี้ใหกระจางขึ้นไดอีก จะ เปนพระคุณอยางสูงคะ
 • 16. แปลไป แลวก็แปลมา...เรื่องภาษานาสนุก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 24 เมษายน 2006 00:58 น. http://www.gotoknow.org/posts/25181 โชคดีที่ไดมีประสบการณ ติดตามวิธีการเรียนรูภาษาของลูกๆ ซึ่งมีทั้งแบบ เริ่มเรียนภาษาไทย จนถึง ป.3 และ ป.4 แลวไปตอ Year 3 และ Year 4 แลวเรียนจนจบ Year 8 และ Year 9 ที่เมือง Perth ออสเตรเลีย กับเจาตัวเล็กสุดที่ ยังไมทันพูดไทยไดเลยแลวไปเริ่มเขาโรงเรียนที่โนน ตั้งแต Child care center, Pre-Kindy จนถึง Year 3 ทําใหไดเห็นและเขาใจ วิธีการเรียนรูภาษาของมนุษยแบบธรรมชาติ มีหลายๆเรื่องที่ ชวนให คิด เชนเรื่องที่อยากเลาวันนี้คือ เจาหนุมนอยคนโต ซึ่งตอนนี้นาจะเรียกไดวาเกงภาษาไทยที่สุดใน บรรดาสามหนุม บอกวา "แม ครูบอกวาชุดพละจะมาเมื่อ ครึ่งทางของเดือนที่แลว แตตอนนี้ก็ยัง ไมมานะ" เชื่อไดวาคุณครูตองใชคําวา "กลางเดือน" แนนอน แตพระเอกของเรา รับรูแบบภาษา อังกฤษในหัว แลวพอแปลกลับมาใหเราฟงเลยกลายเปน "ครึ่งทางของเดือน" ไปได สวน หนุมนอยคนกลาง ก็ยังแปลภาษาอังกฤษเปนไทยแบบตรงตัวอยูบอยๆ เชน ถาถามวา ทําอะไร อยู เขาจะไมตอบวา เลนอยู หนาคอมพิวเตอร แตจะตอบวา อยูบนคอมพิวเตอร คุยโทรศัพท ก็ จะเปน อยูบนโทรศัพท ขอให สง อะไรให ก็จะพูดวา ผาน อันนั้นใหหนอยไดไหม เปนตน สําหรับ เจาตัวเล็ก ยิ่งไมตองสงสัย แปลตลอดแตตามใจฉัน ทั้งจากไทยเปนฝรั่ง และฝรั่งเปนไทย บอกให กลั้นหายใจใตนํ้า เขาจะพูดวา หายใจเขาแลวก็ถือเอาไวใตนํ้า (แปลมาจาก take a breath and hold under the water) อันนี้ชวนใหสรุปวา การแปลไมนาจะเปนวิธีที่ดีในการพูดสื่อสารภาษา (อยางนอยก็สองภาษานี้ แหละ) ควรจะหัดพูดประโยคที่เขาพูดกันเปนธรรมชาติอยูแลวดีกวา ( หรือเปลานะ... )
 • 17. นักเรียนสมัยนี้ ตองเรียนพิเศษกันทุกคนหรือ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 25 เมษายน 2006 01:06 น. http://www.gotoknow.org/posts/25266 เปนคําถามสําหรับคุณพอ คุณแมทั้งหลายคะ จําไดวาตัวเองจะตอตานการเรียนพิเศษ ไมวาจะเปน รูปแบบใดๆมาตั้งแตตอนเปนเด็ก ไมเคยสนใจจะไปหาเรียนอะไรพิเศษ แตมักจะ ชอบอานหนังสือ เรียนเอง อานไปเรื่อยๆ อานทุกอยางที่มีหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน ถึงแมจะไมใชนักเรียน นักศึกษาที่เรียนไดคะแนนยอดเยี่ยมอยูเสมอ แตก็ไมเคยรูสึกวาตัวเองดอยกวาใครจนตองไปหาที่ เรียนพิเศษ แตสมัยนี้ เห็น เด็กๆเรียนพิเศษกันเปนกิจวัตรประจําวัน ตั้งแตรุนจิ๋วจนถึงกอนเขามหาวิทยาลัย ทั้ง ตอนเปดเทอมและปดเทอม แลว แปลกใจวาเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เจาตัวโตซึ่งก็เรียนถือวาใชไดดี เปน คนชอบอานเหมือนกัน หาความรูเรื่องที่สงสัยไดจาก Internet เลาวาเพื่อนๆเขาเรียนพิเศษกันทั้งนั้น คนเกงๆที่ลูกตองไปขอใหชวยอธิบายสิ่งที่เขาไมเขาใจ ไปลอกคําตอบการบานที่ตอบไมได ลูกบอก วาเพื่อนๆรูวิธีการ รูคําตอบมาจากการเรียนพิเศษ แปลกใจวาทําไมจึงไมมีสอนในการเรียนธรรมดา เราสอนอะไรกันในโรงเรียน และอะไรที่เราจะเรียนไดเฉพาะจากการเรียนพิเศษเทานั้น ตอนนี้ยังดีใจอยูที่เมื่อถามลูกวา อยากไปเรียนบางไหม แลวลูกตอบวา "ไม" แตสงสัยวาลูกจะทน กระแสนี้ไดอีกนานเทาใด เปรียบลูกหรือเด็กๆวาเปนเหมือนตนไม ถา เราปลูกฝงเขามาใหรูจักการเรียนรูดวยตัวเอง ก็ คือมีดินที่ดีใหเขามาตลอด เราก็คงจะไดเห็นตนไมเติบโตตามที่เขาควรจะเปน ไมอยากใหตองปลูก ตนไมไป คิดถึง ปุยหรือยาฆาแมลง กันอยูตลอดเวลาเลย เปนไปไดไหมหนอ อยากทราบความคิดเห็นของทานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งคนเปนคุณครูทั้งหลายดวย คะ
 • 18. สื่อสรางสรรคสําหรับเด็กทําไมถึงไมสนุก สื่อ ทีวี สื่ออะไร... โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 26 เมษายน 2006 00:19 น. http://www.gotoknow.org/posts/25474 Website สอนภาษาอังกฤษใหเด็กนั้น สวนใหญผูใหญดูแลวคิดวาเด็กนาจะชอบ ในความเปนจริง กลับไมใช จากที่เห็นก็คือ สวนใหญแลวจะเปนของฝรั่งซึ่งเด็กๆอานไมรูเรื่อง ไมรูวาจะคลิก อะไรที่ไหน ดังนั้นผูปกครองจึงตองเปนคนแนะนํา ชี้ชวนใหเด็กเรียนเสียมากกวา และ หากเมื่อใดไม มีผูใหญอยูดวย ก็เปนอันจบ เด็กๆก็จะกลับไปเลนเกมสเดิมๆที่ไมประเทืองปญญาแตเขาเขาใจวิธี เลน นาแปลกใจที่สิ่งนี้เกิดเปนสากล เพราะเมื่อตัวเองจะ หัดใหลูกเรียนภาษาไทยในยามอยูตาง ประเทศ โดยใชโปรแกรมสําหรับเด็ก ลูกก็จะ สนใจอานเฉพาะเมื่อเราอยูดวย ชวยอานเทานั้น เมื่อใดไมมีเรา เขาก็จะกลับไปสนใจเกมสเดิมๆ นาแปลกที่เกมสที่เด็กๆสนใจเลนก็ชางไมมีเกมสสรางสรรคสักเทาไหรเลย เคยนั่งดูลูกๆเลนเกมส on-liine ที่เขาชอบ เปนเกมสที่เขาไปตอสูกันในสมรภูมิ เราดูแลวก็ไมเขาใจวามันสนุกตรงไหน จะใช วิธีไมหามแตถามเขาวา เกมสนี้มันสรางสรรคไหม เจาตัวโต เคยตอบวา ก็สรางสรรคนะแม ตอง คิดวาจะหาวิธียังไงถึงจะยิงคนอื่นๆได แลวก็ทําหนายิ้มๆที่ทําใหเรารูวา เขาก็เห็นดวยวา มันไม สรางสรรคหรอก แตมันสนุกนี่นา ที่บานเราโชคดีที่มีกัน 3 หนุมดังนั้นเราจึงตองมีกฎกติกาในการใชคอมพิวเตอร เรากําหนดกันวาทุก คนตอง ไมเลนติดตอกันนานเกินครึ่งชั่วโมง ในหนึ่งวันตองมีการสลับระหวางเกมสที่ไม สรางสรรค และอะไรที่สรางสรรคบาง (เชน การเขียนบล็อก) ซึ่งเราพอแมเชื่อวาลูกๆรูวาอะไร สรางสรรคอะไรไมใช เชนเดียวกับการดูทีวี เราจะ ไมหามดูสิ่งที่ไมเหมาะกับเด็กแบบเด็ดขาด แตจะใชวิธี ดูดวยชวยกัน คิด ชวนคุยวาเขาคิดอยางไรกับสิ่งนั้นๆ อันนี้ทําใหนึกถึงคําปรารภของหนุมนอยสองคนโตที่วา ทําไมที่เมืองไทยตองมีเบลอๆที่บุหรี่ ที่เหลา ที่อาวุธ แตในสังคมจริงๆหาได เห็นได เยอะแยะกวามาก ไมเห็นมีใครทําอะไร ยกขึ้นมาเพราะนึกไมออกวาเราจะมีบทบาทอยางไรไดบาง นอกเหนือจากพยายามสงผานการรูจัก คิดตัดสินใจใหลูกของเรา เพื่อใหเขามีภูมิตานทานตอสิ่งที่ไมดีดวยตัวเอง แลวเด็กอื่นๆที่ไมมีใครคอย ชวยชี้แนะเลา เราจะชวยอะไรเขาไดบาง
 • 19. ภาษาไทยไมยากเทาไหร...หรือเปลานะ? โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 30 เมษายน 2006 21:19 น. http://www.gotoknow.org/posts/26169 วันนี้เราเขาไปในเมืองเพื่อซื้อของตามปกติของวันสุดสัปดาห ตลอดเวลา 4-5 เดือนที่ผานมา ตัวเองจะตองชี้ชวนใหลูกๆ อานปายภาษาไทย ตางๆ เพื่อจะดูความคืบหนาในการอานภาษาไทย เพราะเมื่อแรกๆที่เรามาถึง ทั้ง 3 หนุมแทบจะมองผานภาษาไทยเปนปกติ อานกันแตสวนที่เปน ภาษาอังกฤษ (เหมือนกับพวกเราที่ ถนัดภาษาไทยก็จะมองไมเห็นภาษาอังกฤษที่มักจะเขียนอยูคูกัน ตามปายถนน ปายชี้ทาง และชื่อหางรานตางๆ) แลวก็จะเกิดคําถามกันไมไดหยุดหยอนวา ทําไมเคา ไมเขียนใหอานออกเปนเสียงที่ใชในภาษาไทย นะ เชน พัทลุง ที่ลูกๆรูกันวาเปนจังหวัดที่ติดกับ หาดใหญ แตพอเขาอานจากปาย โดยไมมองภาษาไทย เราจะ " เปนงง" ... ฟาธาลัง นี่มันที่ไหนนะแม นึกแลวก็ใหสงสัยวา หลักการแปลคําไทยเปนเสียงภาษาอังกฤษของเรานี่เริ่มมาจากไหน จะเปลี่ยนใหเปนเสียงที่ฝรั่งกับเราไดยินตรงกันไดเมื่อไหรกันหนอ วันนี้เปนครั้งแรก ที่ไดยินนองฟุ งอานปายตางๆเปนภาษาไทย อยางรวดเร็ว แทบไมมีผิดเลยโดย ไมตองชี้ชวน จนกระทั่งมาถึง สระวายนํ้า นองฟุงอาน " สะ-หระ -วาย-นํ้า" เขาอานเสร็จก็หัวเราะ เลนเอง พอเราจะทัก เขาก็รีบบอกทันทีวา "ฟุงรูแลว วาตองเปน สะ -วาย-นํ้า เพราะมันเปน อักษร ควบไมแท " เอากับเขาสิ รูไปถึงโนน แตก็สังเกตเห็นวาเขามักจะบอก หลักการและเหตุผลในการ อาน เชน บอกวาตัวนี้เปนอักษรสูงไมใชไมตรี (บางทีฟุงก็เรียก ไมเลขเจ็ด) เปนตน หากยอนนึกไปวา นองฟุงไมไดเรียนภาษาไทยตามแบบฉบับพื้นฐานมาเลย เนื่องจากตอนที่เริ่มดวย การใหดู chart ตัวอักษรภาษาไทยแลวทองไปดวยกัน เอาสมุดคัดไทย เขียนก.ไกมาใหหัดเขียน จะ ไมมีปญหาในการเขียนเลย เขียนตามไดสวยงามมาก ยกเวนที่ตองชี้ใหดูวาตัวเล็กตัวนอยทั้งหลายที่ ตองอยูบนกับลางจะอยูไมคอยถูกที่ แต การอาน เขาจะไดหนาลืมหลัง ไปไมถึงไหนเลย และ ดูเหมือนไมมีอะไรที่เขาจะสามารถดัดแปลงใหชวยตัวเองใหจําไดเลย จึงตอง เปลี่ยนวิธีเปนสอน โดยวิธีการเขียนคําที่พูดบอยๆใหหัดอาน (ใหเขาเลือกเองวาจะเอาคําอะไรบาง) เขาจะอานได เชน พอ แม บาน ฟุง แตพอเอามาเรียงตอกัน ก็อานไมคอยได ตองคอยเอานิ้วกันไวใหเห็นเปนคําๆ สรุปวาเรา ยอมแพ เอาเทาที่ได แตพอกลับมาเริ่มเขาเรียน คุณครูทดสอบดวยการเอาขอสอบให ทํา นองฟุงก็ อานไมออกเลย จึงตองไปเริ่มเรียนป.1 กันใหม ไมใชป.3 ตามที่ควรจะเปน จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็เกือบ 6 เดือนแลว นองฟุง อานไดคลองแคลว สอบขอสอบชั้นป.1, ป.2 ผาน เรียบรอย ไดไปเรียนป. 3 แลวปนี้ เหตุที่ตองเรียนซํ้าป. 3 ก็เพราะเนื้อหาวิชาตางๆของบานเรา ละเอียดและมีศัพทแสงมากมาย ไมนาจะขามไปป. 4 เลย สรุปวา ภาษาไทย ก็ไมยากเทาไหร...หรอกนะ แต... ทําไม ปรารถนา กับ สามารถ ตองเขียนแบบนี้ดวยละ แม ทําไมไมอานวา ปรา-รด-นา กับ สา-มา- รด
 • 20. แมเปลี่ยนใจแลว...ไมงายหรอก ภาษาไทย ใครรูชวยอธิบายที่มาที่ไปของ 2 คํานี้หนอย เถอะคะ
 • 21. คิดถึงเจาตัวเล็ก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 12 พฤษภาคม 2006 23:48 น. http://www.gotoknow.org/posts/28205 นองฟุงไปเขาคายกับวงโยธวาทิตที่โรงเรียนได 3 วันกับ 3 คืน แลว บานเราเงียบเหงาไปเปนกอง เรื่องก็มีอยูวา เมื่อสักอาทิตยมาแลววันสุดทายของการเรียนซัมเมอรที่โรงเรียน ซึ่งมีการเรียนดนตรี ดวยในโปรแกรม นองฟุงบอกวา แมคุณครูจะใหฟุงเลน "ทําเปด" แมก็คิดในใจวา ก็ทําไปสิลูก กวาจะ คิดไดวานองฟุงหมายถึง ทรัมเปต นองฟุงบอกตอวา แลวตองไปซอมเลนและเขาคายดวยชวงกอน เปดเทอม เราก็บอกวาแลวแตลูกก็แลวกัน ถาอยากไปก็ไปได ตอนนั้นไมทราบเลยวา คายนี้เขามี แตเด็กที่เลนเปนอยูแลว แตนองฟุงนั้นพวกเรายังไมเคยเห็นเลยวาเขาเคยจับเครื่องดนตรี ประเภทเปา ที่เคยเลนเมื่อปที่แลวที่ Perth ก็เปน ไวโอลิน (แถมเลนแบบฟุงๆอีกตางหาก ไมตาม แบบที่เราเห็นนักดนตรีอื่นเขาเลนกัน) พอถึงตนสัปดาหนี้นองฟุงก็ไปเรียนกับเคาตั้งแต เชาจนถึง 6 โมง 2 วัน แลวถึงจะไปเขาคาย คางคืน 4 วัน 3 คืน คืนวันอังคารกอนไปเขาคายนองฟุงก็จัดการเตรียมขาวของดวยตัวเอง แถมทําตามสไตล ตัวเอง ไมเชื่อที่เราแนะนํา คือเขาจะแยกของใชเสื้อผาใสถุงกอบแกบเปนเซ็ตๆเอง กอน จะเอาใสกระเปา พอเตรียมเสร็จจึงมาบอกวา แมชวยคิดซิวาฟุงตองใชอะไรอีกบาง สรุป แลวก็เหลือแตแปรงสีฟนที่ยังไมไดเก็บเขากระเปา ก็เลยจัดการใหเก็บไปเลย ใชอันอื่น แทนที่บานสําหรับกอนนอนคืนนั้นกับเชาวันรุงขึ้น เชาวันพุธ เราไปวายนํ้ากันตั้งแตนองฟุงยังไมตื่น และคงกลับมาไมทันนองฟุงไป ก็เลยขอปลุกเพื่อ บอกลากันเสียกอนนองฟุงก็แคลืมตามากอดจุบ แลวก็หลับตอ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ไมไดเจอ นองฟุงเลย เปนการอยูหางจากพอแมและพี่ๆหลายๆวันครั้งแรกตั้งแตนองฟุงรูความ พวกเราจึง เปนหวงนองฟุงพอสมควร คุณพอเลาวาตอนที่ไปสง คุณครูก็บอกเหมือนกันวานองฟุงอายุนอยสุด และยังไมเคยเลนรวมวงมากอน เลยขอเบอรคุณพอไว ถาเผื่อไมไหวก็จะโทรตาม ปรากฏวาจนสิ้น วันก็ไมมีเสียงโทรศัพทจากคุณครูเลย คุณพอตองโทรไปถามขาว คุณครูบอกวาอยูไดครับไมมี ปญหา เรานัดกันไวแลววาวันนี้ตอนไปรับหนังสือเรียนที่โรงเรียน จะไปแวะหาและเอาเสื้อผาไป เปลี่ยนใหแตไมไดนัดเวลาแนนอน ก็เลยไดมีโอกาสแวะเวียนไปแอบดูกอนจะพบตัว ได เห็นนองฟุงตั้งอกตั้งใจฟงคุณครูและฝกเปา คอรเน็ต โดยไมวอกแวกเลย ในขณะที่ เพื่อนๆในกลุมชะเงอชะแงมองดูพวกเราที่ไปดอมๆมองๆที่กระจก จนกระทั่งเวลาผานไป สักพักนองฟุงจึงหันมาเห็นพวกเรา ก็เดินออกมาหาแบบเฉยๆ ไมไดรูสึกวาเราไมเจอกัน มาตั้ง 3 วันแลวเลย เลือกเอากางเกงไป 1 ตัวจากชุดที่เตรียมไปเพิ่มให 2 ชุด บอกวาขาด กางเกงไปอีกตัวเดียว แลวก็เดินเขาหองเอาไปเก็บ กอนจากกันอีกรอบ ก็แคยิ้มๆ พอเรา
 • 22. สงจุบๆ แบบที่เรามักจะทํากันเวลาแยกกัน นองฟุงทําทาเหมือนจะทําแบบที่เคยทํา คือ สงจุบๆกลับมา แตแลวก็เปลี่ยนใจเปนแคยิ้มๆเทานั้น เห็นไดชัดวาเปนผูใหญขึ้นเยอะเลย นาดีใจที่นองฟุงเกงขึ้นมาก พรุงนี้ก็จะไดกลับบานแลว อยากรูจังวาจะมีเรื่องเลาอะไรบางจากนองฟุง และนองฟุงจะเปลี่ยนไป สักแคไหน จะเหมือน"พี่ยิ้ม"ของปาเมยหรือเปลานะ
 • 23. การพูดคุยกับลูก คือวิธีการที่ดีที่สุดในการเลี้ยง ลูก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 14 พฤษภาคม 2006 00:07 น. http://www.gotoknow.org/posts/28374 วันนี้ไปเขารวมประชุมผูปกครองเพื่อรับผลการสอบเรียนปรับพื้นฐานและพบปะผูปกครองของ นักเรียนหองเดียวกัน ของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ มีการบรรยายจาก คุณหมอจารุรินทร ปตานุพงศ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ฟงแลวอยากเขียนบันทึกนี้ สวนที่ประทับใจจากการรับฟงก็คือ การที่คุณหมอเตือนใหคุณพอคุณแมเขาใจวา การพูดคุยกับลูก คือ สิ่งสําคัญที่จะทําใหเราเขาถึงจิตใจของเขาได รูจักถามเพื่อจะฟง แลวคอยตอบสนอง ไปตามสถานการณ คุณหมอยกตัวอยางเรื่องการทําสีผม วาถาลูกลุกขึ้นมาบอกวาอยากทําสีผม เราก็ไมควรจะหามทันที แตใหถามวาทําไมเหรอ ลูกจึงคิดจะทํา ตอดวยการพูดคุยถึงเหตุผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือเมื่อไมสบายใจกับสิ่งที่ลูกทํา ก็ใหคุยบอกลูกไปตามตรง เชน บอก ลูกวาแมไมสบายใจเลยที่ลูกขับรถซิ่ง (คุณหมอยกตัวอยางการพูดคุยกับลูกชายเล็กของตัวเอง) ตัวเองพบวา การรับฟงลูกเปนคาถาสําคัญในการเลี้ยงลูกจริงๆ เราจะไดอะไรๆจากการพูดคุย กับลูก รวมทั้งพบวาลูกรับฟงเราเมื่อคุยกันมากกวาเมื่อเรา"สั่ง"หรือ"สอน" และการพูดคุยนี้ ทําไดทุกเพศทุกวัย อยาคิดวาลูกเล็กเกินกวาจะคุย เพียงแตเราตองคุยใหเหมาะกับวัยของลูกเทานั้น เอง นอกจากลูกจะรับสิ่งที่เราตองการสื่อ จากการพูดคุยแลว เราเองก็จะไดเรียนรูสิ่งที่ลูกคิดดวย ลองดูสิคะ ถาใครยังไมเคยทํา ใครทําแลว ลองเลาประสบการณแลกเปลี่ยนกัน เพื่อชักชวนใหคนที่ ไมเคยทําลองดู เด็กไมเล็กอยางที่คิดคะ ไมวาจะวัยไหน
 • 24. เรารักเมืองไทยมาก...ถึงมากที่สุด โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 21 พฤษภาคม 2006 23:47 น. http://www.gotoknow.org/posts/30070 เมื่อวาน เจาตัวโตคุยเลาเรื่องเพื่อนๆวา มีเพื่อนที่ไปเรียนตางประเทศดวยทุน AFS กันมาคนละป หลายคน มีบางคนถึงกับพูดไทยไมคอยชัด สวนตัวเขานั้นมีคนทักวาไปอยูออสเตรเลียมาตั้ง 6 ป ทําไมพูดไทยชัดอยูเลย ดูเขาเลาแบบภูมิใจแลวตองรีบเสริมดวยความชื่นชม คุยกันแลวทําใหตัวเองเก็บมาคิดวา เราทําไดเชนนี้เพราะเรารักความเปนคนไทยของเรามาก ตลอดเวลาและเราคงสื่อสิ่งนี้ใหลูกๆรับรูเสมอ เรารักษาความเปนไทยและพยายามสอนลูกให รับรูวาคนไทย มารยาทไทยเปนอยางไร ระยะแรกๆที่เราอยูไมไดพบคนไทยมากนัก เด็กๆก็จะไดพูด ไทยกับเราพอแมเทานั้น แตเราก็จะยํ้ากับเจาตัวโตทั้งคูเสมอวา เราจะกลับบานและเราจะตองใช ภาษาไทยแนนอน ดังนั้นพวกเขาจะตองยังคงรักษาสิ่งที่เขามีมาแลวคือการอานและเขียนไทยใหได หากจะตองมีการเขียนโนตถึงกันเราก็จะเขียนเปนภาษาไทย ยกเวนแตสําหรับนองฟุงที่ตองเขียน เปนภาษาอังกฤษใหดวย เคยไดรับคําชมจากนองคนไทยเมื่อสมัยที่อยูปแรกๆ เมื่อเขาเห็นเจาตัวโตคอยๆคอมตัวคลานเขา ตอนที่ตองผานดานหลังของพวกเราที่นั่งคุยกันอยูวาพี่สอนลูกดีจัง อยูที่นี่ยังรูจักทําอยางนี้ แตระยะ หลังเมื่อลูกติดฝรั่งมากขึ้น เขาก็จะละเลยบาง แตพอเราไดพบเจอกลุมคนไทยใหญๆอีกครั้ง เราก็ได มีโอกาสสอนมารยาทใหพวกเขาไดอีก ตองขอบคุณนองๆพี่ๆคนไทยในตางแดนดวยที่มีสวน ในการชวยสอนลูกๆใหรักษความเปนไทย เรื่องที่นายินดีอยางยิ่งอีกเรื่องคือ เมื่อกลับมาใหมๆทั้งสองคนโตไดรับคําชมจากคุณครูวา เขียน ภาษาไทยไดสวย กวาเด็กที่เรียนที่เมืองไทยอีก ทั้งคูเอามา เลาอยางภาคภูมิใจ (พวกเรารูกันวา เขียนสวย แตเขาใจไดไมหมดหรอกคะ) เราก็รีบยืนยันวา แมก็วาลูกเขียนภาษาไทยสวย สวนเจาตัว เล็กก็รีบถามเหมือนกัน อยากใหชมวาเขียนภาษาไทยสวยเหมือนกัน ทั้งที่ยังเขียนไมคลองนัก โดยสวนตัวก็ ภูมิใจในความเปนไทย จะรูสึกดีใจทุกครั้งที่โดนฝรั่งถามวา ยูเปนคนชาติอะไรทําไม พูดภาษาอังกฤษไดดีจัง เพราะคําชมนี้ในประเทศออสเตรเลียหมายถึงวาเขารูวาเราไมไดใชภาษา อังกฤษเปนภาษาแม เพราะประเทศนี้จะมีคนเอเชียมากมายที่เกิดและโตที่นั่น พูดไดภาษาเดียวคือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นคนทั่วไปจะไมคอยคิดวาเราเปนคนตางชาติเวลารูวาเราเปนนักเรียน PhD แต ถาโดนชมวาใชภาษาอังกฤษดีแสดงวา ไมเหมือนเจาของภาษาแนนอน ที่ดีใจก็เพราะเราทําใหเขารู วา เราพูดแบบของเรานี่แหละ (แบบไทยๆ) แตสื่อสารกับเขาได ตัวเองมั่นใจวาไดแสดงใหชาวตาง ชาติรูเสมอวาเปนคนไทย และรักเมืองไทย จะกลับเมืองไทยแนนอน ที่ที่ดีที่สุดสําหรับเราคือเมือง ไทย จะเผยแพรสิ่งดีๆของไทยทุกครั้งที่มีโอกาส เขียนบันทึกนี้ เพราะรูสึกดีใจที่ลูกๆรับรูและซึมซับสิ่งที่เราตองการ และอยากใหคนไทย ทุกคนชวยกันแสดงความรักความชื่นชมที่เรามีตอความเปนไทยใหคนรอบขางไดรูได
 • 25. เห็น เพราะพลังนี้แหละที่จะทําใหเราทําทุกอยางเพื่อบานเมืองของเรา ทําโดยไมรูตัว ทํา จนเปนจิตวิญญาณ ชวยกันนะคะ ไดผลแนนอน
 • 26. การใช KM ที่ใกลตัวที่สุด ก็คือ...การเลี้ยงลูก นี่เอง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 24 พฤษภาคม 2006 12:57 น. http://www.gotoknow.org/posts/30659 อานบันทึกของอ.ประพนธทั้ง 2 เรื่องในวันนี้แลวสะกิดใจขึ้นมาทันทีวา การเลี้ยงลูกนี่ไงคือการใช KM ที่ใกลตัวที่สุด คนเปนพอแมตองรูจัก "ใชกระบวนการ KM และทําตัวเปน "ผูเอื้ออํานวย" การ เรียนรู คือเปน Facilitator ที่สามารถ "กวน" และ "กระตุน" " ใหลูกเกิดการเรียนรู โดยที่ตัวพอแมเอง ไดตั้งเปาหมายใหญ ("หัวปลา") ไวแลววากําลังจะพัฒนาลูกไปทางไหน ...อยากใหลูกเกงอยางเดียว หรือวาเกงดวยดีดวย มีความสุขดวย "หัวปลา" ตองชัดจะไดไมไปผิดทาง สวนที่เปนตัวเอนทั้งหมด หยิบมาและดัดแปลงจากที่อ.ประพนธเขียนไว ซึ่งอานแลวเห็นภาพชัดมากคะ นอกจากนั้นบรรดาครูอาจารยทั้งหลาย จะตองไมลืม "เก็บเกี่ยว" สิ่งที่ไดจากกระบวนการดังกลาว สรางเปน "คลังความรู" ("หางปลา") ในเรื่องนั้นๆ เอาไวดวย ตรงนี้ก็เหมือนกันคะ เรานาจะชวยกัน ถายทอด เผยแพรสิ่งที่เราไดเรียนรูจากการเลี้ยงดูลูก โดยที่แตละคนก็จะมีผลผลิตที่คนอื่นสามารถ จะเลือกไดวา อยากใหลูกของตนเปนแบบนั้นๆหรือไม KM แทๆ นั้นเปนเรื่องที่ยาก เปนเรื่องที่ลึก เปนเรื่องที่ตองใชเวลา ...ทําไป เรียนรูไป ....เปนเรื่อง ที่ตองใช "ภาวะผูนํา" ที่มีอยูในคนทุกระดับ เพื่อใหสามารถ "หยั่งราก " ลงไปถึงสวนที่เปน วัฒนธรรมองคกร นี่ไง...ใชเลย การเลี้ยงลูกนั้นยาก ตองใชเวลา ทําไป เรียนรูไป พอแมทุกคนก็คือ "ผูนํา" ที่จะตองปลูกฝงสิ่งที่ตนคิดวาดี ใหหยั่งรากลึกลงไปในความคิด และตัวตนของลูก ขอขอบคุณอ.ประพนธที่ชางคิด ชางเขียนอะไรใหคนอื่นไดคิดตออยูเสมอคะ คราวนี้เจอกับตัวเอง อยางจัง ชอบจริงๆคะ
