• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,558
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
50
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. e-Government พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) กับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
 • 2. e-Government พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) กับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
  • คน
  • ข้อมูล
  • โครงสร้างพื้นฐาน ( เทคโนโลยี )
  • การจัดการ
  • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • 3. วิสัยทัศน์ STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance มุ่งพัฒนาสู่ ...... สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรอยู่ได้อย่างยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตนอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดฺศรี
 • 4. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 5. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ดัชนีชี้วัดประเทศไทยในระดับโลก ปัจจัยที่สำคัญที่ฉุดรั้งอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในทุกๆดัชนีคือ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอและยังแพร่กระจายไม่ทั่วถึง ทำให้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 6. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 7. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การจัดลำดับ e-Government
 • 8. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance อะไรคือ e-Government? ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลใน การปรับปรุงความสัมพันธุ์ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ โดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และการสร้างประสิทธิภาพในเรื่อง การให้บริการข้อมูข่าวสารและองค์ความรู้ The United Nations
 • 9. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance อะไรคือ e-Government? รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล The World Bank
  • คน
  • ข้อมูล
  • โครงสร้างพื้นฐาน ( เทคโนโลยี )
  • การจัดการ
  • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • 10. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance อะไรคือ e-Government? โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ วิธีบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ ประเทศไทย
 • 11. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ประเทศไทย
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของภาครัฐ
  • ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน
  • ให้บริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒเศรษกิจและสังคม
  • ให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับทางภาครัฐมากขึ้น
  • คน
  • ข้อมูล
  • โครงสร้างพื้นฐาน ( เทคโนโลยี )
  • การจัดการ
  • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • 12. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance นโยบายของ e-Government? ปฏิรูปการบริหารและการบริการภาครัฐ
  • นำไอทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ใช้คนน้อยลง
  • โปร่งใสและตรวจสอบได้
  • เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐที่เป็นเอกภาพ
  • เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
 • 13. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน
  • หน่วยงานราชการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ ( เอกสารคำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี เอกสารส่งให้เพื่อพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น ....)
  • การประสานงาน Workflow ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการบริการแบบ One-stop Services
  • การตรวจสอบหลักฐานของประชาชนผู้ใช้บริการ
  • การส่งเอกสารทางราชการเพื่อดำเนินการ
 • 14. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน
  • ชำระภาษีและยื่นแบบชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
  • ซื้ออาการแสตม์ทางอินเทอร์เน็ต
  • ขอใบอนุญาตต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • การส่งงบดุล และยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต
  • ซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ที่จุดบริการ
  • .............
 • 15. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance บทบาทของรัฐที่จะต้องปรับเปลี่ยน เพื่อก้าวสู่การเป็น e-Government
 • 16. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance New Public Management เป็นกระแสหลักของการปฏิรูปราชการทั่วโลก
  • การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
  • คำนึงถึงความค้องการของประชาชน
  • รัฐพึงทำบทบาทเฉพาะที่รัฐทำได้ดี
  • ลดการควบคุมจากส่วนกลาง เพิ่มอิสระให้หน่วยงาน
  • ระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
  • มีระบบสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี
 • 17. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance New Public Management เป็นกระแสหลักของการปฏิรูปราชการทั่วโลก
  • ปรับโครงสร้าง บทบาท วิธีทำงาน
  • ปรับปรุงกฏ ระเบียบ กติกา
  • พัฒนาและเพิ่มทักษะให้ข้าราชการ
  • ปรับวัฒนธรรม ค่านิยม และพฤติกรรมของข้าราชการ
 • 18. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance e-Government ช่วยได้อย่างไร
  • เป็นเครื่องมือในการไปสู่ภาคราชการที่พีงประสงค์
  • เป็นก้าวกระโดดของการปฏิรูปราชการ
  • เป็นการเปิดมิติใหม่ของภาคราชการและการให้บริการสาธารณะยุคใหม่
  • เป็นขบวนการปฏิรูปและขับเคลื่อนทางสังคม
 • 19. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance สร้าง e-Government เพื่อ
  • ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • ลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกในการติดต่อราชการ
  • เพิ่มโอกาสและช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐและสังคม
  • สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น
 • 20. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ การให้บริการแบบ 4 ท . ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา One-stop Services ขอรับบริการได้หลายบริการ ได้ที่จุดบริการที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ
 • 21. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ การให้บริการแบบ 4 ท . ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา Any-stop Services ขอรับบริการของหน่วยงาน ก . ได้จากที่ทำงานของหน่วยงาน ข .
