бие даалт

9,181 views
9,061 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
211
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

бие даалт

 1. 1. Батлав.Захирал............................../О.Нямаа/11-р анги Физикийн Улсын шалгалтын материал 2010-2011 он Хувилбар А 1.Биеийн хүндийн хүч 2Н-той тэнцүү байв. Биеийн масс ямар байх вэ? А. 2кг B. 20кг C. 0,2кг D. 2кг E. 0,2кг 2.Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг зөв харгалзуулна уу? 1.Дулааны тоо хэмжээ а.Калори 2.Даралт b. Моль 3.Эзэлхүүн c. Килограмм 4.Бодисын тоо хэмжээ d. Атмосфер e.Литр А. 1а2b3e4d B. 1b2d3e4a C. 1a2d3c4b D. 1a2c3e4d E .1a2d3e4b 3-5-р асуултыг дараах томъёоноос сонгоно уу? А. F= B.F= C. F=-kx D. F=ma E. F=k 3.Дээрх томъёонуудын аль нь Ньютоны 2-р хуулийг илэрхийлэх вэ? 4.Дээрх томъёонуудын аль үрэлтийн хүчийг илэрхийлэх вэ? 5.Дээрх томъёонуудын аль нь ертөнц дахины таталцлын хууль вэ? 6.1А нэгжийн утга дэлгэрэнгүйгээр юуг илэрхийлэх вэ? А. B. C. D. E. 1А 7.Зөв харгалзуулна уу? 1.Нэгж a.хүч 2.Үзэгдэл b.бороо орох 3.Хэмжигдэхүүн c.сантиметр 4.Загвар d. секундометр 5.Хэмжигч багаж e.абсолют харимхай бие
 2. 2. А. 1e2a3d4b5c B. 1c2b3a4e5d C. 1a2b3c4d5e D. 1e2d3c4b5a E .1d2b3c4a5e 8.Тус бүр ижил хоёр цэгэн цэнэгийн үүсгэх цахилгаан орны хүчлэгийн вектор нь N цэг дээр хаашаа чиглэх вэ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. Тэгтэй тэнцүү9-14-р даалгаварын текстЗураг дээр идеал хийд явагдсан гурван изопроцессоос тогтох цикл процессыг дүрслэв.9. 1,2 ба 3 төлвийн температурыг жишнэ үү. A. T1=T2=T3 B. T1<T2=T3 C. T1<T2<T3 D. T1>T2=T3 E. T1=T2>T310. 2төлвийн температур 1төлвийн температураас хэд дахин их вэ? A. адилхан B. 0,5 C. 2 D. 3 E. 411. Дотоод энерги өссөн процесс аль нь вэ? A. зөвхөн 1-2 B. зөвхөн 2-3 C. зөвхөн 3-1 D. 1-2,2-3 E. 3-1,1-212. Аль процесст ажил хийгдсэн бэ? A. зөвхөн 1-2 B. зөвхөн 2-3 C. зөвхөн 3-1 D. 1-2,2-3 E. 2-3, 3-113.3-1 процесст хийн гүйцэтгэсэн ажлыг ол. A. Ажил хийгдэхгүй B. P0V0 C. -P0V0 D. 2 P0V0 E. -2P0V014. Диаграммаас 1-2, 2-3, 3-1 процессыг нэрлэ. A. T=const, V=const P=const B. ,V=const P=const T=const,
 3. 3. C. P=const V=const T=const D. V=const T=const . P=const E. . P=const T=const, V=const15-18-р даалгаварт дараах урвалууд хамаарна. A.1H2+1H2= 1H3+1H1 B.92U234= 90Th230+2He4 C.36Kr78= 35Br78+1e0 D.92U235+0n1= 56Ba144+36Kr90+ 0n1+0n1 E.92U238+0n1= 92U239= 93Np239+-1e015. Дээрх тэгшитгэлүүдийн аль нь хүнд цөмийн хуваагдах урвал вэ?16. Альфа задралыг харуулж байгаа тэгшитгэл нь вэ?17. Бетта буюу позитрон задралыг үзүүлж байгаа тэгшитгэлийг заа.18. Хөнгөн цөмийн нэгдэх урвалын тэгшитгэл аль нь вэ?19-20-р даалгаврын текст:10г масстай сум d зузаантай банзанд 400м/с хурдтай тусаж 200м/с хурдтайгаар нэвтлэн гарав.19. Сумны импульсийн өөрчлөлтийг олно уу?A. 2кг м/с , ихэссэн B. 0,5 кг м/с , ихэссэн C. 2кг м/с , багассан D. 6кг м/с , багассан E. 6кг м/с , ихэссэн20. Сум банзны эсэргүүцлийн хүчний эсрэг хийсэн ажлыг олно уу. A. 200Ж B. 100Ж C.400Ж D.800 Ж E.600Ж21. Ижил масстай хүйтэн ба халуун усыг ижил дусаагуураар ээлжлэн дусаав. Эхлээд 80С температуртай хүйтэнусыг дусаахад 40 дусал, дараа нь 800С температуртай халуун усыг дусаахад 48 дусал болов. Халуун ба хүйтэнусны нягтыг адил гэж үзвэл гадарга таталцлын коэффициент ын харьцаа ямар байх вэ? Санамж: шингэнийгадарга таталцлын хүч F= энд -гадарга таталцлын коэффициент . Тухайн температуртай шингэний хувьддусал бүрийн масс адил. A. 10 B.1 C. 1,2 D. 0,1 E. Өөрчлөгдөхгүй22. Чөлөөтэй хөдлөх бүлүүрээр таглагдсан саванд (P0 V 0T0) төлөвт идеал хий оршино. Хийн эзэлхүүнийгизотермээр 2 дахин багасгасан бол ямар төлөв тогтох вэ? A . (2P0, , 2T0) B. (2P0 V 0T0) C. (P0 T0) D. (2P0 T0) E. (2P0 2T0)23. Зурагт цацраг идэвхит бодисын идэвхи хугацаанаас хамаарах хамаарлыг дүрсэлжээ. График ашиглан угбодисын хагас задарлын үеийг ол.
