Hakari Kari 12062012

1,222 views

Published on

Kari Hakarin esitys Julkisen palvelutoiminnan kehittämisverkoston tapaamisessa 12.6.2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
433
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hakari Kari 12062012

 1. 1. Ikäkaari -toimintamalliJulkisen palvelutoiminnan kehittämisverkosto 12.6.2012 Kari Hakari kehitysjohtaja TAMPEREEN KAUPUNKI
 2. 2. Hankkeen tausta ja idea• Lähtökohta: Kotitori-malli on toiminut hyvin – Mallia voidaan kuitenkin kehittää entistäkin asiakaslähtöisemmäksi• Ikäihmisten palveluiden sopimus- ja asiakasohjaus on usealla toimijalla, jolloin millään toimijalla ei ole ollut kokonaisvastuuta ikäihmisen palveluista koko ikäkaaren kattavasti – Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajalla on osa sopimusohjauksesta, mutta sen vastuulta puuttuvat mm. omalääkäripalvelut ja mielenterveyspalvelut – Asiakasohjauksen näkökulmasta vastuu on jakaantunut ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen asiakasohjauksen (kotihoidon asiakasohjaus ml. Kotitori, IKI-SAS, omaishoidon tuki) sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen asiakasohjauksen (mielenterveys- ja päihde ja vammaispalvelut) välille. – Kotitoriin on jo koottu suuri osa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, mutta siitä puuttuu tärkeitä osia kokonaisvaltaisen hoidon edellyttämistä palveluista (mm. perusterveydenhuollon lääkäripalvelut, päivätoiminta, kuntoutus/intervallihoitojaksot). – Nykyisellään Kotitori ei myöskään vastaa asumispalveluista, jolloin ikäihmisen ikäkaaren palveluketjun saumattomuus ei välttämättä toteudu.• Hankkeen idea: – Vastuu ikäihmisen kaikista palveluista keskitetään yhdelle taholle, joka tekee yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteisesti työtä asiakkaan mahdollisimman korkean toimintakyvyn ja alhaisen palvelutarpeen saavuttamiseksi – Vastuuta tuetaan vaikuttavuusperusteisella seurantamittaristolla ja hinnoittelumallilla TAMPEREEN KAUPUNKI 2
 3. 3. Kotitori vaikuttavuusnäkökulmasta Kotitorin väestövastuualueen hoidon vaikuttavuus vs. muu kaupunki keskimäärin (v. 2010) – Palveluasumiseen siirtymiä 29% vähemmän kuin kaupungin muilla alueilla keskimäärin – Erikoissairaanhoidon kustannukset 30% alhaisemmat – Vuodeosastokäyttöä 15% vähemmän – Päivystyskäyttöä 14% vähemmän Kotitori-alueen kotihoidon asiakkaiden hoitoisuus (MAPLE-arvot) ei poikkea olennaisesti muusta kaupungista Tulokset perustuvat Kotitorin data-analyysiin.Väestövastuualueen palveluiden vaikuttavuus Toteuma vuositasolla Säästö / vuosi Kotitori Ero Kotitori vs. Määritelmä Ajanjakso väestövastuu Muu kaupunki muu kaupunki Ero %Palveluasuminen + vanhainkoti Siirtymiä % keskimääräisestä asiakasmäärästä Kevät 2011 8% 11 % 3% 29 %SHP Asiakkaiden palvelukäyttö EUR* 2010 2 826 4 015 1 189 30 %Vuodeosasto Asiakkaiden palvelukäyttö EUR Kevät 2011 3487 4109 622 15 %Päivystys Käyntiä / asiakas / vuosi Kevät 2011 1,45 1,7 0,24 14 %Kaupungin oman kotihoidon kehittäminen Välitön työaika Välitön työaika ennen kotitoria nyt MuutosKaupungin oman kotihoidon lähi/kodinhoitajien välitön työaika 45 % 50 % 5%*Tiedot vuodelta 2010. Ei sisällä Kotitorin osalta 2010 lokakuussa tapahtunutta väestövastuualueen laajennusosaa TAMPEREEN KAUPUNKI
 4. 4. Ikäkaari-toimintamalli kokoaa ikäihmistenpalveluiden asiakasohjauksen ja tuottajiensopimusohjauksen yhdelle taholle Asiakas • Tarpeiden kuvaus ja tavoitteiden tunnistaminen yhdessä ikäkaaren kanssa Ikäkaari-toimija • Palvelukokonaisuuden määrittely asiakkaan kanssa • Asiakasohjaus kaikissa ikäihmisten tarvitsemissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa • Budjettivastuu / kannustinmalli sekä sopimusohjaus kaikista ikäihmisten käyttämistä palveluista • Sopimusohjaus sisältää tuotannon seurannan ja laadunhallinnan Kaupungin rahoittamat palvelut Yksityisesti rahoitetut palvelut, • Kaupungin / PSHP:n palvelutuottajat maksuttomat palvelut ja sosiaalinen tuki • Yksityiset palveluntuottajat (palveluseteli) • Yksityiset palveluntuottajat • 3. sektori (ml. vapaaehtoistyö) TAMPEREEN KAUPUNKI 4
