คู่มือ Courselab

8,133 views

Published on

Courselab, คู่มือ Courselab คู่มือการใช้งาน CourseLab

Published in: Education
6 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,861
Actions
Shares
0
Downloads
263
Comments
6
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือ Courselab

 1. 1. Courseware Authoring Tools: Course LabPROGRAM OVERVIEW: Course Lab Course LabPROGRAM PROS: จุดเดนของโปรแกรม Course Lab Course Lab คือเครื่องมือชวยในการพัฒนาอีเลิรนนิ่งใชงานงายสามารถติดตั้งไดดวยตนเอง เปน Softwareฟรี มีเครื่องตางๆ มากมายชวยในการพัฒนาอีเลิรนนิ่ง และสามารถเผยแพรไดหลายรูปแบบเชน CD-Rom อินเตอรเน็ตและยังใชงานรวมกับระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ไดอยางดีเยี่ยวลักษณะเดนของ Course Lab 1. มีการทํางานในลักาณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 2. ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูทางดานเขียนโปรแกรมหรือภาษา HTML 3. สามารถนําไฟลมีเดียตางๆ เชน Macromedia Flash, Shockwave, Java และไฟล วีดิทัศนใน รูปแบบตางๆ มาใชงานรวมกันได 4. สามารถนําไฟล PowerPoint มาใชงานรวมกันได 5. สามารถนําไฟล ทดสอบผลงานไดดวยตัวโปรแกรมเอง 6. ใชงานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรนอย 7. สามารถนําไฟล ออกแบบเนื้อหาอีเลิรนนิ่งในรูปแบบโมเดลโครงสราง 8. สนับสนุนมาตรฐานอีเลิรนนิ่งตางๆ เชน AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004 (SCORM 1.3)การติดตั้งโปรแกรม Course Lab 1. ดาวนโหลดโปรแกรม Course Lab ไดที่ http://www.courselab.com/ 2. เมื่อดาวนโหลดโปรแกรม Course Lab เสร็จเรียบรอยแลว ไฟลที่ไดถูกบีบใหอยูในรูปแบบของซิฟ (Zip) ใหทําการแยกหรือคลายไฟลดังกลาวออกมา
 2. 2. ไฟลที่ไดจากการแยกหรือคลายไฟล3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล CourseLab_2_install.exe จากนั้นการติดตั้งจะแสดงหนาแรก ของการติดตั้ง จากนั้นคลอกที่ปุม Next4. การติดตั้งเตรียมพรอมที่จะเริ่ม ติดตั้งโปรแกรมลงไป คลิกที่ปุม Install5. การติดตั้งเริ่มติดตั้งโปรแกรมลงบน เครื่องเรา
 3. 3. 6. รอจนการการติดตั้งจะแสดงดังรูป ดานขวา จากนั้นใหคลิกปุม Finish เปนการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม การติดตั้งจะปดหนาตางดังกลาว ลงการสรางงานอิเลิรนนิ่งใหม 1. เมื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาแลว ใหใสชื่อ-นามสกุล, ประเทศ, หนวยงานและอีเมลลจากแลวคลิกปุม NEXT โปรแกรมจะทําการสง CODE มาใหผานทางอีเมลลไดแจงไวจากนั้นใหใส CODE ที่ไดรับ หากใสถูกตองโปรแกรมจะแสดงหนาตาง START PAGE ดังรูป
 4. 4. 2. คลิกที่ CREATE NEW COURSE จากนั้นโปรแกรมแสดงหนาตางรูปดานลาง คลิกปุม NEXT3. จากนั้นใสชื่อหัวเรื่องอีเลิรนนิ่ง, โฟลเดอรที่เก็บและตําแหนงที่เก็บอีเลิรนนิ่งที่ชอง NAME, FOLDER และ LOCATION ตามลําดับ จากนั้นคลิกที่ปุม NEXT ชื่ออิเลิรนนิ่ง ชื่อโฟลเดอร ที่เก็บ ’4. โปรแกรมแสดงโมดูลใหเลือก ใสชื่อโมดูลลงในชอง MODULE NAME เลือกโมดูลที่ตองการ จากนั้นคลิกที่ปุม NEXT
