Component Com

1,261 views

Published on

pdf ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Component Com

 1. 1. สวนประกอบของคอมพิวเตอร
 2. 2. Monitor Cathode Ray Tube ทํางานแบบเดียวกับจอทีวี คือ จะยิง CRT อิเล็กตรอนออกไปกระทบกับสารที่ เคลือบดานในของจอ ทําใหเกิดการเรือง แสงออกมา Liquid Crystal Display LCD ทํางานโดยการใหแสงขาว (White light) ผานตัวแอ็คทีฟ ฟลเตอร (Active Filter) ซึงก็หมายความวา ่ แมสีแสง (สีแดง สีเขียว และ สีน้ําเงิน) นั้นไดมาจากการกลั่นกรองแสงขาว
 3. 3. อุปกรณหลักของเครื่องคอมพิวเตอร CPU (Central Processing Unit) หรือ หนวยประมวลผลกลาง มีหนาทีในการประมวลผลขอมูลที่ผูใชปอน เขามาทางอุปกรณอินพุต ตามชุดคําสั่ง ่ หรือโปรแกรมที่ผูใชตองการใชงาน
 4. 4. RAM (Random-access memory) หรือ หนวยความจําหลัก การทํางานของ RAM นั้น จะเปนเสมือนมือขวา ของ CPU โดยที่ขอมูลแทบ ทั้งหมด จะตองถูกสงผานมายัง RAM เสียกอน แลวจึงคอยสงตอไปให CPU อีกตอหนึ่ง
 5. 5. Hard disk drive หรือ หนวยความจําสํารอง การทํางานของ Hard Disk ก็จะมีลักษณะคลายๆกับแผนดิสก โดยกอนที่จะทํา การบันทึกขอมูล จําเปนจะตอง Format เพื่อใหมีการกําหนด Track, Cylinder, ตางๆ ขึ้นมากอนเพื่อใชในการอางอิงตําแหนง นอกจากนี้แลวมันยังสามารถ จัดแบง Partitions กลาวคือ Hard Disk ตัวหนึ่งสามารถแบงไดหลาย Partition ขึ้นอยูกับการแบง Partition กอนการ Format
 6. 6. Mainboard ถือเปน อุปกรณชิ้นใหญที่สุด ทีอยูภายในเครื่อง PC โดยลักษณะของมัน ่ แลว จะเปนแผน circuit board รูปรางสีเหลี่ยมผืนผา ซึ่งเต็มไปดวย วงจร อิเล็กทรอนิกสทซับซอน นอกจากนี้ ตัวเมนบอรดเอง ยังเต็มไปดวย Slot ี่ มากมาย เพื่อการติดตั้ง ชิ้นสวนตางๆ
 7. 7. Operating System ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ คือซอฟแวรตัวหนึ่งทีถูกสรางขึ้นมาเพื่อให ผูใช ใชคอมพิวเตอร ่ ไดงายขึ้น ทําหนาที่เชน 1. ติดตอกับผูใช 2. ควบคุมอุปกรณ ( ฮารดแวร ) 3. จัดสรรทรัพยากรในระบบใหทํางานไดอยางตอเนื่องและเหมาะสม ระบบปฏิบัติการที่เราคุนเคยไดแก Microsoft Windows XP , 95 , 98 , ME , 2000 DOS , Linux , Unix , Macintosh เปนตน
 8. 8. Microsoft Windows XP Icon Desk Top ปุม Start Task Bar
 9. 9. ระบบการจัดการไฟล (Files) ใน Windows Drive คือสวนที่ใชเก็บ ไฟล หรือ โฟลเดอร ไว ถือวาเปนสวนที่ใหญทสุดใน ี่ ระบบ ไฟล โฟลเดอร เปนเสมือนแฟมเก็บเอกสาร หรือ ไฟล ไวใหเปนหมวดหมู โดยมี เงื่อนไขวา โฟลเดอรที่เก็บไวในที่เดียวกัน ( Drive) ตองมีชื่อไมซ้ํากัน ไฟล คือเก็บเอกสาร ทีใชเก็บขอมูลตางๆเอาไวในเครื่องคอมพิวเตอร โดยมี ่ เงื่อนไขวา ไฟลประเภทเดียวกัน เมื่อเก็บในที่เดียวกัน ตองมีชื่อไมซ้ํากัน
 10. 10. Drive
 11. 11. Folder Files
 12. 12. การใชเมาสใหถูกวิธี
 13. 13. การใชเมาสใหถูกวิธี คลิก หมายถึงการคลิกที่ปุมซาย ของเมาส แลวปลอยทันที การ คลิกที่วัตถุ (Object) ใดๆเปนการเลือกวัตถุนั้นๆ เพื่อพรอม จะทํางานในคําสั่งอื่นๆตามตองการ ดับเบิ้ลคลิก หมายถึงการคลิกที่ปุมซาย ของเมาสเร็วๆ 2 ครั้งติดกัน เปน การเป ด การใช ง านของวั ต ถุ หรื อ โปรแกรมนั้ น มี ผ ล เชนเดียวกับคําสั่ง Open ทริปเปลคลิก หมายถึงการคลิกที่ปุมซาย ของเมาสเร็วๆ 3 ครั้งติดกัน พบ ในโปรแกรมประเภท Microsoft Office เปนการเลือก ขอความครั้งละ 1 ยอหนา
