การจัดทำแผนเผชิญเหตุ Ddpm

6,981 views
6,552 views

Published on

การจัดทำแผนเผชิญเหตุ Ddpm

 1. 1. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   6/3/14 16:39  
 2. 2. 2 P 2 R Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   2   6/3/14 16:39  
 3. 3. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   3   6/3/14 16:39  
 4. 4. Disaster Risk Reduction   Prevention Mitigation Preparedness Disaster/ Event   Recovery Rehabilitation Reconstruction Build Back Better   Response Relief   Emergency Management   (ICS)  
 5. 5. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย   ป้องกัน ลดผลกระทบ เตรียมความ พร้อม สาธารณภัย เหตุการณ์   ฟื้นฟูบูรณะ สงเคราะห์ช่วยเหลือ บูรณะ Build Back Better   ช่วยเหลือ ฉุกเฉิน   เผชิญเหตุ การจัดการ ภาวะฉุกเฉิน  
 6. 6. เตรียมความพร้อม   เผชิญเหตุ   ป้องกันและลดผลกระทบ   ฟื้นฟูบูรณะ   เตรียมความพร้อม   ป้องกันและลดผลกระทบ   เผชิญเหตุ   ฟื้นฟูบูรณะ  
 7. 7. การป้องกันและลดผลกระทบ1 การดำเนินการเพื่อขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะ สร้างผลกระทบต่อ บุคคล ชุมชน สังคมE ใช้โครงสร้าง เช่น เขื่อน กำแพงริมตล่ิง ระบบระบายน้ำE ไม่ใช้โครงสร้าง เช่น กฎหมาย ระเบียบ ขุดลอกคูคลอง การจัดสรรการใช้ที่ดินE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   7   6/3/14 17:55  
 8. 8. การเตรียมความพร้อม1 การดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชน รวมทั้ง ภาครัฐ มีความรู้และทักษะ พร้อม ที่จะเผชิญกับภัยE ภาคประชาชน เช่น CBDRR, CBDRM, OTOS แผน อพยพทการแจ้งข่าวสารE ภาครัฐ องค์กร เช่น การเตรียมทรัพยากร การฝึกซ้อม กระบวนการเผชิญเหตุตามแผนฯ E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   8   6/3/14 17:59  
 9. 9. การเผชิญเหตุ1 ให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตของผู้ประสบภัย โดย เน้นการให้ความช่วยเหลือขั้นต้นในการอพยพ จัดพื้นที่ ปลอดภัย การกู้ภัย กู้ชีพ การสาธารณสุขและบริการ ทางการแพทย์ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน E การจัดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้หน่วยงานสามาถรับมือกับเหตุ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ การให้ความ ช่วยเหลือเบื้องต้นE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   9   6/3/14 18:03  
 10. 10. การฟื้นฟู1 การจัดการภายหลังการเกิดสาธารณภัยให้บุคคล ชุมชน สามารถฟื้นสภาพกลับมาเป็นปกติE การสร้างให้เหมือนเดิม Build back E การสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม Build back betterE Reconstruction, Rehabilitation, Psychosocial, E E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   10   6/3/14 16:39  
 11. 11. DRR s ภัย (Hazard) อันตรายที่เกิดจากธรมชาติหรือมนุษย์ ที่นำ มาซึ่งความสูยเสียชีวิต และมีผลกระทบต่อสังคม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจE s ความล่อแหลม (Exposure) สิ่งใดๆ ที่อยู่ในพื้นที่เกิดภัย และมีโอกาสได้รับความเสียหายจากภัยนั้นๆ ประชาชน บ้านเรือน กิจการ ร้านค้าE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   11   6/3/14 16:39  
 12. 12. DRR s ความเปราะบาง (Vulnerability) ปัจจัยที่ทำให้ชุมชน สังคมขาดความสามารถในการป้องกันตนเอง หรือ ไม่ สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น เช่น โครงสร้าง อาคารที่ไม่แข็งแรง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภัย ความ แตกแยกในชุมชนE s ศักยภาพ (Capacity) ความรู้ ทักษะ ทรัพยากร ความเข้ม แข็งที่มีอยู่ในชุมชน ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือเมื่อเกิด ภัยE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   12   6/3/14 16:39  
