GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA DIDÀCTICA DE LA LLENGUACATALANA PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (17524)Curs: 2011-2012Profs. Josep ...
sectors de la comunitat educativa i de lentorn i treballar en equip amb els   companys com a condició necessària per a l...
2. Conèixer els continguts del currículum d’Educació Primària de la  Comunitat Valenciana, especialment els de l’apartat:...
1.4. Objectius de l’assignatura / competènciesÉs vàlida per a tots els objectius formatius de l’assignatura la matisació s...
2. Continguts teòrics i pràcticsTema 1. L’escola i la llengua- La llengua: vehicle i matèria de l’aprenentatge.- Llengua i...
Tema 8. El treball de les habilitats lingüístiques (2)- El treball de les habilitats escrites: comprensió, expressió i tra...
3.2. Desenvolupament setmanal de les activitats                      CRONOGRAMA ORIENTATIU DE L’ASSI...
C. METODOLOGIAAquesta assignatura té un caràcter teoricopràctic. A més del desplegament delscontinguts conceptuals de la m...
Per a tots els alumnes de Didàctica de la Llengua Catalana per a l’EducacióPrimària, l’acreditació d’un nivell B2+ en llen...
UNITAT PER A L’EDUCACIÓ MULTILINGÜE (UEM): <http://www.ua.es/uem/> ]Tema 4. Metodologia de l’educació plurilingüeGUASCH, O...
SOLÉ, I., (1992) Estrategias de lectura. Barcelona, Graó.VILÀ I SANTASUSANA, M., coord. (2002) Didàctica de la llengua ora...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guia de didactica llengua catalana primaria (aprovada 12 05-2011)

2,452 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia de didactica llengua catalana primaria (aprovada 12 05-2011)

 1. 1. GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA DIDÀCTICA DE LA LLENGUACATALANA PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (17524)Curs: 2011-2012Profs. Josep M. Baldaquí, Jordi Davó, Paül Limorti, Joan A. Montoya,Cristina TorresAquesta assignatura té per objectius principals augmentar les competèncieslingüística i didàctica necessàries per a l’ensenyament-aprenentatge de la llenguai de la literatura catalanes en Educació Primària. Això implica el domini de lavarietat estàndard de la llengua catalana en àmbits formals i acadèmics (en unnivell B2+ del MECR) i la formació en didàctica de la llengua i de la literatura enals diferents nivells de l’Educació Primària del sistema educatiu valencià. Elscontinguts de l’assignatura se centren en la didàctica de la llengua catalana (coma L1 o com a L2) en el marc de programes educatius plurilingües.És una assignatura del segon curs (que consta de 3 crèdits teòrics i 3 de pràctics)del grau de Mestre en Educació Primària. Aquesta assignatura proveirà els futursmestres de les competències professionals necessàries en didàctica de la llengua ide la literatura i està directament relacionada amb la resta d’assignatures delmòdul didàctic i disciplinar i del mòdul optatiu impartides pel Departament deFilologia Catalana, que formen part de l’itinerari per a aconseguir la CapacitacióDocent en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià. 1. Competències de l’assignatura 1.1 Competències generals del títol • CG1: Identificar necessitats d’informació, buscar-la, analitzar-la, processar- la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de forma eficaç, crítica i creativa. • CG2: Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tindre iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions. • CG3: Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres. • CG4: Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement. • CG5: Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari. • CG6: Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament. 1.2. Competències específiques • CE1: Conéixer lorganització de les escoles deducació primària, i si és el cas els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat dactors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents 1