 14. 14. การใชเมาสใหถูกวิธี คลิกขวา หมายถึงการคลิกที่ปุมขวา ของเมาส แลวปลอยทันที เปน การเรียกใชงานเมนูลัดของวัตถุนั้นๆ Drag And Drop การคลิกที่ปุมซาย ของเมาสคางไว ที่วัตถุใดๆแลวลากเมาส ไปยังตําแหนงที่ตองการ แลวปลอย เปนการยายวัตถุนั้นไป ยังตําแหนงที่ตองการ กรณียายวัตถุไปยังโฟลเดอรอน จะมี ื่ ผลเชนเดียวกับคําสั่ง Copy หากเปนการ Drag And Drop ดวยปุมขวา จะมีเมนูลัดขึ้นมาใหเลือกวาจะใหทําอะไรกับ วัตถุที่ตําแหนงนั้น
 15. 15. สวนตางๆของ Windows Windows
 16. 16. สวนตางๆของ Windows Title Bar Tools Bar Menu Bar Address Bar
 17. 17. การใชงาน Internet Modem เปนอุปกรณแปลงสัญญาณ จากระบบดิจิตอล เปน อนาลอก หรือจาก อนาลอก เปน ดิจิตอล ทําหนาที่ เชื่อมตอกับ ISP ISP หรือผูใหบริการ Internet เชน CS Loxinfo , TOT , TT&T, INET เปนตน Web Browser โปรแกรมที่ใชในการเขาสู www เชน Internet Explorer หรือ Netscape Navigator เปนตน WWW เปนเทคนิคในการนําเสนอขอมูลในลักษณะสื่อประสม ที่ เปนขอความ ภาพ และ มัลติมิเดีย เขาไวดวยกัน และมี การเชื่อมโยงแบบไฮเปอรลิงค ทําใหคนหาขอมูลใน ระดับลึกลงไปไดเรื่อยๆ ตามตองการ
 18. 18. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem สราง Connection โดยคลิกที่ Start >>>> Setting>>>>Network Connection
 19. 19. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก Create a new connection ใน panel ดานซายมือ คลิก
 20. 20. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next
 21. 21. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next เลือกหัวขอนี้
 22. 22. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next เลือกหัวขอนี้
 23. 23. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next เลือกหัวขอนี้
 24. 24. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next ใสชื่อ ISP ในชองนี้
 25. 25. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next ใสหมายเลขติดตอ ISP
 26. 26. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next ใส User Name ใส Password
 27. 27. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Finish
 28. 28. รูจัก Browser ยอดฮิต Internet Explorer สวนตางๆของ Internet Explorer Tools Bar Title Bar Address Bar Menu Bar Status Bar
 29. 29. รูจัก Browser ยอดฮิต Internet Explorer รูจักกับ Tools Bar ของ Internet Explorer Back ยอนกลับไปเว็ปเพจ กอนหนานี้ Forward กลับไปแสดงเว็ปเพจที่ดูอยูกอน Stop หยุดการดาวนโหลดหนาเว็ปเพจปจจุบน ั Refresh ทําการดาวนโหลดหนาเว็ปเพจปจจุบันใหม Home แสดงหนาเว็ปเพจทีเ่ รากําหนดไวใหเปนหนาแรก Search คนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต
 30. 30. รูจัก Browser ยอดฮิต Internet Explorer รูจักกับ Tools Bar ของ Internet Explorer Favorites แสดงรายชื่อเว็บไซตที่ไดบันทึกไว History แสดงเว็บเพจทีเ่ คยเขาไปเยียมชม ่ Mail รับ-สง เมล Print พิมพเว็บเพจที่กําลังแสดงอยูออกทางเครื่องพิมพ Application เรียกใชโปรแกรมประยุกตอื่นๆเพื่อเปดหนาเว็บ เพจนัน ้
 31. 31. Search Engines คือเว็บไซต ที่ใหบริการในการคนหาขอมูลตางๆในอินเตอรเน็ต ตัวอยางของเว็บไซตที่เปน Search Engine www.google.com www.altavista.com www.yahoo.com www.sanook.com