 • 27. ชวยลูกทําการบาน ...สงสารทั้งเด็กและคุณครู ไทยเรา โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 13 มิถุนายน 2006 23:04 น. http://www.gotoknow.org/posts/34060 ตองบอกวา นาแปลกใจนะคะ วาทําไมชางแตกตางกันเหลือเกิน ลูก 3 คนเรียนระดับประถมและมัธยมมาแลวที่ออสเตรเลีย โรงเรียนที่โนนเขามีนโยบายเหมือนกัน เลยวา สุดสัปดาหจะไมมีการบาน งานที่เปนการบานของโรงเรียนที่ Perth (ไมแนใจวาที่อื่นใน ออสเตรเลียเปนอยางไร) จะถูกกําหนดไววาใหใชเวลาไมเกิน 30 นาที สวนใหญเปนการอานหนังสือ ใหเราฟง ถาเปนรายงานในระดับมัธยม ก็จะไมมีชนิดสั่งวันนี้เอาภายในสัปดาหนี้ มักจะใหเวลายาว นานและมีแหลงใหหาขอมูลมากมายในหองสมุดประชาชน (ไมตองพูดถึง internet) ทํากันแบบ สบายๆ เวลาเหลือเฟอ ตัวเองเรียนเมืองไทยมาตลอดชีวิตนักเรียนประถม มัธยม ก็คุนชินกับการทําการบานมา แลวมากมาย แตพอมาถึงรุนลูก ทําไมจึงรูสึกวามันชางมากมาย หนักหนาสาหัสกวาสมัยเรา เชนนี้ (ผสมกับปญหาทางภาษาที่ยังมีหลงเหลืออยูบางดวยก็ไมนาจะมากนัก) สัปดาหนี้ เมื่อวานชวยพี่เหนนอานและยอยบทเรียนศีลธรรมจนถึง 3 ทุมครึ่ง หลังจากที่พี่เหนน จัดการกับการบานเลขเสร็จเรียบรอยไปแลววันนี้ชวยพี่วั้นแปลงสาร คือแกสํานวนภาษาไทยใน รายงานวิชาเคมีจนถึง 4 ทุม สวนนองฟุงทําการบานวิชาตางๆเสร็จแลว เหลือแตอานหนังสือไทย ประมาณ 5-6 หนา A4 นองอานครึ่งหนึ่งกับคุณพอ ครึ่งหนึ่งกับคุณแม ใชเวลามากพอควร (แต การบานอันนี้สมควรใหคะ อานเกงขึ้นมากแลวและอานอยางสนุกสนาน) เกินเวลานอนตามเคย วัน กอนมีทองคําศัพทภาษาอังกฤษ-ไทยเลมเล็กๆ หนาละประมาณ 5-6 คํา ที่รายก็คือตองทองสัก 20 หนาได แลวทุกคําผูปกครองตองเซ็นรับทราบ (ใคร...ใคร...ชางสรรหาเรื่อง) กับมีที่สําหรับคุณครู เซ็นทุกคําเหมือนกัน เหนื่อยแทนเด็กไทยจังเลยคะ ดูปริมาณงานการบานของลูกในแตละวันแลว คิดคํานวณจํานวน การบานที่คุณครูของลูกตองตรวจ เอาแบบเบาะๆ หองละ 30 คน (รูสึกวาปกติจะมากกวานี้) แลว สงสัยวาคุณครูไทย ทําไดอยางไรคะ.... ของเราแค 3 คนคนละวิชาเทานั้น พอแมก็ หมดแรงแลว จากที่เคยเห็นลูกนั่งอาน pocket book หรือพักผอนแบบอื่นๆในแตละวันเมื่อกลับจากโรงเรียน มา เปนกลับมาถึงบาน กมหนากมตา งุดๆทําการบาน พักทานขาวเพียงไมถึงครึ่งชั่วโมง ก็มาตั้งหนาตั้ง ตาทําการบานตอใหเสร็จ เพื่อใหไมเกินเวลานอนมากไป (ปกติเปน 2 ทุมครึ่ง ตอนนี้เริ่มตองเลื่อน เปน 3 ทุมเสียแลว)
 • 28. ไมรูจะดีใจหรือเสียใจดี...
 • 29. ความเขาใจมีคากวาสิ่งใด มาใหลูกกันเถิด โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 10 กรกฎาคม 2006 22:04 น. http://www.gotoknow.org/posts/38064 ไดอาน บันทึกคุณเมตตา เรื่องนองปลากลัวบาปแลวทําใหคิดถึงความเขาใจที่เราควรมีใหลูกนะคะ รูสึกวาพวกเราแมๆมักจะไดเปรียบ เพราะลูกมักจะคุยกับแมๆได เพราะแมเขาใจนี่เอง นองฟุงใชคําพูดนี้ เมื่อตองการคุยกับคุณพอแตไมกลา ตองมาทําใจหลายรอบมากดวยการซอมกับ ตัวเอง ถามวาตองพูดกับพอวายังไงนะแม พอเราอธิบายเขาก็คงเขาใจระดับหนึ่ง แตก็ยังพูดไมไดอยู ดี เพราะกลัวพอดุเอาอีก (เรื่องยาว เลายากคะ) สุดทาย เขาพูดวา ฟุงหมายความวา....(พูดอะไรตอ อะไรหลายอยาง) แลวก็จบประโยควา แตแมเขาใจใชไหมแม พอแมพยักหนา เขาก็ดูทาทางดีใจ จนเราตองอมยิ้ม เทานั้นเองที่ลูกตองการ เรานาจะชวยกันมองโลกในแงลูกบาง แทนที่จะมองแต ในแงเรา เพื่อที่เราจะไดเขาใจเขามากขึ้น
 • 30. ผลงานแตงกลอนของเจาตัวโต ตอนอยู Year 9 ที่ Perth โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 16 กรกฎาคม 2006 22:18 น. http://www.gotoknow.org/posts/39121 มีอันตองรื้อระบบใน Note book คูชีพซึ่งใชมาตั้งแต 2 ปที่แลวในการเขียน thesis ทําใหชีวิตวุนวาย เล็กนอย แตถือเปนโชคดีที่ทําใหตองจัดการกับเอกสารตางๆที่เก็บเอาไว ไดพบงานแตงกลอนที่ วั้น เขียนใสเศษกระดาษแลวชอบมาก เลยอุตสาหเอามาพิมพเก็บไว ขอเอามาเก็บไวในโลก GotoKnow เพื่อเปนที่ระลึกคะ Doraemon, a blue robotic cat. Living with Nobita, in the drawer he sat. Sent from the future, back to the past. Attending Nobita’s problems, making sure they don’t last. He was created with a special 4-D pocket, Taking out gadgets even more powerful than a rocket. Originally yellow like the rest, A rat ate his ears so he put his crying to the test. He cried so much he changed into a nice kind of blue, Set apart from the rest and looked kind of new. His goal is help Nobita have a better future, So his descendants don’t have to suffer. Height and waist both 129 cm, Weights 129 pounds and runs 129 km per hour. He is unique and special in every way, Bringing a smile to all his readers every day. ขอมูลที่วั้นเอามาเขียนดูเหมือนจะฝนเฟองเอาคะ ไมรูวามีเคาความจริงหรือเปลา เพราะตัวเองก็จําไมไดแลววาประวัติของโดเรมอนมีเขียนไวหรือไมอยางไร ใครชวยใหความรูไดจะเปนพระคุณคะ
 • 31. พี่วั้นมายืนยันแลวคะวา เปนขอมูลจริงๆที่สืบคนได...ดีมากครับลูก
 • 32. คําพูดกระตุนความคิดจากเด็กชายไทยที่เรียน ภาษาไทยเปนทางการมาไมถึง 1 ป โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 23 กรกฎาคม 2006 00:16 น. http://www.gotoknow.org/posts/40345 วันนี้นองฟุงถามวา "แม ปลอด แปลวา ไมมี ใชไหม" และ "ภัย แปลวา เหตุราย เรื่องไมดี ใชเปลา" พอเราพยักหนาหงึกๆ วาใช เขาก็จัดแจงแปลคําวาปลอดภัย ไปตามประสาของเขา สิ่งที่สังเกตเห็นจากการเรียนรูของนองฟุงก็คือ เขา ชอบคิดเอาเอง ไมชอบการทองจํา เขาชอบวิเคราะหคําตางๆที่เรียน บางครั้งสิ่งที่เขาพูด ก็เตือนใหเราคิดวา เราไมทันคิดเลยนะ เราแครูและจําไปเลย เปนเรื่องที่นาสนใจวา วิธีการเรียนของเราตั้งแตเด็กนั้น เราถูกสอนให จํา ใหทองมากกวาใหคิดไปหรือเปลา เห็นตัวอยางจากเจาตัวโตในเรื่องคณิตศาสตรดวยวา เขามักจะมาเลาวา โจทยเลขที่เพื่อนบอกวา งายๆ (เพราะเปนการใชสูตรที่ตองทองจําเพื่อแกปญหา แลวตัวเขาไมเคยเรียน เพื่อนเรียนพิเศษมา) เขาจะทําไดชามาก หรือไมไดเลย ในขณะที่โจทยที่เพื่อนบอกวายาก เพราะเปนการ ใชความคิด วิเคราะหหาคําตอบ เขาจะคิดไดเร็วและบอกวา งาย ซึ่งเปนเหตุใหเขาคิดวา ตองไปหาหนังสือ คูมือที่บอกสูตรวิธีคิดตางๆมาดู ฟงเรื่องจากลูก และวิธีการเรียนที่เมืองไทย เมื่อเปรียบเทียบกับที่ออสเตรเลียแลว รูสึกวาการ จัดการศึกษาระดับประถมตนนั้นยากจริงๆ ใน การที่จะใชประโยชนจากธรรมชาติที่เด็กๆ มีใหเอื้อตอการเรียนรูระยะยาว การเรียนแบบบานเรา จะลดทอนความคิดวิเคราะห วิจารณซึ่งจริงๆแลวเปนธรรมชาติของเด็กที่นาใชใหเปนประโยชน ในขณะที่การเรียน แบบบานเขาก็ไมไดใชความจําอันดีเลิศของเด็กๆใหเกิดประโยชนเทาที่ควร เด็กมัวแต คิด มากกวาหัดใหจําเรื่องบางอยางที่ควรจะไดทองจํา ไมตองมัวมาคิดอยู ทําอยางไรหนอ เราจึงจะ ใชประโยชนจากธรรมชาติอันมีศักยภาพของเด็กใหเปนประโยชน ตอการเรียนรูของเขาใหมากที่สุด คิดไดทางหนึ่งก็คือ พอแมผูปกครองคงตองเสริมในสวนที่ โรงเรียนขาด เสียตั้งแตเด็กยังเล็กอยู อยาปลอยใหเขาละทิ้งธรรมชาติสวนที่มีคาเกี่ยวกับการ เรียนรูของเขาไปเพราะไมมีใครมองเห็น พูดงาย...แตทํายาก นะคะ นอกจากเราตองสละเวลาของเราใหเขาจริงๆในชวงหนึ่งของ ชีวิต
 • 33. การวัดผลการเรียนระดับประถมและมัธยมของ เด็กไทย ควรจะเปลี่ยนวิธีไดหรือยัง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 29 กรกฎาคม 2006 22:38 น. http://www.gotoknow.org/posts/41574 วันนี้ไดไปรวมการประชุมสามัญประจําปของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ นอกจากการฟงการ รายงานการดําเนินการของโรงเรียน และการบรรยายถึงการชวยลูกวัยรุนในเรื่องการเรียนแลว พวกเราพอแมผูปกครองก็ไปเพื่อรับผลการสอบกลางภาคของลูกหลานดวย เห็นวิธีบอกผลการสอบ และผลสอบแลวสงสารเด็กไทยสวนใหญคะ ระบบการวัดผลของเราเทาที่เห็น แปลกใจวาทําไมคุณครูออกขอสอบยังไง เด็กสวนมากจะทํา ไดเกินครึ่งมานิดเดียว (ดูจากคา mean ที่ใหมา) เด็กๆ(รวมทั้งพอแมดวย) ก็เลยจะเอาคะแนน ของลูกมาเทียบกันและกันมากกวาเทียบวา ลูกทําไดถูกตองมากนอยแคไหน เรียนรูไดตรงตาม ที่ควรจะเปนหรือเปลา ไมรูวาวัตถุประสงคของการสอบคือการวัดอะไรกันแน ผลนาจะทําให เด็กเครียดมากกวาวา ทําขอสอบไดถูกนอย นี่ขนาดไมตองคิดถึงการเทียบกับเด็กคนอื่นๆ สําหรับตัวเองอยากรูวา ลูกรูไหมวาทําไมจึงทําไมได ทําไมเพื่อนที่ทําไดดีถึงทําได มีคนทําไมได มาก ไหม และทําไมเขาจึงทําไมได (คุณครูมีคะแนนสูงสุด ตํ่าสุดโชวดวย) คุณครูและเพื่อนๆจะชวยคนที่ ไดคะแนนนอยๆอยางไร เด็กกลุมนี้ถาคุณพอคุณแมไมเขาใจ ไปยิ่งซํ้าเติมตอวา คิดดูแลวกันคะวา เราทํารายเด็กกันขนาดไหน ขนาดเจาตัวโตไมคอยเครียดเรื่องสอบมากนักเราก็ยังรูสึกไดถึงความ ตองการแขงขันกับเพื่อน มากกวาจะคิดวาตัวเองรูอะไร ไมรูอะไร ดีที่เขาเขาใจตัวเองและรูวาที่ทํา ไมไดเพราะอะไร และเราพอแมไมวาอะไรเลย ไดยังไงก็ได เราตองเตือนเขาวา แลวลูกคิดจะชวย เพื่อนที่ตั้งใจแลวแตก็ยังทําไดไมดี อยางไร พวกเรา (ลูกชายทั้ง 3 คน) มาจากการเรียนในระบบที่ไมมีการสอบแขงขันกันเองเลย มี แตสอบเพื่อวัดผลการเรียนเทียบกับวัตถุประสงคของหลักสูตร เปนเวลา 6 ป กลับมา เรียนในระบบที่มีการสอบวัดผลเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆแลว คุณแมอยางเราเห็นผลเสียของ การสอบแบบนี้อยางชัดเจนมาก ทําใหลูกพยายามใชสมองคิดใหนอยลง จําใหมากขึ้น จึงอยากจะขอคุยใหชวยกันเปรียบเทียบดูนะคะ วาถึงเวลาที่เราควรจะลงมือชวยเด็กไทยของ เรากันหรือยัง และอยางไรดี ที่ออสเตรเลีย เขาวัดผลของเด็กโดยใชวิธีตั้งเกณฑไวเลยวา เด็กชั้นเรียนนี้ควรรูเรื่องอะไรบาง แลว การวัดผลก็ใชวิธีเก็บขอมูลไปเรื่อยๆวาเด็กทําไดตามนั้นหรือไม ถาไมไดก็หาวิธีชวยการเรียนรู หรือ หาสาเหตุวาทําไมไมได คนไหนที่ทําไดเกินระดับชั้นตัวเอง ก็ใหงานระดับที่สูงขึ้นไปไดเลยเรื่อยๆ ไม มีการจัดลําดับที่ในหอง เด็กแขงกับตัวเอง คือรูวาปนี้ควรจะทําอะไรได เทอมนี้ทําไดเทานี้ เทอม หนาจะตองทําใหไดดีขึ้นกวาเดิม การสอบจัดลําดับจะมีการจัดทําโดยมหาวิทยาลัยใหญๆ ใหขอ สอบมาทางโรงเรียน ใครอยากสอบก็ตองจายเงิน จะไดรูคะแนนตัวเองเทียบกับเด็กทั้งประเทศ
 • 34. เคาจะมีผลใหโดยละเอียด รูวาเกณฑมาตรฐานอยูตรงไหน mean ของทั้งประเทศอยูที่ไหน คะแนน ของเราไดเทาไหร อยูตรงไหน มีละเอียดกระทั่งวาขอสอบแตละขอ วัดอะไร เด็กตอบวาอยางไร คน สวนใหญตอบวาอยางไร เปนขอสอบระดับยากหรืองาย ดังตัวอยางนี้แหละคะ
 • 35. เด็กก็จะเรียนอยางมีความสุข ไมตองแขงกับเพื่อนเลย แตเขาจะรูกันวาคนนี้เกงคิด เลข คนนี้เกงการทดลอง คนนี้เกงดนตรี วาดรูป ใครชอบทางไหนก็ไปทางนั้น อะไรที่ ทําไมไดคุณครูก็พยายามหาทางชวย ทั้ง 3 หนุมนอยกลับมาเขาสูระบบสอบ นองฟุงเปนคนชอบสอบ สนุกกับการสอบ ดูเหมือนเขาจะจับ จุดวิธีการสอบเมืองไทยไดแลว วาจําโนนจํานี่ จําขอสอบเกาๆดวยยิ่งดี เพราะมีบอยๆที่เหมือนเดิม ไดคะแนนดีแนนอน เห็นไดชัดวาเขาเริ่มชินกับวิธีที่คุณครูบอกวา ตองตอบอยางนี้ ทั้งๆที่ไมมี เหตุผลอธิบาย บางครั้งเขาคิดแตกตาง เขาก็ไมตองแสดงความคิดเลว แคจําวาตอบอยางนี้ก็พอ เวลาฟงลูกเลาแลวบางทีก็ทําใหรูไดเหมือนกันวา ทําไมเด็กไทยจึงไมชางคิดวิเคราะห วิจารณ เพราะเมื่อเขาเริ่มจะคิดอะไรที่แตกตาง ก็ไดรับการบอกใหจําไปเลย งายดี อะไรๆก็แคจํา เราทําลาย ความภูมิใจในตัวเอง ของเด็กจํานวนมากดวยระบบการสอบที่เราทําอยู เรา ทําลาย ความสุขกับการเรียน ที่เด็กๆควรจะมี เราจะมีเด็กจํานวนมากที่คงจะคิดวา ทํายังไงก็ คงสอบใหดีกวาที่ 10 ไมได เพราะคนที่เคาเกงๆกวามีตั้งเยอะ จะตั้งใจไปทําไม สอบไดคะแนนดี กวาคราวที่แลว แตไดที่ทายๆของหองอยูดี ก็ไมเห็นมีคนสนใจชม เราทํารายเด็กสวนใหญ ของเรากันขนาดนี้ แลวเราจะคาดหวังให เด็กรักการเรียน ที่ตองแขงกับคนอื่นๆอยางนี้ได อยางไร เราใหกําลังใจเด็กๆใหถวนทั่วหรือเปลา ลูกเราเรียนดี ไดที่ดี แตเด็กที่เหลืออีกครึ่งคอน เราไมไดสงเสริมพลังความสามารถที่เขามี เพียงเพราะเรามัวแตใหรางวัลคนที่เรียนดี ได คะแนนดีกันเทานั้น เมื่อไหรเราจะสราง ระบบใหกําลังใจเด็กใหเขาแขงกับตัวเอง ใหเขารูเปาหมาย แลวไป ใหถึงโดยแขงกับตัวเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพื่อนๆ ไมใชการแขงขัน กันเอง
 • 36. ผลพลอยไดที่แสนฉลาดแกเด็กๆในระดับ ประถมของ Nedlands Primary School โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 31 กรกฎาคม 2006 00:15 น. http://www.gotoknow.org/posts/41740 ไดอาน เรื่องที่พี่เมย สามารถพิมพสัมผัสได เพราะคุณพอบังคับใหไปเรียนแทนที่จะเอาแตอาน หนังสือกําลังภายในยามปดเทอมแลวคิดถึงเรื่องที่อยากเลา เพื่อใหคุณครูไทยเราไดนําไปดัดแปลง วิธีการใชกับเด็กๆของเราบางคะ เรื่องมีอยูวา ตอนที่พี่เหนน (หนุมนอยคนกลาง) เรียนอยู year 4 (อายุ 10 ขวบ) คุณแมไดมีอันทึ่ง เพราะเห็นลูก พิมพสัมผัสได สงสัยไตถามวา เอะ ไปเรียนมาจากไหนครับ นองเหนน(ตอน นั้น)บอกวา เหนนทํางานเสร็จเร็ว คุณครูใหเลนคอมพิวเตอรเกมส touch type ได เลนบอยๆก็ เลยพิมพเกงไปโดยปริยาย แลวคุณแมก็ไดทึ่งนองฟุงตั้งแตตอนอยู year 2 กับเรื่องนี้อีกครั้ง เปนสิ่ง ที่ติดใจ คิดไววาจะตองเอามาขายความคิดใหคุณครูบานเราบาง ให สนับสนุนเด็กใหไดทําสิ่งที่ จะเปนประโยชนในอนาคตจากการเลนสิ่งที่เขาชอบ เมื่อเขาทํางานเสร็จเร็วหรือถูกตอง เปนการใหรางวัล เพราะวิธีการนี้ เด็กก็ภูมิใจวาตัวเองไดสิทธิพิเศษ (เลนพิมพดีด) โดยไมรูตัวเลย วา ความสามารถนี้จะติดตัวเขาไปตลอด และเปนประโยชนแนนอนในอนาคต
 • 37. คําพูดนาคิดจากเด็กอายุ 9 ขวบ ผูซึ่งรูจักการ บวชจากหนังสือเรียนสังคมศึกษา โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 3 สิงหาคม 2006 07:34 น. http://www.gotoknow.org/posts/42235 เมื่อวานนี้ ทั้งสามหนุมมีการบานและแตละคนก็ไมมีใครเปดทีวี หรือวิทยุเลย จึงไมมีเสียงอะไร แปลกปลอมเหมือนทุกๆวัน นองฟุงเสร็จกอนจึงไดทําธุระกอน ในขณะที่อาบนํ้าอยู นองฟุง ฮัมสวด มนต "อิติปโส ภควา อะระหัง สัมมา...." (ไมจบหรอกคะ วนไปวนมาอยูแถวๆทอนแรกนี่แหละ เพราะ เปนบทที่พี่วั้น ทองอยูบอยๆเดือนนี้ จากบทเรียน) แลวก็ตอดวยทองทํานองเสนาะ "พื้นผนังหลังบัวที่ ฐานปทม เปนครุฑอัด...." (พี่วั้นทองอีกเหมือนกัน) พวกเราไดยินก็หัวเราะกัน นองฟุงบอกวา "มันติด อยูในหัวฟุงนะ แม" พอออกมาเราก็คุยกัน อยูๆนองฟุงก็บอกวา "ฟุงจะบวชใหแมนะ" เลนเอาคุณแมงง "ถามวาทําไม ฟุงคิดอยางนั้นละลูก" นองฟุงบอกวา "ฟุงอานมาจากหนังสือสังคม" แลวก็รีบบอกตอวา "คุณครู ยังไมไดสอนหรอก แตฟุงอานเอาเอง เขาบอกวาลูกบวชใหพอแม พอแมจะไดบุญ" คุณแมคิดใน ใจวา "ลูกรูไหมลูกวา บุญคืออะไร" แตก็ไมไดขัดอะไร บอกนองฟุงวา ลูกเปนคนดี ทําดี พอแมก็ ไดบุญไปดวยแลว แตถาลูกอยากบวช ก็ไดดีกับตัวเองดวย (สงสัยอยูเหมือนกันวา ลูกรูหรือ เปลาวาบวชแลว ทําอะไรบาง) แตก็ตองอายุ 20 ปถึงจะบวชเปนพระได ฟุงบอกวา "แตสมัย พระพุทธเจา ตองอายุ 21 กอนใชไหมแม" "แลวถาเปนเณร เวลาพูดดวยเราตองยกมือไหวไว หรือเปลา"...........แลวก็อะไรตออะไรอีกยืดยาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราคุยกันอีกสักพัก กอนจะเปลี่ยนเรื่องไป คุณแมยังติดใจไมหายกับคําพูดของนองฟุง เพราะบานเราไมไดสอนอะไรเกี่ยวกับศาสนาเปนเรื่อง เปนราว ไมเคยสอนใหลูกสวดมนต เราเองก็นับถือพุทธที่คําสอน การปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ไมไดยึดติดหรือศึกษาบทสวดมนตใดๆ กลับมาเมืองไทยก็ไปวัดเพียงหนเดียว ดวยความอนุเคราะห ของพี่ดาและคุณพี่กลวยไม สองผูใจดี นองฟุงจึงไดเห็นวาเวลาพูดกับพระ เราจะพนมมือไหว แต นองฟุงก็ยังติดใจจํามาไดแมจะผานมาแลวหลายเดือน เมื่อสักเดือน 2 เดือนที่ผานมา นองฟุงก็เริ่ม มาบอกวา ฟุงจะสวดมนตกอนนอน แลวเขาก็ทอง นะโม ตัสสะ โดยอานและจําเอาจากหนังสือสวด มนตเลมเล็กๆที่เรามีในตูหนังสือ คุณแมนึกไดวาสมัยเด็กๆอยูกับคุณยา ไดทอง "อะระหัง สัมมา..."เปนบทสวดมนตกอนนอน ก็เลยบอกนองฟุงวา มีบทนี้ดวย นองฟุงจึงเอามาสวดบาง ได ทอนแรกกับทอนสุดทาย ทอนกลางตองเรียกแมไปคอยฟงและชวยตอใหอยูแปบเดียว ตอนนี้ทองได หมดแลว คุณแมกําลังคิดวา ตอไปจะบอกใหเขาอานคําแปลดวย (ปานนี้อาจจะอานเองแลวหรือ เปลาก็ไมรู แตยังไมเห็นพูดถึงคะ) อยากจะบอกวา สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและความใฝรูของเด็ก และแตละคนก็ไม เหมือนกัน นาแปลกที่เขาเติบโตใชชีวิตถึง 6 ปในตางแดน ตอนไปอายุ 2 ขวบยังพูดไทยไมได
 • 38. สักคํา แตเขารักความเปนไทย และตอนนี้กลับมาไมถึงป เขารับรู ทั้งภาษาไทยและศาสนาพุทธ ในแบบที่เราเองยังทําไดไมเทา ดวยตัวเอง เห็นเขาแลวก็รูสึกอยากจะคอยๆวิเคราะหลักษณะ การเรียนรูของเขาคะ ไดเรียนรูอะไรทุกๆวันจากเด็ก 9 ขวบคนนี้
 • 39. ภาษาไทยไมงายอีกแลว...สําหรับนองฟุง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 12 สิงหาคม 2006 00:05 น. http://www.gotoknow.org/posts/44401 เมื่อวานนี้ นองฟุงเลาใหคุณพอฟงอยางตื่นเตนวา "พอๆ ตอนนี้ที่โรงเรียนฟุงมี ทีวีวงจร ดวยนะ" คุณ พอก็เลยแกใหวา " ทีวีวงจรปด ลูก" นองฟุงรีบบอกเสียงดังอยางมั่นใจวา "แตมันเปดตลอดเลย นะ พอ ไมไดปดเลย" โอย พวกเราพอ แมและพี่ๆ 2 หนุมหัวเราะกันทองแข็ง เกี่ยงกันใหญวาใคร จะเปนคนอธิบายนองฟุงดี วันนี้ เอาอีกแลว นองฟุงทําการบาน รูสึกจะเปนเรื่องเกี่ยวกับศัพทหมวดตางๆ มีคําตางๆมาถาม ถึงคําแปล เชน พระเศียร คือ หัว พระเกศาคือผม นองฟุงรูบางเปนบางคํา แตพอมาถึงคําวา "รับสั่ง" คุณแมบอกวาแปลวา พูด นองฟุงทําทาวาแปลกจัง (แตไมไดพูดอะไร) แตก็ทําใหคุณ แมก็เลยไดคิดไปดวยวา เออนะ แปลกจริงดวย คราวนี้มาถึงอีกหมวด "จําวัด" นองฟุงทําทาจะแปลเอง คุณแมรีบบอกวา "นอน ลูก" นองฟุงตอทันที วา " จําคุก ก็แปลวานอนในคุก ใชไหม แม จําวัดก็นอนในวัด " โอย...แมละเหนื่อย "ไมใชลูก แปลวา ขัง จําวัดที่แปลวานอนนั่น ใชกับพระ นอนที่ไหนไมใชที่วัด ก็เรียกวาจําวัดเหมือนกัน" แตก็ คิดวา เออ จริงนะ จําคุกก็คือนอนในคุก วาแลวก็ไดคิดอีกแลววา เวลาเราพูดคําหลายๆคํา เรารับรูความหมายไปเลยโดยไมไดคิดถึง ความหมายของแตละคําที่มาประกอบกันพอมีคนมาแปลเปนคําๆ ก็เปนเรื่องตลกไปไดเหมือน กัน อีกไมนานนองฟุงก็คงจะเปนเหมือนพวกเรา (หรือไมหนอ?)
