Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Elektronická evoluce platebního styku

on

 • 1,373 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,373
Views on SlideShare
1,372
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Elektronická evoluce platebního styku Elektronická evoluce platebního styku Presentation Transcript

 • Elektronická evoluce platebního styku Ond!ej Zaoral 4IT325 10 / 11 / 2010
 • antiAgenda ... aneb o !em to dnes nebude
 • antiAgenda ... aneb o !em to dnes nebude Ekonomická podstata pen!z a elektronick"ch pen!z Regulace elektronick"ch pen!z Realiza#ní technologie “Velkoobchodní” platební systémy a elektronizace p$ístupu do banky (Internet Banking a dal%í kanály)
 • Agenda ... aneb o !em to dnes bude
 • Agenda ... aneb o !em to dnes bude Základní typologie platebních systém& Karty na internetu i v reálném sv!t! Elektronické pen!'enky online Elektronické pen!'enky na #ipové kart!
 • Agenda ... aneb o !em to dnes bude Základní typologie platebních systém& Karty na internetu i v reálném sv!t! Elektronické pen!'enky online Elektronické pen!'enky na #ipové kart! CÍL: PŘEHLED O OBCHODNÍCH A ZCELA ZÁKLADNÍCH FUNKČNÍCH VLASTNOSTECH KOMERČNĚ DOSTUPN!CH ŘE"ENÍ MALOOBCHODNÍCH PLATEB NA INTERNETU A V KAMENNÉM SVĚTĚ ELEKTRONICKOU CESTOU
 • Typologie el. platebních systém& Serverové (server based) systémy centrální server vede ú#ty, v%echny transakce realizované online (offline s rizikem) Systémy s ulo'enou hodnotou (stored value) elektronické “bankovky” - sm!nky vlastní zn!jící na banku emitující elektronické peníze” jsou uchovávány na #ipu a obíhají stejn! jako papírová hotovost Hybridní (quasi stored value) systémy autorizace transakce p$ímo v #ipu karty proti obrazu z&statku ú#tu
 • Platební karty N!co málo historie (ty$stranné karetní schéma - role Technologie karet & systémy POS transakce 3D secure transakce Aktuální stav #eského trhu
 • Karty - historie a základy Charge karta (DinersClub, AmEx) vznik 30. léta 20. století v USA klient platí kartou a jednou za m!síc dostane od vydavatele fakturu (v"pis), kterou musí uhradit nap$. do 25 dní Kreditní karta klient platí kartou, pokud útratu neuhradí do konce bezúro#ného období, za#íná #erpat revolvingov" úv!r a platí úroky Debetní karta p$ístup k vlastním pen!z&m na ú#tu
 • (ty$stranné karetní schéma (Visa, MC) Vydavatel (Issuer) vydává klientovi kartu, zaji%)uje její vedení v systémech pro autorizaci (a autentizaci) P!íjemce (Acquirer) poskytuje obchodníkovi slu'by a vybavení pro p$íjem plateb kartami, zaji%)uje ú#tování Obchodník p$ijímá platby kartami Klient pou'ívá kartu k placení
 • Karetní technologie (plast) Dnes je v%e regulováno asociací (EMV #ip, vzhled apod.), nebo $ízeno ISO normou (tvar, rozm!ry plastu, magnetick" prou'ek, bezkontaktní technologie) D!lení na embosované/neembosované karty s elektronizací akcepta#ní sít! ustupuje Zastaralou technologii magnetického prou'ku nahrazuje bezpe#n" EMV (“EuroCardMasterCardVisa) #ip V mnoha zemích b!'í pilot bezkontaktních karet VISA PayWave, MasterCard PayPass Rozvíjejí se personalizované produkty (nap$. Image karta (SOB)
 • Karetní technologie (mimo kartu) Obchodník Imprinter (“'ehli#ku”) v (R skoro nenajdeme Platební terminál s konektivitou do systému issuera (dial-up je na ústupu, prosazuje se IP p$es ADSL nebo GPRS) Acquirer Systém pro správu terminál& (+ dálková správa) Systém pro vedení obchodník& Systém pro zpracování autorizací transakcí Issuer Card Management - systém pro vedení vydan"ch karet Pozn. terminologie se r"zní
 • Transakce na internetu (3D Secure) Standardizované $e%ení bezpe#né platby na internetu, známé jako 3D Secure (technicky), Verified by Visa a MasterCard SecureCode (komer#n!) Poskytuje obchodníkovi jednodu%e implementovatelné rozhraní platební brány, která v bance provádí transakci a obchodníkovi vrací jen v"sledek Obchodník se nedozví osobní data dr'itele karty V p$ípad! 3D Secure karty (issuingu) je od klienta vy'adována dodate#ná autentizace (není v (R, máme 3D pouze acquiring)
 • Transakce na internetu (3D Secure) Obchodník p$esm!ruje klienta na stránky acquirera a sou#asn! p$edává informace o po'adované transakci (vlastní ID, #ástka ...) Klient zadává do formulá$e na stránce acquirera #íslo karty, expiraci a CVC (CVV) Pokud je karta 3D Secure, je klient p$esm!rován na stránky issuera (své banky), kde zadá dal%í heslo (n!co jako PIN pro online platby) Prob!hne standardní ov!$ení transakce (limit, dostupné prost$edky) Obchodník obdr'í informaci o v"sledku transakce