 5. 5. 5. โปรแกรมแสดงหนาตางถัดไป ดังรูปดานลาง จากนั้นคลิกที่ปุม FINISH6. โปรแกรมจะแสดงคอรสอีเลิรนนิ่งที่ไดสรางไว ดังรูปดานลาง
 6. 6. การปรับเปลี่ยนโมดูล (MODULE SETTING) ผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของการแสดงผล(SLIDE), ฟอนต (FONT), ชื่อวัตถุ (IDENTIFIERS) และ(COLORS) ได ปรับเปลี่ยนขนาดไดโดยการกดแปนพิมพ ALT+F7 หรือคลิกที่เมนู MODULE – DESIGN SETTING จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาตาง MODULE SETTING ขึ้นมา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดทั้งความกวาง (WIDTH) และความสูง(HEIGHT) โดยใชหนวยวัดพิกเซล ปรับเปลี่ยนฟอนตจากหนาตาง MODULE SETTING คลิกที่แท็ป FONT จากนั้นโปรแกรมจะแสดงDEFAULT FONT ขึ้นมาแสดง สามารถเปลี่ยนฟอนต, รูปแบบ, ขนาดและสีที่ตองการในชอง FONT, STYLE, SIZE และCOLOR ตามลําดับ
 7. 7. การตั้งชื่อวัตถุจากหนาตาง MODULE SETTING คลิกที่แท็ป IDENTIFIER จากนั้นโปรแกรมจะแสดงชื่อที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติขึ้นมาแสดง สามารถตั้งชื่อวัตถุตางๆ เชน สไลด (SLIDE), เฟรม (FRAME), กลองขอความ (TEXT BOX),รูปภาพ (PICTURE), วัตถุ (OBJECT) และกลุม (GROUP) ที่ตองการลงในชอง SLIDE, FRAME, TEXT BOX, PICTURE,OBJECT และ GROUP ตามลําดับ
 8. 8. การปรับเปลี่ยนสีจากหนาตาง MODULE SETTINGS คลิกที่แท็ป COLORS จากนั้นโปรแกรมจะแสดงถาดสีขึ้นมาตองการสีไรก็คลิกลงที่สีนั้นไดเลยการแกไขชื่อเรือง (EDITING TITLE SLIDE) ่ การแกไขชื่อเรื่องใหคลิกที่เมนู VIEW – TITLE หรือ คลิกที่ คลิก การแกไขชื่อเรื่องสามารถเพิ่มเติม/แกไข/ลบขอความ รูผ ภาพหรือ วัตถุตางๆ ไดตามความตองการ
 9. 9. การแกไขชื่อเรือง (EDITING MASTER SLIDE) ่ การแกไขสไลดตันฉบับใหคลิกที่เมนู VIEW – MASTER หรือ คลิกที่ คลิกการแกไขสไลดตนฉบับสามารถเพิ่มเติม/แกไข/ลบขอความรูปภาพหรือวัตถุตางๆ ไดตามความตองการ
 10. 10. การแกไขชื่อเรือง (EDITING SLIDE) ่ คลิก การแกไขสไลดปกติสามารถเพิ่มเติม/แกไข/ลบขอความ รูปภาพหรือวัตถุตางๆ ไดตามความตองการ
 11. 11. การแกไขชื่อสไลด(Name of Slide) คลิกเมาสขวาที่สไลดที่ตองการตั้งชื่อ เมนูปรากฎขึ้นมา เลือก RENAME จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาตางดังรูป แลวใหใสชื่อสไลดการเพิ่มและลบสไลด (Create and Remove Slide) เพิ่มสไลดคลิกที่เมนู Insert - New Slide หรือคลิกขวาลงที่สไลด เลือก New Slide