 5. 5. Ikäkaari -toimintamallin hyödyt• Asiakkaalla yksi tuttu kontakti- ja vastuutaho kaikista hänen tarvitsemistaan palveluista – Asiakas saa yksilöllisempää palvelua ja hänen hyvinvoinnistaan ollaan pitkäjänteisesti kiinnostuneita – Tukee asiakkaita ja omaisia palvelukokonaisuuden hallinnassa• Korostetaan asiakaskohtaista ja yksilöllistä tavoitteellista ajattelua – Löydetään optimaalisimmat yhdistelmät kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista asiakkaan tarpeiden mukaisesti – Vaikuttavuusperusteinen toimintamalli kannustaa ennaltaehkäisevään toimintaan korjaavan hoidon sijaan – Poistetaan eri toimijoiden vastuualueiden väliin jäävät katvealueet ja pullonkaulat (esim. mielenterveys ja päihdeasiakkaat) – Hyödynnetään synergiat kotihoidon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, asumispalveluiden, päivätoimintojen ja terveydenhuollon välillä→ Pyritään vähentämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kysyntää ja tehostetaan kustannusten hallintaa→ Parannetaan asiakkaan päätäntävaltaa omissa asioissa ja itsenäistä toimintakykyä TAMPEREEN KAUPUNKI 5
 6. 6. Kunnan järjestämien palveluiden hankintaikäkaari-mallissa Ikäihmisten palvelujen lautakunta julkinen Väestövastuuhinnoittelu: e/asukas sisäinen sopimus sopimus osto hankinta - vaikuttavuustavoitteet ja mittarit - bonus/sanktiomalli Kotitori-palveluintegraattorI Sisäinen prosessinomistaja kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminta, omaishoidon tuki, lyhytaikaiset päivätoiminta, omaishoidon tuki, lyhytaikaiset hoitojaksot, palveluasuminen, vanhainkoti, hoitojaksot, palveluasuminen, vanhainkoti, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, avomielenterveyspalvelut, kulttuuri ja vapaa- avomielenterveyspalvelut, kulttuuri ja vapaa- aika aika Suoriteperusteinen hinnoittelu ei-julkinen alihankinta- julkinen alihankinta- sisäinen - laatutavoitteet ja mittarit hankinta sopimukset hankinta sopimukset osto - bonus/sanktiomalliKotihoitopalvelu- Vanhainkoti- Vuodeosasto- hl-palvelu- Lääkäripalvelu- Päivätoiminta- tuottaja(t) palvelutuottaja(t) palvelutuottaja(t) tuottaja(t) tuottaja(t) keskukset Tukipalvelu- Mielenterveys- Palveluasumis- Liikuntapalvelu- Kirjastot Museot tuottaja(t) palvelutuottaja(t) tuottaja(t) tuottaja(t) TAMPEREEN KAUPUNKI 6
 7. 7. Ikäkaari-hankkeen ydinkehityskohteet ovatasiakas- ja sopimusohjaus Asiakasohjaus Sopimusohjaus• Toimintamallin ytimessä on kaikki ikäihmisten palvelut • Ikäkaari-toimija vastaa kaikista kaupungin yhdistävä asiakasohjaus, jossa asiakasohjaajalla on maksamista ikäihmisten käyttämistä palveluista kokonaisvastuu asiakkaasta sopimuksellisesti tai kannustinmallin kautta• Asiakasohjaajan geriatrisena tukena on geripolin - Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminta, lääkäri omaishoidon tuki, lyhytaikaiset hoitojaksot,• Asiakasohjaaja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelmat ja tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, asettaa toiminnalliset tavoitteet yhdessä asiakkaan vanhainkoti kanssa - Ikäihmisten käyttämä perusterveydenhuolto,• Asiakasohjaaja tekee päätökset asiakkaan sekä erikoissairaanhoito (poislukien kalliit ja harvinaiset jatkuvista että satunnaisesti tarvittavista julkisista toimenpiteet), suun terveydenhuolto, palveluista