 4. 4. 6 Идэвхит цөмийн тоо N*1000 5 4 3 2 1 мин t() 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. 4мин B. 1.5 мин C. 6мин D. 8мин E. 2мин24. Цөмийн хүчтэй хобоотой доорх хэллэгүүдийн аль нь зөв бэ? I. Цөмийн хүчний үйлчлэх орон зай маш бага байна.(r ) II Цөмийн хүч нь хүчтэй харилцан үйлчлэлд багтана. III. Цөмийн хүч нь нуклоны цэнэгийн төрлөөс хамаарна A.Зөвхөн I B. зөвхөн II C. зөвхөн III D. II ба I E. бүгд зөв25. Зурагт үзүүлснээр 9м урттай тэгш өнцөгт суурь бүхий шилэн ханатай саванд буй усанд тууш долгион тархана.Долгионы давтамж 500Гц . тархаж буй тууш долгионы урт ба тархах хурдыг олно уу? A. 2м ,500м/с B.2м,1000м/с C.3м,1500м/с D. 3м,125м/с E.9м, 500м/с26. Тухайн металлын фотоэффектийн улаан хилийн долгионы урт λ бол металлаас электрон гаргалтын ажлыголно уу? Гэрлийн долгионы тархах хурдыг с гэж үзнэ үү. A.A= B. A= C. A= D. A= E. A=27. Хоорондоо ижил зайд орших зургийн хавтгайд перпендикуляр чиглэл бүхий ижил хэмжээний гүйдэлтэй3дамжуулагч өгчээ. Зурагт үзүүлснээр дамжуулагчдыг холбосон тэнхлэг дээр орших О цэг дэх соронзон орныиндукцийн векторын чиглэлийг тодорхойлно уу?A. B. C. D. E.28. Доорх томъёонуудын аль нь биеийн кинетик энергийгилэрхийлэх вэ? A. F= B. B= C. B= D. Ek= E. U=29. Үрэлтгүй хөдлөх тусгаарлагч бүхий хоёр хоолойд 3 өөр төрлийн шингэнийг ээлж дараалан хийхэд хэрхэнтэнцвэр тогтож байсныг зургаар харуулав. Шингэний нягтуудыг өсөх дарааллаар эрэмбэлнэ үү. Энд h3=h1 байсан.
 5. 5. A. B. C. D. E.30. Зөв харгалзуулна уу? 1.үзэгдэл а.хөшүүргэн жигнүүр 2.загвар b. вольт 3.хэмжигдэхүүн c. гэрлийн хүч 4.хэмжих багаж d. гөлгөр хавтгай 5.хэмжих багаж e.уурших А. 1b2e3c4a5d B. 1e2a3c4d5bC. 1e2d3a4b5c D. 1b2a3c4b5a E. 1b2a3c4e5d31. N0 тооны цацраг идэвхит цөмийн 0.64N0 нь 8 цагийн хугацаанд задарсан бол задарлын эхний 4 цагийнхугацаанд хичнээн цөм задрах вэ? A. 0.2 N0 B. 0.8 N0 C. 0.6 N0 D. 0.4 N0 E. 0.3 N032. 5000А0 долгионы урттай гэрлийн давтамжийг олно уу?A. 3 Гц B. 5 Гц C. 6 Гц D. 12 Гц E. 18 Гц33-37- р даалгаврын текстГармоник хэлбэлзэл хийж буй биеийн хөдөлгөөний тэгшитгэл СИ системд x=0.3 хуулиар өгөгджээ.33. Хэлбэлзлийн далайцыг олно уу? A. 0.2м B.0.1м C.1м D.0.3м E.1.6м34. хэлбэлзлийн улирлыг олно уу? A. 2c B.4c C.6c D.8c E.10c35. Хэлбэлзлийн дахвтамжийг олно уу? A. 1/2Гц B. 1/3Гц C. 1/4Гц D. 1/5Гц E.1/6Гц36. 1с дэх биеийн координатыг олно уу? A. 0.2м B.0.15м C.1м D.0.6м E.10м37. Энэ биеийн үүсгэсэн долгионы тархах хурд 2м/с бол долгионы уртыг олно уу?