 13. 13. E ความเสี่ยง (DR) = ภัย(H) x ความล่อแหลม(E) x ความเปราะบาง b b b b bศักยภาพ (C) E   Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   13   6/3/14 16:39  
 14. 14. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   14   6/3/14 16:39  
 15. 15. Scenario Planning Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   15   6/3/14 16:39  
 16. 16. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   16   6/3/14 16:39  
 17. 17. 182 87 7,678 7,391 726 ปิดการระบาย 1 23 ต.ค. 2,,650 200 700 5 1,200 3 250 45 2 1,177 35 2,850 53 163 24 ต.ค. 350 200 1,300 4
 18. 18. เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนกิ่วลม สถานีวัดปริมาณน้ำ0 C.2  0 เขื่อนเจ้าพระยา 180 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 19. 19. Tropical Cyclone Wind speed Scale 1 Minute Maximum Sustained Winds Strength Category knots mph km/h Tropical Depression TD <34 <39 <63 Tropical Storm TS 34-63 39-73 63-118 Typhoon Cat 1 64-82 74-95 119-153 Typhoon Cat 2 83-95 96-110 154-177 Typhoon Cat 3 96-113 111-130 178-210 Typhoon Cat 4 114-135 131-155 211-250 Super Typhoon Cat 5 >135 >155 >250
 20. 20. Worse case scenario." Expect the unexpected. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   21   6/3/14 16:39  
 21. 21. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   22   6/3/14 16:39  
 22. 22. Concept of Action Plan1 1.  สั้น กระชับ (ภาษารูปธรรม แผนผัง แผนที่)E 2.  ภาคปฏิบัติ 24, 48, 72, 96, 120 E 3.  ระบุผู้รับผิดชอบ (ตัวบุคคล/ตำแหน่ง) ที่ชัดเจนE 4.  ทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการเขียนE 5.  P A C EE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   23   6/3/14 16:39  
 23. 23. หัวข้อในแผนเผชิญเหตุ1 สถานการณ์E แนวความคิด ในการปฏิบัติE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   ข้อมูล พื้นฐานE นิยาม ศัพท์E การติดตาม ประเมินผลE การให้ความ ช่วยเหลือ ระยะกลางE 24   องค์กร ปฏิบัติE ภาค ผนวกE 6/3/14 16:39  
 24. 24. อ้างถึง1 Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   25   6/3/14 16:39  
 25. 25. สถานการณ์1 1.  สถานการณ์ทั่วไปE •  สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัด ที่ตั้งของนิคมฯE •  สถานการณ์อุทกภัยของอำเภอ / ท้องถิ่น E 2.  สถานการณ์เฉพาะE •  สถานการณ์อุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมE •  แสดงโดย แผนที่ แผนผัง ตารางE b(1 – 2 หน้า) E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   26   6/3/14 16:39  
 26. 26. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   27   6/3/14 16:39  
 27. 27. พื้นที่น้ำท่วมขัง พื้นที่น้ำท่วมขัง 584,467 ไร่ 166,621 ไร่ 534,962 624,537 176,229 317,336 145,780 ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ 1,119.28 ลบ.ม.   69.31 813.14 1.175.81 ล้าน ลบ.ม.   112.99ล้าน ลบ.ม.   456.96 ล้าน 34.99
 28. 28. ข้อมูลพื้นฐาน1 s ข้อมูลพื้นฐานของการนิคมอุตสาหกรรมE s ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ E s อาณาเขต ที่ตั้ง พื้นที่E s จำนวนโรงงาน สถานประกอบการE s ประชากร รวม (ในห้วงเวลาหนึ่งๆ)E s แผนผัง การจราจร E s ระดับ รทก.E s ลำดับความสำคัญของพื้นที่ E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   31   6/3/14 16:39  
 29. 29. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   32   6/3/14 16:39  