 2. 2. sectors de la comunitat educativa i de lentorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a la millora de lactivitat professional, compartint coneixements i valorant experiències. • CE3: Organitzar lensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius daprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum deducació primària. • CE4: Motivar i potenciar el progrés escolar de l’alumnat en el marc d’una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l’alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l’aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l’exclusió i la discriminació. • CE5: Identificar i recolzar lalumnat amb què es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial daprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials. • CE7: Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l’alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar. • CE9: Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d’ensenyament i aprenentatge guiat i autònom. • CE10: Utilitzar lavaluació en la seua funció pedagògica i no sols acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de lensenyança, de laprenentatge i de la pròpia formació, assumint la necessitat de desenrotllament professional continu mitjançant la reflexió, lautoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica. • CE12: Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l’ensenyament en l’etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l’aula. • CE13: Potenciar i liderar el desenrotllament i implementació, en el centre escolar a què pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en què posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.1.3 Objectius formatius /competències de l’assignatura 1. Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequant de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües a l’escola. (CG6) 2
 3. 3. 2. Conèixer els continguts del currículum d’Educació Primària de la Comunitat Valenciana, especialment els de l’apartat: "Valencià: llengua i literatura". (CE3)3. Analitzar i valorar els objectius i els efectes dels diferents programes d’educació plurilingüe en general i, en particular, conèixer els principis bàsics i la metodologia dels programes d’immersió lingüística. (CG6, CE1, CE5)4. Conèixer les característiques bàsiques del tractament de la diversitat en les classes de llengua i de la gestió de la diversitat lingüística i cultural. (CG6, CE5)5. Conèixer, analitzar i aplicar les diferents metodologies i enfocaments didàctics per a l’ensenyament de segones llengües. (CG6, CE5)6. Conèixer, analitzar i posar en pràctica els principals mètodes de l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura. (CG1, CG3)7. Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell B2+ del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l’àmbit d’ús professional, i utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües. (CG3, CE12)8. Descriure i analitzar les habilitats lingüístiques i dissenyar i avaluar seqüències didàctiques per al treball de les habilitats lingüístiques (comprensió oral, expressió oral, interacció oral, comprensió lectora i expressió escrita) en l’Educació Primària. (CE7)9. Conèixer les aportacions dels principals enfocaments gramaticals a l’ensenyament de les llengües i ser capaç d’elaborar activitats adequades per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les competències lingüístiques (lèxica, gramatical, semàntica, fonològica, ortogràfica i ortoèpica), sociolingüístiques i pragmàtiques en la Educació Primària. (CE3)10. Realitzar i avaluar unitats didàctiques temàtiques, projectes de treball i tallers adequats a un determinat tipus de programa d’educació plurilingüe en el primer cicle de l’educació primària. (CG4, CG5, CE3, CE7, CE9, CE10, CE13)11. Conèixer les característiques principals de la literatura oral i escrita i les tècniques per fomentar la lectura literària a les aules d’Educació Primària. (CE3)12. Dissenyar, posar en pràctica i avaluar activitats i projectes de treball d’animació lectora i de taller de literatura. (CG4, CG5, CE3, CE4, CE7, CE10, CE13) 3
 4. 4. 1.4. Objectius de l’assignatura / competènciesÉs vàlida per a tots els objectius formatius de l’assignatura la matisació següent:→ L’alumnat ha d’assolir el nivell B2+ en català del MECR, que es concreta de lamanera següent:1. Expressar-se clarament i sense fer la impressió d’haver de limitar el que vol dir.2. Utilitzar un repertori lingüístic suficient per a poder fer descripcions clares,expressar el seu punt de vista i desenvolupar una argumentació.3. Produir textos amb riquesa de vocabulari, tant sobre temes relatius al treballdocent i l’ensenyament de llengües com sobre temes més generals. Variar laformulació per tal d’evitar repeticions freqüents.4. Produir textos