• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Narratiivinen identiteetti ja opetus - Maiju huttunen
 

Narratiivinen identiteetti ja opetus - Maiju huttunen

on

 • 2,025 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,025
Views on SlideShare
2,025
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Narratiivinen identiteetti ja opetus - Maiju huttunen Narratiivinen identiteetti ja opetus - Maiju huttunen Presentation Transcript

  • Oppiminen(ko)- yksi identiteetin rakentumisen ilmiöistä?Näkökulmia narratiivista identiteettiä tukevaan opetukseen
   Maiju Huttunen, KM, projektitutkija
   Tampereen yliopisto
  • Identiteetin käsite
   Monisyinen, usean tieteenalan käsite
   Voi tarkoittaa:
   samuutta, yhtäläisyyttä, identtisyyttä
   ihmistieteissä
   ihmisen olemassaolo, persoonallisuus, minuus, itseys, kokemus itsestä, kokemus elämästä, yhteisöihin ja kulttuuriin liittyminen
   kertomus itsestä
   ’kuka olen’, ’mistä tulen’, ’minne kuulun’, ’minne menen’
   liittyy
   itsetunto, minäkuva, motivaatio, omatunto, minuus
  • maailmalle merkitys
   tieto
   kommunikointi
   kieli
   kertomus maailmasta
   merkitysten järjestelmät
   kertomus itsestä
   historia
   arvot, normit
   kasvaminen
   IDENTITEETTI
   tavat, tottumukset
   ympäristö
   oppiminen
   sosiaaliset rakenteet
   koulu
   perhe
   kasvatus
   taloudellinen järjestelmä
   instituutiot
   PROSESSISSA
  • Narratiivinen identiteetti
   Kertomus (engl. narrative) itsestä,
   kertomuksellinen eli narratiivinen identiteetti
   Minuus on kertomus
   rakentuva ja uudelleenrakentuva
   tilannesidonnainen (Bruner)
   Identiteetti on kertomus, minä olen kertomus (McAdams)
   Kehon kertomuksellisuus
   Pysyvä kertomus?  prosessissa
   Erilaisia kertomuksia
   Varhaislapsuudessa, puheenkehityksen alkuvaiheilla (Reese ym.)
   vrt. aiempi tutkimus n. 15 v vaiheilla
  • Narratiivinen prosessi
   Oppiminen  yksi identiteetin rakentumisen ilmiöistä
   (Ropo)
  • Narratiivisen identiteetin tasot
   Yksilöllinen kertomus, minä persoonana
   Yhteisöllinen kertomus, minä jäsenenä
   Kulttuurinen kertomus, minä maailmassa
   (Ropo; Know Id)
  • Identiteetti hermeneuttisena kokemuksena
   Ymmärrys elämästä ja tulkinta itsestä rakentuu vähitellen kertomisen ja uudelleen kertomisen välityksellä (Heikkinen & Huttunen)
   Tulkintaprosessi, kolmivaiheinen mimesis(Ricoeur)
   mimesis1alustava, hajanainen ymmärrys itsestä
   mimesis2 hajanaiset tarinat juonellistetaan kokonaisuudeksi
   mimesis3 palauttaminen, omaksuminen uusia esiymmärryksiä, mimesis1
  • Tieto, oppiminen ja identiteetti – maailma kertomuksena
   Tiedon maailma: kulttuuri  kieli  historia
   tiedon rakentumisen prosessi
   tietoa välitetään kertomusten eli kielen avulla
   tieto = kulttuurinen kertomusvaranto (Heikkinen)
   tietämisen prosessi ja oppimisen ymmärtäminen
   ”maailmaa tulkitaan alati kehittyvänä kertomuksena, joka alkaa ja liittyy siihen kulttuuriseen kertomusvarantoon, jota kutsumme tiedoksi” (Heikkinen)
   narratiivisen identiteetin rakentumisen prosessi
   itseä tulkitaan alati kehittyvänä kertomuksena, joka…