 • 40. ตัวอยางการสงเสริมใหเด็กทําดี จากโรงเรียน ประถมของเมือง Perth, Australia โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 30 สิงหาคม 2006 23:59 น. http://www.gotoknow.org/posts/47296 อานบันทึกของอ.มาลินี ซึ่งเลาถึงรางวัลนักเรียนดีเดนของนองพลอย แลวไดความคิดถึงระบบ ที่แสนดีที่มีในโรงเรียน Nedlands Primary School ซึ่งเปนโรงเรียนประถมที่เมือง Perth ก็เลยเก็บมา เลา เผื่อจะมีใครนําไปดัดแปลงใชในโรงเรียนบานเรา เพื่อสงเสริมใหเด็กทําความดี เห็นคุณคาของ การทําดี ซึ่งทุกคนทําไดเสมอ โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่สามหนุมนอยไดไปใชชีวิตอยู คนละหลายๆป พี่วั้นเรียนมา ตั้งแต Year 4 พี่เหนนตั้งแต Year 3 จนจบชั้นสูงสุดคือ Year 7 กอนจะไปเขาเรียนชั้นมัธยมที่อื่น ตอ สวนนองฟุงเริ่มตั้งแต Pre-primary จนถึง Year 3 พวกเราพอแมจึงไดเห็นความเปนไปของ โรงเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 5-6 ปที่เราใชชีวิตอยูที่นั่น สิ่งที่คิดถึงคราวนี้ก็คือ วิธีการที่เขาจะมีการแจก certificate ใหเด็กทุกสัปดาห โดยคุณครูของแตละ ชั้นจะเปนคนคัดเลือก ใครไดรับคัดเลือกของสัปดาหนั้น โรงเรียนก็จะทําจดหมายเชิญผูปกครองไป เปนกําลังใจใหลูก สิ่งที่คุณครูใชคัดเลือกก็จะเปนความดีในลักษณะตางๆ เชน ตั้งใจทํางานดี ชวยเหลือเพื่อนๆดี โดยคุณครูจะเขียนใน certificate อยางละเอียด บรรยายวาทําไมจึงได เด็กๆก็จะภูมิอกภูมิใจ ทางโรงเรียนทําใหพิธีการนี้ดูมีคุณคามาก ใหเกียรติเด็กๆที่ไดรับเปนอยาง ดี และลักษณะของการชื่นชมจะเปนไปตามความเปนจริง คือไมเปนรูปแบบตายตัว คุณครูให โดยเลือกเอาเองจากอะไรก็ตามที่คุณครูประทับใจในตัวเด็ก ซึ่งจะมีเอกลักษณของตัวเองตางๆกันไป ไมมีการแขงขันกันเพื่อจะใหได แตก็ทําใหเด็กรับรูวา ไมวาจะทําอะไรก็ตามที่ดี ทั้งตอสวนรวม (เชน ไปชวยงานอาสาสมัครชุมชน) ตอคุณครู (ชวยเปด ปดประตู จัดขาวของ) ตอเพื่อน (ชวยพาเพื่อนไป หาหองพยาบาล ชวยสอนเพื่อน) ตอโรงเรียน (เก็บขยะไปใสถัง จัดสถานที่เวลามีงาน) ก็จะมีคนเห็น และชื่นชม สิ่งเหลานี้ทําใหเด็กชินที่จะทําแตสิ่งที่ดี ทั้งตอตัวเองและผูอื่น รวมทั้งตอสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีระบบใหคุณครูเวรของแตละวันจะมี กระดาษเอาไวเขียนชื่อเด็กที่คุณครูเห็น วาทําความดี เชนเก็บขยะไปทิ้งลงถัง (คุณครูจะถามชื่อเวลาพบเห็น) ใสในกลอง แลวทุกวัน ศุกรทางกรรมการนักเรียนก็จะจัดใหมีการจับรางวัลเล็กๆนอยๆ เชน ขวดนํ้า สีไม กลองดินสอ โดยใหคุณครูจับมาจากชื่อในกลอง เปนชวงเวลาที่เด็กๆจะเฮฮารอคอยดูกันวา สัปดาหนี้ใครจะ ไดอะไร รูสึกประทับใจทุกครั้งที่ไดไปรวมพิธี เพราะเห็นไดชัดถึงความสุขที่เด็กๆที่ไดรับจากการไดรับ ความชื่นชมจากคุณครูและเพื่อนๆ เด็กๆของเคาดูมีความสุข สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไม เครงเครียดกันเลย
 • 41. ตัวอยาง certificate ที่นองฟุงไดรับแผนสุดทาย กอนจะกลับเมืองไทย
 • 42. ทําไมคุณครูจึงไมมีความสุขกับการเปนครู โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 1 กันยายน 2006 00:32 น. http://www.gotoknow.org/posts/47509 อาน บันทึกพี่เมย เลาเรื่องคุณครูของนองจิ้นแลว รูสึกวาเอะ...คลายๆกับที่มักจะไดยินจากพี่เหนน และนองฟุงอยูเรื่อยๆเลยคะ คุณครูของเราเปนอะไรกันไปหนอ...เราจะชวยไดอยางไรนี่ รูสึกวา คุณครูจะไมมีความสุขกับการสอนเด็ก มองเห็นแตปญหา มุงเนนการทําโทษเด็ก ใชเด็ก เปนที่ระบายอารมณ (ดวยการดา) ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ จะสงผลอยางใหญหลวงตอเด็กๆ จะมีคุณ พอคุณแมสักกี่คน มีเวลามาฟงลูกปรับทุกขเรื่องนี้ แลวชวยลูกใหมองเห็นเปนบทเรียน สวนใหญก็ ไดแตถามวา มีการบานไหม ทําเสร็จหรือยัง บางครั้งการบานแบบที่นองจิ้นไดรับ (พี่เหนน ก็เคยมี คะ ตองยอความเรื่องที่คุณครูตองสอน 1 ชั่วโมง แตนักเรียนคุยกันจนสอนไมได ก็เลยใชวิธีใหเด็กไป ยอมาสงภายในเย็นวันนั้น) ก็เปนสิ่งที่ไมสมเหตุสมผล เด็กก็คับแคนไมอยากทํา แลวก็โดนทําโทษ เปนวัฎจักรใหเด็กไมชอบโรงเรียนไปเรื่อยๆ เราจะชวยคุณครูแบบนี้อยางไรกันดีคะ นาสงสารที่คุณครูเองก็คงไมมีความสุขกับงานที่ตัวเอง ทํา กับเด็กที่ตองสอน ใครรูชวยบอกที เผื่อจะ เห็นหนทางชวยทั้งคุณครูและเด็กๆของเรา
 • 43. อยากเรียนเกง ตองเรียนรูการเปนครูไปดวย โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 8 กันยายน 2006 07:48 น. http://www.gotoknow.org/posts/48953 เมื่อคืนเรา(คุณแมกับพี่วั้น) ชวยพี่เหนนทําการบาน ชวยของเราคือการชวยคิด ชวยคนหาคําตอบ เพราะพี่เหนนทําไปแลว เหลือเฉพาะสวนที่ทําไมได หาคําตอบไมพบ ระหวางที่พี่เหนนทําๆอยูคน เดียว คุณแมถามเปนระยะๆเพราะดูพี่เหนนเครงเครียด (มีการบานหลายอยาง ซึ่งเขาทยอยทําไป เรื่อยๆ) เหลือวิชาสุดทายที่ดูเครงเครียด และบอกวาตองใหแมชวย เริ่มงวงนอนแลว พี่เหนนบอกวา งวงเพราะอานวนไปวนมา ไมเขาใจ หาคําตอบไมไดสักที เราสามคนเลยรวมหัวกัน ผลัดกันหา ผลัดกันอาน ผลัดกันสอน จนกระทั่งหาคําตอบไดหมด ระหวางนั้นก็มีการ entertain เชน อานโจทยดวยทํานองเพลงที่กําลังฮิตๆ เปนที่ขําขัน ทําให โจทยที่เรากําลังหงุดหงิดหาคําตอบไมได เปนของตลกไป คุณแมไดขอคิดวา หากอยากใหลูกรูเรื่องเขาใจ ตองทําใหเขาสอนหรือพูดสิ่งที่เขารูใหคนอื่น ฟง เพราะเมื่อตองใหเขาอธิบายใหเราฟง (ทั้ง 2 หนุม) เขาจะดูเหมือนเขาใจสิ่งที่เขาตองรูมากขึ้น คิด ถึงตัวเองดวยวา เวลาเราเรียนรูอะไร กับเวลาที่เราตองเอาไปถายทอดนั้น เราจะซาบซึ้งรูลึกมากขึ้น ตองเพิ่มเติมวิธีการทําใหคนอื่นเขาใจ ซึ่งเปนการชวยใหตัวเราเองเขาใจและจําไดมากขึ้น เพราะฉะนั้น เคล็ดลับหนึ่งในการชวยลูกใหเรียนรูเรื่อง เขาใจมากขึ้น นาจะเปน การสอนให ลูกสอนเปน บอกเลาเรื่องที่เขาเรียนใหคนอื่นรูเขาใจใหได ใหเขาอธิบายสิ่งที่เขารูใหเรา เขาใจ ถาใครบอกวาก็ลูกไมเขาใจอะไรสักอยาง ก็คงตองเอาเรื่องที่งายที่สุดที่เขารูดูกอน ใครเคยใชวิธีนี้บาง เลาสูกันฟงบางนะคะ
 • 44. แนวคิดในการเลี้ยงลูกใหดี...ความจริงที่ตอง พิสูจนเองนะคะ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 5 ตุลาคม 2006 23:03 น. http://www.gotoknow.org/posts/53477 เปนสวนหนึ่งของบทความที่จดไวในสมุดกระดาษสา จดไวตั้ง 12 ปมาแลว (ตั้งแตเจา 2 ตัวโตเพิ่ง จะ 2-3 ขวบ) และ ตัวเองก็ยึดแนวทางนี้ในการเลี้ยงลูก โดยที่ไมไดปรึกษากับคุณสามี เพราะ รูสึกวาเราถูกเลี้ยงมาคนละสไตล ดังนั้นเราก็จะเปนตนแบบใหลูกคนละทาง จริงๆตองการจะพิสูจน ดวยวา หากลูกไดรับการเลี้ยงดูดวยพอและแมที่มีบุคลิกตางกัน โดยเราคงความเปนตัวเราเองไว คอนขางมากทั้งคู จะสงผลใหเขาออกมาเปนอยางไร ที่คิดเชนนี้เพราะเชื่อวา เราทั้งคูมีความคิดที่ดี แตเรามีนิสัยที่ไมเหมือนกัน เรามีขอดี ขอดอยที่แตกตางกัน และเราพยายามปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไมดี โดยมักจะบอกลูกไปดวย เพราะฉะนั้น เราจะไดยินคําวิจารณจากลูกบางวา พอกับแมยังทําไมไดเลย แตเราจะบอกพวกเขาวานิสัยนี้ไมดี เราก็กําลังพยายามปรับเปลี่ยนอยูเหมือนกัน บทความนี้เปนของ คุณกฤษฎา ชลวิริยะกุล จากศูนยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ สถาบัน สุขภาพจิต เนื้อหาหลักก็คือ ใหใสขอมูลทางบวกใหลูกเสมอ ซึ่งจะมีผลใหลูกมีทัศนคติที่ดีตอ ตนเองและผูอื่น แมพบพฤติกรรมที่ไมดี ก็ใหใชจิตวิทยาในการพูด เพื่อใหเขารูสึกวาเราเขาใจเห็นใจ เขาจะไดมีกําลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเอง สวนที่อยากเอามาฝากเปนแนวคิดตอก็คือ ถาทานเลี้ยงดูเขาดวย เขาจะเปนคน คําตําหนิ ลมเหลว ความกาวราว แข็งกราว คําเยยหยัน ขลาดอาย ความละอาย ขี้ขลาดหวาดระแวง
 • 45. ความมานะ อดทน ใหกําลังใจ เชื่อมั่นตนเอง ความชื่นชม ซึ้งในคุณคา ความรัก ความอบอุน พอใจในตนเองและมีศรัทธา ในชีวิต การยอมรับและความ เปนมิตร มีความรักและเมตตาตอ เพื่อนมนุษย เราทั้งหลายก็คงตองเอาไปพิสูจนกันเอาเองนะคะ วาผลงานของเราจะออกมาเปนเชนไร ตัวเองมี ความเชื่อเสมอวา หากลูกดี เปนเพราะตัวเขาดีและ/หรือพอแมดี แตหากลูกไมดี คนที่ตอง พิจารณาตัวเองคือผูที่เลี้ยงดูแลเขามาคะ เพราะเด็กๆทั้งหลายคือผาขาวแนนอน
 • 46. เด็กๆเคาคิดดัดแปลงอะไรไดเกง เพราะความ ไรกรอบนี่เอง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 7 ตุลาคม 2006 17:12 น. http://www.gotoknow.org/posts/53730 วันนี้กลางวันสามหนุมนอยเลนเกมสการด (card game) กัน ไดยินเสียงรอง อูโน, รีเวอส, สกิพ, ดรอวทู ก็เกิดความสงสั◌ียวา เอะ เลนกันไดยั◌ีงไง เรายังหาการดเกมสนี้ ซึ่งชื่อวา UNO เปนเกมส ยอดฮิตของคนออสเตรเลีย ซึ่งมีวิธีเลนที่สนุกสนาน พวกเราชอบเลนกันมาก เลนจนแผนการดเปอย แตก็ยังเอาติดกลับมาดวย แตไมรูเก็บไวที่ไหน ยังคุยไมเจอ พอไดยินเคาเลนกัน ก็เกิดสงสัยวาหาเจอกันแลวหรือ แตผลปรากฎวาเคาใชการดไพธรรมดา นี่แหละคะ เอามาเลนกัน ดัดแปลงใหตัวแจค ควีน คิง เอด ไปเปนตัวพิเศษตางๆใน UNO เลนกันได สนุกสนานมาก เรียกไดวา เปนเพราะความคิดไรกรอบของเขานี่เอง จึงสามารถดัดแปลงสิ่งที่มีอยูเอามา ใชใหเขากับสิ่งที่ตองการได เปนตัวอยางที่ดีสําหรับผูใหญอยางเราไดนะคะ
 • 47. เด็กจะนับถือตัวเอง เมื่อเราใหความนับถือเขา โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 9 ตุลาคม 2006 23:03 น. http://www.gotoknow.org/posts/53962 สัปดาหนี้ ขอตั้งกฎกับสามหนุม ใหเหตุผลกับเขาวา การอยูแตในบาน นั่งเลนคอมพิวเตอร อาน หนังสือ ดูทีวี ทั้งวันไมดีตอสุขภาพ เพราะฉะนั้น ใหออกจากบานไปเลนขางนอกเปนชวงๆ ใครไมได ออกไปออกกําลังกายบาง หามเลนคอมพิวเตอร กฎนี้เพียงแคบอก ไมไดติดตามดูวาเขาทําจริงไหม แต เชื่อใจ วาพวกเขาจะทํา จริงๆตองการ จะทําเพื่อเจาตัวเล็ก เพราะเจาตัวโตหายไปวายนํ้า และออกกําลังกายอยูแลวเปนบางวัน ใน ขณะที่เจาตัวกลางเดินไปซื้อหนังสือพิมพใหคุณปู ไปซื้อของ โหนบาร อยูแลวทุกวัน สวนเจาตัว เล็ก หมกตัวอยูแตในบานมาทั้งอาทิตยที่ผานมา วันนี้ไดรับรายงานวา นองฟุงไปวิ่งรอบสนามบาสชวงเชา ไปเดินกับโกเหนนในชวงบาย ทั้งสามคน ออกจากบานไปจัดการตัวเองใหไดออกกําลังกาย รูสึกดีใจที่เขา นับถือตัวเอง สมกับที่เรานับถือ เขา ทําใหนึกถึงนองฟุงอีกเรื่องที่แสดงความนับถือตัวเอง มีอยูครั้งหนึ่งที่เราซื้อนํ้าอัดลมมาใสตูเย็น เราตกลงกันวาถาใครไมไดวายนํ้าตอนเชาหามกิน เพราะมันไมมีประโยชน (พวกเราเห็นดวย เหมือนกันวา แตมันอรอย ขอกินกันหนอย เพราะมันลดราคา) มีอยูวันหนึ่งที่เราเอาออกมากิน เพราะเราทุกคนไปวายนํ้ากัน แตนองฟุงไมไดไป นองฟุงแคพูดเสียงออยๆวา ฟุงกินไมไดเพราะ ฟุงไมไดไปวายนํ้า โดย ไมขอหรือโอดครวญอะไรเลย ก็ไดรับคําชมไปจากคุณแมแทนคะ เพราะฉะนั้น ขอยืนยันคะวา ถาทานใหเกียรติลูกคิดเอง บอกเหตุผลในสิ่งที่หามหรือกฎที่ ตั้งไว ลูกจะนับถือตัวเอง ใหเกียรติตัวเองและปฏิบัติตามโดยที่เราไมตองไปเซาซี้อะไร เลย
 • 48. เรื่องขําขันอันเนื่องมาจากการเลนคํา โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 16 ตุลาคม 2006 21:40 น. http://www.gotoknow.org/posts/54842 นองฟุงมีคําถามมาทาย โดยถามวา แมรูมั๊ย พี่ชายของ"..." (ชื่อดาราหนุมหลอ ที่มีนองสาวแสนสวย ดวยและเปนพิธีกรชื่อดังทั้งคู) ชื่ออะไร แมงงๆ กําลังจะบอกวา เคามีพี่ชายที่ไหนกัน นองฟุงก็รีบ เฉลยวา "ก็บิลลี่ พีซี ไงแม" แมเงียบไปตั้งนาน ถึงหัวเราะออกมาไดไมหยุดเลย โอย...คิดไดไงเนี่ย แลวเขาก็จัดแจงรายยาว พี่นองตระกูลนี้ใหฟง วา "มิลลี่ แล็บทอป (โนตบุค)" "ซิลลี่ แอปเปล" หวังวาจะมีใครขําเหมือนคุณแมบางนะคะ คิดอยูตั้งนาน...
