กิจกรรมที่1

610 views
570 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรมที่1

  1. 1. กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานอปกรณคอมพวเตอรรวมกน จดประสงค ก หนดขอตกลงก รใชอปกรณคอมพวเตอรอย งมจตส นกและคว มร"บผดชอบ กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน
  2. 2. ใบงานท 1.1 บงโก กรอกหมายเลขทจบสลากได" กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน
  3. 3. ใบงานท 1.2 ข"อตกลงการใช"งานอปกรณคอมพวเตอรร)วมกน ไมทานอาหาร เครองดมใกลอปกรณคอมพวเตอร ด"แลรกษาความสะอาดอปกรณคอมพวเตอร ไมวางอปกรณทมสนามแมเหล'กไฟฟาใกลอปกรณฯ ไมถอดเปลยนอปกรณเอง ข"อตกลงการใช"งาน ไมเปด-ปดอปกรณดวยความรนแรง อปกรณคอมพวเตอรร)วมกน ไมข"ด ขด เขยนอปกรณคอมพวเตอร อานค"มอการใชงานอปกรณแตละชนด ตรวจเช'คไวรสคอมพวเตอรและสอทกคร+งกอนใชงาน เปด-ปดอปกรณทกชนดอยางถ"กวธ กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน
  4. 4. ค*าถาม ? กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน

×