กิจกรรมที่2 m1

592 views
526 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรมที่2 m1

  1. 1. กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร จดประสงค" บอกลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร
  2. 2. กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร มก รเปลยนแปลงทรวดเร+ว น ไปประยกต"ในด% นต. งๆ ลกษณะส คญของ เทคโนโลย ส รสนเทศ และก รสอส ร ท ให%ก รบรก รสะดวกข()น ก รท ง นรวดเร+ว ถ1กต%อง และแม.นย ช.วยประหยดค. ใช%จ. ย
  3. 3. กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รมก รเปลยนรวดเร+ว อปกรณและเครองมอต! งๆ ทใช&ในเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร เช!น เครองคอมพ(วเตอร โปรแกรมคอมพ(วเตอร มก รเปลยนแปลงท รวมเร*ว มก รพฒน ให&ท ง นได&รวดเร*วข/0น เพอคว มสะดวกในก ร ทงน
  4. 4. กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รส ม รถน ไปประยกต"ใช% ในง นด% นต. งๆ ได% เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รมคว มจ เป*นในก รด เน(นง น และส ม รถน ไปประยกตใช&ในทกด& น ไม!ว! จะเป*นด& นก รศ/กษ ธรก(จ หรอบนเท(ง
  5. 5. กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รช.วยท ให% ก รบรก รสะดวกข()น เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รท ให&ก รบร(ก รต! งๆ เก(ดข/0นม ม กม ย และมคว มสะดวกม ข/0น
  6. 6. กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รช.วยให%ก รท ง นรวดเร+ว ถ1กต%อง และแม.นย เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รจะท ให&ก รด เน(นก รต! งๆ ท ได& รวดเร*ว มคว มถ4กต&อง และแม!นย เนองจ กก รท ง นจะน คอมพ(วเตอรม ใช&ในก รประมวลผล ซ/งส ม รถท ได&ถ4กต&องและ รวดเร*ว
  7. 7. กจกรรมท 2 ลกษณะส คญของเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส ร เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รช.วยประหยดค. ใช%จ. ย เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รจะท ให&ค! ใช&จ! ยลดลง ในขณะท ท ง นยงถ4กต&องและรวดเร*วด&วย

×