 30. 30. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   33   6/3/14 16:39  
 31. 31. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   34   6/3/14 16:39  
 32. 32. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   35   6/3/14 16:39  
 33. 33. นิยามศัพท์1 s เฉพาะที่เป็นคำศัพท์ ที่ต้องการระบุเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่คำ ศัพท์ที่เป็นที่รู้กันทั่วไปE s อุทกภัย E s น้ำท่วมฉับพลัน E s น้ำป่าไหลหลาก E s น้ำเอ่อล้นตลิ่ง E s น้ำท่วมขัง E s น้ำเน่าเสียE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   36   6/3/14 16:39  
 34. 34. นิยามศัพท์1 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด (Maptaphut Complex)E b- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดE b- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมผาแดงE b- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)E b- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซียE b- สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอลE b- สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   37   6/3/14 16:39  
 35. 35. องค์กรการปฏิบัติ1 s ในภาวะปกติE E s ในภาวะฉุกเฉิน หรือใกล้เกิดภัยE b bE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   38   Flexibility & Modular 6/3/14 16:39  
 36. 36. องค์กรการปฏิบัติ1 s ในภาวะปกติE s การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ (หน่วยงาน?)E ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม E (Environmental Monitoring Control Center : EMCC) E s การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารE (E-Mail ป้าย เอกสารเผยแพร่ Weekly meeting) b bE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   39   6/3/14 16:39  
 37. 37. องค์กรการปฏิบัติ1 s ในภาวะฉุกเฉิน หรือใกล้เกิดภัยE s ปรับโครงสร้าง? เพื่อความกระชับ รวดเร็ว เพิ่ม Authorities E s ผู้มีอำนาจเข้าควบคุมสั่งการ (First Responder/ First Incident Commander)E s กำหนดระดับการจัดการ E s การประสานการปฏิบัติ เมื่อเกินขีดความสามารถ หรือเมื่อส่ง ผลกระทบต่อภายนอกนิคมฯ E b bE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   40   6/3/14 16:39  
 38. 38. ใกล้/ขณะเกิดสาธารณภัย   ระดับ 2   ระดับ 3 - 4   ร้ายแรงอย่างย่ิง   กองบัญชาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บช.ปภ.ช. ศูนย์อำนวยการร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ2 ผู้อำนวยการกลาง2 ศอร.ปภ.ช2 รอง ผบช.ปภ.ช.2 ศปภ.ข.18 เขต2 ส่วนปฏิบัติการ2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์2 จังหวัด / กรุงทพมหานคร2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า2 จังหวัด / กรุงทพมหานคร2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์2 อำเภอ 2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (เทศบาล, อบต. เมืองพัทยา) 2
 39. 39. Incident Complexity and Resource Needs Complexity Incident Resource Needs Structure
 40. 40. โครงสร้างระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ตามร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒๕๕๘   ผู้บัญชาการเหตุการณ์2 ประสานงาน2 ความปลอดภัยในการทำงาน2 ประชาสัมพันธ์2 ส่วนปฏิบัติการ2 เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับบัญชา Command Staff   ส่วนแผนงาน2 ส่วนสนับสนุน2 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ General Staff  