 • 49. การฟงอยางตั้งใจ (appreciative listening) ใชได ดีกับเด็กๆดวย โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 16 ตุลาคม 2006 22:09 น. http://www.gotoknow.org/posts/54847 ตองขอบคุณ บันทึกคุณเมตตา ที่ทําใหคิดถึงเคล็ด ลับเล็กๆที่ยิ่งใหญในการเลี้ยงลูกขอนี้ คะ ตองขอบอกวา การฟงลูกพูด ทุกๆเรื่องเปนสิ่งที่เรา-พอแม ผูใหญควรทําเปนอยางยิ่ง ใหความ สําคัญกับการฟงใหมาก ถึงมากที่สุด สะกดใจตัวเองใหได ใหฟงใหจบเสียกอนทุกครั้ง พยายาม อยาตัดบท คาน ขัดคอ ดักคอ ประชด ระหวางที่ลูกพูด แลวจะไดรับผลอันยิ่งใหญคะ เราจะไดเรียนรูวาลูกคิดอะไร พยายามคิดตามเขาไป สมมุติตัวเองเปนตัวเขา อยาเอามุมมองของเรา ไปตัดสิน ฟงใหจบแลวจึงแลกเปลี่ยนมุมมองของเรา ลูกจะรับฟงสิ่งที่เราพูด เมื่อเราฟงเขาพูดกอน จากประสบการณที่มีกับหนุมนอยทั้งสามคน ยืนยันไดวา การฟงลูกอยางตั้งใจและจริงใจ เปน สิ่งที่มีคาและควรปฏิบัติเปนอยางยิ่ง คะ หากอยากรูจักลูก อยากเปนคนแรกที่ลูกจะพึ่งพา หัด"ฟง"ลูกเอาไวตั้งแตเขาคิดเองไดนะคะ รับรองไมผิดหวัง เชื่อวาคงมีคุณพอคุณแมหลายๆทานจะ ชวยยืนยันเคล็ดลับการเลี้ยงลูกขอนี้ไดดี
 • 50. idea เด็ดๆจากรายการเกมสเศรษฐี เอามาเลน กันเอง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 5 ธันวาคม 2006 16:41 น. http://www.gotoknow.org/posts/65311 เมื่อสัปดาหที่แลวคุณแมเห็น 2 หนุมนอยเขาเลนอะไรกันจุกจิ๊กๆ สงกระดาษกันไป สงกระดาษกันมา เสียงคอยๆเพราะคุณแมกําลังนอนพัก นานๆจะเห็นลูกเลนกันเงียบๆไดนานๆแบบนี้สักที อีกวันก็ เลยสอบถามวาเลนอะไรกัน นองฟุงบอกวา เกมสเศรษฐี ไงแม โกเหนนตั้งคําถามจาก หนังสือวิทยาศาสตรของม.2 สวนนองฟุงก็ตั้งคําถามจากหนังสือวิชาสังคมศึกษาของป.3 (ชาง เหมาะสมกันดีจริงๆ) ผลปรากฎวาพี่เหนนทําไดเต็ม ในขณะที่นองฟุงทําได 2 จากทั้งหมด 10 ขอ ดวยความภาคภูมิใจ (ก็มันเปนคําถามสําหรับม.2 นี่นา) คุณแมขอนํามาลงเปน idea ใหคุณครูหรือเด็กอื่นๆนําไปเลนกันบางคะ รูสึกวาการที่ เด็กไดมี โอกาสเลือกคําถามเอง เพื่อใหเพื่อนตอบนาจะมีความสุขดี นะคะ พี่เหนนบอกวาตอนแรกก็ ใชวิธีถามปากเปลากันเหมือนในรายการของคุณไตรภพ ลิมประพัทธนั่นแหละ แตชากวาจะหา โจทยเจอ ก็เลยใชวิธีตางคนตางตั้งโจทย เขียนใสกระดาษแลวแลกกัน เขาเลนกันสนุกสนานเชียว คะ คุณแมขอเอาโจทยที่พี่เหนนถามนองมาลงใหดู มีทั้งแบบโหด (ที่นองไดแค 2) กับอีกแบบเปนคํา ถามทั่วไป ที่คุณแมอานแลวขํา เลยเอามาเผื่อแผกันคะ
 • 51. พัฒนาการทางภาษาไทยใน 1 ปที่ผานมาของ สามหนุม โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 4 มกราคม 2007 21:38 น. http://www.gotoknow.org/posts/70905 สามหนุมนอยกลับมาอยูเมืองไทยไดปกวาแลว พูดไทยไดคลองแคลว ภาษาอังกฤษก็เริ่มจะเปน สําเนียงไทยกันเรียบรอยแลว นอกจากจะคุยกันเอง เพราะพวกเขาเริ่มเรียนรูแลววาพูดภาษา อังกฤษอยางไร คนไทยจึงจะฟงรูเรื่อง คะแนนสอบภาษาไทยที่โรงเรียนก็อยูในเกณฑดีมาก สมใจคุณแม เพราะอยากใหลูกเกงภาษาไทยใหมากที่สุด (แบบสบายๆ ไมเคี่ยวเข็ญ) นองฟุงอานการตูนภาษาไทยไดคอนขางเร็ว หนังสืออานภาษาไทยก็พอใชได พี่เหนนเริ่มอาน นิยายไทย (ของวัยรุน) เลมโตๆที่คุณพอนํามาจากหองสมุดที่ร.พ.หาดใหญมาบริการสมํ่าเสมอ พี่วั้นนั้นไมตองพูดถึง อานทุกอยางที่ขวางหนา บานเราไมบังคับใหอานหนังสือเรียนคะ เห็นใจ วาที่โรงเรียนก็หนักเกินพอแลว ลูกอยากอานอะไรก็อานเถอะ สําหรับพี่วั้น ทั้งการพูดการเขียนการอานภาษาไทยไมมีปญหา นอกจากพูดเร็วมาก พวกเราเองยัง ฟงไมคอยจะทัน สวนพี่เหนนมีเรื่องตลกเสมอ เพราะยังจับศัพทคําไทยมาปนกัน วันนี้เราทบทวนให ไดหัวเราะกัน คุณแมเลยไดโอกาสเอามาบันทึกไว เพราะยังมีอีกมาก แตขําแลวก็ลืม นาเสียดาย พี่เหนนจะมีลูกผสมคําแปลกๆ เชน มามาสมตํา ขาวเหนียวตมยํา (พูดนละหน แตผสมกัน ผิดทุกที) ไกงามเพราะขัน (สุภาษิต ที่พี่เหนนลากเอามาใหใกลคําที่รูจัก) นํ้าตกกรุงชิง ก็ เปน กุนเชียง สวนนองฟุงยิ่งแลวใหญ ผสมกันมั่วมาก เพราะรูศัพทพื้นๆนอยกวา ตอนแรกๆยัง เรียกหมาแมว เปนตัวผูชาย ตัวผูหญิง พอบอกวา ตองเรียกตัวเมีย นองฟุงก็ตอวา ตัวผัว ไปโนน อธิบายกันเมื่อยแกมเลย วันนี้เขาตะโกนถามวา พิธีอะไรนะแมที่เขามีการใชแมวนะ คุณแมอยู ในครัวตะโกนตอบกลับมาวา ออ แหนางแมวขอฝนนะลูก นองฟุงรองถามวา อะไรนะแม หอ นางแมวทําอะไรนะ....คุณแมไดคิดวา นองฟุงไมรูจักคําวา แห..แนนอนเลย แสดงวาภาษาไทยนี่รํ่ารวยคําจริงๆ เวลา 1 ปยังไมเพียงพอสําหรับเด็กไทยที่หายไปจากเมืองไทย 6 ปที่จะเขาใจไดถวนทั่ว ยังไดมีเรื่องใหขํา เพราะความไมรูอีกมากคะ
 • 52. เห็นจริงอีกแลววา เราอยากใหลูกเปน อยางไร...เราก็เพียงแตทําเชนนั้น โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 13 กุมภาพันธ 2007 22:08 น. http://www.gotoknow.org/posts/78327 ชวงนี้เรามีคุณยาของสามหนุมมาอยูดวยที่บาน เพื่อจะรอผาตัดลอกตอ เปนเรื่องปกติที่ความชอบ และกิจวัตรของคนสูงอายุกับเด็กนั้นมักจะตรงกันขาม แตเนื่องจากเราพอแม ทําทุกอยางตามใจคุณ ยา เด็กๆก็จะทําตามโดยไมเกี่ยงงอน โดยที่เราไมตองรองขอแตอยางใดแมแตคนเรื่องมากหนอย อยางนองฟุง วันนี้ประทับใจพี่วั้นกับพี่เหนนที่ตางก็ยินดี วิ่งกลับไปกลับมาสลับเวรกับคุณแมในการอยู เปนเพื่อนคุณยา เพราะทานไปนอนโรงพยาบาลรอการผาตัด ทานอายุเกือบ 80 ปแลวและลุก นั่ง เดินเหินไมคลองแคลว นาเปนหวง ไมไดยินเสียงบนจากลูกเลยไมวาจะขอใหชวยอะไร ทั้งๆ ที่ปกติจะใหความสําคัญกับการบานเปนที่หนึ่ง นองฟุงก็ไมรองงอแง (เรื่องมากเหมือนปกติใน กรณีอื่นๆ) แมจะตองอยูบานคนเดียวเปนบางชวง นอกจากความรักที่พวกเขามีตอคุณยาแลว เชื่อวาสวนหนึ่งเปนเพราะเขาเห็นตัวอยางจากเราพอแม วา คุณยาคือคนสําคัญที่สุด ที่พอแมจะดูแล หวงใยชวยเหลือ จะไดเห็นเลยวาลูกจะทําแบบเดียวกับ ที่เราทํา โดยที่เราไมตองเอยปากอะไรเลย ยํ้าความเชื่อที่วา หากเรา อยากใหลูกเปนอยางไร เราตอง "ทํา" อยางนั้นคะ
 • 53. คําถามสนุกๆจากนองฟุง...อีกแลว โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 12 มีนาคม 2007 23:07 น. http://www.gotoknow.org/posts/83577 เชาวันสุดทายของเทอม เปนวันสอบวันสุดทาย ระหวางทานอาหารเชา นองฟุงตั้งคําถามวา "ปลาอะไร ทําใหควายงง ทายซิ...." พี่เหนน ตอบวา "ไมรู ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาเตาซี้ ปลาเค็ม...." พี่เหนนเริ่มหงุดหงิด เพราะนองฟุงบอกวา "ไมใช....ไมใช...ไมใช......ผิด...ผิด.....ผิด...." ทุกคําตอบเลย นองฟุง "เฉลย ดีกวา...ปลาไหล...ไง" พี่เหนนกับแม "ฮา...อะไรนะ" ฟุง "งงมั้ย..." คุณๆผูอาน ตอบวายังไงกันคะ....
 • 54. รวมบันทึกจากบล็อก อันเนื่องมาจากลูกๆ ของ โอ-อโณ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 19 มีนาคม 2007 23:16 น. http://www.gotoknow.org/posts/85106 มีหลากหลายเรื่องราวที่ไดเรียนรูมาจากสามหนุมนอยรอบๆตัว เรียกไดวาเปนงานที่สําคัญที่สุด ในชีวิต และตั้งใจไวแลววาจะปลอยใหลูกเปนตัวของเขาเอง เรามีหนาที่เพียงเปนตนแบบที่เรา อยากใหเขาเปน แตทางเลือกชีวิตของลูกเปนสิทธิของลูก ดังนั้นผลที่สุดแลวก็คือ เราไดเรียนรูการ หลอหลอมคนถึง 3 คนจากสิ่งที่มากับตัวเขาและสิ่งที่เราจัดใหแวดลอมเขามาตั้งแตเกิด รวมทั้งตัว เราดวย สิ่งเหลานี้คือที่มาของบันทึกตางๆในบล็อกนี้คะ 1. สิ่งที่ประทับใจจากงานวันแรกพบกับโรงเรียน มอว. 2. ภาษาไทยไมงายอยางที่คิด 3. ตั้งกฎในการเลนคอมพ 4. การอานภาษาไทยของเด็กไทยที่ไปโตเมืองนอก 5. AAR ชวนลูกไปวายนํ้า 6. การอานภาษาไหนๆก็ไมงายหรอก 7. อันตรายจากสนามบาสรอนๆตอนบาย 8. เร็วกวาที่คาดจากสามหนุมนอย 9. ลูกนารักเพราะใคร 10. อันเนื่องมาจากบันทึกของ Dr .Ka-Poom เกี่ยวกับ constructivism 11. วิเคราะหวิธีการเลี้ยงลูก 12. ทําไมคุณครูไมสอนแบบที่มันไมยากบางนะ 13. ใครรูความหมายของคําวา "ปทัฏฐาน" และ "วัชชะ" ของคุณชายขอบบาง 14. แปลไป แลวก็แปลมา...เรื่องภาษานาสนุก
 • 55. 15. นักเรียนสมัยนี้ ตองเรียนพิเศษกันทุกคนหรือ 16. สื่อสรางสรรคสําหรับเด็กทําไมถึงไมสนุก สื่อทีวี สื่ออะไร... 17. ภาษาไทยไมยากเทาไหร...หรือเปลานะ? 18. คิดถึงเจาตัวเล็ก 19. การพูดคุยกับลูก คือวิธีการที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูก 20. เรารักเมืองไทยมาก...ถึงมากที่สุด 21. การใช KM ที่ใกลตัวที่สุด ก็คือ...การเลี้ยงลูกนี่เอง 22. ชวยลูกทําการบาน ...สงสารทั้งเด็กและคุณครูไทยเรา 23. ความเขาใจมีคากวาสิ่งใด มาใหลูกกันเถิด 24. ผลงานแตงกลอนของเจาตัวโต ตอนอยู Year 9 ที่ Perth 25. คําพูดกระตุนความคิดจากเด็กชายไทยที่เรียนภาษาไทยเปนทางการมาไมถึง 1 ป 26. การวัดผลการเรียนระดับประถมและมัธยมของเด็กไทย ควรจะเปลี่ยนวิธีไดหรือยัง 27. ผลพลอยไดที่แสนฉลาดแกเด็กๆในระดับประถมของ Nedlands Primary School 28. คําพูดนาคิดจากเด็กอายุ 9 ขวบ ผูซึ่งรูจักการบวชจากหนังสือเรียนสังคมศึกษา 29. ภาษาไทยไมงายอีกแลว...สําหรับนองฟุง 30. ตัวอยางการสงเสริมใหเด็กทําดี จากโรงเรียนประถมของเมือง Perth, Australia 31. ทําไมคุณครูจึงไมมีความสุขกับการเปนครู 32. อยากเรียนเกง ตองเรียนรูการเปนครูไปดวย 33. แนวคิดในการเลี้ยงลูกใหดี...ความจริงที่ตองพิสูจนเองนะคะ 34. เดกๆเคาคิดดัดแปลงอะไรไดเกง เพราะความไรกรอบนี่เอง 35. เด็กจะนับถือตัวเอง เมื่อเราใหความนับถือเขา 36. เรื่องขําขันอันเนื่องมาจากการเลนคํา 37. การฟงอยางตั้งใจ (appreciative listening) ใชไดดีกับเด็กๆดวย 38. idea เด็ดๆจากรายการเกมสเศรษฐี เอามาเลนกันเอง 39. พัฒนาการทางภาษาไทยใน 1 ปที่ผานมาของสามหนุม
 • 56. 40. เห็นจริงอีกแลววา เราอยากใหลูกเปนอยางไร...เราก็เพียงแตทําเชนนั้น 41. คําถามสนุกๆจากนองฟุง...อีกแลว 42. รวมบันทึกจากบล็อก อันเนื่องมาจากลูกๆ ของโอ-อโณ
 • 57. บุคลิกของลูก...มาจากปจจัยอะไรบางหนอ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 10 เมษายน 2007 01:15 น. http://www.gotoknow.org/posts/89370 ชวงนี้เปนเวลาปดเทอม 3 หนุมนอยบานนี้ ไมมีเรียนพิเศษอะไรเลย ยกเวนนองฟุงที่กําลังจะขึ้นป.4 ทางโรงเรียนจัดใหมีการเรียนภาคพิเศษ เพื่อเตรียมตัวเรียนในแบบผูใหญขึ้น คือมีครูหลายๆคน สอน แตเปนการไปโรงเรียนแบบไมตองแตงชุดนักเรียน และไมมีการบาน (คอยยังชั่วหนอยนะคะ) และเพิ่งเริ่มไปเดือนนี้เอง หลังจากอยูบานมาเกือบเดือน นาประทับใจที่ลูกๆทั้งสามดูแลตัวเองได มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู บางวันคุณแมก็ยุงมาก (สวน ใหญ) ไมไดกลับไปดูในเวลาอาหารกลางวัน ทั้งสามคนก็จัดการหาใหตัวเอง บางวันนองฟุงก็ โดนพี่วั้นใชใหไปซื้อมาให บางวันก็เปนพี่เหนนบริการ หากวันไหนคุณพอทําขาวผัดใหนองไป โรงเรียน พี่ๆก็กินขาวผัดพอ ไมออกไปไหน เราไมไดติดแอรที่แฟลต เพราะเห็นวาไมไดจํา◌เปน ตองใชความเย็นขนาดนั้น จึงใชแตพัดลม วันไหนคุณแมกลับบานกลางวัน ก็จะสัมผัสไดกับ ความรอนระอุที่ลูกๆทนได ไมบนเลย (คุณแมทํางานในหองแอร เพราะเครื่องทั้งหลายตองการ แอร) ทั้งสามคนมีความสุขกับการเลนคอมพิวเตอร (สลับกันคนละครึ่งชั่วโมง) เราพอแมเพียง แตเคยตั้งกฎและบอกเหตุผลวาทําไมจึงไมอยากใหนั่งหนาจออยางเดียวนานๆ ถึงตอนนี้ลูกก็ ตัดสินใจกันเองวาจะจัดการกับเวลายังไงจึงจะไมมีผลรายกับตัวเอง เห็นไดวา พวกเขารูจักการ ดูแลตัวเองไดดีพอใชไดทีเดียว สวนเวลาที่เหลือถาไมเลนตอ Lego ที่พี่เหนนยังคงเลนกับนองฟุงอยูเสมอ อยางสนุกสนาน และสรางสรรคมาก เลนการด UNO เกมสยอดฮิตประจําครอบครัว ก็อานหนังสือจากหองสมุด ประชาชนเทศบาลเมืองหาดใหญ ที่คุณพอไปคนพบวา เปนแหลงหนังสือชั้นดี เราจึงไป เยี่ยมเยียนขนหนังสือกันมาอาทิตยละครั้ง ครั้งละ 4-5 เลมตอคน สัปดาหนี้เขากําลังฮิต ภาษามือของไทย เนื่องจากคุณแมเห็นวาสมัยอยูที่เพิรธ เด็กๆจะไดเรียนการ ใชภาษามือเพื่อสื่อสารกับเพื่อนที่หูหนวก (ที่โนนเขาพยายามสนับสนุนใหเด็กไดใชชีวิตรวมกัน) พอ เห็นหนังสือชุดนี้เปนภาษาไทย เด็กๆก็เลยยืมมาทั้งเซ็ต เอามาเรียนกันเปนที่สนุกสนาน ถึงแมทั้ง 3 คนจะมีรบรากันบาง ก็ถือไดวาเปนเรื่องไมดุเดือดนัก และเขาใจไดจากบุคลิกของ แตละคน มองดูความเปนตัวตนของลูกแตละคนซึ่งไมเหมือนกันเลยแลว ก็นาคิดนะคะวาเขามี สวนที่ติดมากับตัวเขาเยอะมาก เพราะเราใชวิธีเดียวกันในการเลี้ยงดูพวกเขามา แต เราไดพี่วั้นที่รักการอานมากๆ ปดเทอมนอกจากอานหนังสือ textbook เลมโตดวยความ สนใจ สนุกสนานแลว ก็ยังสนใจอานงานเขียนของ "ปราบดา หยุน" และงานเขียนเกี่ยวกับ ภาษาไทยอื่นๆดวย รูสึกวาเขาสนุกกับภาษาเสียจริงๆ เย็นลงก็หิ้วอุปกรณกีฬาไปวายนํ้า เลนบาส ฯลฯกับเพื่อนๆอยูในม.อ.นี่เอง ไดพี่เหนนที่ใจดี ทํากับขาวอรอย คอยชวยคุณแมทําโนนทํานี่◌ ไปไหนไปดวย ไมขยันอาน
 • 58. หนังสือเรียนมากนัก แตอานสิ่งที่อยากรูไดถวนทั่ว ชอบอานงานเขียนของ "ปองพล อดิเรก สาร" และมีอีกหลายคน แถมอานเร็วพอๆกับอานพอคเก็ตบุคภาษาอังกฤษของ Dan Brown ไดนองฟุงที่เรียนรูเร็ว ชางพูดชางคุย ชางคิด ชางถาม ชอบอานการตูน ชอบหาวิธีการ เรียน การทํางาน การเลนแบบของตัวเอง เพิ่งสงตนฉบับงานเขียนเรื่องของลูกๆ ในบทความเรื่อง"ยอนรอย PhD ฯ" ที่เขียนลงวารสาร"สายใย พยา-ธิ" แลว ยอนคิดวา เราโชคดีที่ใชวิธีสอนลูกไดคอนขางถูกทาง เพราะลูกเปนเด็กมีความสุข สนุกสนาน ไมเอาเปรียบคนอื่น ยินดีชวยเหลือผูอื่น เคารพผูใหญตามสมควร ร ◌ูสึกดีใจและชื่นชมลูกทุกครั้งที่พวกเขาไดรับคําชมวา เปนเด็กดี เปนที่รักของเพื่อนเพราะ ชวยเหลือเพื่อนดี ความเกงในดานการเรียนไมใชเปาหมายหลักของบานเราเลย และเชื่อวา พวกเขาก็คงไดรับสิ่งที่เราสื่อไปถึงดวยการกระทําของเราเอง เพราะเราไมไดใชวิธีสั่งสอนดวย คําพูดมากมายอะไรนัก ยังจําไดไมลืมวา ครั้งหนึ่งที่เมืองเพิรธ ขณะที่ลูกๆทั้งสามในวัยแค 11, 10 และ 5 ขวบไปเลนกับ สาวนอยฝรั่งวัย 3 ขวบที่ไมไดรูจักกันมากอนเลย ริมแมนํ้าสวอน คุณแมสาวนอยนั่งดูอยูใกลๆ หัน มาถามวา "Are they yours? You have 3 such a beautiful boy" ประทับใจมาจนถึงวันนี้ ที่ยังคงมองลูกแลวก็คิดเชนนั้นอยู ขอบคุณชีวิตนี้◌ี้จริงๆคะ
 • 59. การสื่อสารยอดฮิตของเด็กสมัยใหม...คุย M โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 13 พฤษภาคม 2007 23:04 น. http://www.gotoknow.org/posts/96033 แทบทุกวันจะไดเห็น พี่วั้น เปดคอมพแลวก็นั่งพิมพตึ๊ด ตึ๊ด ตึ๊ด ตึ๊ด อยางรวดเร็ว หนาจอของ พี่วั้น จะแพรวพราวไปดวยแถบเล็กๆเปนตัวแสดงการสื่อสารจากเพื่อนๆในขณะที่ทํางาน หรือเลนคอมพ อยู เปนที่รูกันวาคนที่คุย M มากที่สุดในบานคือ พี่วั้น พี่เหนน กับนองฟุงมีบางแตนอยกวา พี่วั้น หลายเทา เมื่อคืนวันศุกร คุณแมนั่งทํางานอยู พี่วั้น มาขอสง M นัดเพื่อนบนหนาจอ ก็เลยไดเห็นชัดๆวา พี่วั้น จัดแบงกลุมเพื่อนที่คุยดวยออกเปนกลุมๆ เยอะมากๆๆๆๆ มีเปนชั้น โรงเรียน (นี่ขนาด เรียนเมืองไทยมายังไมถึง 2 ปเลย) บอก พี่วั้น วา โอย...ปานนี้จะยังมีใคร on อยูอีกเหรอ (ตอน นั้น 5 ทุมแลว) พี่วั้น บอกวา "แมคอยดูสิ...." ใน list จะมีดวยวา ในกลุมนั้นๆมีกี่คนที่ on-line อยู เห็นแลว อัศจรรยใจนะคะ คิดวา...โอโฮ เด็กสมัยนี้เคาคงเลิกคุยโทรศัพทกันแลว เปลี่ยนเปนนั่ง หนาคอมพ พิมพ พิมพ พิมพ กันแทน พี่วั้นเรียกเพื่อนดวยการ พิมพคําชื่อเพื่อน ตามดวยใสสัญลักษณตัวกระโดดโลดเตนที่มีเรียงรายให เลือก เคาเลือกรูปมือ เคาะประตู มีการรูปใหญขึ้นดวยเวลาเคาะ เพื่อนก็ตอบมาดวยคําสั้นๆ (จําไม ไดแลวคะ แตภาษาเคาสั้นมากๆกัน พิมพไมกี่ครั้ง) วั้นบอกเพื่อนวา เชาพรุงนี้คุณพอจะไปสงที่ โรงเรียนได และรับเพื่อนๆไปดวยไดอีก 2-3 คนใหมาเจอกันที่มาหินหนาแฟลตตอนเชา 7 โมงครึ่ง เคาเขียนใจความขนาดนี้ดวยคําเพียงไมกี่คําเลยนะคะ อานแลวขํามาก ถามวาแลวนี่เพื่อนวั้นเขาใจ เหรอ วั้นบอก "เคาคุยกันทาง M แบบนี้แหละแม" เรียกวา สงสั้น รับสั้น จนรูเรื่องกันไดในเวลาไม นานเลย สิ่งที่ยังจําไดมาจนถึงตอนนี้ก็คือ คําตอบของเพื่อนวั้นคําสุดทาย กอนที่ พี่วั้น จะบอก ลาออกจาก M ก็คือ "เค" เคามีคํานี้บอยมากๆ เวลาตอบรับ มาจาก OK คะ เลนเอาประทับใจ คิดวา ตองบอกพี่วั้นใหรวบรวมศัพทใน M ใหแมสักที คงจะสนุกแนเลยนะคะ เชื่อวาคุณแม คุณพออีกหลายๆทานก็คงมีประสบการณเรื่องนี้มาเลาสูกันฟงบางแนๆเลย ใชไหมคะ
 • 60. ผลของการขอบคุณคนขับรถตุกๆของนองฟุง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 15 พฤษภาคม 2007 00:41 น. http://www.gotoknow.org/posts/96236 เมื่อหลายวันกอน คุณพอมีกิจธุระตองออกจากบานแตเชาตรู 2 วัน ทําใหไปสงนองฟุงไมได คุณแม จึงตองรับภาระนี้แทน วันแรกติดตอคุณเจาของรถตุกตุกซึ่งเปนคนในคณะฯดวยกัน ปรากฎวาคารถ แพงมากจนแปลกใจ พอวันที่สองก็เลยตัดสินใจจะลองใชบริการรถตุกตุกหนาโรงพยาบาลไปสง แทน คุณแมนั่งไปดวยกัน ถือเปนประสบการณที่นาประทับใจวันหนึ่งทีเดียวคะ (ทําไมลืมเขียนเลา ไปไดก็ไมทราบ) มีผูโดยสารในรถอยู 5 คน รวมเรา 2 คนแลวดวย นาแปลกที่พวกเราทุกคนตางก็เพิ่งเคยขึ้นรถ ตุกตุกกันทั้งนั้น ที่รูเพราะคนแรกที่จะลง ก็หันมาถามพวกเราที่นั่งอยูวา คารถเทาไหร ไมเคย นั่งมากอนเลย พวกเราที่เหลือก็ตอบเหมือนกันวา เพิ่งเคยนั่งครั้งแรกเหมือนกัน ตางคนตาง ก็ไมรูราคา ก็เลยทําใหพวกเราทุกคนตางก็คอยชะเงอดูดานหนารถวา คุณพี่คนแรกจายคารถ ไปเทาไหร แลวเราก็เลยไดเห็นวาคารถคือ 20 บาท นองฟุงลงที่หนาโรงเรียนกอนคุณผูชายอีกคน คุณแมใหเงินเอาไปจายคุณลุงคนขับ บอกนองฟุงวา ขอบคุณคุณลุงดวยนะลูก นองฟุงสงเงินใหพรอมกับยกมือไหว "ขอบคุณครับ" เสร็จแลวก็หันหลังจะ เดินเขาโรงเรียน คุณลุงคนขับรองเรียกนองฟุง แลวก็ทอนเงินให 5 บาท นองฟุงก็เลยเอามาสงคืน ใหคุณแมกอนจะเดินเขาโรงเรียนไป คุณนองผูชายที่นั่งตรงขามทําหนายิ้มๆไปกับคุณแมดวย คง เห็นผลจากการยกมือไหวขอบคุณของนองฟุง ขากลับคุณแมนั่งวนกลับมาถึงโรงพยาบาล ตอนลงรถจายเงิน คุณพี่คนขับก็จะลดราคาใหอีก ตองบอกวาไมเปนไรคะ รับไวเถอะ คุณลุงฝากชมมาถึงนองฟุงวา "ผมไมเคยเห็นเด็กๆสมัยนี้ ไหวขอบคุณ ดีใจมากๆเลยลดราคาให" คุณแมตองบอกวา จะบอกนองฟุงใหคะ แลวก็เดินยิ้ม กลับมาหองทํางาน จําเรื่องนี้ขึ้นมาไดอีกครั้ง เพราะอาน บันทึกคุณณิชนันทน ถึงเรื่องธรรมเนียมการกลาวคํา ขอบคุณของฝรั่ง เห็นดวยวาเราควรชวยกันใช คําเหลานี้ใหสมํ่าเสมอในชีวิตประจําวัน ตัวเองก็ พยายามฝกอยูคะ และสอนใหลูกทําไปดวย จะเห็นไดวาเปนสิ่งที่ดี และทําไดกับทุกๆคน แถมยังมี ผลพลอยไดดีๆอยางที่นองฟุงไดรับนี้อีกดวย
