Palveluseteli käyttöön kuusamon erikoissairaanhoidossa

1,296 views
1,097 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palveluseteli käyttöön kuusamon erikoissairaanhoidossa

  1. 1. 1 Mediatiedote 5.5.2010 (Julkaisuvapaa 5.5.2010 klo 23.00) KUUSAMON KAUPUNKI OTTI ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖN ENSIMMÄISENÄ KUNTANA SUOMESSA Kuusamon kaupunki on päättänyt Suomen ensimmäisenä kuntana ottaa käyttöön palvelusetelin erikoissairaanhoidon palveluissa. Palveluseteliä voidaan käyttää toistaiseksi kaihi- tekonivel- ja lihavuusleikkausiin sekä olkapää-, polvi- ja käsikirurgisiin leikkauksiin ja toimenpiteisiin. Ensimmäinen palveluntuottaja, ODL terveys oy, on hyväksytty palveluntuottajarekisteriin ja ennen kesälomia rekisteri laajenee todennäköisesti ainakin kolmella muulla palveluntuottajalla. Kaikki on valmiina ja myös asiakkaat ovat ilmaisseet melkoista kiinnostusta palveluseteliä kohtaan, kertoo Kuusamon kaupungin kehitysjohtaja, perusturvan toimialajohtaja Vesa Isoviita, joka oli myös mukana palvelusetelin käyttöalan laajentamista pohtivassa Vanhasen II-hallituksen asettamassa työryhmässä. Asiakkaan maksama omavastuu palveluista on arviolta 25%. Uskomme, että palvelusetelin käyttöönotto lisää kaikkien tyytyväisyyttä. Ne, joilla on varaa maksaa omavastuu palveluista, pääsevät nopeammin hoitoon ja valinnanvapaus lisääntyy. Toisaalta hoito lyhentää myös julkisen puolen jonoja ja kunnan maksuosuuksia. Kaikki ovat voittajia, kertoo Vesa Isoviita. Alla tarkempaa informaatiota palvelusetelistä yleensä ja erikoissairaanhoidon palvelusetelistä Kuusamossa.
  2. 2. 2 PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMINEN Palveluseteli tarkoittaa järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Kuusamossa on käytetty palveluseteliä useita vuosia lähinnä vanhustenhuollon palveluissa; koti- ja tukipalveluissa, osana omaishoidontuen vapaajärjestelyjä ja palveluasumisessa. Näissä palveluissa palvelusetelin vuosittaiset kustannukset ovat olleet yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Palvelusetelin käyttöalan laajentaminen oleellisesti mahdollistui uuden palvelusetelilain tultua voimaan 1.8.2009. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki mahdollistaa palvelusetelin käytön paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaisesti kaikissa niissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joihin se luontevasti sopii. Palveluseteli on erityisen käyttökelpoinen sellaisissa palveluissa, jotka ovat tuotteistettuja ja joiden hinnoista ja laadusta on sekä kunnilla että asiakkailla riittävästi tietoa. Palveluseteli sopii sellaisiin palveluihin, joissa asiakas voi toimia kuluttajan tavoin. Näin ollen käytännössä palveluseteli ei sovellu kiireellisiin hoitoihin, ei myöskään sellaisiin palveluihin, joissa asiakas ei voi aidosti valita palveluja tai palveluntuottajia. Palveluseteli ei tietenkään sovi esimerkiksi tahdosta riippumattomaan hoitoon. Palvelusetelin tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan vapautta, monipuolistaa palvelurakennetta sekä edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palvelusetelin arvo määritellään siten, että se olisi asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ne