Getting started with mendeley Thai manual

1,092 views
908 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Getting started with mendeley Thai manual

 1. 1. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 การใช้ งาน Mendeley Desktop บทนา ขอต้ อนรับสู่ Mendeley! เครื่ องมือทรงพลังทีจะทาให้ ขนตอนการทางานวิจยของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ่ ั้ ั คูมือนี ้จะให้ รายละเอียดที่ทานจาเป็ นต้ องรู้ในการทางานของโปรแกรม ่ ่ ดูวิดีโอคลิบนี ้ เพื่อเป็ นการแนะนาวิธีที่ Mendeley จะช่วยท่านได้ . ก่อนจะเรื่ม ท่านควรทาความเข้ าใจกับศัพท์ตอไปนี ้ ่ Mendeley Desktop : Mendeley Desktop เป็ นโปรแกรมส่วนที่เราดาวน์โหลดมาไว้ บนคอมพิวเตอร์ ของเรา ดาวน์โหลด Mendeley Desktop หากท่านยังไม่ได้ ดาวน์โหลด. Mendeley Web : เป็ นเว็บไซต์ซงท่านสามารถเข้ าถึงห้ องสมุดส่วนตัวของท่าน แก้ ไขประวัติ และหาบทความ กลุมหรื อบุคคล ึ่ ่ Sync : ขันตอนในการเชื่อมโยงข้ อมูลใน Mendeley ของท่านระหว่างเครื่ องมือต่างๆ ้ Web Importer : เครื่ องมือในเบราเซอร์ ที่ทาให้ ทานสามารถนาเข้ าเอกสารได้ อย่างรวดเร็ วจากทีใดก็ได้ ในเว็บ ่ ่ Citation Plugin : เครื่ องมือที่ทานสามารถติดตังเพื่อให้ ทานสร้ างหรื อฟอร์ แมตการอ้ างอิงและบรรณานุกรมตามแบบที่ทานเลือก ่ ้ ่ ่ คราวนี ้ก็ถึงเวลาเริ่ มต้ นได้ 01. Desktop interface ส่วนของเดสก์ท้อป The Library View (มุมมองห้ องสมุด) เอกสารของท่านทังหมดจะได้ รับการเก็บอย่างปลอดภัยและเป็ นหมวดหมูในที่เดียวกัน ้ ่ 1. My library: เป็ นที่ทานจะสามารถเข้ าถึงบทความ โฟลเดอร์ และกลุมต่างๆในห้ องสมุดของท่าน ่ ่ 2. Sync: เชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างแต่ละเครื่ อง ทาให้ ทานสามารถทางานและเข้ าถึงงานวิจยของท่านได้ ทกที่ ไม่วาจะอยูที่ไหน ่ ั ุ ่ ่ 3. Your documents: ดับเบิ ้ลคลิกที่เอกสารเพื่อจะเปิ ดอ่านใน PDF viewer. 1
 2. 2. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 4. Details pane: ดูรายละเอียดของเอกสารและโน้ ตต่างๆเพื่อปรับปรุ งข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว 5. Library search:ค้ นหาบทความเต็มในห้ องสมุดของท่านโดยมีผลปรากฎในขณะที่พมพ์ ิ The PDF Reader View ท่านสามารถอ่าน ค้ นหา ใส่คาอธิบายประกอบ ทางานร่วมกับผู้อื่นและอื่นๆด้ วย PDF reader ขันสูง ้ 1. Note: กดปุ่ มโน้ ตในแถบเครื่ องมือเพื่อเพิ่มโน้ ตได้ ทกทีในเอกสาร ุ ่ 2. Highlight: กดปุ่ ม Highlight ในแถบเครื่ องมือเพื่อไฮไลท์ 3. Sync: ต้ องการใส่คาอธิบายเพื่อร่ วมมือกับผู้อื่น เชื่อมโยงข้ อมูลของท่านเพื่อสือสารกับผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ ่ 4. Global notes: หน้ าต่างบันทึกย่อส่วนกลางสามารถค้ นหาได้ จากทุกที่ใน Mendeley Desktop. 