   Identiteetti ja tieto = ”siamilaiset kaksoset, joiden ravintoa ovat kertomukset” (Heikkinen)
  • Maailma kertomuksena
   Tiedon narratiivinen näkökulma
   useista kertomuksista uutta tietoa
   kahdenlaista tietämisen ja ajattelemisen tapaa (Bruner)
   luontainen ja ensimmäinen ajattelun tapa on narratiivinen  narratiivinen tietäminen tukee tieteellisen ajattelun kehittymistä  tukevat toisiaan
   tieteellinen, paradigmaattinen
   narratiivinen
  • Koulumaailma
   Kouluopetus painottuu irrallisten faktojen opetteluun
   oppimisen prosessi ja motivaatio
   oma suhde opittavaan asiaan merkitsevä
   asian rakentuminen osaksi identiteettiä, omaa itseä
   opittavan asian liittyminen omaan elämään  motivaatio  eheämpi kertomus itsestä suhteessa opittaviin asioihin
   oppiminen = identiteetin rakentumisen osaprosessi (Ropo)
   mm. ainekohtainen identiteetti
  • Narratiivinen identiteetti ja koulu
   Identiteetin käsite puuttuu opetussuunnitelmasta
   tietopainotteinen
   kokonaisuuksien puute
   koulussa tapahtuvaa identiteetin rakentumista vähän tutkittu
   identiteetin ja oppimisen yhteyksien tärkeys ei näy vielä käytännössä
   PISA  koulupudokkaat, viihtyvyystutkimukset, syrjäytymistutkimukset
   lapsuudessa ja nuoruudessa muodostunut käsitys itsestä merkittävä ennustustekijä
   koulusuuriosa lasten ja nuorten elämää
  • Miten koulu tukee identiteetin rakentumista?
   Voisiko koulussa tapahtuva identiteetin positiivinen rakentuminen ehkäistä syrjäytymistä?
   Koska tarinoilla ja erilaisilla minäkertomusten muodostamisilla on niin huomattavia mahdollisuuksia, merkittävä osa oppimisessa ja identiteetin kehityksessä, miksi narratiivista näkökulmaa ei hyödynnettäisi myös opetuksessa?
  • Tutkimus
   Millaisia tarinoita oppilaat kertovat itsestään koulussa?
   Etnografinen tapaustutkimus alakoulun 2. luokalla, 15 oppilasta
   10 viikon opetusjakso
   Minä maailmassa -identiteettiprojekti
   pedagogisia käytänteitä ja menetelmiä - opetuspaketti
   kokeilu, materiaalinkeräystä, observointia ja haastatteluja
   alussa ja lopussa oppilaita pyydettiin kertomaan ja kirjoittamaan itsestään
   analysoitiin narratiivisella otteella
  • Narratiivisen identiteetin kehittäminen perusopetuksessa
   Opetusmenetelmien tavoitteena
   elämäntarinan rakentuminen
   POPSin sisällöt
   narratiivisen opetussuunnitelman malli (Ropo)
   sovellettavuus
   ehyet kokonaisuudet
   oppilaille mahdollisuus kertoa itsestään eri tavoin
   oppivat ymmärtämään tietoa ja itseä osana maailmankaikkeutta
   narratiivisen identiteetin tasot
  • Narratiivinen opetus Minä maailmassa -projektissa
   Opetettavat aiheet ja perinteinen opetussuunnitelma  järjestetäänteemoittain  
   pienistä suuriin perspektiiveihin; ’minusta maailmankaikkeuteen’
   joissakin teemoissa opetuksessa käytetään narratiivejaja  joissain teemoissa  
   opetusmateriaalijäsennetään narrativiseen muotoon.
   Identiteetti, tiedot  ja  taidot  
   rakentuvat samanaikaisesti yksilöllisenä ja yhteisöllisenä  
   elämäntarinana jatkuvassa  prosessissa opetuksen yhteydessä
   myös   koulupolun  jälkeen.
   Tavoiteltuna  tuloksena  monipuolisempia  ja   pysyvämpiä oppimistuloksia  ja  -saavutuksia.