 • 22. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ การให้บริการแบบ 4 ท . ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา Non-stop Services 7*24 บริการโดยไม่มีวันหยุด
 • 23. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ การให้บริการแบบ 4 ท . ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา More Access Points สามารถรับบริการของรัฐได้จากหลายๆจุด จุดรับบริการไม่เฉพาะที่ทำการของรัฐบาลเท่านั้น
 • 24. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา Electronic Applications บริการแสดงรายการ รายงาน ยื่นเอกสารของทางราชการผ่านอินเทอร์เน็ต
 • 25. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา Electronic Saving การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
 • 26. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา Electronic Disclosure การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 27. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance แนวคิดในการให้บริการภาครัฐ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา Government e-Services/e-Commerce ส่งเสริมการทำธุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
 • 28. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การดำเนินงาน e-Government
  • วางนโยบายและนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
  • ดำเนินงานโดยยึดแนวทางตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
  • ประชาชนคือลูกค้า นำระบบ CRM มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
  • ให้บริการที่หลากหลายมีคุณภาพ ซับซ้อนแต่ใช้งานง่าย
 • 29. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ประเด็นด้านธรรมภิบาล
  • เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
  • ทศพิธราชธรรม
  • นึกถึงประชาชนก่อน
  • ไม่เลือกปฏิบัติ (Double Standard)
 • 30. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ประเด็นด้านธรรมภิบาล ธรรมาภิบาล คือผลลัพธ์ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยบริการภาครัฐและประชาชน โดยผ่านกระบวนการทางการเมือง การพัฒนานโยบาย การจัดทำโครงการ และการส่งมอบบริการของภาครัฐแก่ประชาชน
 • 31. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ประเด็นด้านธรรมภิบาล Governance
  • functionality
  • process
  • goals
  • performance
  • coordination
  • outcomes
  e-Governance
  • electronic consultants
  • Electronic controllership
  • Electronic engagement
  • Networked societal guidance
 • 32. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ e-Government
 • 33. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ e-Government
  • ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านซอฟต์แวร์
 • 34. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ e-Government ผู้ประกอบการและประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบบริการอย่างทั่วถึงและยุติธรรม , ให้เกิดประโยชน์ โดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่การผลิตและบริการทุกสาขารวมทั้งด้าน ICT เอง , ให้สามารถแข่งขัน และอยู่รอดในตลาดสากลได้ , ก่อเกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ , สามารถประยุกต์ ใช้ เพื่อสนองความต้องการในการดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยที่แท้จริงในสังคมไทย
 • 35. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance กิจกรรมด้านไอทีของไทยที่ผ่านมา กิจกรรมสำคัญด้านไอทีของไทยที่ผ่านมา APAN และ Internet2 เครือข่ายไทยสาร -II นโยบาย IT-2000 นโยบาย IT-2010 เครือข่ายกาญจนาภิเษก บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ การกำหนดให้มี CIO ภาครัฐ และแผนแม่บท IT E-Commerce Resource Center 5000 รร . บริษัท เทรดสยาม จำกัด 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 IT-Year 2538-2539 เครือข่ายไทยสาร ถึงทุกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ Y2K แห่งชาติ เครือข่ายไทยสาร -III สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ GINet Software Park Thailand SchoolNet Thailand [email_address] EU-Asia PMO การยกร่างกฎหมาย IT จำนวน 6 ฉบับ ร่าง กม . ธุรกรรมและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ครม . ร่าง กม . ลำดับรอง ตาม รธน . ๗๘ ผ่าน ครม . Govt IT Week and Govt IT Awards E-Government e-Thailand/e-ASEAN
 • 36. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ICT Development Program กิจกรรมสำคัญด้านไอทีของไทยที่ผ่านมา Economy Society Quantity Quality Telecommunication Infrastructure Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR e-Industry e-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government
 • 37. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Build Human Capital Promote Innovation Strengthen Information Infrastructure & Industry กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-Based Economy)‏ IT2010 Knowledge- Based Economy ระยะเวลา 2544 - 2553 พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ )‏
 • 38. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
  • โครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
  • อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารราคาถูก ใช้ง่าย
  • ระบบบรหารจัดการสารสนเทศร่วมภาครัฐมีความพร้อม (Government Gateway)
  • กฏหมาย กฏ ระเบียบ
  • บุคลากรภาครัฐพร้อม
  • ความตระหนักการยอมรับและความเชื่อมั่นของประชาชน
  • มีองค์กรกลางพัฒนาและดูแลระบบ
  • มีอผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
 • 39. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การณีศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ Village that Learn สารสนเทศเพื่อการวางแผน พัฒนา ใช้ประโยชน์ บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้
 • 40. การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 41. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Innovative Learning: เริ่มจากอะไร
  • สร้างสายสัมพันธ์ของการเรียนรู้ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน
  • เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาจริงในชุมชน
  • แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
  • เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
  • คิดอย่างเป็นระบบครบวงจร
 • 42. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance องค์ประกอบของความสำเร็จจากกระบวนทัศน์ใหม่ ของการเรียนรู้
  • New mindset คิดนอกกรอบ
  • คิดอย่างสร้างสรรค์
  • Constructive learning เรียนรู้ต่อยอดอย่างเป็นระบบ
  • Synergy manpower and resources บูรณาการคนและทรัพยากร
  • Open network สร้างสังคมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
  • Learning society ชุมชนแห่งปัญญา
 • 43. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance เรียนรู้จาก
  • Constructionism การเรียนรู้สร้างสรรด้วยปัญญา