kustannukset, jotka aiheutuvat vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana toimintana sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus. Palveluseteli voi olla myös tulosidonnainen. Palvelusetelin käyttöönotosta päättää kunta, joka hyväksyy palveluntuottajat joko kilpailuttamalla tai hyväksymällä kaikki asetetut vaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Kuusamossa päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoehtoon, eli perusturvalautakunta hyväksyy kaikki asetetut vaatimukset täyttävät palveluntuottajat ja asiakas käytännössä suorittaa kilpailutuksen eli valitsee haluamansa tuottajan paitsi hinnan myös laadun, saatavuuden ja esimerkiksi matkakustannusten perusteella. Vaikka kunta on ottanut palvelusetelin käyttöön, ei asiakkaalla ole subjektiivista oikeutta sen saamiseen, vaan palvelusetelin antamisesta päätetään aina tapauskohtaisesti. Toisaalta asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä mutta tarpeen mukainen palvelu on siitä huolimatta järjestettävä toisella tavalla. ERIKOISSAIRAANHIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖ Kuusamon kaupunki on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin eräiden erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimiseksi niitä tarvitseville kuntalaisille. Palveluseteliä voidaan käyttää toistaiseksi tekonivelleikkauksiin, lihavuusleikkausiin, olkapää-, polvi- ja käsikirurgisiin leikkauksiin ja toimenpiteisiin sekä kaihileikkauksiin. Palvelusetelin käytössä noudatetaan seuraavia sääntöjä: 1. Palveluseteli voidaan antaa vain sellaiselle kuntalaiselle, jolle leikkauksen tekeminen on sairauden hoitamiseksi tarpeellinen. Tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään tarvittaessa kansallisia kiireettömän hoidon kriteerejä. Ellei leikkaus ole sairauden vuoksi tarpeellinen, palveluseteliä ei voida antaa. 2. Palvelusetelin tarjoamisesta kunkin potilaan kohdalla päättää terveyskeskuksen ylilääkäri. Mikäli palveluseteliä ei tarjota, mutta leikkaus on silti sairauden hoidon vuoksi tarpeellinen,
  3. 3. 3 potilaalle on järjestettävä hoito joko omassa leikkausyksikössä tai tehtävä lähete muuhun esikoissairaanhoidon yksikköön. 3. Potilas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänen hoitonsa on järjestettävä muulla tavoin joko omassa leikkausyksikössä tai tehtävä lähete muuhun erikoissairaanhoidon yksikköön. 4. Arvion tekonivelleikkauksen tai olkapää-, polvi- ja käsikirurgisen leikkauksen tarpeellisuudesta tekee Kuusamon terveyskeskuksen kirurgi tai poikkeuksellisesti kokenut yleislääkäri. Arvion lihavuusleikkauksen tarpeellisuudesta tekee Kuusamon terveyskeskuksen sisätautilääkäri tai kokenut yleislääkäri noudattaen Oulun Yliopistollisen sairaalan laatimia kriteerejä. Arvion kaihileikkauksen tarpeellisuudesta tekee silmätautien erikoislääkäri tai poikkeuksellisesti Kuusamon terveyskeskuksen kokenut yleislääkäri. 5. Kun kohdan 4 tarkoittama hoitava lääkäri tekee arvion leikkauksen tarpeellisuudesta, hän voi kertoa potilaalle palvelusetelimahdollisuudesta ja ohjata potilaan tarvittaessa palvelusetelipäätöstä varten ylilääkärille. 