 • 61. การฝกวินัยใหเด็กตั้งแตยังเล็ก เปนของขวัญที่ ดีทั้งกับตัวเด็กเองและสังคม โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 18 พฤษภาคม 2007 22:41 น. http://www.gotoknow.org/posts/97093 เปดเทอมใหมอีกแลว ยังจําความประทับใจที่มีตอลูกชายโต 2 คนสมัยที่เขาอยูอนุบาลไดอยูวา เชา ขึ้นมาพี่วั้นและนองเหนนในวัยเพียง 5-6 ขวบจะตื่นขึ้นมากอนคุณพอคุณแม อาบนํ้าแตงตัวเอง (คุณ แมจะแขวนเสื้อผาเตรียมไวให) แลวก็นั่งดูทีวีรอคุณพอคุณแมตื่นมาทําอะไรใหทาน หรือบางครั้งก็ จะถามกันไวกอนเลยวาพรุงนี้อาหารเชาเปนอะไร ถาทานเองไดก็จัดการเองไดเลย เปนเรื่องที่ตอน แรกเราก็ไมไดคิดวาลูกเกง แตพอเราไดยินวามีแตคนตองเข็นลูกใหตื่น ลากใหแตงตัว เรงใหทํานั่น ทํานี่ จึงทําใหรูสึกวา ลูกเราดีจัง จะวาไปสิ่งเหลานี้มีที่มาที่ไปคะ และเชื่อวาแนวทางนี้เปนสิ่งที่ดีกับลูกหากเราใหเขาตั้งแตยัง เล็กๆ เรา 2 คนจะเห็นเหมือนกันวาในวัยที่ลูกยังเล็กยังคิด ยังตัดสินใจอะไรไมไดมากนั้น เราจะมีกรอบใหลูกเปนอยางมาก เราจะคอนขาง บังคับในเรื่องที่เราเห็นวาเปน ลักษณะนิสัยที่ดี ใหลูกทําจนติดเปนนิสัย เชน เราจะใหทานอาหารเปนที่ เปนเวลา เรา 2 คน ไมเคยตองตามปอนขาวลูก เราจะสอนใหลูกทานขาวใหหมดจาน ถาไมแนใจวาจะทานหมดให บอกตั้งแตแรก หากตักเองก็ใหเริ่มจากนอยๆที่มั่นใจวาทานไดหมดเสียกอน ใหนอนแตหัวคํ่า ใหรูจักรับผิดชอบตัวเองเทาที่จะทําไดในแตละวัย กรอบเหลานี้เปนไปอยางเครงครัดแตอยูบน พื้นฐานของความสามารถของลูกดวย และเราทําเปนตัวอยางเสมอ เมื่อเขาเริ่มคิดเองได เราจะเริ่มคอยๆปลอยขึ้น โดยบอกเหตุผลวาสิ่งที่เรายังรักษากฎกันนั้น เพราะ อะไร ถาลูกอยากจะทําสิ่งที่ตางออกไปก็คุยกันได และถามีเหตุผลดีก็สามารถจะเปลี่ยนกฎได เชน ลูกอยากดูทีวีบางรายการที่เกินเวลานอน ก็ตองรับผิดชอบตื่นใหไดทันเวลาในวันถัดไป หากทําไม ไดครั้งตอไปก็อด สิ่งตางๆที่เราฝกหัดเขาในวัยเด็กนั้น ติดตัวพวกเขามาจนโตอยางเปนธรรมชาติ ทั้งสาม หนุมจะเปนคนที่มีเหตุผล รูจักรับผิดชอบตัวเองไดดี เราพอแมก็ยังคงชื่นชมลูกเมื่อเขาทําสิ่งดีๆ ยืนยันใหลูกรูวาเรามองเห็น เชื่อวานี่คือวิธีที่ดีในการอบรมเด็กๆคะ หากเราปลอยเขาตาม สบายในวัยที่เขายังคิดเองไมเปนมากนัก แลวจะมาตั้งกรอบตั้งกฎเอาในยามที่เขาโตคิดไดเอง เปนแลวนั้น หากเขาไมไดเปนเด็กที่มีธรรมชาติติดตัวมาดีอยูแลวละกอ นาจะลําบากกันทุกฝาย นะคะ แตวิธีที่เราใชนี้ นาจะไดผลดีกับเด็กทุกๆแบบคะ ใครมีเทคนิคดีๆในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน นาจะนํามาถายทอดแลกเปลี่ยนกันนะคะ เรื่องพวกนี้ หากเราชวยๆกัน อนาคตของบานเมืองเราก็จะสวยงามแนนอนคะ
 • 62. เทคนิคการเดินทางไกลกับเด็กๆ ...ในที่จํากัด อยางมีความสุข โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 2 มิถุนายน 2007 23:47 น. http://www.gotoknow.org/posts/100364 เนื่องจากคุณพอคุณแมมีกิจตองไปรวมการประชุม Approach the laboratory test by Professional Medical Technologist ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท PCL Holding Co. , Ltd. และจัด ขึ้นที่เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่ 24-25 พ.ค.50 เราตัดสินใจจะขับรถไป กันเอง เพื่อจะไดเลยไประนอง-บานเกิดคุณพอดวยเลย เพราะจะไดไปเยี่ยมบานพรอมกับรวมงาน วันเกิดครบรอบ 80 ปคุณยาของสามหนุมดวย เราเดินทางกันเชาวันที่ 23 พ.ค.ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่พวกเราจะไดเดินทางไกลกันทั้งบานใน เมืองไทย ตอนนี้เด็กๆเปนหนุมนอยกันแลวคุณพอคุณแมก็เลยคอนขางสบาย ลูกๆจัดกระเปา กันเอง เตรียม CD เพลงที่อยากฟงกันเอง อยูในรถก็ไมตองหาเกมสมาชวนเลนเหมือนสมัย กอน จําไดวาตอนนั้นเรา ตองเตรียมเพลงเด็กๆที่ลูกชอบไปเปดกันตลอดทาง จนเราพอ แมรองเพลงเด็กๆกันไดหมด แถมดวย สารพัดสารพันเกมส ที่คุณแมตองสรรหามา (ดีที่เปน คนจินตนาการเกง เลยคิดไดเรื่อยๆและลูกก็ขยันเลนมาก) เชน แขงกันทายวาจากเมืองหนึ่งถึง อีกเมือง (หรือที่จอดครั้งตอไป) เราจะเจอรถสีแดงกี่คัน หรือรถยี่หอนั้นยี่หอนี้กี่คัน เรียกวา เด็กๆก็จะจดจออยูกับรถที่จะสวนมาหรือแซงเรา (แลวแตเราจะชวยกันตั้งกติกา) จนลืมไปเลย วาเรากําลังนั่งจับเจากันอยูในรถ ครั้งนี้เราไมไดเลนเกมสกัน แตหนักไปทางฟงเพลงจาก CD ซึ่งเปนเพลงที่พวกเราไมไดมีโอกาสฟง กันเลยตั้งแตกลับมาเมืองไทย ทําใหไดสงเสียงรองตามกันไดดวยความคิดถึง นึกแลวก็นาแปลกนะ คะที่เพลงเหลานี้ติดปากพวกเรากันไปโดยปริยายไมตองรื้อฟนอะไรเลย ฟงปบก็เจื้อยแจวตามไป กันไดเลยทั้งๆที่ไมไดมีโอกาสเปดหรือไดฟงมาเลยเกือบ 2 ปแลว การเลนเกมสตางๆที่ ใชการสังเกตสิ่งตางๆบนทองถนน นี่เปนเรื่องที่ใชไดกับเด็กทุกเพศทุกวัย จริงๆนะคะ ใชไดเสมอ เพียงแตเราเองตองมีเทคนิคในการเลือกกฎ ตามแตระยะทางหรือความถี่ใน การตอบสนอง เชน หากอยากจะพักหู ก็ใหหาอะไรที่ตองคิดหลังจากเห็นแลวดวย เชน แขงกันหา ปายทะเบียนรถที่บวกกันไดมากที่สุด แขงกันหารถที่ปายทะเบียนเลขตัวแรกกับตัวหลังเปนเลขตัว ที่เลือก ฯลฯ ใครมีเทคนิคดีๆอื่นๆอยาลืมนํามาแลกเปลี่ยนเก็บไวใน GotoKnow บางนะคะ
 • 63. ความคิดของเด็ก 3 ขวบตอคําถามยอด ฮิต....ของผูใหญ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 9 มิถุนายน 2007 21:41 น. http://www.gotoknow.org/posts/102156 นองฟุง ตามคุณพอคุณแมไปออสเตรเลียตั้งแตอายุ 2 ขวบ ซึ่งตอนนั้น นองฟุง ยังไมพูดเปนคําๆ เลยดวยซํ้า (เปนเด็กพูดชาที่เริ่มพูดเปนคําๆเมื่ออายุ 2 ขวบเหมือนพี่วั้นกับพี่เหนน) แตฟงรูเรื่อง และสื่อสารตามแบบเด็กๆกับพวกเราได ดังนั้นพอไปถึง แลวเราพาไปเปนเพื่อนของลูกเพื่อนอีกที เพื่อสมัครสถานดูแลเด็กในมหาวิทยาลัย (UNICare) กลับกลายเปน นองฟุง ไมยอมกลับ แตลูก เพื่อนรองไมยอมอยู เราเลยตองสมัครให นองฟุง ไดอยูที่นั่นดวย นาแปลกที่เด็กๆเขาสื่อสารกันได อยางรวดเร็วงายดาย พูดไมเปนภาษาอะไรกันสักหนอย แตเห็นเลนกันคุยกันจุกจิ๊กๆ ไปแอบฟงก็ ไมรูเรื่องเลย ภาษาตางดาวอะไรก็ไมรู นาขําจริงๆ ดังนั้นในวัย 3 ขวบที่ นองฟุง พูดเกงขึ้น ภาษาแรกที่ นองฟุง พูดไดก็คือไทยปนอังกฤษ เรื่องที่เรา จําไดกันและมักจะเลาเสมอ แตยังไมไดเคยเขียนเก็บไวใน GotoKnow คือเรื่องที่จะเอามาเลาใน บันทึกนี้ วาเด็กๆเคาก็ มีความคิดของตัวเองที่บางครั้งพวกเราผูใหญอาจจะไมไดรูเลย เรื่องมีอยูวา นองฟุงนั่งเลนงวนอยูมุมหนึ่งของหอง โดยมีคุณแมนั่งอยูไมหางนักที่โตะขางๆ คุณพอ นอนดูทีวีอยูอีกมุม และมองเห็นนองฟุงนั่งเลนเงียบๆ คุณพอก็เลยตะโกนขามหองมาถามคําถาม ยอดฮิต "นองฟุงคราบ....What's your name?" นองฟุงก็ตะโกนขามไปวา "Phoong" คุณพอก็เลยถามตอ "What's your daddy's name?" นองฟุงก็ตอบวา "Wiwat" คุณพอชักสนุก "What's your mummy's name?" นองฟุงก็ยังตอบกลับอยูวา
 • 64. "Anothai" คุณพอถามตออีก "How old are you?" นองฟุงพูดเบาๆกับตัวเอง (แตคุณแมไดยิน...) "Silly daddy, I don't want to talk to you anymore...." กอนที่จะตะโกนตอบดวยเสียงที่คุณพอไดยินวา "Three" คุณแมเลยชักกลัววา ถาขืนคุณพอถามคําถามยอดฮิตพวกนี้ตอไปอีก นองฟุงคงจะเลิกคุยดวยแนๆ เลยตองรีบบอกใหรูวา นองฟุงตอวาคุณพอวายังไง เลนเอาพวกเราขําแทบแย คอยรูตัวขึ้นมาวา นาจะคุยหรือถามอะไรที่มันสรางสรรคกวานี้ไดแลว กับหนุมนอยๆคนนี้
 • 65. การเรียนภาษาอังกฤษในเมืองไทย...สําหรับ นองฟุง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 11 มิถุนายน 2007 22:23 น. http://www.gotoknow.org/posts/102627 เปดเทอมมาไดสักพักแลว เมื่อปที่แลวเคย บนเรื่องการที่ตองเซ็นในสมุดทองศัพท ใหนองฟุง ซึ่งเปนสมุดเลมเล็กๆที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษพรอมดวยคําแปล เอาไวใหเด็กทองจํา แลวก็ใหคุณ ครูและผูปกครองเซ็นตอทายทุกหนา หนาละประมาณ 5-7 ลายเซ็นตอคําศัพทประมาณ 10-12 คํา 44 หนา เขียนบรรยายไปสักพักชักวุนวาย เอารูปมาใหดูดีกวานะคะ นองฟุงบอกวา "ฟุงอานหมดแลวแมเซ็นไดเลยทุกหนา" คุณแมเชื่อคะ เพราะดูแลวเปนคําที่งายๆ สําหรับนองฟุงทั้งนั้น ตั้งตนเซ็นไปก็ถามยอนกลับไปดวยจากภาษาไทยใหนองฟุงบอกภาษา อังกฤษ เราก็เลยไดขํากับคําแปลที่มี เพราะหนังสือจะแปลตามความหมายในหนังสือเลมใหญอีกที ซึ่งบางคําก็จะออกมาตลกๆ เชน milk แปลวา รีดนม, team แปลวา กลุมคน, กอง แถมเรายังเจอที่ แปลผิดความจังๆอีกดวยเชน stay up แปลวา มากขึ้น คุณแมบอกใหนองฟุงหาคําที่แปลไมถูกออก มา แลวคุณแมจะไดเขียนไปบอกทางสํานักพิมพเขาไดวาเราคิดวา คําพวกนี้นาจะตองเปลี่ยนให ถูกตองวาอยางไรกันไดบาง ไดยินนองฟุงพูดถึงคุณครูภาษาอังกฤษแลวก็รูสึกเลยวา รูสึกคุณครูจะทําใหเด็กเครียด นี่ ขนาดนองฟุงไมมีปญหาอะไรกับภาษาอังกฤษเลย (คงจะยกเวนตอนที่ตองแปลเหลือเกิน...แตเทาที่ ดูนองฟุงเปนนักแปลที่ดีใชไดคะ) ก็ยังสื่อไดวาลูกไมรูสึกสนุก รวมทั้งเพื่อนๆก็คงไมสนุก แถมคุณ ครูยังทําไมไดตามที่คุณครูสอน วันนี้นองฟุงเลาวา คุณครูเนนวาตองมีเสียงเอสใหถูกตอง แลวคุณ ครูก็อาน Tomo's week วาโทโมวีคส ปกตินองฟุงจะเปนเด็กที่เชื่อคนที่สอนอะไรแลวตัวคนสอนก็ ทําอยางนั้น ถาบอกนองฟุงวาตองทําอะไร ปฏิบัติยังไง แลวตัวเราตองทําใหไดจริงๆ เพราะนองฟุ งจะดูวาเราบอก เราสอนแลว เราทําอยางนั้นหรือเปลาดวย
 • 66. พอไดอาน บันทึกครูออย ถึงวิธีการสอนที่เปนนวัตกรรมแลวชอบมากเลยคะ อยากให ครูออย นํา ออกมาเปนผลงานเผยแพรเร็วๆ จะไดเอาไปบอกตอแบบเปนวิชาการหนอยใหคุณครูที่สอนภาษา อังกฤษทั้งหลาย เพราะการที่เราทําใหเด็กเรียนอยางสนุกสนาน ก็จะทําใหเขาชอบสิ่งที่เรียน แตถา เครงเครียดตองบังคับใหทองศัพทเทานี้เทานั้น แทนที่จะสอนใหจําแบบเปนเรื่องสนุกสนาน เด็กๆที่ ไมเคยรูหรอกวาภาษานี้สนุกสักแคไหนยังไง ก็เชื่อแนไดเลยวา คงจะเกลียดไปเลยเสียมากกวา อยากจะรูวามันสนุกหรือเปลา นาเสียดายและนี่คือพื้นฐานของปญหานี้ที่เราเห็นในผูใหญหลายๆ คนในปจจุบันจริงๆ
 • 67. เคกกระทะ...สูตรปาเจี๊ยบ พิสูจนแลวโดยพี่เห นนวาทําไดงายจังคะ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 19 กรกฎาคม 2007 00:32 น. http://www.gotoknow.org/posts/112653 วันนี้ ไดรับเอกสารจากปาเจี๊ยบดวยความขอบคุณ เปนอยางยิ่ง ทําใหคิดถึง หนังสือ"ครัว หวาน....บานปาเจี๊ยบ" ขึ้นมาตะหงิดๆ ติดคางใจไวตั้งนานแลววาจะลองทํา แพนเคกสูตรปา เจี๊ยบที่นองแพรตั้งชื่อไทยๆไววา เคกกระทะ ซื้อแปงสาลีอเนกประสงคไวพักใหญๆแลว แตไมได จัดหาเครื่องไมเครื่องมือเชนถวยตวง ชอนตวงสักที เสียดายมากๆที่ไมไดเก็บของพวกนี้กลับมาเมือง ไทยดวย ยกใหเปนมรดกตกทอดแกนองๆนักเรียนไทยที่เพิรธไปเลย ขนมาแตหนังสือหนังหากับ ไหมพรม แตวันนี้คิดวา ยังไงก็จะลองลงมือละ ใชวิธีกะประมาณแบบลูกทุงเอา เพราะเคยทํามาแลว ตอนอยูที่โนนดวยสูตรอื่น พอจะถูไถกะๆสัดสวนเอาได ตกลงก็เลยใช แกวนํ้าทรงเตี้ยแทนถวยตวง ใชนมสด 1 ถุงแทน 1 ถวยใชชอนกินขาวแทนชอนโตะ สําหรับตักนํ้าตาลกับนํ้ามันพืช ใชชอนกาแฟแทนชอนชาตักเกลือกับผงฟู ไดสวนผสมออกมาหนาตา นวลสวยและเหลวกําลังดี พี่เหนนผูชอบทํากับขาว จัดแจงมาขอลงมือทอดเอง คุยเสียอีกดวยวา แม จําไมไดเหรอวาตอนอยูที่โนน ใครทอดสวยกวากัน แมใจรอนเกินไป ยังปุดๆไมไดที่ แมกลับแลว ของพี่เหนนสีสวยงาม แลวเขาก็ทําไดสมกับที่คุยคะ เสียแตวา เคกกระทะของเรานั้น รูปรางก็ลูกทุง มากๆคะ หาแบบมาตรฐานกลมๆไมไดเลย ไดออกมาเปนรูปสามเหลี่ยมเสียเปนสวนใหญ มีรูปหยด นํ้าดวย แถมมีแบบความหนาตางๆกันตามใจคนตัก เราทอดเสร็จชิมกันไปเล็กนอย ใชเวลาทั้งหมด 40 นาที กะวาจะไดเอาไวกะเวลาทําตอนเชาๆไดในคราวหนา คราวนี้เราเอา wrap มาหุมไวเพื่อเก็บ ไวอุนในกระทะกินพรุงนี้เชากัน ไดผลงานแลวพี่เหนนก็ไปนอนอยางมีความสุข เดี๋ยวพรุงนี้เชา ถาไม ลืมจะถายรูปมาเปนหลักฐาน กอนที่จะลงทองสามหนุมไปเสียหมดคะ ใครอยากไดสูตรที่แสนงายดายและอรอยถูกใจแบบนี้ ขอแนะนําใหไปหาซื้อหนังสือ "ครัว
 • 68. หวาน...บานปาเจี๊ยบ" มาอานนะคะ จัดจําหนวยโดยซีเอ็ดฯคะ มีอีกหลายสูตรที่ทาทางทําไดงายๆจัง แถมอานไปก็ไดขอคิด เกร็ดเล็กเกร็ดนอย อานจบอิ่มอรอยไปโดยไมรูตัวเลยละคะ แคดูรูปก็อรอยแลว เอารูปแพนเคกเมื่อเชามาใหดูคะ รีบถายไปหนอย (กลัวโดนสวาปามไปหมดเสียกอน) เลยไดรูปไม ชัดเทาไหร เมื่อคํ่าวันนี้ (19) ทําอีกชุด คราวนี้เอาแบบตามรูปกระทะเลย นองฟุงเห็นแลวรอง โอโห...เลยเก็บรูป
 • 69. มาฝากคะ แพนเคกยักษ...เจาขาเอย
 • 70. วนิษา เรซ....ผูหญิงที่เปนความหวังในการ ทําใหคนไทยไดใชสมองอยางเต็มศักยภาพ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 20 กรกฎาคม 2007 00:24 น. http://www.gotoknow.org/posts/112932 สนใจผูหญิงสวยเกง ทานนี้จากการฟงคําพูดที่เธอวิเคราะหวิจารณระบบการศึกษาของไทยเรา ชอบ หลักการและวิธีคิดซึ่งเธอพูดถึงมาก เปนสิ่งที่คิดอยูเสมอ แตมองไมเห็นวาจะทําอะไรได นอกจาก จัดการในสวนที่พอจะทําไดกับลูกๆของตัวเองเทานั้น แตเธอผูนี้ไดพิสูจนหลักการของเธอ ดวยผลงานที่เปนรูปธรรมหลายๆอยาง เรื่องราวของเธอ เปนเหตุเปนผลที่ทําใหเรามองเห็นไดชัดเจนวา อะไรดี อะไรไมดี ทางเปนไปไดมีไหมอยางไร นาชื่นชมคุณแมของเธอเปนอยางยิ่ง ที่เปดโรงเรียนวนิษาขึ้นมาเพื่อใหลูกไดเรียนในแบบที่ตัวเอง เห็นวาดีและถูกตอง ลองคิดถึงวา นั่นคือเวลากวา 20 ปมาแลว ตองเรียกวา เปนคุณแม มหัศจรรยเลยทีเดียว ขอแนะนําใหคุณพอคุณแมทั้งหลาย และทุกทาน เขาไปอานเรื่องราวของเธอและโรงเรียน วนิษา รวมทั้งสิ่งตางๆที่เธอไดทําไปแลว และจะทําตอไป ที่เว็บไซตของเธอแลวตัดสินดวยตัว ทานเองนะคะ วาควรสนับสนุนเธอหรือไม สําหรับตัวเอง ขอชื่นชมดวยความศรัทธาและจะชวยเผยแพรเรื่องราวแนวคิดนี้ของเธอให แพรขยายมากยิ่งๆขึ้นคะ มองเห็นอนาคตของเมืองไทย เด็กไทยและสังคมไทย ที่คนมีความสุข ไดคิด ไดทํา ไดใชสมองใหเต็มตามศักยภาพกันทุกเพศทุกวัยแลว นาดีใจจริงๆ จะติดตาม คอยเปนกําลังใจใหผูหญิงคนนี้ตอๆไปแนนอนคะ และหวังวาสักวันคงไดรับรูเรื่องราวจากคุณแม มหัศจรรยและแนวคิดตางๆของเธอบาง สิ่งที่เธอสรางสรรคใหสังคมไทยอยางลูกสาวคนนี้นั้น หา คามิไดจริงๆ นาชื่นชมยกยองเปนที่สุดคะ
 • 71. กอด...คือสิ่งที่แทนอะไรๆไดมากมายโดย เฉพาะสําหรับลูก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 24 กรกฎาคม 2007 01:27 น. http://www.gotoknow.org/posts/113957 อานบันทึกดีๆของคุณ เ บิรด เรื่อง พลังของการกอด แลวทําใหอยากเขียนบันทึกเรื่องนี้บางคะวา การแสดงความรักกับลูกดวยวิธีกอดนี้ เปนสิ่งที่มีคามากจริงๆ ตัวเองโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ การกอดคือเรื่องปกติ ตั้งแตตัวเล็กตัวนอยก็จําไดวา เวลาเราเจอคุณปูคุณยา คุณตาคุณยาย หรือแม แตกับคุณพอคุณแม เราจะไมยกมือไหวเฉยๆ แตจะมีการเขาไปกอดแถมดวยเสมอๆ จนไมรูสึกวา เปนเรื่องแปลกอะไร และเมื่อยอนคิดไปก็ทําใหคิดไดวา นี่อาจจะเปน ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่ ทําใหเราเปนคนมองโลกในแงดี รักและเขาใจผูอื่นไดงายเสมอ กับสามหนุม เราพอแมก็กอดเขาเปนเรื่องปกติมาตลอด จนบางครั้งเราไมทันไดคิดดวยซํ้าวา การกอดมีอะไรดีพิเศษตรงไหน แตมีหลายๆครั้งที่ไดรับรูเรื่องราวของเด็กที่โหยหาการกอด ก็ ทําใหเราสะเทือนใจจนนํ้าตาไหลได เมื่อหลายวันกอนก็ดูรายการ "จุดเปลี่ยน" พบเด็กชายคน หนึ่งที่เขียนวาอยากใหแมกอดบาง ทั้งๆที่เขาไปไหนมาไหนกับแมตลอดเวลา (ไมมีพอ) แตแมก็ ไมเคยกอดเขาเลย คุณแมเองพอทราบก็นํ้าตารวงเหมือนกันคะ เพราะเหตุผลของคุณแมก็คือ คิดวาลูกเริ่มโตแลว (รูสึกจะชั้น ป.5 หรือไงนี่แหละคะ) คงไมอยากใหแมกอด ทําใหอยากเขียนยืนยันอีกทีคะ วา การกอดคือการสื่อสารที่งายแตมีคุณคามากมายเกิน บรรยายจริงๆ และไมมีใครแกเกินกวาจะกอดหรือถูกกอดแนนอนคะ ลูกชายวัยรุนอารมณรอน วิธีการที่เขาขอโทษหรือขอบคุณที่งายๆและเรารูไดก็โดยการกอดนี่เองคะ สะดวกงายดายจริงๆ สอนลูกใหคุนเคยกับการกอดเสียตั้งแตตอนนี้เลยนะคะ ถาใครยังไมเคยทํา ไมมีวันสายไปแนนอน เริ่มที่ตัวเรานี่แหละคะ ขอกอดเขากอนไดเลย เพราะนอกจากจะถายทอดความรัก ความปรารถนาดี ที่เรามีตอลูกไดอยางงายดายแลว ยังเปนการสอนใหลูกรูวิธีถายทอดความรูสึกผานการกอดอีกดวย ผลที่ติดตัวเขาและตัวเรานั้นยาวนานและสงผลดีอื่นๆไดอีกมากมายจริงๆคะ ลองดูตั้งแตวันนี้แลวจะ รู....