5. Keyword search: ค้ นหาเอกสารของท่านด้ วยคาสาคัญเพือช่วยให้ หาคาหรื อวลีจาเพาะเจาะจงได้ อย่างรวดเร็ ว ่ 02. Adding documents (การเพิ่มเอกสาร) การเพิ่มจากเอกสารที่มีอยู่แล้ ว การเพิมเอกสารจากที่มีอยูแล้ วเป็ นวิธีที่ดีที่สดที่จะได้ เห็นวิธีที่ ่ ่ ุ Mendeley สามารถช่วยท่านประหยัดเวลา การลากและปล่ อยไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ลากและปล่อยไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ลงในหน้ าต่าง Mendeley ที่ เปิ ดอยู่ เป็ นวิธีการเพิ่มเอกสารสู่ Mendeley ได้ อย่างรวดเร็ ว ไฟล์ที่เพิ่มเข้ าไปล่าสุดจะพบอยูทโฟลเดอร์ ในหน้ าต่างทางด้ าน ่ ี่ ซ้ ายมือ 2
 3. 3. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 นาเข้ าจากโปรแกรมอื่น 1. การนาเข้ าจากโปรแกรมอื่นในรูปของไฟล์ RIS, BibTeX, PDF or EndNote XML 2. คลิก File แล้ วเลือก Import แล้ วเลือกไฟล์ ท่านสามารถถ่ายโอนห้ องสมุด ของท่านจาก EndNote™, Papers, Zotero, Refworks, Jabref และอื่นๆ การเพิ่มบทความของตัวท่ านเอง ลากบทความทีทานเป็ นผู้แต่งเข้ าสูโฟลเดอร์ My Publications ทาง ่ ่ ่ ด้ านซ้ ายเพื่อให้ ทานได้ นาเสนอผ่านทางหน้ าโปรไฟล์ของท่านใน ่ Mendeley เมื่อเพิมเข้ าไปแล้ ว ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลด PDF ได้ โดยตรงจากโปรไฟล์ ่ ของท่านและงานของท่านจะสามารถเข้ าชมได้ จากทัวโลก ่ 03. Organizing documents (การจัดเอกสารให้ เป็ นหมวดหมู่) ค้ นหาบทความและจัดหมวดหมูเ่ อกสารได้ อย่างง่ายดายตามลักษณะการ ทางานของท่าน ค้ นหาบทความเต็มในห้ องสมุดของท่ าน ค้ นหาคาสาคัญในช่องบนขวาได้ อย่างทันทีในขณะที่ทานพิมพ์ การค้ นหา ่ จะทาจากทังในโน้ ตส่วนกลางและ tag ในค่าตังต้ นและท่านสามารถกรอง ้ ้ แบบจาเพาะได้ โดยคลิกเลือกลูกศรตัวกรอง การสร้ างโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ ย่อย คลิกขวาที่ใดก็ได้ ในพื ้นที่หน้ าต่างด้ านซ้ ายเพื่อเพิมโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ ่ ย่อย ท่านสามารถลากและปล่อยไฟล์เข้ าสูโฟลเดอร์ ได้ จากทุกที่ ่ เคล็ดลับ: ขอแนะนาให้ เริ่ มต้ นด้ วยการค้ นหาทีจะช่วยให้ หาได้ อย่าง ่ รวดเร็ว ประโยชน์ที่แท้ จริ งของโฟลเดอร์ ก็เพื่อช่วยลดขอบเขตการค้ นหา ของคุณ การจัดหมวดหมู่ด้วย tags ท่านสามารถเลือกเอกสารและเพิม tag ในรายละเอียดที่หน้ าต่าง ่ ด้ านขวา ซึงจะทาให้ ค้นหาได้ จากคา tags เพื่อหากลุมของเอกสาร ่ ่ ได้ อย่างง่ายดาย Tags ใช้ งานได้ เหมือนโฟลเดอร์ โดยมีความแตกต่างหลักคือการ เพิ่ม tag หลายๆคาให้ เอกสารทาได้ ง่ายกว่าการลากใส่ในหลาย โฟลเดอร์ 3
 4. 4. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 04. Read, highlight & annotate (การอ่ าน ไฮไลต์ และเขียน ความเห็น) การอ่าน ค้ นหาและเขียนความเห็นในเอกสารของท่าน PDF viewer ที่อยูในโปรแกรมสามารถให้ เปิ ดเอกสารได้ หลายเรื่ อง ่ พร้ อมกัน ทาไฮไลต์ เขียนโน้ ตในเอกสารและอื่นๆอีกมากมาย การเปิ ดเอกสารใน ODF viewer คลิกที่ไอคอน PDF หรื อดับเบิลคลิกเพื่อเปิ ดเอกสารในหน้ า viewer เรามีรายการไอคอน ที่ทานจะได้ พบดังนี ้ (ถ้ าไม่มีไอคอนหมายความ ่ ว่าไม่มีบทความฉบับเต็มอยู่  การใช้ คาหลัก (Keyword) หาในเอกสาร