amb correcció gramatical; encara es poden cometreequivocacions ocasionals o errors no sistemàtics i petites faltes sintàctiques, peròseran rares i sovint es corregiran retrospectivament.5. Emprar una pronunciació i una entonació clares, naturals i genuïnes.6. Produir un escrit continu, clar i intel·ligible que seguisca les convencions de lacomposició i de l’organització textual.7. Expressar-se de manera apropiada en situacions diverses, especialment decaràcter acadèmic, i evitar errors greus de formulació.8. Comunicar-se amb espontaneïtat i fer-ho sovint amb una fluïdesa i una facilitatd’expressió remarcables, fins i tot en discursos complexos i llargs.9. Utilitzar amb eficàcia una gran varietat de connectors per a indicar claramentles relacions entre les idees.10. Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gamma de temes relacionatsamb la seua àrea d’interés i amb els contextos educatius. Sintetitzar i avaluar lainformació i els arguments procedents de fonts diverses.11. Comprendre el llenguatge oral estàndard i els discursos col·loquials méshabituals, cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació, tant si estracta de converses com de discursos sobre temes familiars i no familiarsrelacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional.12. Llegir amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura adiferents textos i objectius i utilitzar les referències convenients de maneraselectiva. Tenir un vocabulari de lectura ampli i actiu, tot i que hi haja algunadificultat amb les expressions poc freqüents.13. Utilitzar la llengua amb fluïdesa, correcció i eficàcia en una gamma extensa detemes d’ordre general, educatiu, professional i relatius al temps lliure, i indicarclarament les relacions entre les idees. Comunicar-se espontàniament amb unbon domini gramatical sense que faça la impressió que ha de limitar el que vol diri utilitzar un grau de formalitat adaptat a les circumstàncies. 4
 5. 5. 2. Continguts teòrics i pràcticsTema 1. L’escola i la llengua- La llengua: vehicle i matèria de l’aprenentatge.- Llengua i societat: L1, L2, LE.- El model de llengua de l’escola.- La competència comunicativa.- Les actituds lingüístiques.- Els currículums de llengua a primària i la seua concreció.Tema 2. Aspectes psicolingüístics i sociolingüístics de l’educacióplurilingüe- Plurilingüisme i de multilingüisme: concepte d’educació plurilingüe.- Els avantatges de ser plurilingüe. La competència plurilingüe.- Bases psicolingüístiques i sociolingüístiques de l’educació plurilingüe.Tema 3. L’educació plurilingüe al País Valencià- Disseny i situació actual del sistema educatiu valencià no universitari.- El futur: de l’educació bilingüe a l’educació plurilingüe.Tema 4. Metodologia de l’educació plurilingüe- El tractament integrat de llengües (TIL)- El tractament integrat de llengua i continguts (TILC)- Dos casos particulars de TILC: els programes d’immersió lingüística il’aprenentatge lingüístic de l’alumnat nouvingut.Tema 5. L’aprenentatge inicial de la lectoescriptura- Mètodes basats en el desxifrat i mètodes basats en la construcció del sentit.- El model maduracionista.- L’enfocament constructivista.Tema 6. Enfocaments metodològics del treball de les habilitatslingüístiques- L’enfocament comunicatiu: l’ensenyament i aprenentatge de la competènciacomunicativa.- Les aportacions de la gramàtica del text a l’ensenyament de llengües.- El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.Tema 7. El treball de les habilitats lingüístiques (1)- El treball de les habilitats orals: comprensió, interacció, expressió iinterpretació.- L’avaluació de la llengua oral. 5
 6. 6. Tema 8. El treball de les habilitats lingüístiques (2)- El treball de les habilitats escrites: comprensió, expressió i traducció.- L’avaluació de la llengua escrita.Tema 9. Didàctica de la literatura en l’educació primària- El concepte de competència literària.- La literatura infantil actual: concepte i gèneres.- La lectura literària. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula.- Les activitats d’animació a la lectura.