 12. 12. ลบสไลดคลิกที่เมนู Edit - Delete Slide หรือคลิกเมาสขวาลงที่สไลด เลือก - Delete Slideการแสดงตัวอยางโมดูลและสไลด (Module and Slide Preview) การแสดงตัวอยางโมดูลคลอกที่เมนู Module - View Module หรือกดแปน F5 โปรแกรมจะแสดงตัวอยางอีเลิรนนิ่งจากสไลดไตเติลเปนอันดับแรกจากนั้นแสดงสไลดปกติโดยเรียงตามลําดับจากสไลดแผนบนสุดกอน การแสดงตัวอยางสไลดคลิกที่เมนู Module - View Slide หรือกดแปน Shift+F5 โปรแกรมจะแสดงสไลดกําลังเปด ณ ปจจุบันหนาที่การแสดงโมดูลเปนการทดสอบการทํางานขอลอีเลิรนนิ่งคอรสที่ดําเนินการสรางมาการแสดงตัวอยางสไลดเปนการแสดงตัวอยางเฉพระสไลดที่เปดใชงานอยู ณ ปจจุบัน
 13. 13. การเผยแพรอีเลิรนนิ่ง (Publish Course) จากที่ไดทําการสรางงานหรือพัฒนาอีเลิรนนิ่งเสร็จเรียบรอยแลว ตองทําการเผยแพรใหอยูในรูปแบบที่ผูใชงานใชงานงายหรือนําไปใชงานรวมกับระบบตางๆ เชน ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (LMS)การเผยแพรอีเลรนนิ่งที่เมนู File-Publish Courseโปรแกรมจะแสดงหนาตาง Course Publicationคลิกที่ปุม NEXT จะแสดงหนาตางถัดมาใหเลือกรูปแบบของการเผยแพร มี 4 รูปแบบ คือ เรียกใชงานผานซีดีรอม (Run fromCD), ใชงานภายใตระบบบริหารจัดการเรียนรู สกอรม 1.2 (Run under SCORM 1.2 LMS), ใชงานภายใตระบบบริหารการเรียนรู สกอรม 2004 (Run under SCORM 2004 LMS), ใชงานภายใตระบบบริหารจัดการเรียนรู AICC(RununderAICC LMS) ใสชื่อบทเรียนอีเลิรนนิงของเรา ่
 14. 14. เรียกใชงานผานซีดีรอม (Run from CD) - ใชในการเผยแพรในรูปแบบซีดีรอม โดยโปรแกรมจะดําเนินการสรางไฟล Auto run ใหโดยอัตโนมัติ สกอรม 1.2 (Run under SCORM 1.2 LMS) - โปรแกรมทําการสรางแพจเกจของ ไฟลสกอรม 1.2 ขึ้นมา โดยตองนํา ไฟลนี้มาใชงามรวมกับระบบบริหาร จัดการการเรียนรู สกอรม 2004 (Run under SCORM 2004 LMS) - โปรแกรมทําการสรางแพจเกจของ ไฟลสกอรม 2004 ขึ้นมา โดยตองนํา ไฟลนี้มาใชงานรวมกับระบบบริหาร การการเรียนรู จัดการเรียนรู AICC (RununderAICC LMS) - โปรแกรมทําการสรางแพจเกจของ ไฟลสกอรม AICC ขึ้นมา โดยตองนํา ไฟลนี้มาใชงานรวมกับระบบบริหาร จัดการการเรียนรู วัตถุ (Object) โปรแกรมคอรสแลปนี้เรียกวา วัตถุภายใน (Internal Object) คือวัตถุที่ใชงานอยูบอยๆ เชน กลองขอความ (TextBox), รูปภาพ (Picture), รูปรางอัตโนมัติ (Auto shape) และวัตถุรวม (Complex Object) คือ วัตถุที่ใชงานนอกโปรแกรมคอรสแลป ซึ่งถูกนําเขาใชงานภายในโปรแกรมคอรสแลป การแทรกกลองขอความ (Insert Text Box) คลิกที่แถบเครื่องมือรูป หรือเลือกเมนู Insert -Text Box จากนั้นปรากฎ กลองขอความความบนสไลดดังรูป
 15. 15. การแกไขขอความในกลองขอความ (Editing Text) ดับเบิลคลิกเมาสลงที่ Text Box โปรแกรมจะแสดงหนาตางขึ้นมา แกไข / ตกแตงขอความตามความตองการเสร็จคลิกที่ปุม OK 1. ดับเบิลคลิกโปรแกรมจะ 1 แสดงหนาตางที่2 ขึ้นมา 2. ใหใสขอความ / เนื้อหาลง 2 ไป แลวกดปุม OK  การแทรกตารางในกลองขอความ (Insert a Table into Text Box) หนาตางแกไขขอความ คลิกที่เครื่องมือ โปรแกรมแสดงหนาตาง InsertTable ขึ้นมา ใสขนาดของตารางตามความตองการ เชน ตารางขนาด 3 * 3 ใหใส Columns มีคาเทากับ 3 Rows มีคาเทากับ 3 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงตาราง 1 2