ค้ นหาคาหลักโดยใช้ แถบเครื่ องมือที่ด้านบนขวา คาหลักนันจะถูกไฮไลต์ ้ ไปทัวเอกสารซึงจะช่วยประหยัดเวลาในการหาคาหรื อวลีที่ต้องการได้ ่ ่ การใส่ โน้ ตของท่ านเอง คลิกที่ปม Note แล้ วคลิกที่ใดก็ได้ ในเอกสารเพื่อใส่โน้ ต เป็ นเครื่ องมือที่มี ุ่ ประโยชน์ในการเขียนโน้ ตอย่างรวดเร็วในขณะที่อานเอกสารและสามารถ ่ จะวางไว้ ที่ไหนก็ได้ ในเอกสาร ท่านสามารถใส่โน้ ตรายละเอียดได้ มากขึ ้นที่ แถบเครื่ องมือด้ านบนขวาซึงใช้ เป็ นที่ค้นหาได้ ด้วย ่ 05. การหาและนาเข้ าบทความใหม่ การค้ นเพิ่มและนาเข้ าบทความใหม่ ท่านสามารถเก็บบทความจากเน็ตทัวไปเข้ าสูบญชี Mendeley ่ ่ ั ของท่านได้ เพียงในไม่กี่คลิก ค้ นพบด้ วยการใช้ literature search เลือกหัวข้ อ Literature Search ทางช่องหน้ าต่างด้ านซ้ ายมือเพื่อ หาและเพิ่มบทความจากรายการใน Mendeley ในการเพิ่มเอกสาร เพียงแค่กด “Save” บนช่องหน้ าต่างขวาหรื อลากและปล่อย เอกสารในโฟลเดอร์ หรื อกลุมที่ทานเป็ นสมาชิกได้ เลย ่ ่ ข้ อแนะนา Advanced search operators สามารถช่วยให้ ทาน ่ 4
 5. 5. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 ค้ นหาได้ ละเอียดขึ ้น การนาเข้ าเนือหาด้ วย Web Importer ้ สามารถเก็บเนื ้หาโดยตรงจากบัญชี Mendeley ของท่านด้ วย Web Importer bookmarklet สามารถจะนาเข้ าเนื ้อหาจาก แหล่งต่างๆและจากฐานข้ อมูลทางวิชาการมากมาย การนาเข้ าเอกสารแบบอัตโนมัติด้วย “Watch Folder” การตัง้ Watch Folder ใน Mendeley เป็ นอีกวิธีที่งายที่สดใน ่ ุ การนาเข้ าเอกสาร เพียงท่านลาก PDF เข้ าไปในโฟลเดอร์ นี ้ Mendeley จะนาเข้ ามาให้ ทานโดยอัตโนมัติ ่ การตัง้ Watch Folder 1. เลือกตัวเลือก 'Watch Folder' จากเมนูเพิมไฟล์ในแถบ ่ เครื องมือหลักแล้ วเลือกโฟลเดอร์ ที่มีเอกสารที่ทานสนใจ ่ 2. Mendeley จะเพิ่มเอกสารจากโฟลเดอร์ ของท่าน มองหา ข้ อมูลที่สาคัญเช่นชื่อเรื่ อง ชื่อผู้แต่งและชื่อวารสาร 3. เอกสารใดที่เพิมเข้ ามาในโฟลเดอร์ หลังจากนันจะเห็นได้ ่ ้ ใน Mendeley ได้ อย่างอัตโนมัติ 06. การเขียนและการอ้ างอิง (Writing & citing) การเริ่มต้ นกับ citation plugin สามารถสร้ างและจัดรูปแบบการอ้ างอิงและบรรณานุกรมของท่านตามรูปแบบที่ทานเลือกได้ อย่างรวดเร็ว ่ Citation plugin คืออะไร Citation plugin ของ Mendeley ช่วยให้ ทานอ้ างอิงได้ อย่าง ่ สะดวกสบายโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม Word ช่วย ประหยัดเวลาในการเขียนบทความโดยการสร้ างบรรณานุกรม ให้ ทานอย่างอัตโนมัตในเพียงไม่กี่คลิก ่ ิ Plugin นี ้สามารถใช้ ได้ กบ ั  Microsoft Word  OpenOffice (Windows only)  Bibtex 5
