ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต     เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชร...
2ที่            ชื่อ - นามสกุล17  เด็กชายวรภาส           กาญจนาภา18  เด็กหญิงกตัญชลี      ...
3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               ที่           ชื่อ - นามสกุล              ...
4ที่             ชื่อ - นามสกุล29  เด็กชายปรีชา           สุขอร่าม30  เด็กชายพิชิต       ...
5ที่            ชื่อ - นามสกุล58  เด็กหญิงก่อขวัญ         แซ่จึง59  เด็กหญิงเกษมณี         ...
6ที่            ชื่อ - นามสกุล87  เด็กหญิงนิสิตา         วงเอก88  เด็กหญิงปพิชญา         ...
7               ที่             ชื่อ - นามสกุล               116  เด็กหญิงศิริลั...
8ที่           ชื่อ - นามสกุล7   นายสรรญา            ศรีไทย8   นายสุขเกษม           ถิ่...
9              ที่              ชื่อ - นามสกุล              36     นางสาวสิริลั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2556

13,989 views

Published on

5 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,989
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,946
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
5
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2556

 1. 1. ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 -------------------------------------------------------- ด้วยปีการศึกษา 2556 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียนสมเด็จพระปิย -มหาราชรมณียเขต รับนักเรียนเข้าเรียนตามนโยบายของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยทาการรับสมัครนักเรียนเข้าเรี ย นต่อในระดับ ชั้น ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่14 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และคัดเลือกในวันที่ 2 มีนาคม 2556 บัดนี้ ทางโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ ชื่อ - นามสกุล 1 เด็กชายกิตติธัช นิ่มเจริญ 2 เด็กชายคณิศร ยงเนตร 3 เด็กชายเจษฎาพร ทับทิมศรี 4 เด็กชายเจษฎาภรณ์ คล้ายโตนด 5 เด็กชายฐิติพงศ์ ศิริพิทยาธร 6 เด็กชายณภัทร วรรณภูมิ 7 เด็กชายเดชาธร ยืนยาว 8 เด็กชายทัตธน พรพุทธศรี 9 เด็กชายธนกฤต ยืนยาว 10 เด็กชายนวพล อ่าแก้ว 11 เด็กชายนาวิน แสงเงิน 12 เด็กชายพีระพงศ์ ผิวเกลี้ยง 13 เด็กชายภานุ ตาหนิงาม 14 เด็กชายภานุศักดิ์ ภิรมสุข 15 เด็กชายภูสิทธิ์ เอกมหาชัย 16 เด็กชายมีสุข สงพรมทิพย์
 2. 2. 2ที่ ชื่อ - นามสกุล17 เด็กชายวรภาส กาญจนาภา18 เด็กหญิงกตัญชลี เทพเทียน19 เด็กหญิงกนกวรรณ ณวิจิตร20 เด็กหญิงกฤษยา ชื่นพลี21 เด็กหญิงกันธิชา น้อยจีน22 เด็กหญิงกัลยรักษ์ จันทร์ฉาย23 เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิจารย์24 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ เซี่ยงจง25 เด็กหญิงจารุณี เจริญรัตนมิตร26 เด็กหญิงชลกาญจน์ ตังกุ27 เด็กหญิงชลิดา พิทักษา28 เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงชาติ29 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ม่วงอ่อน30 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เสมาทอง31 เด็กหญิงณัฐสุภางค์ ปานถนอม32 เด็กหญิงทัศน์วรรณ ไทยสังข์ทอง33 เด็กหญิงปริชญ์ลดา พาดาเนิน34 เด็กหญิงปริณดา แก้วติ๊ม35 เด็กหญิงปิยะธิดา ชนะศึก36 เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสนาะนิติ37 เด็กหญิงภคพร จาเกาะ38 เด็กหญิงมณีรัตน์ โพธิงาม39 เด็กหญิงวาสนา เชียงทองคา40 เด็กหญิงศิริประภา เอี่ยมน้อย41 เด็กหญิงสายธล หาศรีสุข42 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดอกยอ
 3. 3. 3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ชื่อ - นามสกุล 1 เด็กชายกณวัฒน์ ศรีวงษ์พุก 2 เด็กชายกฤตนัน สุพรรณ 3 เด็กชายกฤตภัค สุพรรณ 4 เด็กชายกฤติกร กิตติเจริญชาติ 5 เด็กชายคณาธร ทัยน้อย 6 เด็กชายชินกฤต ขาวผิว 7 เด็กชายฐิตินันท์ เซ็งเส็ง 8 เด็กชายณัฐกร สุขภิญโย 9 เด็กชายณัฐพงษ์ จงเจริญธนกิจ 10 เด็กชายณัฐพร มณฑา 11 เด็กชายณัฐพล ภูโคกยาง 12 เด็กชายณัฐภูมิ คงกระพันธ์ 13 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงมณี 14 เด็กชายดนุพล กันยา 15 เด็กชายดุสิต สิงขรรักษ์ 16 เด็กชายทัศนัย เกษมโสต 17 เด็กชายธนกฤต คุณากรดุษิต 18 เด็กชายธนภัทร ลิมปเจริญ 19 เด็กชายธนัท เพ้งผล 20 เด็กชายธนากร แสงอรุณ 21 เด็กชายธนาธิป ทับน้อย 22 เด็กชายธนายุต ภิรมย์เบี้ยว 23 เด็กชายธราพัชร์ ศิริจาปา 24 เด็กชายธวัชชัย ลิมพวัฒน์ 25 เด็กชายธีรนันท์ เศวตศิริ 26 เด็กชายนิทัศน์ บุญตัน 27 เด็กชายปรมัช ลิ้มติ้ว 28 เด็กชายประธานพร สุนทรพจน์
 4. 4. 4ที่ ชื่อ - นามสกุล29 เด็กชายปรีชา สุขอร่าม30 เด็กชายพิชิต สังขบวร31 เด็กชายพิชิตชัย เพลินไพรเย็น32 เด็กชายพุฒิพงษ์ พัฒนวัชรกุล33 เด็กชายภัทรพล ซิ่วเกษร34 เด็กชายภาณุรากร กุดวิเทศ35 เด็กชายภูมินทร์ ภู่เปลี่ยน36 เด็กชายวรินทร รัตสวัสดิ์วงศ์37 เด็กชายวัชรพล บุญประสพ38 เด็กชายวิรัตน์ มั่งทอง39 เด็กชายศรชัย อ่าวทอง40 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ใจช่วง41 เด็กชายศาสตราวัชญ์ อรัณชัยพันธ์42 เด็กชายศิวกร ลลิโตภาส43 เด็กชายศิวะนันท์ ครองระวะ44 เด็กชายศุภชัย ศรแจ้ง45 เด็กชายศุภวัฒน์ ตาลวิลาส46 เด็กชายสุโชติ ภักดีสวาท47 เด็กชายสุทธิชาติ รอดคล้าย48 เด็กชายสุธีกานต์ หัวใจเพชร49 เด็กชายอภิวิชญ์ กุศลสร้าง50 เด็กชายอรรถวุฒิ สุทธิประสิทธิ์51 เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วเนตร52 เด็กชายเอกชัย เชียงทองคา53 เด็กหญิงกนกพร ชาวดอน54 เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์ษา55 เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเหลี่ยว56 เด็กหญิงกรรณิการ์ เป้าเพชร57 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ ศรีศักดิ์
 5. 5. 5ที่ ชื่อ - นามสกุล58 เด็กหญิงก่อขวัญ แซ่จึง59 เด็กหญิงเกษมณี ชูตระกูลธรรม60 เด็กหญิงขวัญตะวัน มีถนน61 เด็กหญิงจิณต์จุฑา แซ่เตียว62 เด็กหญิงจินดาพร คุณฑา63 เด็กหญิงจีรนันท์ วงษางาม64 เด็กหญิงชญานี บุญชูเชิด65 เด็กหญิงชนกนันท์ เมี้ยนกลาง66 เด็กหญิงชนิดาภรณ์ ช้างพลาย67 เด็กหญิงชลธิชา หนูอ้น68 เด็กหญิงชลธิชา เปล่งวิทยา69 เด็กหญิงชลธิชา แอบท้องไทร70 เด็กหญิงชารีรัตน์ ศรีสุพรรณ71 เด็กหญิงณัฐชญา เทพณรงค์72 เด็กหญิงณัฐนันท์ วุฒิกุล73 เด็กหญิงณัฐยา โสภาบัจจุสมัย74 เด็กหญิงณัฐริกา แสนคา75 เด็กหญิงณัฐสุดา คาปาน76 เด็กหญิงณิศาชล แสนเมือง77 เด็กหญิงดวงกมลชนก แสงพรมทิพย์78 เด็กหญิงดวงจันทร์ ศักดิ์พงษ์79 เด็กหญิงทิพย์วรรณ์ ศรีไชย80 เด็กหญิงธัญญา อยู่เอี่ยม81 เด็กหญิงนัฐชา แสงสว่าง82 เด็กหญิงนันทกร การะเวก83 เด็กหญิงนันทกาญจน์ รังสวัสดิ์จิตร์84 เด็กหญิงนาตาชา จันทร์งาม85 เด็กหญิงน้าฝน เถาว์ชาลี86 เด็กหญิงนิสาลักษณ์ แซ่ลี้