 6. 6. A. 12м B.10м C.8м D.6м E.5м38. Хувьсах гүйдлийн хэлхээний схемүүд зурагт өгөгдөв. Аль хэлхээнд ороомог конде39. Хувьсах гүйдлийнхэлхээний схемүүд зурагт өгөгдөв. Аль хэлхээнд ороомог кондесатортай зэрэгцээ, тэдгээрт нь нийлээд идэвхитэйэсэргүүцэлтэй цуваа холбогдсон байна вэ? A. B. C. D. E.39. 220В хүчдэлд 100Вт чадалтай ажилладаг хэрэглэгчийн эсэргүүцлийг олоорой. A. 22 Ом B.968 Ом C.484 Ом D.24.2 Ом E.44 Ом40. Дараах диаграммуудын аль нь идеал хийн даралтыг нь өөрчлөхгүйгээр халааж , эзэлхүүнийг ньөөрчлөхгүйгээр хөргөсөн нь дараах процессуудын алинд нь харгалзах вэ? A. B. C. D. E.41.Идеал хийн абсолют температурыг 3 дахин бууруулж , даралтыг 4 дахин ихэсгэхийн тулд эзлэхүүнийг хэрхэнөөрчлөх вэ? A. 12 дахин багасгана B. 12 дахин ихэсгэнэ C. 8 дахин ихэсгэнэ D. 3 дахин багасгана E. 3 дахин ихэсгэнэ42-46-даалгаврын текст0.5 кг масстай хар тугалганд тасралтгүй дулаан өгч байх үеийн температур-хугацааны хамаарлыг хүснэгтэндүзүүлэв. Хар тугалганы хувийн дулаан багтаамж 126 Ж/кг0С, хайлахын хувийн дулаан 0.024МЖ/кгt,мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60t,00C -23 27 127 227 327 327 327 327 327 477 627 777 92742. Хугацааны 20-40 минутын засварт хар тугалга ямар төлөвт байсан вэ? A. Хий B. Шингэн C. Хатуу D. Хий ба шингэн E. Шингэн ба хатуу43. Хар тугалганы хайлах температурыг олно уу? A. 200С B. 2200С C. 3200С D. 3270С E. 5700С44. Хар тугалга хугацааны ямар завсарт хатуу төлөвт байсан бэ? A. 0-20мин B. 20-40мин C. 50-60мин D. 0-40мин E. 0-60мин
 7. 7. 45. Хар тугалга хатуу төлөвт байхдаа авсан авсан дулааныг олно уу? A.2кЖ B. 22.05кЖ C.8.4кЖ D.4.2кЖ E. 15.64кЖ46. Хар тугалга хайлахдаа авсан дулааныг олно уу? A.6кЖ B. 8кЖ C.12кЖ D.24кЖ E. 36кЖ47. 40с хугацаанд 60Н хүчээр үйлчлэхэд биеийн импульсын өөрчлөлтийг олно уу? A.60Нс B.1.5Нс C. 2400Нс D. 40Нс E.100Нс48. Пүршийг 60Н хүчээр 0.03м хэмжээгээр деформацласан бол деформацийн энерги болон пүрший хатыг олноуу? A. 9Ж, 2000Н/м B. 18Ж, 200Н/м C.0.9Ж, 2000Н/м D.0.9Ж, 20Н/м E. 4.5Ж, 200Н/м49. 10 кг масстай бие α өнцөг бүхий налуугаар гулсана. Бие ба гадаргын хоорондох үрэлтийн коэффициент 0.2бол үрэлтийн хүчийг олно уу?(cosα=4/5, sinα=3/5, g=10м/с2) A.16H B.32H C. 24H D. 3H E.48H50. Бие 60Н хүчээр 0.2м2 талбайд үйлчлэхэд учруулах даралтыг олно уу? A.120Па B.300Па C. 100Па D. 200Па E.60Па Хувилбар С 1.Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг зөв харгалзуулна уу. 1.Урт а. жоуль 2.Ажил b. герц 3.Хүчдэл c. метр 4.Хэлбэлзлийн давтамж d. вольт А. 1 c 2а 3 b 4а b. 1 c 2a 3a 4 d c. 1 c 2 e 3d 4b d. 1e 2c 3a 4b e. 1c 2a 3d 4b
 8. 8. 2. 1 Вт нэгжийн утга дэлгэрэнгүйгээр юуг илэрхийлэх вэ? a. b. с. d. e. 3. Доорх үзэгдлүүдэд цацралаар дулаан шилжинэ гэдэгтэй санал нэг байвал тийм гэдгийг, санал зөржбайвал үгүй гэдгийг сонгоно уу?1. Халсан дулааны шугам / радиатор / анги танхимийг дулаацуулдаг тийм -т үгүй-ү2. Түүдэг галын дэргэд зогсоход төөнөж халдаг тийм-т үгүй-ү3. Халуун цайнд хийсэн халбаганы иш халдаг тийм-т үгүй-ү4. Нарны энерги газрын- гадаргууг халаадаг тийм-т үгүй-үА. ТҮТҮ В. ҮҮҮТ С. ҮТҮТ D. ТТҮТ Е. ТҮТТ4-6-р даалгаврын текстБиеийн температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг зурагт үзүүлэв.4. Бие ямар температурт царцах вэ?А.200С В. -100С С. 00С D. -50С Е. Энэ бие хайлаагүй 5. Бие хугацааны ямар завсарт шингэн төлөвт байх вэ?А. 0-20 мин Б. 0-50 мин с. 50-60 мин D . 60-80 мин Е.20-50 мин6. Хугацааны 20-50 минутын завсарт бие ямар төлөвт байх вэ?А. Хатуу В. Шингэн С. Хий D . шингэн ба хий Е. Хатуу ба шингэн7. Дараах биетүүдийг 54000 ж дулаан өгч халаажээ.Аль биеийн температурын өөрчлөлт хамгийн ихбайх вэ? Масс, кг Биеийн хэлбэр Хувийн дулаан багтаамж, Ж/ кг0СА.0.5 бөмбөлөг 2550В.0,5 куб 780С.1,2 Куб 780D.1,2 бөмбөлөг 2550Е.0,85 куб 1665