 6. 6. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 การติดตัง Citation plugin ้ ต้ องเปิ ด Mendeley Desktop แล้ วไปที่ เมนู Tool ในแถบ เครื่ องมือหลัก เพื่อคลิกเลือก “Install MS Word Plugin” ซึงจะมี ่ Plugin ที่ใช้ ได้ กบ OpenOffice หรื อ Bibtex ั เมื่อติดตังสาเร็จ ้ ท่านจะได้ เห็นหน้ าจอนี ้ ซึงหมายความว่าได้ ติดตัง้ Plugin นี ้เสร็ จ ่ แล้ ว ท่านสามารถเปิ ดใช้ Microsoft Word ได้ เลย การหารูปแบบการอ้ างอิง (citation style) ของท่ าน คลิกที่ “View” เลือก “Citation style” จะมีรูปแบบต่างๆหรื อมี นอกเหนือจากนันให้ เลือกได้ จากตัวเลือก “Get More Styles” ท่าน ้ จะสามารถค้ นหารูปแบบอื่นๆเช่น "Harvard", "Imperial" or "Durham" แล้ วคลิกเพื่อติดตังได้ ทนที Mendeley มีรูปแบบของ ้ ั Citation หลายพันแบบจากวารสารและองค์กรชันนาทัวโลก ้ ่ การอ้ างอิงเอกสารจากในห้ องสมุดของท่ าน จากแถบเครื่ องมืออ้ างอิง Mendeley ใน Word ท่านสามารถจะแทรกเอกสารอ้ างอิงตามรูปแบบทีต้องการหรื อสร้ างบรรณานุกรมสาหรับ ่ บทความของท่านได้ อย่างอัตโนมัติ สาหรับการสร้ างเอกสารอ้ างอิงใน MS Word หรื อ Open Office ท่านสามารถดูได้ จาก video ตัวอย่าง นี ้ ขันสูงขึนไป: การแก้ ไขรูปแบบ citation (Citation Style Editor) ้ ้ เริ่ มต้ นแก้ ไขรูปแบบ citation ของท่านด้ วย Citation Style Editor ซึง ่ พัฒนาขึ ้นโดยความร่วมมือกับหอสมุดต่างๆของมหาวิทยาลัย โคลัมเบีย 6
 7. 7. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็ นการเริ่ มต้ น ขอแนะนาให้ ดู วิดีโอแนะนานี ้ การใช้ Citation Style Editor กับ Mendeley Desktop Mendeley Desktop นันมาพร้ อมกับคลังของสไตล์มากมายซึงจัดทาโดยโครงการของ citationstyles.org ท่านสามารถเลือกหาได้ จาก ้ ่ ภายใน Mendeley Desktop โดยไปที่เมนู View -> More Styles -> Citation Styles หากท่านไม่พบสไตล์ที่ต้องการ จะมีตวแก้ ไขสไตล์ ั (style editor) ซึงท่านสามารถใช้ เพื่อปรับเปลียนสไตล์ที่มีอยูให้ เป็ นไปตามที่ทานต้ องการ ่ ่ ่ ่ คูมือนี ้อธิบายวิธีการใช้ ตวแก้ ไขสไตล์กบ Mendeley Desktop เพื่อปรับเปลียนรูปแบบของการอ้ างอิงและบรรณานุกรมตามที่ต้องการจาก ่ ั ั ่ สไตล์ที่มีอยูแล้ วจากเครื่ องมือของ Mendeley ่ ตัวแก้ ไขสไตล์นี ้จะทางานร่วมกับ Mendeley Desktop 1.7 ขึ ้นไป การปรับเปลี่ยน citation styles เราจะเริ่ มจากการใช้ plugin ของ Mendeley สาหรับ Microsoft Word ในการอ้ างถึงบทความจากห้ องสมุด Mendeley ของเราในเอกสาร เปล่า การอ้ างอิงและบรรณานุกรมที่ใช้ อยูปัจจุบนคือสไตล์ APA 6th Edition ่ ั ขันตอนแรกคือ ไปที่ Mendeley Desktop แล้ วเปิ ดกล่องโต้ ตอบของ citation style โดยคลิก View -> Citation Style -> More Styles... ้ 7
 8. 8. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 ในตัวเลือกสไตล์จะแสดงรายการของสไตล์ที่มีติดตังอยูปัจจุบน ในจุดนี ้ท่านสามารถจะเลือกใช้ สไตล์ที่ตางออกไปหรื อจะเพิ่มสไตล์จาก ้ ่ ั ่ คลังที่มีอยูหลายพันสไตล์ผานทางแถบ 'Get More Styles ่ ่ ถ้ าท่านไม่พบสไตล์ที่ต้องการจากสไตล์ที่มีอยู่ ท่านจะปรับเปลียนจากสไตล์ที่มีอยูได้ โดยการคลิกขวาที่สไตล์ที่ใกล้ เคียงกับที่ทานต้ องการ ่ ่ ่ ที่สด แล้ วเลือก Edit Style ซึงจะเปิ ด Citation Style Editor ขึ ้นมา เป็ นเครื่ องมือที่ชวยให้ ทานปรับเปลียนสไตล์ได้ ตามที่ต้องการ ุ ่ ่ ่ ่ ตัวแก้ ไขสไตล์จะ save สไตล์ที่ปรับเปลียนนี ้ออนไลน์ด้วยบัญชี Mendeley ของท่าน ท่านจะสามารถแบ่งปั นให้ ผ้ ใช้ Mendeley คนอื่นได้ ่ ู และเข้ าถึงได้ งายจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นๆ โดยตัวแก้ ไขสไตล์จะมีคาถามขออนุญาตในการเข้ าถึงบัญชีของท่าน คลิก Accept เพื่อทา ่ ต่อไป 8