- Els tallers de literatura.3. Pla d’aprenentatge3.1. Tipus d’activitatsa) Classe teòrica (30 h presencials)En les classes presencials teòriques s’explicaran i es debatran els contingutsteòrics de l’assignatura i es realitzaran activitats d’aula referides als aprenentatgesteòrics utilitzant distints recursos docents.b) Classe pràctica (30 h presencials)En les classes pràctiques es faran activitats en grup referides als contingutsaplicats de la matèria: anàlisi de casos, resolució de supòsits pràctics, comentaride textos específics, anàlisi i elaboració de seqüències i unitats didàctiques, etc.La realització dels treballs de grup té com a finalitat aplicar les competènciesadquirides a la resolució de situacions docents referides a la didàctica de lallengua i de la literatura així com destacar la importància de laprenentatgecooperatiu i reforçar lindividual.Així mateix, la tutorització grupal de l’alumnat servirà com a mitjà per a lacoordinació dels estudiants en les tasques i les activitats de grup.c) Activitats formatives no presencials (90 h)Durant les 90 hores d’activitats formatives no presencials l’alumnat preparà lesclasses teòriques, realitzarà els treballs, tant els individuals com els col·lectius,resoldrà dubtes mitjançant les tutories individuals (presencials i no presencials) iestudiarà els continguts de la matèria per a la prova final teoricopràctica. 6
 7. 7. 3.2. Desenvolupament setmanal de les activitats CRONOGRAMA ORIENTATIU DE L’ASSIGNATURA UNITAT DIDÀCTICA ACTIVITATS PRESENCIALS ACTIVITATS NO PRESENCIALS SETMANA SETMANAL (h) SETMANAL (h) TOTAL TOTAL DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ Tutoria de grup / Classe de Altres / Estudi per a la 1 1 (1)+2+(1) 5 teoria / Classe pràctica preparació de classes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 2 2 2+(2) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 3 3 2+(2) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 4 4 2+(2) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 5 4 1+(3) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 6 5 2+(2) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 7 5 1+(3) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 8 6 1+(3) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe 9 7 2+(2) de classes i elaboració de 5 pràctica treballs pràctics i ressenyes Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe de classes i elaboració de 10 7 2+(2) 5 pràctica treballs pràctics. Tutories individuals Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe de classes i elaboració de 11 8 1+(3) 6 pràctica treballs pràctics. Tutories individuals Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe de les classes i la prova 12 8 2+(2) 7 pràctica final i elaboració de treballs pràctics. Tutories individuals Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe de les classes i la prova 13 9 1+(3) 8 pràctica final i elaboració de treballs pràctics. Tutories individuals Estudi per a la preparació Classe de teoria / Classe de les classes i la prova 14 9 2+(2) 9 pràctica final i elaboració de treballs pràctics Estudi per a la preparació Classe teoria / Tutoria de les classes i la prova 15 9 1+(1)+(2) 10 grupal / Prova final final i elaboració de treballs pràctics TOTAL HORES 24/(36) 60 90 TOTAL D’HORES DE TREBALL DE L’ESTUDIANT = CRÈDITS ECTS x 25 HORES 150 7
 8. 8. C. METODOLOGIAAquesta assignatura té un caràcter teoricopràctic. A més del desplegament delscontinguts conceptuals de la matèria, hi tindran gran importància les pràctiques,realitzades en grup, sobre diferents aspectes de la didàctica de la llengua i de laliteratura catalanes en el context valencià. Dins d’aquestes pràctiques tindran unaimportància especial la realització de seqüències didàctiques i d’unitatsdidàctiques de llengua i de literatura (organitzades com a unitats temàtiques,tasques o projectes de treball) on s’haurà de tenir en compte el tractament delcatalà com a L1 o L2 dins del context dels programes educatius plurilingües.També es preveu la lectura i comentari (oral o escrit) d’una obra sobre la matèria.4. Avaluació4.1. Sistema general d’avaluacióAmb el procés d’avaluació es pretén que l’alumnat demostre haver assolit elsobjectius teòrics i pràctics de l’assignatura. L’avaluació tindrà en compte elsaspectes següents:a) Avaluació formativa. Resultat de l’avaluació de la participació i els treballsrealitzats durant les activitats formatives presencials i del treball realitzats en lesactivitats formatives no presencials. L’avaluació formativa exigeix un compromísd’assistència de l’estudiant i es basa en el treball de classe teòric i pràctic més eltreball autònom (activitats formatives no presencials). Per