  • The Fifth Disciplines
  • พุทธศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
 • 44. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance The Fifth Disciplines
  • Personal Mastery อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  • Mental Model รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจและใจเป็นสุข
  • Shared Vision สามารถสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันได้
  • Team Building สามารถเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
  • System Thinking คิดเป็นระบบและครบวง จร
 • 45. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ประเทศ ชุมชน Village Data Book ระดับประเทศ ระดับชุมชน ส่งผลกระทบถึง ส่งผลกระทบถึง การจัดการทุนชุมชน การสร้างเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการของสังคม อาชีพที่มั่งคงบนฐานของการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • รายได้ภาคเกษตรที่สูงขึ้น
  • การผลิตที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ต่อเชื่อมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  GAP การจัดการน้ำ ลุ่มน้ำ สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร Value Chain ของสินค้าเกษตรหลัก การจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร การขนส่งสินค้าเกษตร การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขัน
 • 46. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ผังความคิดกับโจทย์ปัญหาในชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการน้ำชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ห้องสมุดชุมชน การเงินชุมชน วิสาหกิจชุมชน
 • 47. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ICT/ICM Global Knowledge Build on Existing Network and partnership Reflection Empowerment Problem oriented Selected ICT Constructive learning Capacity building Appropriated ICT
 • 48. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Global Warming
 • 49. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก
  • ไฟป่า
  • แห้งแล้ง
  • น้ำท่วม ดินถล่ม
 • 50. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก Risk management
 • 51. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance น้ำคือชีวิต การจัดการน้ำชุมชน
 • 52. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การจัดการน้ำชุมชน Micro Water Management ผู้เรียนรู้ : เด็ก เยาวชน ชุมชน เครือข่ายการจัดการน้ำ เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ ICT/ICM : High resolution satellite images, GIS, GPS, Field Server, OLPC, PC, Contents
 • 53. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance เศรษฐศาสตร์น้ำ การจัดการน้ำต้นทุน น้ำเพื่อการบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อชีวิต การจัดการน้ำชุมชน Micro Water Management
 • 54. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การจัดการน้ำชุมชน Micro Water Management
 • 55. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance การจัดการน้ำชุมชน กรณีตัวอย่าง
 • 56. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance One small village in the remote area of Northeastern Thailand
 • 57. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Located in rainfed area, water means life ...
 • 58. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance One day...something happen, a smart project from...?? with a dam on the river........
 • 59. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Water start to recede...drought everywhere...poverty is a new taxonomy for villagers
 • 60. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance The old stream is dry out. This is a part of local wisdom for a long period of time...
 • 61. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Rice is life........ Yield is drop....no way out...
 • 62. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 63. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance One lady with not thing to loose....with open mildness..started to learn... Learning along a integrated appropriated technologies
 • 64. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Building community of practice.....in collaboration to solve the fundamental problems of poverty Learning together for the future for all...
 • 65. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Working with partnerships....leadership in her mind....inside out.
 • 66. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance When mindset change.....the way of thinking change.... Everything is possible.....depends on you...
 • 67. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Surveying...the irrigation canal by GIS and remote sensing....
 • 68. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Building the future by community for community?
 • 69. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Understanding the nature of water...the wisdom of ancestor
 • 70. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance One year of learning, understanding....mindset change...and doing.
 • 71. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance From local to global....
 • 72. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance A new(re-use) irrigation system come true...
 • 73. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance 24 Water storage system have been build..
 • 74. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance A new learning starts again.............
 • 75. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Learning how to apply global knowledge...to local contents...
 • 76. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Understanding important data for water and agriculture management.
 • 77. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Combination of weather data with market driven... Farm management with time management......
 • 78. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance planing...doing..the right thing at the right time..... Farm management....planing for life.....
 • 79. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance Learning continues......... Biodiversity....local medicine....learning community forest.
 • 80. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 81. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance New knowledge....new ideas....new local innovative...
 • 82. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance A lady that learn.....a community that learn....a society that learn....
