ใบงาน
การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิ กในกลุ่ม
1. นางสาว ณัฐชยา แสนศรี จน เลขที่ 19
ั
2. นางสาว อัญชุลี กาวี เลขท...
วัตถุประสงค์ (สิ่ งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็ นข้อ)
้
1. เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารลดความอ้วน
2. นาเสนอ...
4. โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึ่ งจะทาให้ร่างกายของผูที่ป่วยเป็ นโรคนี้อวน โดยสาเหตุ
้
้
ของโรคนี้ เกิดจากความผิดป...
วิธีการลดนาหนักขั้นต้ น
้
การควบคุมอาหาร (diet) ในการลดน้ าหนักคนอ้วน คือ ให้พลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่
ร่ างกายต้อ...
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดั
ขั้นตอน
บ
ที่
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้า
ข้อมูล
3 จัดทาโครงร่ างงาน
4 ปฏิบติการสร้าง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

com

273 views
203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

com

  1. 1. ใบงาน การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิ กในกลุ่ม 1. นางสาว ณัฐชยา แสนศรี จน เลขที่ 19 ั 2. นางสาว อัญชุลี กาวี เลขที่ 40 คาชี้แจง ให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ ละกลุ่มเขียนข้ อเสนอโครงงานตามหัวข้ อต่ อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : อาหารพลังงานต่าเหมาะแก่การลดน้ าหนัก ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Diet Food ประเภทโครงงาน : สื่ อการสอน ชื่ อผู้ทาโครงงาน : นางสาว ณัฐชยา แสนศรี จน ั นางสาว อัญชุลี กาวี ชื่อทีปรึกษา : คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ่ ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรี ยนที่ 2 ปี กาศึกษา 2556 ทีมาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ่ ความอ้วนเป็ นเป็ นปมเล็กๆที่จะก่อตัวเรื่ อยๆทาให้ก่อเกิดโรคอ้วนซึ่ งก็จะส่ งผลต่อร่ างกาย ได้มี การศึกษาในประเทศไทยพบว่าผูที่เป็ นโรคอ้วนจะมีระดับ ไขมัน cholesterol ,triglyceride LDL ระดับ ้ ่ น้ าตาล ละความดันโลหิ ตสู งกว่าผูที่มีน้ าหนักปกติ อ้วนในที่น้ ีไม่ได้หมายถึงการที่มีน้ าหนักอยูในเกณฑ์ปกติ ้ แต่มีไขมันส่ วนเกินออกมาเพียงเล็กน้อย แต่หมายถึงการมีค่า Body Mass Index (IBM) หรื อค่าดัชนีมวลกาย ที่คิดโดยองค์กรอนามัยโลกเกินกว่า 25 ขึ้นไป ซึ่ งนันก็หมายความว่าร่ างกายของเราตอนนั้นกาลังจะเกิดภัย ่ อย่างใหญ่หลวง เพราะต้องรับมือกับหลายๆโรคในครั้งเดียวกัน คนเป็ นโรคอ้วนหนึ่งคนอาจจะมีโรคแทรก ่ ั ซ้อนตามมาอีกกว่า สิ บโรคก็เป็ นได้ สาเหตุของโรคอ้วนนั้นมีอยูดงนี้ 1. พันธุกรรม 2. อาหาร 3. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน 4. โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึ่ งจะทาให้ร่างกายของผูที่ป่วยเป็ นโรคนี้อวน ้ ้ ปั จจุบนจานวนของผูป่วยโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆและบางคนกลับไม่ตระหนักถึงภัยร้ายใกล้ตวที่ ั ้ ั กาลังคืบคลานเข้ามา อีกทั้งยังเป็ นปั ญหาที่นกโภชนาการทัวโลก เป็ นห่ วงอย่างยิง เพื่อเป็ นการแนะนาแก่ผที่ ั ู้ ่ ่ มีน้ าหนักเกิน ผูจดทาโครงงานได้ตระหนักถึงผลของการลดความอ้วนโดยการควบคุมการกินอาหาร ซึ่ งเป็ น ้ั อีกหนึ่งวิธีที่ง่ายสาหรับผูที่จะเริ่ มต้นการลดน้ าหนักอย่างจริ งจังโดยการลดปริ มาณแคลลอรี่ อาหาร ้