 • 72. งานวันแม...แตประทับใจการรองเพลง สรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 10 สิงหาคม 2007 15:38 น. http://www.gotoknow.org/posts/118671 วันนี้ลาพักรอน 1 วันเพื่อไปรวมงานวันแมที่ทาง โรงเรียนแสงทองวิทยา จัดขึ้น โดยมีทั้งหมด 4 ชวงชั้น ชุดแรกชวงเชา 8 โมงครึ่งเปนของชวงชั้นที่ 3 ตอดวยชวงชั้นที่ 1, ชวงชั้นที่ 2 จบที่ชวงชั้นที่ 4 เนื่องจากเราเปนคุณแมที่มีลูกอยู 2 ชวงชั้นที่ไมตอกัน ก็เลยตองใชเวลาอยูที่โรงเรียนยาวเลย ตอน แรกทั้ง 2 หนุมนอยบอกวาแมไมตองไปก็ไดนะ และคุณแมเองเคยไปมาแลวเมื่อปที่แลวสําหรับนอง ฟุง และคิดเหมือนปที่แลววา งานแบบนี้อาจจะ ทํารายจิตใจเด็กๆอีกหลายคน แมเราจะหวังวา คุณครูคงจะทําความเขาใจกับเด็กในความดูแลของคุณครูกันแลวก็ตาม แตวาพี่เหนนบอกวาเปน หนึ่งในตัวแทนนักเรียนไปอานคําอวยพรบนเวทีดวย คุณแมเลยตั้งใจวาจะตองไปรวมงานดวยเพื่อ เก็บบรรยากาศใหลูก เพราะเทาที่ผานมาทุกทีที่ลูกๆมีกิจกรรมอะไรจะตองหาทางปลีกตัวไปเก็บ ภาพไวเสมอ ตองเรียกวาเปนวันโชคดีอีกวันหนึ่งที่ ไดรูจักนองที่อยูภาควิชาเดียวกับเรามากขึ้นเพราะเรามี เวลาคุยกันระหวางรอพิธี เธอเปนคุณแมของลูกม.2 และจบเอกทาง Molecular genetics แตจบ ตรีเกษตร และมีอะไรดีๆนาสนใจมากมายในชีวิตของเธอ เคยแตเดินสวนกับไปมาในภาคไมได รูเรื่องดีๆแบบนี้มากอนเลย และระหวางรอเวลาที่จะรวมพิธีในชวงที่ 3 ก็เลยไดเขาไปเยี่ยมชม ST Books ซึ่งเปนรานหนังสือภายในโรงเรียน ไดหนังสือดีๆมาอีก 3-4 เลม และอานจบไป 1 เลม (เลยไมไดซื้อเลมนั้น) แตสิ่งที่ประทับใจจนเปนที่มาของบันทึกนี้เกิดในชวงระหวางพิธี ซึ่งโชคดีที่ชวงแรกตองการถาย วิดีโอพี่เหนนพูดก็เลยไปนั่งแถวหนาสุด ตอจากเกาอี้ชุดของทานประธานและกลุมผูบริหาร โรงเรียน ทําใหมีโอกาสไดเห็น ภาพประทับใจในชวงที่มีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา นอกจากที่โดยปกติตัวเองก็จะรูสึกซาบซึ้งตื้นตันทุกครั้งที่ไดอยูใน บรรยากาศที่มีการรองเพลงนี้ บางครั้งถึงขั้นรองเต็มเสียงไมไดดวยซํ้าเพราะตื้นตัน แตครั้งนี้ยิ่งรูสึก มากกวาทุกครั้ง เพราะไดเห็น ทานประธานในพิธี ซึ่งทานเปนชาวตางชาติเปลงเสียงรอง เพลงไปดวย แมจะทราบวาทานพูดไทยได เพราะอยูเมืองไทยมาหลายป แต ลักษณะในขณะที่ ทานเปลงเสียงรองเพลงนี้ไปกับพวกเรานั้น ทําใหนํ้าตาซึม ระลึกถึงความยิ่งใหญของ ในหลวงของเราที่แผปกประชาราษฎรนอยใหญทุกชาติทุกภาษาในเมืองไทย ประทับใจมากจริงๆ ใน ชวงของชั้นเด็กเล็กซึ่งเขาจัดที่นั่งไวตามชั้น ก็เลยไมมีโอกาสไดเห็นทานรองเพลงนี้อีกครั้ง แตเชื่อ มั่นวาทานก็คงจะเปลงเสียงรองเชนนี้ทุกครั้ง และสําหรับชวงของนองฟุง เนื่องจากเรานั่งอยูกลาง หอง จึงทําใหไดยินเสียงรองเพลงของเด็กๆไดชัดเจน รูสึกถึงพลังความตั้งใจที่เด็กๆทั้งหลายปลอย ออกมาในเสียงเพลง ทําใหไดเสียงเพลงที่ดัง คมชัด ฟงแลวประทับใจเปนที่สุดอีกครั้ง
 • 73. แปลกที่พิธีวันแมครั้งนี้ เพลง "แมๆ" ทั้งหลาย (รูสึกจะไมไดยินเพลงคานํ้านมเลย) ยังไมติดใจ มากเทากับที่ประทับใจกับ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเปน เพลงของ "พอแม"ของคนทั้งชาติของเราเอาเสียเลย
 • 74. เลี้ยงลูกใหดี แลวความเกงจะตามมา เอง....ยืนยันคะ ยืนยัน โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 7 มีนาคม 2008 00:30 น. http://www.gotoknow.org/posts/169459 เพิ่งฟงรายการ "ตาสวาง" จบไป และรูสึกประทับใจกับสิ่งที่แขกรับเชิญ (ผศ.ดร.อุษณีย อนุรุทธ วงศ) ทานยํ้าสงทายเอาไววา สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลี้ยงดูลูกก็คือการสอนและเปนแบบอยางที่ดี ใหลูก สอนใหเขาเปนคนดีดวยการทําดีเปนตัวอยาง แลวความเกงจะตามมาแนนอน ยืนยันดวยคนคะ เพราะคิดวาตัวเองพยายามทําตัวอยางที่ดีเทาที่จะทําไดใหลูกรูเห็น ทั้งสามหนุม นอยถือไดวาเปนเด็กดี เปนที่รักของคนอื่น ไมเคยคิดจะเนนยํ้าลูกเรื่องความเกงใดๆเลย เพราะ เห็นเหมือนที่อาจารย...ทานพูดวา ความเกงไมใชสิ่งที่สําคัญ การแขงขันเพื่อใหเปนคนเกงที่สุด ไมมีทางเปนไปได เพราะไมวาจะเกงยังไงก็จะตองมีคนเกงกวาสักวัน มาถึงวันนี้ที่ทั้งสามหนุม อายุ 16, 15 และ 10 ขวบ ยืนยันไดวาลูกเปนคนดีเทาที่เขาจะเปนได ตามลักษณะเฉพาะตัว และพวกเขารูวาสิ่งที่จะทําใหแมพอพอใจ ดีใจ ก็คือไดรับรูวาพวกเขาทํา อะไรดีๆทั้งกับตัวเองและผูอื่น ทั้ง 3 หนุมเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน เปนนักเรียนที่ดีของคุณครู เปน พลเมืองที่ดีของโลก และยืนยันวา เขาทั้งสาม "เกง" ตามมาตรฐานที่สังคมตั้งใหวาเกง โดยที่เราไม ไดเคี่ยวเข็ญเขมขนอันใด เราเคารพความคิดเห็นและตัวตนของเขา เราไมเคยตองบังคับใหลูกทํา การบาน อานหนังสือ เพราะเราเพียงแตสอนเขามาตั้งแตเล็กๆวา นั่นคือความรับผิดชอบของ ลูกเอง ถามีอะไรที่ตองการความชวยเหลือก็บอกได และเราก็ชวยเทาที่สมควร เราพอแมไมบังคับใหลูกเขากรอบ"ความเกง"แบบที่สังคมโรงเรียนไทยนิยมอีกดวย นองฟุงไม อยากเรียนพิเศษเพิ่มเติมในโครงการเด็กเกงของโรงเรียน พวกเราก็อนุญาต เพราะเปนการตัดสินใจ ของลูกและเราเห็นวา สิ่งที่เขาเรียนรูในเวลาปกติก็มากมายเกินพออยูแลว บางครั้งยังตองหอบหิ้ว การบานมาทําเยอะเกินควรอีกตางหาก พี่วั้น พี่เหนนก็ไมเรียนพิเศษ เมื่ออยากฝกอะไรเพิ่มเติมก็ หาเรียนรูจากหนังสือหรือสอนกันเอง ถามเราบาง ทั้ง 2 คนเปนเด็ก "เกง"ตามมาตรฐานโรงเรียน บานเรา และเราพอแมดีใจที่ลูกๆไมคิด ไมพยายามจะเปนเด็ก"เกงที่สุด" เขามีความสุขกับความ เกงเทาที่ตัวเองมีและเปน และเขายินดีจะชวยเหลือคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองรู และรับฟงคํา แนะนําของคนอื่นที่รูมากกวา ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหพวกเขามีความสุขกับความสามารถของตัวเอง แขงกับตัวเอง ไมไดแขงกับคนอื่น สําหรับตัวเองและพี่ชายที่เขามาตรฐาน "คนเกง" ของสังคมบานเราอีกเหมือนกัน (ถาจะวัดกันดวย ปริญญา) ก็ถูกเลี้ยงมาใหเปนคนดีมากกวาเลี้ยงใหเรียนเกง เมื่อเราพยายามทําความดีทั้งแก ตัวเองและผูอื่น อะไรๆที่ใครๆเรียกวา "ความเกง"มันก็ตามมาเองคะ ขอยืนยันอีกครั้ง และยืนยัน วาความสุขที่ไดรับจากการทําความดีนั้นมากมายกวาเวลาที่เราทําอะไรได"เกง"กวาคน อื่นเยอะแยะ เทียบกันไมไดเลยคะ และยังคงยืนยันความคิดที่เคยเขียนไววา อยากเปนตัวอยาง
 • 75. ของคนดีมากกวาเปนตัวอยางของคนเกง และดีใจที่ลูกๆทั้ง 3 คนก็ดูเหมือนจะคิดแนวเดียวกับ เราคะ
 • 76. เลี้ยงลูกใหมีวินัย...เริ่มกันไดตั้งแตยังเล็ก โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 6 พฤษภาคม 2008 23:50 น. http://www.gotoknow.org/posts/180950 การเลี้ยงดูเด็กนั้นเปนศิลปะที่ตองแลกเปลี่ยนกันจริงๆนะคะ เด็กแตละคนก็ไมเหมือนกันเลย วิธีการที่ตายตัวก็จะไมมี ขึ้นอยูกับวาเราจะเอามาปรับใชยังไง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราตอง เรียนรูลักษณะนิสัยของลูกไปพรอมๆกับวิธีการที่เราใชตลอดเวลา จากประสบการณที่เลี้ยง ลูกชาย 3 หนอกันเองตลอดเวลา 16, 15 และ 11 ปที่ผานมา คิดวาสิ่งที่นาจะเอามาถายทอดเรื่อง แรกๆก็คือการฝกวินัยใหลูกคะ อยากเอาสิ่งที่เราทําแลวเกิดผลดีมาถึงปจจุบัน มาบอกเลาให คุณพอคุณแมที่ลูกยังเล็กๆวาทําไดทันทีที่ลูกรูจักมองหนาเราเลยทีเดียว ขอแรกๆที่คิดไดก็คือ เราตองคุยกับลูกเสมอไมวาเขาจะเล็กแคไหน และตองบอกเหตุผลของการ ทําหรือไมทําอะไรใหลูกรู (แมวาจะคิดวาเขาฟงไมรูเรื่อง) เชน ถาเรากําลังทําอะไรคางที่หยุดไมได จริงๆ แลวลูกรอง ก็ตองสงเสียงบอกลูกวา รอเดี๋ยวนะครับ แมกําลัง...อยู ใชวิธีนี้มาตั้งแตเขายัง แบเบาะคะ เมื่อเขาพอจะฟงรูเรื่องมากขึ้นก็จะใชวิธีนับเลข เชน นับ 1 ถึง 5 นะครับเดี๋ยวมา แลวเราก็ นับเองนั่นแหละ วิธีนี้ลูกจะรูจักรอคอย (แตตองจําไววา ตองทําใหไดจริง หามขี้โกง ถาบอกวา ถึงเทา ไหรจะมาก็ตองทําใหได ถาทําไมไดก็ตองบอกเหตุผลวาทําไมทําไมได ถึงจะใชไดผล) อันนี้เห็นผลได ตั้งแตลูกยังไมถึงขวบคะ และตองทําอยางที่พูดเสมอ ไมหลอกลูกไมวาเขาจะเล็กไหน แลวคําพูดของ เราจะศักดิ์สิทธิ์คะ ขอสอง คือตองสนใจสิ่งที่ลูกทําไดดี ชมและชวนใหเขาทําสิ่งดีๆเพิ่มขึ้น คอยๆดึงลูกออกจาก สิ่งที่เราไมอยากใหเขาทํา เชน ลูกกินแตงกวาไดแลวดีจัง ไวเราลองคะนาบางเนาะ (ใหของที่เราไม อยากใหลูกลองอยูหางๆสายตาและความสนใจ ไมตองหาม) อันนี้ใชไดกับทั้งเรื่องกิน เรื่องแตงตัว เรื่องจัดเก็บขาวของ และใชไดทั้งตอนเล็กๆ ขวบกวาไปจนถึงโตๆ 10 กวาขวบ ขอสาม มีสวนรวมกับสิ่งที่บอกใหลูกทําและพูดในสิ่งที่ทําไดจริงๆชัดเจน อยาพูดรวมๆที่ ทําใหลูกนึกภาพไมออกวาทํายังไง การสื่อสารที่เปนรูปธรรมจะทําใหเขาใจงายกวานามธรรม เชน ไมบอกลูกวา ทําบานใหมีระเบียบหนอยไดมั้ย ควรจะระบุไปเลยวามาจัดบานใหเรียบรอยกันนะครับ เอาหนังสือไวบนชั้น ตัวตอใสกลอง อันนี้ก็ใชไดกับทุกเรื่อง ทุกวัย โดยหาคําพูดใหเหมาะกับวัยนั้นๆ แลวจะพบวาคุยกับลูกเขาใจตรงกัน ไมใชเราหมายความอยางหนึ่งลูกทําอีกอยางหนึ่ง ขอสี่ อยาหามโดยไมมีทางเลือกใหและตองบอกเหตุผลดวยวาทําไมหาม ถาเปนเรื่อง รายแรงทั้งหามและ บอกเหตุผลและตองปองกันไปเลย เชน ถาลูกวิ่งเลนซนในบาน ชวนออกไปวิ่ง ขางนอก ลูกขีดเขียนฝาผนัง คุยกันวาเขียนกันที่ไหนดี แลวจัดที่เอากระดาษมาปะใหเลย ลูกอยาก เลนปลั๊กหรือจับของรอน ใหลองกับของรอนไมมาก สวนปลั๊กก็หาที่ปดปลั๊กไปเลย อันนี้ก็ใชไดตั้งแต ลูกฟงรูเรื่อง เพียงแตใชคําพูดใหงายเหมาะกับวัย และรับฟงลูกดวยวาเขาเห็นยังไงกับสิ่งที่เราหาม (เมื่อเขาสื่อสารกับเราได)
 • 77. ขอหา ใหวิธีปฏิบัติที่ดีใหลูกเลือก ไมมีทางเลือกที่ไมเหมาะสมมาเปนตัวเลือกและสอนให ลูกวางแผนลวงหนา เชน ถึงเวลาอาบนํ้าแลว จะปดทีวีเองหรือใหแมปดให (ยังไงก็คือปด) ถึงเวลา เก็บของเลนแลว จะเก็บกอนอาบนํ้าหรือหลังอาบนํ้า (ยังไงก็ตองเก็บ) คุยกันลวงหนาวา จะดูทีวีจบ เรื่องไหน จะเลนนานเทาไหร เมื่อใกลถึงเวลาก็บอกหรือถามวา เหลืออีกกี่นาที จะชวยใหลูกเตรียม ตัว วิธีนี้ก็ใชไดกับทุกเรื่อง เริ่มตั้งแตอายุยิ่งนอยยิ่งดี เพราะลูกจะรูวาเขาเปนคนตัดสินใจ แตตัวเลือก เปนของเรา และสิ่งที่เรามีใหเขาคือทางเลือกที่ดีซึ่งเราเลือกแลว พอยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งใหเขาชวยคิดตัว เลือกไดมากขึ้น ถึงตอนนี้เขาเปนคนคิดเองไดเลยคะ ขอหก ใหเกียรติลูก อันนี้อธิบายยากหนอย แตหมายถึงการที่เราตองฟงและพยายามเขาใจ สิ่งที่ลูกพูด อยาเพิ่งดวนตัดสินใจอะไรเวลาฟงลูกพูด อยาตัดบท อยาแปลความดวย ความคิดของเรา ขอนี้ก็ใชไดทุกวัยตั้งแตลูกพูดได และดูเหมือนจะเปนขอที่ทํายาก ตองหัดตัวเอง มากๆ เพราะยิ่งเราใหเวลา ใหโอกาสลูกไดพูดไดบอกสิ่งที่เขาคิดมากเทาไหร เราจะเขาใจลูกไดมาก ขึ้นเทานั้น และเรายิ่งหัดทําไดเร็วเทาไหร ลูกก็จะสื่อสารกับเราเร็วเทานั้น ถึงตอนนี้มีคุณแมทาน อื่นๆมาบนวาคุยกับลูกไมรูเรื่องแลวก็เลยยิ่งอยากบอกเรื่องนี้เอาไวใหคุณพอคุณแมที่ลูกยังเล็กๆ คะ มาถึงวันนี้ เราก็ยังคงเรียนรูอยูเสมอ คะ ลูกเปนตัวของตัวเอง เราเลี้ยงเขาไดแตตัว ความคิด ความตองการเปนของตัวเขาเอง แตก็เห็นแลววา การหลอหลอมใหลูกมีระเบียบ วินัย มีเหตุมี ผลนั้นเปนสิ่งที่ตองทําตั้งแตเขายังเล็กๆ และเปนหนาที่ของเราที่จะตองทํา เชื่อมั่นมาเสมอ วา การปลูกฝงลูกตั้งแตเขายังเล็กๆใหทําสิ่งที่ดี ที่ถูกตองเปนสิ่งที่เราตองทํา เพราะตอน นั้นลูกยังเล็ก เขาไมรูหรอกวาอะไรดีไมดีกับชีวิตในวันขางหนา แลวพอเขาคิดเปนมากขึ้นๆ เราจึงจะ ปลอยใหเขาคิดเอง แลวเมื่อมาถึงวันนี้ คิดวาสิ่งที่เชื่อมั่นเสมอมานั้นเปนจริงคะ ก็เลยอยากเอามาบ อกตอ แลกเปลี่ยนกัน
 • 78. ของเลนธรรมดาที่สรางเวลาคุณคาให ครอบครัว...Jenga โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 20 กรกฎาคม 2008 23:53 น. http://www.gotoknow.org/posts/195365 วันนี้ไปเดินปดงานสัปดาหหนังสือภาคใตที่ใตตึกอาคารแพทยศาสตรศึกษากับนองฟุง นอกจาก หนังสือจํานวนหนึ่งแลว สิ่งที่เราไดมาอีกอยางหนึ่งคือ ของเลนไมที่เรียกวา Jenga เจาทอนไม 54 ทอนนี้เราเห็นกันมานานมากแลวตั้งแตสมัยยังอยูออสเตรเลีย แตตอนนั้นเราไมได ซื้อใหเลนกันเพราะนองฟุงยังเล็กเกินไปสําหรับเกมนี้ เดี๋ยวจะเลนไมสนุก แตวันนี้เราเห็นแลวก็ มองหนากัน ตกลงใจวาเอาละ ถึงเวลาเอามาเลนกันไดแลว แถมไดอุดหนุนคนไทยดวย ไมเชื่อก็ตองเชื่อแหละคะวา แคทอนไม 54 ทอนที่แพ็ครวมกันเปนแทงไมหอคอยสูง 18 ชั้นชุดนี้ สามารถทําใหพวกเราเพลิดเพลินกับการผลัดกันพยายามดึงทอนไมเพียงทอนเดียวออกมาโดยใช เพียง 2 นิ้วเทานั้นจากชั้นไหนก็ได ยกเวนชั้นบนสุด แลวเอาไปวางไวที่ชั้นบนสุดโดยไมใหแทงไม ทั้งหมดโคนลมลง ตองใชสมาธิ ใชความมุงมั่น ใชหัวคิด ตามองวิเคราะหวาควรจะดึงจากตรงไหน เราเลนเกมนี้กันไดเกือบ 2 ชั่วโมงโดยไมเบื่อเลย ครั้งที่ตอไดสูงสุดนั้น 3 คนพอลูก (พี่วั้นไมอยู ไป สอบที่กรุงเทพ) ตอไดสูงถึง 39 ชั้นแนคะ ขอแนะนําใหครอบครัวที่อยากหาอะไรทํารวมกัน ลองหามาเลนกันดูนะคะ สนุกและไดฝกสมาธิดี จริงๆคะ
 • 79. สอนลูกใหถูกวิธีตั้งแตเด็กเล็กๆ...หนาที่อัน สําคัญยิ่งของพอแม โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 3 สิงหาคม 2008 22:24 น. http://www.gotoknow.org/posts/198506 วันนี้ไดยินคุณพอชมนองฟุงวา เกงจังที่พอแมไมเคยตองดูการบานหรืองานคางอะไรของลูกเลย เพราะคุณพอไปประชุมผูปกครองของหองนองฟุงมาแลวไดยินวามีหลายคนมีปญหา นองฟุงรีบ บอกเสียงดังวา พอแมคนอื่นเขาทําใหลูกทุกอยางเลยพอ นองฟุงทําเสียงแบบที่ทําใหคุณแมคิด ในใจวา ลูกไดอยางใจแมจริงๆ เพราะทาทางนองฟุงก็คิดวามันเปนหนาที่ของลูกที่พอแมไมควร มาแยงทํา แมก็นึกไดเหมือนกันวา ไดยินคุณแมหลายๆทานบอกวาตองจัดกระเปาใหลูก ชวยทํา การบานใหลูก ฯลฯ ที่ทําใหนึกยอนกลับไปวา เรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะคะ และนาจะถือเปนปญหาใหญ ของบานเราไดจริงๆ เราตองชวยกันเตือนคุณพอคุณแมมือใหมทั้งหลายกันเสียแตเนิ่นๆ ทําใหยอนคิดถึงบันทึก วิเคราะหวิธีการเลี้ยงลูก ที่เขียนไวนานมากแลว เพราะแรงบันดาลใจจาก บันทึกแรกๆของคุณเอก จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร ซึ่งพูดถึงการเลี้ยงดูเด็กดวยความรูพื้นฐานเรื่อง สมองและการพัฒนาการรอบดาน เปนวิธีที่ตัวเองก็ใชมาตลอด คือสอนใหลูกคิดวา อะไรดีตอ ตัวเอง อะไรคือหนาที่ของตัวเอง รูจักวิธีการจัดการกับตัวเอง รับผิดชอบตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้ เปนพื้นฐานของทุกอยางในชีวิต เราจะใหลูกไดทําสิ่งตางๆดวยตัวเองทันทีที่เราเห็นวาเขา สามารถจะทําได เชน ใชชอนตักขาวกินเอง ดื่มนํ้าเอง เก็บของเลนของตัวเอง ใสเสื้อผาเอง นอน กิน เลนเปนเวลา ไปไหนมาไหนก็หิ้วหอบของของตัวเอง โดยที่สิ่งตางๆเหลานี้ทําไปตามธรรมชาติอยาง ยืดหยุน เขาอกเขาใจ มีเหตุมีผล สิ่งที่เราเห็นผลในวันนี้จากหนุมนอยทั้ง 3 หนอก็คือ เขารูจักจัดการตัวเอง รูวาควรนอนเมื่อไหร ตื่นเมื่อไหร ดูทีวีเวลาไหน เลนคอมพิวเตอรอยางไร อานหนังสือ ทําการบาน จัดการการงานของ ตัวเอง กระเปานักเรียน เครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เรียกวาเรื่องของลูกก็คืองานของลูกจริงๆ เราก็ ทํางานในหนาที่ของพอแมเทานั้นเอง เราจะไมตามปอนอาหารเมื่อลูกถือชอนเองได ไมหิ้วกระเปา นักเรียนใหลูกแตจัดกระเปาแบบที่ลูกถือเองไดให ไมจัดกระเปาใหลูกเมื่อเขาจัดไดเอง ไมตามปลุก ตอนเชาถาไมจําเปนเมื่อเขาเริ่มไปโรงเรียนเปนเวลา สิ่งที่เปนความรับผิดชอบของเขานั้น เรา หัดใหเขาทํามาตั้งแตเล็กแตนอย ทําใหเขารูและปฏิบัติจนเปนนิสัย ทุกวันนี้ถามีการบาน เราก็จะไดเห็นลูกๆนั่งปนทําใหเสร็จ กอนที่จะอาบนํ้า ทานขาว ดูทีวี วันธรรมดาลูกก็จะไมเลนเกม คอมพิวเตอร วันหยุดลูกก็จะเลนเปนชวงๆ ลุกขึ้นทําอยางอื่นดวย เราไมตองรับผิดชอบสิ่งที่เปน ความรับผิดชอบของเขาเอง สรุปไดวา ความมีวินัย การรูจักรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเองนั้น สรางไดดวยการอบรม เลี้ยงดูของพอแม คนดูแลเด็กนั่นเองคะ และสิ่งสําคัญก็คือตองทําตั้งแตเขาเริ่มทําเองได เลยทีเดียว อยารอใหพอแมทําไมไหวเสียกอน ชีวิตเปนของลูก หนาที่ทําใหเขารูจักใชชีวิตให ถูกตองคืองานของพอแม เราเลี้ยงเขามาอยางไร เขาก็จะใชชีวิตไปในแบบนั้น สอนใหลูกใชชีวิต