 9. 9. 8. XYZ тайрдсуудыг зурагт үзүүлсэний дагуу ижил мөртэй хөшүүрэг дээр тэнцвэрт оруулжээ.Тайрдсуудыг масс нь ихсэх дарааллаар байрлуулА. XZY B. YZX C. XYZ D. YXZ E. ZYX9. Дараах томъёонуудын аль нь шулуун, жигд хувьсах хөдөлгөөнийг илэрхийлэх вэ?А. X=A Sin ( t+kr ) B. X= A Cos ( t+ 0 ) C. X= X0+ Ʊ0t±D. PV= E. P= 10. I ба II машины хурд хугацаанаас хамааран графикийг зурагт үзүүлжээ. Доорх хувилбаруудын альнь хоёр машины хөдөлгөөнийг зөв илэрхийлсэн бэ?А. I ба II машинууд хугацааны 0 с ба 6,5 с-ийн агшинд уулзсан. В. Хугацааны эхний агшинд II машин, I машинаас хурдан байсан. 7 с-ийн дараа II машин зогсож, Iмашин цааш явсан.С. Хугацааны эхний агшинд II машин түрүүлж байсан боловч 6,5 с-ийн дараа I машин түрүүлсэн.D. ажиглалт хийсэн 9 с-ийн турш II машин түрүүлж байна.Е. Ажиглалт хийсэн 9 сийн турш I машин түрүүлж байна.11-13-р даалгаврын текст Зурагт үзүүлсэн l=15м урт налуу хавтгай ашиглан m=20кг масстай ачааг h=5м өндөрт гаргав. Үрэлтийнхүч F=30H, g=10м/с211. Зурагт үзүүлсэн чиглэлүүдээс аль нь ачаанд үйлчлэх үрэлтийн хүтний чиглэлийг зөв зааж байна вэ?А. 1 В.2 С. 3 D .4 Е. Зөв хариулт алга12. Ачааг зөөж гаргахад хийгдэх хамгийн бага ажлыг ол
 10. 10. А. 300 Ж В. 450 Ж С. 1000 Ж D. 1450 Ж Е. 3000 Ж 13. Машин уул өөд удаашран хөдлөх үед А. Кинетик ба потенциал энерги хуримтлагдана В. Кинетик энерги хуримтлагдаж, потенциал энерги хорогдоно С. Потенциал энерги хуримтлагдаж, кинетик энрги хорогдоно D. Кинетик ба потенциал энерги хорогдоно Е. Зөв хариулт алга 14. 8 г устөрөгчид ямар тоо хэмжээний бодис агуулагдах вэ? А. 1/8 моль В. 1/4 моль С. 4 моль D. 8 моль Е. 16 моль 15-20-р даалгаврын текст 1моль устөрөгчид явагдсан цикл процессыг V-T диаграмм дээр дүрсэлжээ. Санамж: 2 ба 4 цэгүүдкоординатын эхийг дайрсан нэг шулуун дээр оршихгүй. 15. Диаграммаас 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 процессыг тодорхойлно уу. 1-2 2-3 3-4 4-1 А. Изотерм Изобар Изотерм Изобар В. Изобар Изохор Изобар Изохор С. Изохор Изотерм Изохор Изобар D. Изохор Изотерм Изохор Изотерм Е. Изохор Изобар Изохор Изотерм 16. 1 ба 2 төлвүүдийн даралт, эзэлхүүн, температуруудын харьцааг / их, бага, эсвэл тэнцүү /тодорхойлно уу? А. Р1<P2; V1=V2; T1<T2 B. P1>P2; V1<V2; T1=T1 C. P1=P2; V1>V2; T1>T2 D. P1=P2; V1=V2; T1<T2 E. P1=P2; V1<V2; T1<T2 17. Доорх зургуудаас аль нь 2-3 ба 3-4 процессийг Р-Т диаграмм дээр зөв дүрсэлсэн бэ
 11. 11. 18. Дотоод энерги нь өссөн процессыг олно ууА. Зөвхөн 1-2 В. Зөвхөн 2-3 С. 2-3 ба 4-1 D . 1-2 ба 2-3 Е. 1-2 ба 3-419. Аль процесст ажил хийгдсэн бэ?А. Зөвхөн 1-2 В. Зөвхөн 2-3 С. 2-3 ба 4-1 D .1-2 ба 2-3 Е. 1-2 а 3-420. 1-2 процесс дахь хийн дотоод энергийн өөрчлөлтийг олА. RT0 B. 3RT0 C. RT0 D. 5RT0 E. 021. Зурагт үзүүлсэн чийдэнгүүд ямар холбоотой вэ?А. 1,3 цуваа, 2 ба 4 цуваа, хоорондоо зэрэгцээВ. 1,2,4 цуваа, 3-тай зэрэгцээС. 2 ба 4 цуваа, 3-тай зэрэгцээ, нийлээд 1-тэй зэрэгцээD. 2 ба 4цуваа, 3-тай зэрэгцээ, нийлээд 1-тэй цувааЕ. 1 ба 3 цуваа, 2 ба 4 цуваа. Хоорондоо цуваа22. Соронзон оронд орших зургийн хавтгайд перпендикуляр байрласан гүйдэлтэй дажуулагчид үйлчлэххүчний чиглэлийг олно ууА. 1 В. 2 С. 3 D. 4 Е. F=023. Дараах томъёонуудын аль нь гармоник хэлбэлзлэлийг илэрхийлэх вэ?А. X= A*Sin ( B. X= A*Cos ( C. X= X0+ v0t+D. PV= RT E. P=24. Зурагт үзүүлсэн хайрцагнуудын алинд нь хүнхэр толь байна вэ?