 41. 41. โครงสร้างองค์กรE ผุ้บัญชาการเหตุการณ เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์   เจ้าหน้าที่ ประสานงาน   เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงาน   ส่วนปฏิบัติการ   ส่วนแผนงาน   ผู้จัดการ, จุดระดมทรัพยากร, แผนก, พื้นที่, ชุดปฏิบัติการทีม, ชุดปฏิบัติการผสม, ชุดปฏิบัติการ, แผนกปฏิบัติการ, ทางอากาศ, กลุ่มภารกิจ, หน่วยทรัพยากร, หน่วย สถานการณ์, หน่วยส่งกลับ, หน่วยเอกสาร, ส่วนสนับสนุน   แผนกบริการ& แผนกสนับสนุน& หน่วย สื่อสาร หน่วย พัสดุ หน่วย แพทย์ หน่วย   โยธา หน่วย เสบียง หน่วย ยานพาหนะ แผนกการเงิน&       หน่วย& จัดซื้อ/จัดจ้าง&   หน่วย ควบคุมเวลา   หน่วย ค่าชดเชย   หน่วย ค่าใช้จ่าย    
 42. 42. ระดับการจัดการของผู้มีอำนาจตาม กม.E ระดับ1 ความรุนแรง1 การจัดการ1 1E สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป / ขนาดเล็ก1 ผอ.ท้องถิ่น / ผอ.อำเภอ สามารถควบคุม สถานการณ์และจัดการภัยได้โดยลำพังE 2E สาธารณภัยขนาดกลาง1 ผอ.ในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ ผอ.จังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์E 3E E สาธารณภัยขนาดใหญ่ ที่มีผล ผอ.ในระดับ 2 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ กระทบรุนแรงกว้างขวางหรือ ได้ ผู้อำนวยการกลาง / ผู้บัญชาการ สาธารณภัยที่จำเป็นต้องอาศัยผู้ ปภ.แห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์ E เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ1 4E สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผล กระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง1 นายกรัฐมนตรี หรือ รอง นรม.เข้าควบคุม สถานการณ์E
 43. 43. โอกาสในการเกิดเหตุ! 4, นายกรัฐมนตรี. / รอง นรม. 0 ผบ.ปภ.ช. ผอ.กลาง0 3, 2, ผอ.จังหวัด. ผอ.กทม.0 ตำรวจ สาธารณสุข กู้ภัย0 ผอ.อำเภอ0 ผอ.ท้องถิ่น0 95%! 191 1669 199 198 1784 0 1,
 44. 44. แนวความคิดในการปฏิบัติ1 s CONOPS: Concept of Operations Goals, Objectives, Strategies, Tactics s เจตนารมณ์ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   48   6/3/14 16:39  
 45. 45. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   49   6/3/14 16:39  
 46. 46. แนวความคิดในการปฏิบัติ1 s CONOPS: Concept of Operations s กลยุทธ์ Tactics Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   50   6/3/14 16:39  
 47. 47. ขั้นตอนการปฏิบัติ1 s การป้องกันและลดผลกระทบ (การเตรียมการก่อนเหตุ)E s โครงสร้างE เขื่อน, กำแพง, Levy, Dyke, ถนนE ทช., กปภ., กฟภ., อปท., E โครงการที่อาจมีผลแง่ + และ - E s ไม่ใช้โครงสร้างE เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   51   6/3/14 16:39  
 48. 48. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   52   6/3/14 16:39  
 49. 49. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   53   6/3/14 16:39  
 50. 50. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   54   6/3/14 16:39  
 51. 51. ขั้นตอนการปฏิบัติ1 s การเตรียมความพร้อม ขององค์กร หน่วยงาน E - เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรE - สีสัญลักษณ์E - ระบบE s การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ (Monitoring)E s การแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning)E s การแจ้งเตือน (Warning)E s การอพยพ (Evacuation)E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   55   6/3/14 16:39  
 52. 52. ระบบเตือนภัยE MONITERING EARLY WARNING WARNING EVACUATION