6. Palveluseteliä tarjottaessa potilasta on riittävästi informoitava palvelusetelin arvosta, rekisteröityjen palveluntuottajien leikkaushinnoista sekä potilaan maksettavaksi jäävästä omavastuuosuudesta. 7. Ylilääkäri voi sopia potilaan kanssa, että tarpeelliset potilasta ja hänen sairauttaan koskevat asiakirjat toimitetaan potilaan valitsemalle palveluntuottajalle terveyskeskuksen toimesta. Mikäli potilas itse haluaa ottaa yhteyttä palveluntuottajiin, hänelle on annettava tarpeelliset sairautta koskevat asiakirjat. 8. Palvelusetelipäätöksen kunkin potilaan kohdalla tekee ylilääkäri ja päätöksestä on annettava potilaalle kirjallinen asiakirja, jossa on kerrottu myös palvelusetelilain (24.7.2009/569) 13 §:n mukaisesta mahdollisuudesta tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus. 9. Palvelusetelipäätöksistä on pidettävä luetteloa. PALVELUT ON TUOTTEISTETTU Kuusamossa nyt käyttöönotetut palvelut tuotteistettiin niin, että tuoteryhmistä pyrittiin tekemään toisaalta mahdollisimman yksiselitteisiä ja selviä kokonaisuuksia, toisaalta sellaisia, jotka mahdollistavat tietyn joustavuuden. Palveluseteliin on kirjattu tuotteistettu palvelu ja siihen myönnetty palvelusetelin arvo (hinnat alla). Mikäli hoidon/toimenpiteen suorittamisen yhteydessä todetaan, että on lääketieteellisesti perusteltua tehdä suunniteltua laajempi hoito/toimenpide, palvelusetelin myöntäjä voi jo myöntämisvaiheessa antaa tuottajalle luvan lääketieteellisesti perustellusta syystä korottaa palvelusetelin arvoa seuraavan luokkaan. Tällaisia perusteltuja muutoksia voisi tulla esimerkiksi käsikirurgiassa, jossa tarkka toimenpide tiedetään ehkä vasta leikkauksen kuluessa. ERIKOISSAIRAANHIDON PALVELUSETELIEN HINNAT Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan tämän palvelusetelihinnaston kiinteitä palvelusetelien arvoja. Palvelusetelien hinnat on arvioitu niin, että potilaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on noin neljännes koko toimenpiteen tai leikkauksen hinnasta, siis noin kolmasosa palvelusetelin arvosta. KAIHILEIKKAUKSET Kaihileikkaus yksi silmä, setelin arvo 1 350 € Kaihileikkaus kaksi silmää, setelin arvo 2 100 € Sisältävät jälkikontrollikäynnin. KÄSIKIRURGIA: Ryhmä 1 Käden yleiskirurgia, setelin arvo 1 050 € Esim.: ACC51 Keskihermon vapautus NDM20 Käden/ranteen limapussin/gangion poisto
  4. 4. 4 NDM40 Käden tai ranteen jännetupen aukaisu Ryhmä 2 Käsikirurginen PÄIKI, setelin arvo 1 350 € Esim.: NCL50 Kyynärvarsijännetuppi aukaisu/tenosynevektomia NCM10 Kyynärvarren faskiotomia NCM20 Kyynärvarren limapussin/ganglion poisto NDA20 Ranteen tai käden tutkimusleikkaus NDF60 Sorminivelen synevektomia/debridement ACC19 Ääreishermon katkaisu ACC53 Kyynärhermon vapautus Ryhmä 3 Käsikirurginen LYHKI, setelin arvo 1 875 € Esim.: ACB19 Ääreishermon kasvaimen poisto NDQ60 Ranne/kämmentyngän typistys/muovaus NDM50 Käden tai ranteen jännetupen korjaus NDM10 Kämmenkalvon aukaisu tai poisto NDL32 Sormen ojentajajänteen ompelu NDL20 Käden lihaksen muovaus/korjaus/kiinnikkeiden irrottelu NDF60 Sorminivelen synovektomia/debridement NDE20 Rannenivelen nivelsiteen ompelu tai uudelleen kiinnitys NDA30 Ranne- tai käsinivelen tähystystutkimus NCL66 Kyynärvarren jänteen transpositio Sisältää tarvittavat toimintaterapeutin