 32. 32. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * Google – ทําการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ จํานวนมากกวา 8 พันลาน เว็บเพจ คนรูปภาพ (image) จํานวนมากกวา 1 พันลานภาพ * เทคนิคในการสืบคน : ใหเลือกใชคําคนที่จําเพาะเจาะจง และมี ความหมายตรงกับขอมูลที่ตองการใหมากที่สุด * อาจใชคําเดียว หรือหลายๆ คําก็ได เชน distance learning Thailand (โปรแกรมจะทําการคนทุกคํา และเชื่อมดวย AND โดยอัตโนมัติ) * การคําคนภาษาอังกฤษ จะพิมพอักษรตัวใหญหรือเล็กก็ได มี ความหมายเทากัน * โปรแกรมจะไมคนคําประเภท commond word เชน a, an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษรเดี่ยว แตถาตองการบังคับให คน จะตองใสเครื่องหมาย +นําหนา เชน star war episode +I
 33. 33. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * อาจบังคับการคนเปนวลี โดยการใสเครื่องหมายคําพูด ครอม เชน “star war episode I” * Google ใช stemming technology ในการคนคําอื่นๆ ที่ใกลเคียง กันกับคําที่พิมพเขาไป เชน ถาคนคําวา dietary foods จะไดผลการ คนที่ใชคําวา diet, diets และ food ดวยเชนกัน * ถาไมตองการใหคําใด ใหใสเครื่องหมาย – นําหนาคํานั้น เชน Becham -Victoria * ปุม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจัง คนแลวเจอเลย” เปนการ สั่งใหคน และแสดงผลตรงไปที่เว็บไซตซึ่งตรงกับคําคนมากที่สุด เพียงเว็บไซตเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 34. 34. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * นอกจากการคนแบบ Basic Search แลว อาจเลือกใช Advanced Search (คนหาอยางละเอียด) เพื่อชวยใหการคนเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น * ในกรณีที่ตองการใหคนคําใดคําหนึ่งก็ได ใหใช OR เชื่อมคํา (พิมพ ดวยอักษรตัวใหญ) เชน “travel guide” Honkong OR Singapore * คนคําพอง ใหใชเครื่องหมาย ~ (tilde) เชน ~anthropologist ผลการคนจะไดทั้ง anthropologist (นักมานุษยวิทยา) และ archaeonologist (นักโบราณคดี)
 35. 35. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * การระบุใหคนเฉพาะภายใน domain ที่ตองการเทานัน ใหใช  ้ site:<domain name> เชน ตองการคนหาพิพิธภัณฑในเว็บไซตของ มหาวิทยาลัยโตเกียว museum site:www.u-tokyo.ac.jp * การคนขอมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในชวงที่ ตองการ ใหใช <ตัวเลขแรก>..<ตัวเลขสุดทาย> ตัวอยางเชน The Kingdom of Siam 1300..1800 (ควรระบุหนวยนับของตัวเลขดวย เชน $, kg, km จะทําใหผลการคนแมนยํามากขึ้น) * Book Search: คนหาหนังสือที่ตองการ โดยการใชคําวา book about <คําคน> ตัวอยางเชน book about thai spa
 36. 36. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * Google สามารถใชเปนเครื่องคิดเลขไดดวย ตัวอยางเชน 100/2 หรือ 10^5 โดยใชเครื่องหมาย + - * / ^ % หรือ พิมพคําวา 5 kilometers in miles (เพื่อถามวา 5 กิโลเมตรเทากับกี่ไมล ?) * ถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากตางประเทศ เชน 100 USD in GBP (เพื่อถามวา 100 US$ เทากับกี่ British pounds) หรือพิมพวา currency of japan in Thai money เปนตน * ถามความหมายหรือคําจํากัดความของคําศัพท (definition) ใชคํา วา define <คําคน> ตัวอยางเชน define archaeology
 37. 37. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * การคนหาขอมูลจากไฟลชนิดอื่นๆ (file type) ที่ไมใช htm เชน PDF, ppt, xls, doc, rtf ใหใช filetype:[extension] ตัวอยางเชน digital library filetype:ppt digital library filetype:doc