 16. 16. การแทรกรูปลงในกลองขอความ (Insert a Picture into Textbox) หนาตางขอความคลิกที่รูป โปรแกรมแสดงหนาตาง Open ขึ้นมา เลือกรูปภาพที่ตองการใช รูปภาพที่นํามาใชงานได เชนรูปภาพ *.bmp, *.jpegหรือ *.jpg, *.gif และ *.png การแทรกรูปลงลงในสไลด (Insert a Picture into Slide) คลิกที่เครื่องมือรูป หรือคลิกที่เมนู Insert -Picture - From File จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาตาง Openใหเลือกรูปภาพที่ตองการ ตัวอยางดังรูป ดานลาง
 17. 17. การเปลี่ยนแปลงรูปภาพ (Change the size of Picture) ดับเบิลคลิกเมาสบนภาพที่ตองการ เมนูปรากฎขึ้นมาคลิกที่เมนู Size ลด / เพิ่มขนาด รูปภาพปรับเปลี่ยนที่ชองกวาง (Width) x สูง (Height) หรือ ตองการหมุนภาพใหปรับเปลี่ยนที่ชอง Rotation การแทรกรูปภาพตัดปะ (Insert a Clip Art) คลิกที่เครื่องมือรูป หรือคลิกที่เมนู Insert -Picture -Clip Art จากนั้นเลือกImage Collection คลิก Browse เลือกโพลเดอร จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรูปภาพที่อยูในโฟลเดอรเลือกรูปภาพที่เตองการ
 18. 18. การแทรกรูปรางอัตโนมัติ (Insert -AutoShapes)คลิกเมนู Insert -Picture –AutoShape เลือกรูปรางอัตโนมัติ ที่เราตองการการแทรกลิงคไปยังไฟล (Insert -External File) คลิกเมนู Insert – Object เลือก External - External File ดับเบิลคลิกเมาศลงที่ไอไคอน ของ External Fileจากนั้นเมนูปรากฎ คลิกปุม
 19. 19. การแทรกลิงคไปยังเวบไซต (Insert -External URL) คลิกเมนู Insert – Object เลือก External -External URL ดับเบิลคลิกเมาสที่ไอคอนของ ExternalURL รูป จากนั้นเมนู External URL ปรากฎ ใสชื่อเว็บไซตที่ตองการ ลิงคลงไปในชอง URL จากนั้นคลิกปุมOK การแสดงไฟลและเวบไซตบนสไลด (Inset a IFRAME) คลิกเมนู Insert – Object เลือกExternal – IFRAME ดับเบิลคลิกเมาสลงที่ไอคอนของ IFRAME รูป จากนั้นเมนูIFRAME for External URL ปรากฎ คลิกปุมเลือกไฟลที่ตองการลิงค หรือใสชื่อเวปไซตที่ตองการลิงคลงไปในชอง URL จากนั้นคลิกปุมOKการแทรกหนาตาง Popup (Insert a Popup Windows) คลิกเมนู Insert – Object เลือก Popup จากนั้นเลือกรูปแบบ Popup ที่ตองการ โปรแกรมจะแทรกไอคอนPopup ดับเบิลคลิกเมาลงที่ไอคอนดังกลาว คลิกปุมที่ชอง Header Text และWindow Text เปลี่ยนหัวขอความและขอความที่ตองการ
 20. 20. การแทรกบอลลูน (Insert a Balloon) คลิกเมนู Insert – Object เลือก Balloon จากนั้นเลือกรูปแบบ Balloon ที่ตองการ โปรแกรมจะแทรก Balloon ลงบนสไลด ดับเบิ้ลคลิกเมาลงบนไอคอน Balloon คลิกปุม เพิ่มขอความที่ตองการลงไปแลวคลิกปุม OK การแทรกไฟลแฟรช (Insert a Flash) คลิกเมนู Insert – Object เลือก Media จากนั้นเลือกFlash โปรแกรมจะแทรกไอคอนแฟลชไฟลลงบนสไลดดับเบิ้ลคลิกเมาสลงบนไอคอนดังกลาว คลิกปุม แทรกไฟลแฟลชหรือก URL ลิงคไปยังไฟลแฟลชที่อยูบนเว็ปไวตหรือเลือก Code พิมพคําสั่งสําหรับการแทรกไฟลแฟลชจากนั้นคลิกปุม OK