 • 80. ดวยตัวเองคือหนาที่ที่สําคัญของเราคะ
 • 81. เทคนิคการทําขอสอบภาษาอังกฤษใหได คะแนนดีขึ้นเรื่อยๆ โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 19 พฤศจิกายน 2008 23:54 น. http://www.gotoknow.org/posts/224204 วันนี้พี่วั้นไดรับขาวดีทางโทรศัพท จากการสอบที่ตัวเองก็ลืมไปแลวดวยซํ้าวา เปนการสอบที่เขามี รางวัลกันดวย ฟงลูกเลาแลวก็นึกขําไปดวยวา คงจะไมมีใครถามกลับคนโทรมาแจงแบบที่พี่ วั้นถามแนๆ เพราะลูกถามไปวา "เขาตรวจขอสอบผิดไหมครับ" เพราะการสอบครั้งนี้นั้นทุลักทุเล มากสําหรับพี่วั้น จนกระทั่งไมไดคิดจะติดตามดูผลเอาเสียเลย พี่ที่โทรมาแจงบอกวาประกาศทาง เว็บไซตมาหลายวันแลวดวย ไดยินพี่วั้นพูดบอยๆวา มันฟลุคนะแม แตพอฟลุคบอยๆนี่คุณแมก็เลยตองถามวิธีการของลูกดูซิ เผื่อจะเปนประโยชนกับคนอื่นบาง เห็นลูกไปสอบอะไรที่ไหนทีไรก็ไมไดเครงเครียดมากมาย ดูจะ สนุกกับการไปเรียนรูขอสอบเสียมากกวา แตสิ่งที่เห็นสมํ่าเสมอก็คือ พี่วั้นขยันอานมากๆ หนังสือ หนังหาที่ขอซื้อทั้งหลายนั้น ดูเหมือนจะไมเคยตองเสียดายเงินเลย เพราะพี่วั้นอานจนหมด และอาน เปนประจํา ไมเคยไปเรียนพิเศษอะไรที่ไหน อันนี้นาจะเปนเทคนิคพื้นฐานที่ทุกคนคงตองสราง ใหตัวเอง และเวลาเขาสงสัยเรื่องอะไร จะสอบอะไรที่ไหน เขาจะปรึกษาคุณครูใหชวยเก็งขอ สอบ พี่วั้นบอกวา คุณครูจะยินดีชวยเสมอหากเด็กๆเขาไปปรึกษา เพียงแตเด็กๆไมคิดถึงเรื่องนี้เอง สําหรับวิชาภาษาอังกฤษ ที่แมวาพี่วั้นจะมีตนทุนดีอยูแลว แตก็มีจุดออน ซึ่งวิธีการที่พี่วั้นเลาให ฟงเปนสิ่งที่คุณแมเองก็เคยสังเกตเห็นและไดชวยแนะนําหลานมาแลว คิดวานาจะเอามาเลาสูกันฟง นั่นคือ ใหตรวจสอบดูวา คําถามแบบไหนที่เรามักจะทําผิดเปนประจํา จะเห็นไดวาพวกเราสวนใหญ เวลาสอบภาษาอังกฤษ ไมวากี่ครั้งๆคะแนนก็จะดีขึ้นจากเดิมเล็กนอยเทานั้น เพราะฉะนั้นการกลับ ไปวิเคราะหดูวา เราทําผิดซํ้าๆในเรื่องอะไร แลวทําความเขาใจกับจุดนั้นๆ หาขอสอบแบบที่เปน จุดออนของเรามาทําใหมากๆ จนกระทั่งเราไมผิดในเรื่องนั้นๆอีก วิธีนี้คุณแมเคยใชกับหลาน ใหเขาทําขอสอบภาษาอังกฤษ 3-4 ชุด แลวพอเราเอามาดูจะเห็นจุดที่เขา ผิดซํ้าๆบางจุดที่แกไดทันที พอเราอธิบายใหเขาเห็นวา ผิดอะไร ที่ถูกควรเปนอยางๆไร ครั้งตอๆมา เขาก็ลบจุดออนในเรื่องนี้ไปได หากเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ โอกาสที่คะแนนจะดีขึ้นๆก็จะเปนไป ไดแนนอน สมัยนี้หาขอสอบภาษาอังกฤษพรอมเฉลยไดเยอะแยะมากมาย นอกจากทําแลว ลอง หัดกลับไปตรวจดูแบบนี้แลวพัฒนาสิ่งที่เราออนทีละจุด รับรองวาจะมีจุดออนมากมายที่ สามารถแกไดคะ สอบครั้งใหมก็จะตองไดคะแนนดีขึ้นๆแนนอน
 • 82. สอนลูกใหไดผล...แบบที่ทุกคนจะเปนสุข โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 24 พฤศจิกายน 2008 23:47 น. http://www.gotoknow.org/posts/225275 ไดมีโอกาสพบกับลิลลี่-รุนนองเทคนิคการแพทยที่คอนขางสนิทกันจากการไปงานนัดพบผูใช เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ นองมีลูกชายวัยกําลังซน 2 คน มีเรื่องใหพูดคุยเกี่ยวกับลูกสารพัด ทําใหนึกไดวา คําถามที่นองถามและเปนคําถามที่มีอีกหลายๆคนเคยถาม สมควรจะเก็บเอามา บันทึกเลาสูกันฟง เพื่อแลกเปลี่ยนกับคุณพอคุณแม รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่ตองอยูกับเด็ก เล็กๆทั้งหลาย เปนคําถามยอดฮิตจริงๆ และรูสึกวาเทคนิคสําหรับการจัดการกับเรื่องนี้เปนเรื่องที่ ทําไดงายๆ แตตองทําจนเปนนิสัยของเราเอง จะดีทั้งกับตัวเราและเด็กอยางเห็นไดชัดทีเดียวคะ เรียกวา เรากับลูกก็ไดเรียนรูที่จะพัฒนาตัวเองไปดวยกัน คําถามที่วาก็คือ ทํายังไงถึงจะบอกใหลูกทําอยางที่เราตองการและไมทําอะไรที่เราไม อยากใหลูกทํา จําไดวาจากการดูแลลูกชาย 3 คนมาดวยตัวเองตลอดเวลาตั้งแตเขาเกิดเลยทีเดียว โชคดีที่ไดอาน หนังสือการเลี้ยงดูเด็กๆมาเยอะมาก และเห็นดีกับวิธีที่ทุกตําราแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวใน แนวทางเดียวกัน ทําใหใชวิธีนี้มาตลอด เลยไมคอยมีปญหาปวดหัวกับการที่ลูกไมฟงเรา ถาจะไลเปนขอๆดูก็นาจะเริ่มจาก ขอแรก...หามใชคําวา "อยา" โดยไมจําเปน ใชใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อไหรที่คิดจะ พูดคํานี้ใหหยุดคิดและถามตัวเองเลยวา เราตองการใหลูกทําอะไร ใหบอกลูกอยางนั้น ไม ใชคําวาอยา เพื่อจะบอกไมใหเขาทําอะไร เชน ลูกปนเกาอี้ ขีดเขียนขางฝา วิ่งขึ้นวิ่งลง แทนที่ เราจะบอกวา อยาปนนะลูก อยาขีดตรงนั้นนะลูก อยางวิ่งนะลูก ใหเปลี่ยนเปน ลูกนั่งบนเกาอี้ดี กวานะครับ เดี๋ยวเกาอี้ลมแลวลูกจะเจ็บ ลูกเขียนตรงนี้ดีกวานะครับ ตรงนี้เลอะได ถาเขียนบน ฝาผนังเดี๋ยวเราตองมาชวยกันเช็ด ยากกวานะครับ ตรงนี้วิ่งแลวอาจจะลมเจ็บตัวได เราคอยๆ เดินกันดีกวานะลูก เดี๋ยวถึงที่นาวิ่งแลวเราคอยวิ่ง จะเห็นวา ถาเราคอยๆหัดทํา เราจะเขาใจความตองการของเราเอง และสื่อสารไดอยางสรางสรรค ลูกก็จะเรียนรูวา อะไรควรทําไมควรทําเพราะอะไร ตรงนี้สําคัญมากๆนะคะ เพราะตอๆไปเขาก็ จะคิดเองได โดยที่เราไมตองหามอะไรเลย ขอสอง คิดถึงผลที่เราตองการ แลวหาวิธีใหลูกทําโดยไมใหลูกรูสึกตอตาน ยก ตัวอยางขางบน ถาเราบอกใหลูกนั่งแตลูกอยากปน เราบอกแลวเขาก็ยังไมยอมทํา เราก็ ตองหาวิธีอื่นเพื่อใหไดผลนั้นๆโดยที่ลูกรูสึกสนุกที่จะทํา เชน แมวาเรามานั่งเลนอะไรกันดีกวา นะครับ (เรียกรองความสนใจลูกไปที่กิจกรรมอื่นที่ตองนั่งทํา ปนทําไมได ฯลฯ) อันนี้ใชบอยและ ใชไดกับเด็กแทบทุกวัย เพียงแตเราตองรูจักหาวิธีจากสถานการณตรงหนา ยกตัวอยาง
 • 83. เชน เคยเห็นเด็กๆเลนขวางของกันทั่วหอง เราอยากใหเขาเก็บเขาที่ แตบอกแลวก็ไมมีใคร ลงมือทําเลย ยังคงเลนขวางกันตอไป เราก็เริ่มดวยการบอกวา เรามาเลนเกมกันดีกวา มาแขง กันซิวา ใครเก็บของไดเยอะกวากัน แลวเราก็เริ่มนับหนึ่ง...วิธีนี้ใชไดผลเสมอคะ ขอสาม ทุกครั้งที่เห็นลูกทําอะไรที่เปนสิ่งดี ไมวาจะเล็กนอยเพียงใด ตองเอยปากบอกทันทีวา เราเห็นและชื่นชม แตตรงกันขาม ถาเห็นเขาทําอะไรไมดี ไมถูกตอง สังเกตสักนิดวาเขาทํา เพราะอะไร เมื่อมีจังหวะที่เหมาะสมสอนโดยทําใหดูในเรื่องนั้นๆ และอาจจะทําไปบอกไปวาสิ่ง ที่ทํานั้นดีอยางไร โดยไมตองเอยถึงสิ่งที่ไมดี เรียกวา ปรับสิ่งไมดีโดยการกระทํา ใชคําพูด ตําหนิติเตียนใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได แตสิ่งดีสงเสริมดวยคําพูดทันที วิธีงายๆ 3 วิธีนี้ ใชไดดีกับเด็กตั้งแตเขารูความเลยคะ ไมตองรอใหโต ถาไมเคยใชก็เพียงแคฝกตัวเรา เองทันทีไมวาจะเปนลูกวัยไหนก็ไมเคยสายไปแนนอน ประโยชนอยางแรกที่เราจะไดก็คือ ตัวเราเอง นี่แหละจะเปนคนมีเหตุผลขึ้น รับฟงผูอื่นมากขึ้น ตัดสินผูอื่นนอยลง แลวลูกๆก็จะเปนคนมีเหตุผล เขาใจผูอื่นและเรียนรูสิ่งตางๆดวยการใชความคิดไมใชทําตามกฎเกณฑเสมอไป คือมีความยืดหยุน นั่นเองคะ ใครมีเทคนิคอื่นๆมาแลกเปลี่ยนกันดวยก็จะขอบคุณมากๆนะคะ เรื่องพวกนี้นอกจากใชกับเด็กๆแลว กับคนรอบๆตัวเราก็เอาไปปรับใชไดดวยคะ
 • 84. สอนใหลูกเคารพนับถือตัวเอง...คุณสมบัติที่มี คายิ่ง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 8 ธันวาคม 2008 23:58 น. http://www.gotoknow.org/posts/228269 ไดเห็นลูกๆทั้งสามหนุมนอยในวันนี้แลว มีหลายๆเรื่องที่รูสึกวา ดีใจที่เราไดพยายามตั้งใจที่จะสราง สมใหเขามาแตเล็กแตนอย ไมวาจะเปนการรูจักหนาที่ การรับผิดชอบตัวเอง การเห็นแก ประโยชนสวนรวม การมีจิตสาธารณะ ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ยิ่งเริ่มสอนลูกไดเร็วเทาไหร เขาก็รับ ไดดีเทานั้น และตองเปนการสอนแบบที่เปนการกระทําจริงๆไมใชการพูดแตปาก เราเองก็ ตองเปนแบบอยางในเรื่องที่เราอยากสอนลูกดวย สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆและรูสึกวาคุณพอคุณแมหลายๆทานอาจจะ"หลุด"ในเรื่องนี้ เปนคุณสมบัติที่มี คายิ่งอยางที่เขียนเปนชื่อบันทึกนั่นแหละคะ เพราะเราเองก็ตองฝกที่จะตองเคารพตัวเองใหไดดวย เหมือนกัน ซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆ เพราะการฝกเรื่องนี้กับลูกนั้น เราตองใหเกียรติลูก ตองคิดวา ลูกคือ บุคคลคนหนึ่งที่เปนตัวของเขาเอง มีสิทธิที่จะคิดจะทําอะไรดวยตัวของเขาเองใน แตละวัย เราตองรูขอบเขตที่จะใหเกียรติลูก รูวาเรื่องอะไรที่เราตองจํ้าจี้จํ้าไช (จริงๆแลวนาจะมี นอยมาก หากเราเริ่มสอนในสิ่งที่ถูกตองกันมาแตเล็กแตนอย) เรื่องอะไรที่ควรใหลูกรับผิดชอบ ตัวเอง ลด ละ เลิก ความคิดเผด็จการทั้งหลายออกไปเสียตั้งแตลูกยังเล็กๆ แลวจะดีทั้งกับตัวเราและ ลูก หัดชักจูงลูกดวยการใหเหตุผลไมใชการบังคับ วิธีการที่ทําไดชัดๆก็คือ เชื่อในสิ่งที่ลูกพูด ไมจับผิด ไมตรวจสอบ ไมประชดประชัน พูดกันอยางตรง ไปตรงมา เราคิดอยางไรเราตองหัดพูดใหตรงกับที่คิดและเปนไปในทางสรางสรรค (แคกฎขอนี้ก็สุด ยอดแลวนะคะ ในการฝกตัวเราเอง เพราะยิ่งทําตั้งแตลูกเล็กๆไดมากเทาไหร เราก็ยิ่งเปนคนนิสัยดี ขึ้นเรื่อยๆเทานั้น) มาถึงวันนี้ที่ลูกๆโตเปนวัยรุนแลว เราจะพบวา เขารูหนาที่ รูเรื่องควรไมควร และ มีเหตุมีผล รูวาเรื่องอะไรๆก็คุยกับแมได เพราะแมจะไมโวยวายอะไรกอนที่จะฟงเหตุผลใหรูเรื่อง กอน เห็นความเปนตัวของเขาเองในวันนี้และเปรียบเทียบตัวเราเองกับเมื่อครั้งลูกยังเล็กๆแลว รูสึก วาวันเวลาที่ผานมานั้นคุมคายิ่งนักคะ (เราเองนิสัยดีขึ้นมากมายทีเดียวนะคะ) เขียนเอาไวเพื่อชักชวนใหคุณพอคุณแมทั้งหลายมาใชโอกาสในการเลี้ยงลูกใหดี แบบที่เราเองก็ได พัฒนาตัวเราไปดวย เรียกวาไดทั้งขึ้นทั้งลองกันเลยนะคะ
 • 85. สอนลูกใหเรียนแบบธรรมชาติ....หลักสูตร ไหนๆก็ไมมีปญหา โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 23 ธันวาคม 2008 23:57 น. http://www.gotoknow.org/posts/231513 มีเพื่อนเกาแกสมัยเรียนโรงเรียนเตรียมฯ มาทักทายไตถามในบันทึกวา " พี่nenและนองphoong ปรับตัวกับการศึกษาหลักสูตรไทยอยางไร เพราะเดี๋ยวนี้เด็กไทยกวดวิชา จนไมมีเวลาทํากิจกรรมอยางอื่นเลย" ทําใหไดยอนกลับไปคิดวา ลูกชายทั้ง 3 คนในวัย 17, 16 และ 11 ปนั้น ไมเคยมีปญหากับการเรียนรู เราพอแมไมเคยตองเคี่ยวเข็นลูกในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน การบานจากโรงเรียน งานที่ คุณครูสั่ง เขาจัดการเรื่องของเขาเองทั้งนั้น ทั้ง 3 คนไมไดเรียนพิเศษอะไรเลย และเขาก็ไมไดมี ปญหาอะไร ผลการเรียนก็ไมถึงกับดีเดนมาก แตก็ไมมีอะไรนาเปนหวง ชีวิตในแตละวันก็ไมตองมี ตารางอะไรวุนวาย มีงานบานใหรับผิดชอบคนละนิดละหนอย กลับบานมาเขาก็ตั้งหนาตั้งตาทํา การบาน การงานที่ตองทํากันเองจนเสร็จเรียบรอย แลวก็อยากพักผอนดวยการอานหนังสือ (อาน เลน) ดูทีวี เลนเกม (เกมคอมพิวเตอรเราจะเลนเฉพาะวันหยุดเทานั้น...ไมไดเปนกฎแตก็ปฏิบัติจน เปนปกติไปแลว) ก็ตามอัธยาศัย คําถามของเพื่อนนาจะตอบไดวา ทั้ง 3 หนุมไมไดลําบากอะไรกับการปรับตัวกับการศึกษาหลักสูตร ไทยเลยคะ เขาก็เขากับระบบการเรียนบานเราไดเปนอันดี มีแตเราพอแมที่สงสารลูกในชวง แรกๆที่เพิ่งกลับมาเมืองไทยใหมๆ เพราะลูกมีการบานเยอะเหลือเกิน เย็นลงแทนที่จะไดพักผอน จากที่เรียนกันมาหลายชั่วโมง หลายวิชาแลว ยังตองมากมหนากมตา"ลุย"กับการบานทั้งหลายอีก มีการบานนอยอยางที่เราเห็นวาดี นอกนั้นดูแลวไมนาจะไดผลอะไรในการเรียนรู ดูเหมือนจุด หมายก็คือทําใหเสร็จเทานั้นเอง แตหลังๆดูเหมือนลูกจะรูวิธีจัดการกับการบาน ทําไดเสร็จกอน ที่จะกลับถึงบาน เหลือที่ตองเอากลับมาทําที่บานนอยลง สิ่งที่ลูกๆพูดถึงกันมากในชวงแรกๆ คือวิธีการเรียน การสอน วิธีการทําโทษของครูไทย ที่ตาง จากครูที่เขาเคยพบเจอที่ออสเตรเลีย อาจจะเปนเพราะจํานวนเด็กตอหองตอครูของบานเรานั้น เยอะเหลือเกิน ครูเลยเหมารวมไปหมด แตเมื่อเราพูดคุยใหลูกเขาใจถึงเหตุผลที่นาจะทําใหครูเปน แบบนั้น เขาก็ทําความเขาใจได อาจจะเรียนแบบสนุกนอยลง ถามคําถามนอยลง (โดย เฉพาะนองฟุง บอกวาคุณครูไมชอบใหถามอะไรมากกันทั้งนั้น) เขารูวิธีวาเรียนยังไงถึงจะไดคะแนน ดี และเทาที่สังเกตจากนองฟุง ไมมีเรื่องอะไรที่เรียนที่โรงเรียนแลวเขาอยากรูเพิ่มเติม ตางจากที่ ออสเตรเลียซึ่งเขาจะอยากหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อานเอง แตที่นี่ดูเหมือนเขาถูกยัดเยียด เรื่องที่ตองรูจนเต็มหัวสมองแลวที่โรงเรียน เพราะเขาจําไดหมด และไมเห็นอยากรูอะไรเพิ่ม ทั้งนอง ฟุงและพี่เหนน ไมเคยครํ่าเครงกับการอานหนังสือเลย รวมทั้งตอนสอบดวย เราก็ไมเดือดรอน เคี่ยวเข็นเพราะคะแนนออกมาดีทุกที เราเชื่อในสิ่งที่ลูกบอกวา "ไมจําเปน"(ตองอานหนังสือเรียน)
 • 86. อยูบานเขาอยากอานอยากเลนอะไรอื่นๆก็ตามสบาย เพราะเรารูแลววาเวลาเรียนที่โรงเรียนเขา ตั้งใจเรียน สวนพี่วั้นนั้นเปนคนพิเศษ คือชอบอานหนังสืออยูแลว เพราะฉะนั้นหนังสืออะไรๆก็อาน หมด ไมวาจะเปนหนังสือเรียนหรือไม แตหนังสือเรียนหลายๆเรื่องที่ไดยินพี่วั้นบอกวา เขานาจะเอา เรียงกันใหม จะอานไดรูเรื่องเขาใจกวาที่เปนอยู และขอสังเกตที่พี่วั้นมักจะบนใหฟงบอยๆก็คือ เด็ก ไทยทั่วไปชอบจํามากกวาคิด บางเรื่องแคคิดก็แกโจทยไดแลว แตหลายๆคนก็มัวแตหาสูตรวิธีคิด อยู และเพื่อนๆเครียดกันจัง วันๆมีตารางเรียนพิเศษกันเยอะแยะไปหมด (พี่วั้นชอบวิเคราะหเพื่อนๆ ใหคุณแมฟง) คิดวาลูกๆปรับตัวไดกับทุกๆสิ่งที่เขาพบเจอ เพราะพื้นฐานที่เราสงเสริมกันมาตั้งแตเล็ก แตนอย คือเราเรียนรูอะไรๆอยางสนุกสนาน เรียนรูเมื่ออยากเรียน เราไมเคยบังคับใหลูก อานหนังสือ ทองจําหรืออะไรที่เขาไมอยากทํา แตเราจะสอนอะไรที่เราอยากสอน ในแบบที่เราคน สอนก็สนุกไปดวย ทําใหทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติ เราไมสนับสนุนการแขงขัน ลูกไดที่ 1 ที่ 2 ไมใชเรื่องที่ตองชื่นชม แตเราสนใจวาลูกพัฒนาขึ้นหรือเปลา เรื่องที่เคยทําไมไดหรือยังไมดีเปน ยังไง ใหแขงกับตัวเองใหดีขึ้นก็พอ ไมมีอะไรที่ตองกดดันในเรื่องการเรียน การสอน การสอบ รูอะไร ไมรูอะไรถามได แลกเปลี่ยนกันไดหมด สอนเพื่อนๆบาง เรียนรูจากเพื่อนๆได ไมมีความโง มีแตยัง ไมรู ไมมีใครรูอะไรไปหมด นี่คือสิ่งที่เราปลูกฝงกันตลอดมา อยากสรุปวา เราพอแมนี่แหละคะสําคัญที่สุด ลักษณะการเรียนการสอนแบบที่เปนอยูทุกวันนี้นั้น นาจะมาจากการเรงรัดของคณพอคุณแม ผูปกครองนี่แหละ ทําใหโรงเรียนตองจัดใหเปนอยางที่ ตองการ เราเรงกันไปเสียหมด อัดความรูที่ตองใชเพื่อการสอบกันตั้งแตเล็กแตนอย กลัวจะสูคนอื่น ไมได เรียนเพื่อจะสอบและสอบและสอบ ไมไดเรียนเพราะอยากรู เรียนเพราะสนุกที่จะรู อยากให ลูกมีความสุขและเรียนไดดีในทุกที่ทุกหลักสูตร ก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเรานี่เองคะ