sekä seuraa ja toimii linkkinä asiakkaan avomielenterveyspalvelut ja kulttuuri ja vapaa- liikkuessa palvelujärjestelmässä aika• Asiakasohjaaja neuvoo myös yksityisistä ja • Kaupungin ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen kolmannen sektorin vaihtoehtoisista palveluista tilaajan vastuulle tulee kaikki ikäihmisten käyttämät• Asiakasohjaajalla on kannustimet vastuullaan olevien palvelut suoralla sopimuksella kapitaatioperiaatteella asiakkaiden toimintakyvyn kehittymisestä ja (eur / vastuulla oleva asukas) tai kannustinmallilla kokonaispalvelunkäytöstä • Kotitorin osalta käytetään kapitaatiohinnoittelua tai• Viranomaispäätökset tekee kaupungin kannustinmallia palvelusta riippuen asiakasohjaaja• Hanke ei muuta Kotitorin nykyistä palvelusopimusta vaan Kotitorin yksi palvelupiste säilyy ja Kotitori hoitaa pilotissa myös kaupungin alueen ensikontaktit nykyiseen tapaan TAMPEREEN KAUPUNKI 7
 8. 8. Mikä muuttuu nykytilaan verrattuna? Nykyinen toimintamalli Uusi toimintamalli pilotissa Asiakas- ohjaus Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden Erilliset asiakasohjaukset yhdistetään: vastuuOma tuotanto asiakasohjaus hajautunut erillisten pilottialueella kaikkien ikäihmisten palveluiden asiakasohjausten alle asiakasohjauksesta yhdellä taholla Sopimus- Ikäihmisten palveluiden sopimusohjaus hajautunut Vastuu kaikkien ikäihmisten palveluiden ohjaus ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ja terveyden sopimusohjauksesta siirretään pilottialueen osalta ja toimintakyvyn edistämisen tilaajille ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajalle Asiakas- ohjausKotitorin toiminta Asiakasohjausvastuu kotihoidon ja kotihoidon Asiakasohjausvastuuta laajennetaan kattamaan tukipalveluiden osalta väestövastuualueella kaikki ikäihmisten palvelut Sopimusohjaus säännöllisen kotihoidon ja Sopimus- Sopimusohjausvastuuta laajennetaan kattamaan ohjaus tukipalveluiden osalta. Muut sosiaalitoimen palvelut väestövastuualueen piirissä kaikki ikäihmisten ja kaikki terveydenhuollon palvelut palvelut sopimusohjauksen ulkopuolella TAMPEREEN KAUPUNKI 9
 9. 9. Asiakasesimerkki – nykyinen vrt. optimaalinen toimintamalli Päihde- ja Psykogeriatrian pkl mielenterveyspalvelut Konsultointiapu Nykyinen toimintamalli Kaatuminen tk- tk- tehostettu Hakemis- Hakemis- koti acuta vuode- koti acuta vuode- palvelu- prosessi prosessi osasto osasto asuminen Toivo saa kotiinsa tukipalveluna Toimintakyky Toivo saa Muistihäiriöt lisääntyvät ja Toimintakyky heikkenee siivouspalvelua. Koska heikkenee, mutta kotiinsa täydet toimintakyky heikkenee eikä pärjää enää kotona, kenelläkään ei kokonaisvastuuta sijoittumiskriteerit palvelut entisestään, Toivo joutuu jonottaa vuodeosastolla Toivon kotona selviämisestä, tehostettuun Acutan kautta tehostetun palvelut eivät kohtaa tarvetta ja palveluasumiseen eivät vuodeosastolle palveluasumisen paikkaa kunto heikkenee täyty joten kotiutetaan 3 kk Toivo 70v, päihde- ja kuntoutus- Ikäkaari toimintamalli koti asiakas asiakas koti asiakasmielenterveys jakso -ohjaus -ohjaus -ohjaus -asiakas (masennus- Asiakasohjaaja selvittää yhdessä Toivolle määritellään Toivon toimintakykyä seurataan potilas) Toivon kanssa kokonaistilanteen ja palvelusuunnitelma, joka sisältää säännöllisesti ja muutoksiin määrittää tavoitteet konsultoiden keinot asetettujen tavoitteiden reagoidaan viiveettä. Toivo on geriatria. Asiakasohjaaja järjestää saavuttamiseen (mm. tukipalvelut, myös itse tarvittaessa yhteydessä Toivolle viikon kuntoutusjakson. päiväkeskustoiminta, koordinaattoriinsa. Toivo selviää päihdeneuvonta ja/tai muut kotonaan vielä seuraavat 15 vuotta virikepalvelut) TAMPEREEN KAUPUNKI 10

×