 21. 21. การแทรกวีดีทศน (Insert a Video) ั คลิกเมนู Insert – Object เลือก Media จากนั้นเลือกVideo โปรแกรมจะแทรกไอคอนวีดีทัศนลงบนสไลด ดับเบิ้ลคลิกเมาสลงบนไอคอนดังกลาว คลิกปุม แทรกไฟลวีดีทัศนลงบนสไลดหรือเลือก URL ลิงคไปยังวีดีทัศนที่อยูบนเว็ปไวต จากนั้นคลิกปุม OK ไฟลืวีดิทัศนที่ใชรวมกับโปรแกรมมีดังนี้ MPEG, AVI, WMV, MOV, 3gp, RM, RPM และ RAM
 22. 22. การแทรกตัวนําทาง (Insert - Navigation) คลิกเมนู Insert – Object เลือก Navigation จากนั้นเลือก Navigation ที่ตองการ โปรแกรมจะแทรกไอคอนNavigation ลงบนสไลด หากตองการแกไขใหดับเบิ้ลคลิกเมาสลงบนไอคอนดังกลาว แกไขเรียบรอยแลวคลิกปุม OK
 23. 23. การตัวละคร (Characters)คลิกเมนู Insert – Object เลือก Agentsจากนั้นตัวเลือกปรากฎเลือก Agent หรือTalking Head หลังจากเลือกแลวปรากฎตัวละครที่เลือกไว คลิกเมาขวาที่ตัวละครเมนูปรากฎเลือก Actions เลือก Event - afterdisplay จากนั้น Action – Method ดับเบิ้ลคลิกที่ METHOD เมนูปรากฎดังรูป
 24. 24. คลิกปุม บรรทัด Object หนาตาง Select Object แสดงขึ้นมาเลือกวัตถุที่ตองการ สราง Action คลิกปุม OK คลิกปุม บรรทัด Method หนาตาง Select Method แสดงขึ้นมาเลือก Action คลิกปุม OK จากนั้นโปรแกรมจะแสดงบรรทัด Actionและ Return to idle state ขึ้นมา เลือก Actionที่ตองการ เชน Wonder บรรทัด Return toidle state เลือก Automatic จากนั้นคลิกปุมOK
 25. 25. การแทรกสัยญาลักษณหนาขอความ (Insert - Lists) คลิกเมนู Insert – Object เลือก Lists จากนั้นโปรแกรมแสดงรูปแบบสัญลักษณ หนาขอความที่มีอยูดังรูป เลือกรูปแบบที่ตองการ โปรแกรมจะแทรกไอคอนสัญลักษณหนอขอความบนสไลดดับเบิ้ลคลิกเมาสที่ไอคอนดังกลาว โปรแกรมแสดงหนาตาง Bulleted List ขึ้นมาคลิกปุม 1. เพิ่มขอความ 1 2 3 4 5 2. ลบขอความ 3. เลื่อนขึ้น 1 ระดับ 4. เลื่อนลง 1 ระดับ 5. แกขอความ เมื่อคลิกปุม โปรแกรมแสดงหนาตางขึ้นมา คลิกปุม แกไข ขอความตามความตองการ จากนั้นคลิกปุม OK
 26. 26. การสรางแบบทดสอบ สรางไดหลายรูปแบบทดสอบไดหลายรูปแบบ เชน เลือกตอบขอเดียว Single choice เลือกตอบหลายขอ multiple choice เรียงลําดับคําตอบ ordered item เติมตัวเลข number fill in the blank เติมคํา text fill in the blankและจับคู matching pair การสรางแบบทดสอบเลือกตอบขอเดียว คลิกเมนู Insert – Object เลือก Questionsจากนั้นโปรแกรมแสดงรูปแบบของแบบทดสอบ คลิกที่ Single choice ลากมาวางบนพื้นที่ทํางานคลิกขวาบน single choice เลือกเมนู Properties จากนั้นจะปรากฎหนาตาง properties ขึ้นมา คลิกที่ปุม TE ใสคําถามเพิ่มตัวเลือกคลิกปุม จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาตาง variant คลิกที่ปุม TEเพื่อใสตัวเลือก หากเปนตัวเลือกที่ถูกตองใหคลิกที่ตัวเลือก correct answer จากนั้นคลิกปุม OK ตองการลบตัวเลือก คลิกปุม ตองการเลื่อนตัวเลือกขึ้นดานบนคลิกปุม ตองการเลื่อนตัวเลือกลงดานลางคลิกปุม
