Aknaxpur [compatibility mode]

185 views
100 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aknaxpur [compatibility mode]

 1. 1. ¶³Û³Ý» ê³ñ·ëÛ³Ý ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ ´³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù߳ϳµáõÛë»ñÇ ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
 2. 2. æºðزîܺðÆ îÆäºðÀ անգարային բլոկային թաղանթապատ
 3. 3. ՀՈՂԱԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ճմահող / դաշտային հող 30 - 50% տորֆ 40 - 80% բուսահող 20 - 30% կենսահումուս Հրաբխային խարամ 3-10մմ3 մմ պեռլիտ
 4. 4. ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ
 5. 5. ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ
 6. 6. ê²ÌÆÈÀ ²Բðàì
 7. 7. ê²ÌÆÈÀ ²Բðàì
 8. 8. Բնացան եղանակով աճեցրած սածիլները 2 3
 9. 9. Բնացան եղանակով աճեցրած սածիլները 1
 10. 10. Սածիլում
 11. 11. ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ պոմիդոր • 15-280 C • 50-60% / 65-80% վարունգ • 18-300 C • 85-90% / 75-90% տաքդեղ տաքդե • 16-320 C • 65-70% / 75-80%
 12. 12. ÎàôÈîàôð²Þðæ²Ü²èàôÂÚàôÜ ·³ñݳݳÛÇÝ ·³ñݳݳÛÇÝ ³ßݳݳÛÇÝ
 13. 13. ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ՏՆԿՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 45-55 օրեկան • Պոմիդոր երկգծանի ժապավենաձև 90+60x50 սմ 30-35 օրեկան • Վարունգ երկգծանի ժապավենաձև 90+60x35-50 սմ Վարունգ` 55-60 օրեկան • Տաքդեղ երկգծանի ժապավենաձև 90+60x35-50 սմ Տաքդեղ`
 14. 14. κèÆÎ
 15. 15. ̲ÔÆÎܺðÆ öàÞàîàôØ են` Փոշոտման եղանակներն են` Իշամեղուների օգնությամբ ; Մեխանիկական փոշոտիչների վիբրատորների) օգնությամբ; (վիբրատորների) օգնությամբ; օգտագործմամբ; հորմոնների օգտագործմամբ; ցողելով: Ջուր ցողելով:
 16. 16. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ կողային շիվերի հեռացում /բճատում բճատում/ բճատում տերևների հեռացում պտուղների նորմավորում
 17. 17. êÜܸ²ð²ð êÜܸ²ð²ð ÈàôÌàôÚÂÆ ä²ðàôܲÎàôÂÚàôÜÀ (Ù·/É) 100N –100- 200 ; P –30 -50 ; 190150K – 190-350 ; Ca –150- 300; 20Mg – 20-60; S – 24-100 24Fe – 4 Zn – 0,05 MoMo- 0,05 B – 0,5 Cu – 0,05 Mn – 0,05
 18. 18. ՍՆՆԴԱՐԱՐ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ A bak Ca N K Fe B bak K N P Mg + mikro PH 5,5-6,8 EC 1,8 -3,5
 19. 19. ՍՆՆԴԱՏԱՐՐԻ ՊԱԿԱՍԸ/ԱՎԵԼՑՈՒԿԸ ՊԱԿԱՍԸ ԱՎԵԼՑՈՒԿԸ N K Zn P Ca Cu
 20. 20. ՀԻՎԱԴՈՒԹՅՈՒՆ / ՍՆՆԴԱՐՐԻ ՊԱԿԱՍ Գագաթային փտում Ca
 21. 21. Տերևների գորշ բծավորություն К
 22. 22. ÜàðزìàðàôØ
 23. 23. ÐÆ´ðƸ ì²ðàôÜ¶Æ ä²ðºÜàβðäÆÎ ÐÆ´ðƸ
 24. 24. ÐÆ´ðƸ ä²ðºÜàβðäÆÎ ÐÆ´ðƸ þþ¼àì²êöÚàôèþþ F 1 150åïÕÇ ½³Ý·í³ÍÁª 150-200 · »ñù³ïíáõÃÛáõÝÁª 15-27 Ï·/ùÙ 15-
 25. 25. ÎÌàô î²ø¸ºÔÆ Î²ä
 26. 26. ÎÌàô î²ø¸ºÔ þþ²è²æܺÎþþ 71åïÕÇ ½³Ý·í³ÍÁª 71-86 · »ñù³ïíáõÃÛáõÝÁª 12,5-13,6 Ï·/ùÙ 12,5-
 27. 27. ø²Ôòð î²ø¸ºÔ
 28. 28. ՀԱԶԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
 29. 29. ՀԱԶԱՐ
 30. 30. ԿՈԼՌԱԲԻ
 31. 31. ՊԵԿԻՆՅԱՆ ԿԱՂԱՄԲ

×