 • 87. ทําอาหาร...พรสวรรคหรือพรแสวง โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 17 มกราคม 2009 23:55 น. http://www.gotoknow.org/posts/235843 วันนี้อาหารกลางวันของเราจัดเตรียมโดย 3 หนุมคะ คุณพอเปนกุกใหญทําสลัด โดยมีนองฟุงเปน ผูชวยปอกแครอท มันฝรั่ง และพี่เหนนทอดไสกรอก ปงขนมปง คุณแมชวยทอดไขดาวนิดเดียว (พี่ วั้นไมอยูไปกรุงเทพ เพื่อยื่นใบสมัครวิศวะนาโน จุฬาฯและสอบสัมภาษณคณะเศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร) พวกเราเลยเอร็ดอรอยกันแค 4 คน ไดเห็นลูกๆทําอาหารแลว คุณแมวิจารณใหเขาฟงวา ทาทางนองฟุงและพี่เหนนจะไดคุณสมบัติ การทําอาหารมาจากคุณพอ ซึ่งดูเหมือนจะไดมาจากอาผอ (คุณยา)อีกที เพราะทั้งคูจะจัดการกับ สิ่งตางๆไดอยางเปนธรรมชาติ พี่เหนนปรุงอาหารไดอรอยงายดาย เหยาะโนนนิดนี่หนอยแบบ สบายๆ จนคุณแมตองเรียกใชบริการทุกที (เพราะคุณแมใสสวนผสมไดแตปรุงไมเกงเลยคะ) ในขณะ ที่พี่วั้นจะเหมือนคุณแมคือเปนพวกไมมีหัวในการทําครัวเอาเสียเลย ขนาดหั่นผักยังไมรูเลยวาจะ ทําทาไหนดี ตองใหมีคนสอนกอน นองฟุงทําทาสงสัยคําวิจารณของคุณแม เลยไดขยายความใหลูกฟงวา ที่เห็นคุณแมทําไดแบบทุก วันนี้นั้น เปนเพราะเรียนรูและหัดไปเรื่อยๆ เทาที่จําความไดคุณยายก็ทําอาหารไมเกง แตดูเหมือน จะทําคุกกี้กับเคก แตคุณยายทวดทําขนมไทยๆเกงที่ทําใหคุณแมไดเรียนรูวิธีทําอยูบาง แตถาไม จําเปนจริงๆก็ไมชอบทําอาหารเลย เพราะทําแลวทําใหอรอยยาก (ตัวเองก็บอกไดเอง) และโชคดี ที่มีคนใกลตัวทําอรอย ลูกๆก็ชอบกับขาวที่พอทํามากกวาอยูแลวดวย ไปกินอะไรที่ไหนที่เขาวา อรอยๆก็มักจะไดประสานเสียงกันอยูบอยๆวา "สูพอไมได " แตสําหรับลูกๆ มีอาหารหลายๆอยางที่แมทําอรอย คิดแลวก็ดีใจที่ ไดมีโอกาสตองทํา ใหลูกกิน เมื่อยามที่เราอยูตางบานตางเมือง ที่อะไรๆก็แพงเหลือเกิน จําไดไมลืมเลยวาซาละเปาลูกละ 2 เหรียญ (ตอนนั้นก็ 40 กวาบาท) เมื่อลูกอยากกินก็เลยตองไปหาสูตรมาทํา คุณพอทําไสไดอยูแลว เราทํากันที นึ่งกันไดหลายสิบลูก นอกจากนั้นบานเมืองเขามีเตาอบติดบานอยูแลว ทําใหทําพิซซา ทําเคกกินเองได มีสูตรจดไวเปนกระดาษชิ้นเล็กๆมากมาย จับสแกนเก็บไวหลายแผนทีเดียวคะ กลับมาเมืองไทยลูกๆก็ยังคิดถึงพิซซา ขนมเคกฝมือแมกันอยูเลย นาดีใจ เอาสูตรแปงพิซซากับขนม เคกที่ทําสนุกและอรอยมาฝากในบันทึกนี้ดวย เผื่อใครอยากทดลองดูบางคะ
 • 88. บอกตัวเองไดวา ทําอาหารใหอรอยนั้น พรแสวงก็พอจะพัฒนาฝมือไดเหมือนกัน
 • 89. เลี้ยงลูกใหมีความสุข...เริ่มจากมุมมองของพอ แม โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 18 มกราคม 2009 23:56 น. http://www.gotoknow.org/posts/235995 วันหยุดสัปดาหนี้ไดหยุดทั้ง 2 วันเลย นานๆทีจะมีโอกาสแบบนี้สักที หอบงานกลับมาบานดวย เหมือนกัน แตตกลงก็ไมไดทําอะไร นั่งอานหนังสือมือไมวางและฟงลูกๆเสียเปนสวนใหญ ในวัยที่ เขาโตพอที่จะเลนกันเองแลวนี้ เราเพียงแตเปนผูฟง ผูเสริมที่ดีเทานั้นก็พอแลว พี่วั้นกลับมาจากกรุงเทพแลวตั้งแตเที่ยง เลาโนน นี่ นั่นใหคุณแมฟงจนเกือบครบทุกเรื่องแลว เมื่อ เย็นยังอุตสาหมีอีกเรื่อง เลาถึงนองเล็กๆที่เจอในรถไฟ บอกวาไปนั่งมองหนากันไปมาแลวทําหนา เลนกับนอง หลอกลอกันไปมาจนนองหัวเราะ พอนองจะลงก็มีการเดินมาโบกมือและสวัสดีพี่ วั้นกอนจะลงดวย คุณแมรูสึกดีใจที่ลูกๆเปนพี่ที่นารักของเด็กอื่นๆเสมอ เขาสามารถหาความสุข เล็กๆไดเสมอไมวาจะอยูที่ไหน ไดเห็นนองฟุงปนจักรยานออกกําลังกายแบบถอยหลัง นึกขําลูกวา คิดไดยังไง ถามเขาวาแลว หนาปดมันนับถอยหลังไหม พี่เหนนบอกวาไมหรอกแม มันก็นับธรรมดานี่แหละ พวกเราลองกัน ตั้งแตแรกๆแลว นึกในใจวา เปนเด็กๆนี่ดีตรงที่ ชางคิด ชางลองอะไรแบบที่เขาคิดเองกันได เสมอเลย จําไดวาเวลาเราสอนลูกทําอะไร เขาก็จะมีวิธีการจัดการใหไดผลโดยกระบวนการ ของเขาเองไดเสมอๆ นองฟุงก็ถักนิตติ้งได ผลออกมาเหมือนที่เราทํา แตวิธีการนั้นเขาคิดของ เขาเอง เอาแบบที่เขาถนัด สมัยที่ลูกยังเล็กๆ เราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอยางที่ทําดวยกัน เชนพับกระดาษ ตัดกระดาษ เปา ลูกโปงฟองอากาศ ฯลฯ เปนเรื่องเลนๆสนุกสนานกันทั้งนั้น ถึงวันนี้ที่ลูกๆกลับมาอยูใน สิ่งแวดลอมบานเรา ที่ใครตอใครก็เรียน เรียน และเรียน วันหยุดก็ไมคอยมีใครหยุดทั้งวัน มีแตคน ตองไปเรียนพิเศษกันทั้งนั้น แตเด็กบานนี้ การอยูบานคือการพักผอน เวลาเรียนที่โรงเรียนก็เรียน เต็มที่ เราเชื่อวาลูกทําหนาที่ไดถูกเรื่องถูกเวลาอยูแลว ในวัยนี้เราจึงใหโอกาสลูกเลือกเองวาอยาก ทําหรือไมอยากทําอะไร เห็นลูกๆมีความสุขกับชีวิต ฟงเขาพูด เขาคิดในสิ่งที่เรานึกไมถึงหลายๆอยางแลวรูสึกดีใจ เห็นได ชัดวาวิธีการที่เราเลี้ยงเขามาแบบที่มองอะไรดวยทัศนคติที่สรางสรรค จะทําใหลูกรูจักใชชีวิต แบบนั้นเชนกัน ไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็ไมตองเครียด ยืดหยุนได ไมมีอะไรในโลกนี้ที่ลําบาก ยากเย็น เราไมเคยกังวลวาลูกจะเปนเด็กกาวราว แมวาเขาจะเคยชอบตะโกน ชอบแผด เสียงรอง แตเราสอนใหเขารูวา วิธีนั้นใชไมได ไมใชวิธีที่เขาจะไดสิ่งที่เขาตองการ เราไม กังวลวาลูกจะเขียนหนังสือไมได ใชมือไมเกง แมวาเขาจะไมใชมือจับขวดนมเอง เขียนตัว หนังสือใหอยูบนเสนไมได แตเราใหกําลังใจและเชื่อวาเขาจะทําไดเมื่อเขาพรอม เราไม กลัววาลูกจะเปนเด็กไมฉลาด แมวาลูกจะพูดไมเปนคําๆจนอายุ 2 ขวบแลว เพราะเราเห็น
 • 90. แลววาลูกมีพัฒนาการอื่นๆตามวัย และสื่อสารกับเราไดครบถวน และเราเชื่อวาเขาจะทํา ไดเมื่อเขาพรอม เราไมเปรียบเทียบลูกกับเด็กอื่นๆไมวาจะเปนเรื่องที่เขาแยกวาหรือเกง กวา แตเราชื่นชมเมื่อเขาทําอะไรๆไดดีขึ้น เราใหกําลังใจเมื่อเขาพยายาม เรา(พยายาม)ไมหนิติเตียนเมื่อลูกทําอะไรเสียหาย แตเราแสดงใหเห็นวาเราเสียดาย และ เราจะปองกันไดยังไงไมใหเกิดขึ้นอีก มุมมองตางๆเหลานี้ เราเองก็ไดเรียนรูที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อใหเราเปนตัวอยางใหลูกได และเปน มุมมองที่ทําใหเราเองก็รูสึกมีความสุขกับชีวิตตัวเองไดมากขึ้นๆตามลําดับ อยูกับลูกๆแลวมีความสุข อยากเอาวิธีการนี้มาชักชวนคุณพอคุณแม และทุกๆทานที่มีโอกาสไดเลี้ยงดูเด็กๆวา ปรับมุมมอง ใหสรางสรรคกันเถอะนะคะ แลวเราจะไดสรางความสุขใหกับทั้งลูกและตัวเราเอง
 • 91. รักลูกใหถูกทาง...วัฎจักรแหงการสรางคน โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 12 กุมภาพันธ 2009 23:53 น. http://www.gotoknow.org/posts/241715 วันนี้พี่วั้นซึ่งอยูม.6 และเสร็จสิ้นการเรียนการสอนที่โรงเรียนอยางเปนทางการกันไปแลว เอาแผน กระดาษ Frienship ของเพื่อนๆมารวบรวมนั่งอาน เด็กสมัยนี้เขาเกงกันมากเลยนะคะ นึกถึงสมัยเรา มีเปนเลมๆเวียนใหเพื่อนเขียน เดี๋ยวนี้เขารอนแจกกระดาษสีเปนแผนๆใหเพื่อนเขียนให ใชเวลาแค ไมกี่วันไดมาจากเพื่อนเกือบทั้งชั้นแลว รวบรวมมาเหมือนกระดาษขอสอบเลยคะ แตละคนก็ตกแตง วาดรูประบายสี เขียนกันมามากบางนอยบาง อานกันเพลิดเพลินทีเดียว ไดอานสิ่งที่เพื่อนๆเขียนใหลูก ก็เปนกระจกสะทอนภาพใหเรารูไดวา ลูกเปนอยางไรในสายตา เพื่อนๆ และเนื่องจากพี่วั้นเปนคนที่คุยกับคุณแมอยูเสมอ ทําใหคุณแมรูจักบุคลิกของเพื่อนๆลูก หลายๆคนโดยแทบจะไมเคยพบเจอตัวจริงกันเลย แตถาดูรูปจะบอกไดวาคนไหนชื่ออะไร สวนมาก คุณแมจะจําลักษณะของคุณพอคณแมของเพื่อนลูกไดมากกวา เพราะคุณแมอาสาเปนตัวแทนหอง เรียนในคณะกรรมการเครือขายครู ผูปกครอง อานสิ่งที่เพื่อนๆลูกเขียนก็สะทอนใหรูวา เด็กแตละ คนก็ไดลักษณะหลายๆอยางมาจากบุคลิกของพอแมนั่นเอง นึกยอนไปวา ในโรงเรียนที่พี่วั้นอยูนี้เปนโรงเรียนแนวใหม ที่คุณพอคุณแมตั้งใจจะสงลูกเขามา เรียน เพื่อที่จะพัฒนาเด็กไปดวยกันกับโรงเรียน สัดสวนของเด็กที่พอแมมีการศึกษาสูง มีฐานะดี มี สภาวะทางสังคมอยูในระดับดี ถึงดีมากนั้นสูงมากๆ คาเทอมแตละเทอมนั้นมากกวาคาเทอม โรงเรียน พี่เหนนและนองฟุงรวมกันเสียอีก ดูเหมือนวาจะเปนสังคมเล็กๆที่มีคุณภาพมาก เพราะพอแมมีเวลาใหลูก มีฐานะพอที่จะสนับสนุนลูกได สภาพแวดลอม ปจจัยสงเสริม คุณภาพชีวิตมีมากจนเกินพอดวยซํ้า แตเราก็ไดเห็นวา มีเด็กจํานวนไมนอยที่ มีความนา เปนหวงในแงของการใชชีวิตในสังคม ทําใหเห็นวา สิ่งที่ดูเหมือนจะเอื้ออํานวยคุณภาพเหลานี้ ยังไงๆก็ทดแทนความเขาใจ ความรัก การมองโลกอยางรอบดาน ความไมเห็นแกตัว และ การเปนตัวอยางที่ดีของพอแมไมได เสียดายแทนคุณพอคุณแมหลายๆทานที่ใหความรักกับลูก ดวยการบังคับเคี่ยวเข็น พูดกับลูกมาก กวาฟงสิ่งที่ลูกอยากพูด ใชมาตรฐานของตัวเองไปกะเกณฑลูก คาดหวังกับลูกในสิ่งที่ไมใชความ ตองการของเด็ก คิดแทนลูกโดยไมไดนึกในทางกลับกันจริงๆบางวา ถาเราเปนลูก เราคิดอยางไร เคยไดยินที่ลูกมาเลาใหฟงวา เพื่อนทําขอสอบเสร็จก็มานั่งเครียด วาตองไดคะแนนไมดี โดนพอแมดุ แนๆ แลวก็มีบางคนบอกวา ถาใหพอแมมาทําขอสอบดูบางซิ จะทําไดคะแนนดีไหม และอีก หลากหลายความรูสึกของเด็กๆ ที่พอแมคงไมมีโอกาสไดรับรู หากไมเปดใจใหลูกอยางจริงจัง มี หลายกรณีที่เด็กดูเหมือนมีปญหา เขากับเพื่อนๆไมได ไมมีใครชอบ หากเรายอนดูที่พอแมก็จะพบ วา ปญหานั้นนาจะมาจากการที่เด็กไมไดรับความรัก ความเขาใจจากพอแมนี่เอง มาชักชวนคุณพอคุณแมและผูที่มีเด็กๆในปกครองทั้งหลาย ใหรักเขาในแบบที่เปดโอกาสใหเด็กได พูด ไดแสดงสิ่งที่เขาตองการกันตั้งแตเล็กๆกันเถอะนะคะ เรามีหนาที่เลี้ยงดูใหเขาเติบโตเปน
 • 92. คนดี แตเราไมใชเจาชีวิตที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบงการชีวิตของเขา ไมวาเราจะคิดวา เราหวังดีกับเขาขนาดไหนก็ตาม คนทุกคนเปนเจาของชีวิตของตัวเอง สอนใหเขาคิดไดเอง ทํา ทุกอยางไดเอง ดวยความสุข ความภาคภูมิใจในตัวเองก็พอแลว ทํากรอบที่ดีงามใหเขาในวัย เยาว แลวคอยๆละลายกรอบเหลานั้น ใหเขาสรางกรอบใหมใหตัวเอง นาจะเปนแนวทางใน การสรางคนรุนตอๆไปที่ดีกวาไหมคะ
 • 93. วันวัยในยามเยาว...เวลาอันมีคาแหงชีวิต โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 27 กุมภาพันธ 2009 00:00 น. http://www.gotoknow.org/posts/245112 วันนี้ที่ลูกชายตัวนอยๆทั้ง 3 คนที่เราเฝาดูแล รักและเอาใจใสมาเปนเวลา 12, 16 และ 17 ปเติบโต มาเปนหนุมนอยๆที่ตัวโตกวาคุณแมหมดแลว ไดเห็นลูกๆรวมกลุมกันรองเพลง เจาตัวเล็กสุดปรับ จังหวะใหเร็วขึ้น เพื่อจะใหพี่ชายทั้ง 2 รองตามใหทัน ทาทางสนุกสนานกันเปนยิ่งนัก ทั้งๆที่ปกติแลว เจาตัวเล็กกับเจาตัวโตจะคอนขางเปนไมเบื่อไมเมากันยิ่งนัก โดยเฉพาะในชวงที่ตางสลับกันเปน วัยรุน นึกยอนเวลาแลวไดเห็นวาสิ่งตางๆที่เราทุมเทใหเขานั้น มาปรากฎผลเอาในวัยนี้นี่เอง ลูกทั้ง 3 คนมีลักษณะนิสัยประจําตัวที่ตางกันอยางมากมาย ไมใชพี่นองที่รักใครกลมเกลียวกัน สักเทาไหร ตางคนก็ตางเปนตัวของตัวเองอยางที่สุด เปนเด็กธรรมดาๆที่มีทั้งเวลาดีและเวลา ราย มีทั้งเวลาที่มีเหตุผลและหงุดหงิดฉุนเฉียว แตเราก็อยูรวมกันไดอยางมีความสุขสนุกสนานเปน สวนใหญ ลูกๆเปนเด็กดีของคุณครูและผูใหญรอบๆตัว เปนเพื่อนที่ดี เปนคนดีของสังคม รูวาอะไร ควรทํา อะไรไมควรทําเวลาอยูรวมกับผูอื่นในสังคม มองเห็นแลววาจากวันนี้เปนตนไปไมวาเขาทั้ง 3 คนจะไปทําอะไรที่ไหน เขาก็จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสังคมของเราดีขึ้นไดแนๆ ซึ่งนี่คือเปาหมาย ที่ตัวเองตั้งใจเอาไวเมื่อคิดอยากมีลูก ไมไดคาดหวังใหลูกตองเกงกาจเหนือใครๆ ไมคาดหวังใหลูกเปนคนดีเลิศที่ใครๆยกยองชื่นชม เพียง หวังใหเขา เปนคนดีที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม เปนเพื่อนที่ดีของผูอื่น มีนํ้าใจ มีความสุข สนุกสนาน ทําใหคนที่อยูรอบขางมีความสุข ซึ่งเปนคุณสมบัติพื้นฐานงายๆที่จะสรางใหเกิดสิ่ง ดีๆไดอีกมากมาย เชื่อวาสิ่งตางๆเหลานี้ตองบมเพาะมาตั้งแตเขาเกิดมาเลยทีเดียว การสอนใหลูกมีวินัย รูหนาที่ รัก เสียงเพลง รักธรรมชาติ รูวาความสุขอยูที่ใจไมใชวัตถุ ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวมีความหมาย เรื่องเล็ก เรื่องนอยในชีวิตประจําวันก็เปนบทเรียนไดทั้งนั้น เห็นคุณคาของทุกสิ่งทุกอยางรอบๆตัว เราใชเวลาตั้งแตลูกตัวเล็กๆในการถายทอดสิ่งเหลานี้ใหเขาผานการเลน การทํางาน หนาที่เล็กๆ นอยๆที่เขาตองรับผิดชอบ การจูงใจใหทําสิ่งที่ดีๆ เราตองพยายามเปนตัวอยางที่ดีในทุกๆเรื่องที่เรา สอน รับฟงเหตุผลและใหเหตุผลตามวัยของเขา เวลาชวงกอนจะถึงวัย 10 ขวบนั้นตองถือวา เปนวัยวันอันมีคาที่สุดเลยคะ เขียนบันทึกนี้เพื่อยืนยันใหคุณพอคุณแมและผูใหญทุกทาน ที่มี โอกาสไดเลี้ยงดูลูกหลานไดตระหนักวา หนาที่อันสําคัญอันดับแรกๆในชีวิตสําหรับผูใหญ อยางเราอยูที่เขาเหลานั้นคะ ไมใชหลักประกันอื่นใดในชีวิตที่เปนวัตถุสิ่งของ
 • 94. เสียงเพลง...สื่อสรางเสริมไดทุกสิ่งตั้งแตยาม เยาว โอ-อโณ (ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ) 28 กุมภาพันธ 2009 23:53 น. http://www.gotoknow.org/posts/245601 นั่งฟงลูกๆสงเสียงรองเพลงนั้นเพลงนี้กันแลวก็ทําใหคิดถึงขอดีของเสียงเพลง อยากมาเขียนบันทึก เชิญชวนคุณพอคุณแม ผูใหญที่มีเด็กเล็กๆในการดูแลวา ใหหัดใหลูกฟงเพลงกันตั้งแตเล็กๆ ไม จําเปนตองเปนเพลงเด็กเสมอไปนะคะ แตเพลงเด็กๆที่สอนอะไรตออะไรก็จะไดประโยชนเสริมไป ดวย ลูกชายทั้ง 3 หนุมนอยเปนเด็กที่พูดชามากกันทุกคน สมัยพี่วั้นอายุขวบกวาๆใกล 2 ขวบแลวยัง พูดไมเปนเรื่องราวเลย คําชัดๆก็ไมมี เราพอแมเคยของใจกันวาเอะ...ลูกพูดชาไปหรือเปลา แตเขาก็ สื่อสารกับเรารูเรื่อง (เขารูเรื่องที่เราบอกทุกอยาง) สิ่งที่ทําใหสบายใจไดก็คือเพลงนี่แหละคะ จําไดเลยวา เพลงของวง"ผึ้งนอย" ชุดผลไมราเริงที่เราเปดเปนประจําในรถ ซึ่งเราพอแมรองกันได รองตามไปดวยเสมอ ดวยความที่อยากใหลูกสงเสียงบาง ลูกก็เอาแตเตนอยางเดียวกับ สงเสียงภาษามนุษยตางดาวที่ไมมีใครเขาใจสักที แตเราไดดีใจกันก็เพราะพี่วั้นคอยรอจังหวะ เวลาถึงเพลงผัก ที่เริ่มดวย "คะนา กวางตุง ผักบุง โหระพา" พี่วั้นจะคอยจังหวะ รองเฉพาะตรง "ตุง" ไดดังมากเสียงเดียวลวนๆ แตก็เปนเสียงที่เหมือนเสียงสวรรคของเราพอแมทีเดียวที่ทําใหเรา รูวาลูกฟงรูเรื่องและสงเสียงเปนคําๆได มาถึงวันนี้เลยใหกําลังใจพอแมที่มีลูกพูดชาไดเสมอวา ตราบใดที่สังเกตแลววาลูกฟงเรารูเรื่อง ไมมีปญหาเรื่องการสื่อสาร เขาจะพูดเมื่อเขา พรอม ไมตองกังวลไปเลยคะ ขอใหคุยกับเขาเหมือนเขาคุยกับเราไดแบบธรรมดาๆนี่แหละ พอ ถึงวันที่เขาเริ่มพูด เราก็ไดรูวา เขารูและเก็บเกี่ยวทุกอยางที่เราเคยพูดเคยสอนเขาไวตลอดมา ชวงที่เราตองยกครอบครัวไปอยูตางบานตางเมือง เสียงเพลงก็เปนเครื่องมือสอนภาษาที่ดี มากสําหรับเราทั้งบาน โชคดีที่ออสเตรเลียใหความสําคัญกับเด็กมากๆ เขามีรายการเด็กๆที่มี เสียงเพลงใหเด็กเรียนรูตลอดชวงเชา คุณพอคุณลูกไดเรียนไดรูไปดวยกัน เสียงเพลงเปนเครื่องมือสอนเด็กที่ดีมาก เปนสิ่งที่เขาเก็บเกี่ยวไดเร็วมากๆ ดวยสมองที่พรอมจะรับ ซึมซับทุกอยาง ทั้งสามหนุมรองเพลงของหนังอมตะทั้งหลายไดทั้งหมดทุกเพลง ทั้ง The Sound of Music, The Wizard of Oz และอีกหลากหลายเรื่องที่จํากันไมหวาดไมไหว ในขณะที่คุณแมเอง ชอบแคไหนก็รองไดแคเรื่องละเพลง สองเพลง ไมนานมานี้หนัง The Sound of Music กลับมาฉาย อีกครั้ง ยังไดยินพี่วั้นรองเพลงตามไดทุกเพลงอยูเลยคะ ไดเห็นผลวา เสียงเพลงทําใหลูกเปนเด็กที่สนุกสนาน มีวิธีการระบายออกเวลาเขาหงุดหงิด เรียนรู ที่จะสังเกตจับจังหวะ การออกเสียงคําและอีกหลากหลายทักษะที่เห็นชัดวาเปนผลดีแกชีวิตในชวง ตอๆมาที่เขาโตๆขึ้น นอกเหนือไ