ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

19,816 views
20,690 views

Published on

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
19,816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

  1. 1. ติวสอบครูผช่วย 2556 ราคา 900 – 1,500 บาท ู้ หลักสูตรเตรียมสอบสำหรับบุคคลทัวไป หลักสูตรสรุปควำมรู้สู่สนำมสอบ ่ระยะเวลำ 1 วัน และหลักสูตรติวเข้มเติมควำมรู้ 2 วันครอบคลุม เนื้อหำควำมรอบรู้กฎหมำย วิชำกำรศึกษำ และวิชำชีพครู บูรณำกำรทังด้ำนควำมจำเนื้อหำและ ้หลักกำรวิเครำะห์ขอสอบ ในรำคำสุดคุมกับทีมงำนมืออำชีพ ้ ้ รุนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 - 21 เมษำยน 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่ สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) บริเวณสวนสุขภำพ ข้ำงหอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รุนที่ 2 จังหวัดเชียงรำย วันที่ 27 – 28 เมษำยน 2556 รับ 100 ทีนง ่ ่ ั่ โรงแรมเชียงรำยแกรนด์รม ตรงข้ำมสถำนีขนส่งใหม่ ติดถนนพหลโยธิน ู ขำเข้ำจำกอำเภอแม่ลำวสูตวเมืองเชียงรำย ่ ั รุนที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร วันอังคำรที่ 30 เมษำยน 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่ รุนที่ 4 จังหวัดปทุมธำนี วันพุธ ที่ 1 พฤษภำคม 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่ รุนที่ 5 จังหวัดลำปำง วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภำคม 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่
  2. 2. ค่าใช้จ่ายรวมหนังสือ 1 เล่ม อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อชำระเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ก่อนวันที่ 15 เมษำยน 2556 รำคำ 900 บำท/คนชำระเงินหน้ำห้องในวันที่ติว รำคำ 1,000 บำท/คน (อำจได้ที่นั่งเสริมด้ำนหลัง)สมัครเข้ารับการอบรม 2 วัน เฉพาะจังหวัดเชียงราย ราคา 1,500 บาทท่ำนสำมำรถเลือกอบรมแบบหนึ่งวัน หรือ สองวันก็ได้ มาสมัครด้วยกันเป็นคู่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ลดราคา คนละ 50 บาทลงทะเบียนทำงเว็บไซด์ http://krututor.wordpress.com/โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย นำยวรวัติ กิติวงค์ หมำยเลข 522-0053-507 หลักสูตรสรุปความรู้สู่สนามสอบ 1 วัน เน้นเนื้อหาความรู้ที่ออกสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เหมาะสาหรับทุกคน เวลา เนื้อหา08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร08.30 – 09.00 หลักสูตรการสอบครูผช่วย รู้จักข้อสอบ แนวการสอบ ู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ การเตรียมพร้อมในการสอบ09.00 – 10.30 สมรรถนะวิชาชีพครู ความรอบรู้ทั่วไป นโยบายการศึกษา10.45 – 12.00 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 วิชาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน14.45 – 16.30 การวิจัย วัดผล ประเมินผล และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา16.30 – 17.00 สรุปการอบรม
  3. 3. หลักสูตรวันที่สอง เน้นการฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ (เฉพาะจังหวัดเชียงราย) เหมาะสาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมวันแรกหรือมีความรู้พื้นฐานมาบ้าง เวลา เนื้อหา08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร08.30 – 09.00 ทบทวนหลักสูตรการสอบครูผู้ชวย ทดลองทาข้อสอบฉบับรวม ่09.00 – 10.30 วิชาความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข ภาษาไทย การให้เหตุผล10.45 – 12.00 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบทบทวนความรอบรู้ กฎหมาย12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชาการศึกษา14.45 – 16.30 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชาชีพครู ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง หากต้องสงวนสิทธิ์กรณีที่นั่งเต็ม บรรยากาศการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2555

×