Palvelusetelin hinnoitteluprojekti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Palvelusetelin hinnoitteluprojekti

on

 • 654 views

Martti Virtanen, Kilpailuvirasto. Projektin tarkoituksena on konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla...

Martti Virtanen, Kilpailuvirasto. Projektin tarkoituksena on konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla
tuoda esiin kaikki ne kysymykset, joihin kunnan on otettava kantaa ja jotka sen on ratkaistava voidakseen tarkoituksenmukaisesti hinnoitella palvelusetelin eli määrittää tavoitteidensa ja yleisen edun mukaisen arvon palvelusetelille
havainnollistaa, miten näitä kysymyksiä arvioidaan, ja miten saadaan aikaan kunnan tavoitteet ja yleisen edun täyttäviä palvelusetelin arvoa koskevia päätöksiä

Statistics

Views

Total Views
654
Views on SlideShare
652
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 2

http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Palvelusetelin hinnoitteluprojekti Presentation Transcript

 • 1. PALVELUSETELIN HINNOITTELUPROJEKTI Martti Virtanen Kuntaohjelman Palvelusetelihankeseminaari Tampere 10.11.2009
 • 2. PALVELUSETELIHANKKEEN HINNOITTELUPROJEKTI
  • Projektin tarkoituksena on konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla
   • tuoda esiin kaikki ne kysymykset, joihin kunnan on otettava kantaa ja jotka sen on ratkaistava voidakseen tarkoituksenmukaisesti hinnoitella palvelusetelin eli määrittää tavoitteidensa ja yleisen edun mukaisen arvon palvelusetelille
   • havainnollistaa, miten näitä kysymyksiä arvioidaan, ja miten saadaan aikaan kunnan tavoitteet ja yleisen edun täyttäviä palvelusetelin arvoa koskevia päätöksiä
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 3. PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ
  • Tuomo Melin (SITRA, tilaaja)
  • Martti Virtanen (Kilpailuvirasto, jäsen, pj)
  • Markku Litola (STM, jäsen)
  • Synnöve Amberla (Kuntaliitto, jäsen)
  • Sami Uotinen (Kuntaliitto, jäsen)
  • Anu Nemlander (Kuntaliitto, jäsen)
  • Marko Silen (Kauppakamari, jäsen)
  • Minna Tuominen-Thuesen (KPMG, konsultti)
  • Eeva Juntunen (KPMG, konsultti)
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 4. PALVELUSETELIN HINNOITTELU
  • Palvelusetelin arvon määrittämiseen liittyy
   • useita relevantteja tarkastelunäkökulmia
   • merkittäviä tietovaatimuksia
  • Kyse on nämä näkökulmat ja tietotarpeet kattavasta kokonaispäätöksestä
  • Kuntien kannalta kyse on sellaisesta päätöksentekojärjestelmästä, joka sisällyttää relevantit näkökulmat, täyttää tietotarpeet ja mahdollistaa oikea-aikaiset soputtamistoimet
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 5. Martti Virtanen 10.11.2009 Kunnan organi-saation tehok-kuus Mark-kinoiden ja kilpai-lun kehit-täminen Lainsää-dännön asetta-mat rajoitteet Palvelun sisällöl-liset tavoit-teet Kunnalli-nen päätök-senteko-järjestel-mä Palvelusetelin arvon määrittäminen
 • 6. Työn sisältö Työsuunnitelma Sisältö Työ- menetelmät Palvelusetelijärjestelmällä tavoiteltavien hyötyjen kuvaus - tuottavuustavoitteet ja kassavirtavaikutukset kansantalouden näkökulmasta Workshop - ohjausryhmän jäsenten kanssa - toimialojen substanssiprojektien projektijohtajien kanssa Sosiaalisen median tuottaman informaation hyödyntäminen Olemassa olevien Case-esimerkkien ja kokemusten keruu Haastattelut - mm. palvelutuottajien näkemysten huomioiminen Muu tiedon keruu Markkina- ja kilpailunäkökohdat - markkinakartoitus ml. kilpailuolosuhteiden toimivuuden ja markkina- ja kilpailudynamiikan arviointi Palvelusetelin arvon määrittäminen: eri vaihtoehtojen ja keinovalikoiman tarkastelu - tasasuuruinen / tulosidonnainen palveluseteli - käänteinen kilpailutus - subjektiivisten oikeuksien