 53. 53. กระบวนการเตือนภัย (Warning Process) monitoring Early warning Warning Evacuation and Operation • เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศE • หน่วยงานเฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อมูล 1 • คาดว่าผลกระทบรุนแรง สั่งให้แจ้งเตือนภัย1 • อพยพ • เฝ้าระวังสถานการณ์ฝน สภาพพื้นดิน พื้นที่เสี่ยงภัย น้ำป่า ดินโคลนถล่มE • ส่งผลการวิเคราะห์เข้า คลังข้อมูล1 • แจ้งเตือนประชาชนผ่าน สื่อและเครื่องมือต่างๆ1 • การรายงาน สถานการณ์ • คาดว่ามีผลกระทบให้ ข้อมูลแก่ประชาชนและ หน่วยปฏิบัติ1 • แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ1 • หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือนภัย ล่วงหน้าคู่ขนาน1 • ประสานภาคีเครือข่าย เตรียมทรัพยากร1 • จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉ พาะกิจฯ ทั้งส่วนกลางและ พื้นที่1 • ตั้งศูนย์พักพิง1 • เฝ้าระวังระดับน้ำในเขื่อน การ ระบายน้ำE • เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำE • ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง E • ติดตามระดับน้ำทะเลE • ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลและ แลกเปลี่ยนข้อมูลE • หน่วยปฏิบัติเตรียมความ พร้อม เตรียมประชาชนE • หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือนคู่ ขนาน1 • การแจ้งยกเลิกการแจ้ง เตือนภัย1 ข้อมูล/ความต้องการ • จัดการศูนย์พักพิง • การจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน ตามแผนเผชิญเหตุ • การส่งผู้อพยพกลับ ชีวิตและ ทรัพย์สิน ของ ประชาชน
 54. 54. www.tmd.go.th   www.waterforthai.com   Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   58   6/3/14 16:39  
 55. 55. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   59   6/3/14 16:39  
 56. 56. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   60   6/3/14 16:39   http://ews.dwr.go.th/  
 57. 57. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   61   6/3/14 16:39  
 58. 58. http://flood.gistda.or.th/ Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   62   6/3/14 16:39  
 59. 59. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   63   6/3/14 16:39  
 60. 60. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   64   6/3/14 16:39  
 61. 61. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   65   6/3/14 16:39  
 62. 62. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   66   6/3/14 16:39  
 63. 63. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   67   6/3/14 16:39  
 64. 64. การเตรียมความพร้อม1 s การแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) มากว่า 72 กระบวนการและกลไกE s การแจ้งข่าว (แบบ One way communication) E b b (แบบ 2 way communication) E s การประชาสัมพันธ์ (ภายในการนิคมฯ)E b b Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   b (ภายนอกการนิคม) CSR E 68   6/3/14 16:39  
 65. 65. การเตรียมความพร้อม1 s การแจ้งเตือน (Warning) (ก่อน 48) การให้ข้อมูล คำแนะนำในการปฏิบัติE s กำหนดพื้นที่เสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ำE s การประชาสัมพันธ์E s Information flowE E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   69   6/3/14 16:39  
 66. 66. การเตรียมความพร้อม1 s การอพยพ (ก่อน b24-12) คนE s ประกาศภาวะฉุกเฉิน (ใครมีอำนาจ?)E s สิ่งของ อุปกรณ์ (ไปก่อนท่วม ท่วมแล้วไป) (สู้ ไม่สู้) E s กำหนดลำดับการขนย้ายE s ที่รวมพลขั้นต้น สำรอง การตรวจนับจำนวน E s เส้นทางหลัก รอง E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   70   6/3/14 16:39  
 67. 67. การเตรียมความพร้อม1 s เจ้าหน้าที่ แรงงานE s ความรับรู้แผนE s การฝึกซ้อมE s การปฏิบัติต่อผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษE E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   71   6/3/14 16:39  