 27. 27. หากตองการกําหนดเวลาในการทําแบบทดสอบใหคลิกที่แท็ปเมนู Limitations คลิกที่ตัวเลือก Time limit for theanswer ใสจํานวนเวลาที่ชอง Time limit (sec) มีคาเปนวินาที หากตองการกําหนดคะแนนของแบบทดสอบใสคะแนนที่ชอง Number of attempts โดยปกติจะมีคาเปน 1 หากตองการตั้งคายอนกลับ Feedback ใหคลิกที่แท็ปเมนู Feedback คลิกตัวเลือก Display feedbackmessages
 28. 28. การสรางแบบทดสอบเลือกตอบหลายขอ คลิกที่ Multiple choice ลากมาวาวบนพื้นที่ทํางาน คลิกขวาบน multiple choice เลือกเมนู properties จากนั้นจะปรากฎหนาตาง properties ขึ้นมา การเพิ่ม/แกไข/ลบ/เลื่อนตัวเลือกเหมือนกับการใชงานใน single choice. การสรางแบบทดสอบแบบเรียงลําดับคําตอบ คลิกที่ Ordering ลากมาวางบนพื้นที่ทํางาน คลิกขวา ordering เลือกเมนู properties จากนั้นจะปรากฎหนาตาง properties ขึ้นมา การเพิ่ม/แกไข/ลบ/เลือนตัวเลือกเหมือนกับการใชงานใน single choice การเรียงลําดับคําตอบใหเรียงลําดับคําตอบที่ถูกตงในชอง variant text ตามลําดับ
 29. 29. การสรางแบบทดสอบแบบเรียงลําดับคําตอบ คลิกที่ Numbering ลากมาวาวบนพื้นที่ทํางาน คลิกขวา numbering เลือก เลือกเมนู properties จากนั้นจะปรากฎหนาตาง properties ขึ้นมา การเพิ่ม/แกไข/ลบ/เลือนตัวเลือกเหมือนกับการใชงานใน single choice Explanationto field ใสคําตอบลงในชอง right answer ใสเงื่อนไขที่ตองการลงไปในชอง condition และใสคําตอบที่ถูกตองลงในชองvalue การสรางแบบทดสอบแบบเติมคํา คลิกที่ Text ลากเมาสที่ทํางานคลิกขาวตรง Text เลือกเมนู properties จากนั้นจะปรากฎหนาตาง propertiesขึ้นมา การเพิ่ม/แกไข/ลบ/เลือนตัวเลือกเหมือนกับการใชงานใน single choice ใสคําถามในชอง การเพิ่ม/แกไข/ลบ/เลือนตัวเลือกเหมือนกับการใชงานใน single choice ใสคําตอบลงไนชอง right answer ใสเงื่อนไขที่ตองการลงไปในชองcondition ใสคําตอบที่ถูกตองลงในชอง Value และหากตองการใหตรวจตัวอักษรทั้งพิมพเล็กหรือใหญมีคาเทากันหมด การสรางแบบทดสอบแบบจับคู คลิกที่ Matching Pairs ลากมาวางบนพื้นที่ทํางาน คลิกขวาบน Matching Pairs เลือกเมนู properties จากนั้นจะปรากฎหนาตาง properties ขึ้นมา การเพิ่ม/แกไข/ลบ/เลื่อนตัวเลือกเหมือนกับงานใน single choice เพิ่มคําถามที่ชองPair base และคําตอบที่ชอง Pair match
 30. 30. การสรางสไลดแสดงผลการทดสอบ คลิกที่ Insert – Object เลือก Tests จากนั้นโปรแกรมแสดงรูปแบบของ Tests ที่อยูดังรูป คลิกที่ Current Results ลากมาวางบนพื้นที่ทํางานคลิกขวาบน Current Results เลือก Properties จากนั้นตั้งคาตางๆ ตามที่ตองการ ยกเวน total ไมตองแกไข หากตองการแกไขควรใชความระมัดระวัง เพราะหากแกไขไมถูกตองกับ Objective ที่มีอยูจะทําใหไมสามารถแสดงผลการทดสอบได Current Score คือคะแนนที่ได MaximumScore คือคะแนนสูงสุด ขอใหมีความสุขกับการสรางอีเลิรนนิ่งกับโปรแกรม CourseLab

×