 9. 9. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากตอบรับแล้ ว ตัวแก้ ไขสไตล์จะสร้ างสไตล์ใหม่บนพื ้นฐานของสไตล์ที่เลือกมาจาก Mendeley Desktop ซึงสไตล์นี ้ปั จจุบนจะ ่ ั เหมือนกับต้ นฉบับ ยกเว้ นแต่มชื่อของท่านที่เพิมลงไปในชื่อ เป็ นการดีที่จะตังชื่อสไตล์ให้ มีประโยชน์ในขันนี ้เพราะมันจะแสดงใน ี ่ ้ ้ Mendeley Desktop ในอนาคต ทาได้ โดยคลิกกล่อง Title ในตัวเลือกใต้ ตวอย่าง citation แล้ วใส่ชื่อใหม่ลงไป ั อีกแง่มมที่สาคัญของสไตล์คือ ID ซึงเป็ นตัวเชื่อมโยงที่ทานหรื อผู้อื่นสามารถใช้ เพื่อแบ่งปั นสไตล์ แต่ละสไตล์ใหม่จะต้ องมี ID ของตัวเอง ุ ่ ่ ซึงตัวแก้ ไขสไตล์จะเลือกให้ เราโดยอัตโนมัติ ่ ขันต่อไปเราจะทาการเปลียนแปลงสไตล์ ในการเริ่ มต้ นเพียงคลิกในส่วนที่ต้องการของตัวอย่าง citation หรื อบรรณานุกรม ตัวแก้ ไขจะโดด ้ ่ ไปยังส่วนของสไตล์แล้ วมีตวเลือกสาหรับส่วนนันแสดงให้ เลือก เพื่อเป็ นตัวอย่าง เราจะเปลียน citation เป็ นการใช้ วงเล็บเหลียมแทน ั ้ ่ ่ วงเล็บกลม โดยการคลิกที่วงเล็บในตัวอย่าง citation แล้ วในรายการตัวเลือกด้ านล่าง เปลียนหัวข้ อ 'prefix' และ 'suffix' จาก '(' and ')' ่ เป็ น '[' and ']' ตามลาดับ ตัวแก้ ไขสไตล์มีหลายตัวเลือกในการปรับเปลียนและเลือกใช้ สไตล์ ให้ ดู the CSL editor guide สาหรับข้ อมูล ่ เพิ่มเติม 9
 10. 10. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 ในการ save สไตล์ของท่านเพื่อใช้ ใน Mendeley Desktop ให้ คลิก Style -> Save Style เพื่อบันทึกสไตล์กบบัญชีของท่านและให้ ั Mendeley Desktop ใช้ สไตล์นี ้ ขึ ้นอยูกบเว็บบราวเซอร์ ที่ทานกาลังใช้ ท่านอาจจะเห็นหน้ าต่างเตือนว่าตกลงที่จะขอให้ Mendeley Desktop ใช้ สไตล์ใหม่นี ้หรื อไม่ ตาม ่ ั ่ ภาพคือหน้ าต่างเตือนจาก Firefox สาหรับ Mac หากท่านใช้ Internet Explorer หรื อ Google Chromeสิงที่ทานได้ เห็นอาจจะต่างไป ่ ่ เล็กน้ อย 10
 11. 11. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากตอบรับหน้ าต่างเตือน Mendeley Desktop จะดาวน์โหลดสไตล์และแสดงการแจ้ งเตือนทีแสดงให้ เห็นว่าท่านกาลังใช้ สไตล์ที่ ่ ปรับแต่งเอง คราวนี ้เมื่อเราต้ องการใช้ สไตล์ทปรับแต่งเองของเราในเอกสาร Word ทาได้ โดยเปลียนกลับไปที่ Word แล้ วคลิกปุ่ ม Refresh เพื่ออัพเดต ี่ ่ รายการสไตล์ (หรื อเพียงแต่คลิกที่รายการสไตล์แล้ วเลือก 'More Styles...'). เลือกสไตล์ที่ปรับแต่งเอง แล้ ว Mendeley Desktop ก็จะอัพเดตการอ้ างอิงและบรรณานุกรมของท่านไปใช้ สไตล์ใหม่นน ั้ 11
 12. 12. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 ท่านจะเห็นว่า Word จะแสดงการอ้ างอิงในบทความโดยใช้ วงเล็บเหลียมแทนที่แบบโค้ ง ลิงค์ไปยังสไตล์จะถูกบันทึกในเอกสาร Word ่ เพื่อให้ ทานแบ่งปั นกับผู้ใช้ Mendeley อื่นๆหรื อเปิ ดใช้ ได้ จากคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น สไตล์นี ้จะเรี ยกค้ นมาได้ โดยอัตโนมัติ ่ 12