 • 83. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance New generation...tracking the past....looking for a better future...
 • 84. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 85. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ป่าแห่งการเรียนรู้
 • 86. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้ : เด็ก เยาวชน ชุมชน เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ ICT/ICM : PC, Contents กล้องถ่ายภาพดิจิตัล High resolution satellite images, GIS, GPS, Field Server
 • 87. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ความหลากหลายทางธรรมชาติ ป่าแห่งการเรียนรู้
  • การผสมผสานระหว่างความรู้พื้นบ้านกับความรู้สากล
  • การถ่ายทอกมรดกทางความรู้จากบุคคลลงสู่ระบบ
 • 88. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ความหลากหลายทางธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพรรณไม้ในท้องถิ่น
  • การต่อยอดการเรียนรู้ด้วย Global knowledge
  • การเพิ่มมูลค่าความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน
 • 89. Rice Culture วัฒนธรรมข้าว STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 90. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ผู้เรียนรู้ : เด็ก เยาวชน ชุมชน เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ ICT/ICM : PC, Contents กล้องถ่ายภาพดิจิตัล High resolution satellite images, GIS, GPS, Field Server เกษตรเพื่อชีวิต นาแห่งการเรียนรู้
 • 91. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance เกษตรเพื่อชีวิต นาแห่งการเรียนรู้ ข้าวที่เหมาะกับพื้นที่ ข้าวพันธ์ใหม่ การผลืตเมล็ดพันธ์ การผลิตสินค้าอินทรีย์
 • 92. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance เกษตรเพื่อชีวิต ข้อมูลอากาศเฉพาะถิ่น
 • 93. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ระบบข้อมูลเกษตรเพื่อการบริหารและประชาสัมพันธ์ Agricultural Strategic Information System กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 94. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
  • การค้าและการตลาด
  • การจัดการทรัพยากร
  • การผลิตทางการเกษตร
  • ปัจจัยพื้นฐานทางการผลิต
  • พื้นที่เสี่ยงภัย
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • เกษตรกร
  บัญชีข้อมูล
 • 95. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance สถานการณ์ ข้าว : บทวิเคราะห์
 • 96. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance สถานการณ์ ข้าว : บทวิเคราะห์
 • 97. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 98. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ภาวะปลูกข้าว : แผนที่ GIS-MIS
 • 99. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ตำแหน่งที่ตั้งโรงสี : แผนที่ GIS-MIS
 • 100. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 101. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ข้อมูลสภาพอากาศเกษตร
 • 102. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ข้อมูลเส้นทางพายุ
 • 103. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ข้อมูลกลุ่มฝน
 • 104. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ข้อมูลสภาพอากาศจากโทรมาตร
 • 105. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ
 • 106. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พับสา ใบลาน การเรียนรู้สืบสานอดีตสู่อนาคต ผู้เรียนรู้ : เด็ก เยาวชน ชุมชน เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ ICT/ICM : PC, Contents กล้องถ่ายภาพดิจิตัล
 • 107. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ห้องสมุดชุมชน ผู้เรียนรู้ : เด็ก เยาวชน ชุมชน วัด เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ ICT/ICM : PC, Contents หนังสือ วารสารที่ตอบโจทย์ชุมชน
 • 108. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance ห้องสมุดชุมชน
 • 109. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance OLPC เครื่องมือใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ทางลัดสู่ข้อมูลข่าวสาร และเครือข่าย show and share มุ่งสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • 110. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance
 • 111. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance กรณีศึกษา ระบบบริหารข้อมูลจังหวัด (Provincial Operation Center)
 • 112. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance กรณีศึกษา ระบบบริหารข้อมูลจังหวัด (Provincial Operation Center)
  • ข้อมูลชุมชน
  • โครงสร้างพื้นฐาน
  • เขตอุตสาหกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • พื้นที่การเกษตร
 • 113. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance กรณีศึกษา ระบบบริหารข้อมูลตำบล
  • ข้อมูลชุมชน
  • โครงสร้างพื้นฐาน
  • ประชากร
  • หนี้สิน
  • อาชีพ
 • 114. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance อะไรคือ e-Government ในความหมายของท่าน ?
 • 115. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance อะไรคือ e-Government ในความหมายของท่าน ? เปลี่ยน mindset...... คิดนอกกรอบ ....inside out.....Ownership มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ......... คิดแล้วทำ ........ ทบทวนการเรียนรู้ ...... ก้าวไปสู่การคิดใหม่ เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้
 • 116. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance อะไรคือตัวชี้วัด
 • 117. STKS/NSTDA Knowledge for Better Performance WWW.STKS.OR.TH WWW.STKS.OR.TH/WIK I [email_address]