Datos marzo

413 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Datos marzo

 1. 1. Datos sociolaborais desagregados por sexos Marzo de 2011
 2. 2. Coordinación:Secretaría de Emprego, Economía Social e AutoempregoElaboración:Rede de Axentes de Emprego de GaliciaAbril de 2011
 3. 3. sindicato nacional de ccoo de galiciaNo mes de marzo de 2011, as persoas paradas en Galicia son 249.246. Deste total, o53,22% son mulleres: 132.656. CADRO 1: Desemprego rexistrado en Galicia segundo o sexo e os tramos de idade MARZO 2011 TOTAL HOMES MULLERES Total Galicia 249.246 116.590 132.656 Menores de 25 anos 23.428 13.027 10.401 Resto de idades 225.818 103.563 122.255 Fonte: Elaboración propia segundo datos do INEM, marzo 2011 CADRO 2: Desemprego rexistrado en Galicia segundo o sexo e os tramos de idade, variación respecto ao mes anterior MARZO 2011 TOTAL HOMES MULLERES Total Galicia 967 –57 1.024 Menores de 25 anos 633 266 367 Resto de idades 334 –323 657 Fonte: Elaboración propia segundo datos do INEM, marzo 2011O paro medrou no mes de marzo en 967 persoas con respecto ao mes de febreiro. Asmulleres presentan un incremento en termos relativos dun 0,78% (1.024 máis),mentres que nos homes se rexistrou un descenso do 0,05% (57 parados menos). Naspersoas menores de 25 anos aumenta o desemprego masculino un 2,08%, mentresque nas mulleres faino nun 3,66%. Entre os maiores desta idade, o incremento dodesemprego nas mulleres é dun 0,54% mentres que nos homes descende nun 0,31%. CADRO 3: Desemprego rexistrado en Galicia segundo sectores económicos, sexo e idade TOTAL IDADES MENORES DE 25 ANOS RESTO DE IDADES MARZO 2011 Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes MulleresAgricultura 6.418 4.322 2.096 425 330 95 5.993 3.992 2.001Industria 37.623 19.926 17.697 2.362 1.862 500 35.261 18.064 17.197Construción 39.663 35.938 3.725 2.708 2.601 107 36.955 33.337 3.618Servizos 135.590 45.796 89.794 9.286 3.901 5.395 126.304 41.895 84.409Sen emprego ant. 29.952 10.608 19.344 8.647 4.333 4.314 21.305 6.275 15.030TOTAL 249.246 116.590 132.656 23.428 13.027 10.401 225.818 103.563 122.255Fonte: Elaboración propia segundo datos do INEM, marzo 2011No sector dos servizos e no colectivo sen emprego anterior, o desemprego feminino ésuperior ao masculino; nos demais sectores a situación é a contraria. Destaca quenestes dous grupos o paro feminino supón máis do 43% do total das persoasdesempregadas.Tanto nos menores de 25 anos coma no colectivo de resto de idades, as tendenciaspor sectores son semellantes ás do total.datos sociolaborais desagregados por sexos 3
 4. 4. sindicato nacional de ccoo de galiciaComo ocorre adoito, o paro feminino no sector da construción é, en todos os casos,moi inferior ao masculino. Pola contra, na industria os datos de desemprego son caseque parellos entre homes e mulleres para o colectivo de resto de idades. CADRO 4: Desemprego rexistrado en Galicia segundo sectores económicos, sexo e idade, variación respecto do mes anterior TOTAL IDADES MENORES DE 25 ANOS RESTO DE IDADES MARZO 2011 Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes MulleresAgricultura –73 –87 14 –5 –6 1 –68 –81 13Industria 293 64 229 4 10 –6 289 54 235Construción –265 –305 40 –36 –39 3 –229 –266 37Servizos 619 216 403 262 86 176 357 130 227Sen emprego ant. 393 55 338 408 215 193 –15 –160 145TOTAL 967 –57 1.024 633 266 367 334 –323 657Fonte: Elaboración propia segundo datos do INEM, marzo 2011En comparación co mes anterior, o desemprego subiu en todos os sectores agás naagricultura (que rexistra 73 desempregados menos) e na construción (con 265desempregados menos). Por sexos, medra en todos os sectores e en ambos os sexos,agás nos homes na agricultura (87 menos) e na construción (305 menos).Na análise dos valores por tramos de idade, atopamos que nos menores de 25 odesemprego sobe en todos os sectores, agás na agricultura e na construción. Porsexos, os homes rexistran 6 parados menos na agricultura e 39 menos naconstrución, e as mulleres rexistran 6 paradas menos na industria.No resto de idades, sobe o paro en todos os sectores agás na agricultura quedescende en 68 persoas desempregadas, na construción baixa en 229 e no colectivosen emprego anterior que descende en 15. Por sexos, os homes en paro diminúen naagricultura, na construción e no colectivo sen emprego anterior. As mulleresdesempregadas aumentan en todos os sectores. CADRO 5: Contratos rexistrados en