 13. 13. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 การแบ่ งปั น Citation Styles ท่านสามารถแบ่งปั นสไตลืที่ทานสร้ างขึ ้นในตัวแก้ ไขสไตล์กบผู้ใช้ Mendeley อื่นๆ สไตล์เดียวกันนี ้สามารถใช้ กบเครื่ องมืออื่นทีใช้ CSL ่ ั ั ่ format เพื่อออกแบบสไตล์ เช่น Zotero และ Papers ในการแบ่งปั นสไตล์กบผู้ใช้ Mendeley คนอื่น ท่านเพียงแต่ให้ ลงค์ถึงสไตล์นน ซึงลิงค์นี ้จะไปปรากฏในหัวข้ อ 'ID'ของตัวแก้ ไขสไตล์ ั ิ ั้ ่ เมื่อคนอื่นได้ รับลิงค์ เขาจะสามารถเพิ่มสไตล์ไปยัง Mendeley Desktop โดยการวางลิงค์ในกล่อง Download Style ในกล่องโต้ ตอบ citation style แล้ วคลิก Download 07. sync ทางานอย่ างไร การประสานข้ อมูลระหว่ างเครื่องมือต่ างๆ Mendeley Sync จะช่วยให้ ทานประสานข้ อมูลระหว่างเครื่ องมือ ่ ต่างๆ เพื่อให้ ทานสามารถเข้ าถึงงานวิจยของท่านได้ ในทุกแห่ง ่ ั เหตุใด Sync จึงมีประโยชน์ Sync ช่วยให้ ทานสะดวกง่ายดายที่จะลุกจากที่ที่ทางานอยู่ แล้ ว ่ งานวิจยของท่านไปรอท่านอยูที่คอมพิวเตอร์ ที่บ้าน ใน iPhone ั ่ หรื อ iPad ได้ เหมือนกับที่ททานเพิ่งทาเสร็ จ ี่ ่ มันทางานอย่ างไร เมื่อท่านคลิก Sync ใน Mendeley Desktop ข้ อมูลใน Mendeley ของท่านจะถูกนาไปเก็บอย่างปลอดภัยบนเซิฟ เวอร์ ของเราเพื่อให้ ทานสามารถเข้ าถึงมันได้ จากเครื่ องอื่นๆใน ่ ทุกแห่งที่ทานไป Notes สาหรับกลุมก็จะเข้ าถึงได้ โดยทุกคน ่ ่ หลังจากที่ทานคลิก Sync ่ 13
 14. 14. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 ข้ อมูลทังหมดอยู่ท่ ีไหน ้ ข้ อมูลของท่านจะถูกเก็บไง้ อย่างปลอดภัยบน Mendeley เซิฟ เวอร์ โดย Mendeley จะไม่เผยแพร่ข้อมูลลับหรื อข้ อมูลระบุ ตัวตนส่วนตัว ไม่มีผ้ ใดรู้วาท่านกาลังทาวิจยเรื่ องอะไรหรื ออ่าน ู ่ ั อะไรอยูหากท่านไม่ได้ ตดสินใจจะเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านันต่อ ่ ั ้ นักวิจยอื่นๆท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก ั privacy terms 14
 15. 15. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 การเริ่มต้ นทางานกับ Mendeley Web บทนา ขอต้ อนรับสู่ เครื่ องมือออนไลน์ในการจัดการ การทางานร่วมกันและการค้ นพบงานวิจยใหม่ๆ ั ในการเริ่ มต้ น เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.mendeley.com และลงชื่อเข้ าสู่ เว็บไซต์ Mendeley โดยทางกล่องด้ านบนขวา หากท่านยังไม่มีบญชี คลิกสร้ างบัญชีฟรี หรื อหากท่านลืม ั รหัสผ่าน ท่านสามารถคลิกที่ 'Forgot?' ซึงอยูถดจากคาว่า ่ ่ ั password เพื่อทาการตังใหม่ ้ หน้ าจอแรกที่ทานได้ เห็น (ในกรณีที่ทานได้ ดาวน์โหลด Mendeley desktop มาแล้ ว) คือหน้ า dashboard ซึงเป็ นที่สาหรับท่านในการ ่ ่ ่ ติดตามการติดต่อที่มีบน Mendeley 1. Newsfeed: ปรับปรุงการติดต่อบน Mendeley ให้ เป็ นปั จจุบน เพิ่มเติมข้ อมูลใหม่และดูวาผู้อื่นเผยแพร่อะไร