  • Narratiivinen opetus Minä maailmassa -projektissa
   Oppilaat  aktiivisina   osallistujina  
   tuottavat  ja  tekevät  erilaisia  dokumentteja,  jotka  
   samanaikaisesti rikastavat heidän narratiivista identiteettiä,  tukevat maailmankuvan avartumista sekä auttavat ymmärtämään  maailmaa kokonaisuutena ja itseä osana sitä.
   tavoitteena  omakohtainen  kokemus  opittavista  asioista.
   Oppilaat  opetuksen  keskiössä
   ”miten maailma on kytköksissä heihin, miten tieto on kytköksissä heihin, keitä he ovat suhteessa maailmaan ja kaikkeen tietoon, jota heidän on 
   opiskeltava…”
  • Opetus prosessina
   Rakentaa ja tarjoaa merkityksiä, tarkoituksia ja yhteyksiä opittavien asioiden välille.
   Lapset kasvattavat ymmärrystään itsestään osana maailmankaikkeutta.  
   Yksilöllinen kasvu ja oppiminen,
   kokemus tärkeänä yhteiskunnan ja globaalin maailman jäsenenä sekä aktiivisena kansalaisena,
   tarjoaa kokemuksia ja mielikuvitusta oppimiseen.
    
   Pirstaloituneen opetussuunnitelman ja erillisten faktojen opettelun sijaan todentuntuinen kokemus maailmasta ja omasta itsestä.
  • Minuuden  lähteillä  
   Minun  perheeni  
   Minun  sukujuureni  
   Elämässä  sattuu  ja  tapahtuu  
   Läheisiä  ihmisiä  
   Ystäviä  ja  luokkakavereita  
   Tutustun  ympäristööni  
   Kotikaupunkini  
   Olen  suomalainen  
   Minun  satuni  
   Kotimaani  naapurimaita  
   Suomi  on  yksi  Euroopan  maista  
   Maapallo  
   Leijumme  avaruudessa  
   Minä  maailmassa
   Minä maailmassa
   Opetuksen teemat
  • Opetuksen toteuttaminen
   Tarinat opiskeltavasta aiheesta
   Lasten omat sekä kerrotut että kirjoitetut tarinat
   myös reflektio
   Lasten dokumentit ja tehtävät
   myös oppikirjojen tehtävät teemojen mukaisesti
   Konkreettisia erimerkkejä, tuetaan tarinoilla 
   Draamaa, leikkiä, taidetta, musiikkia, liikuntaa…
   Informaatioteknologian ja median hyödyntäminen
   Lasten yksilölliset portfoliot, Minä  -kansiot
   Minä maailmassa  ‐posteri  
  • Opetus käytännössä
   Tarina minusta; aikajana, aistit, omat valokuvat, kehonkaava
   Tarina ihmisen historiasta; syntyminen, sukupuu, erilaiset perheet, evoluutio
   Tarina meistä; perhe, kaverit, lähiympäristö, ryhmätyöt, liikuntaleikit, haastattelut
   Tarina erilaisuudesta; erilaisia ihmisiä, erilaisia lähtökohtia
   Tarina ympäristöstä; oma näkemys, omat reitit, kartalta, oma huone pienoiskoossa, pihapiiri ja suunnistus, ilmansuunnat leikkien
   Tarina Suomesta; kertomus seikkailusta, kartan värittäminen, oma lehtijuttu, musiikki, ruuat, murteet, kielen opiskelu
   Tarina naapurimaista; kartat ja ryhmäesitykset, maiden väliset liikuntaturnaukset
   Tarina Euroopasta; matkalla kuvin, aistein, matkakertomusten, välimatkamittausta, oma kokemus, toivemaa, eri kielet ja kulttuurit
   Tarina maanosista; erilaisista maista, maiden historiasta, maantieteelliset tapahtumat
   Tarina maapallosta; päivän kierto, kuun kierto, auringon kierto, vuosi ja vuodenajat
   Tarina avaruudesta; Maan kiertorata ja muuta naapurit, maailman synty, mustat aukot ja mielenkiintoiset planeetat  elämän synty: kierto historiasta nykypäivään
   Tarina Minusta; projektin aikana rakentunut tarina
  • Projektissa rakentunut posteri
  • Mitä projekti kertoi?