Galicia segundo sexo e tramos de idade HOMES MULLERES AMBOS OS SEXOSMARZO 2011 < 25 25 a 44 > 45 < 25 25 a 44 > 45 < 25 25 a 44 > 45 anos anos anos total anos anos anos total anos anos anos totalIndefinidos 349 1.790 575 2.714 402 1.579 361 2.342 751 3.369 936 5.056Temporais 4.283 15.717 4.801 24.801 4.112 14.007 3.614 21.733 8.395 29.724 8.415 46.534Total Galicia 4.632 17.507 5.376 27.515 4.514 15.586 3.975 24.075 9.146 33.093 9.351 51.590Fonte: Elaboración propia segundo datos do INEM, marzo 2011Dos 51.590 contratos que se formalizaron en Galicia no mes de marzo de 2011, asmulleres asinaron o 46,7% (24.075 contratos). Ao facermos a distinción entrecontratos indefinidos e temporais, obtemos que as mulleres asinan o 46,3% dosindefinidos e o 46,7% dos temporais.A contratación aumentou en marzo un 13,36% (un 10,76% a indefinida e un 13,65% atemporal), cunha suba do 11,7% na contratación feminina e do 14,85% na masculina.datos sociolaborais desagregados por sexos 4
 5. 5. sindicato nacional de ccoo de galiciaAs maiores variacións deste mes son:Nas mulleres, aumenta a contratación en todos os intervalos de idade. Os maioresaumentos danse na contratación indefinida nas mulleres de 45 anos e maiores (un30,80% máis) e na temporal no grupo de mulleres menores de 25 anos (un 14,54%máis).Entre os homes tamén aumenta a contratación en todas as faixas de idade. Nacontratación indefinida, a que máis medra é a de menores de 25 anos cun incrementodo 10,79%. Na temporal, o tramo de idade en que máis aumenta a contratación é node 45 anos ou máis cun 23,10%.De 984.500 persoas afiliadas á seguridade social que hai en Galicia, o 46,5% sonmulleres, proporción que máis ou menos se mantén en valores similares no réximexeral (47,2%) pero que diminúe un pouco ao falarmos do réxime de autónomos(42,2%). Pero danse dúas desviacións salientables: no réxime especial da minería, asmulleres só representan o 14,28%, e no réxime especial de empregadas do fogar, asmulleres son o 97,95%. CADRO 6: Afiliación media á seguridade social segundo os réximes e o sexo HOMES MULLERES NON CONSTA TOTALRéxime xeral 378.174 338.352 5 716.531Réxime esp. de autónomos 126.541 92.523 0 219.064Réxime esp. minería e carbón 6 1 0 7Réxime esp. agrario 3.306 1.288 0 4.594Réxime esp. empr. do fogar 418 19.966 0 20.384Réxime especial do mar 17.838 6.082 0 23.920TOTAL 526.283 458.212 5 984.500Fonte: Elaboración propia segundo datos da Seguridade Social, marzo 2011En comparación co mes anterior, aumenta o número de afiliadas un 0,24% (1.108máis) e o de afiliados nun 0,20% (1.041 máis). Este mes, o número de afiliaciónsdiminúe no réxime especial agrario (26 menos), mentres que medra nos restantes (oda minería non rexistra variación ningunha). Destaca o aumento absoluto do réximexeral, 1.799 afiliacións máis, e o do réxime especial do mar que suma 194 máis.Nas mulleres aumenta a afiliación no réxime xeral (962 máis), no réxime especial deempregados do fogar (78 máis), no réxime especial de autónomos (93 máis) e noréxime especial agrario (5 máis), mentres que o da minería de carbón non rexistravariación ningunha. Pola contra, descende a afiliación feminina no réxime especial domar (30 menos).datos sociolaborais desagregados por sexos 5
 6. 6. sindicato nacional de ccoo de galicia[Os cadros do 7 en diante só se actualizarán cada tres meses, coincidindo cos datos da EPA.] CADRO 7: Datos básicos do mercado laboral segundo a EPA (en miles de unidades) GALICIA TOTAL HOMES MULLERES Poboación > de 16 anos 2.382,1 1.137,6 1.244,5 Poboación activa 1.296,6 699,3 597,3 Poboación ocupada 1.093,1 593 500,1 Poboación parada 203,5 106,3 97,2 Poboación inactiva 1.085,5 438,3 647,2 Fonte: Instituto Galego de Estatística, EPA 4.º trimestre do 2010Segundo os datos publicados pola EPA do cuarto trimestre de 2010, as mulleresrepresentan o 52,24% da poboación en idade de traballar, pero só o 46,06% dapoboación activa, mentres que son preto do 60% das persoas inactivas. Un dato quechama a atención é que, segundo a EPA, as mulleres representan o 47,76% dapoboación en situación de desemprego, mentres que os datos publicados polo ServizoPúblico de Emprego din que son o 52,93% do total de persoas desempregadas. CADRO 8: Comparación co trimestre anterior (en miles de unidades) GALICIA TOTAL HOMES MULLERES Poboación > de 16 anos -1 -0,50 -0,50 Poboación activa -17,40 -12,80 -4,60 Poboación ocupada -25,60 -19,40 -6,20 Poboación parada 8,20 6,60 1,60 Poboación inactiva 16,40 12,30 4,10 Fonte: Elaboración propia cos datos do IGE, 4.