 6. 6. 6ที่ ชื่อ - นามสกุล87 เด็กหญิงนิสิตา วงเอก88 เด็กหญิงปพิชญา ภิรมสุข89 เด็กหญิงปลายฟ้า ขันแก้ว90 เด็กหญิงปอรรัชม์ คุ้มถนอม91 เด็กหญิงปารเมศร์ กล่อมสุนทร92 เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสุข93 เด็กหญิงปิยนาถ เทพเทียน94 เด็กหญิงพรรัตน์ คาภิมาบุตร95 เด็กหญิงพัชริดา ศรีจันทร์96 เด็กหญิงพัชริดา ฉายทองเจริญ97 เด็กหญิงพัณณิตา ใจดีเลิศ98 เด็กหญิงพิมพ์วิตา พรานนก99 เด็กหญิงพิมานเมฆ คงอุทิศ100 เด็กหญิงแพรวโพยม อัฐฑชราภร101 เด็กหญิงภัทรวดี บุญธรรม102 เด็กหญิงภัทรา สิริภัทร103 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยสงคราม104 เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจเฟื่อย105 เด็กหญิงมินตรา ดารงชัย106 เด็กหญิงวนัสนันท์ สร้อยซิ้ม107 เด็กหญิงวริศรา วัชรโรจนนนท์108 เด็กหญิงวริศรา ชัยชิต109 เด็กหญิงวันเพ็ญ ศรีรัตน์110 เด็กหญิงวิลาวรรณ สุทธิรัตน์111 เด็กหญิงศศิกานต์ กาญจนวงศ์112 เด็กหญิงศศิวิมล ม่วงศิริ113 เด็กหญิงศศิโสม ดอนบุญไทย114 เด็กหญิงศษิกาญจน์ นาคทองคา115 เด็กหญิงศิริพร คงมา
 7. 7. 7 ที่ ชื่อ - นามสกุล 116 เด็กหญิงศิริลักษณ์ รอดคล้า 117 เด็กหญิงศิริลักษณ์ กลางสูงเนิน 118 เด็กหญิงสาวิตรี วงศาโรจน์ 119 เด็กหญิงสุกัญญา คูณแก้ว 120 เด็กหญิงสุจารี ขุนคา 121 เด็กหญิงสุดา ไม่มีนามสกุล 122 เด็กหญิงสุทธินี วงศ์อาชา 123 เด็กหญิงสุนารี สังขประมุท 124 เด็กหญิงสุนารี ขันธีระจิโรจน์ 125 เด็กหญิงสุวพัชร ศิริไพบูลย์ 126 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองเปราะ 127 เด็กหญิงไหมทอง นาคทองคา 128 เด็กหญิงอภิสรา เศรษฐโกศล 129 เด็กหญิงอรษา สระแก้ว 130 เด็กหญิงอริยา บุญสมปอง 131 เด็กหญิงอลิสา ศรีจ้อย 132 เด็กหญิงอสมภรณ์ ฟักคา 133 เด็กหญิงอุทัยวรรณ คชายุทธ 134 เด็กหญิงอุษา ไม่มีนามสกุล 135 เด็กหญิงไอยรา ขันคาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นายณัฐพล ต่วนเครือ 2 นายณัฐวุฒิ สมานทรัพย์ 3 นายธนัสถ์ รอดพลู 4 นายมนัส แสนทอง 5 นายยอง คามงคล 6 นายรัฐธรรมนูญ เกษมสุวรรณ
 8. 8. 8ที่ ชื่อ - นามสกุล7 นายสรรญา ศรีไทย8 นายสุขเกษม ถิ่นยังยืน9 นายอัครา แสงกลิ่น10 นางสาวกนกพร ปลูกงาม11 นางสาวกมลชนก ยังสุข12 นางสาวกาญจศิกา คล้ายขา13 นางสาวกิตติยา วงษ์ภักดี14 นางสาวคณิตา กันวงศ์15 นางสาวจตุภรณ์ แอบท้องไทร16 นางสาวจริยา ทองนุ่ม17 นางสาวจิรารัตน์ เสตะสุหัต18 นางสาวชนิกานต์ คันธาวัฒน์19 นางสาวชลิตา สว่างประเสริฐ20 นางสาวฐิติรัตน์ วันทอง21 นางสาวณิชกานต์ หมื่นเข็ม22 นางสาวตุลยา ทองย้อย23 นางสาวทัดดาว เนตรสน24 นางสาวธิติสุดา อ่วมประเสริฐ25 นางสาวนิรมล ห้อยมาลา26 นางสาวประกายรัตน์ ทองอิน27 นางสาวปิยเรศ กล่อมสุนทร28 นางสาวมนสิชา จาปาทาสี29 นางสาวยีซา ไม่มีนามสกุล30 นางสาววรัญญา สอนคาแก้ว31 นางสาววัฒนพร สุดตา32 นางสาวศุภิสรา จันทร์แดง33 นางสาวโศจิรัตน์ นาเครือ34 นางสาวสวรส ทวีบุญ35 นางสาวสิรินารถ จันทร์แจ่มใส
 9. 9. 9 ที่ ชื่อ - นามสกุล 36 นางสาวสิริลักษณ์ ทิพวโรรส 37 นางสาวสุดารัตน์ สวัสดิ์สาย 38 นางสาวสุภาวดี ศรีสวย 39 นางสาวอรปรียา หลาพา 40 นางสาวอรุณี ศิริหงษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวสารอง ที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวศิริรัตน์ ชูสุวรรณ 2 นางสาวเบญญานี รักษ์วงษ์ 3 นางสาวอินทิรา ดีเลิศ 4 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ กองช่าง 5 นางสาวชนิกานต์ พุฒนวล 6 นางสาวคณิดา อังคณาสุภาโชติ ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริง) ให้มารายงานตัวกับทางโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนนักเรียนตัวสารองทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบกรณีที่มีนักเรียนสละสิทธิ์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556 (นายณรงค์ ศิริเมือง) ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

×