tant, es durà a terme alllarg del procés d’ensenyament-aprenentatge i per a optar a l’avaluació formativacaldrà assistir amb regularitat a classe (mínim del 80% del temps presencial) ihaver realitzat i presentat els treballs pràctics de l’assignatura.b) Proves finals. Hi haurà una prova final oral i escrita que ens permetrà saber siel procés d’aprenentatge avaluat formativament ha obtingut el resultat esperat.4.2 Instruments i criteris d’avaluacióEn el cas de l’alumnat que assistisca regularment a classe i lliure les activitatsformatives (treballs i pràctiques de curs) en el termini fixat, la distribució del’avaluació serà 60% avaluació formativa i 40% per a les proves finals. Els treballsque s’hauran de realitzar al llarg del curs i la seua ponderació en la nota final del’assignatura es faran públics en el campus virtual durant la segona setmana delcurs, després d’haver sigut presentats a l’alumnat.En el cas de l’alumnat que per motius justificats no assistisca regularment a classehaurà de fer: a) examen final específic, teòric i pràctic (60% de la nota final); b)presentar unes pràctiques específiques de l’assignatura adaptades al fet que no hapogut assistir a classe i realitzar una entrevista amb el professorat sobre elcontingut de les pràctiques presentades (40% de la nota final). El contingutd’aquestes pràctiques específiques es farà públic en el campus virtual durant lasegona setmana del curs. 8
 9. 9. Per a tots els alumnes de Didàctica de la Llengua Catalana per a l’EducacióPrimària, l’acreditació d’un nivell B2+ en llengua catalana és una condiciónecessària per a poder aprovar l’assignatura.15. Bibliografia i recursosTema 1. L’escola i la llenguaCASSANY, D., LUNA, M. & SANZ, G. (1993) Ensenyar Llengua. Barcelona, Graó.DÖRNYEI, Z. (2008) Estratègies de motivació en l’aula de llengües. Barcelona, UOC.FERRANDO, A. coord., CUENCA M. J., PÉREZ SALDANYA, M. & IIFV (2002) Guia dusos lingüístics 1. Aspectes gramaticals. València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Tema 2. Aspectes psicolingüístiques i sociolingüístiques de l’educacióplurilingüeBAKER, C. (1997) Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo. Madrid, Càtedra, 1997.PASCUAL GRANELL, V. (2006) El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València, Conselleria de Cultura, Educació i Esports [el llibre està disponible en format pdf en aquest enllaç: < http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/vp_tl.htm >].RUIZ BIKANDI, U. et alt. (2000) Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid, Síntesis.VILA I MENDIBURU, I. coord. & SIGUAN I SOLER, M. (1998) Bilingüisme i educació. Barcelona, EDIUOC - Proa.Tema 3. L’educació plurilingüe al País ValenciàPASCUAL GRANELL, V. (2006) El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València, Conselleria de Cultura, Educació i Esports [el llibre està disponible en format pdf en aquest enllaç: < http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/vp_tl.htm >].PASCUAL GRANELL, V. (2010) L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià. València, FEV. [Document. Està disponible en format pdf a: <http://www.fev.org/lesclaus/model_escola.pdf> <http://www.iifv.ua.es/uem/Model_escola_plurilingue.pdf> ]1 Segons la ORDEN ECI/3857/2007, (BOE 29/12/2007, p. 53748), els estudiants d’Educació Primària hand’haver adquirit al finalitzar el grau el nivell C1 del Marc Comú de Referència per a les llengües en lallengua castellana i, si escau, en l’altra llengua oficial de la comunitat”. Aquesta exigència estàarreplegada en les Instruccions per a l’acreditació de competències en valencià dels alumnes de laUniversitat d’Alacant (BOUA 02/03/2010): “Els estudiants de Mestre dInfantil i Mestre de Primària,dacord amb les ordres que regulen aquests estudis, han dacreditar preceptivament el nivell C1 devalencià”. D’acord amb aquesta normativa, el Departament de Filologia Catalana de la Universitatd’Alacant va acordar (23-12-2010) demanar un nivell de llengua B2+ per als alumnes de l’assignatura“Didàctica de la Llengua Catalana per a l’Educació Primària” com a requisit necessari per a aprovarl’assignatura, requisit que ha estat avalat pel Defensor Universitari en consulta realitzada el 15-02-2011. 9