huomioiminen - arvon määrittämisen yhteys tuotteistamiseen ja kunnan oman palvelutuotannon kustannuksiin Palvelusetelin arvon vaikutusten arvioiminen kansantalouden ja keskeisten osapuolten näkökulmasta (kunta, asiakas, palveluntuottaja) - tarkasteltavat vaihtoehdot: arvo liian pieni, arvo sopiva, arvo liian suuri Palvelusetelin arvoa koskeva päätös ja sen toimeenpano kunnassa - päätöksen valmistelu - toimeenpanon synnyttämien reaktioiden ja vaikutusten ennakoiminen Palvelusetelijärjestelmän seuranta ja toiminnan arviointi - kriittisten seurantakohteiden tunnistaminen - seurannan läpinäkyvyys Loppuraportointi ja julkaisun kirjoittaminen
 • 7. Työn osa-alueiden tarkempi määrittely / työryhmä 1 Vastuuhenkilö Palvelusetelijärjestelmällä tavoiteltavien hyötyjen kuvaus Sisällön kuvaaminen Käytettävät työmenetelmät Tuomo Melin /Sitra ja Minna Tuominen-Thuesen / KPMG
  • tuottavuustavoitteet yleisesti
  • kassavirtavaikutukset kansantalouden näkökulmasta
   • Jonotus, riskiryhmien tunnistaminen
   • Vakuutusyhtiöiden näkökulma
   • Sairaspäivärahojen uudelleen allokointi
   • Investoinnit
  • hyöty kunnalle ja keinot vaikuttaa hyötyjen saavuttamiseen
  • yhteys toimialojen substanssiprojekteihin
   • Terveydenhuolto (M. Liukko)
   • Vanhuspalvelut (M. Patronen)
   • Kuntoutuspalvelut
   • JYKES –case, Turku, VATT
  Workshop - toimialojen substanssiprojektien projektijohtajien kanssa Sosiaalisen median tuottaman informaation hyödyntäminen Olemassa olevien Case-esimerkkien ja kokemusten keruu Muu tiedon keruu
 • 8. Työn osa-alueiden tarkempi määrittely / työryhmä 2 Vastuuhenkilö Markkina- ja kilpailunäkökohdat Sisällön kuvaaminen Käytettävät työmenetelmät Martti Virtanen / Kilpailuvirasto
  • Markkinakartoitus ml. kilpailuolosuhteiden toimivuuden ja markkina- ja kilpailudynamiikan arviointi
  • skenaario paikallisten markkinoiden kehittymisestä
  • Markkinoiden rakenteistuminen : lähtökohtaisesti samalla tavalla ratkaistavia ongelmia voidaan tunnistaa kaikilla toimialoilla
  • Kilpailuun vaikuttavien tekijöiden arviointi , mm. palveluntuottajan käyttäytyminen ns. hintaviidakossa
  • Tarvitaan kehikko , joka analysoi järjestelmää
  Workshop - ohjausryhmän jäsenten kanssa - toimialojen substanssiprojektien projektijohtajien kanssa Olemassa olevien Case-esimerkkien ja kokemusten keruu Keskustelut - mm. kunnan näkemysten huomioiminen Muu tiedon keruu
 • 9. Työn osa-alueiden tarkempi määrittely / työryhmä 4 Vastuuhenkilö Palvelusetelin arvon vaikutusten arvioiminen kansantalouden ja keskeisten osapuolten näkökulmasta - Sisällön kuvaaminen Käytettävät työmenetelmät Martti Virtanen / Kilpailuvirasto  Osa edellistä kokonaisuutta
  • (kunta, asiakas, palveluntuottaja)
  • tarkasteltavat vaihtoehdot / kehikko:
   • arvo liian pieni,
   • arvo sopiva,
   • arvo liian suuri
  •  Mitä tavoitellaan eli ”maali”: markkina- ja kilpailutavoitteet, palvelun sisällön tavoitteet, kunnan talouteen liittyvät tavoitteet, lainsäädännön asettamat tavoitteet jne.
  Workshop - ohjausryhmän jäsenten kanssa - toimialojen substanssiprojektien projektijohtajien kanssa Sosiaalisen median tuottaman informaation hyödyntäminen Olemassa olevien Case-esimerkkien ja kokemusten keruu Haastattelut - mm. palvelutuottajien näkemysten huomioiminen
 • 10. PALVELUSETELIEN ARVON MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVÄT MARKKINA- JA KILPAILUNÄKÖKOHDAT
  • Perusolosuhteet
   • Hyödykkeen luonne, kuluttajien preferenssit ja kuluttajakäyttäytyminen
   • Arvio heikoista asiakasryhmistä
   • Arvio kansalaisten halukkuudesta maksaa ko. hyödykkeistä ylimääräistä setelin arvon pääl
   • Tuotantotoiminnan taloudellis-tekniset edellytykset
   • Institutionaalinen ympäristö vs. perusolosuhteet
