กิจกรรมที่3 m1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
858
On Slideshare
847
From Embeds
11
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 11

http://www.edmodo.com 10
https://www.facebook.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จดประสงค บอกผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศ
 • 2. ผลกระทบด!านบวกของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เสรมสร!างความเสมอภาค เสรมสร!างคณภาพชวต ส(งเสรมการเรยนการสอน ผลกระทบด!านบวก ช(วยในการร)กษาความ ส(งเสรมการค!นคว!าวจ)ย ของเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร ม)นคงภายในประเทศ ส(งเสรมประชาธปไตย ส(งเสรมการร)กษาสงแวดล!อม ส(งเสรมการผลตสนค!าและบรการ ส(งเสรมให!สร!างสรรคผลงานทเป-นประโยชน กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศ
 • 3. ผลกระทบด!านลบของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ท0าให!เกดอาชญากรรม ความส0าค)ญระหว(าง ท0าให!ตดคอมพวเตอร บคคลเสอมถอย และอนเทอรเน-ต ผลกระทบด!านบวก ท0าให!เกดความวตกก)งวล ของเทคโนโลยสารสนเทศ ท0าให!เกดป)ญหา และการสอสาร ด!านสขภาพ ท0าให!เกดการแพร(กระจาย ท0าให!เกดความเสยงภ)ย ข(าวสารทไม(เหมาะสม ในการด0าเนนงาน ท0าให!เกดการพ)ฒนาอาวธ ไปใช!ในทางทผด กจกรรมท 3 ผลกระทบของเทคโนโลยสารสนเทศ