 • Internetové pen!'enky = online ú#et “nabit" kreditem”, kter" m&'e b"t pou'it pro platbu za (drobn") obsah a zbo'í, #i slu'by na internetu Peníze jsou k dispozici pro platby po p$evedení z b!'ného ú#tu, vypo$ádání mezi dv!ma ú#ty u provozovatele pen!'enky je v reálném #ase Autentizace u'ivatele p$i platb! je v!t%inou pouze jménem a heslem U'ivatelsk"m mínusem v%ech pre-paid $e%ení je nutnost nabíjení a “psychologické obsluhy” dal%ího ú#tu
 • PayPal Nejv!t%í elektronick" platební systém na sv!t! Více ne' 100 milion& ú#t& M"tus: PayPal je mikroplatební systém díky poplatkové politice je PayPal na mikroplatby nevhodn" (fix + %) PayPal je dnes zp&sobem platby kartou na internetu, alternativa 3D Secure - v&#i kterému je v (R dra'%í p$es 90% u'ivatel& nemá na PayPal ú#tu nabité peníze Lidé z PayPalu o sob! sami $íkají: Jsme “trust broker”.
 • MoneyBookers Kopie PayPalu Je levn!j%í Krom! zprost$edkování plateb na internetu konkuruje bankám v zahrani#ním platebním styku (max. poplatek 0,5*) Na rozdíl od PayPalu má web v #e%tin! Deklaruje “odeslání pen!z na e-mail”, ve skute#nosti si ale p$íjemce musí zalo'it moneybookers ú#et, pokud jej je%t! nemá (ale je to hezk" virální marketing)
 • PaySec (SOB & Po%tovní spo$itelna, start jaro 2008 20 000+ klient&, 160+ obchodník& Korunov" systém pro #esk" trh Levn!j%í ne' jakákoli jiná online platba Bezpe#n!j%í - vyu'ívá v internet bankingu osv!d#ené autoriza#ní SMS Transakce jsou provád!ny v reálném #ase Zalo'ení kompletn! online, pro vy%%í obraty nutnost identifikace
 • (ipové elektronické pen!'enky Nej#ast!ji bezkontaktní #ipové (smart) karty Jedna z mo'n"ch náhrad hotovosti Motivy pro zavedení rychlá offline transakce $ízené kreditní riziko klienta p$i offline transakci (pre- paid) Nev"hody nákladná infrastruktura Alternativou je povolení mal#ch plateb v offline re$imu u platebních karet (v kombinaci s bezkontaktem)
 • Technologie #ipov"ch pen!'enek Na kart! je zaznamenán obraz z&statku klientova ú#tu (value block), proti kterému je autorizována platba => na kart% není nic, co bychom mohli ekonomicky ozna!it jako peníze R&zné operace s kartou jsou rozli%eny pomocí kryptoklí#& Klí# pro “nabíjení” (navy%ování value bloku) je nejv!t%í tajemství systému, obvykle dr'en centráln! a nabíjení probíhá pouze na online terminálech Vybíjecí klí# je v%ude, kde lze kartou platit Na konci dne terminál ud!lá uzáv!rku a ode%le do zú#tovacího centra transakce, které ud!lal Podle podklad& z terminál& probíhá ú#tování mezi ú#ty karet (klient&) a terminál& (obchodníky)
 • (Octopus card) Schéma spu%t!no s HongKongu v zá$í 1997 jako bezkontaktní dopravní karta, vyvinula se v univerzální pen!'enku 95% populace, 10 mio trx denn!, 3,7mld USD ro#n! Akceptováno v doprav!, na 18 000 parkomatech, ale i supermarketech apod.
 • Realita (eské republiky: karty standardní produkt, vydávají v%echny banky licenci na acquiring má (SOB, KB, (S, RB, UniCredit 3D Secure akceptaci na internetu nabízí obchodník&m (SOB, KB, (S, RB 3D Secure karty nenabízí nikdo #ipové karty vydávají v%ichni vlastní obrázek na kart! nabízí (SOB, KB a (S charge karty nabízí zejména DinersClub a AMEX
 • Realita (eské republiky: pen!'enky univerzální pen!'enka neexistuje rozvoj elektronick"ch odbavovacích systém& v krajsk"ch IDS m&'e b"t impulzem pro rozvoj pen!'enek Praha vydává OpenCard (pen!'enka v p$íprav!), (eské Dráhy InKartu (funk#ní pen!'enka) probíhá velká konsolidace dopravních karet v Libereckém kraji Telefónica O2 pilotuje v Plzni kartu v NFC telefonu
 • Teorie na záv!r: elektronická bankovka Vyu'ívá asymetrické kryptografie Bankovka = #íslo podepsané soukrom"m klí#em vydavatele (jeden nominál = jeden klí#) Nikdo krom! banky nem&'e bankovku vytvo$it, ale v%ichni mohou pomocí ve$ejného klí#e zkontrolovat, 'e ji vydal práv! vydavatel V a bankovka má hodnotu H Nutnost $e%it problém dvojího utrácení (bankovky jsou kopírovatelné p$i zachování korektnosti podpisu) Sou#asné systémy elektronick"ch pen!'enek na kartách Mifare (InKarta, OysterCard ...) nejsou na tomto principu zalo'eny
 • D!kuji za pozornost Ond$ej Zaoral ondrej@zaoral.net ozaoral@csob.cz www.linkedin.com/ondrejzaoral