º trimestre do 2010Se nos centramos só nas mulleres e comparamos os datos deste trimestre cospublicados pola EPA no terceiro trimestre de 2010, vemos que rompe a tendenciainiciada no trimestre anterior de aumento no número de mulleres ocupadas; este mesdescenden nun 6,2%. Pola contra, as mulleres paradas e inactivas aumentan nun1,6% e nun 4,10% respectivamente. CADRO 9: Comparación co ano anterior (en miles de unidades) GALICIA TOTAL HOMES MULLERES Poboación > de 16 anos –3,90 –2,20 –1,70 Poboación activa –10,50 –8,80 –1,70 Poboación ocupada –45,80 –31,10 –14,70 Poboación parada 35,10 22,20 12,90 Poboación inactiva 6,80 6,80 0 Fonte: Elaboración propia cos datos do IGE, 4.º trimestre do 2010A conclusión que se pode tirar da comparación entre o cuarto trimestre de 2010 e ode 2009 é que, nun ano, o desemprego feminino se incrementou en 12.900 persoas,aumento inferior ao masculino. Este incremento do desemprego feminino recolle parteda caída da poboación feminina ocupada, que baixou en 14.700 persoas.datos sociolaborais desagregados por sexos 6
 7. 7. sindicato nacional de ccoo de galicia CADRO 10: Taxas de actividade, ocupación, paro e eventualidade (en porcentaxes) GALICIA ESPAÑA Total Homes Mulleres Total Homes MulleresTaxa de actividade 54,43 61,47 48 59,99 67,72 52,60Taxa de ocupación 45,89 52,13 40,18 47,80 54,21 41,66Taxa de paro 15,69 15,20 16,28 20,33 19,95 20,79Taxa de eventualidade 25,16 21,96 28,77 24,82 23,85 25,91Fonte: Elaboración propia, Instituto Galego de Estatística, EPA 4.º trimestre do ano 2010No tocante a estas taxas, podemos facer dúas comparacións. A primeira dentro deGalicia en relación coa poboación masculina, da que se deduce que as mulleres teñenunhas menores taxas de ocupación e actividade. Tamén é un dato negativo que astaxas de paro e eventualidade sexan máis altas para as mulleres que para os homes.A segunda é que, en comparación co conxunto do estado, temos dous datosparcialmente positivos: a taxa de paro feminino é inferior en Galicia en 4,5 puntos árexistrada en España, e o diferencial entre mulleres e homes das taxas de actividade eocupación é menor en Galicia que no conxunto do estado.En relación ao anterior trimestre, descenden as taxas de actividade e ocupaciónfemininas, pero en menor medida que as masculinas. Aumenta a taxa de paro, peroen menor contía que a masculina. A taxa de eventualidade medrou en máis dunpunto, mentres que a masculina descende nun 0,44. CADRO 11: Poboación asalariada segundo o tipo de contrato (en miles de unidades) GALICIA TOTAL HOMES MULLERES Contratación indefinida 636,3 350,8 285,5 Contratación temporal 214 98,7 115,3 Poboación asalariada 850,1 449,4 400,7 Fonte: Instituto Galego de Estatística, EPA 4.º trimestre do ano 2010 CADRO 12: Variación co período anterior da poboación asalariada segundo o tipo de contrato (en miles de unidades) GALICIA TOTAL HOMES MULLERES Contratación indefinida –11,40 –9,50 –1,90 Contratación temporal –16,40 –12,30 –4,10 Poboación asalariada –28 –21,90 –6,10 Fonte: Instituto Galego de Estatística, EPA 4.º trimestre do ano 2010O máis salientable destas ultimas táboas é o dato negativo da redución dacontratación indefinida en xeral, e da feminina en concreto, que descende en 1.900persoas respecto ao anterior trimestre. A contratación temporal feminina taméndescende neste período, pero faino en menor medida que a masculina (4.100mulleres fronte a 12.300 homes).Por outro lado, temos que a poboación asalariada descendeu, tanto a masculina comoa feminina, aínda que esta última o fixo en menor grao (un 1,52% fronte a un 4,73%).datos sociolaborais desagregados por sexos 7
 8. 8. sindicato nacional de ccoo de galiciaEn comparación co cuarto trimestre de 2009, diminúe a contratación temporalmasculina moito máis que a feminina, un 12,42% fronte a un 0,96%; en cambio, acaída da contratación indefinida masculina e a feminina son máis parellas: un 4,32%fronte a un 3,39%.Nesta comparativa, a poboación asalariada cae nos dous sexos: un 2,68% nasmulleres e un 6,38% nos homes.datos sociolaborais desagregados por sexos 8
 9. 9. sindicato nacional de ccoo de galiciadatos sociolaborais desagregados por sexos 9
 10. 10. Coordinación: Secretaría de Emprego, Economía Social e Autoemprego Sindicato Nacional de Comisións ObreirasElaboración: Rede de Axentes de Emprego

×