 68. 68. การเตรียมความพร้อม1 s การจัดการข้อมูล ข่าวสารE s Information IntelligenceE s การสื่อสาร E s Point of Contact, Contact person (by week or month)E s หลัก สำรอง ภายใน ภายนอก E s Hardware Software PeoplewareE Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   72   6/3/14 16:39  
 69. 69. การเตรียมความพร้อม1 s การจัดการทรัพยากรE s ที่มีอยู่ (อะไรบ้าง, updated ล่าสุดเมื่อ, ใช้ได้หรือไม่) E s ที่สามารถร้องขอ นำมาสนับสนุนเพิ่มเติมE s หน่วยงานร้องขอE s ETAE E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   73   6/3/14 16:39  
 70. 70. การเผชิญเหตุ1 s Operational PeriodE E s  24, 48, 72, 96, 120 E s  Incident Action PlanE E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   74   6/3/14 16:39  
 71. 71. การเผชิญเหตุ1 s Planning PE E E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   75   6/3/14 16:39  
 72. 72. การเผชิญเหตุ1 s ReliefE E s DANA: Disaster Assessment and need Analysis E s Inspection for safety and decontaminationE s Insured E s Cleaning (Beware of Hazard and electricity)E E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   76   6/3/14 16:39  
 73. 73. การให้ความช่วยเหลือ1 s RecoveryE E ReconstructE s  s RehabilitationE s PsychosocialE s Reimburse E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   77   6/3/14 16:39  
 74. 74. การติดตามประเมินผล1 s ห้วงเวลาปรับปรุงแผนE s ประเมินผลจากการฝึก หรือเหตุการณ์จริงE s Tabletop ExerciseE s Functional ExerciseE s DrillE s Full-scale Exercise E Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   78   6/3/14 16:39  
 75. 75. ภาคผนวก1 s  ตาราง s  ผังการสื่อสาร หมายเลขติดต่อ s  อักษรย่อหน่วยงาน s  แนวทางปฏิบัติในรายละเอียดเบื้องต้น s  รายการแจกจ่าย Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   79   6/3/14 16:39  
 76. 76. เปรียบเทียบแผน   แผนเฉพาะกิจ   ภาพกว้าง ก่อน ระหว่าง หลัง เกิดภัย   แผนเผชิญเหตุ   การเตรียมความพร้อมในการ เผชิญเหตุ 72 ชม.ก่อนเกิดเหตุ 24, 48, 72 ชม.ขณะเกิดเหตุ 72 ชม.หลังภัยลดระดับ   เน้นการประสานการปฏิบัติ เอกภาพการจัดการในภาวะ บทบาทความรับผิดชอบของหน่วย   ฉุกเฉิน เอกภาพการสั่งการ   ไม่มีการทำงานร่วมกับหน่วยทหาร การปฏิบัติงานร่วม พลเรือน ในพื้นที่   ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร มูลนิธิ     การสนธิกำลัง   โครงสร้างองค์กร ตามแผน ปภ.ชาติ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ   โครงสร้างองค์กรที่กระชับ ปรับได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
 77. 77. เปรียบเทียบแผน   แผนเฉพาะกิจ   แผนเผชิญเหตุ   ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ การปฏิบัติที่ชัดเจน   กำหนดวัตถุประสงค์ การปฏิบัติ ทุกๆห้วง 24 ชม.   ไม่มีระบบการจัดการทรัพยากร   การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ การขอรับการสนับสนุน   ใช้ขั้นตอนการทำงานปกติ   ลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพิ่มความรวดเร็ว   การแลกเปลี่ยนข้อมูล   ไม่มีการรายงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลา  
 78. 78. เปรียบเทียบแผน   แผนเฉพาะกิจ   แผนเผชิญเหตุ   ไมได้กำหนดจุดอพยพที่ชัดเจน   กำหนดจุดอพยพ(ที่พักพิง ชั่วคราว)หลักในพื้นที่ปลอดภัย พร้อมจุดรับฝากรถ   ไม่มีเส้นทางการอพยพ ไม่มีเส้นทางการส่งสิ่งสนับสนุน   กำหนดเส้นทางอพยพหลัก เส้นทางการสนับสนุนทรัพยากร   การแจ้งเตือน   แจ้งเตือนเชิงรุก กำหนดสีธง สัญลักษณ์ที่เข้าใจ เหมือนกัน   กำหนดตายตัว   ยืดหยุ่น ปรับได้ตามสถานการณ์  
 79. 79. Pongsatorn  Sirisakorn  DDPM   83   6/3/14 16:39  

×