   Tyttöjen tarinat rikkaampia, mutta
   pojat ottivat tyttöjä kiinni.
   Jokainen oppilas oppi enemmän juuristaan, historiastaan, elämästään, elämänkulusta ja ymmärsi opetussuunnitelman tietosisältöjen yhteyksiä omaan elämään.
   Sellaisten lasten elämäntarinat saivat kaikkein eniten sisältöä, joilla identiteetin ja itsetunnon havaittiin alussa olevan heikoimmat.
   Huoltajat nauttivat projektista ja kotitehtävistä.
  • Tytöt Pojat
  • Millaisia mahdollisuuksia?
   Jos jo näin lyhyt projekti mahdollistaa elämän tarkastelun oppiaineiden yhteydessä, millaisia mahdollisuuksia tällaisella opetuksella voisi olla?
   Projekti kertoo koulun identiteeteistä…
   Millainen on hyvä oppilasidentiteetti?
   Sellaiset lapset, jotka poikkesivat koulun odotuksista eniten kaikkein eniten, olivat hyvin vastaanottavaisia ja avoimia tämänkaltaiselle opetukselle.
  • Lopuksi
   Näyttäisi olevan mahdollista järjestää opetus sellaiseen muotoon, että se tukee identiteetin rakentumista.
   Alkutarinat kertovat, että koulu ei nykyisellään ota kantaa identiteetin rakentumiseen, niin kuin se voisi.
   Jo kymmenen viikon projekti parantaa identiteetin rakentumista.
   On tarpeen jatkaa tutkimusta sekä kokeiluja erilaisissa luokissa ja eri luokka-asteilla.
  • Lisätietoa
   Tutkimus ja paljon muuta opetuspaketteineen luettavissa:
   www.narratiivinenopetus.wordpress.com
   Opetuspaketissa kaikki opetustunnit sisältöineen ja käytäntöineen.
   maiju.huttunen@uta.fi
   Tampereen yliopisto,
   Kasvatustieteiden yksikkö,
   projektitutkija, jatko-opiskelija
  • Lähteitä
   Bruner, J. Life as narrative. Social research. 71(3). 691-710.
   Heikkinen, H.L.T. & Huttunen, R. 2002. Tullasiksimitäolen? TeoksessaHeikkinen, H.L.T. & Syrjälä. L. Minussaeläämontatarinaa. Kirjoituksiaopettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura. 163-183.
   Heikkinen, H.L.T. 2002. Tarinatopettajankoulutuksenvälineenä. TeoksessaHeikkinen, H.L.T. & Syrjälä. L. Minussaeläämontatarinaa. Kirjoituksiaopettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura. 101-105.
   Heikkinen, H.L.T. 2002. Narratiivisuus – eivaanyksivaanmontatarinaa. TeoksessaHeikkinen, H.L.T. & Syrjälä. L. Minussaeläämontatarinaa. Kirjoituksiaopettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura. 116-125.
   Huttunen, M. & Pynninen, S. Lastennarratiivisenidentiteetinkehittäminenperuskouluopetuksessa. EtnografisenatapaustutkimuksenatoteutettuMinämaailmassa –identiteettiprojekti. Produktiivinen pro gradu -tutkielma. Tampereenyliopisto.
   Know Id. https://www12.uta.fi/blogs/know-id/
   McAdams,  D.  P.  1988.  Power, Intimacy, and  the Life Story. Personologica Inquiries  into  Identiy. New York: The Guilfor Press.
   Narratiivinenopetus. http://narratiivinenopetus.wordpress.com/
   Reese, E., Yan, C., Jack, F. & Hayne, H. 2010. Emerging identities: Narrative and Self From Early Childhood to Early Adolescence. In McLean, K.  C. & Pasupathi, M. (ed.)  Narrative  Development  in  Adolescence.  Creating  the   storied  self.  23–43.  
   Ricoeur, P. 1992. Oneself  as  another.  Chicago:  University  of  Chicago  Press.  
   Ropo, E. 2009. Identity Development as a Basis for Curriculum  Development. In Identity and Values in Education Baltmannsweiler: Schneider Verlag  Hohengehren.