 12. 12. 25. цуглуулагч линзээс 0,5м зайд биеийг байрлуулахад бодит дүрс 1 м зайд үүссэн бол линзийнфокусын зайг тодорхойлно уу.А.0,33 м В.0,5 м С. 1,5 м D. 3 м Е. Зөв хариулт алга26. Өгөгдсөн металын гадаргууг тодохой V0 давтамжтай гэрлээр шарахад металлын гадаргаас электронсугаран гарах үзэгдлийг фотоэффэкт гэдгийг та бүхэн мэднэ. Доорх тохиолдлын алинд нь уг металлааснэгж хугацаанд сугаран гарах фотоэлектроны тоо ихсэх вэ?А. гэрлийн давтамжийг өсгөхВ. Гэрлийн давтамжийг бууруулахС. Гэрлийн эрчмийг нэмэгдүүлэхd.Dгэрлийн эрчмийш бууруулахЕ. Гэрлийн долгионы уртыг27. Атомын цөмийг А-масс тоо, Z-цөм дэх протоны тоогоор гэж илэрхийлдэг. Бетта задралыгүзүүлж байгаа тэгшитгэлийг ашиглан А ба Z тоог тогтооно уу. + Энд:антинейтрино A ZA. 31 13B. 31 14C. 31 15D. 30 15E. 32 1528 .Зөв харгалзуулна ууА. 1b 2e 3c 4a 5d B. 1b 2a 3c 4d 5e C. 1b 2a 3d 4e 5c D. 1e 2d 3b 4c 5aE. 1b 2a 3c 4e 5d1. үзэгдэл А. Цэгэн цэнэг2. загвар В. Цонх цантах3.хэмжигдэхүүн С. Өнцөг хурд
 13. 13. 4. нэгж D . Цаг5. хэмжих багаж Е. Радиан29-31-р даалгаврын текстБиеийн хөдөлгөөний хурд –хугацааны диаграмм өгчээ.29. Бие графикийн АВ хэсэгт ямар хөдөлгөөн хийснийг нэрлэнэ үүА. Хурдсах В. Жигд С. Удаашрах D . Хэлбэлзэх Е. Бие тайван байна30. дараах тэгшитгэлүүдийн альнаар нь ВС хэсэг дэх хөдөлгөөний хуулийг илэрхийлэх боломжтой вэ?А. X=X0*Sin( B. X=X0*Cos ( ) C. X=X0+Vt D. X=X0 E. X=X0+Vt+31. Дээрх хөдөлгөөнд тохирох хүч- хугацааны хамаарлийг дараах графикуудын аль нь хамгийн сайнилэрхийлж байна вэ?32-33-р даалгаврын текстНэлээд халуун шингэнд термометр дүрэн хэмжилт явуулсан туршилтын үр дүнг доорх хүснэгтээрүзүүллээХугацаа /мин/ 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5Температур/0с/ 96 85 66 58 55 55 55 55 54 50 46 40 36 32 26 2232. Уг бодисын хайлах цэгийг заана ууА. 960С В. 550С С. 200С D.00С Е. Хэлэх боломжгүй33. Хүснэгтийн мэдээллээр бодисын царцах процесс хичнээн хугацаанд үргэлжилсэнийг хэлнэ үүА. 3 мин В. 3,5 мин С. 1,5 мин D . 8 мин Е. Хатуу төлөвт шилжээгүй34. Гэрлийн шинж чанарыг түүнтэй холбоото тэгшитгэлтэй харгалзуулна уу1. гэрлийн ойлт А. n1 sin n2 sin2. гэрлийн хугарал B. P= mc
 14. 14. 3. бөөмлөг шинж C. =4. долгионлог шинж D. = c*TA. 1a 2d 3b 4c B. 1d 2a 3b 4c C. 1a 2d 3c 4b D. 1c 2a 3b 4d E. 1c 2d 3b 4a35. 2 мкКл, 4 мкКл ба -4 мкКл цэгэн цэнэгүүдийг адил талт гурвалжны оройд бэхэлжээ. 2мкКл цэгтбусад цэнэгүүдээс үйлчлэх нийлбэр хүч хаашаа чиглэх вэ?А. =mgh1+ B. Q1+Q2+Q3=0 C. D. Q=Iut E. hv=A+36. Дээрх энерги хадгалагдах хуулийн тэгшитгэлүүдийн аль нь эгц дээш шидэгдсэн биеийн механикхөдөлгөөний хувьд бичигдсэн байж болох вэ?37. Дээрх тэгшитгэлүүдээс гэрлийн үзэгдлийн хувьд бичигдсэнийгзаана уу 38. Жоуль-ленцийн хуулийг харуулдаг тэгшитгэл аль нь вэ? U хүчдэлтэй батарейд хоорондоо параллель металл ялтсыг зурагт үзүүлснээрхолбожээ. 39.Батарейд холбосон энэ хоёр ялтсыг физикт юу гэж нэрлэдэг вэ? А. генератор В. Цэнэглэгч С.резистор D.конденсатор Е.мотор 40. 1-р ялтас ямар цэнэгтэй болсон бэ? А. нэмэх В. Хасах С. Цэнэггүй D . эхлээд нээх дараа нь хасах цэнэгтэй болно Е. Эхлээд хасах дараа нь нэмэх цэнэгтэй болно 41. Ялтаснуудын хооронд электрон оруулсан бөгөөд хүндийн хүчний үйлчлэлийг тооцохгүй болтүүний хөдөлгөөний талаарх зөв өгүүлбэрийг сонгоно уу А. электрон 2 ялтасны хооронд хөдөлгөөнгүй тайван байна. В. Электрон 2-р ялтас руу тогтмол хурдаар хөдлөнө С. Электрон 1р ялтас руу тогтмол хурдаар хөдөлнө D. электрон 2-р ялтас руу хурдсан хөдөлнө Е. Электрон 1-р ялтас руу худрсан хөдлөнө 42-43-р даалгаврыг гүйцэтгэхдээ дараах зургийг ашиглаарай