  2. 2. วัตถุประสงค์ (สิ่ งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็ นข้อ) ้ 1. เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารลดความอ้วน 2. นาเสนออาหารลดความอ้วนที่ถูกหลักโภชนาการ 3. แนะวิธีทาอาหารได้เองง่ายๆ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) อาหารที่แนะนาอาจจะไม่มีการกาหนดแคลอรี่ ไว้แน่นอนแต่ ส่ วนประกอบและเมนูอาหารล้วน ได้รับการรวบรวมมาจากหนังสื อละเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ผอ่านให้ได้มากที่สุด อีกทั้ง ู้ ่ โครงงานนี้ไม่ใช่โครงงานทดลองแต่อย่างใดเป็ นเพียงแค่รายงานการนาเสนอจึงไม่สามารถบอกได้วาหาก รับประทานอาหารตามที่แนะนาจะสามารถลดน้ าหนักได้กี่กิโลกรัมต่อสัปดาห์,เดือน หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรื อทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) โรคอ้วนคืออะไร ร่ างกายของเราจะมีไขมันไว้เพื่อสารองเป็ นอาหาร ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็ นเบาะกันกระแทก หากมีมากเกินไปคือโรคอ้วน ปกติผหญิงจะมีปริ มาณไขมันประมาณ 25-30% ส่ วนผูชายจะมี 18-23 %ถ้า ู้ ้ หากผูหญิงมีมากกว่า 30% ชายมีมากกว่า 25%จะถือว่าโรคอ้วน โรคอ้วนหมายถึงมีปริ มาณไขมันมากกว่า ้ ปกติ โรคอ้วนมิได้หมายถึงการมีน้ าหนักมากอย่างเดียว โรคอ้ วนทีมีผลร้ ายต่ อสุ ขภาพมีอยู่ 3 ประเภทได้ แก่ ่ ่ 1. อ้วนทั้งตัว ผูป่วยกลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่ างกายมากกว่าปกติโดยไขมันที่เพิ่มมิได้จากัดอยูที่ตาแหน่งใด ้ ตาแหน่งหนึ่ง 2. โรคอ้วนลงพุง[ abdominal obesity] ผูป่วยกลุ่มนี้จะมีไขมันในอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่า ้ ปกติ และอาจจะมีไขมันใต้ผิวหนังหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วย ่ 3. โรคอ้วนลงพุงร่ วมกับอ้วนทั้งตัว มีไขมันมากทั้งตัวและอวัยวะภายในช่องท้อง สาเหตุของโรคอ้ วน 1. พันธุ กรรม ถ้าพ่อแม่เป็ นโรคอ้วน ลูกที่เกิดมาก็มีโอกาสเป็ นโรคอ้วนสู ง 2. รับประทานอาหารมากเกินไป แล้วไม่มีเวลาออกกาลังกาย กล่าวคือ พลังงานที่ได้รับจากการ รับประทานมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปในการออกกาลังกาย เช่น ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่ สู ง เช่น หนังไก่ทอด มันหมู หมูสามชั้น ขาหมู ครี ม เค้ก ฯลฯ แล้วไม่ยอมหาเวลาว่างออกกาลังกายเพื่อให้มี การใช้พลังงานที่ได้รับเข้ามา 3. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันที่ไม่เหมาะสมทาให้มีการใช้พลังงานต่า และทาให้เสี ยโอกาสใน การทากิจกรรม หรื อออกกาลังกายที่มีประโยชน์ต่อ สุ ขภาพ เช่น การจราจรติดขัดในกรุ งเทพ ทาให้คนส่ วน ใหญ่ตองนังเฉยบนรถยนต์หลายชัวโมงต่อวัน ลักษณะงานที่ตองนังทางานตลอดเวลา พฤติกรรมชอบ ้ ่ ้ ่ ่ รับประทานอาหารจุกจิก เป็ นต้น
  3. 3. 4. โรคบางชนิด เช่น Cushings Syndrome ซึ่ งจะทาให้ร่างกายของผูที่ป่วยเป็ นโรคนี้อวน โดยสาเหตุ ้ ้ ของโรคนี้ เกิดจากความผิดปกติของฮอร์ โมนในร่ างกาย จนทาให้อวนบริ เวณใบหน้า ลาตัว ต้นคอด้านหลัง ้ แต่แขนขาจะเล็ก และไม่มีแรง ในกรณี น้ ีจะต้องรักษาที่ตนเหตุคือ ฮอร์ โมนที่มีความผิดปกติจึงจะสามารถ ้ หายอ้วนได้สาหรับการรักษาโรคอ้วนนี้ วิธีการรักษาที่ดีควรต้องมีการผสมผสานการรักษาหลายวิธี ร่ วมกัน คือ การควบคุมอาหาร การออกกาลังกายเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่ วนการ รักษาโดยใช้ยานั้นต้องใช้ในกรณี จาเป็ นต่อการรักษาโรคอ้วนจริ ง ๆ และมักต้องอาศัยการรักษาด้วยยา ั ร่ วมกับวิธีอื่น ๆ อีกทั้งความอ้วนนั้นสัมพันธ์กบการเกิดโรคหลายชนิด และมีผลต่อระบบการทางานใน ร่ างกายหลายระบบด้วยกัน ได้แก่ - ปั ญหาเกี่ยวกับหัวใจ ซึ่ งได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ เช่น ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง โรคหลอดเลือดโคโรนารี - โรคเกี่ยวกับถุงน้ าดี (gallbladder disease) - โรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับแข็ง (cirrhosis) - มะเร็ ง เช่น มะเร็ งลาไส้ใหญ่ ปากมดลูก เยือบุมดลูก ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ถุงน้ าดี ่ ตับอ่อน - โรคทางเดินหายใจและปอด หายใจลาบากขณะนอนหลับ นอนกรน (snoring) เพราะทางเดิน หายใจเริ่ มตีบตัน ร่ างกายจะขาดออกซิ เจน ทาให้ ร่ างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ ส่ งผลให้ง่วงนอนในเวลา กลางวัน บางคนอาจเป็ นมากขนาดหลับในขณะขับรถ จนเกิดอุบติเหตุได้ ั - โรคเกี่ยวกับไต เช่น นิ่ว ไตวายจากความดันโลหิ ตสู ง - โรคกระดูกและข้อต่อ โรคข้อต่อเสื่ อม (os-teoarthritis in joints) โดยเฉพาะบริ เวณสะโพก หัวเข่า ข้อศอก - โรคเก๊าท์ (gout) - โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) - เส้นเลือดในสมองแตกหรื ออุดตัน (stroke) - ซึมเศร้า (depression) - เส้นเลือดขอด (varicose vein) - เหงื่อออกมาก (sweating) - การเป็ นหมัน (infertility)
  4. 4. วิธีการลดนาหนักขั้นต้ น ้ การควบคุมอาหาร (diet) ในการลดน้ าหนักคนอ้วน คือ ให้พลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่ ร่ างกายต้องใช้ ร่ างกายจึงสลายพลังงานที่เก็บสะสมในร่ างกายออกมาใช้แทน น้ าหนักก็จะลดลง การควบคุม ่ ั อาหารเพื่อให้ประสบความสาเร็ จในการลดน้ าหนักได้หรื อไม่ข้ ึนอยูกบความแน่วแน่ของตัวท่านเองเพราะถ้า ท่านยังไม่สามารถตัดใจในเรื่ องอาหารได้ ความสาเร็ จในการลดน้ าหนักก็จะลดลงด้วย ลองตั้งใจเต็ม 100% ในการควบคุมอาหาร แล้วท่านก็จะประสบความสาเร็ จ แต่มีขอแนะนาว่าท่านไม่ควรงดอาหารชนิดใดชนิด ้ หนึ่งอย่างเด็ดขาด หรื อไม่ยอมรับประทานอาหารในมื้อนั้นๆ เพื่อจะลดน้ าหนักแต่ควรมีการควบคุมปริ มาณ อาหารที่ได้รับแต่ละมื้อมากกว่า เพราะถ้างดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างเด็ดขาดอาจทาให้ท่านขาดสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกายได้และถ้าท่านไม่ยอมรับประทานอาหารในมื้อ ใดมื้อหนึ่งอย่างเด็ดขาด ก็อาจทาให้ท่านเป็ นโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้เช่นกัน การออกกาลังกาย (exercise) เป็ นส่ วนของการใช้พลังงานที่ถูกสะสมไว้ในรู ปของไขมันซึ่ งถ้า สัดส่ วนของการใช้พลังงานมากกว่าสัดส่ วนของพลังงานที่ได้รับเข้าไปก็จะสามารถลดน้ าหนักได้ และ ั วิธีการออก กาลังกายนี้สามารถลดน้ าหนักได้ในระยะยาว โดยทัวไปมักใช้วธีออกกาลังกายนี้ควบคู่กบการ ิ ่ ควบคุมอาหาร การออกกาลังกายที่เหมาะสมควรใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาคุณสมบัติของโครงงาน 3. ศึกษาที่ต้ งของโรงพยาบาลโดยรอบโรงเรี ยนจากแผนที่ ั 4. ลองประยุกต์ใช้โปรแกรมในแบบที่ตองการ ้ 5. ปรับปรุ งรู ปแบบและพัฒนาให้เหมาะสม 6. รายงานผลการดาเนินงาน 7. จัดทาเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใช้ ี่ 1. หนังสื อคู่มือทาอาหารเพื่อการลดน้ าหนัก 2. อินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้ในการสื บค้นเมนูอาหาร งบประมาณ  รู ปเล่มโครงงาน 40 บาท
  5. 5. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั ขั้นตอน บ ที่ 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล 3 จัดทาโครงร่ างงาน 4 ปฏิบติการสร้าง ั โครงงาน 5 ปรับปรุ งทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน สั ปดาห์ ที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ผู้รับผิดชอบ อัญชุลี ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา อัญชุลี,ณัฐชยา ผลทีคาดว่าจะได้ รับ (ผลลัพธ์ที่ตองการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดการทาโครงงาน) ่ ้  ทราบถึงข้อมูลของการลดน้ าหนักแบบถูกวิธี  สามารถใช้ขอมูลจากการทาโครงงานนี้ ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องของการลดน้ าหนักอย่างถูกวิธี ้ สถานทีดาเนินการ ่  ที่พกอาศัย ั กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกียวข้ อง ่  สุ ขศึกษา แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/obesity/index.htm#.UuP16hD-LIU http://www.gpo.or.th/rdi/html/obes.html

×