 10. 10. UNITAT PER A L’EDUCACIÓ MULTILINGÜE (UEM): <http://www.ua.es/uem/> ]Tema 4. Metodologia de l’educació plurilingüeGUASCH, O. & als. (2010) El tractament integrat de les llengües. Barcelona, Graó.MONTÓN SALES, M. J. (2002) La integració de l’alumnat immigrant al centre escolar. Barcelona, Graó, 2002.PASCUAL GRANELL, V. (2006) El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València, Conselleria de Cultura, Educació i Esports [el llibre està disponible en format pdf en aquest enllaç: < http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/vp_tl.htm >].PASCUAL GRANELL, V. (2006) “Components i organització d’una unitat amb un tractament integrat de llengua i continguts en una L2”. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 45, p. 121-152.Tema 5. L’aprenentatge inicial de la lectoescripturaBONALS, J. (1994) Assessorar l’aprenentatge de l’escriptura. Una aplicació de la proposta teberoskyana a la comarca del Berguedà. Barcelona, PPU - Consell Comarcal del Berguedà.DÍEZ DE ULZURRÚN PAUSAS, A. coord. et alt. (1998) L’aprenentatge de la lectoescriptura des d’una perspectiva constructivista. 2 vols. Barcelona, Graó.TEBEROSKY, A., amb la col·laboració de T. COLOMER (2001) Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona, Vicens Vives.RUIZ BIKANDI, U. et alt. (2000) Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid, Síntesis.Tema 6. Enfocaments metodològics del treball de les habilitatslingüístiquesCASSANY, D., LUNA, M. & SANZ, G. (1993) Ensenyar Llengua. Barcelona, Graó.CUENCA, M. J. (1992) Teories gramaticals i ensenyament de llengües. València, Tàndem.DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (2003) Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar avaluar. Barcelona, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, [el llibre està disponible en format pdf en aquest enllaç: <http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marc/index.htm>].Tema 7. El treball de les habilitats lingüístiques (1)CASSANY, D., LUNA, M. & SANZ, G. (1993) Ensenyar Llengua. Barcelona, Graó.DOLZ, J. (2006), Per a un ensenyament de l’oral. Iniciació als gèneres formals a l’escola. València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.PALOU, J. , BOSCH, C., coords. et alt. (2005) La llengua oral a l’escola. 10 experiències didàctiques. Barcelona, Graó.RUIZ BIKANDI, U. et alt. (2000) Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid, Síntesis. 10
 11. 11. SOLÉ, I., (1992) Estrategias de lectura. Barcelona, Graó.VILÀ I SANTASUSANA, M., coord. (2002) Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge o seqüències didàctiques. Barcelona, Graó.XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA (XTEC): <http://www.xtec.es/>Tema 8. El treball de les habilitats lingüístiques (2)CASSANY, D., LUNA, M. & SANZ, G. (1993) Ensenyar Llengua. Barcelona, Graó.CASSANY, D., (1987) Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure. Barcelona, Empúries.CASSANY, D. (1993a) La cuina de l’escriptura. Barcelona, Empúries.CASSANY, D. (1993b) Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’ escrit. Barcelona, Graó.CAMPS, A. (1994) L’ensenyament de la composició escrita. Barcelona, Barcanova.CAMPS, A. comp. et alt. (2003) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona, Graó, 2003.COLOMER, T. & CAMPS, A. (1991) Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona, Rosa Sensat - Edicions 62.GRUP DE RECERCA D’ÉCOUEN & JOSETTE JOLIBERT, coord., (1992) Formar infants productors de textos. Barcelona, Graó.GUASCH, O. (2001) L’escriptura en segones llengües. Barcelona, Graó.RÍOS, I. & SALVADOR, V. (2008) L’ensenyament del discurs escrit. Alzira, IIFV/Bromera.RUIZ BIKANDI, U. et alt. (2000) Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid, Síntesis.XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA (XTEC): <http://www.xtec.es/>Tema 9. Didàctica de la literatura en l’educació primàriaALCOVERRO, C. (1993) Llegir per escriure, escriure per llegir: tallers literaris a lensenyament secundari. Barcelona, Barcanova.COLOMER, T. (1998) La formació del lector literari. Barcelona, Barcanova.COLOMER, T. (1999) Introducción a la literatura infantil y juvenil. Madrid, Síntesis.FLUIXA, J. A. (1995) Jocs i estratègies d’animació a la lectura. València, Conselleria de Educació i Ciència.LLUCH, G., (1998) El lector model en la narrativa per a infants i joves. Barcelona – Castelló - València, Univ. Autònoma de Barcelona/Univ. Jaume I/Univ. de València.XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA (XTEC): <http://www.xtec.es/> 11

×