 15. 15. Санамж: Аливаа масстай биесүдийн таталцлын хүчийг гравитацийн хүч гэх бөгөөд түүний хэмжээг F= гэж тодорхойлдог. Үүнд, ϒ- гравитацийн тогтмол бөгөөд m1 ба m2 масстай хоёр биеийнхоорондох зай42. Аль тохиолдолд гравитацийн хүч хамгийн их байна вэ?A. I B. II C. III D. IV E. V43. Гравитацийн хүчний хэмжээ ижил байгаа тохиолдлыг заана ууА. I ба II B. II ба III C. III ба IV D. I ба III E. II ба V44-46-р даалгаврын текст50кг масстай ачааг 200Н хүчээр налуу өөд чирэн 4м өндөрт гаргажээ.44. Ачааны потенциал энерги налуугийн доод хэсэгтээ харьцангуй ямар болсон бэ?А. 500 Ж В. 800 Ж С . 1000 Ж . 2000 Ж Е. 4000 Ж45. Налуугийн дагуу ачааг шилжүүлэхэд 200 н хүч ямар ажил хийсэн бэ?Налуугийн урт 20 мА. 500 Ж В. 800 Ж С . 1000 Ж . 2000 Ж Е. 4000 Ж46. Налуу хавтгайн ашигт үйлийн коэффициентийг олно ууА. 100% В. 75% С. 50% D. 25% . 10 %47. Цацраг идэвхт элемэнтийн хагас задралын үе 6 хоног .24 оногийн дараа энэ бодисын хичнээн % ньзадраагүй үлдэх вэ?А. 6,25% В. 12,5% С. 25% D. 50% Е. 100 %48. Дараах өгүүлбэрүүдээс бурууг нь олно уу.1. Хийн даралт савны ханыг мөргөх молекулуудын мөргөлтөөр үүсдэг2. Тамхины утааны эмх цэгцгүй хөдөлгөөнөөр агаарын молекулуудын хөдөлгшөөнийг илэрхийлж болно3. Хийн молекулууд өөр өөрсдийн тэнцвэрийн байрын орчимд маш их хурдтай хэлбэлзэн хөдөлдөгучраас хий тодорхой хэлбэр дүрсгүй байдаг.
 16. 16. А. I , III B. II , III C. I D. II E. III49. Цахилгаа соронзон хэлбэлзэл огторгуйд тархах үзэгдэл аль нь вэ?А. Радио долгионВ. Газар хөдлөлтС. Дуу авий гарахD. Усны гадарга дээр үүсэх долгионЕ. Олсон дээр үүсэх долгион50. Дараах хэллэгүүдийн аль нь устөрөгчийн атомын борын загварт тохирохгүй вэ?А. Өдөөгдсөн хийн цацрагалтын спектр нь гэрэлт шугам байна.В. Устөрөгчин атомын электрон нь цөмийг тойрон дурын радиустай орбитоор эргэнэС. Электрон их энергитэй түвшинд шилжихдээ энерги шингээнэD. электрон бага энергитэй түвшинд шилжихдээ цацаргалт хийнэЕ. Электроны энергийн түвшин квантчилагдсан байна. Хувилбар В1.Дараах нэгжийг зөв харгалзуулна уу.1.линзийн оптик A. Жоуль A. 1C2E3B4A2. гэрэлтүүлэг B. Кандел B. 1C2E3D4B3.биелэг өнцөг C. Диоптри C. 1C2B3A4D4гэрлийн өнцөг D.страдиан D. 1E2C3A4B E. люкс E. 1C2A3D4B
 17. 17. 2.Доорх нэгжүүдээс аль нь механик чадлын нэгж вэ?А. B. C. D. E.3. Сурагч хөдөлмөрийн хичээлээр хийсэн модон хийцийнхээ уртыг 5 удаа хэмжихэд дараах уртуудгарчээ. Хэмжилтийг дундаж утгыг олнл уу? Хэмжилтийн дугаар 1 2 3 4 5 Хэмжилтийн утга 4.1 4.2 3.8 3.9 4.5А. 3.8дм B.4.0дм C.4.5дм D.4.3дм Е.4.1дм4.Ажиглалт эхлэхэд бие 5мс хурдтай байсан бол ажиглалт дуусах үеийн( t=6с агшинд)хурдыг олно уу?А.12м/с B.5м/с C.17м/с D.13м/с D.-7м/с5. Биеийн хурдатгал -хугацаанаас хамаарах хамаарлын тэгшитгэлийг хугацааны t [2с:4с]завсарт бичнэүү? Санамж: СИ системд бичнэ.А а=const B.a=2t-4 C. a =2t D.а=12-2t E. a = 8-2t6. Сонгон авсан потенциал энергийн тэг түвшингээс дээш 10 м өндөрт байгаа 2 кг масстай биеийнпотенциал энергийг олно уу?А. 180ж B.200ж C.20ж D. 2ж E.220ж7-8-р даалгаврын текстФизикийн туршилтат хичээл дээр ялгаатай хат бүхий 4 пүршийг сунгаж татан пүршний суналт ба түүндхаргалзах татах хүчний утгын хэмжилтээр байгуулсан F=f(x) графикийг үзүүлжээ.7. Пүршний хатыг буурах дарааллаар эрэмбэлнэ үү?а.к1 к4 к3 b. к4 c. к4d. к1 e. к28.График ашиглан 1р пүршний хатыг тодорхойлно уу?А.1200н/м b.500н/м c.700н/м d.1300н/м e.2000н/м9-10-р даалгаврын текст