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 11. PALVELUSETELIEN ARVON MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVÄT MARKKINA- JA KILPAILUNÄKÖKOHDAT (2)
  • Markkinakartoitus
   • Kilpailun kannalta relevantin markkina-alueen määrittäminen
   • Markkinoilla jo toimivat tuottajat (tietoja kapasiteetista, tarjottujen hyödykkeitten erityispiirteistä)
   • Potentiaalisen kilpailun arviointi
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 12. Martti Virtanen 10.11.2009 Kilpailuolosuhteitten toimivuuden ja markkina- ja kilpailudynamiikan arviointi
 • 13. PALVELUSETELIEN ARVON MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVÄT MARKKINA- JA KILPAILUNÄKÖKOHDAT (2)
  • Tuottajien ennakoidut reaktiot palvelusetelien erilaisiin arvoihin (korkea, alhainen, samantasoinen suhteessa kunnan omaan kustannustasoon)
   • Hintavaikutukset
   • Määrävaikutukset
   • Laatuvaikutukset
   • Innovaatiovaikutukset
  • Arvio siitä, minkälainen vaikutus palvelusetelijärjestelmän ulottamisesta koskemaan myös kunnallista tuotantoa olisi
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 14. PALVELUSETELIEN ARVON MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVÄT MARKKINA- JA KILPAILUNÄKÖKOHDAT (3)
  • Palveluseteleihin perustuvan kunnallisten näennäismarkkinoiden suorituskyvyn arviointi
   • SCP-tarkastelu
   • Vertailu kunnallisen tuotannon tehokkuusarvioon
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 15. PALVELUSETELIJÄRJESTELYN SEURANTA
  • Seuranta liittyy keskeisten etukäteisarvioiden toteutumiseen.
   • Seteleitten käyttö, hyödykkeitten hinnat ja asiakkaitten käyttämät lisävarat palvelun hankkimiseen
   • Hyödykkeitten laadullinen kehitys ja erilaistuminen, innovatiiviset hyödykkeet
   • Arvio markkinoitten ja kilpailun toimivuudesta ja kehitystrendeistä
  • Korjaavien toimien valmistelu etukäteen valmistellun menettelyn ja aikataulun mukaan
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 16. Työn osa-alueiden tarkempi määrittely / työryhmä 3 Vastuuhenkilö Palvelusetelin arvon määrittäminen: eri vaihtoehtojen ja keinovalikoiman tarkastelu Sisällön kuvaaminen Käytettävät työmenetelmät Anu Nemlander / Kuntaliitto
  • -tasasuuruinen / tulosidonnainen palveluseteli - käänteinen kilpailutus - subjektiivisten oikeuksien huomioiminen
  • arvon määrittämisen yhteys tuotteistamiseen ja kunnan oman palvelutuotannon kustannuksiin
  • asiakastyhmän kyky maksaa palvelusta
  • millä tavoin voi miettiä hinnan asettamista?
  • yhteys markkina- ja kilpailuympäristöön
  • julkisen ja yksityisen palveluntuottajan kilpailuasetelma
  Workshop - ohjausryhmän jäsenten kanssa - toimialojen substanssiprojektien projektijohtajien kanssa Sosiaalisen median tuottaman informaation hyödyntäminen Olemassa olevien Case-esimerkkien ja kokemusten keruu Haastattelut - mm. kunnan ja palvelutuottajien näkemysten huomioiminen
 • 17. TYÖRYHMÄ 3: PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRITTÄMINEN
  • Kokoaa yhteen ja sovittaa yhteen kaiken palvelusetelin hinnoitteluprojektin tuottaman tiedon
   • Kyseessä siis kristallisoidut johtopäätökset operationaalisessa muodossa
  • Tältä pohjalta esitetään suuntaa-antavia johtopäätöksiä siitä, miten päätöksentekoon vaikuttavat näkökulmat ja niihin liittyvät tiedot vaikuttavat kunnan keskeisiin päätösparametreihin
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 18. Työn osa-alueiden tarkempi määrittely / työryhmä 5 Vastuuhenkilö Palvelusetelin arvoa koskeva päätös ja sen toimeenpano kunnassa Sisällön kuvaaminen Käytettävät työmenetelmät Mari Patronen / Sirpa Laaksonen Tampereen kaupunki
  • Päätöksen valmisteluprosessi; lautakunta, hallitus ja valtuusto
  • Toimeenpanon synnyttämien reaktioiden ja vaikutusten ennakoiminen