 38. 38. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com บริการ e-Mail จัดเปนสวนหนึ่งของบริการอินเตอรเน็ต มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย สามารถสงจดหมายไดที่เดียวพรอมๆกันหลาย ฉบับหลายประเทศในเวลาเดียวกัน และยังพรอมทั้งแนบแฟมเอกสารไปกับ จดหมายไดดวย นอกจากนั้นแลวเรายังทราบไดวาจดหมายทีจัดสงนั้นไปถึง ่ ผูรับหรือไม การจะใชบริการ e-mail จําเปนตองเปนสมาชิกกับผูใหบริการ e- mail กอน เมื่อเปนสมาชิกแลวก็จะได e-mail Account หรือ อาจเรียกวา e-mail Address ก็ได ผูใหบริการ free e-mail ไดแก hotmail.com , yahoo.com , google.com หรือของไทยเชน thaimail.com เปนตน
 39. 39. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสมัครเพื่อใชงาน e-mail ทําไดโดยเขาไปยังสวน สมัครสมาชิก (สําหรับผูที่ยังไมเคยสมัคร) แลวกรอกรายละเอียดตางๆใหเรียบรอยแลวสง สมัครไป ถาเกิดปญหาขึ้น เชน สมัครไมได ทางเว็บจะบอกใหรู สวนมากจะ เปนการกรอกขอมูลไมครบ หรือ ชื่อผูใช,รหัสผาน ซ้ําหรือมีผูใชแลว เราก็ทํา การแกไขตามทีทางเว็บเมลนั้นๆ แจงใหทราบ เทานี้ก็เปนอันเรียบรอย ่ การ รับ-สง E-mail นั้น เราตองทําการ Login เขาไปในระบบกอน โดยการเขาไปยังเว็บเมลที่เราสมัครสมาชิกแลวทําการใส User และ Pass ที่เราทําการสมัครไว เพื่อเขาไปใชงาน
 40. 40. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การ Login เขาใชงาน hotmail.com เริ่มโดยการใหไปที่ URL ของ hotmail คือ http://www.hotmail.com จากนั้นจะไดหนา homepage ของ hotmail ดังภาพ
 41. 41. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การ Login เขาใชงาน hotmail.com ที่กรอบ “ลงชื่อเขาใช Hotmail” ใหกรอกขอความดังนี้ * ที่ชอง อีเมลแอดเดรส : ใหกรอก user หรือ e-mail Address ที่ไดรับ หลังจากการสมัครสมาชิกที่ hotmail * ที่ชอง รหัสผาน: ใหกรอก Password ที่ไดรับเชนเดียวกัน ดังภาพ
 42. 42. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การ Login เขาใชงาน hotmail.com เมื่อทานกรอก e-mail Address และ Password ถูกตองแลวจะได หนาจอดังภาพ
 43. 43. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล * คลิกที่ “จดหมายฉบับใหม”
 44. 44. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล * จะไดกรอบสําหรับพิมพจดหมาย ภายในกรอบมีความหมายดังนี้ ชอง ถึง: สําหรับกรอก e-mail Address ของบุคคลที่ตองการจะสงลงไป ชอง สําเนาถึง: สําหรับกรอก e-mail Address ของบุคคลที่ทานตองการจะ สําเนาสงจดหมายลงไป ชอง สําเนาลับถึง: สําหรับกรอก e-mail Address ของบุคคลที่ทานตองการ จะสําเนาสงจดหมายลงไป แตจะไมแสดง e-mail Address ของผูสง
 45. 45. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล ชอง เรื่อง: สําหรับกําหนดหัวขอของจดหมาย สําหรับขอความของจดหมายสามารถพิมพในกลองขอความใหญๆนันได ้
 46. 46. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล คลิกที่ “แนบ”
 47. 47. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล คลิกที่ “Browse”
 48. 48. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล เลือกไฟลที่ตองการแนบ แลวคลิก Open
 49. 49. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล คลิกที่ “ตกลง และแนบเอกสารเพิ่มเติม” เมื่อตองการแนบเอกสารอื่นๆ อีก คลิกที่ “ตกลง” เมื่อไมมีเอกสารอื่นๆแนบอีก
 50. 50. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล จะกลับมายังหนาใหเขียนจดหมาย ดังรูป คลิกที่ “สง” เพื่อสิ้นสุดการสง e-mail
 51. 51. THE END

×