 18. 18. Зурагт цагаан тугалганы ялгаруулсан дулааны тоо хэмжээ ба температурын хамаарлын графикийгүзүүлэв. Санамж: цагаан тугалганы хувийн багтаамж с=250Ж/(кг*К), хайлах температур 2320С.9. Графикийн 1р хэсэгт ямар процесс харгалзах вэ?а. Халах b. хөрөх c.буцлах d. царцах e. хайлах10. Цагаан тугалганы масс ямар байсан бэ?А. 2 кг b. 0.8кг c. 1кг d.1.2кг e. Олох боломжгүй11. Зурагт үзүүлснээр тойрог дээр дөрвөн цэгэн цэнэг бэхлэгджээ. Цэнэг тус бүрийн хэмжээ ба төрлийганхааран тойргийн төвд цахилгаан орны хүчлэгийн чиглэлийг тодорхойлно уу?А. b. c. d. e.12-13-р даалгаврын текстЗурагт 4 элементтэй цахилгаан хэлхээ дүрслэн харууллаа. Хэлхээний элемент бүрийн цахилгаанэсэргүүцэл тэнцүү гэж тооцно. R1=R2=R3=R4=R12. Хэлхээний элемeнтүүд ямар холболттой вэ?А. 1,2 цуваа, нийлээд 3-тай цуваа , нийлээд 4-тэй зэрэгцээb. 1.2.3.цуваа, нийлээд 4-тэй зэрэгцээc..3.4 зэрэгцээ нийлээд 1.2-той зэрэгцээ d. 3.4 зэрэгцээ нийлээд 1,2-той цувааe.1,2,3,4 бүгд цуваа13. Хэлхээний ерөнхйи эсэргүүцлийг тооцно уу?А. R c d . R e. 4R14-15-р даалгаврын текстЗурагт нэгэн төрлийн соронзон оронд Ʊ хурдтай q цэгэн цэнэг нисэн орж байгааг дүрсэлжээ. Хурднычиглэл ба индукцийн векторын чиглэл харилцан перпендикуляр. Санамж: Соронзон орны зүгээс
 19. 19. хөдөлгөөнт цэнэгт үйлчлэх хүчийг харилцан хүч гэдэг. Зургийг ажиглан Лоренцын хүчний чиглэл бахэмжээг тодорхойлох дараах хоёр даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү. ← - Соронзон орны индукцын вектор зургийн хавтгайд перпендикуляр цааш чиглэсэн. ←14.Соронзон орны зүгэээс цэгэн цэнэгт үйлчлэх хүчний чиглэлийг тогтооно уу?А. b.15. хэрэв цэнэгийн хэмжээ Кл цэнэг цэнэгийн хурд 5мс нэгэн төрлийн соронзон орны индукц 2Тлбол соронзон орны зүгээс цэнэгт үйлчлэх хүчний хэмжээг тодорхойлно уу?А.2.5 Н b. Н c .0.4 Н d. Н e. 0,4 Н16. Гэрлийн цацраг толинд гадаргад өнцгөөр гадаргын нормальтай үүсэх өнцөг тусажбайв.Тусгалын цацрагыг нормалиас холдуулбал туссан ба ойсон цацрагуудын хоорондох өнцөг ямарбайх вэ?А. b. c. d. e.17. Гэрэлтэй холбоотой дорх хэллэгүүдийн аль нь зөв бэ?I. Гэрэл нь долгиолог ба бөөмлөг гэсэн хоёрдмол шинжтэйII. Гэрлийн даралт ба дифракцын үзэгдлүүд гэрлийн бөөмлөг шинжтэй холбоотойIII. Интерференц ба фотоэффектийн үзэгдлүүд гэрлийн долгионлог шинжтэй холбоотойa.Зөвхөн I b.Зөвхөн II c. Зөвхөн III d.II ба I e. Бүгд зөв18. Дэлхий , нар, одон оронтой холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?А. Нарны масс дэлхийн массаас 333000 дахин ихb. Дэлхий нарны хамт галактикийн төвийг тойрон эргэнэc. Одод темпертураасаа хамааран улаан, шар ,цагаан зэрэг өнгөтэй байнаd. Нар бол 100% зөвхөн устөрөгчөөс тогтох галт бөмбөг юмe. Дэлхий нарыг жилд нэг удаа тойрно эргэнэ19. Өгөгдсөн цөмийн урвалын тэгшитгэлийг ажиглан үл мэдэх (A,Z) тоог олно уу?Санамж: Энд нейтроний n, гелийн цөм буюу альфа бөөмийг гэж тэмдэглэв
 20. 20. А. (12,4) b. (10, 8 ) c. (9,6) d.( 9,8) e.(12.6)20.Өгөгдсөн хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг зөв харгалзуулна уу?1.конденсаторын багтаамж a. Кандела2.урт b. Кальвин3.абсолют температур c .метр4. гэрлийн хүч d .фарадA1d2c3b4a b. 1a2c3b4d c. 1c2a3d4b d.1d2c3a4b e. 1b2c3a4d21. Биеүдийн хурд Ʊ1a. Ʊ1>Ʊ2>Ʊ3 b. Ʊ2>Ʊ1>Ʊ3 c. Ʊ3>Ʊ1>Ʊ2 d. Ʊ1>Ʊ3>Ʊ2 e. Ʊ2>Ʊ3>Ʊ122.Биеийн эзэлхүүн ньA.400кг B. 8000кг C. 1200кг D.1600кг E. 2000кг23. Бие А цэгээс В цэг рүү явсан хөдөлгөөний траекторийu зурагт тод зураасаар үзүүлжээ. Түүний явсан зам башилжилтийг олно уу?А. а;3а B.а;2а C.а;а D.2а;а E.3а;а24-28р даалгаврын текстШулуун замаар хөдөлж эхэлсэн 1кг масстай биеийн координат-хугацааны график өгөгджээ.24. Графикын аль хэсэгт бие тайван байсан вэ?А.аб B.бв C.вг D.гд ба вг E.гд25. Бие ямар цэгээс буцаж хөдөлсөн бэ?А.а B.б C.в D.г E.д26.Биеийн хурдатгал-хугацааны графикуудын аль нь дээрх хөдөлгөөнд тохирох вэ?
 21. 21. 27.Замын аб хэсэгт биед үйлчилсэн хүчийг ол.А. 1Н B. 2Н C.3Н D.4Н E.5Н28.Замын вг хэсэгт биеийн импульс ямар байсныг олоорой.А. B. C D E.29.m1А. 1р бие B.2р бие C.3р бие D.бүгд зэрэг унана E. хариулах боломжгүй30.Хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн анхны хурдны хэмжээг нь 9 дахин ихэсгэвэл унах зай хад дахинихсэх вэ?А. 27 B.81 C.3 D.3 E.4.531. Биед 40Нхүсээр үйлчилхэд импулсийн өөрчлөлт байв хүч үйлчилсэн хугацааг олно уу?А.50с B.80с C.8000с D.5с E.0.5с32.800Н/м хаттай пүршинд 0.04Ж потенциал энерги олгох хүч ба деформацийн хэмжээг олно уу?А. 8Н 0.1м B. 8Н,0.01м C.0.1Н 0.8м D.32Н,0.8м E.2Н,0.1ж33.Бие 40Н хүчээр үйлчилхэд 200Па даралт үүсэх талбайг олно уу?А. B. C. D. E.34-38-р даалгаврын текст1кг масстай ус тасралтгүй дулаан алдаж байх үеийн температур-хугацааны хамаарлыг хүснэгтэнд үзүүлэв. Усныхувийн дулаан багтаамж 4200Ж/кг0С, мөсний хайлахын хувийн дулаан 0,33МЖ/кг.t,мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70t oC 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 -6 -834. Хугацааны 20-50 минутын засварт ус ямар төлөвт байсан бэ?А.хий B.шингэн C.хатуу D.Хий ба шингэн E.Шингэн ба хатуу35.Усны хөлдөх темпертурыг олно уу?А. B. C. С D. E.36.Ус хугацааны ямар завсарт хатуу төлөвт байсан бэ?
 22. 22. А.0-20мин B.20-50мин C.50-70мин D.0-50мин E.0-70мин37.Ус шингэн төлөвт байхдаа алдсан дулааныг олно уу?А.2кЖ B.20кЖ C.84кЖ D.42кЖ E.21кЖ38.Ус хөлдөхдөө ялгаруулсан дулааныг олно уу?А.2кЖ B.20кЖ C.84кЖ D.420кЖ E.21кЖ39..Зурагт үзүүлсэн цэгэн цэнэгүүдийн үүсгэх цахилгаан орны А цэг дээр хүчлэгийн вектор хаашаа чиглэхийгтодорхойлно уу?А.1 B.2 C.3 D.4 E.540. 8мкФ багтаамжтай конденсаторыг ямар хүчдэлд залгахад 40мЖ энергитэй болох вэ?А.8В B.320В C.5В D.100В E.160В41. Зурагт линзүүдийн хөндлөн огтлолыг үзүүлэв. Цуглуулагч линзүүдийг тодорхойлно уу?А.1ба2 B.1ба3 C.3ба2 D.4ба2 E.4ба342.3см фокусын зайтай цуглуулагч линзээс 12см зайд байгаа биеийн дүрс линзээс ямар зайд үүсэх вэ?Дүрс ньбодит уу? Хуурмаг уу?43.Хэлбэлзлийн далайцыг олно уу?А.0,2м B.0,1м C.1м D.2м E.10мГармоник хэлбэлзэл хийж буй биеийн хөдөлгөөний тэгшитгэл СИ системд Х=0.2 хуулиар өгөджээ.44.Хэлбэлзлийн улирлыг олно уу?А.2с B.4с C.6с D.8с E.10с45.Хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу?А.1/2гц B.1/3гц C.1/4гц D.1/5гц E.1/6гц46.1с дэх биеийн координатыг олно уу?А.0,2м B.0,1м C.1м D.2м E.10м
 23. 23. 47.6000 (с=3 мс,А= м)А. 3 B. 5 C. D. E.48.Фотоэффектийн үед 4000А0 долгионы урттай гэрлийн үйлчлэлээр 1.25эВ кинетик энергитэй электрон сугарангарах бол металын гаралтын ажлыг олно уу?(1000А0 долгионы урттай фотон 12.4эВ энергитэй ,c=3 м/с h=6.62 *10-34Жс )А. 3.1 эВ B.2.06эВ C. 2.48эВ D. 1.85эВ E. 0.48эВ49.Устөрөгчийн атомын 1-р орбитоос электрон 2-р орбитод шилжихдээ цацруулах фотоны энергийг олно уу?( Устөрөгчийн атомийн орбитийн энерги Е1=-13.6эВ , Е2=-3.4эВ , Е3=-1.51эВ , Е4=-0.85эв Е5=-0.54эВЕ6=-0.37эВ)А.2.86эВ B. 10.2эВ C. 0.54эВ D. 2.25эВ E. 0.66эВ50. Калийн изотоп хэдэн нуклонтой вэ?А.19 B.21 C.12 D .40 E. 59Хариу:№ Хувилбар А Хувилбар В Хувилбар С1 C B E2 E A B3 D E D4 A C D5 B B C6 A B D7 B D B
 24. 24. 8 B E A9 D B C10 D A D11 B B A12 C D D13 A B C14 E B C15 C D D16 B C A17 D A A18 C D A19 C C C20 E A C21 C D D22 D D B23 A D B24 D B D25 C D E26 E C A27 B E C28 D A E29 C D B30 D B E31 D D A32 C B B33 D D D34 C E D35 E D A36 B C A37 A C E38 D E D39 C C D40 E D A41 A D E42 E D B43 D D D44 A C D45 B B E46 C A C47 C D A48 C D E49 A E A50 B B C

×