   • Riskien- ja muutoksen hallinta
  • Tilaaja-tuottajamallin toimivuuden tuki: Oulu, Tampere
  Workshop - toimialojen substanssiprojektien projektijohtajien kanssa Sosiaalisen median tuottaman informaation hyödyntäminen Olemassa olevien Case-esimerkkien ja kokemusten keruu Haastattelut - mm. kuntien näkemysten huomioiminen
 • 19. Palvelusetelin päätös- ja talousarvioprosessi tilaaja-tuottajamallissa Valtuusto Hallitus Lautakunta Tilaaja Palveluntuottajaverkosto Asiakkaat Talous- ja tietohallinto Palvelustrategia Talousarviokehys: päätös/ tiedoksi hallitukselle Talousarviokehys tiedoksi lautakunnalle Palveluseteli: Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen Sopimusseuranta ml.mittarit Päätös: Talousarvion hyväksyminen Talousarvio- ehdotuksen käsittely hallituksessa Palvelutarpeen ja tuotantokapasiteetin arviointi suunnittelukaudelle Ehdotus vuosisuunnitelmaksi Ehdotus palvelutuotanto-rakenteeksi Talousarvioehdotuksen käsittely lautakunnassa Päätös hankittavista palveluista Palveluseteli: palvelun sisällön, määrän ja laadun määrittely  arvon määrittely Palveluseteli: Palvelutuotannon hinnan laskeminen Talousarvio- kehyksen valmistelu Asiakkuuden hallinta Palvelutuottajaverkoston hallinta Kriteerit
 • 20. Työn osa-alueiden tarkempi määrittely / työryhmä 6 Vastuuhenkilö Palvelusetelijärjestelmän seuranta ja toiminnan arviointi Sisällön kuvaaminen Käytettävät työmenetelmät Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos tai vastaava
  • Kriittisten seurantakohteiden tunnistaminen
  • Seurantajärjestelmän luominen yhdessä STM:n kanssa  edellyttää tarkennusta hankkeen edetessä
   • Seurannan läpinäkyvyys
   • Toimialakohtaisuus
   • Tarkastelupisteiden sopiminen
  • ” Luotsaus”
  • Fountain Park / sosiaalisen median käyttö
   • ET-lehti: kysely
  Workshop - ohjausryhmän jäsenten kanssa - toimialojen substanssiprojektien projektijohtajien kanssa Haastattelut Kokemusten keruu: asiakkailta, kunnilta Muu tiedon keruu
 • 21. TYÖRYHMÄ 6
  • Liittyy osin työryhmä 2-4:n lähestymistapaan
  • Tarkoituksena on
   • Yksilöidä ne tiedot, asiat tai ilmiöt, joita tulisi seurata
   • Selvittää tarkemmin, miten tarvittavat tiedot hankitaan ja tulkitaan
  • Tarkoituksena on hahmottaa seurantajärjestelmä, jonka kunnat voisivat ottaa käyttöön
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 22. Työn osa-alueiden tarkempi määrittely / työryhmä 7 Vastuuhenkilö Loppuraportointi ja julkaisun kirjoittaminen Sisällön kuvaaminen Käytettävät työmenetelmät KPMG
  • Julkaisu
   • palvelusetelijärjestelmän vaikutuksesta kansantalouteen (ja kuntatalouteen) sekä palveluntuottajiin
   • hinnan määrittämiseen vaikuttavista tekijöistä
   • valitun arvon vaikutuksista sekä
   • palvelusetelin arvon määrittämisen prosessista kunnissa
  • Viestintä rakennetaan Sitran kanssa ja suunnitellaan siten, että se tukee projektin kaikkia vaiheita.
  • Synkronisointi STM:n palvelusetelioppaan julkaisemisen kanssa
 • 23. PROJEKTIN TOIMINTA JA AIKATAULU
  • Projektityö on loppuvuodesta 2009 kokonaisuudessaan käynnistetty
  • Työn eteneminen edellyttää jatkuvaa, tiivistä koordinointia ja keskustelua koko projektiryhmässä
   • Työryhmien työt nivoutuvat toisiinsa
  • Sidosryhmien kanssa pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen
   • Esim. Workshop’it
  Martti Virtanen 10.11.2009
 • 24. PROJEKTIN TOIMINTA JA AIKATAULU (2)
  • Helmikuussa 2010 hankkeen tilasta ja tuloksista julkaistaan yleiskatsaus
  • Huhti-/toukokuussa 2010 järjestetään sidosryhmille tarkoitettu tilaisuus projektin tilasta ja tuloksista
  • Hankkeen loppuraportti ja ainakin osa työryhmien alaraporteista julkaistaan touko-/kesäkuussa 2010
  Martti Virtanen 10.11.2009