แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รายวิชา คอมพิวเตอร์(การสร้างและออกแบบเว็บไซต์)
รหัสง 33201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอา...
วัตถุประสงค์
(1) สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้
(3) ศึกษ...
กับการสื่อสารในปัจจุบัน
3. การนำา Web Blog ชื่อ WordPress มาใช้ในการสร้าง
เนื้อหาความรู้ที่สนใจ
4. สรุปว่า ต้องการสร้างเว็...
อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
จุดกำาเนิดของ Web 2.0 และก...
(ให้อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
พัฒนาเว็บบล็อก แยกเป็นเนื้อหาย่อๆ เช่น
1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlo...
www.facebook.com www.hotmail.com
www.google.com
2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe
Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0...
11.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)
ด้วย Wordpress เรื่อง………
11.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำามาเป็น...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

527 views
462 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา คอมพิวเตอร์(การสร้างและออกแบบเว็บไซต์) รหัสง 33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2556 ---------------------------------------------------- 1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (ใส่ชื่อบท เรียน ปัจจุบัน “สื่อ” มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำาให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละลสาขาวิชา โรงรียนจึงมีแนวคิด ส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีความชื่นชอบในการทำาภาพยนตร์ และพัฒนาให้เป็นขุมพลังในอนาคตของวงการภาพยนต์ไทย โดย เปิดเวทีสำาหรับการสร้างหนังสั้นขึ้นมาในหัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อ สังคม” คือการนำาแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรม ของนักศึกษาที่เข้าสู้รั้วของโรงเรียน และมีการเปลี่ยนแปลง พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ม า ส ร้ า ง เ ป็ น ห นั ง นั้ น เ อ ง โ ด ย โครงการ “สร้างสรรค์เพื่อสังคม” เป็นการประกวดหนังสั้นสำาหรับ นักศึกษา ซึ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสร้างหนังซึ่งมีที่มาหรือ ได้แรงบันดาลใจจากพฤติกรรมที่ประสบพบเห็นของตัวเองหรือ เพื่อน ๆ ก็ได้ ไม่จำากัดประเภท ไม่จำากัดแนว ไม่จำากัดความคิด สร้างสรรค์และมุมมองในการนำาเสนอเรื่องราว ไม่จำากัดประเภทสื่อ บันทึกภาพ (กล้องวิดีโอ กล้องจากโทรศัพท์มือถือฯ) ซึ่งเชื่อว่า หากถ่ายทอดความคิดออกมาได้โดนใจ หนังฟอร์มเล็กก็มีโอกาส จะกลายเป็นหนังฟอร์มใหญ่ได้ในอนาคต อีกทั้งทางโรงเรียนยังมี การจัดกิจกรรม "อบรมการทำาหนังสั้น" โดยวิทยากรและทีมผู้ เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการ สร้างภาพยนตร์ให้กับผู้เข้าร่วมประกวดอีกด้วยในอนาคต ซึ่ง เนื้อหาของการอบรมนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทำาการ์ตูน การ เขียนบท การตัดต่อ ไปจนถึงเทคนิคการทำา หนังตัวอย่าง (Trailer)
  2. 2. วัตถุประสงค์ (1) สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ (3) ศึกษาการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ (4) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน โครงงานพัฒนาเกม 3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาว พรรณิภา แก้วมาลา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 11 4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นายดำารงค์ศักดิ์ อ้วนมะโฮง ตำาแหน่ง ครูชำานาญการ พิเศษ 5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) - 6. แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ (อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำาโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความ สำาคัญอย่างไร เรื่องที่ทำาเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามา ก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไร) โดยให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเหล่านี้ มาเขียนเป็นแนวคิด และที่มา 1. ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2. ความสำาคัญของข้อมูลสื่อสังคมยุคใหม่ Social Media
