Your SlideShare is downloading. ×
0
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Աղետների Ռիսկի Նվազեցման Գործընթացում Գենդային Խնդիրները

156

Published on

Ներկայացրեց Արմեն Չիլինգարյանը , ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրերի ԱՌՆ ծրագրի ղեկավար

Ներկայացրեց Արմեն Չիլինգարյանը , ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրերի ԱՌՆ ծրագրի ղեկավար

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
156
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ««ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ՋԱՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄՋԱՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ »» WE ARE FOR JOINT EFFORTS FORWE ARE FOR JOINT EFFORTS FOR GENDER IN DISASTER RISK REDUCTIONGENDER IN DISASTER RISK REDUCTION ԵՐԵՎԱՆ ՕԳՈՍՏՈՍ, 2013   ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • 2. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Աղետների ռիսկի նվազեցում .Զեկուցող Ա Չիլինգարյան ՄԱԶԾ ԱՌՆ Ծրագրերի համակարգող 09.08.2013 .Երևան թ
 • 3. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ÆÝã ¿ »ñÏñ³ß³ñÅÁ
 • 4. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ êåÇï³ÏÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ»ï ³ÝùÝ»ñÁև 1988Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 7, ųÙÁ 11:42 ¾åÇÏ»ÝïñáÝÁ êåÇï³Ï ù³Õ³ù: ÆÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ 10 µ³É, áõÅÁ 7 Ù³·ÝÇïáõ¹: ²í»ñí»É »Ý êåÇï³ÏÁ (100%-áí), ¶ÛáõÙñÇÝ (75%- áí), ì³Ý³ÓáñÁ (25%-áí), Áݹ³Ù»ÝÁ 21 ù³Õ³ù և 342 ·ÛáõÕ:ìݳëí»É ¿ Ù»ñ »ñÏñÇ µÝ³Ïï³ñ³ÍùÇ 20%-Á: ²í»ñí»É ¿ ³Õ»ïÇ ·áïáõ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ï»ëÁ, Ùáï 8ÙÉÝ ù³é. Ù»ïñ: ¼áÑí»É ¿ 25 ѳ½. Ù³ñ¹, ï³ñµ»ñ ³ëïÇ ³ÝÇ íݳëí³ÍùÝ»ñ »Ýճ ëï³ó»É Ùáï 20 ѳ½. Ù³ñ¹, áñÇó` ÑáëåÇï³É³óí»É ¿ 12500 Ù³ñ¹, ³Ýûà ³Ý ¿ Ùݳó»É 514000 ѳ½.և Ù³ñ¹: ÜÛáõÃ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ·áõÙ³ñÁ ϳ½Ù»É ¿ 9-10 ÙÉñ¹ ²ØÜ ¹áɳñ /áñáß ïíÛ³ÉÝ»ñáí ÙÇÝã 16,5/:և
 • 5. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Վï³Ý· ՃգնաժամՃգնաժամ / աղետ/ աղետ Êáó»ÉÇáõÃÛ áõÝ
 • 6. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ַݳųÙÁ ϳñáÕ¿ ÉÇÝ»É ·Ý³Å³Ùճ ³é³ç³óÝáÕ íï³Ý·Ç Ñ»ï ³Ýù, »Ã»³Û¹և íï³Ý·Çó ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á , ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ëáó»ÉÇ »Ý:
 • 7. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ַݳųٳÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·Ý³Å³Ù»ñÇó ½»ñÍճ å³Ñ»ÉÝ ¿:
 • 8. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ճգնաժամային կառավարման փուլերը կամ աղետների ռիսկի նվազեցում
 • 9. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Զարգացման և աղետների ռիսկի միջև առկա կապերը
 • 10. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Վտանգի և խոցելիության բնութագիր Վտանգներ Հավանակա նություն .Ընդհ ազ դեցությո ւն .Ազդեց Մարդու վրա Երկրաշարժ բարձր բարձր բարձր Սողանք բարձր բարձր ցածր Կարկտահարություն բարձր բարձր միջին .Ծայրահեղ եղանակային պայմ միջին միջին ցածր Սելավներ միջին միջին ցածր Պատնեշի փլուզում միջին միջին միջին Երաշտ միջին բարձր ցածր Ուժեղ քամիներ բարձր միջին ցածր Ճառագայթային վտանգ բարձր բարձր բարձր /Քիմիական վտանգ պայթյուն ցածր ցածր միջին
 • 11. ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ի±նչ կապ ունի Գենդերային հիմնախնդիրը աղետների ռիսկի նվազեցման հետ

×