käynnit, kertakäyttömateriaalin ja postoperatiivisen käynnin Ryhmä 4 Vaativa käsikirurgia (pitkä leikkaus/vuodeosastohoito), setelin arvo 2 670 € Esim.: ACC29 Ääreishermon korjaaminen NDK00 Ranneluun aukaisu tai poisto NDG60 Peukalon CMC-nivelen muovausleikkaus NDE40 Ranteen nivelside/-kapselikorjaus, siirre NCE35 Kyynärnivelkapseli/-nivelsidekorjaus, siirre NCF20 Kyynärnivelen laaja debridement Sisältää tarvittavat toimenpiteen, kertakäyttömateriaalin ja postoperatiivisen käynnin Ryhmä 5 Vaativa käsikirurgia, hintasetelin arvo 3 640 € Esim.: NDJ84 Ranne/käsiluumurtuma, luuduttamisleikkaus (Levy+ 5 ruuvia, PO vastaanottokäynti ja 1 vrk vuodeosastohoito) NDJ86 Ranne/käsiluumurtuma, re-/myöhäisfiksatio (Levy+5 ruuvia, PO vastaanottokäynti ja 1 vrk vuodeosastohoito) NDK30 Ranne- tai käsiluun katkaisu ja kääntö ((Levy+5 ruuvia, PO vastaanottokäynti ja 1 vrk vuodeosastohoito) NDL30 Sormen koukistajajänteen ompelu (Tarvittavat toimintaterapeutin vastaanotot (1-6), käsilasta ja PO vastaanottokäynti ja 1 vrk vuodeosastohoito) NDL40 Sormijänteen korjaus jännesiirteellä (Tarvittavat toimintaterapeutin vastaanotot (1-6), käsilasta ja PO vastaanottokäynti ja 1 vrk vuodeosastohoito) NDL66 Käden jänteen kiinnityspisteen siirto (Tarvittavat toimintaterapeutin vastaanotot (1-6), käsilasta ja PO vastaanottokäynti ja 1 vrk vuodeosastohoito) NDG20 Ranteen luudutusleikkaus (Levy+5 ruuvia, PO vastaanottokäynti, 1 vrk vuodeosastohoito) POLVIKIRURGIA Polvi 1, setelin arvo 1 540 € Esim.: NGA30 Polvinivelen tähystystutkimus NGD05 Nivelkierukan poisto tähystyksessä, osittain NGD15 Nivelkierukan repeämän fiksaatio NGD20 Polven nivelkierukan kiinnitys NGF35 Polven nivelruston muovaus Polvi 2, setelin arvo 3 520 € Esim.: NGD25 Nivelkierukan kiinnitys, ASKO
  5. 5. 5 NGE35 Eturistisiteen korjaus, ASKO NGE40 Takaristisiteen tai etu- a takaristisiteen korjaus NGE45 Takaristisiteen tai etu- ja takaristisiteen korjaus, ASKO NGE60 Operatiivinen artroskopia, vaativa NGJ50 Patellamurtuman leikkaus OLKAPÄÄKIRURGIA Olka 1, setelin arvo 2 275 € Esim.: NBE30 Olkanivelkapselin tai nivelsiteen muovaus, kiinnityksen korjaus tai siirto NBE40 Olkanivelkapselin/nivelsiteen korjaus tai siirre NBE70 Olkanivelen nivelsiteiden korjaus NBG00 ASKO solisluunpään resektio NBG15 ASKO acromioplastia NBL30 Olkavarren jänteen korjaus (ompelu/siirre) Olka 2, setelin arvo 3 675 € Esim.: NBE25 Olkanivelsiteen ompelu/kiinnitys, ASKO NBE35 Olkanivelkapselin tai nivelsiteen muovaus, kiinnityksen korjaus tai siirto, ASKO NBE45 Olkanivelkapselin tai -siteen korjaus tai siirre, ASKO NBL00 Olkanivelen kiertäjäkalvosimen ompelu tai uudelleen kiinnitys NBL00 Olkanivelen -"- , ASKO NBL68 Olkavarren jänteen pidennys, lyhennys tai kiinnitys, tenodeesi, transpositio POLVEN- TAI LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS, setelin arvo 9 000 € Sisältää prepoliklinikkakäynnin, tekonivelleikkauksen, leikkauksen jälkeisen hoidon ja kuntoutuksen (3-5 pv) sekä postoperatiivisen käynnin LIHAVUUSLEIKKAUS, setelin arvo 9 000 € Sisältää valmistavat tutkimukset ja erikoislääkäriarviot, leikkauksen ja vuodeosastohoidon (3-5 pv) Lisätietoja: Vesa Isoviita Kehitysjohtaja Kuusamon kaupunki vesa.isoviita@kuusamo.fi Puh. 040-8608080

×