  3. 3. กับการสื่อสารในปัจจุบัน 3. การนำา Web Blog ชื่อ WordPress มาใช้ในการสร้าง เนื้อหาความรู้ที่สนใจ 4. สรุปว่า ต้องการสร้างเว็บ blog เรื่อง.... เพื่ออะไร ทำาไม ข้อความด้านล่างนี้ คือตัวอย่างการเขียน แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ ค่ะ นักเรียนศึกษาและเอาไป ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเรื่องหรือหัวข้อที่นักเรียนได้ ศึกษา ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี บทบาทต่อการดำาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่า อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตในยุคข้อมูล ข่าวสารมีความสำาคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนถนนสำาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายัง ต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้ รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอย ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กำาลังเป็นที่ นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทำาให้ทุกคน ทุกสังคม ต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใน โลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนำา เสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเรา ให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่ สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำา ให้
  4. 4. อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วน ร่ ว ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จุดกำาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่ หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Social Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ......(เรื่องที่นักเรียนนำามา ทำาบทเรียน หรือเนื้อหาในเว็บบล็อก) นั้น เป็นความสนใจส่วนตัว ที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ............ ซึ่งมีเนื้อหา......... (ก็ เขียนไปว่านักเรียนนำาเรื่องอะไรมาศึกษา เขียนเป็นเนื้อหาย่อๆๆ เกี่ยวกับเรื่องที่นำามาทำาเป็นบทเรียน) ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress มาใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง......................เพื่อศึกษา เผยแพร่ ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป 7. วัตถุประสงค์ (ต้องเขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อ เรื่องของโครงงาน) 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง……… 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ .....(เรื่องที่ ทำา)... 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ เรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อน และผู้สนใจทั่วไป 8. หลักการและทฤษฎี
  5. 5. (ให้อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน พัฒนาเว็บบล็อก แยกเป็นเนื้อหาย่อๆ เช่น 1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) 2. ประเภทของเว็บบล็อก 3. เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก (เนื้อหาสั้นๆ ตรงนี้ให้ไปค้นคว้าในเว็บไซต์ค่ะ อย่าลืมบอกแหล่ง ที่มาในส่วนอ้างอิงของแบบเสนอโครงร่างด้วยนะคะ) 9. ขอบเขตของโครงงาน (ให้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นต้องใช้มี อะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัด ซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่าง ๆ - กำาหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา - แนวทางการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำาเสนอผล งาน – งบประมาณที่ใช้) 1. จัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ………(ใส่ชื่อบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้า) 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการ พัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น
  6. 6. www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 10. ขั้นตอนและแผนดำาเนินงาน ที่ ขั้นตอนการดำาเนินงาน ระยะเวลาดำาเนินงาน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทำาโครงร่างเพื่อนำา เสนอ  4 ปฏิบัติการจัดทำาโครงงาน  5 นำาเสนอรายงานความ ก้าวหน้า ของโครงงานครั้งที่ 1  6 นำาเสนอรายงานความ ก้าวหน้า ของโครงงานครั้งที่ 2  7 ปรับปรุง ทดสอบ  6 จัดทำาเอกสารรายงาน โครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นำาเสนอโครงงานผ่าน เว็บ blog  10. สถานที่ดำาเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้)
  7. 7. 11.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง……… 11.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำามาเป็นบทเรียนในการ สร้างเว็บบล็อกคือเรื่อง…….(เรื่องที่ทำา)... 11.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ เรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 11.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้ สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมี คุณค่า และสร้างสรรค์ 12. เอกสารอ้างอิง ชื่อเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราจะสร้างนำาเนื้อหามาสร้างเป็นบทเรียน ในเว็บบล็อกของเรา และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Social Media (ซึ่งใช้เขียนแนวคิด ที่มา และความสำาคัญ และหลักการ และทฤษฎีต่างๆ) ลงชื่อ............................................. (นางสาวพรรณิภา แก้วมาลา ) ผู้เสนอโครงงาน ลงชื่อ............................................. (นายดำารงค์ศักดิ์ อ้วนมะโฮง) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×