ั ่ 2. Account settings: จัดการการตังค่าบัญชีของท่าน การล็อกเอาท์จาก Mendeley และการตังค่าที่มีประโยชน์อื่นๆ ้ ้ 3. Web Importer: บันทึกข้ อมูลออนไลน์โดยตรงในบัญชี Mendeley ด้ วย Web Importer bookmarklet ซึงจะช่วยให้ ทานนาเข้ า ่ ่ เนื ้อหาได้ จากแหล่งต่างๆมากมายและจากฐานข้ อมูลวิชาการต่าง 4. Edit profile: ใส่ข้อมูลโปรไฟล์ของท่านให้ สมบูรณ์เพื่อให้ นกวิจยอื่นค้ นหาท่านได้ งายและเป็ นการส่งเสริ มตัวท่านให้ กบนักวิจย ั ั ่ ั ั อื่นๆทัวโลก ่ 15
 16. 16. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 01. ห้ องสมุดบนเว็บ (Web library) ห้ องสมุดบนเว็บ เป็ นห้ องสมุดทีเ่ หมือนกันกับห้ องสมุดใน Mendeley Desktop ที่ทาให้ ท่านเข้ าถึงได้ จากทุกที่ ห้ องสมุดของฉัน My library บนเว็บเป็ นห้ องสมุดที่เหมือนกันกับห้ องสมุดใน Mendeley Desktop ของท่าน ทาให้ ทานสามารถดาวน์โหลดเอกสารของท่านและ ่ จัดการคอลเล็คชันออนไลน์ของท่าน ่ หมายเหตุ: อย่าลืมกด Sync ใน Mendeley desktop เพื่อให้ แน่ใจว่า ทุกอย่างในบัญชี Mendeley ของท่านจะเข้ าถึงได้ เสมอทุกแห่งที่ทาน ่ สามารถเข้ าถึง Mendeley การนาเข้ าเนือหาด้ วย Web Importer ้ บันทึกเนื ้อหาจากเว็บเข้ าสูบญชี Mendeley ของท่านโดยตรงด้ วย Web ่ ั Importer bookmarklet เพียงแค่ลากและปล่อยปุ่ ม "Save to Mendeley" ไปไว้ ที่แถบเครื่องมือ ของ internet browser ของท่าน แล้ วคลิกที่ปมนี ้ทุกครังที่ทานต้ องการ ุ่ ้ ่ เพิ่มเนื ้อหาใดเข้ าสูห้องสมุดของท่าน ่ การแบ่ งปั นเอกสารของท่ าน ท่านสามารถแบ่งปั นเอกสารกับเพื่อร่วมงานหรื อผู้ติดต่อได้ รวดเร็ วใน Mendeley 02. การค้ นหาบทความ การค้ นหาบทความ ด้ วยจานวนของเอกสารมากกว่า 300 ล้ าน การค้ นหาและเพิ่มเติม บทความในห้ องสมุดของท่านเป็ นเรื่ องง่ายมาก การค้ นหาจากแคตตาล็อก ค้ นหาหัวข้ อกว้ างหรื อจาเพาะของบทความในสาขาของท่านภายในคลิก เดียว ท่านสามารถ save มันโดยตรงเข้ าสูบญชี Mendeley ของท่าน ่ ั ข้ อแนะนา: มองหากล่อง Open Access เพื่อจะได้ กรองเฉพาะ บทความที่มีฉบับเต็มเท่านัน ้ 16
 17. 17. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 การเข้ าถึงบทความโดยตรง (OpenURL) เข้ าถึงบทความโดยตรงผ่านทางการเชื่อมต่อของห้ องสมุดสถาบัน ของท่าน (OpenURL) ในการตังค่า คลิกที่ 'edit library access ้ links' link บนแถบ 'Find this paper at:' คาแนะนา: ควรทาเช่นนี ้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อให้ ติดต่อ IP address ได้ เลย (โดยไม่ต้องใส่ลงค์ที่เชื่อมต่อกับห้ องสมุด) ิ การบันทึกเข้ าห้ องสมุด การบันทึกบทความโดยตรงสูบญชี Mendeley ของท่านทาได้ โดย ่ ั คลิก "Save PDF/Reference to library". เมื่อดูสถิติที่มีอยูที่หน้ าของบทความแต่ละเรื่ องจะรู้วาใครใช้ เอกสาร ่ ่ นันบ้ าง ้ 03. การร่ วมมือเป็ นกลุ่ม การร่ วมมือและแบ่ งปั นกันเป็ นกลุ่ม ร่วมมือและแชร์ บทความกับเพื่อนร่วมงานโดยการสร้ างกลุมและเข้ า ่ ร่วมกลุมที่ทานสนใจ ่ ่ กลุมจะทาให้ ทานร่วมมือและแชร์ เอกสารอ้ างอิงและไฟล์บทความ ่ ่ กับเพื่อนร่วมงานใน Mendeley แชร์ เอกสารอ้ างอิง/pdf หัวข้ อสนทนา เริ่ มการสนทนา ดูโปรเจ็คหรื อ อ่านแก้ ไขรายการร่วมกันในกลุม ่ ชนิดของกลุ่ม 1. Private แชร์ไฟล์เอกสารอ้างอิงและบทความฉบับเต็มดูได้ เฉพาะสมาชิกในกลุมเท่านัน ดีตอการแชร์ แบบส่วนตัว ่ ้ ่ 2. Invite-only แชร์เอกสารอ้างอิงเท่านัน คนนอกสามารถติดตาม ้ กลุมได้ ดีสาหรับการแชร์ เอกสารอ้ างอิงหรื อรายการอ่าน ่ 3. Open แชร์เอกสารอ้ างอิงเท่านัน คนนอกสามารถเข้ าเป็ น ้ สมาชิกหรื อติดตามกลุมได้ ดีสาหรับการอ่านรายการเป็ นกลุม ่ ่ ใหญ่ 17
 18. 18. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 การปอนจากกลุ่ม (Group feed) ้ แถบ overview ของทุกกลุมจะแสดงกิจกรรมล่าสุดในกลุม รวมทัง้ ่ ่ เอกสารต่างๆทีเ่ พิ่มเข้ ามา สมาชิกใหม่ หรื อความเห็นของสมาชิก คาแนะนา: ท่านสามารถติดตัง้ Mendeley Newsfeed app สาหรับ Chrome ของเราเพื่อให้ เข้ าถึงกิจกรรมได้ อย่างรวดเร็ ว การเพิ่มเอกสาร (ผ่ านทางเว็บ) เราแนะนาให้ เพิมบทความและจัดการกลุมจาก Mendeley Desktop ่ ่ ทาได้ ใน my library บนเว็บโดยเลือกเอกสารที่ต้องการย้ ายแล้ วใช้ เมนู drop down เพื่อเลือกกลุมทีต้องการเพิ่มใส่เข้ าไป ่ ่ 04. ข้ อมูลโปรไฟล์ กรอกข้ อมูลโปรไฟล์ ของท่ าน โปรไฟล์ใน Mendeley ช่วยให้ ทานติดต่อและส่งเสริ มงานที่ทานกาลังทาออกสูสายตาของโลก ่ ่ ่ ภาพรวมการเชื่อมต่ อ โปรไฟล์การวิจยเป็ นโปรไฟล์สวนตัวของท่านบนเว็บ Mendeley มีรูปแบบและให้ ความรู้สกเหมือนโปรไฟล์เครื อข่ายสังคมทัวไป แต่มงเน้ น ั ่ ึ ่ ุ่ ที่งานวิชาการของท่าน หากท่านให้ ข้อมูลของท่านมากเพียงใดจะทาให้ เราแนะนาบริ การแก่ทานได้ แม่นยามากขึ ้นเท่านัน ่ ้ 18
 19. 19. คู่มือการใช้ งาน Mendeley แปลและเรียบเรียงโดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ กุมภาพันธ์ 2557 การเผยแพร่ บทความของท่ าน อัพโหลดบทความของท่านเข้ าสู่ Mendeley profile โดยการคลิก 'Edit profile' ในส่วนของโปรไฟล์บนเว็บหรื อลากบทความของ ท่านเข้ าไปในแถบ "publications" ใน Mendeley Desktop บทความเหล่านันจะเพิมเข้ าไปในโปรไฟล์ของท่านโดยอัตโนมัติ ้ ่ ดู publisher copyright policies เพื่อตรวจสอบว่าท่านสามารถ แชร์ บทความของท่านได้ หรื อไม่ ขันต่ อไป ้ พวกเราหวังว่าคูมือนี ้จะเป็ นประโยชน์ หากมีคาถามสามารถ tweet @MendeleySupport ่  Videos & tutorials – ดู video tutorials บทสันๆได้ จากช่องทาง Mendeley youtube ้  Upcoming events- การนาเสนอ การฝึ กอบรม สัมมนาและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับ Mendeley  Read our blog- บทเรี ยนเพิ่มเติม คุณสมบัติใหม่ๆ และข่าวของ Mendeley  Download iOS App- เข้ าไปโหลด iOS app เพื่อให้ เข้ าถึงและดูห้องสมุดของท่านได้ ระหว่างการเดินทาง  Contact support- หากมีคาถาม พนักงานให้ ความช่วยเหลือทีเป็ นมิตรของเราจะตอบกลับมายังคุณในเวลาไม่นาน ่ อย่าลืมติดตามพวกเราบน Facebook และ Twitter เพื่อข่าวสารและอัพเดตที่ทนเหตุการณ์ ั 19

×